Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Slægtsforskernes Bibliotek: Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

2 sss- -- ^ <. - " «A. r» > s L v e r r s K A K k s e» >, : > r. - ^ L» s - -! ä M : 8 i ; r y «. ^LL ^c. L S. ^ "r ' ^.'< Z- ) ^ 5. - > ^. E, / M «x, " ^ ^. O» '. *, D ". - ^ r -». - r O ' - ' " ^ < I> >.. * " ' " -» >. - ^ - > > E. ^ - Ä. - T - ^ ^ '.o ^ «.U ^ ^ x., r» - >-, V - -. ^ - ^ -> ^ -. H,?L. 1. ^...^ ^ ^ ^ -- ^ y» > - ^ s- ' , /< L- - ^».' ^ ' -» - -^z.?x ' '->7!. c-5 V - ^ r,,. ' x -? * c - - H - --^ «- >- ". '>. ^ 0 >'( I ^ r - ZL <' ^ - M - ' ' ' ^, ^ X»» «'/ ^ -- > v «> -A " ^ ' X Ä c., / - " - 5 L» ^ ^

3 üicttgiäd ci.el. ütti. 0.^^.6ir2s1s I'orlsß kvräurr^ kinstrup 1 o ^ ö r '^ 15^9.

4 o^ör't, 15^9. en gamle Hovedgaard Findstrup. det nuvcrrende Holstenshus, laa oprindelig i eller ved en liden Landsby Findstrup. d. e. Finds Torp. Dette Torps Jo rd - er bleve esterhaanden opflugte af Hovedgaarden. og da det endelig blev nedbrudt, omtrent 1640, udgjorde det ikkun 2 Gaarde. 6 Bolsteder og 5 Huse. Hvor Landsbyen laa. udstrcekke sig nu Hovedgaardens Enemoerker, og paa en af dens Marker vifer man endnu det S te d. hvor Kirken flal have staaet. Drnne Herregaard ligger i Svendborg Am t, S a llin g Herred og Diernisse Sogn. Findstrup Gaard er en af Danmarks oeldste Hvvedgaarde. Den tilhorte i Begpndelsen af det 14de Hundredaar G o ts k a lk L it le, en af de Adelsmomd, der i Aaret 1314 paa Grund af Utroflab imod Kong E r i k Menved bleve domte fredlose; Gaarden blev da inddragen under Kronen. Derefter kjender man ikke med Dished dens Ejere sor noget ind i det 16de Hundredaar; i Aaret 1536 tilhorte den ncrmlig Jorgen Denstermand; Han dodt i Aaret 1551, hvorpaa Hans S o n Knud Denstermand arvede Findstrup. Han opforte i Aaret 1579 den ene af Hovedgaarden- 3 Floje, paa hvis M ure endnu findes Hans og Hans forste Hustrus F ru Kirsten Lunges Navnetrcek. S. A. fik Han Köngens Gjenbrev paa 1 Gaard i Findstrup B y, 4 Gaarde i Diernisse B y, 1 Gaard i Jordlose B y og 4 Gaarde og 1 Halvgaard i N o rre-b ro b y Sogn ; ligeledes fik Han Hetligheden over 6 jordegne Bondergaarde i Diernisse og Aaby Sogne samt nogle Kirkegaarde" i de samme Sogne. Ligeledes fik ^^Han et Kongebrev angaaende et Stenhus, Han h.avde forhvarvet i Faaborg tillige med 2 Abildhaver, hvilke fordum havde tilhort Helligaands-Klosteret i drnne B y. Jm idlertid beholdt Han ikke disse Ejendomme langer end nogle Uger; thi det viste sig, at da Klosteret i Reformationstiden var blevet odelagt, vare Huset, Abildhaven og Fifleriet paa Faaborg S o, hvilket Knud Denstermand ogsaa havde faaet, blevne lagte til det almindelige Hospital i Odense og bortfcestede til nogle Borgere i Faaborg for aarlig Landgilde. Han blev derfor advaret imod at give sig af dermed. S. A. fik Han ved Magestifte med Köngen Hovedgaarden Brejninge -G a a rd i Rider S t ift, og Aaret efter havde Han en S a g med Jve r Lunge til Tirsbcck og Axel D ifferts Arvinge i Anledning af, at den i Aaret 1570 afdove J v e r Lunge til Asserstrup havde bortstiftet en Gaard i S s ru p, i Fuglse Herred paa Laaland til E rik R u d. Ogsaa med

5 15^9. andre end fine Standsfaller havde Knud Denstermand Retstrcetter. S a a - ledes blev Han i Aaret 1585 indstcrvnet for Köngens Retterting i Dordingborg af O lu f Lang. Raadmand i Assens, for at skulle udrede 100 gode, gamle. uforfalflede Dalere, som i Hamborg og Lybek»gcenge og gceve ere", hvilke endnu stode tilbage af den S u m P e M. Han dar Raadm ahen flyldig efter fit Brevs Lydelse. Hans Paastand, at det af Ham udstcrdte Gceldsbrev var foraarsaget ved et Kjob, som ej havde fundet Sted, blev ikke tagen til Folge, og Raadmanden vandt denne S ag. Ikke heldigere var Knud Denstermand i en Retstvist. Han s. A. havde med en af fine egne Fcestebonder i Allerup for Köngens Retterting paa Lystrup. Denne Bonde havde efter Herremandens Klage 8 Gange voeret tilsagt til W g t og Arbejde. men havde siddet Tilsigelsen overhorig. Ded sin Fuldmoegtig indvendte Bonden herimod, at det ikke var blevet godtgjort for Dom mrrne, hvilket Arbejde det var, Han skulde have forsamt, pm det vqr hievet paalagt i Hans nuvcrrende Herremands T id eller var usorandret fra gammel Tid af. J M lle m Knud Denstermand og denne Bonde og Hans Brodel var der fluttet den Overenskomst, at den forst noevnte ej skulde paalcrgge dem mere Hoven, end deres Form and paa Gaarden havde ydet, og dette Herremandens flristligeloste blev frrmlagt i Retten. D a Knud Denstermands Fuldmcrgtig ikke künde gjendrive Rigtigheden deraf, blev det paalagt Ham inden s«; Uger at give klar Befled, om disse LEgter og Arbejder vare paalagte Bonden j Hans T id eller tidligere og at flaffe Beviser for Rigtigheden af sin Paastand. Knud Denstermand fik 1591 kongelig Tigadelse til at maatte stades til Nadveren, naar Han forst havde aflagt»ffenligt S ftiß em aal; thi Han havde af Daade ihjelskudt en Karl. Ha«dode i M a rts Ded Gistermaal med Hans Broderdatter Io m fru Kirsten Denstermand fik Jo rg en Grubbe Findstrup. Hun var den fidste af denne M, der ejed«gaarden. Derpaa tilhorte den Frederik Rantzau, som 1622 folgte den tilmogensgyldenstjerne, og efter Ham ejede Henrik Rantzau til Rosenvold Findstrup. Den ncrste Ejer var J o r g e n S c h u lt, en Tysker, der i Aaret 1616 blev iudkaldt til Danmark og aysat som Kammerjunker hos Köngens S o n Hertug F r e d e r ik. l Grinst)««! hertif var. at Hertugen attraaede at blive M kebiflo p i Bremen, og dette Dnfle künde Han ikke naa uden i Forvejen at have voeret Kannik. Jorgen Schult havde et saadant Kannikedomme. og dette overlod Han til Hertugen. T il Gjengjoeld fik Jorgen Schult Utsten Kloster og Allehelgens G ods i Norge som Len, blev Hofmarskalk hos Köngen og 1625 Pro - viantkommissoer under den tyske K rig ; 1642 blev Han optagen i den danfie Adelßand. I Aaret 1636 kjobte Han Findstrup. Han var en formuende Mand» der laante Kronen Penge; thi 1649 fik Statholderen i Kjobenhavn H r. J okum Gersdorf Befaling til at lade Kronens Korntiende af Diernisse S o g n, som Udgjorde 3^ L Rüg. 4 L B yg og L Havre, soette i Harttor«til 5V Rdlr. Tonden og siden lade dette afskrive i det af den afdode Konge t il Jorgen Schult udstoedte Gceldsbrev. Jorgen Schult havde af Kong Frederik. som yndede Ham meget, faaet Kaldsretten t il Diernisse Kirke. Jm od at afstaa fine norske Forleninger blev Han 1650 Befalingsmand paa Abrahamstrup (Jcrgerspris). Han dode 1652 og blev begraven i S t. Knuds Kirke i Odense. Hans Enke F ru Anne M argrete v. Götzen ejede fiden i mange A ar Findstrup. Aaret efter Mandens D od lovede hun til Rigets Forsvar at yde Paa det heude hrlejligstt Sted i Fyn, naar det af hende begjeredes, 150 Tdr. Rüg og Byg. 'M e d Hans Jversen paa Roskildegaard havde hun 1675 en Retsfag i Anledfling af Tiendekornet for det foregaarnde Aar af Ulboüe S o g «, hvorpaa hun 1674 havde faaet kongeljgt Skjode. Dette Korn bemcrgtigede hin sig, og desaarsag fik Hr. Erik Banner til Tybjarggaard, Justitsraad og Stiftamtmand

6 koräurr^ kinslrup j o^ör't, 15^9. oder Fyns S tift, Befaling til at hjalpe Fruen til Rette. I Fyn havde Köngen I forundt hende adflillige Kirker, og for disse blev Stistsflriveren RaSmus I Andersen hende en D el Penge flyldig. Hr. Erik Banner fik derfor s. A. I Befaling til at forsegle Hans B o og sorge for, at Kirkerne fremfor alle andre Kreditorer künde blive tilfredsstillede. I fit Testamente af s. A. bestemte hun, at hendes S o n D id erik Schult, hvem hun var en S u m Penge flyldig, forst i Brtaling flulde nyde Findstrup Gaards Bygning for R dlr., for saa vidt ikke andre Kreditorer i Forvejen havde faaet Prioritet den; derncrst flulde Han have Betaling i Hovedgaardens Jorder og Herligheder og i Kaldsretten til Diernisse Kirke, hver Tonde Hartkorn beregnet til 40 R d lr., og naar dette ikke flog til, flulde Han have det bedste og ncrrmest. liggende Bondergods, hver Tonde Hartkorn til 3V Rdlr. Derpaa flulde Han udlose sine Medarvinge, og saaledes have hele Godset uden nogens Paatale. Inden 2 A ars Forlob flulde Han udrede, hvad der ester den oven staaende Taxt künde tilkomme bans Sollende, den ene Halvdel i Specier, den anden i gangbar grov M ynt, og indtil dette flete, flulde Han give dem Pant i det bedste af Bondergodset, beregnet til 20 Rdlr. hver Tonde Hartkorn. 'D otrene flulde dog have Anvisning paa S trsgods, saa vidt det künde strakke til. Den celdste af Sonnerne Frederik U lr ik S c h u lt var Medejer af Findstrup, da Han i Aaret 1667 tilligemed fin Hustru F ru Gjertrud B ille, D atier af Henrik B ille til Tirsbak og F ru Lisbeth Bryske, gav Engom Kirke et nyt Pakten til Dsbefonten. S in Broder D iderik Schult gav Han 1676 Anvisning paa Findstrup Gaard til Betaling af det, Han var denne flyldig. Sam m e Anvisning gav ogsaa den oven navnte Hr«E rik Banner Ham for hvad hans afdode Sosters, F ru Anne Katrin«Schutts, B orn flyldte Ham; hun havde vceret gist med N ie ls Banner til Hagenflov. F ru Anne Margret«v. Götzen dode i Aaret 1684, og i I Sefflbr. s.a. bleve Henrik Gyldenftjerne üg Erik Steensen af Köngen Ndncrvnte til Kommissarer ved S tifte t ester hende. Ded Moderen- D od blev Diderik Schult, der allerede 1680 flrev fig til Findstrup, Eneejer af Gaarden; Ham tilhsrte ogsaa Christiansdal (i Fyn). Han var Oversekretoer i det danffe Kancelli og kaldtes 1674 Kancelllraad» men 1680 Gehejme- og Kancelliraad; senere blev Han Stistamtmand i Fyn. T il Findstrup fik Han 1603 Birkerettighed. S o m Folge af at Birkerettigheden ved Christiansdal ophorte, esterdi Han havde overdraget Köngen en stör Deel af det dertil hörende G o d s, blev Rettigheden overfort til Findstrup. Det ny Birketing flulde for Fremtiden voere Boerneting for Findstrup Gaards Bonder og Tjenere og for Beboerne af de Der, Han havde faaet i Mageflifte. S o m S tis t amtmand over Fyns S tift fit D iderik Schult Befaling til at tage fig af en Sag, der vifer, hvorledes Enevoldsmagten greb ind i aldeles private Forhold. Kong Christian den feinte havde paalagt Grev Vilhelm Frederik Wedel til Bedelsborg at give Sonnen Grev Hannibal Wedel, hvem Köngen havde udnavnt t il sin Kammerherre, 1200 Rdlr. i det mindste i aarlig Zndtagt; men dertil havde Faderen ingen Lyst, og Frederik den fjerd e bsd Ham derfor kort ester sin Regeringstiltradelse strax uden Jndvending at udrede denne S u m. saafremt", hedder det, B i ikke skulle blive foraarsagede at gribe til de M id le r, hvorved bemcrldte din S o n til samme aarlig Genant kan sorhjalpes". D iderik S c h u lt fik da Befaling til alvorlig at formane Greven til at boere allerunderdamgst Respekt for kongelig Majestats Haand og Segl. Overenskomken imellem Greven og Sonnen havde jo Köngen stadfastet; men de til Ham udgangne kongelige Befalinger havde Greven intet Hensyn taget til. S o n - nens HuStru havde Han behandlet paa en usommelig Maade, og desuden havde Han jaget Sonnens Folk fra den deres Herre overdragne Gaard. D iderik

7 o^ör't, 15^9. S c h u lt flulde foreholde Ham denn«störe Ubetanksomhed og grove Formastelse og alvorlig formane Ham til at vise en bedre Adfard samt rue Ham med Ge» nrralfiflalens Tiltale. Den G a a rd, den unge Grev«flulde have, var Sonder» gaard med tilhorende G ods; og da Faderen sogte Udflugter, stk Stiftsbefalings» manden det ubehagelige H varv, strax at satte Grev Hannibal i Befiddelse deraf. Zmidlertid fortsattes Striden imellem den gamle og den unge Greve. Faderen Nagede over, at Sonnen tog Jndtagterne af Rorup, Kjerte og Skydebjarg Kirker, men vilde have hin til at gjore dem i Stand. Det gik saa vidt, at den gamle klagede til Köngen oder, at Sonnen ikke viste Ham den Lydighed og Agtelse, Han borde; nu vendte Bladet sig. Under Trust! af S tra f efter Forseelsens Beflaffenhed blev det paalagt Grev Hannibal at gjore fin Fader Aston for denne usommelige Opforsel. Den unge Greve vilde ikke indromme, at Han havde handlet usommelig imod sin Fader, men var dog villig til at gjore den for» langte Aston i Diderik Schults og fin Broders, Baron Ernst Wedels, Narvarelse. Disse to Mcrnd stk desaarsag i M a rts 1700 kongelig Befaling til at overvarr denne Aston. Gehejmeraad D iderik Schult dode i Slutningen af Aaret 1704, og den M December d. A. stk Hans Enke Fru Armegaard So fie v. Gabel, D atier af den bekjendte Gehejmeraad Christoffer Gabel, kongelig Tilladelse t il, at Klokkerne i Odense maatte ringe den D ag, da hendes astode M ands Lig blev fort ud af Byen. Hans Frue folgte 3 Aar efter Hans Dod Findstrup, som nu gik over i en anden Slcegts Hcrnder. Kjoberen var Dverstelieutenant Christian Adolf v. Holsten. Han var en Son af Adolf HanS v. Holsten til Langest og Fru J d e Rathlau og blev. fodt F ra Ungdommen af opoftede Han sig til Krigstjenesten, var strst Officer ved Fodgarden og fulgte fiden med de danfle Lejetropper, der blrve overladte til England og Holland. Han havde som Dverstelieutenant Be» falingen over et Rytterregiment og lagde ved flere Lejligheder stör Tapperl og Dygtighed for Dagen, saastm i Slaget ved Oudenarde og kort efter i Lej ved Fretin, da Fjenden angreb denne S tillin g. hjem og tilsidst udnavnt til Dverste for et Dragonregiment. Noget senere blev Han kal Lange künde h ikke efter Kjobet af Findstrup nyde Landlivets Glceder; thi da Krigen med S> rige var udbrudt, gik Han med sit Regiment over til Skqane og fandt! Heltedoden i Slaget ved Helsingborg i M a rts 1710 ved fit Angreb paa i svenfle venstre Floj. at finde. Hans Lig blev efterstgt paa Balpladsen, men var ikke Eftersom Han dode ugift, tilfaldt Findstrup Hans Ssflende; men der b snart fluttet den Overenskomst, at Broderen, den tapre M ajo r Godske D itl v. Holsten til Langest, fodt 1674 og gift med F ru Elisabeth Sofie Knuth, flulde overtage Gaarden. med Dverstelieutenants Karakter. Kort efter tog Han Affled af Krigstjenesi I Aaret 1712 besagte Frederik den fjer Ham paa Langest, og det fortalles, at Köngen, i det Hans Djne faldt paa l afr igen sk ansler Antonius Bryske i anden Halvdel af det >6de Hundredc over Hovedbygningen indsatte S ten, flal ved at läse Ravnet have ytret: Han var ogsaa af de gamle". hvormed Han mente, at Kansleren horte til d gamle Adel, som Enevoldskongen naturligvis ikke künde lide. Köngen onfle> at Dverstelieutenanten atter flulde indtrade i Haren, og tilbod Ham det for ledige Regiment. D a dette Loste nogen Tid efter blev opfyldt, vilde Han i tage derimod; thi Regimentet var i Norge. og Han stk i Steden Dverstes Karakter. Hans Undflyldning blev antag«i M a rts 1723 oprettede Han et S ta i hus af Findstrup Gaard og G ods, som nu fik Navnet Holstenshus. De Stam hus bestod af 680 Tdr. 1 Skp.» Fdkr. 2 Alb. Hartkorn og flulde efi Stisterens og Hans Frues D od tilfalde deres aldste S o n og dennrs agte Est<

8 o^ör't. 15^9. kommert, saa lange M andslinitn Var til og. naar denne var uddod, gaa over til den aldste Datters Esterkommere. Naar Stisterens hele Afkom var uddod, flulde Slamhuset gaa over til Hans Brodres Esterkommere. Naar Arven flulde vare saa betydelig, at hver Broder eller Soster künde faa saa meget som Stamhuset vurderedes til, flulde Stamherren desuden gaa i lig«arv med sine Soflende. T il M inde om Stamhusets Oprettelse lod Han indsatte en Sten over Jndgangen til Hovedbygningen med folgende Jn d flrist: Stamhuset til Esterkommerne R v c e X X lll. Ded Donner Köngens Naade-Brev Et Stamme Herrers Sade Af Finstrup Holstenshuus jeg blev til Fsrstefsdes Glade, Her Obrist Gotfle Detlef er den Mand, som Gründen satte, Han selv von Holsten, Holstener til Ars mig esterlatte. Af Holtz og Steen er Huuset bygt; flal Stammen ikke stippe, B s r Dyden og Guds fände Frygt so vare Huusets Klippe: Kan den. som Sadet arv«flal, sig selv og ingen nytte, B s r Ham ey Stoel i H erre-sal, ey Sadet i en Hytte. Jmidlertid, du störe Gud! med Dyder Huuset jiire! S a a visner Stammen aldrig ud, men blomstre flal og spire. Lad Holsterne altid med SEre mig beboe, S d a lenze G ras og Korn ved Holstenshuus kan groe. Gud allene ÜEren. Dverste Godske D itlev v. Holsten dode i November 1745s Hans Frue var dod E n S o n og tre D stre overlevede Forceldrrne. D e l af F ru Arm egaard S o fie Gabel oprettede Hospital i DierniSse gav Oversten i fit Testament 1200 R dlr., som flulde ud sattes til 5 af Hundvede, hvortil Hans S o n 1747 fojtde 800 Rdlr., imod at 3 sättige af Langes- GodS for Fremtiden flulde optages i Hospitalet foruden de oprindelige 6 Lemmer. Bed Faderens Dod tiltraabte Sonnen Adam Christoffer v. Holsten Stamhuset. Han blev fodt 1717 og forlod i «n Alder af 15 A ar det faderne HuS for at studere i Kiel og Ksobenhavn. I Aaret 1738 besogte Han Norge og Sverige og blev allerede Aaret ester Kapitajn i Jnfanteriet; men Hans Hu stod ikke til Krigsvcesenet, og for at uddanne fig til Civiltjenesten foretog Han fra 1740 til 1743 en Resse i Tyflland, Holland og Frankerig. Ester sin FaderS sidste D illie sogte Han og fik 1747 kongelig Stadfcrstelse paa Godset Langesss Jndlemmelse i Stamhuset og paa Birkerettigheden ved begge Godser. Aar 1757 blev Han Amtmand over Nyborg og Tranekcer Ämter og 1777 Geheime» raad og Baron. Derpaa blev af Stamhuset oprettet et B a ro n i, som fik de firdvanlige Forrettigheder, dog med Undtagelse af Skattefrihed for 100 Tonder Hartkorn. Dersom HanS oegte Esterkommere uddo baade paa Mands» og Kvinde» siden, bortfalder den friherrelige Stand og Godserne blive atter Stam hus. Den 15ve September 1779 blev bette stadfcrstet af Köngen. Han var en scrrdeles virksom og dygtig Godsejer, der ogsaa bar megen Omsorg for fine Bonders Delvcere. Ikke langt fta Hovedgaarden anlagde Han en Savm olle, hvor det til Gaarden og Godset nodvendige Bygningstommer blev flaaret ved Bandkraft og Kalk flaaet; hertil fsjede Han ogsaa et Slibevcrrk. Savm ollen og Teglvcerket ere senere nedlagte; en liden Bandmolle er traadt i Steden for Savm ollen, og i Ncerheden deras er der for nogle A ar siden opfort en ny hollandfl Dejrmolle. Han dode i Aaret Han var gist med Adelheid Rantzau. Ester Ham'blev Hans «ldste S o n, Kammerhrrre D itlev Holsten Besidder af B a - roniet; Han var fodt 1751, var gist med S o f i e Dorothea Rantzau og dode 1825 uden Livsarvinge. 5*

9 o^ör't, 15^9. Baroniet tilfaldt derved den yngrebroker Baron Hans Holsten. Denne var fodt i Novbr tidlig besternt til Sovcrsenet. blev 1781 Sekondlieutenant, 1789 Premierlieutenant Kapitajnlieutenant, 1893 Kapitajn, 1815Kommandorkapitajn Kommandor, 1829 Kontreamiral og 1834 Viceam iral og tilsidst Am iral og Elefantridder. Han opnaaede et scrrdeles agtet Navn som Sokriger. I Aaret 1899 havde Han Befalingen over Briggen»Nid» elven". kommanderede den 2 den A p ril 1891.Elven" paa 19 Kanoner og blev omtalt med scrrdeles Ros i Kommandor Olfert Fischers Rapport om dette navnkundige Soflag. Under Kjobenhavns Belejring 1897 var Han Ncrstkommanderende over de Skibe, der skulde forsvare Rheden, og forte ved et P a r Lejligheder de Kanonbaade, der angrebe de engelfle Batterier under Udfald fta Staden. S o m Chef for det ene af de to franste Liniestibe. der stk danst M andflab, var Han 1898 i M essingen, hvor Han lagde en mandig Karakter for Dagen og med Fasthed optraadte imod den franste Regjerings «billige Fordringer, Hvisaarsag Han blev holdt en Maaned i Fcrngsel og derpaa sendt som Fange til Rendsborg, hvor Han naturligvis strax blev sat i Frihed. F ra 1810 til 1814 forte Han Overbefalingen over Sovcrrnet ved Sonderjyüands og Holstens Vestkyst. A ar 1814 blev Han 3vie og den Militcrrdeputeret i Amiralitetet og var fta 1833 til 1848 dets overste, fortjente SthreSmand. Han dode i A p ril 1849, faa Dage tster Ulykken ved Egernfjord; Tidenden derom gjorde et dybt Jndtryk paa den gamle Hcrdersmand. HanS HuStru var Regidse Kaas. D a Han som Embedsmand maatte tilbringe Tiden ncesten udelukkende i Kjobenhavn, overdrog Han Styrelsen af Baroniet til sin S o n og ncrrmeste Efterfolger. Kammer«herre Baron Adam Christoffer Holsten-CarisiuS, som siden Faderens D - d har vceret Besidder af Baroniet. I Hans T id have disse Forandringer, vedkommende Baroniet i Almindelig«hed og Holstenshus G ods i Scrrdeleshed, fundet Sted. Aar 1828 bleve de i Bester-Aaby Sogn vcrrende 12 Bondergaarde, der hidtil havde Haft sine Jorder i Fcrllig, udfliftede og 6 af Gaardene udflyttede, ved hvilken Lejlighrd der til«lagdes 12 jordlose Hufe passende Jordlodder. Den Björns, der Hörer til Baroniet, og hvis 6 Gaardmcrnd og 2 Husmcend hidtil havde dyrket Jorden i Fcrllesflab, blev 1832 ligeledes udflistet, og 4 ny Huse, som fik Jo rd tillagt, bleve byggede blev der oprettet en Forening med GodsetS Gaardmcrnd om Naturalhoveriets Ophcrvelse fta Ist- November s. A imod et aarligt Dederlag, dels i Korn efter Kapittelstaxt. dels i Penge. I Oktober 1828 blev Nakkebolle Gaard og Gods kjobt og indlemmet i Baroniet. Ded kongelig B evilling af 4 de J u n i 1839 blev det tilladt Besidderen af Baroniet at afhcrnde til fuldstcrndig Ejendom en D el Strogods under Holstenshus og Langeso Godser, imod at de fastsatte, derfor indkommende Kjobesummer flulde anvendes til Afbetaling paa den Gcrld, som Kjobet af Nakkebolle G ods havde paadraget Baroniet. I Folge heraf bleve 79 Tdr. 3 Skpr. Hartkorn folgte, ligesom og Haarby M olle, i det forrige Assens Amt. med M olleflyld 13 Tdr. 4 Skpr. Svanninge Kirke med tilhorende Konge«og Kirke.Tiende blev 1836 folgt til Besidderen af Grevflabet Brahesminde, og for Kjobesummen blev enstrcrkning afden saakaldtemorudflov id igerslevsogn. Odense Am t og i Ncrrheden af Langeso indkjsbt; dette G ods blev Skoven ogsaa underlagt. Derved fragil der af Tiendehartkornet 63 Tdr. 6 Skpr. I Aaret 1845 blev det tilladt at indtage indtil 292 Tonder Land af Bondergodset under Hoved«gaardene Holstenshus og Langeso paa Grund af Hoveriets Ophcrvelse, og under Holstenshus er der som Folge heraf indtaget til Anvendelse uden Fcrstetvang i alt 18 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. i ; Alb. Ager og Engs Hartkorn; tildels deraf blev Bjornemosegaard' oprettet til en sceregen Avlsgaard. Ved kongelige Bevillinger af 23de M a j 1845 og 24d' M a rts 1847 fik Besidderen Tilladelse til i et TidS«

10 o^ör't. 15^9. NIM af 10 Aar fra den forst ncrvnte Bevillings Datum at regne, at dortarve» faste af Bondergodset Gaarde og Bolsteder indti! paa 1 Td. Hartkorn med Ret til at salze og pantsatte, imod en sastsat aarlig Kanon og en Kjobesum for hver Tonde Hartkorn. Overensstemmende hermed ere af Holstenshus Gods 175 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 2 Alb. Hartkorn overdragne i Arvefastt. P a a den Tid da Findstrup kom i Slagten Holstens Eje. var Herregaardens Ager og Engs Hartkorn 40 Tdr. 6 Skpr. - Fdk. 1 Alb., Skovflylden 12 Tdr. 4 S kpr; Bondergodset 398 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 2 Alb. Ager og Engs Hartkorn. Skov- og Mollestylden 3 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. 2 Alb.; hertil kom 3Kirker: DiernisseKirke med matrikuleret Konge- og Kirke-Tiende 44 Tdr.. Svanninge Kirke, som 1674 blev folgt af Köngen til F ru Anne M a rie v. Götzen, med 63 Tdr. 6 Skpr. Hartkorn Konge- og Kirke-Tiende og Lyo Kirke med 23 Tdr. Hartkorn Kirke- Tiende. Ester den i Oprettelsespatentet indforte Jordebog udgjorde det til Holstenshvs i Aaret 1747 hörende Bondergods 492 Tdr - Skpr. 2 Fdkr. Ager og Engs Hartkorn og Skov- og Mollestylden 4 Tdr. - Skpr. 2 Fdkr. 1 Alb. Hartkorn; saa meget var det efterhaanden foroget ved Tilkjob. Stamhusets V a rd i beregnedes ikke hojere end til Rdlr. I Aaret 1825 var Hovedgaardstaxten 40 Tdr. 6 Skpr. - Fdkr. 1 Alb. Ager og Engs Hartkorn. Skov- og Mollestylden 13 Tdr.; Bondergodset 514 Tdr. I Skp. 2 Fdkr. - H Alb. Ager og Engs Hartkorn, Skov- og Mollestylden 17 Tdr. 3 Skpr. - Fdkr. 2 Alb. Bondergodset bestod af 83 Gaarde, 7 B o l- steder og 98 Hufe, i Diernisse Sogn og B y, Kalleko B y og Katters B y samt i Dester-Aaby, Dester-Skjerninge, Svanninge og Haastrup Sogne og paa Derne Lyo og Bjorno. Med Hensyn til Tienderne var der foregaaet den Forandring, at Proestetienden efter en Magelergsforening af 1757 for Bsndernes Bekvemmeligheds Skyld blev tillagt Hovedgaarden imod Dederlag i Penge til Praken; Diernisse er noemlig Annex til Sognekaldet i Faaborg. Ogsaa Hörer den halve Kongetiende af Lyo Sogn til Baroniet. For Tiden udgjor det forrige fti Hartkorn, der dels drives under Hovedgaarden, dels er indtaget til Skovplantning 65 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. 1^ Alb. Ager og Engs Hartkorn. Bondergodset: Arvefcrstegods 175 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 2 Alb. Ager og Engs Hartkorn; indtaget til Skov 3 Tdr. - Skpr. 3 Fdkr. 2tz Alb.; Skov- og Mollestyld 8 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr.; under Avlsgaarden Bjornemose 11 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 2H Alb.; indtaget til Anvendelse uden Fcestetvang, for Tiden bortlejet, 3 Tdr. 6 S k p r.; under Fattighuse m. m. - Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. 2 Alb.; Fastegods 307 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdk- - z Alb. Ager og Engs Hartkorn; Skovstylden 5 Tdr. 4 Skpr.; bortfoestet Hovrdgaardsjord 3 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. 2tz Alb. Tienderne ere siden 1836 sormindstede med S v a n ninge Konge- og Kirke-Tiende. A f Langess G ods er bortarvefcrstet 127 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 1» Alb. og afnakkebolle Gods 139 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. i z Alb. Ager og Engs Hartkorn. Hele Baroniets Storrelse er 1188 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 2? Alb. Ager og Engs Hartkorn, 55 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. 1 Alb. Skov- og Mollestyld og 221 Tdr. Hartkorn Konge- og Kirke-Tiender, altsaa omtr Tdr. Hartkörn af alle S lag s. Hovedgaardens Fladeindhold er: Byggepladser, Häver og Gaardsplads udgjore 25 Tdr. Land; under Dyrkning og bortforpagtet 350 Tdr. Land Ager og Eng. hvortil kommer den ligeledes bortforpagtede Bjornemosegaard med 98 Tdr. Land. I Aaret 1825 udgjorde Skovarealet under Holstenshus omtr. 430 Tdr. Land, hvilket forogedes med 92 Tdr. Land ved Kjobet af Nakkebolle. I de siden den Tid forlobne Aar har den nuvcerende Besidder lagt scrrdeles B ind paa at afrunde og yderligere foroge dette Areal, som saaledes dels ved Kjobet af adstillige Bonderne tilhorende Skovhaver og isoer ved Zndtagelse af flere storre Strcrk-

11 o^ör't, 15^9. l i i W r fta Hovedgaarden og en D el mindre fta Bsndergodset er voxet til den betydelige Storrelse af omtr Tdr. Land udmcrrket Skov. D eraf ere 422 Tdr. Land Bog. 224 Tdr. Land E g, 94 Tdr. Land E l og 280 Tdr. Land Naaletrcrer. F o r at hindre Vildtets fuldkomne Udryddelse har den nuvcrrende Besidder indhegnet 2 Dyrehaver, en mindre paa 13 Tdr, Land ved Nakkebslle og en storre ved HolstenhuS paa 160 Tdr. Land, hvori der for Tiden findes 2 Krondyr, omtr. 50 D aadyr og en D el Raavildt og Harer. T il Langeso höre»mir. 975 Tdr. Land Skov, ncrmlig 515 Tdr. Land Bog. 110 Tdr. Land Eg og 350 Tdr. Land Naaletrcrer, hvortil kommer en Mosestrcekning af omtr. 125 Tdr. Land. T il Slutningen maa bemcrrkes, at i Anledning af de stedfundne Overdragelser til Arvefceste paa de 3 Godser er der samlet en Fideicom m is-kapital til Barvniet paa 125^985 Rdlr. 55 imedrns den Baroniet paahvilende Gmld som Folge af tilkjobte Ejendomme udgjor 100,218 Rdlr. 47 A. Hovedbygningen'bestaar af 3 toetages Floje. Den nordre Flo j er grundmuret, og midt paa den erjndgangen; den er opfort af Jorgen Schult 1642, ligesom ogsaa den vrstre F lo j, der er af Bindingsvcrrk; tidligere var den adflilt fta den nordre. Den ssndre Floj. der ligeledes er af Bindingsvcrrk. er opfort W a n d e n fta Faaborg er ikkun en halv M ils Vej. Haven er stör og ffjon og i engelfl S t il. Den staar i Forbindelse med en D el af Skoven, i hvilken der, ncer ved Haven, ligger en B a lle, hvorfta man har in hrrlig Udsigt. Over Haven og Gaardens Bygninger, over Skov og Marker ftr man Stranden og den ene smukke O eftrr den anden, saasom: Bjorno, Lyo, Adrrnako og LEro.

12

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 781

Om Kongeriget Danmark 781 Om Kongeriget Danmark 781 Foregående Dronningborg Amt VIII. Mariageramt. Mariageramt eller Mariagerklostersamt grændser mod Norden til Mariagerfiord og Aalborghuusamt; most Østen til Dronningborgamt; mod

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

? 1t. Is l (^ovs lo ill ^ ItW.IeAer L Insb. MLLLLWLV > >>»

? 1t. Is l (^ovs lo ill ^ ItW.IeAer L Insb. MLLLLWLV > >>» ? 1t. Is l (^ovs lo ill ^ MLLLLWLV > >>» ItW.IeAer L Insb. ^ m tre n t 2'/» M il nord nordvest for Svendborg og 2>/r M il nordost for Faaborg ligger i Svendborg Amt. Salling Herred og Herringe Sogn. Herregaarden

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

180 Om Kongeriget Danmark. XIV. Draxholms-Amt. Foregående Kallundborgs Amt.

180 Om Kongeriget Danmark. XIV. Draxholms-Amt. Foregående Kallundborgs Amt. 180 Om Kongeriget Danmark Foregående Kallundborgs Amt. XIV. Draxholms-Amt. Draxholms-Amt, som er samlet med 3 andre Amter under een Amtmand, (see Pag. 161), er kun et lidet, men særdeles frugtbart og vel

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 279. II. Rugaards-Amt.

Om Kongeriget Danmark 279. II. Rugaards-Amt. Om Kongeriget Danmark 279 Foregående Odense amt. II. Rugaards-Amt. Rugaards-Amt grændser mod Norden til Beltet; mod Vesten til Vends-Herred og Baag-Herred; men mod Sønden og Østen indsluttes det af Odense-Amt.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen

Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen 6. juni 2014 Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen Mange af de gamle skifter og fæsteprotokoller bliver efterhånden indscannet og lang på nettet, og jeg har nu fundet fæstet efter min 3 x tipoldefar

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 103. V. Jægerspriis-Amt.

Om Kongeriget Danmark 103. V. Jægerspriis-Amt. Om Kongeriget Danmark 103 Foregående Hirschholm Amt V. Jægerspriis-Amt. Jægerspriis-Amt er ikkuns lidet, thi det bestaaer kun, af eet eneste Herred, som er Horns-Herred. Dette Amt er en Peninsel, eller

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vandretur ved NørHolm Skov og Hede

Vandretur ved NørHolm Skov og Hede Vandretur ved NørHolm Skov og Hede Gå en tur i den fredede skov og hede, ved og omkring NørHolm Gods, der ligger mellem Tistrup og sig. Kør af lundvej, fra varde mod Tistrup, ca 10 km til du møde et skilt

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere