ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER"

Transkript

1 ROSKILDE LÆRERFORENING MØLLEHUSVEJ ROSKILDE ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Møllehusvej Roskilde -Tlf

2 - 2 -

3 ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER. 1. Roskilde Lærerforening er en lokalkreds under Danmarks Lærerforening. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne, samt virke for folkeskolens udvikling. Dette formål søges bl.a. ved: 1) Udøvelse af kredsens forhandlingsret. 2) Afholdelse af møder, kurser og konferencer af pædagogisk, faglig og organisatorisk karakter. 3) Samarbejde med andre lønmodtagerorganisationer. 4) Informationsvirksomhed om medlemmernes arbejdsvilkår. 5) Stillingtagen til samfundsmæssige emner. 6) Rådgivning og vejledning til alm. medlemmer, der anmoder om det A. Særlig Fond. Midlerne i Særlig Fond 3 A kan anvendes til støtte til andre organisationer, foreninger eller enkeltpersoner, der yder en indsats til støtte og/eller gavn for lærernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser. Midlerne i Særlig Fond 3 A kan anvendes til støtte for kredsens informationsvirksomhed. Midlerne i Særlig Fond 3 A kan anvendes til støtte til kulturelle arrangementer, aktiviteter m.v. Der aflægges regnskab for Særlig Fond 3 A, og fonden optræder selvstændigt i budgettet. Regnskabsåret for Særlig Fond 3 A er 1. januar 31. december. Revideret regnskab for Særlig Fond 3 A fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Stk. 5. Kredsstyrelsen kan alene udbetale midler fra fonden. Særlig Fond 3 A kan opløses ved beslutning på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling jf. 17. Ved fondens opløsning tilfalder de til enhver tid værende midler i fonden Roskilde Lærerforenings kredskasse

4 3 B. Lokal Særlig Fond. Standardvedtægt for Særlig Fond i kredse med medlemmer, der efter Danmarks Lærerforenings vedtægter bidrager til foreningens særlige fond. (Bilag til Roskilde Lærerforenings vedtægter) Som medlem kan optages enhver, som Danmarks Lærerforenings vedtægter hjemler ret til medlemskab. 4. Indmeldelse sker på Roskilde Lærerforenings/ Danmarks Lærerforenings hjemmeside under Min side eller ved direkte henvendelse til kredskontoret, jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter 4. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse. Indmelder lærerstuderende sig senere end 9 måneder efter optagelsen på seminariet, indtræder muligheden for at opnå juridisk og økonomisk bistand fra foreningen normalt først efter 1 års ubrudt medlemskab. For nydimmitterede, der ikke har indmeldt sig jf. ovenstående, indtræder muligheden for at opnå juridisk og økonomisk bistand fra foreningen normalt først efter 1 års ubrudt medlemskab. For øvrige gælder, at såfremt indmeldelse som almindeligt medlem finder sted senere end 3 måneder efter, at vedkommende har opnået ret til almindeligt medlemskab, jf. 3 i DLF s vedtægter, indtræder muligheden for at opnå juridisk og økonomisk bistand fra foreningen normalt først efter 1 års ubrudt medlemskab. Ved juridisk og økonomisk bistand forstås bistand i forbindelse med domstolsprøvelse og udbetaling af konfliktstøtte under en lovlig konflikt. Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter 5. For dobbeltorganiserede gælder dog det mellem aftaleparterne aftalte jf. DLF s vedtægter 5. Stk. 5. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancen m.v. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i stk. 2. Ved genindmeldelse opnås normalt først den i stk.3 nævnte mulighed for juridisk og økonomiske bistand efter 1 års uafbrudt medlemskab. Medlemmers pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer ophører ikke ved udmeldelse, sletning eller eksklusion som medlem af foreningen. 5. Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningens kasse jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter 8 herudover betaler medlemmerne af fraktion 1,2 og 4 et kredskontingent

5 Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Roskilde Lærerforenings forpligtelser alene med sit indbetalte og forfaldne kontingent. Kontingent til kredsen og betalingsterminer fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for regnskabsåret. Kontingentbetalingen foregår gennem Danmarks Lærerforenings centrale kontingentopkrævning. Medlemmer, som er fyldt 75 år, er kontingentfri. Stk. 2 Ethvert medlem er forpligtet til at oplyse foreningen om ansættelsesmæssige eller andre ændringer, der har betydning for medlemskabet. Kredsens regnskabsperiode er sammenfaldende med kalenderåret. Kredsens budget- og kontingentopkrævningsperiode er 1/4 31/3. Hel eller delvis fritagelse for kontingent for almindelige medlemmer i henhold til DLF s vedtægter 8, stk. 5-7 gælder tilsvarende for kredskontingent. Stk. 5. Kredsstyrelsen fastsætter størrelsen af renter og gebyrer ved manglende kontingentbetaling. Formanden og kassereren tegner hver for sig eller i forening kredsen. Ved investeringer tegner formanden og kassereren altid i forening. Ved investering i værdipapirer skal kredsstyrelsens accept gives forudgående. Ved investering i fast ejendom skal generalforsamlingens accept gives forudgående. Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed, jf. dog DLF s vedtægter, 10, stk Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i marts måned, og indkaldes ved opslag på skolerne/ arbejdspladsen og meddeles på Folkeskolen.dk med mindst 22 arbejdsdages varsel samt ved opslag på foreningens hjemmeside. Kredsstyrelsens årsberetning, herunder det reviderede regnskab, udsendes senest 10 arbejdsdage før generalforsamlingen. Årsberetningen gøres tilgængelig for samtlige medlemmer. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. 16 og 17. Skriftlig afstemning afholdes, såfremt et medlem begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning

6 Stk. 5. Kandidatforslag indkaldes sammen med varslingen af generalforsamlingen, og er kun gyldig, når det er bilagt erklæring fra den pågældende kandidat om, at vedkommende er villig til at modtage valg, og når det er formanden i hænde senest 10 arbejdsdage før generalforsamlingen. Navnene på de forud modtagne gyldige kandidatforslag udsendes sammen med den endelige dagsorden. Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Disse forslag er kun gyldige, når kandidaten er tilstede og erklærer sig villig til at modtage valg eller der foreligger skriftligt tilsagn fra den pågældende. Forslag til dagsorden i øvrigt skal ligeledes foreligge skriftligt hos formanden senest 10 arbejdsdage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden bilagt indkomne forslag og budgetforslag bekendtgøres ved opslag på arbejdsstedet/skolerne senest 5 arbejdsdage før generalforsamlingen samt på foreningens hjemmeside. Pensionerede medlemmer og andre medlemmer uden skoletilknytning kan afhente et eksemplar på kredskontoret. Stk. 7. Kredsstyrelsen udarbejder forslag til forretningsorden for generalforsamlingens afholdelse. På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 1) Valg af dirigent. 2) Forretningsorden. 3) Beretning. 4) Regnskaber. 5) Indkomne forslag. 6) Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent. 7) Valg jf ) Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1) formanden ønsker det eller 2) et flertal i kredsstyrelsen finder det ønskeligt eller 3) når 10 % af medlemmerne (jf. 11 stk. 4) indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen til formanden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 22 arbejdsdage efter, at begæring er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 arbejdsdages varsel ved opslag på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside, samt ved skriftlig meddelelse ad sædvanlig vej (fxmail) til pensionerede medlemmer og andre medlemmer uden fast arbejdspladstilknytning. Bestemmelserne i 6 om beslutninger finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinær generalforsamling. Er en kandidat forhindret i fremmøde til ekstraordinær generalforsamling pga. pålagt tjenstlig tilstedeværelse kan vedkommende, i forbindelse med underskrift af opstillingserklæringen, afgive en brevstemme på sig - 6 -

7 selv. Denne ret gælder kun kandidater, som opstiller inden for fristen for forhåndsopstilling. Stemmen meddeles dirigenten ved afstemningens begyndelse. 9. Medlemsmøde forud for DLF s ordinære kongres indkaldes ved opslag på skolerne/arbejdspladserne med mindst 15 arbejdsdages varsel. På mødet meddeles dagsorden for kongressen, og de kongresdelegeredes oplæg eller foreløbige kommentarer til denne. Medlemsmødet kan afholdes i forbindelse med et møde for tillidsrepræsentanterne. 10. Medlemsmøde forud for ekstraordinære kongresser indkaldes straks efter, at kredsstyrelsen har modtaget hovedstyrelsens oplæg. Medlemsmødet kan afholdes i forbindelse med et møde for tillidsrepræsentanterne. Kredsstyrelsen består af 9 medlemmer: 1) Formand 2) Næstformand 3) Øvrige kongresdelegerede 4) Kasserer 5) Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer Formand og kasserer kan ikke være samme person. 11. Generalforsamlingen vælger i lige år formand, næstformand, næstformandssuppleant, øvrige kongresdelegerede, suppleanter for de kongresdelegerede, kasserer, kasserersuppleant, øvrige styrelsesmedlemmer samt deres suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter. Hvis kredsen vælger 4 eller flere kongresdelegerede vælger generalforsamlingen næstformand og dermed en af kredsens kongresdelegerede som særskilt valg efter valget af kredsformand og forud for valget af kredsens øvrige delegerede. Formanden vælges ved flertalsvalg. Næstformand og dennes suppleant vælges ved flertalsvalg. Øvrige kongresdelegerede og deres suppleanter vælges efter hovedstyrelsens anvisninger. Kasserer og dennes suppleant vælges ved flertalsvalg. Øvrige styrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges efter følgende metode: 1. Hvert medlem kan på stemmesedlen højst skrive navnene på det antal kandidater, der kan vælges. 2. Navnene på kandidaterne anføres i den rækkefølge, hvori hver enkelt stemmeberettiget ønsker kandidaterne valgt. 3. Ved opgørelsen af valgets resultat gives den kandidat, der på stemmesedlen er anført som nr. 1, det antal stemmer, som svarer til antallet af mandater, der skal vælges. Nr. 2 på hver stemmeseddel tildeles en - 7 -

8 stemme mindre end antallet af mandater, der skal vælges og så fremdeles. De kandidater, der herefter har opnået de højeste stemmetal, er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Almindelige medlemmer, der er registreret i foreningens medlemssystem, er valgbare og har stemmeret, jf. dog 4 stk. 5. Stk. 5. Alle valg er to-årige og falder sammen med kongressens valgperiode. Kredskassens eventuelle ydelser til styrelsens medlemmer og vederlag til lønnet medhjælp fastsættes på en generalforsamling. Stk. 7. Ved nyvalg bevarer de afgående frikøbte styrelsesmedlemmer frikøbet skoleåret ud. Stk. 8. Nyvalgte styrelsesmedlemmer søges frikøbt og/eller honoreres fra tiltrædelsesdatoen og skoleåret ud med det til stillingen hørende timetal. 12. Kredsstyrelsen konstituerer sig på førstkommende kredsstyrelsesmøde for en periode af 2 år jf. forretningsordenen. Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mere end halvdelen af styrelsesmedlemmerne giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Kredsstyrelsen kan nedsætte faste udvalg og ad hoc udvalg. Udvalgsformændene udpeges af kredsstyrelsens midte og kredsstyrelsen godkender udvalgssammensætningen. Kredsen nedsætter et pensionistudvalg, som hvert år i 1. kvartal afholder et medlemsmøde. På medlemsmødet vælges pensionistudvalget på 5 medlemmer, således at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer. Desuden vælges hvert andet år i lige år 2 repræsentanter og 2 suppleanter til Det forpligtende Kredssamarbejdes pensionistforum. Såfremt der er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, foretages der skriftlig afstemning, (jf. retningslinjerne for valg i Roskilde Lærerforenings vedtægter 11 stk. 3: valg af øvrige kongresdelegerede og deres suppleanter). Pensionistudvalget udpeger en kontaktperson til kredsen. Udvalget tiltrædes af formanden eller næstformanden i Roskilde Lærerforening. Pensionistudvalgets opgave er at tilrettelægge og koordinere kredsens aktiviteter for pensionister inden for det givne budget. Kredsstyrelsen vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsstyrelsen er repræsenteret

9 Stk. 5. Kredsstyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det fornødent, eller mindst 4 kredsstyrelsesmedlemmer kræver det og indsender forslag til dagsorden. Kredsstyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 13. Tillidsrepræsentanter og suppleanter for disse vælges i henhold til de til enhver tid gældende regler for valg af medarbejderrepræsentanter. Tillidsrepræsentanter og suppleanter for disse er valgt for en 2-årig periode fra en 1. august til en 1. august. Valget afholdes inden udgangen af marts måned i valgåret. Tillidsrepræsentanterne sammenkaldes til tillidsrepræsentantmøde af formanden, eller når styrelsens flertal skriftligt tilsteder formanden anmodning herom. Indkaldelsen sker dog mindst 6 gange årligt. Indkaldelsen af tillidsrepræsentanterne sker så vidt muligt med mindst en uges varsel. Et flertal af tillidsrepræsentanterne kan med angivelse af punkt(er) til dagsorden skriftligt foranledige, at de indkaldes til tillidsrepræsentantmøde. Tillidsrepræsentanten/suppleanten udfører sit arbejde i henhold til de til enhver tid gældende regler for medarbejderrepræsentanter. Kredsstyrelsen kan, såfremt den finder det hensigtsmæssigt, oprette flere valgområder. 13 A Stk. 1. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested, vælger kontaktperson og suppleant ud af egen midte. Kontaktpersonen formidler samarbejde mellem medlemmer i sit valgområde, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Almindelige medlemmer, der er ledige eller ansat med tidsbegrænsning har stemmeret. Valgbar er alle almindelige medlemmer, der er ledige eller ansat med tidsbegrænsning og som har været medlem af kreds 41 i mindst 12 måneder. Kontaktpersonen og suppleanten har denne vælges efter samme retningslinier som er gældende for valg af tillidsrepræsentanter. Såfremt kontaktperson/suppleant for denne ansættes i en ikke tidsbegrænset stilling fratræder de

10 Et forslag om mistillidsvotum til kontaktpersonen kan behandles på et møde for medlemmerne i valgområdet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til kontaktpersonen og kredsformanden. Kredsformanden indkalder senest 4 arbejdsdage efter begæringens modtagelse til medlemsmøde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 arbejdsdage og højst 21 arbejdsdage efter begæringens modtagelse. Et mistillidsvotum til kontaktpersonen er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige medlemmer i valgområdet har stemt for det på medlemsmødet. Vedtages et mistillidsvotum, går medlemsmødet straks over til valg af kontaktperson, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Kredsformanden eller en stedfortræder forestår valghandlingen. Stk. 5. Kontaktpersonen kan, som tillidsrepræsentanterne, deltage i tillidsrepræsentantmøder. I tvivlstilfælde afgør kredsstyrelsen, hvilke medlemmer der har stemmeret og er valgbare til dette valg. 13 B. Stk. 1. Kredsstyrelsen drager omsorg for valg af kontaktperson og suppleant i medlemsgrupper på tjenestesteder, som ikke opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne. Kontaktpersonen formidler samarbejde mellem medlemmer i sit valgområde, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Valgbare er og stemmeret til disse valg har alene foreningens almindelige medlemmer. Kontaktpersonen og suppleanten for denne vælges efter samme retningslinier som er gældende for valg af tillidsrepræsentanter. Et forslag om mistillidsvotum til kontaktpersonen kan behandles på et møde for medlemmerne i valgområdet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til kontaktpersonen og kredsformanden. Kredsformanden indkalder senest 4 arbejdsdage efter begæringens modtagelse til medlemsmøde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 arbejdsdage og højst 21 arbejdsdage efter begæringens modtagelse. Et mistillidsvotum til kontaktpersonen er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige medlemmer i valgområdet har stemt for det på medlemsmødet. Vedtages et mistillidsvotum, går medlemsmødet straks over til valg af kontaktperson, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Kredsformanden eller en stedfortræder forestår valghandlingen. Stk. 5. Kontaktpersonen kan, som tillidsrepræsentanterne, deltage i tillidsrepræsentantmøder. I tvivlstilfælde afgør kredsstyrelsen, hvilke medlemmer der har stemmeret og er valgbare til dette valg

11 13 C. Stk. 1. Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub. Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. Tillidsrepræsentanten/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen. Valg af tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleant sker i.h.t. Tillidsrepræsentantreglerne. Valg af kontaktperson og suppleant for denne sker efter de af kongressen fastsatte bestemmelser. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen med kredsstyrelsen. Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 14. I forbindelse med et kredsstyrelsesmedlems afgang i utide, tiltræder suppleanten for resten af perioden, jf. DLF s vedtægter 18. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at nyvalg af suppleanter finder sted. 15. Mistillidsvotum til kredsstyrelsen behandles på en generalforsamling, jf. 6 og 8. Såfremt mistillidsvotum til kredsstyrelsen vedtages, indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned, skoleferier fraregnet, jf. DLF s vedtægter 10, stk. 12, og med følgende dagsorden: 1) Valg af formand. 2) Valg af kongresdelegerede og disses suppleanter 3) Valg af næstformand og suppleant for denne. 4) Valg af kasserer og suppleant for denne. 5) Valg af øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og disses suppleanter. Den nyvalgte kredsstyrelse tiltræder omgående med den resterende valgperiode som funktionsperiode

12 Modtager kredsstyrelsen et mistillidsvotum 2 måneder eller mindre før den af hovedstyrelsen fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg dog hertil. 16. Roskilde Lærerforening kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende medlemmer (inklusive stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3 s flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser efter kredsens formålsbestemmelser. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, jf. 3 B, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. 17. Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, jf. 6 og 8, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 18. Nærværende vedtægter træder i kraft den 10. marts Således vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts O:\41\Felles\Roskilde Lærerforening\Jnr 000 Organisationsforhold\091 Kredsvedtaegter\2016\Roskilde Lærerforenings vedtægter doc

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Særlig Fond 4. Medlemsforhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Herningegnens Lærerforening 1 Herningegnens Lærerforening udgør kreds 121 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Herning

Læs mere

Generalforsamlingen 4.

Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

Skolelederforeningens vedtægter pr

Skolelederforeningens vedtægter pr Skolelederforeningens vedtægter pr. 21.10.2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København 2. Formål Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Aarhus, den 12. marts 2015 J.nr. 5771/903U/MHL/lhm Styrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne. Den understregede

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen Vedtægter for 1. Formål 1.1 Kredsens formål er, i overensstemmelse med de i "Lov for Brancheafdelingen Trafik & Jernbane" givne regler, at varetage medlemmernes fælles interesser. 2. Medlemmer 2.1 Kredsen

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds.

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. Eksisterende Vedtægter Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. 1. Foreningens navn. Foreningens: navn er FDF Tårnby s forældre- og vennekreds, hjemsted er Tårnby kommune 2. Formål. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Hobro Firma & Familie Idræt. Signatur HFFI. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere