Computerspilgenrer og indeksering af computerspil. Bacheloropgave. Peter Olsen. Forår Det Informationsvidenskabelige Akademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerspilgenrer og indeksering af computerspil. Bacheloropgave. Peter Olsen. Forår 2012. Det Informationsvidenskabelige Akademi"

Transkript

1 Computerspilgenrer og indeksering af computerspil Bacheloropgave Peter Olsen Forår 2012 Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Rune Eriksson Antal ord: 11954

2 Resumé Opgaven undersøger og diskuterer problemer i forbindelse med indeksering og især genreinddeling af computerspil. Der foretages en analyse af fem forskellige kilders nutidige genrepraksis og en sammenlignende diskussion af forholdet mellem genrepraksis på den ene side og forskellige spilteoretikeres idealer om spilgenrer på den anden. Hos teoretikerne identificeres en enighed om, at kun spillenes interaktive elementer bør udgøre deres genre. I praksis viser det sig, at interaktivitet kun er ét blandt et stort antal elementer, der er afgørende for genretildeling. En dybere analyse af en enkelt genre afslører, at selv alment anerkendte og dybt rodfæstede genrer ikke stemmer overens med hverken praktikere eller teoretikeres definitioner på selv samme genre, hvilket antyder, at intuition og tradition spiller en stor rolle for tildeling af spilgenrer. Sluttelig diskuteres de fremlagte problemers konsekvenser for indeksering og genfinding af computerspil. Det konkluderes desuden, at de brede og ikke-hierarkiske emneord, der udgør den mest udbredte praksis inden for genretildeling, kan vise sig at være utilstrækkelig i det stadigt voksende landskab af computerspil. Abstract (English) This thesis examines and discusses a number of problem areas in relation to the topic of video game indexing and genres. Five independent sources are analyzed with regard to genre practice. Similarities and discrepancies between this practice on the one hand and the ideals of various game theorists on the other hand are discussed. Theorists generally seem to agree that only the interactive elements of video games should constitute their genre. In practice interactivity is but one of a larger number of elements that are deciding factors for genre. A more thorough analysis of a single genre reveals that even commonly acknowledged and deeply rooted genres don t necessarily correspond to definitions of that very same genre by neither practicians nor theorists. This suggests that factors such as intuition and tradition have a considerable effect on game genres. Lastly it is concluded that the broad and non-hierarchical subject headings that make up most of the current practice of game genre assignment may be considered insufficient in the ever growing landscape of video games of today. 1

3 Indhold Indledning... 4 Hvad er en genre?... 5 Genrebestemmelse... 6 Computerspil... 6 Indeksering og dets formål... 7 Teori om computerspilgenrer - Adskillelse af indhold og form... 7 Del 1: Moderne genrepraksis... 9 Præsentation af anvendte kilder til genrepraksis Analyse af genrepraksis Hvad udgør en spilgenre? Children s Casual Indie Free to play Fitness M.M.O.R.P.G. eller Massively Multiplayer Arcade Eksempler på undergenrer på GameFAQs First-Person Shooter Light Gun Game Console-style RPG Fantasy/Horror/Sci-Fi/Modern Real-time Strategy Delkonklusion: Identifikation af genredefinerende aspekter Miljø eller interaktivitet Struktur Indekseringssprog En eller flere genrer Undergenrer, klassifikation og emneord Ulogisk genrehierarki Del 2: Udfordring af en etableret genre Case: Rollespil Genredefinitioner Sammenligning med egentligt rollespil at spille en rolle Sammenligning med rollespil Dungeons & Dragons

4 Konklusion Utilstrækkelige genresystemer Interaktivitet alene er ikke udtømmende for oplevelsen Tradition, konvention og ulogiske betegnelser Genrer efter behov Litteratur

5 Indledning Ligesom alt andet i verden, bliver computerspil inddelt i kategorier af mennesker. Kategorisering eller genreinddeling kan foregå intuitivt, eller mere systematisk. Det giver sig selv, at en systematisk tilgang er at foretrække ud fra et informationsarkitektonisk synspunkt. Noget kunne dog tyde på, at kategorisering af netop computerspil, måske i endnu højere grad end eksempelvis skønlitteratur og spillefilm, på afgørende plan er påvirket af intuition og tradition. Er dette tilfældet, må det siges at være et problem, som kan få konsekvenser for indeksering og genfinding af computerspil, og det er formålet med denne opgave at komme til bunds i denne problemstilling og afklare, hvor omfattende problemet er, og diskutere dets konsekvenser. Hvad bestemmer i det hele taget et spils genre? Interaktiviteten, siger teoretikerne. Dog behøver man ikke kigge ret længe på en liste over spilgenrer for at se, at denne påstand næppe er dækkende. Opgaven vil således også behandle denne uoverensstemmelse, og skabe klarhed over hvor mange og hvilke elementer, der rent faktisk spiller ind, når spil bliver tildelt genrer. At spilgenrer i sig selv er et informationsvidenskabeligt og indekseringsrelateret emne, eksemplificeres måske tydeligst i og med, at computerspil er, og længe har været, et medie, der er at finde på de danske biblioteker, og som indekseres side om side med andre materialer. Spillene kan derfor også findes på Bibliotek.dk, hvor langt de fleste spil har fået tildelt en eller flere genrer som emneord i form af deciderede computerspilgenrer, som altså ikke anvendes på andre medier. Genretildeling til spil er imidlertid langt fra et foretagende, der er begrænset til bibliotekerne, og finder sted på så godt som alle steder, der på en eller anden måde behandler større mængder af computerspil. For at afspejle, hvor bred relevans, indeksering af spil har som problemstilling, vil denne opgave således ikke begrænse sig til indeksering på bibliotekerne, men vil dække over indeksering af spil i almindelighed. De valgte kilder, hvis genrepraksis, jeg i opgaven vil analysere, vil illustrere denne bredde. Formålet med opgaven er altså ikke at udarbejde et færdigt, eviggyldigt genresystem til computerspil; et sådant foretagende ville kræve et langt større fundament. Derimod er formålet, at belyse nogle problematiske områder ved spilgenrer, som tilsyneladende i daglig praksis forløber uden særlig refleksion, herunder: - Hvor kommer spilgenrerne fra? - Hvilke elementer udgør en spilgenre? - Hvordan foregår moderne indeksering af spil? - Kan moderne genrepraksis og -teori siges at være hensigtsmæssig ud fra et IAS-synspunkt? 4

6 Efter en kortfattet afklaring af de for diskussionen afgørende begreber - genre og computerspil - er opgavens opbygning som følger: Præsentation og diskussion af spilgenreteori Her diskuteres hvordan computerspil, ifølge spilteoretikere, adskiller sig fra andre medier, og hvordan de som følge heraf bør genreinddeles. Nøgleordet her er interaktivitet, som af flere teoretikere ses som det vigtigste og i øvrigt eneste genrebærende element i computerspil. Analyse og diskussion af nutidig genrepraksis Fem kilder er blevet udvalgt ud fra kriterier om repræsentativitet, autoritet og informationsrighed. En sammenlignende analyse klargør, hvilke dele af genrepraksis, der er enighed om, og hvilke der skiller sig ud. Yderligere analyseres der, hvilke elementer i computerspil, der i praksis er genredefinerende, og der foretages en sammenlignende diskussion med de tidligere diskuterede teorier om spilgenrer. Sluttelig diskuteres, hvordan de forskellige kilder afviger indbyrdes med hensyn til struktur, såvel som fænomenet undergenrer, og dets betydning for genfinding og browsing. Dybdegående analyse af en enkelt genre Der slås her ned på en enkelt genre, hvis legitimitet og brugbarhed, der er bred enighed om både teoretikere og praktikere imellem, men som ved nærmere eftersyn viser sig at være problematisk, da den ikke overholder hverken praktikernes genredefinitioner eller teoretikernes forestillinger om, hvad den er udgjort af. Begrebsafklaring Hvad er en genre? En genre kan defineres som det navn en tekst får, når den kategoriseres. Palsbro beskriver kategorisering, og derved genretildeling, som en helt basal menneskelig aktivitet, som ofte foregår intuitivt. Formålet med den dagligdags, intuitive genreinddeling er, at sortere ting, så man ikke behøver bruge tid og energi på at forholde sig til hver enkelt ting i verden. 1 Palsbro arbejder inden for en ramme, hvor en tekst er et meget bredt begreb, der dækker alt fra sammensatte sætninger til mennesker. 2 Det kan altså rimeligvis antages, at computerspil, som er omdrejningspunkt for denne opgave, også kan opfattes som tekster. 1 Palsbro, s Palsbro m.fl., s. 7 5

7 Det er ikke kun selve teksten, der er afgørende, når den skal tildeles en genre; også tekstens afsendere og modtagere kan spille en vigtig rolle for dette. 3 Afsender og modtager af en tekst behøver ikke at kende hinanden, som sådan, men der eksisterer en form for fællesskab mellem afsender og modtager, hvor der indgår en række forventninger til de roller, som hver side kan siges at spille. 4 Som vi skal komme ind på senere, lader netop forventninger om enten modtager eller afsender til at spille en stor rolle for tildeling af visse spilgenrer. Genrebestemmelse Som en metode til at bestemme, til hvilken genre, en tekst hører, nævner Palsbro analyse af trækstruktur, som går ud på, at opklare, om de træk, der opfattes som nødvendige for en given genre, er til stede i en tekst. Hun skelner mellem diskriminative træk, som er obligatoriske for, at en tekst kan tilhøre en given genre, og fakultative træk, hvis tilstedeværelse eller mangel på samme ikke afgør, om teksten hører til genren eller ej. 5 Thurah præsenterer en meget lignende model, dog udtrykt med lidt mere dagligdags sprog. Han bruger betegnelsen genrekoder, om de træk ved en tekst, der fortæller, hvilken genre, der er tale om. Ligesom Palsbro har sine diskriminative træk, opererer Thurah med nødvendige træk, og disse to begreber må siges at dække over det samme. 6 Mens Palsbro herudover har sine fakultative træk, som sådan set bare er defineret ved, at de ikke er diskriminative, og som ikke lader til at have nogen funktion, supplerer Thurah med tilstrækkelige træk. En tekst kan altså godt indeholde en række træk, som er nødvendige for at indgå i en given genre, men som i sig selv ikke er tilstrækkelige for, at teksten rent faktisk kommer til at indgå i denne genre. 7 Jeg vil i opgaven løbende anvende Palsbros og Thurahs modeller som værktøj til genrebestemmelse. Computerspil Når jeg bruger begrebet computerspil, er det i den brede betydning, som set i f.eks. Den Danske Ordbog. Det vil sige: Spil der spilles på en computer eller en spillekonsol 8. I situationer, hvor der er behov for at skelne mellem PC-spil og konsolspil, vil disse betegnelser blive brugt. I langt de fleste tilfælde er problematikker med hensyn til genrer dog fælles for alle platforme, ligesom de fleste af de analyserede 3 Palsbro, s Ibid. s Ibid. s Thurah, s Ibid. 8 Den Danske Ordbog: 6

8 kilder også dækker både PC- og konsolspil. Jeg har, for at fastholde fokus på IAS og indeksering, bevidst valgt ikke at problematisere begrebet spil. Indeksering og dets formål Det skal for en ordens skyld fastslås, at jeg i opgaven anser formålet med indeksering, og derved genretildeling, som at give brugere af informationssøgesystemer mulighed for at genfinde dokumenter om bestemte emner, præcis som beskrevet af Grauballe m.fl.. 9 I denne situation vil jeg desuden tilføje muligheden for at finde dokumenter i bestemte genrer, som en del af formålet. Teori om computerspilgenrer - Adskillelse af indhold og form Indeksering af computerspil lader ikke til at være et forskningsområde, der nyder nogen overvældende interesse fra forskere, og derfor er publikationer om dette emne tilsvarende små i antal. Inden for den deciderede spilforskning bliver der dog til tider skrevet om emnet, så det er hovedsageligt der, jeg har fundet mine kilder. Jeg har valgt kilder, som jeg mener, er repræsentative for de generelle strømninger i feltet, baseret på, at det ikke er lykkedes mig at finde kilder, der er grundlæggende uenige med de her præsenterede teorier. Det skal nævnes at en overvældende mængde af spilforskning i det hele taget baserer sig på meget gamle spil, hvilket ofte har konsekvenser for teoriernes brugbarhed i praksis. Computerspil kan genreinddeles ud fra to vidt forskellige synspunkter. Fokuserer man på det narrative element, kan computerspil tildeles en fiktionsgenre 10, som det kan have fælles med skønlitteraturen eller spillefilmen; f.eks. fantasy, science fiction eller psykologisk thriller. Denne form for genretildeling til spil er et temmelig uudforsket område, der godt kunne tåle mere opmærksomhed, men det skal imidlertid ikke være fokus for denne opgave. Fokuserer man derimod på spillenes interaktive element, hvilket, i hvert fald umiddelbart, er normen, er genrebetegnelserne unikke for spilmediet, fordi de netop er knyttet til interaktiviteten og måden, spillet spilles på. Det er blandt andet denne form for genretildeling, som i opgaven vil blive fremlagt og diskuteret. I sin artikel om spilgenrer argumenterer Mark Wolf for, at definere spilgenrer ud fra netop det interaktive frem for det ikonografiske. 11 Han skriver, at mens det kan være problematisk at tildele en genre baseret på et værks tema, fordi man derved er nødt til at isolere og gennemskue værkets, eller forfatterens, intention, så er et computerspils mål og de interaktioner, som er nødvendige for at nå dette mål, næsten altid tydeligt defineret, og derfor nemmere at analysere. 9 Grauballe, m.fl., s Thurah, s Wolf, s

9 Ser man på, hvordan computerspil rent faktisk bliver genreinddelt ude i verden, er der ingen tvivl om, at det interaktive element spiller en langt større rolle end det narrative, og så vidt kan egentlig genrepraksis, i hvert fald på overfladen, siges at stemme overens med Wolfs mening. Dog er det på sin plads at rette en række kritikpunkter mod Wolfs teori: - For det første udlægger Wolf det som en relativt uproblematisk affære, at fastlægge mål og interaktioner i et givent spil, og det fremstilles, som om, det er muligt at analysere sig objektivt frem til en genre til ethvert computerspil, så længe genren er baseret på det interaktive element. Som vi skal se, er denne proces langt fra uproblematisk. - For det andet er det kun muligt at genreinddele de interaktive elementer, hvis der er en enighed om, hvor man rent faktisk skal skelne disse genrer fra hinanden. Det er altså nødvendigt at have en udtømmende række af genredefinitioner. Det skal til Wolfs forsvar nævnes, at han i samme artikel opstiller hele 43 forskellige genredefinitioner. - For det tredje problematiserer Wolf ikke, at mange spil falder ind under to, tre eller flere genrer. Han skriver, at målet med et spil kan inddeles i trin, som falder ind under forskellige genrer, og at et spils primære genre således er baseret på spillets hovedmål, mens sekundære genrer defineres ud fra de delmål, der er nødvendige for at opnå hovedmålet. Denne definition er ganske uproblematisk, når man, som Wolf, bruger Pac-Man fra 1980 som eneste eksempel, men beskæftiger man sig med nyere spil, kan identifikation af hovedmål være en særdeles problematisk affære og kilden til en høj grad af genreforvirring. Figur 1 Ifølge Wolf tildeles Pac-Man først og fremmest genren Collecting, fordi hovedmålet er, at indsamle de gule prikker. Det er den eneste måde, hvorpå man kan komme videre til næste bane. Som sekundære genrer tildeles Escape og Maze, fordi spilleren skal undvige spøgelserne og finde rundt i en labyrint. Wolfs teori fungerer ganske problemfrit, når den anvendes på spil som Pac-Man, hvor samtlige interaktive elementer kan overskues på et enkelt skærmbillede. Når den bruges på mere komplekse spil, er teorien langtfra så brugbar. 8

10 Det skal også nævnes, at selvom der i praksis er en bred, om end uudtalt, enighed om, at basere spilgenrer på spillenes interaktive element, så betyder dette ikke, at spilgenrer i dag udelukkende defineres ud fra spillenes mål og interaktioner. Som vi skal se i analysen, spiller faktorer som blandt andet synsvinkel og miljø også en rolle, og spilgenrer bliver således ofte født af en blanding af flere forskellige udgangspunkter, og er altså sjældent så rene som Wolfs idealiserede genrer. Del 1: Moderne genrepraksis Der eksisterer altså inden for spilforskningen, her repræsenteret af Wolf, men også støttet af andre stemmer på området, som f.eks. Apperley 12, et ideal om, at computerspil bør genreinddeles ud fra det interaktive element. Jeg har nævnt, at der også ude i verden er en uudtalt enighed om, at denne tilgang er at foretrække, men det er en sandhed med modifikationer, som kræver en nærmere forklaring. For at skabe klarhed over situationen, vil jeg foretage en analyse af, hvordan en række forskellige kilder egentlig anvender spilgenrer. Hensigten er dels at sammenligne virkelighedens genrepraksis med de idealiserede teorier om genrer fra litteraturen, og dels at idenficere styrker og svagheder ved de forskellige kilders genrepraksis og derved lægge op til diskussion. Netop for at tage udgangspunkt i virkeligheden, vil jeg i analysen medtage alt, hvad kilderne selv kalder for genrer. Det er altså ikke hensigten kun at medtage de termer, som teoretikerne ville kalde for genrer. Ved i stedet at medtage alle termer i analysen, bliver der efterfølgende mulighed for at tage en meningsfuld diskussion af, i hvor høj grad praksis stemmer overns med teorierne. Analysen foregår helt konkret ved, at jeg har høstet samtlige genrebetegnelser fra fem forskellige kilder, og sat disse genrer op i et skema, for at give et tydeligt overblik over hvilke genretermer, der bruges, og hvor udbredte de er. Efterfølgende vil jeg diskutere en række af de termer, som på mest åbenlys vis afviger fra det førnævnte ideal om interaktivitet som grundlag for genretildeling. Som resultat af analysen, vil jeg præsentere en liste over elementer i spil, som kan afgøre, hvilke genrer, der bliver tildelt. Som vi skal se, er interaktivitet kun én blandt mange faktorer, som har betydning. Allerførst vil jeg dog præsentere de kilder, jeg har udvalgt til undersøgelsen, og argumentere for, hvorfor de er medtaget. 12 Apperley, s

11 Præsentation af anvendte kilder til genrepraksis Guinness World Records Gamer s Edition 2008 (dansk udgave) 13 er en særudgave af Guiness Rekordbog, som udelukkende omhandler computerspil. Bogen adskiller sig fra de andre kilder ved at være et fysisk medie. Den er medtaget dels fordi den indeholder deciderede genredefinitioner, som skal vise sig interessante for diskussionen, og dels fordi dens formål adskiller sig fra visse af de andre kilder i og med, at den ikke forsøger at sælge spil, hvilket kunne have betydnig for den anvendte systematik. GameFAQs 14 er en frit tilgængelig online samling af guides ( FAQs ) til computerspil skrevet af brugerne. Siden har med tiden udviklet sig til en database over computerspil, og har som den eneste fundne kilde inddelt computerspil i et egentligt klassifikationssystem bestående af genrer og undergenrer. GameFAQs har langt det mest ambitiøse og omfattende genresystem blandt de analyserede kilder. I nedenstående skema er kun de øverste genrer i hierarkiet medtaget, men en række undergenrer vil senere blive medtaget i diskussionen, da disse er interessante for problematikken. Steam 15 er en online digital spilbutik ejet af spiludvikleren Valve, der mod betaling tilbyder download af spil til PC og Mac. Steam sælger udover Valves egne produkter også spil fra et stort antal tredjepartsudviklere. Steam har, som alle spilbutikker, en udpræget interesse i at formidle potentielt interessante spil for brugerne for at fremme salget. Steams genreinddeling er interessant fordi den på mange områder falder uden for idealer om systematik. Amazon (her den britiske udgave) er en online boghandel, der indeholder en omfattende spilafdeling. I sagens natur er Amazons spilformidling præget af økonomiske interesser. Amazon er kendt for sin evne til at foreslå relevante produkter for brugerne, og forventes derfor at gøre brug af en effektiv form for indeksering. Yderligere adskiller siden sig fra de andre kilder i form af sit tagging-systen, der til en vis grad giver brugerne indflydelse på genreinddelingen af spil. Bibliotek.dk dækker over de danske folkebiblioteker, som tilbyder et efterhånden stort antal computerspil. Da der her er tale om bibliotekssektoren, kunne man forvente en veludbygget grad af systematik i indekseringen og genreinddelingen. Det skal nævnes, at når spil tildeles genrer på Bibliotek.dk, er det som formbetegnelse, hvilket dog i de fleste henseender fungerer ligesom emneord, og som i øvrigt også dukker op, når der søges efter emneord. 13 Craig (red.) Steam: 10

12 De fire internetbaserede kilder giver alle mulighed for at søge eller browse i deres spildatabase ud fra genrer. Herunder ses eksempler på, hvordan brugeren præsenteres for genrer på de forskellige sider: Figur 2 Amazon giver på denne måde mulighed for at browse i spillene ud fra genrer. Tallet i parentes udtrykker hvor mange produkter der findes i hver genre. Når man klikker på en genre, vil man blive præsenteret for en liste over spillene i den pågældende genre, med de nyeste øverst. Bemærk i øvrigt hvordan Games i Amazons taksonomi er et underbegreb til PC & Video Games, som blandt andet også inkluderer hardware. Figur 3 Bibliotek.dk giver ikke umiddelbart mulighed for at browse ud fra spilgenrer, men vælger man Spil på forsiden, bliver man præsenteret for denne mulighed for at søge ud fra genrer. Det er muligt at browse i samtlige titler i en given genre ved at vælge en genre og søge ud fra en tom søgestreng. Denne form for søgning på genrer findes i øvrigt i lignende form for film, men derimod ikke for bøger. 11

13 Figur 4 GameFAQs er den kilde, der har det mest omfattende genresystem. Som det ses, lægger siden op til, at man kan browse i spildatabasen ud fra genrer. Klikker man på en genre, bliver man præsenteret for en alfabetisk liste over alle spil i den givne genre, såvel om en liste af undergenrer, så man kan browse mere snævert. Mange undergenrer har desuden deres egne undergenrer. Som det fremgår af figuren, er der her kun tale om spil til spillekonsollen Playstation 2, da selve platformene fungerer som øverste led i genrehierarkiet. Figur 5 Steam-butikken tilbyder på sin forside denne mulighed for at browse ud fra genrer. Steam beskæftiger sig næsten udelukkende med PC-spil, og derfor er en inddeling efter platform, som på GameFAQs, ikke relevant her. Som det ses, sælger Steam dog også spil til Mac, som har deres eget menupunkt til højre. 12

14 Figur 6 Guinness World Records Gamer s Edition har i sagens natur ikke nogen spildatabase, men som det ses på dette uddrag af indholdsfortegnelsen, er bogens indhold struktureret ved hjælp af genrer. 13

15 Tabel 1 Oversigt over spilgenrer på de undersøgte kilder. Bemærk, at GameFAQs som eneste kilde også indeholder deciderede undergenrer, som vil blive diskuteret senere. Guinness GameFAQs* Steam Amazon Bibliotek.dk Sportsspil Sports Sports Sports Sportsspil Racerspil Driving** Racing Racing Racerspil Rollespil Role-Playing RPG Role Playing Rollespil Strategispil Strategy Strategy Strategy Strategispil Simulatorspil Simulation Simulation Simulation Simulationsspil M.M.O.R.P.G. er Massively Multiplayer Musikspil Music & Dancing Synge- og dansespil Hjernevrider- og labyrintspil Puzzle Hovedbrudsspil Skydespil Shooters Action Action Action & Shooter Actionspil Action/Adventurespil Action Adventure Adventure Adventure Adventure Adventurespil Platformspil Arcade & Platform Platformspil Kampspil Fighting Family Children s Education & Reference Leg og lær Eventyr Minispil Free to play Casual Indie Quiz & Trivia Board, Card & Casino Fitness Miscellaneous * Bemærk, at kun de øverste genrer i hierarkiet på GameFAQs er medtaget i skemaet. **Bemærk at Driving og Racing i visse systemer ikke opfattes som den samme genre. I det grønne felt ses de genrer, som går igen over hele feltet. Der er bred enighed om disse genrers berettigelse og betegnelser. De optræder alle også i Wolfs liste over genrer, og må som sådan antages at være baseret på interaktivitet. Disse fem genrer er dog på ingen måde uproblematiske; tværtimod. I det gule felt ses genrer, som der ikke er fuld enighed om, men som dog optræder i mindst to af de undersøgte kilder. Her er det især betegnelserne action og adventure der skiller sig ud. Selvom disse to betegnelser optræder i alle kilderne, er der uenighed om, hvordan de skal adskilles fra andre genrer. I det røde felt ses de genrer, som kun optræder i én kilde, og som derfor ikke kan siges at være udbredte genrebetegnelser. 14

16 Analyse af genrepraksis Jeg vil i analysen diskutere følgende aspekter af genretildeling: - Definition: Hvilke elementer afgør et spils genre? - Struktur: Hvordan håndteres genrer i forhold til hinanden? Udelukker de hinanden eller tildeles de sidestillet som emneord? Hvordan håndteres begreber som over- og undergenrer? Hvad udgør en spilgenre? Med udgangspunkt i Tabel 1, vil jeg her diskutere, hvilke aspekter ved et spil, der afgør, hvilken genre, det bliver tildelt. Genrerne i det grønne område optræder alle i én eller anden form i Wolfs egen liste over genrebetegnelser 16, og må derfor umiddelbart antages, at være baseret på interaktivitet, og derved uproblematiske i den forstand. Derfor vil jeg til at begynde med lægge fokus på genrerne i de andre felter, hvoraf flere er opsigtsvækkende fordi de mere eller mindre åbenlyst er baseret på andre aspekter end interaktivitet. Efter at have gennemgået en række genrer enkeltvis, vil jeg opstille en så vidt muligt udtømmende liste over de elementer, der har indflydelse på genretildeling. For at komme så dybt ned i problematikken som muligt, vil jeg supplere genrerne på skemaet med en række undergenrer brugt på GameFAQs, da disse har vist sig at være højrelevante for diskussionen. Herunder følger en præsentation og tilhørende diskussion af en række genrebetegnelser: Children s Children s dækker over spil, der er egnede for børn, uagtet hvilken måde de spilles på. Denne genre er altså ikke defineret ud fra interaktivitet, men ud fra målgruppe. Tildeling af termer som Children s som genre er derfor mest hensigtsmæssig i systemer, der tillader, at spil kan have flere forskellige sidestillede genrer på samme tid. Interessen for et produkts målgruppe er selvfølgelig ikke særegen for spilmediet, og er f.eks. også at finde inden for både bog- og filmmediet. 16 Wolf, s

17 Figur 7 Computerspil fra 3 år og op på Amazon. Bemærk Football Manager 2012 i midten. Eftersom alle udgivne spil tildeles en aldersmærkat baseret på, hvor modent spillets indhold er, virker det oplagt at basere Children s -genren på disse mærkater, som det lader til, at Amazon har gjort. I Europa tildeles aldersmærke af PEGI 17. Da aldersmærkater imidlertid ingen forbindelse har til spillenes kompleksitet og tilgængelighed, men derimod udelukkende hvor meget sex, vold og narkotika m.m., spillet omhandler 18, ender man i samme situation som Amazon, hvis man baserer sin børnegenre udelukkende på aldersmærkater. Som det ses på Figur 7, er Amazons bud på børnespil en temmelig blandet affære, da det lader til, at det eneste krav til, at et spil kan kategoriseres som et børnespil er, at det ikke er direkte skadeligt for børn. Således indeholder denne genre altså både spil, der er designet til børn, såsom Moshi Monsters: Moshing Zoo ; spil, der kan spilles af alle, både børn og voksne, såsom FIFA 12 ; og spil, som måske nok er ufarlige for børn, men som på grund af deres kompleksitet og opbygning må siges at være uegnede for i hvert fald børn på tre år, såsom Football Manager Aldersmærkater har således ikke nogen sammenhæng med den målgruppe, som produktets afsender har forestillet sig for spillet. Casual Casual Games er en problematisk, men også meget udbredt 19 betegnelse. Casual spil kan defineres som spil, der er simple, let tilgængelige, og som ikke kræver, at spilleren investerer store mængder tid i dem, for at underholde. Samtidig er genren knyttet til ideen om spilleren selv; en casual gamer, som er en anden slags spiller end en hardcore gamer. 20 Således er genren casual altså både defineret ud fra selve spillet eller teksten og ud fra modtageren. Den del af genren, der er knyttet til spillet selv, kan på sin vis godt siges, at være baseret på spillets 17 Pan-European Game Information: Kuittinen et al., s Ibid., s

18 interaktivitet, men den adskiller sig fra Wolfs teori, da den ikke har noget at gøre med spillets mål. Forvirringen øges i og med, at casual også optræder som en overgenre for andre genrer, såsom puzzle, brætspil og kortspil 21, der som genrer er baseret på et andet udgangspunkt end casual. Det er sjældent, at genrer af nogen som helst art kan adskilles fra hinanden med 100 % sikkerhed og objektivitet, men det må alligevel nævnes, at begreber som simpel og lettilgængelig hurtigt bliver en meget subjektiv affære. Selvom der sikkert vil være stor enighed om spil, der åbenlyst falder uden for casual-genren, vil det være meget svært at fastlægge, hvor grænsen går. Indie Betegnelsen indie hentyder til Independent Games, hvilket skal forstås som spil, der er udviklet og udgivet af uafhængige spiludviklere, som ikke er underlagt den sædvanlige forretningsmodel i branchen, hvor udgivelse som regel varetages af store udgiverfirmaer, som enten ejer eller har kontrakter med selve spiludviklerne. Indie-spil kan opfattes som adskilt fra mainstream-spil, og der eksisterer et ideal om, at indie-spil repræsenterer særlig kreativitet og ikke er underlagt de samme markedstanker, som resten af industrien. 22 Indie udtrykker altså intet om et spils interaktivitet, eller noget som helst andet om selve spillet. Derimod defineres denne genre ud fra, hvem der har udviklet spillet; altså tekstens afsender. Indie er ikke den eneste genre, der er defineret ud fra afsenderen, men det skal understreges, at indie som genre ikke kan stå alene, da ethvert indie-spil også vil falde ind under andre genrer, som er baseret på selve spillet. Digitale spilbutikker som Steam har gjort det muligt for spiludviklere at udgive deres spil direkte via digitale kanaler, og derved fjerne de traditionelle udgiverfirmaer fra ligningen. Da der derfor på Steam kan siges, at eksistere en vis forbindelse til indie-begrebet er det ikke nogen overraskelse, at netop Steam - og ingen af de andre kilder - har valgt at indeksere deres spil med indie som genre. Free to play Free-to-play adskiller sig fra alle de andre genrer, vi har diskuteret, i og med at den hverken er defineret ud fra tekst, modtager eller afsender, men ud fra den særlige forretningsmodel, som spillet er underlagt. 21 Ibid. 22 Martin og Deuze, s

19 Spil, der falder ind under denne genre er, kort fortalt, spil, som er gratis at downloade og som ikke kræver, at der betales abonnement. 23 Genren bruges kun om spil, der udelukkende spilles online, og bruges til at adskille disse spil fra dem, der kræver et månedligt abonnement, som f.eks. World of WarCraft. Genren fortæller altså ikke noget om selve spillet. Mange af de spil, der er betegnet Free-to-play, falder også ind under genren MMORPG, eftersom netop MMORPG er ofte kræver, at spilleren betaler et månedligt abonnement for at kunne spille. Da det sker, at visse abonnementskrævende MMORPG er ændrer forretningsmodel, og holder op med at opkræve abonnement, kan et spil altså fra den ene dag til den anden blive Free-to-play, og derved pludselig falde ind under en ny genre. Fitness Ordet fitness lyder umiddelbart ikke som noget, der har ret meget med computerspil at gøre, men fitness eksisterer i dag som spilgenre, og optræder sågar i titlen på en række nyere spil, nok med Nintendos Wii Fit 24 som det mest genredefinerende. Fitness-spil er dukket op i takt med, at de tre store konsolfabrikanter; Nintendo, Sony og Microsoft, inden for de seneste fem år hver især har introduceret produkter, der gør det muligt at styre spil ved at bruge kroppen, i stedet for et mere traditionelt joypad. Målet ved at spille et fitness-spil er at komme i form; gerne på en sjov måde. Da genren derved defineres ved spillets mål, falder fitness som genre faktisk ikke uden for Wolfs teori, dog med den afvigelse, at der altså her er tale om et mål, der ligger uden for selve spillet. Skal man holde sig til mål, der ligger inden for spillet, vil mange af fitness-spillene falde inde under genrer som sports eller dancing. At spillets mål ligger uden for selve spillet, er ikke et fænomen, der er begrænset til fitness-spil. F.eks. har spil i genren lær og lær eller edutainment, ligeledes et mål at lære noget som ligger uden for spillets verden. M.M.O.R.P.G. eller Massively Multiplayer MMORPG er en forkortelse for Massively Multiplayer Online Role Playing Game 25, og betegner altså rollespil hvor et massivt antal spillere spiller i den samme spilverden på samme tid. Den lignende genre, Massively Multiplayer, som set på Steam, behøver ikke nødvendigvis dække over rollespil, om end de fleste spil i denne genre på Steam kan siges at falde ind under MMORPG-genren. Det mest berømte 23 Steam support: https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=8795-tidh Nintendo: 25 Barton, s

20 eksempel på et MMORPG er formentlig World of Warcraft med sine adskillige millioner betalende abonnenter, 26 men genren er betydeligt ældre end dette spil. Da der er tale om en særdeles populær type af spil, er der intet underligt ved, at den har fået sin egen genrebetegnelse. Det, der dog er bemærkelsesværdigt ved genren MMORPG er dels, at den i sin natur er en undergenre til genren rollespil det fremgår af genrens navn og dels, at den som genre er defineret ud fra antallet af spillere. Arcade Selvom genren arcade blandt de udvalgte kilder kun optræder hos Amazon, og kun i form af en fælles genre, Arcade & Platform, har jeg valgt at medtage arcade for sig selv i diskussionen, da den mildest talt er yderst interessant og mindst ligeså problematisk. Arcade er et kompliceret bekendtskab, fordi den har to betydninger, som ligger hinanden nær, men hvor den ene kan være forvirrende. Betegnelsen hentyder først og fremmest til de spil, der er indbygget i videospillemaskinerne i spillehaller Video Game Arcades. Videospillehaller er så godt som forsvundet fra Danmark, men findes stadig i andre dele af verden, og denne betydning af begrebet er stadig aktuel. I denne betydning er genrebetegnelsen altså baseret på spillets platform, og er på den vis tæt beslægtet med termer som Playstation-spil og GameBoy-spil. Det giver formentlig sig selv, at arkadespil af denne slags ikke er noget, den almindelige forbruger kan købe i en almindelig butik ikke engang på Amazon og derfor kan det undre, at betegnelsen er at finde sammen med de andre spil til hjemmet. Dette skyldes, at betegnelsen arcade også bruges om spil, der minder om dem, der er at finde i videospillehallerne. Det kan både være situationer, hvor et spil, der oprindeligt er lavet til spillehallerne, er blevet direkte genudgivet til en spillekonsol til hjemmet, eller der kan blot være tale om spil, der i deres beskaffenhed minder om de spil, man typisk ville finde i en spillehal det vil sige typisk noget med høj fart, der er forholdsvist lettilgængeligt. Der er to åbenlyse problemer ved denne brug af betegnelsen arkadespil: For det første er det en meget subjektiv vurdering, at afgøre, hvornår et spil er tæt nok på spillehalsoplevelsen til at få tildelt betegnelsen. For det andet kan arcade ikke stå alene som genrebetegnelse, da den næsten ikke siger noget om selve spillet. Alle arkadespil falder også under mindst én anden genrebetegnelse. Genren arcade i denne sin anden betydning, kan siges at bygge på lighed med spil, der er typiske for en særlig platform. Eksempler på undergenrer på GameFAQs Vi har nu diskuteret en række genrer, som på den ene eller anden måde åbenlyst adskiller sig fra Wolfs ideal om spilgenrer. For at få et mere komplet overflik over de faktorer, der kan være definerende for et 26 Barton, s

21 spils genre, er vi imidlertid nødt til at gå dybere ned i stoffet, eftersom listen af spilgenrer i Tabel 1 faktisk langt fra er udtømmende i forhold til de genrebegreber, som rent faktisk optræder i de undersøgte kilder. Der er i flere af kilderne eksempler på, at man i noten eller beskrivelsen af spillet nævner genrebegreber, som man dog ikke har valgt at indeksere ud fra. Typisk er der tale om, at der i noten bliver omtalt en snævrere genre, end den eller de genrer, som er tildelt som emneord. Et par eksempler på dette ses på Figur 8 og Figur 9: Figur 8 Bibliotek.dk s post for spillet Call of Duty Modern Warfare 3. Som formbetegnelse er kun computerspil og shooters, men i noten beskrives spillet yderligere som et first person shooter-spil. Figur 9 (Redigeret af pladshensyn) Genrebetegnelse (øverst) og beskrivelse/note til spillet Left 4 Dead 2 på Steam. Bemærk at også her er der tale om, at spillet kun er indekseret efter en meget bred genrebetegnelse Action men at der er en snævrere, mere præcis genrebetegnelse at finde i noten, her igen FPS som står for First Person Shooter. For at bevare overskueligheden har jeg som udgangspunkt valgt, at basere diskussionen på de termer, der er indekseret ud fra, og derfor er betegnelser, som f.eks. kun optræder i noter eller beskrivelser, ikke medtaget. Mange af de samme betegnelserne er imidlertid at finde som deciderede genrer i systematikken på GameFAQs; som undergenrer til de genrer, der er at finde i Tabel 1. Da nogle af disse undergenrer er meget informationsholdige og interessante for diskussionen, har jeg valgt, at medtage en håndfuld af dem i analysen. En diskussion af begrebet undergenrer i sig selv, følger i et senere afsnit. 20

22 First-Person Shooter First-Person Shooters er en delmængde af shooter eller shooting-spil, som i sig selv, i visse systemer, optræder som en undergenre af actionspil. Mens shooter kan siges at være en genre baseret på spillets interaktivitet, så er First-Person Shooter-genren yderligere defineret ud fra synsviklen, og et FPS er altså et skydespil, hvor man som spiller ser ud af øjnene på spilfiguren. Det skal dog bemærkes, at ikke alle spil, der opfylder disse betingelser, nødvendigvis opfattes som FPS, jævnfør den næste genre, vi skal diskutere. Light Gun Game Lyspistolspil er skydespil, hvor spilleren bruger et stykke ekstraudstyr, en såkaldt lyspistol til at pege og skyde på selve Tv-skærmen. Det er en type spil, der, som så mange andre, stammer fra spillehallerne, men som også har fundet vej hjem i stuerne. Denne genre er altså defineret ud fra det særlige udstyr, der er påkrævet for at spille. Selvom lyspistolspil egentlig logisk set er førstepersons skydespil, falder de aldrig ind under denne genre, og ses heller ikke som en undergenre til denne (Se figur 10 for sammenligning). Figur 10 Til venstre en first-person shooter, Wolfenstein 3D, til højre et Light Gun Game, Time Crisis. Ud fra skærmbilleder kan det være svært at se, at der er tale om forskellige genrer, men hvis man ser dem blive spillet, vil det være tydeligt, at pisolen, som ses på skærmen til venstre, er flyttet ud i hånden på selve spilleren i spillet til højre. Console-style RPG Console-style RPG er en undergenre til Rollespil, som dækker over de spil i genren, som på en eller anden måde er typisk konsolagtige. Betegnelsen skal forstås som et modstykke til PC-style RPG, som på samme vis dækker over rollespil, som er typisk PC-agtige. Denne opdeling skyldes, at rollespilsgenren på henholdsvis PC og spillekonsol tidligere har udviklet sig i to forskellige retninger. Før i tiden var det sjældent, at et spil i rollespilsgenren udkom både på PC og konsol, men nu til dags, da dette er blevet mere udbredt, er der altså et behov for denne distinktion. Som vi skal diskutere i anden del af opgaven, er alene det, at definere, hvad der udgør et rollespil en meget problematisk affære, og at tilføje dette ekstra lag, gør blot genretildeling endnu mere uoverskuelig. 21

23 Det skal nævnes, at genren J-RPG (Japanese Role-Playing Game) som regel overlapper næsten komplet med Console-style RPG, eftersom de genredefinerende rollespil til konsol uden undtagelse er udviklet i Japan. J-RPG-genren er altså defineret ud fra afsenders nationalitet, og kan således med rimelig objektivitet bestemmes, hvis man ønsker at benytte denne genre. Derimod er konsol-agtigt rollespil umiddelbart en langt mere subjektiv affære, og som genre må den siges at være en af de sværest definerbare af dem, vi har diskuteret. Grundlaget for tildeling af denne genre, kan måske siges at være graden af lighed med anerkendte, genredefinerende konsolrollespil fra 80 erne og 90 erne, men det giver sig selv, at denne genre er yderst problematisk at tildele. Fantasy/Horror/Sci-Fi/Modern Der er her ikke tale om en enkelt genrebetegnelse med en masse skråstreger, men om det fænomen, at termer, der til forveksling minder om skønlitteraturens og filmens fiktionsgenrer 27 indgår som genredefinerende element i visse undergenrer på GameFAQs. Som eksempler kan nævnes: Action- Adventure > Horror eller Strategy > Real-time > Modern. Disse genrer er altså defineret af spillenes narrative element, eller det, som kan kaldes spillenes miljø. Som det ses, er dette ikke enkeltstående genrer, men undergenrer, der ligger under genrer, der er defineret af andre aspekter end miljø. Real-time Strategy Real-time Strategispil er en delmængde af strategispil, hvor spillet foregår i real-time, til tider oversat realtid, hvilket grundlæggende vil sige, at tiden i spilverdenen går imens spilleren eksempelvis giver ordrer til tropper og lignende. Distinktionen har til funktion at afskille disse spil fra turbaserede strategispil, hvor spilleren i ro og mag kan planlægge sine træk, inden det bliver computerens, eller en anden spillers, tur. Denne genre er altså delvist defineret ud fra spillets tempo. Betegnelsen real-time fungerer aldrig som selvstændig genre, men altid som præfiks eller undergenre; som regel til genren strategi, men til tider også sammen med andre genrer. Delkonklusion: Identifikation af genredefinerende aspekter Efter at have gennemgået en række vidt forskellige genrebetegnelser fra de fem kilder, er vi nu i stand til at opstille en omfattende liste over, hvilke aspekter af et spil, der er medvirkende til dets genrebetegnelse. Listen kan opbygges som følger: - Interaktivitet (shooting, strategy, m.m.) - Tempo (real-time, turbaseret) - Antal spillere (massively multiplayer) 27 Thurah, s

24 - Synsvinkel (first-person) - Miljø (modern, fantasy) - Ekstraudstyr (light gun) - Forretningsmodel (free to play, indie) - Udviklerens beskaffenhed (indie, J-RPG) - Forventninger til modtageren (children s, casual) - Platform/Slægtskab med spil til særlig platform (arcade, console-style RPG) Det ses tydeligt, at interaktivitet, som ifølge Wolf og andre er det eneste, der bør definere en spilgenre, kun er ét blandt en lang række aspekter ved spil, som er med til at definere deres genre. Vi kan altså drage den konklusion, at der er en stor uoverensstemmelse mellem det, som ifølge spilteoretikere bør definere spilgenrer, og det, som rent faktisk gør det. Man kan diskutere, om det er hensigtsmæssigt, at så mange forskellige aspekter er indblandet i genredefinitionsprocessen. Ud fra et helt overordnet genreteoretisk perspektiv, som f.eks. Palsbros 28, er der ikke som sådan noget galt i, at, at så mange varierede aspekter spiller en rolle for genre. Ifølge hende er tildeling af genre blot kategorisering, og der er således ikke noget krav om, at sådanne kategorier ikke må udgøres af forskelligartede aspekter ved teksten. Det er i denne kategoriseringssammenhæng interessant at inddrage to andre spilforskere, King og Krzywinska, som i deres antologi om spilforskning, netop kommer ind på begrebet genre som en del af kategorisering af spil. De anerkender, at spil kan kategoriseres på mindst fire niveauer: Platform, genre, mode, og miljø. Platform er den maskine, som spillet afvikles på; miljø beskriver de verdener, som spillene foregår i, mens mode dækker over både synsvinkel, tid, og antal spillere. 29 Det vil altså sige, at, at halvdelen af de genredefinerende elementer i ovenstående liste, ikke anerkendes som genrebærende af King og Krzywinska, og termer som First Person Shooter, Real-Time Strategy og MMORPG er altså ifølge dem ikke egentlige genrer. Deres tilgang lægger op til, at man ved indeksering og kategorisering af spil skelner mellem de egentlige genrer og andre aspekter, hvilket eksempelvis kunne realiseres i praksis i form af multifacetteret indeksering. Det er imidlertid på sin plads, at rette en vis kritik mod King og Krzywinskas teori: Forfatterne undlader nemlig at definere præcist hvad, de mener, udgør en genre. De klargør en række elementer, som før nævnt, som skal adskilles fra selve genren, men når det kommer til, hvad de egentlig mener med genre, er 28 Palsbro, s King og Krzywinska, s

25 forklaringen begrænset til: We use the term genre in much the same way as it is used in the wider gaming community including industry, players, specialist magazines and web-sites 30. Som eksempler på genrer nævner de action-adventure, driving og strategy 31. Herved ender teorien altså med at modsige sig selv, for som jeg har vist i min analyse, godtager the wider gaming community, som repræsenteret af de analyserede kilder, både miljø, mode og til dels også platform som genredefinerende elementer, og derved ender King og Krzywinskas distinktion altså med at være meningsløs. For at gøre meningsfuld brug af teorien, er det altså nødvendigt at gøre sig den antagelse, at King og Krzywinska underforstået støtter op om Wolfs ideal om, at det er interaktivitet, der skal udgøre spilgenrer. På trods af teoriens svagheder, kan den dog godt tælle som en stemme for, at indeksere spil ud fra flere forskellige facetter, i stedet for at lade alle de kategoriserbare elementer udgøre en samlet genre. Miljø eller interaktivitet Jeg indledte diskussionen af genreproblematikken med den påstand, at der overordnet findes to tilgange til kategorisering af spil: Miljø og interaktivitet. Denne todeling ses ofte hos spilteoretikere, der til tider går så vidt, som at inddele studiet af spil i to skoler, henholdsvis den narrative og den ludologiske, som f.eks. Apperley gør. 32 Mens de narrative forskere fokuserer på spillenes egenskab til at indeholde en fortælling, lægger de ludologiske forskere, heriblandt Wolf, vægten på det interaktive element. Denne todeling er dog på ingen måde repræsentativ for, hvad der ligger til grund for spilgenrer, idet der er adskillige af de identificerede genrebærende elementer, som hverken falder ind under miljø eller interaktivitet. Dette faktum fungerer i sig selv som et udtryk for, at meget af spilforskningen er overdrevet simplificerende og idealistisk, og i virkeligheden ligger meget fjernt fra den måde spillenes brugere, herunder dem, der foretager genreinddeling i praksis, opfatter spillene på. Ønsker man alligevel at bevare denne todeling, kan man måske foretage en mere passende distinktion, og i stedet skelne mellem en narrativ og en ikke-narrativ tilgang. Selvom jeg har identificeret miljø som et genrebærende element, optræder dette kun i større skala på en enkelt kilde, GameFAQs, og her i øvrigt kun som undergenre. Det er forholdsvis ligetil, at identificere de genrer, der er udgjort af miljø, og det er derfor muligt, at undlade at bruge disse genrer, hvis det er dét, man ønsker. Derimod er det langtfra så ligetil, udelukkende at anvende rene interaktive genrer, da dette i betydelig grad begrænser ens muligheder for at skelne mellem spil, der, i mange brugeres øjne, er af vidt forskellig karakter. Som eksempel på dette problem kan nævnes genren First Person Shooter, der som nævnt er baseret på de pågældende spils 30 Ibid. s Ibid. 32 Apperley, s. 8 24

26 synsvinkel. Insisterer man, som Wolf, på kun at lade spilgenrer udgøre at interaktive elementer, vil man få svært ved at skelne mellem First Person Shooters og andre former for Shooters. Det er åbenlyst, at muligheden for at kunne foretage denne skelnen er afgørende både for tekstproducenterne eftersom First Person Shooter blandt andet bruges i markedsføring af spil og ligeledes for mange tekstmodtagere, altså spillerne. For at kunne foretage denne skelnen bliver man altså nødt til enten at gå på kompromis med idealet om de rent interaktivitetsbaserede genrer, eller at supplere genreinddelingen med yderligere facetter, der eksempelvis kan håndtere elementer som synsvinkel og tempo. Struktur Jeg vil i dette afsnit diskutere selve den struktur, hvori genretermerne optræder i de forskellige kilder. Der er især to aspekter ved strukturen, som bliver håndteret på forskellig vis, og som er afgørende for, hvordan genretermerne i praksis kan bruges til søgning og browsing. For det første er der spørgsmålet om eksklusivitet. Udelukker de enkelte genretermer hinanden, eller kan et spil have mere end én genre? For det andet er der spørgsmålet om hierarki, og derved genrernes indbyrdes relationer. Er First Person Shooter eksempelvis en undergenre til Shooter, eller finder der ingen sådan orden sted? Som vi skal se, er det undtagelsen snarere end reglen, at ordne genrerne i et hierarki, men da det er en teoretisk interessant problemstilling, som er afgørende især for browsing, vil jeg afsætte rigelig plads til denne diskussion. Inden jeg fortsætter, vil jeg i det følgende afsnit præsentere en kortfattet begrebsafklaring, der skal tydeliggøre de grundlæggende principper for indeksering. Indekseringssprog Ifølge Grauballe m. fl., kan indekseringssprog være enten kontrolleret eller ukontrolleret, og kontrollerede indekseringssprog kan igen være enten strukturerede eller ustrukturerede. 33 At et indekseringssprog er struktureret, vil sige, at det ud fra systemets struktur fremgår, hvordan begreberne er relateret til hinanden, f.eks. hierarkisk som i et klassifikationssystem. Et kontrolleret indekseringssprog, der bygger på en simpel ordliste er altså ifølge Grauballe m. fl. ikke struktureret. 33 Grauballe m.fl., s. 7 25

27 Figur 11 Ukontrollerede emneord til spillet Vanquish i form af tags på Amazon.co.uk Alle de analyserede kilder benytter sig af kontrollerede genrebetegnelser, dog med den ene undtagelse, at Amazon supplerer de kontrollerede genretermer med ukontrollerede tags, som brugerne frit kan tilføje. Som det ses på Figur 11, har brugerne tilføjet adskillige genrer til det pågældende produkt; også snævrere genrer som 3rd person shooter, som ikke rummes af Amazons kontrollerede genreliste. Derudover er der tilføjet et væld af emneord, som dårligt kan kaldes genrer, f.eks. navne på spil, som er beslægtede med produktet, såvel som mere vurderingsprægede ord, som fun og awesome. Selvom sidstnævnte to termer næppe vil blive opfattet som genrer, ligger de i virkeligheden ikke ret fjernt fra skønlitterære termer som spændende bøger og sjove bøger. Tanken om på tilsvarende vis at skulle inddele computerspil i sjove spil og spil, som ikke er sjove, gør dog, at lige netop disse termer formentlig fortsat kun vil figurere som tags. Af de fem analyserede kilder, er det kun GameFAQs, der indekserer med struktureret indekseringssprog, i dette tilfælde et klassifikationssystem. Det skal nævnes, at spillene på Bibliotek.dk selvfølgelig indgår i et klassifikationssystem i den forstand, at de alle er tildelt DK5-klassemærket (computerspil), mens den indeksering, der skelner de enkelte spil fra hinanden er i form af ustrukturerede, kontrollerede emneord. Kilderne varierer ikke voldsomt, når det kommer til antallet af genretermer; den korteste liste er på 12 termer, mens den længste er på 16. GameFAQs er igen undtagelsen, da den kun indeholder 9 overgenrer, men mere end 60 termer, hvis alle undergenrer tælles med. Det giver sig selv, at flere genretermer giver mulighed for mere præcis og snæver indeksering. Er der tale om databaser med store mængder af spiltitler, kan dette have afgørende betydning for, hvor effektivt genrer kan anvendes som redskab til genfinding. Leder man f.eks. efter et såkaldt kampspil eller fighting -spil til konsollen Playstation 2, er det en hjælp, at man på GameFAQs kan reducere de 1061 actionspil til Playstation 2 ned til 179 fighting-spil, som i øvrigt kan opdeles i yderligere undergenrer. På Bibliotek.dk er der derimod ingen mulighed for, ved hjælp af genrer, at indsnævre de 681 spil, der findes i action-genren. Man er altså nødt til blot at starte fra en ende 26

28 af, med mindre man er i stand til at supplere sin søgning med andre parametre end genre. Dette sagt, skal der imidlertid ikke være tvivl om, at GameFAQs henvender sig direkte til spilentusiaster langt mere end Bibliotek.dk, som må antages at have en mere almen tilgang til emnet, og det er på ingen måde utænkeligt, at det forholdsvis beskedne antal genretermer, såvel som manglen på hierarki, på fire af kilderne er et ganske bevidst valg. Jeg vil vende tilbage til spørgsmålet om indeksering i forhold til målgruppe til sidst i opgaven. En eller flere genrer Wolf skriver, at et spil kan tilhøre flere genrer, men fastholder, at én af disse er en primær genre, som er udgjort af spillets primære mål, mens eventuelle andre genrer er sekundære. Begreber som primære og sekundære genrer er dog udelukkende at finde inden for det teoretiske område, og der er ingen af de analyserede kilder, der på nogen måde anvender sekundære genrer. I de tilfælde, hvor et spil er tildelt mere end én genre, er det altid i form af ligestillede genrebetegnelser, der alle bærer lige stor vægt. De analyserede kilders håndtering af flere genrer, er som beskrevet nedenfor: Guinness: Én genre per spil. Eftersom Guinness ikke indeholder en spildatabase som sådan, er den ikke helt sammenlignelig med de andre kilder, men da alle spil i bogen kun hver især er at finde under én genre, er det rimeligt at antage, at Guinness kun tillader én genre per spil. Steam: Ubegrænset antal genrer Steams genretildeling bygger på en kontrolleret, men ikke hierarkisk, samling af genrebegreber. Genrerne er altså sidestillede, og ét spil får ofte tildelt mere end én genre. GameFAQs: Én genre per spil Genretermerne på GameFAQs er indordnet i et hierarki, og hvert enkelt spil får kun tildelt én genre. Dog med den undtagelse, at alle spil praktisk set også får tildelt samtlige overgenrer til den genre, de er tildelt. Systemet tillader ikke, at en undergenre kan have mere end én overgenre, så antallet af disse er begrænset. Amazon: Én (officiel) genre per spil Selvom spilgenrebetegnelserne på Amazon egentlig er undergenrer til en større taksonomi på hele siden, er der ikke noget egentligt hierarki internt blandt spilgenrerne, så i forhold til denne diskussion, må Amazon siges at være ikke-hierarkisk. Som udgangspunkt får spil på Amazon kun tildelt én genre, dog med førnævnte tags som undtagelse. 27

29 Bibliotek.dk: Ubegrænset antal genrer Ligesom på Steam fungerer genretermerne på Bibliotek.dk som sidestillede emneord uden hierarki, og spil får ofte tildelt mere end en enkelt genre. Diskussion af genrepraksis Der er altså ingen af kilderne, der arbejder med primære og sekundære genrer, eller som på nogen måde fremhæver én genre frem for andre. Selvom tildeling af primære og sekundære genrer i teorien er mulig, skyldes fraværet af denne praksis dog formentlig for det første, at det ikke er nær så ligetil, som Wolf lægger op til, rent faktisk at afgøre dette spørgsmål for hvert enkelt spil, og dels, at det ud fra et IASperspektiv ikke nødvendigvis er nogen særlig brugbar tilgang til søgning og browsing. Den udbredte løsning er altså at tildele flere genrer uden hensyn til, hvilken der er mest dominerende. Som det fremgår allerede i Tabel 1, kan det dog afvige kilderne imellem, hvad der bliver opfattet som flere genrer eller som én sammensat genre. Det nok bedste eksempel på dette er fænomenet actionadventure. Mens f.eks. Steam og Bibliotek.dk ville tildele både genren action og adventure til et spil, som måtte indeholde elementer fra begge genrer, bruger Guinness og GameFAQs betegnelsen actionadventure, som altså må siges at være en hybridgenre. Rent praktisk gør det den forskel, at når et spil bliver tildelt både action og adventure som genrer, så er det sådan set begge dele, og kan genfindes ud fra begge disse genrer. Derimod er et spil med hybridgenren action-adventure kun dét, og er altså hverken et actionspil eller et adventurespil som sådan, med mindre man ligefrem arbejder med hierarkier med flere overtermer til samme term. Det bør i denne sammenhæng nævnes, at genren action-adventure i sig selv er noget af et paradoks, men den illustrerer fint den historiske udvikling, som ofte finder sted, når genrer udvikler sig. Historisk set kan action og adventure nemlig siges at være deciderede modsætninger, som direkte udelukker hinanden. Mens actionspil er spil, der kræver hurtige reflekser, er adventurespil spil, der handler om at bruge hovedet, og hvor spilleren generelt har ubegrænset tid til sin rådighed. Ud fra en sådant udgangspunkt er disse to genrer altså uforenelige, og hybridgenren virker meningsløs. Spilmediet har imidlertid ændret sig med tiden, og det er efterhånden andre elementer, der er kommet til at afgøre, hvad der udgør adventure -delen af et spil, og action-adventure må i dag siges at være en umådelig udbredt genre. Undergenrer, klassifikation og emneord Det kan diskuteres om konceptet undergenrer i sig selv er en måde, at håndtere Wolfs såkaldte sekundære genrer på. Jeg vil her diskutere begrebet undergenrer inden for rammerne af Palsbros model om 28

30 trækstruktur 34. Palsbro skelner, som nævnt, mellem fakultative og diskriminative træk. Mens tilstedeværelsen eller fraværet af fakultative træk ikke er afgørende for, hvilken genre, en tekst falder ind under, kan man forestille sig, at de dog kan afgøre hvilken eventuel undergenre, en tekst falder ind under. Hun nævner netop, at undergenrer kan supplere trækstrukturmodellen, når der eksempelvis optræder overskydende træk. 35 Eftersom GameFAQs er den eneste af de analyserede kilder, der opererer med undergenrer, vil jeg bruge et simpelt eksempel derfra, til at illustrere brugen af undergenrer. Figur 12 Spillet Ikarugas placering i genresystemet på GameFAQs. Spillet Ikaruga har på GameFAQs fået tildelt genren Action>Shooter>Scrolling. Scrolling er altså en undergenre til Shooter, som igen er en undergenre til Action. GameFAQs tilbyder ikke nogen deciderede genredefinitoner, så vi kan ikke sige med sikkerhed, hvad deres genretildeling bygger på, men vi kan dog med en vis rimelighed regne os frem til, hvorfor spillet er havnet i denne genre. For eksemplet skyld, vil jeg her komme med et meget simplificeret bud på, hvilke træk, Ikaruga kan siges at indeholde, som har afgjort dets genre: - Spillet kræver hurtige reflekser = Action - Spillet går ud på at skyde fjender = Shooter - Spillefeltet bevæger sig rundt (i et 2D-plan) = Scrolling Anvendes trækstrukturmodellen her, kan man forestille sig, at ud af de tre ovenstående træk, er kun ét af dem diskriminativt; nemlig, at spillet kræver hurtige reflekser. Det er dette træk alene, der afgør, at spillet er et actionspil. At spillet handler om at skyde, og at spillefeltet scroller, ændrer ikke på, om spillet er et actionspil eller ej. Disse to træk er altså fakultative. Selvom disse fakultative træk ikke er afgørende for det, som kan kaldes spillets hovedgenre - i dette tilfælde action - kan de dog stadig bruges til at adskille spillene fra andre spil internt i actiongenren, og derved kan de altså udgøre spillets undergenrer. 34 Palsbro, s Ibid., s

Genrebegrebet indenfor computerspil

Genrebegrebet indenfor computerspil Skriftlig eksamensopgave i Mediehistorie 2 Genrebegrebet indenfor computerspil Af Andreas Elkjær IFM, januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Genrebegrebet indenfor computerspil

Læs mere

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil HUM-TEK Afhængighed af online computerspil Adriana Zak, Evelina Komarova, Anita Steffensen, Thomas Ege, Jonas Bjørn Høj & Trine Bentkjær 21. december 2009 Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Ikke bare underholdning

Ikke bare underholdning Fakta analyse af Global Conflicts: Palestine Faktateori og analyse (135) Film og medievidenskab Københavns Universitet Af Jonas Herløv Wæver Eks. nr. 2721 Hold G2/C 2. januar 2008 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik

Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik Bacheloropgave april 2011 CVU Lillebælt v. Læreruddannelsen i Jelling Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik Af Tine Østergaard-Andersen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden -Speciale ved Peter Gaarde Dejbjerg Jensen IT-Universitetet, juni 2006 -Vejleder: John Gøtze

Læs mere

[Søgemaskineoptimering]

[Søgemaskineoptimering] [] [IVA Bacheloropgave 2012] Ordtælling: 16866 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. ABSTRACT... 4 2. INDLEDNING... 4 2.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3. METODE (METTE)... 5 3.1 INTERVIEW... 6 3,2

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

1.1 Afgrænsning... 5. 3.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse... 10 3.2 Kress og van Leeuwen... 11

1.1 Afgrænsning... 5. 3.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse... 10 3.2 Kress og van Leeuwen... 11 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING (FÆLLES)... 4 1.1 Afgrænsning... 5 2.0 VIDENSKABSTEORI (ANNE)... 7 2.1 Konstruktivistisk og socialkonstruktivistisk paradigme... 7 2.2 Socialkonstruktivismens konsekvenser...

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

En Kamp mellem Spil og Fortæ lling

En Kamp mellem Spil og Fortæ lling En Kamp mellem Spil og Fortæ lling Et speciale om computerspil og interaktiv fiktion Af Jesper Juul Vejleder: Torben Fledelius Knap Dansk, Institut for Nordisk Filologi. Københavns Universitet, februar

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere