Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset"

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den kl Medborgerhuset

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Lokalplan Boliger, Tingstedet, Svenstrup (2. forelæggelse) 2 3 Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar 6 4 Godkendelse af vedtægter for foreningen Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg (AKU) 12 5 Godkendelse af forslag fra Socialdemokratiets, Enhedslistens, Det radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper om udarbejdelse af forslag til ændring i Aalborg Kommunes Investeringspolitik 6 Godkendelse af forslag fra Det Konservative Folkeparti om ophør af samarbejder med Tvind og Tvind-tilknyttede botilbud mv

3 Tid Mandag 13. november 2017, kl Sted Afbud Til stede Medborgerhuset Mads Sølver Pedersen Daniel Nyboe Andersen, Mette Ekstrøm, Per Clausen, Nuuradiin S. Hussein, Mai-Britt Iversen, Hans Henrik Henriksen, Mariann Nørgaard, Mads Duedahl Johansen, Niels Thomas Krarup, Jan Nymark Thaysen, Tina French Nielsen, Lisbeth Lauritsen, Hans Peter Beck, Cæcilie Andersen, Kristoffer Hjort Storm, Rose Marie Sloth Hansen, Lene Krabbe Dahl, Helle Frederiksen, Lasse Frimand Jensen, Anne Honoré Østergaard, Lars Peter Frisk, Jørgen Hein, Thomas Kastrup-Larsen, Christian Korsgaard, Jens Toft-Nielsen, Lasse Puertas Navarro Olsen, John Gregers Nielsen, Kirsten Algren, Hans Thorup, Anna Kirsten Olesen Øvrige deltagere Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Mads Sølver Pedersen var fraværende. kl Side 1 af 16

5 Punkt 2. Godkendelse af Lokalplan Boliger, Tingstedet, Svenstrup (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan endeligt med nedenstående ændringer. Forslag til ændringer i lokalplan Lokalplanens bestemmelser I pkt. 11 Grundejerforening erstattes bestemmelserne af følgende: Planloven giver ikke hjemmel til at medtage bestemmelser om oprettelse af grundejerforeninger for områder med etageboliger. Forpligtelse og medlemspligt for etageboligerne sikres gennem privatretlige servitutter. Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Mads Sølver Pedersen var fraværende. kl Side 12 af 416

6 Sagsbeskrivelse 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 18. maj 2017 (punkt 9). Magistratens møde 29. maj 2017 (punkt 5). Byrådets møde 19. juni 2017 (punkt 7). Forslaget har været offentliggjort i perioden 23. juni til og med 8. september Link til digitale planer Lokalplan Oversigtskort Formål og baggrund Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre boliger på Tingstedet i Svenstrup. kl Side 23 af 416

7 Aalborg Kommune ejer arealet i lokalplanområdet. Den østlige del af området (30 boliger) planlægges på baggrund af et boligprogram for almene familieboliger, som By- og Landskabsudvalget godkendte den 26. januar 2017 (punkt 26). Den vestlige del af området er ikke omfattet af boligprogrammet, og arealet forventes solgt til privat boligbebyggelse. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at udnytte området til tæt-lave boliger og/eller etageboliger i op til 2 etager. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Tingstedet med adgang fra nord. Adgangsvejen udformes som en blind vej med tre "grene", én mod øst og to mod vest. Området forbindes via rekreative stier til det omkringliggende stisystem i Svenstrup. Mod nord skabes forbindelse til Oldstien, mod vest til Asgårdstien og mod syd til Svenstrup Skolesti. Lokalplanområdet gives et grønt og varieret udtryk ved at eksisterende beplantning mod øst, vest og syd bevares og udvides med beplantning mod nord. Internt i området er der flere interne nord-sydgående læhegn af varierende længde og tæthed. Det længste og tætteste af disse hegn bevares for at tydeliggøre områdets tidligere historie som planteskole. Herudover plantes der træer langs vejene igennem området for at skabe et mere varieret miljø. Der skal etableres fælles udendørs opholdsareal som mindre enklaver spredt i bebyggelsen, og de indrettes efter beboernes behov. Ophævelse af lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan Svenstrup Center. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af Lokalplan i forbindelse med den endelige godkendelse. Miljøvurdering af planer Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at lave miljørapport. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af arealet. Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelse: 1. Aalborg Historiske Museum Henvendelsen er behandlet nedenfor. 1. Bemærkning fra Aalborg Historiske Museum, der opfordrer til at lade museet gennemføre en større, arkæologisk forundersøgelse, grundet fund af fortidsminder i nærheden af lokalplanområdet. Svar: Imødekommet. kl Side 34 af 416

8 Bilag: Byrådet Forslag til Lokalplan Boliger, Tingstedet, Svenstrup Bilag til BLU - Indsigelse, Nordjyllands Historiske Museum kl Side 45 af 416

9 Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet til løn videreføres uændret i 2018 og 2019, at det godkendes, at værdighedsmidlerne til øget normering på plejehjemmene fordeles efter en plads-model med de i sagsfremstillingen beskrevne forudsætninger om, at alle plejehjem som minimum skal modtage kr., og at ingen plejehjem må opleve et tab på mere end kr., og at forslag til fordeling af de værdighedsmidler, der ikke er bundet til løn, godkendes. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Mads Sølver Pedersen var fraværende. kl Side 16 af 616

10 Sagsbeskrivelse Byrådet godkendte den 14. marts 2016 en værdighedspolitik, der beskriver Aalborg kommunes overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken er en forudsætning for at få tildelt værdighedsmidler fra Ældre- og Sundhedsministeriets værdighedsmilliard for årene Kravene til anvendelsen af værdighedsmidlerne er, at de skal understøtte kommunens værdighedspolitik, at indsatserne skal være nye eller udvide eksisterende indsatser, og de skal komme både borgere på plejecentre/botilbud og i egen bolig til gavn. Byrådet godkendte den 13. juni 2016 et katalog med i alt 10 indsatser for 2016 og 2017, som vurderedes at ville bidrage til udmøntningen af værdighedspolitikken (kataloget fremgår af bilag 1). Byrådet godkendte samtidig den konkrete fordeling af værdighedsmidlerne for 2016 og 2017 på indsatserne. Nærværende sagsfremstilling et forslag til konkret disponering af værdighedsmidlerne i 2018 og Ældre- og Sundhedsministeriet har ved brev af 28. september 2017 meddelt, at Aalborg Kommune i 2018 vil modtage i alt kr. af værdighedsmilliarden, hvilket er en stigning på kr. i forhold til Fastholdelse af de eksisterende indsatser, hvor midlerne er bundet til løn Værdighedsmidlerne for 2018 og 2019 kan principielt fordeles frit på enten hidtidige værdighedsindsatser eller på nye indsatser, som understøtter værdighedspolitikken. I praksis gælder dog, at langt hovedparten af de eksisterende indsatser er bundet til løn, og derfor ikke uden videre vil kunne indstilles uden en længere tilpasningsperiode. For de igangværende værdighedsindsatser i 2017 gælder, at fem ud af i alt syv indsatser er planlagt som flerårige indsatser, hvor midlerne er bundet til løn. Det drejer sig om følgende fem indsatser (der i 2017 samlet set blev tildelt 32 mio. kr.): Indsats 1: Øget normering på plejehjem Indsats 3: Styrkelse af aftenvagter Indsats 4: Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud til borgere i eget hjem (Triagering) Indsats 6: Måltidsmentorer Indsats 8: Demens daghjemspladser Tornhøjhaven. Forvaltningen indstiller, at disse fem indsatser fastholdes i 2018 og Fordelingen af værdighedsmidlerne til øget normering på plejehjem De værdighedsmidler, der er afsat til at øge normeringen på plejehjemmene (indsats 1) er hidtil blevet fordelt ved en trappemodel, der indebærer, at små plejehjem (<30 pladser) er blevet tildelt kr., mellemstore plejehjem (30-49 pladser) 0,5 mio. kr., mens store plejehjem (50+ pladser) er blevet tildelt 1,0 mio. kr. Trappemodellen er enkel, men indebærer en risiko for store udsving i, hvor meget det enkelte plejehjem modtager fra år til år, alt afhængig af det samlede antal af plejehjem, samt ændringer i det enkelte plejehjems antal pladser. Med den igangværende konsolideringsplan for plejeboligområdet, vil der hvert eneste år i en årrække frem komme til at ske ændringer i såvel antallet af plejehjem, deres størrelse og den relative fordeling af små/mellemstore/store plejehjem. Plejehjemmene vil, med en uændret tildelingsmodel, de kommende år derfor kunne opleve mindre forudsigelighed om tildelingen af værdighedsmidlerne. En alternativ model for fordelingen af midlerne mellem plejehjemmene kunne være, at midlerne i stedet tildeles pr. plads, dvs. hvor hver plads udløser samme beløb. Så vil det samlede beløb til det enkelte plejehjem være udregnet præcis efter, hvor mange pladser plejehjemmet har. Ved tildeling pr. plads vil en ændring i antallet af plejehjem, eller i antallet af pladser ikke have så stor økonomisk betydning for det enkelte plejehjem. Der er i bilag 2 vedlagt en oversigt over fordelingen mellem plejehjemmene i 2017, samt et forslag til, hvordan fordelingen kunne se ud i 2018 ved hhv. en uændret trappemodel og ved en alternativ pladstildelingsmodel. Det bemærkes, at for at trappemodellen kan fastholdes uændret, vil indsatsen skulle tilføres kr. mere i 2018 i forhold til 2017 for at der kan tages hensyn til de ændringer, der er sket på kl Side 27 af 616

11 plejeboligområdet fra 2017 til 2018 (bl.a. at Bøgemarkscentret er overgået fra handicapsektoren til ældreområdet). For at lette sammenligningen af modellerne, er der i bilaget fordelt samme budget med de to modeller (dvs budgettet kr.). Bilaget viser, at de væsentligste ændringer ved at gå fra en trappe-tildelingsmodel til en pladsmodel vil være: At de store plejehjem gennemgående vil få tildelt færre midler. Således vil 9 ud af de 11 store plejehjem få færre midler, hvis der skiftes til en plads-tildelingsmodel. Den største ændring vil de to plejehjem, der netop har 50 pladser, opleve de vil således miste godt kr. på en ændring af modellen. I modsætning hertil vil det allerstørste plejehjem (Birkebo med 100 pladser) vinde kr. på ændringen. At ændringen stort set vil være udgiftsneutralt for de mellemstore plejehjem 10 af de mellemstore plejehjem vil således vinde lidt på modellen, mens 5 vil tabe lidt (tabet er for alle på under kr.). At de små plejehjem gennemgående vil vinde på en ændring af modellen. Således vil 8 af de små plejehjem tjene på pladsmodellen (gevinsten er i gennemsnit på kr. pr. plejehjem), mens 3 af de mindste plejehjem vil tabe et mindre beløb (højst ca kr.). Dog står det allermindste af plejehjemmene (Ulstedparken) til at miste næsten kr. på en ændret model. Konsekvenserne for det enkelte plejehjem ved et skifte fra trappemodellen til pladstildelingsmodellen vil kunne mindskes, hvis pladsmodellen kombineres med et supplerende krav om, at alle plejehjem som minimum skal modtage kr., og at ingen plejehjem må opleve et tab på mere end kr. Det vil i givet fald koste 0,9 mio. kr. at kombinere pladsmodellen i bilaget med et sådant sikkerhedsnet (dvs. at der i forhold til 2017 samlet set vil være behov for at øge budgettet til indsatsen med kr., hvis modellen skal gennemføres.) Forslag til anvendelse i af de midler, der ikke er bundet til løn (frie midler) Ud af de syv igangværende indsatser i 2017, er to af indsatserne projekter, hvor midlerne ikke er bundet til løn, og hvor indsatsen har været planlagt til at ophøre med udgangen af Det drejer sig om følgende to indsatser: Indsats 5: Øget effekt af forsøg med selvstyre på plejehjem tildelt 2,0 mio. kr. i 2017 (Indsatsen har som udgangspunkt været planlagt som et-årigt initiativ. Der er ingen midler bundet til løn i indsatsen.) Indsats 10: Forskningsprojekt om Demenssikring tildelt 0,5 mio. kr. i 2017 (Forskningsprojektet afsluttes først med udgangen af 2018, men det er med bevillingen for 2017 fuldt afregnet med Aalborg Universitet.) Forvaltningen indstiller, at disse to indsatser ikke forlænges. Ved ophøret af disse indsatser frigøres i alt 2,5 mio. kr. i frie midler, der, sammen med stigningen i bevillingen fra ministeriet på kr., kan disponeres til nye værdighedsindsatser eller til en yderligere styrkelse af de eksisterende indsatser. Forvaltningen foreslår, at de i alt kr. i frie midler anvendes til prioritering af de hidtidige indsatser, hvor der som udgangspunkt vil kunne forventes en investeringseffekt. Det drejer sig om hhv. indsatsen med at øge de faste normeringer på plejehjem (vil kunne påvirke vikarforbruget positivt), samt indsatsen med kvalitetsudvikling/triagering i hjemmeplejen (vil kunne påvirke hjemmeplejeforbruget positivt). De i alt kr. foreslås på den baggrund fordelt således: Indsats 1: Øget normeringer på plejehjem - tildeling øges med: kr. Indsats 4: Kvalitetsudvikling i hjemmeplejen (Triagering) - tildeling øges med: kr. Det samlede forslag til fordelingen af værdighedsmidlerne i 2018 og 2019 fremgår af nedenstående tabel 1 Tabel 1: Fordeling af værdighedsmidler i og forslag til fordeling i (Grøn skrift: indsatser, der ophører med Rød skrift: forvaltningens forslag til anvendelse af frie midler) kl Side 38 af 616

12 Nr. Indsats Emne område Plejehjem mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. 1.* Øget normering på plejehjem med særlig fokus på: Bedre pleje af beboere med demens på somatiske pladser Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Livskvalitet 10,8 16,91 16,91 16,91 +2,25 +2,25 2. Måltidet (måltidsværter) 3. Styrkelse af aftenvagter 4. Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud til borgere i eget hjem (Triagering) Mad og ernæring Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Livskvalitet Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 2,0 0,0 0,0 0,0 3,15 6,00 6,00 6,00 7,3 3,8 3,8 + 1,0 3,8 + 1,0 5. Øget effekt af forsøg med selvstyre på plejehjem Høringsbemærkninger: Selvbestemmelse Ældrerådet Ældrerådet kan anbefale de initiativer der er fremført i oplægget, idet Ældrerådet gennem årene har ønsket mere personale (flere varme hænder). Ældrerådet ønsker stadig at midler til måltidsmentorer er øremærkede. Ældrerådet anbefaler at værdighedsmidlerne fordeles pr. plejehjemsplads. Handicaprådet Handicaprådet har fået fremsendt Værdighedskataloget i høring og Handicaprådets DH-repræsentanter fremsender hermed sit høringssvar. Vi tager materialet til efterretning med den bemærkning, at vi i lighed med Handicaprådets høringssvar sidste år stadig efterlyser indsatser for ældre med handicap. For eksempel kan borgere, der får et handicap efter pensionsalderen, ikke få bevilget ledsager efter SEL 97 eller handicapkørsel. Gruppen af ældre borgere med handicap har mange specielle behov og har derfor behov for specielle indsatser. Vi mener, at disse borgere alt andet lige også er værdigt trængende og opfordrer til, at denne gruppe tænkes ind fremover. Høringsperioden er denne gang fastsat til oktober, hvilket er en kort høringsfrist. Vi anmoder om, at der fremover fastsættes længere tidsfrister. FMU-ÆH FMU-ÆH tilslutter sig udvalgets anbefaling om fordeling efter pladsmodellen for plejehjem. FMU-ÆH tilslutter sig ligeledes forslaget om anvendelse af de frie midler. 0,0 2,0 0,0 0,0 6. Måltidsmentorer Mad og ernæring 1,8 1,8 1,8 1, Kompetenceudvikling af medarbejdere Demens daghjemspladser Tornhøjhaven Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 6,66 0,0 0,0 0,0 0 3,5 3,5 3,5 9. Dagrehabilitering Mou 2,00 0,0 0,0 0,0 10. Demenssikring forskningsprojekt 0,5 0,5 0,0 0,0 Sum 34,21 34,51 35,26 35,26 * Note: Indsats nr. 1 er i 2016 og 2017 tilført supplerende egenfinansiering på 4,35 mio. kr. Beløbet forudsættes videreført i 2018 og kl Side 49 af 616

13 Lisbeth Hammer (FTR for DSR) bemærker, at midlertidige pladser bør tilgodeses i forhold til en mere rehabiliterende indsats. Tidsplan FL-ÆH godkendelse af høringsgrundlag Ældre- og Handicapudvalget godkendelse af høringsgrundlag Høringsperiode Ældrerådet høring FMU-ÆH høring Handicaprådet skriftlig høring FL-ÆH godkendelse Ældre- og Handicapudvalget godkendelse Magistraten godkendelse Byrådet godkendelse Det bemærkes, at der senest den 1. november 2017 skal indsendes en redegørelse for den forventede anvendelse af 2018-midlerne, men at redegørelsen, efter aftale med ministeriet, kan fremsendes med forbehold for byrådets efterfølgende godkendelse den 13. november kl Side 510 af af 616

14 Bilag: Byrådet Bilag 1 - Katalog over Værdighedsindsatser.pdf Bilag 2 - modeller for fordeling af midler til plejehjem.pdf kl Side 611 af af 616

15 Punkt 4. Godkendelse af vedtægter for foreningen Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg (AKU) Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til ændrede vedtægter for Foreningen for Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. Beslutning: Godkendt. Mads Sølver Pedersen var fraværende. kl Side 12 af af 316

16 Sagsbeskrivelse Foreningen for Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg (AKU) fremsender forslag til ændrede vedtægter til Aalborg byråds godkendelse. De reviderede vedtægter er enstemmigt vedtaget på foreningens ekstraordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 3. oktober 2017 og er ligeledes forhåndsgodkendt af Aalborg Kommunes tilsyn med det støttede boligbyggeri og de ustøttede private ungdomsboliginstitutioner. Forslaget skal erstatte de nuværende vedtægter fra De væsentligste ændringer i vedtægterne består i en reduktion af antallet af medlemmer i AKU-Aalborgs repræsentantskab og bestyrelse, samt ændring af stemmefordelingen i repræsentantskabet. Det nuværende repræsentantskab består af 76 medlemmer. I de ændrede vedtægter reduceres repræsentantskabet til 41 medlemmer. I de nuværende vedtægter tildeles medlemskab og stemmer i repræsentantskabet med udgangspunkt i de juridiske enheder, som boligorganisationerne og ungdomsboliginstitutionerne udgøres af. Der er over en årrække sket en markant forskydning i forholdet mellem antallet af boliger og stemmeandelen i repræsentantskabet. I de ændrede vedtægter fordeles medlemskab og stemmer i repræsentantskabet derfor ud fra både de juridiske enheder og andelen af ungdomsboliger i forholdet 50/50. Endelig reduceres AKU-Aalborgs bestyrelse fra maksimalt 9 medlemmer i de nuværende vedtægter til maksimalt 7 medlemmer i de ændrede vedtægter. Formålet med dette er at gøre bestyrelsen mere arbejdsdygtig i dens ageren, og dermed gøre bestyrelsen til en endnu bedre sparringspartner for den daglige ledelse. Vedlagt som bilag er forslag til reviderede vedtægter og gældende vedtægter, samt baggrundnotat vedrørende ændring af repræsentantskabet for AKU-Aalborg. I gældende vedtægter fra 2016, er det bestemt, at vedtægtsændringer skal godkendes i Aalborg byråd, hvorfor sagen indstilles til godkendelse. kl Side 213 af af 316

17 Bilag: Byrådet Forslag til ændrede vedtægter for AKU-Aalborg Baggrundsnotat vedr. ændring af repræsentantskabet for AKU-Aalborg kl Side 314 af af 316

18 Punkt 5. Godkendelse af forslag fra Socialdemokratiets, Enhedslistens, Det radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper om udarbejdelse af forslag til ændring i Aalborg Kommunes Investeringspolitik Socialdemokratiets, Enhedslistens, Det radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper anmoder om, at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet den 13. november 2017: "Godkendelse af at der udarbejdes forslag til ændring i Aalborg Kommunes investeringspolitik Ifølge Aalborg Kommunes investeringspolitik er det et krav til kommunens kapitalforvaltere, at FN konventionerne UNPRI og FN Global Campaet skal overholdes i de virksomheder, der investeres i via investeringsforeninger. Konventionerne vedrører menneskerettigheder, våbenproduktion, pornografi, tobaksindustri, miljølovgivning, antikorruption m.v. De nævnte konventioner omhandler ikke spørgsmålet om investeringer i virksomheder, der anvender fossile brændstoffer {kul, olie og gas). Investeringspolitikken forholder sig heller ikke til FN-resolutioner vedrørende investeringer i virksomheder, der har aktiviteter i besatte områder {Vestbredden). Det foreslås, at der til Byrådets behandling udarbejdes en orientering om Aalborg Kommunes nuværende investeringsportefølje en beskrivelse af anerkendte definitioner på "fossilfri investeringer" en beskrivelse af relevante FN-resolutioner vedrørende investeringer i besatte områder et forslag til en justering af Aalborg Kommunes investeringspolitik med henblik på at sikre fossilfri investeringer og skabe overensstemmelse med relevante FN-resolutioner vedrørende investeringer i virksomheder, der har aktiviteter i besatte områder." Beslutning: For indstillingen stemte 28. Imod stemte 2 (HP Beck (Liberal Alliance) og Kristoffer Hjort Storm (Dansk Folkeparti). Indstillingen var herefter godkendt. Mads Sølver Pedersen var fraværende. kl Side 15 af af 116

19 Punkt 6. Godkendelse af forslag fra Det Konservative Folkeparti om ophør af samarbejder med Tvind og Tvind-tilknyttede botilbud mv Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet den 13. november 2017: "Det Konservative Folkeparti i Aalborg indstiller til byrådet at: Aalborg Kommune afbryder ethvert samarbejde med Tvind og Tvind-tilknyttede botilbud mv. Der igangsættes et arbejde i Borgmesterens forvaltning mhp. at afbryde ethvert samarbejde så snart som muligt. At kommunen skal tage sagen op med det sociale tilsyn og Tilbudsportalen. Baggrunden er naturligvis de nylige afsløringer i DR af Tvinds fortsatte aktiviteter i Danmark herunder botilbud til unge. Det Konservative Folkeparti har derefter fået oplyst af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at Aalborg kommune i dag samarbejder med Tvind i form af at benytte botilbud, der fremgår af Tvindportalen. I alt er der 3 aktuelle samarbejder. De seneste samarbejder og aftaler er endda indgået i Det sociale tilsyn har godkendt botilbuddene, men i det Konservative Folkeparti mener vi, at der også er behov for, at vi som kommune tager et moralsk ansvar og benytter skatteborgernes penge forsvarligt. Denne opfattelse deles af mange andre kommuner, der ligeledes har besluttet ikke at ville benytte Tvindrelaterede tilbud. Det Konservative Folkeparti ønsker således, at Aalborg Kommune stopper med at bidrage til Tvinds organisation: Hvor ledelsen unddrager sig at møde op til verserende retssager om skatteunddragelse i Danmark Hvor ledelsen er efterlyst af Interpol Der er ekstremt lukket og benytter sig af uigennemskuelige økonomiske transaktioner og selskabsstrukturer." Beslutning: Oversendes til afgørelse i Familie- og Socialudvalget, Skoleudvalget og Ældre- og Handicapudvalget. Mads Sølver Pedersen var fraværende. kl Side 16 af af 116

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 11.10.2017 kl. 09.00 Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Intro og rundvisning

Læs mere

Cæcilie Lyndgaard Andersen Daniel Nyboe Andersen Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag Hans Peter Beck 158.

Cæcilie Lyndgaard Andersen Daniel Nyboe Andersen Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag Hans Peter Beck 158. Kirsten Algren 224.922 Udvalgsvederlag - BLU - ÆHU 72.304 Aalborg Havn A/S, medlem Kr. Cæcilie Lyndgaard Andersen 187.276 Udvalgsvederlag - SUN - (FSU) 66.279 Daniel Nyboe Andersen 524.868 Borgmester-,

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 29.02.2016 kl. 16.00 Medborgerhuset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 29.02.2016 kl. 16.00 Medborgerhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 29.02.2016 kl. 16.00 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Lukket 10 Godkendelse af ansættelse af kommunaldirektør i Aalborg Kommune 1 Tid Mandag 29.

Læs mere

Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune

Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune Dato 28.11.2017 Resumé Den 21. november 2017 valgte borgerne i Aalborg Kommune 31 medlemmer til byrådet. Det nye byråd er valgt for perioden 1. januar

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 22.09.2016 kl. 13.00-17.20 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Forslag til kommunens årsbudget 2017 og budgetoverslag

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 29.08.2016 kl. 09.00-11.15 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Lukket 14 Personalesag 1 15 Godkendelse af indstilling vedrørende kommunale indkøb

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Viften, Studievej 7,

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Viften, Studievej 7, Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 28.01.2015 kl. 09.00 Viften, Studievej 7, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Introduktion og rundvisning,

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 28.11.2016 kl. 16.00-16.25 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Lukket 8 Godkendelse af salg af matr.nr. 401a og 401b Aalborg Bygrunde - Budolfi Plads

Læs mere

EU's borgmesteraftale om klima.

EU's borgmesteraftale om klima. Punkt 9. EU's borgmesteraftale om klima. 2012-44324. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig EU s borgmesteraftale vedr. klima og energi (Covenant of

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Grundlæggende synes jeg at seperatkloakering er en rigtig god ide. Jo før des bedre.

Grundlæggende synes jeg at seperatkloakering er en rigtig god ide. Jo før des bedre. Bilag 9 Indsigelser modtaget i offentlighedsperioden 1. Fra: Christian Andersen [mailto:can@danpilot.dk] Sendt: 18. marts 2016 12:50 Til: Miljø- og Energiforvaltningen ekstern

Læs mere

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet. Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Godkendelse af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg

Godkendelse af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg Punkt 6. Godkendelse af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg 2015-009504 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der indføres delegationsregler

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende ændring af repræsentantskabet for AKU- Aalborg

Baggrundsnotat vedrørende ændring af repræsentantskabet for AKU- Aalborg Økonomikontoret Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Sagsnr. 2016-047011 / 2016-047011-48 Init.: LBS 27. oktober 2017 Baggrundsnotat vedrørende ændring af for AKU- Aalborg Baggrund Der

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) 2015-051258 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Køkkenløsninger

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 14.11.2016 kl. 16.00-16.55 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Skoleudvalget. Mødet den , kl. 13:00. Godthåbsgade 8, mødelokale 2

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Skoleudvalget. Mødet den , kl. 13:00. Godthåbsgade 8, mødelokale 2 AALBORG BYRÅD Mødet den 21.01.2014, Godthåbsgade 8, mødelokale 2 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. s opgaver, ansvar og kompetencefordelingsplan.... 3 3. Skoleforvaltningens økonomi.... 6 4. Gennemgang

Læs mere

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse)

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse) Punkt 8. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse) 2014-18977 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt. Ændringer

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Universitet,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Universitet, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 02.11.2015 kl. 09.00 Aalborg Universitet, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Udlandsrejse 2 3 Rammeaftale 2016 for det specialicerede

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Høring.

Udkast til strategien Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Høring. Punkt 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring. 2014-1516. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at strategien

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj (2. Punkt 11. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.045 og Lokalplan 4-5-103 Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj (2. forelæggelse) 2015-068394 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer:

Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer: Fra: Jane Redder Sendt: 23. juni 2017 13:40 Til: Anne Honoré Østergaard; Hans Thorup; Helle Frederiksen; Jens Toft-Nielsen; Mai- Britt Iversen; Per Clausen; Rose Marie Sloth Hansen; Anna Kirsten Olesen;

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 25.09.2017 kl. 16.00-17.15 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Bæredygtighedsplan 2017-2020 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 09.01.2018 kl. 08.30-12.00 Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Skoleudvalgets

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Kirsten Algren Fast vederlag Udvalgsvederlag - TMU - ÆHU Daniel Nyboe Andersen Jørgen Andersen 148.

Kirsten Algren Fast vederlag Udvalgsvederlag - TMU - ÆHU Daniel Nyboe Andersen Jørgen Andersen 148. Kirsten Algren 148.224 Udvalgsvederlag - TMU - ÆHU 68.559 Kr. Daniel Nyboe Andersen 315.860 Udvalgsvederlag - SKU - SBU - FU 102.839 Nordjyllands Trafikselskab, medl. af bestyrelse - bestyrelseshonorar

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Sundheds- og Kulturudvalget Mødet den 09.11.2016 kl. 06.30-18.30 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Studietur for Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Miljø - Miljøgodkendelse af Tulip.

Miljø - Miljøgodkendelse af Tulip. Punkt 10. Miljø - Miljøgodkendelse af Tulip. 2012-24585. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at der meddeles sikkerhedsaccept til Tulip Aalborg. Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Udskrivningsenhed

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Udskrivningsenhed Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 13.04.2016 kl. 09.00-13.00 Udskrivningsenhed Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering og rundvisning

Læs mere

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Punkt 14. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard 2017-032651 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Kunstog Kulturhus. Cæcilie L. Andersen

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse) Punkt 17. Godkendelse af lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse) 2015-062397 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-1-108 endeligt uden

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD Mødet den 12.05.2014, Boulevarden 13 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Befolkningsprognose 2015.... 2 3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg for borgerrådgiverstillingen.... 7 4. Strategi

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl hos NOVI, Niels Jernes Vej 10, Aalborg Ø, mødelokale 1

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl hos NOVI, Niels Jernes Vej 10, Aalborg Ø, mødelokale 1 Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 29.01.2018 kl. 09.00 hos NOVI, Niels Jernes Vej 10, Aalborg Ø, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af lokalplan 1-1-128, tillæg til lokalplan 1-1-110 Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2016-011484 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg ved Evetofte i 20. januar til den 18. februar 2015. Desuden er der indkaldt forslag og ideer

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune (Høringsgrundlag).

Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune (Høringsgrundlag). Punkt 6. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune (Høringsgrundlag). 2011-36181. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender høringsgrundlaget for ny Kønsligestillingspolitik

Læs mere

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet Punkt 22. Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet 2017-006385 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender rapporten Servicetjek af integrationen på skoleområdet og herunder, at rapporten

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Seniorrådet vil dog gerne have punktet 'Næste mødedato' på referaterne fremover. Næste mødedato er nu tirsdag d. 15. marts 2016.

Seniorrådet vil dog gerne have punktet 'Næste mødedato' på referaterne fremover. Næste mødedato er nu tirsdag d. 15. marts 2016. Dagsorden Dato: 22-02-2016 09:00:00 Udvalg: Seniorrådet Sted: Den gamle byrådssal, Servicecenter Hørning 1 Godkendelse af dagsorden og referat Godkendelse af dagsorden og referat Dagsorden og referat godkendes

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Den 20 september 2012 Mødetidspunkt: Kl. 11.30 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN....

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

I/S MOKANA BESTYRELSEN

I/S MOKANA BESTYRELSEN 519 I/S MOKANA BESTYRELSEN Mødet tirsdag den 23. september 2014 kl. 14.00 hos I/S Reno-Nord Til stede : Lene Krabbe Dahl, Jens Chr. Golding, Jens Peder Hedevang, Thøger Elmelund Kristensen og Per Lynge

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Ole Holm Pedersen, Anders Krantz, Lars-Peter Brogaard Nielsen,

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.033 og Lokalplan 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2014-38628 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i Regionsrådet 2018-2021 torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen Deltagere: Anders Koefoed Anne Møller Ronex Annemarie Knigge Bodil Sø Brigitte Klintskov Jerkel Bruno Jerup Camilla

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere