THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN"

Transkript

1 INDUSTRIFORENINGENS THEATERUDSTILLING HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE JUNI-SEPTEMBER 1898 KØBENHAVN TRYKT H O S NIELSEN & LYDICHE

2 KUNSTAKADEMIETS BIBLK ' K.

3 Theaterudstillingen. Udstillingen søger synligt at skildre det kongelige Theaters Udvikling indtil Aaret 1874, da den nye Theaterbygning blev taget i Brug. Kun de dengang virkende Kræfter ere fulgte videre i Tiden. For de private Theatres Vedkommende er 1874 ogsaa sat som Grænseskjel. Indholdsfortegnelse. Det kongelige Theater. Indledning (Nr. 1 3). I. Theatret i Lille Grønnegade (Nr ). II. Theatret paa Kongens Nytorv og dets Kunstnere (Nr ). Danske Forfattere paa den danske Skueplads (Nr ). Fremmede Forfattere paa den danske Skueplads (Nr ). III. Det kongelige Theater og dets Kunstnere (Nr ). Danske Forfattere paa det kongelige Theater (Nr ). Fremmede Forfattere paa det kongelige Theater (Nr ). IY. Det kongelige Theater og dets Kunstnere (Nr ). Danske Forfattere paa det kongelige Theater (Nr ). 1*

4 Musikere og danske Komponister paa det kongelige Theater (Nr a). Fremmede Forfattere og Komponister paa det kongelige Theater (Nr ). V. Det kongelige Theater og dets Kunstnere (Nr ). Danske Komponister og Forfattere paa det kongelige Theater (Nr ). Fremmede Forfattere og Komponister paa det kongelige Theater m. m (Nr ). VI. Forfattere af det kongelige Theaters Historie. (Nr ). VII. Theaterdekorationer i Modeller. (Nr ). VIII. Tegninger til det kongelige Theaters Dekorationer. (Nr ). IX. Miniaturtheater med Dekorationer efter V. G-yllichs Originaler. Private Theatre: I. Morskabstheatret paa Vesterbro, Familien Price. (Nr ). II. Casino (Nr ). III. Hoftheatret (Nr ). IV. Folketheatret (Nr. 198S-2096).

5 Det kongelige Theater. ør Kjøbenhavn fik et Skuespilhus havde det havt et Operahus. Kong Christian den Femte lod ved Amalienborg Slot opføre en Træbygning, hvorpaa der den 15. April 1689 opførtes en ny Opera i Anledning af Kongens Fødselsdag. Bygningen brændte faa Dage efter. Ti Aar senere lagdes Grundstenen til det nye Operahus, som fuldførtes 1701 under Kong Frederik den Fjerde. Det var beliggende paa en stor Plads, nordvestlig for Amalienborg. Det aabnedes med en Forestilling af den franske Hoftrup i Aug Forestilling gaves Den sidste Derefter blev det indrettet til Landkadetakademi og benyttes nu som Rigsdagsbygning. 1. Det nye Operahus. Akvarel af Aamodt 1869 efter I. Rasch og H. H. Eegberg Tilh. Enkefru Winding. 2. do. Radering af Grønnewald. Tilh. Kunstindustrimuseet. Paa forskellige Laugshuse i Kjøbenhavn gaves Spektakelstykker, Haupt- und Staatsactioner", af omrejsende tyske Selskaber. Den af Holberg udødeliggjorte von Qvoten d. æ. var Direktør for et saadant Selskab. Det spillede i de nærmeste Aar før 1720 paa Skræddernes Laugshus i Brolæggerstræde. 3. To Udskrifter af Forhør med Okulist, Sten- og Broksnider, Tandbrækker samt Komediant Samuel Patrisen v. Qvotens egenhændige Underskrift Tilh. Enkefru Winding.

6 6 I. Theatret i Lille Grønnegade Franskmanden Etienne Capion fik 1720 Privilegium til ene og udelukkende at maatte lade indrette Comoedier'- i Kjøbenhavn. Yed 1721 at pantsætte dette skalfede han sig Penge hos General H. -J. v. Arnoldt til at erhverve en Grund mellem Gothersgade og Lille Grønnegade. Her byggede han et Theater, som aabnedes i Begyndelsen af Den berømte stærke Mand Johan Carl von Eckenberg og hans Bande Comedianter optraadte afvekslende med en fransk Hoftrup. 4. Johan Carl von Eckenberg, den stærke Mand, f. i Harzgerode i Tyskland. Kobberstukket Portræt, Tilh. Enkefru Winding. Eckenberg forlod Grønnegades Scene efter tre Ugers Forløb, købte en Ejendom udenfor Nørreport, hvor han indrettede et Theater. Men allerede i September s. A. maatte han ophøre med sine Forestillinger, der betragtedes som Indgreb i Capions Privilegium. Den franske Skuespildirektør René de Montaigu søgte og modtog 14. Aug Privilegium paa at maatte indrette og forestille Comedier i det danske Sprog, dog at Etienne Capion i de hannem forundte Privilegier ei "derved fornærmes, hvorfor han sig derom med fornævnte Capion i Mindelighed haver at forene". 23. September 1722 aabnedes den danske Skueplads med en Prolog af Frederik Rostgaard. Derefter opførtes Gnieren" af Moliére. 5. Theaterplakat fra Aabningsaftenen. Kopi. Tilh. Enkefru Winding. 6. Frederik Rostgaard, Konferentsraad, Oversekretær i det danske Kancelli, , malet af I. Homer Tilh. Universitetsbibliotheket. 7. Versificeret Nytaarshilsen 1. Jan til Frederik Rostgaard fra underdanige Clienter og Tjenere samtlige danske Acteurs": Ulsøe, Hald, Schou, Høberg, Gram, Pilloy, Wegner, Hammer. Tilh. det Store Kongl. Bibliothek.

7 Theatret i Lille Grønnegade Versificeret Bøn til Frederik Rostgaard fra Jens Høberg om at hjælpe ham til at faae Hassing Kald i Børglum Stift i Jylland. Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. Under økonomiske Vanskeligheder fortsates Forestillingerne indtil Sommeren Den store Ildebrand 1728 og Frederik den Fjerdes Død 1730 standsede ganske Theatrets Virksomhed. Personalet bestod i disse Aar af følgende Personer: Frederik Pilloy udførte Kavaler- og Elskerroller, Johannes Nicolay Ulsøe Gammelmandsroller, Henrik Wegner var Henrik, Jens Høberg spillede Dialektroller, og endvidere Jens W. Gram, Magnus Schou, Peter Hald, Rasmus Hammer, Hans Lindorf, Ramel, Schumacher, Resen, From og Hamsgaard. Mad. Montaigu udførte Pernille- og Karakterroller, Mad. Helene Coffre spillede Elskerinder og Magdeloner, endvidere Jfr. Sophie Hjorth, Jfr. Frederikke Montaigu og Mad. Lerke. 9. En liden Samtale Imellem von Henric og Scapin. Allerunderdanigst Offerered Den Stormægtigste og Allernaadigste Dronning Anna Sophia paa Hendes Høie Fødsels Fæst, den 16. Aprilis Af H. Wegner, Acteur ved den Danske Bande." Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. 10. Allerunderdanigst Gratulation Til Den Stormægtigste og Allernaadigste Dronning Anna Sophia paa Hendes Høye Fødsels- Fest, den 16. April Anno MDCCXXIV af H. Wegner." Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. 11. Nye Aars Prologus til En Comoedie Allerunderdanigst præsentered Af den heele Danske Bande " Underskrevet: Ioh. Ulsøe, Magnus Schou, I. W. Gram, Pilloy, Peter Hald, Jens Høberg, Henrik Wegner, P. Sparkiær, Componist af Musiquen, Rasmus Hammer, Copiist og Dicteur." Tilh. det Store Kongl. Bibliothek og Sorø Akademi. 12. Prologus til en Comoedie Med trohjærtigst Gratulation Over Deres Majestæters Vor Allernaadigste Konges og Dronnings Sampt Princessens Hjemkomst fra Aachen in Julio Allerunderdanigst forestillet Af de Danske Acteurs." Tilh. det Store Kongl. Bibliothek.

8 8 Theatret i Lille Grønnegade Prologus Eller De Danske Skue-Spils Opreisning o: s:v. Paa Hendes Majestæts Dronningens Glædelige Fødsels-Fest. Den 16. April Ao. 1728". Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. Den Mand, som gav den danske Skueplads dens største Betydning, var Ludvig Holberg. Han skænkede de danske Aktører følgende tyve Komedier, som alle bleve opførte paa Grønnegades Theater: Den politiske Kandestøber, Den Vægelsindede, Jean de France, Jeppe paa Bjerget, Gert Westphaler, Den ellevte Juni, Barselstuen, Det arabiske Pulver, Julestuen, Maskeraden, Jacob v. Thyboe, Ulysses von Ithacia, Kilderejsen, Melampe, Uden Hoved og Hale, Henrik og Pernille, Didrik Menschenskræk, Den pantsatte Bondedreng, Den Stundesløse, Pernilles korte Frøkenstand. 14. Ludvig Holberg, f. 1687, f 1754, malet af Roslin. Tilh. Sorø Akademi. 15. do. Buste af Dajon. Tilh. det kongelige Theater. 16. do. Portrætmedaillon. Tilh. Sorø Akademi. 17. do. Kobberstik af Berningeroth 1757 efter Roslins Billede. Tilh. Kunstindustrimuseet. 18. do. Portræt, Kobberstik af Chr. Fritzsch Tilh. Kunstindustrimuseet. 19. do. Portræt, opslaaet paa Bunden af Diogenes' Tønde, Kobberstik af Laan. Tilh. Kunstindustrimuseet. 20. do. Portræt, efter en Voksmedaillon af Arbien, Radering af Madsen Tilh. Kunstindustrimuseet. 21. do. Miniaturportræt. Tilh. Hr. fhv. kgl. Skuespiller V. Kolling. 22. do. Medaillon med Portræt. Tilh. Hr. Censor E. Bøgh. 23. do. Galvanoplastisk Afstøbning af en samtidig Voksmedaillon i Bergens Museum. Tilh. Hr. Dr. phil. V. Bergsøe. 24. do. Messingdaase med hollandsk Indskrift, der med en lille Forandring er benyttet af Holberg i Det lykkelige Skibbrud". Tilh. Folkemuseet. 25. do. Gibsmodel af Statue, udført af V. Bissen for Sorø. Tilh. Kunstneren. 26. do. Statue. Gibsmodel udført af Muhle. Tilh. Hr. cand. jur. Andreas Buntzen. 27. do. Buste i Gibs, udført af Thorvaldsen. Tilh. det kgl. Theater. 28. do. Fædrenehus i Bergen. Træsnit. Tilh. Sorø Akademi.

9 Theatret i Lille Grønnegade do. Den gamle Præstegaard paa Voss i Norge, hvor Digteren boede som Hjælpepræst og Huslærer hos Provsten Milzow, tilligemed den saakaldte Holbergs Furu". Tilh. Sorø Akademi. 30. do. Haandskrift Tilhører Hr. Forlagsboghandler Wroblewski. 31. do. Fotografi efter Haandskrift. Tilh. Sorø Akademi. 31a. do. Facsimile af et Brev fra Holberg fra Tilh. Hr. Mario Krohn. 32. do. Tegning til adeligt Yaaben. Tilh. Sorø Akademi. 33. do. Stokkeknap. Kopi. Tilh. Sorø Akademi. Originalen i Nationalmuseets anden Afdeling. 34. do. Medaille af Arbien Sølv. Tilh. Sorø Akademi. 35. do. Medaille af Trondsen, udført i Norge Sølv. To Eksemplarer. Tilh. Sorø Akademi. 36. do. Sørgetale, holdt af Chr. Lysholm paa Sorø Akademi 28. December Tilh. Sorø Akademi. 37. do. Da den i Livet Høy- og Yelbaarne, Høylærde og Høyberømte Herre, Herr Baron Ludvig de Holberg o: s: v. ved en anstændig Jorde-Færd blev bisadt i vor Frue-Kirke Have Collegii Medicei Alumni opsat følgende Stropher o: s: v." Tilh. Sorø Akademi. 38. do. Sarkofag i Sorø Kirke af "Wiedewelt. Kobberstik af Clemens. Tilh. Kunstindustrimuseet. 39. do. Sang af Chr. Wilster Tilh. Sorø Akademi. 40. do. Theaterplakat fra Grønnegades Theater: Den politiske Kandestøber. 19. Juli Tilh. Enkefru "Winding. 41. do. do.: Mester Geert Westphaler. Kopi. Tilhører Enkefru Winding. 42. do. do.: Masqveraden og Juule-Stuen. Kopi. Tilh. Enkefru Winding. 43. do. do. Pernilles korte Frøyken-Stand. Kopi. Tilh. Enkefru Winding. 44. do. Den danske Comoedies Ligbegængelse Med Taliæ Afskeeds Tale, Forestillet til allersidste Slutning Af de Danske Acteurs, den 25. Februarii 1727." Tilh. Sorø Akademi. 45. do. Hans Mikkelsens Comoedier. Sammenskrefne for Den Danske Skue Plads. Anden Tome do. Comoedier. Sammenskrefne for Den Danske Skueplads Ved Hans Mikkelsen, Borger og Indvaaner udi Callundborg. Med Just Justesens forbedrede Fortale. 1te Tome do. Comoedier. Sammenskrevne For Den Danske Skueplads Ved Hans Mickeisen o. s. v., som foranstaaende, men i mindre Format. Phønixbergsk Eftertryk

10 10 Theatret i Lille Grønnegade do. Den Danske Skue-Plads Deelt Udi 5. Tomer. Første Tome. Tryckt Aar do. Anden Tome. Trykt do. Den Danske Skue-Plads Deelt udi 5 Tomer. Første Tome trykt paa Forleggerens egen Bekostning. Uden Aarsangivelse. 51. do. Den Danske Skue-Plads Deelt Udi 7 Tomer. Trykt hos Direoteuren over Hans Kongel. Majests. og Univ. Bogtrykkene, I. I. Høpffher. 52. do. Den Danske Skue-Plads, deelt Udi 7 Tomer osv., som forrige Udgave. 53. do. L. Holbergs Comedier, udgivne af K. L. Rahbek, Prof. osv. 1-2 Bd do. Ludvig Holbergs Dramatiske Skrifter med Holbergs Portrait. Kbh., C. Steens Forlag do. Ludvig Holbergs Comedier. Udgivne med Anmærkninger under Texten etc. for det Holbergske Samfund. Første Bind do. Ludvig Holbergs Comedier, udgivne for det Holbergske Samfund af F. L. Liebenberg do. Den danske Skueplads eller Ludvig Holbergs samtlige Comoedier i eet Bind. Ved A. E. Boye. Kbh do. Ludvig Holbergs udvalgte Skrifter. Første Bind, indeholdende Forfatterens samtlige Comedier. Udgivet af D. F. Holm do. Holbergs Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin do. Holbergs Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin. Med 40 Illustrationer af Vilh. Rosenstand do. Holbergs Komedier i tre Bind udgivne ved F. L. Liebenberg. Forlagsbureauet do. Den danske Skueplads eller Holbergs Komedier. Udgivne ved F. L. Liebenberg. Forlagsbureauet do. Holbergs Komedier i eet Bind. Paany udgivet af Dr. phil. H. Schou. Med 40 Billeder tegnede af Vilhelm Rosenstand samt Holbergs Portrait do. Holbergs Komedier i eet Bind. Paany udgivet af Dr. phil. H. Schou. Med Holbergs Portrait do. Den danske Skueplads eller Holbergs Komedier. Udgivne ved F. L. Liebenberg. Tredie Oplag. Forlagsbureauet do. Jubeludgave af Ludvig Holbergs samtlige Comedier ved F. L. Liebenberg Ernst Bojesen. 67. do. Holbergs Komedier i 27 enkelte Hæfter med Illustrationer af W. Marstrand og V. Rosenstand

11 Theatret i Lille Grønnegade do. Holbergs Komedier, udgivne af Julius Martensen. 1 2 Bd do. Tegner Udgave af Ludvig Holbergs samtlige Comedier. Liebenbergs Textudgave. 1 2 Bind do. Holbergs Komedier i Udvalg ved Dr. Arne Lochen. 1 2 Bind. Kristiania a. do. Ludvig Holberg: Comoedier i Urval, utgifna af Carl R. Nyblom o. Helena Ny blom. Stockholm do. Holbergs udvalgte Comedier Strengnas a. do. Sechs Lust-Spiele. Anfanglich in Dånischer Sprache geschrieben von Herrn Ludwig Holberg. Anitzo ins Deutsche iibersetzt von J. G. L. v. A. Hamburg und Leipzig do. Zum zweyten male Sechs Lust-Spiele u. s. w. Coppenhagen und Leipzig do. Sechs Lustspiele. Anfanglich in Dånischer Sprache geschrieben von Herrn Ludwig Holberg. Anitzo ins Deutsche iibersetz von.j(ohan) G(ottfried) L(ucass). Zweyte Auflage. Coppenhagen und Leipzig a. do. Drey Lustspiele. Aus dem Danischen des Herrn Professor Holbergs iibersetzt. Copenhagen u. Leipzig do. Die Danische Schaubiihne geschrieben von dem Freyherrn Ludwig von Holberg und nun in die deutsche Sprache iibersetzt. Kopenhagen u. Leipzig. Erster Band. Neue u. verbesserte Auflage Zweyter Band. Dritte Auflage. Kph a. do. Danische Schaubiihne. Die vorziiglichsten Komedien des Freiherrn Ludwig von Holberg. Neu herausgegeben von Dr. Julius Hoffory und Dr. Paul Schleuter. 1 2 Bd. Berlin do. Holberg's Lustspiele. Uebersetzt von Oehlenschlåger Leipzig a. do. Ludwig Holberg's ausgewåhlte Komodien. Aus dem Danischen iibertragen von Robert Prutz Hildburghausen Bibliotek auslåndischer Klassiker. 76. do. Meyer's Yolksbucher. Leipzig und Wien s. a. 5 Hæfter med følgende Komedier: Hexerei oder Blinder Larm, Der politische Kannengiesser, Die Maskerade, Jeppe vom Berge. 76a. do. Le Theatre Danois par Mr. Louis Holberg. Traduit du Danois par Mr. G. Fursmann. Tome I. A Copenhague do. Zez aardige in vermakelyke Blyspeelen, Door Wylen den Baron Lodewyk Holberg. Te Amsterdam a. do. Zez aardige in vermakelyke Blyspeelen. Tweede Deel 1766 (a. U.). 78. do. To Komedier af Ludvig Holberg. Den politiske Kande-

12 12 Theatret i Lille Grønnegade støber. Jeppe paa Bjerget. Med 2 Billeder efter W. Marstrand Nr. 13 af Folkelæsning. 78a. do. Barselstuen og Erasmus Montanus. Med 2 Billleder efter W. Marstrand. Kbh Nr. 22 af Folkelæsning. 79. do. Jacob -von Thybo og Den Stundesløse. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. Nr. 32 af Folkelæsning. 79a. do. Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjærget eller den forvandlede Bonde og Mester Gert Westphaler eller den meget talende Barber. Dansk Folkebibliothek Nr do. Den politiske Kandestøber og Jeppe paa Bjærget. To Komedier af Ludvig Holberg. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. 2det Oplag. Ved Udv. for Folkeoplysnings Fremme Nr do. Der Politische Kannengiesser. Stuttgart Er. Nr. 58 af Classische Theaterbibliothek alier Nationen. 81a. do. Der Politische Kannengiesser. Universal-Bibliothek 198. Leipzig s. a. 82. do. Der politische Kannengiesser. Aus dem Danischen iibersetzt von P. J. Willatzen. Halle a. do. Le Potier d'étain politique (Den politiske Kandstoeber). Comédie en cinq actes, par L. de Holberg. Findes i Théatre Européen. Paris do. The blue-apron statesman. A comedy in five acts by Ludvig Holberg. From the danish by T. Weber. Copenh a. do. Neu-vermehrter politischer Nach-Tisch, kiirzlich vorstellende alle florierende Reiche und Republiqven dieser Zeit. Leipzig und Frankfurt do. Jeppe paa Bjærget eller den forvandlede Bonde. Komedie i 5 Akter af L. Holberg. Med mange Billeder. Jul. Strandberg. 84a. do. Plutus Eller Process emellan Fattigdom och Rikedom. Heroisk Comodie Uti Fem Opningar. Af Baron Ludv. Holberg. Oefwersatt ifrån Danskan. Wasterås I samme Bind de følgende. Jeppe Nilsson På Berget. Andra Uplagan. Westerås Erasmus Montanus. Andra Uplagan. Westerås do. Jeppe Nilsson På Berget. Stockholm 1824 og a. do. Jeppe Nilsson på Berget. Jonkoping 1832 og do. Jeppe Nilsson på Berget. Sundswall a. do. Jeppe Nilsson på Berget. Kalmar do. Jeppe Nilsson på Berget. Norrkoping a. do. Jeppe Niilonpoika, Ilweilys wiidessa naytoksessa. Kaannos Holbergin ilweilyksestå. Findes i Suomalaisen Kirjalli sunden Seuran Toimituksia. Helsingisså

13 Theatret i Lille Grønnegade do. Don Ranudo de Colibrados. Jonkoping 1840, 1844 og a. do. Don Ranudo de Colibrados oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in fiinf Aufziigen von Ludwig Holberg. Aus dem Danischen ins Deutsche iibersetzt. Copenhagen und Leipzig do. Don Ranudo de Colibrados u. s. w. Zweite und mit einigen neuen Auftritten vermehrte Auflage. Kopenhagen u. Leipzig a. do. Don Ranudo de Colibrados. Ein Lustspiel in vier Acten. Nach Holberg frey bearbeitet. I Theatralische Werke von August Kotzebue. Band do. Don Ranudo de Colibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie i 5 Acter ved Ludvig Holberg. Dansk Folkebibliothek Nr a. do. Don Ranudo de Colibrados, oversat paa Russisk. Moskva do. Don Ranudo de Colibrados eli Koyhyys ja Ylpeys. Komedia wiidesså naytoksesså Lud. Holberg'ilta. Suomentanut K. J. Gummerus. Helsingissa a. do. Mester Gert Westphaler. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. E. L. Løser. 92. do. Mester Gert Westphaler. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser. 93. do. Meister Gert Westfaler. Aus dem Danischen des Ludwig Holberg. Fiir die deutsche Biihne eingerichtet von Dr. Julius Hoffory u. Dr. Paul Schleuter. Berlin do. Nårrische und vernunftige Leute nach einer Komedie des danischen Dichters L. Holberg. Frei bearbeitet von Max Hohnerlein. Trier do. Første Akts 4de Scene af Jacob von Tyboe, findes i Principes de la langue Danoise et Norvegienne par Mr. G. Schram. Copenh. et Paris do. Det arabiske Pulver. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. E. L. Løser. 97. do. Das arabische Pulver. Eine Posse in zwey Akten nach Holberg, frey bearbeitet von August von Kotzebue. Leipz do. La Polvera Arabica o sia l'alchimista, commedia in 1 atto dell' ilmo. Sigre. Barone Lodovico di Holberg. Tradotta da G. M. W. Wenezia do. Julestuen. Komedie i 1 Akt af Ludvig Holberg. Med mange Billeder. Jul. Strandberg do. Maskeraden. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser.

14 14 Theatret i Lille Grønnegade do. Kilde-Reisen. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Henrik og Pernille, oversat paa Russisk do. Henrich og Pernille. Komedie af Ludvig Holberg. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udv. for Folkeoplysnings Fremme. Særtryk Nr do. Theater for Salskapskretsar. Utgifven af Hinrik Sandstrom Hinrik och Pernilla. Upsala do. Des Freyherrn von Holbergs Wochenstube, ein Lustspiel in fiinf Aufziigen. Hamborg do. Det lykkelige Skibbrud af Ludvig Holberg. Folkeudgave af danske Forfattere Nr do. Den ellevte Juni. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Diderich v. Menschenschreck. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Hexeri eller blind Aliarm. Komedie i fem Akter af Ludvig- Holberg. E. L. Løser do. Den pantsatte Bondedreng. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser. 110a. do. Le paysan en gage. Arrangé du Danois. Paris (Findes i Albert le Roy. Théåtre en l'air) do. Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Ludvig Holberg. Erasmus Montanus med Indledning og Anmærkninger, udgivet af Henrik Jæger. Kristiania do. Erasmus Montanus or Rasmus Berg. A comedy in five acts by Ludvig Holberg. From the danish by T. Weber. Copenhagen do. Der Stiefvater. Lustspiel in drei Aufziigen, nach Holberg, von Dr. Ernst Raupach. Hamburg do. Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Ludvig Holberg: Huus-Spøgelse eller Abracadabra og den forvandlede Brudgom. Dansk Folkebibliothek Nr do. Yalda. Lustspel af Holberg, bearbetade i svensk ofversattning af Hinrik Sanstrom. I. Gengangeren eller Abracadabra. Stockh Nr tilhøre Sorø Akademi Johan Adolph Scheibe, Hofkapelmester. Forfatter af en Biografi over Holberg. Oversætter af Holbergs Peder Paars. Medaillonportræt. Tilh. Sorø Akademi.

15 Theatret paa Kongens Nytorv Af den store franske Digter Moliéres Arbejder bleve tretten Komedier opførte paa Grønnegades Theater, deriblandt Tartuffe, Amphitryon, Don Juan, Scapins Skalkestykker, Fruentimmerets Skole osv. 118a. Jean Baptiste Poquelin Moliére, f. 1620, f Buste i Gibs. Tilh. det kongelige Theater do. Fruentimmerets Skole". Oversat efter Moliéres L'école des femmes" Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. II. Theatret paa Kongens Nytorv og dets Kunstnere Efter 19 Aars Forløb blev der for første Gang igen givet Theaterforestilling i Kjøbenhavn d. 3die Maj 1747, idet Den politiske Kandestøber" af Holberg opførtes i Sr. Bergs Hus i Lærstrædet" paa et fhv. Organist ved Frederikskirken Carl August Thielo givet Privilegium. Foruden ti af de tidligere givne Holbergske Stykker spilledes der Den honnette Ambition", Erasmus Montanus" og De Usynlige". Kong Frederik den Femte skænkede den Ilte Nov de danske Acteurer" den til Gammelholm hørende Tjæreplads til Grund for et Theater. Aktørerne var følgende Personer: Iver Als, Gert Londemann, Christopher Pauli Rose, Gert Hacksen, Samuel Sasse, Christopher Hartmann Ørsted og F. N. Bech. Interimstheatret i Tjærehuset blev aabnet 18. Dec med Pernilles korte Frøkenstand" af Holberg og Den forhexede Skaal" af Champmélé.

16 16 Theatret paa Kongens Nytorv Kong Frederik den Femte. Oliemalet Portræt. Tilh. det kongelige Theater Udkast til Benyttelsen af Tjærehusets Plads. Tegning. Tilh. Enkefru Winding. Theatret paa Kongens Nytorv byggedes af Nicolai Eigtved Theatret paa Kongens Nytorv Kobberstik. Tilh. Enkefru Winding Kongens Nytorv med Theatret. do. Kobberstik. Tilh. Enkefru Winding. Den 16de December 1748 aabne de danske Acteurer deres paa Kongens Nytorv nysoprettede kostbare Komediehus" med en gratis Prøveforestilling. Den 18de December gaves den første Eorestilling ved Kongehusets Nærværelse: Dobleren" af Regnard og De tre Rivaler" af Lafond. Den 28. Marts 1750 skænker og overdrager Kongen Theatret til Staden Kjøbenhavn. Det underlægges Magistraten, indtil Kong Christian den Syvende d. 27. April 1770 overtager den danske Skueplads Undersaatternes Allerunderdanigste Taksigelse og Lykønskning o: s: v. Da det Allernaadigst behagede Begge Deres kongelige Mayestæter at bivaane den Ny danske Skue-Pladses Aabning paa Hendes Kongelige Mayestæts Høie Fødselsdag, den 18. December 1748." Prolog ved Theatrets Aabning. Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. Blandt Theatrets Skuespillere i Aarene fra vare tre særlig fremtrædende: C. P. Rose, der var første Elsker og som i senere Tider med stor Virkning spillede værdige Fædre i borgerlige Skuespil; N. H. Clementin, der udførte komiske Karakterroller, bl. andre Vielgeschrei i Holbergs Stundesløse" og Harpagon i Moliéres Gjerrige"; samt den ypperlige Henrik" G. Londemann. Arv og Jeppe gaves godt af M. U. Hortulan, Bønder og Spidsborgere af

17 Theatret paa Kongens Nytorv Ørsted. J. Als udførte ældre Karakterroller, L. C. Reerslow og Jens Musted muntre og alvorlige Elskerroller. Den fjortenaarige Jfr. C. A. Thielo, Datter af Theatrets oprindelige Privilegieejer, vandt hurtigt Publikums Yndest; hun døde nitten Aar gammel. Jomfru A. C. Materna var en god Leonora og Anstandsdame, men hun forlod allerede 1753 Scenen, da hun giftede sig med Løjtnant v. Passow. Hun skrev det første originale Skuespil efter Holberg: Mariane" eller Det frie Val", der opførtes Md. U. Lenkiewitz var en ypperlig Magdelone. Theatrets Primadonna, Jfr. C. E. A. Bøttger, var ikke nogen betydelig Skuespillerinde, om hun end af og til udførte en Rolle godt. Hun blev gift med Rose 1779 og var i 40 Aar i Theatrets Tjeneste Christopher Pauli Rose, f. 1723, f 1784, udførte Elskerroller og Fædre i det borgerlige Drama. Oliemalet Portræt. Tilh. det kongelige Theater do. Pastelportræt af Erichsen. Tilh. Hr. Bibliotheksassistent, cand. theol. A. C. Larsen do. Portræt i Gouache. Tilh. Hr. Skuespiller K. Mantzius do. Oliemalet Portræt. Tilh. det kongelige Theater do. Kobberstukket Portræt af Meno Haas Tilh. Kunstindustrimuseet do. Prolog til Roses Mindefest 6. December 1784 af Thomas Thaarup: Melpomene = Md. Rosing, Thalia = Md. Preisler. Radering af Bradt efter Brun. Tilh. Kunstindustrimuseet do. Tegning til den ved Roses Mindefest benyttede Dekoration af Brun. Tusch og Pen. Tilh. det kgl. Theater. 131a. do. Signet af Porcellain, forest. en Kineser, der spiller Violoncel. Tilh. Folkemuseet Charlotte Elisabeth Amalie Bottger, g. Rose, udførte tragiske Heltinderoller, f. 1738, deb. 1752, Portræt i Gouache. Tilh. Hr. Skuespiller K. Mantzius do. Kobberstukket Portræt af Md. Clemens efter Erichsen. Tilh. Kunstindustrimuseet do. som Caliste i Rowes Tragedie af samme Navn. Tegning af Cramer Tusch. Tilh. Kunstindustrimuseet Caroline Amalie Thielo, f. 1735, t 1754, udførte muntre Elskerinderoller. Kobberstukket Portræt af Preisler efter Pilo. Tilh. Enkefru Winding. 2

18 Theatret paa Kongens Nytorv do. Kobberstukket Portræt af Berningeroth efter Cramer. Tilh. Enkefru Winding do. Tysk Digt ved hendes Død Tilh. Enkefru Winding. 137a. do. Dansk Digt ved hendes Død. Tilh. Hr. Boghandler Lynge Gert Londemann, f. 1718, , udførte Henrikroller. Kobberstukket Portræt af Bradt. efter Juel. Tilh. Kunstindustrimuseet Utilia van Mander, g. Lenkiewitz, f. 1711, f 1770, udførte Magdeloner og ældre Dameroller. Oliemalet Portræt. Tilh. det kongelige Theater Anna Catharina Materna, g. Passow, f. 1730, f 1757, udførte alvorlige Elskerinderoller. Kobberstukket Portræt af I. M. Haas. Tilh. Enkefru Winding do. Kobberstukket Portræt af Baurenfeind efter Yoksmodel af Bauer. Tilh. Enkefru Winding Christopher Ørsted, f. 1721, t 1787, udførte lavkomiske Roller. Kobberstukket Portræt af Mad. Clemens Tilh. Kunstindustrimuseet Marcus Ulsøe Hortulan, f. c. 1716, afg. 1777, t 1783, udførte Bonderoller. Portræt, Radering af Kyhn 1867 efter Tegning af I. M. Haas. Tilh. Enkefru Winding. 143 a. do. Et Sæt Knapper fra en gammel Bondekofte, som brugtes af denne Kunstner og senere af Gjelstrup i Jeppe paa B.iørget". Tilh. Hr. Skuespiller O. Zinck do. Portræt, Fotografi efter Tegning af Haas. Tilh. Enkefru Winding Niels Hiersing Clementin, f. 1722, f 1775, udførte Jeronimus og komiske Karakterroller. Samling af Danske Comoedier, Som ere oversatte af andre Sprog og opførte paa Den Kongelige Danske Skue-Plads." Elleve Bind skrevne af Clementin. Tilh. det kongelige Theater do. Roller i Adskillige Efter-Comoedier, Som Paa Den Kongelige Danske Skue Plads, Tiid efter anden ere agerede af N. Clementin," skrevne af Clementin. Tilh. Hr. Forfatter Edgar Collin Iver Als, f. 1722, t 1770, udførte Gammelmands- og Karakterroller, var Theatrets Inspektør. Antegnelser til Als' Regnskab med hans Svar Tilh. Enkefru Winding do. Skrivelse. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Wroblewski Lars Christopher Reerslow, f. 1718, deb. 1752, f 1770, udførte muntre og alvorlige Elskerroller og var Theatrets Lejlighedsdigter. Prologus til den 12. Nov. 1766, da i Hans Kongelige Majestæts Allerhøjeste Nærværelse Hendes Majestæt Dronning Caroline Mathilde første Gang tog den Kongelige danske Skue-Plads i Høyeste Øyesyn," af Reerslow. Tilh. Enkefru Winding.

19 Theatret paa Kongens Nytorv do. Prologus i Anledning af Deres Kongelige Majestæts Dronning Caroline Mathildes allerhøjtideligste Fødsels-Pest den 22. Julii 1767 paa det Kongelige Danske Theatro" af samme. Tilh. Hr. Forfatter Edgar Collin do. Prologus Reciteret paa Det Kongelige Theatro den 4. Januarii 1769." Af samme. Tilh. Hr. Forfatter Edgar Collin To Kvitteringer med egenhændige Underskrifter af Rose, Clementin, Hortulan, Jfr. Bottger, Mad. Lenkiewitz og fl og Tilh. Enkefru Winding Theaterplakat Tilh. det kongelige Theater Theaterplakater 1754 og Tilh. Hr. Forlagsboghandler Wroblewski Theaterplakater 1762, 63 og 69. Tilh. Hr. A. Aumont Fortegnelse paa de udfærdigede Sedler til Indgang paa den danske Skue Plads paa Kongens Nye Torv," 5. Mai Tilh. Enkefru Winding Fortegnelse paa de udfærdigede Sedler til Indgang paa den Italienske Opera paa Kongens Nye Torv," 28. Dec Tilh. Enkefru Winding Politieplakat af 24. Sept angaaende Uorden paa Comoedie- Huuset i Anledning af den af Holberg anbefalede Md. Rosenkildes Optræden. Sml. Overskou: Theaterh. II, pg. 133 flg. Tilh. Enkefru Winding Kongelig Allernaadigst approberet Reglement for Redouterne paa det Kongl. Danske Comoedie-Huus," 9. Apr Tilh. Enkefru Winding Kontrakt mellem Hofkapelmester Scalabrini, som bl. A. komponerede Musikken til Wessels Kjærlighed uden Strømper", og en Buffosanger Linevati Tilh. Enkefru Winding. Danske Forfattere paa den danske Skueplads Af Holberg opførtes foruden de nævnte tre og tyve Stykker endvidere: Philosophus udi egen Indbildning, Republiken, Sganarels Rejse, Abracadabra, Don Ranudo, Hexeri eller blind Allarm, Det lykkelige Skibbrud og Plutus. I 1758 vare en og tredive holbergske Komedier allerede indlemmede i Theatrets Repertoire; hertil kom 1816 Gert Westphaler i Rahbeks 3 Akts Bearbejdelse af den oprindelige 5 Akts Komedie og endelig 1883 Den forvandlede Brudgom; ialt er disse 33 Komedier indtil Udgangen af opførte til- 2'

20 20 Theatret paa Kongens Nytorv sammen 2681 Gange. Af andre danske Forfattere kan nævnes den meget skrivende Jfr. Biehl, af hvem elleve Stykker ere opførte i alt 42 Gange Charlotte Dorothea Biehl, f. 1731, Maleri af Kr. Zahrtmann Tilh. Hr. Varemægler P. Broe do. Kobberstukket Portræt af Clemens efter Muller. Tilh. Kunstindustrimuseet do. Haarkløveren, Comedie udi Fem Acter Tilh. Hr. Direktør Krohn do. Orpheus og Eyridice, et Syngespil i tre Acter. Manuskript. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Wroblewski. Fremmede Forfattere paa den danske Skueplads J. B. P. Moliére. Fire kobberstukne Portræter. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. Tre og tyve Stykker opførte indtil Juni 1898 ialt 1029 Gange Jean Fran^ois Regnard, f. 1665, f Oeuvres complettes, I. Del, med kobberstukket Portræt. Tilh. det Store Kongelige Bibliothek. Ni Stykker opførte ialt 314 Gange do. Menechmi eller Tvilling-Brødrene, Comedie, oversat af det Franske. Tilh. Hr. Direktør Krohn Frangois Marie Arouet de Voltaire, f. 1694, d Tre kobberstukne Portræter. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. Seks Stykker opførte ialt 169 Gange Philippe Nericault Destouches, f. 1680, t Tre kobberstukne Portræter. Tilh. Hr. Grosserer Borgen. Femten Stykker opførte ialt 226 Gange Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, f. 1688, Kobberstukket Portræt. Tilh. Hr. Grosserer Borgen. Seks Stykker opførte ialt 123 Gange Denis Diderot, f. 1713, t Kobberstukket Portræt. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. Et Stykke opført 17 Gange Pierre Corneille, f. 1606, t Fire kobberstukne Portræter. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. To Stykker opførte, ialt 4 Gange Alain René Lesage, f. 1668, f Lithograferet Portræt. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. Tre Stykker opførte ialt 83 Gange Carlo Goldoni, f. 1707, f Kobberstukket Portræt. Tilh Hr. Assistent Berg. Sytten Stykker opførte ialt 208 Gange

Peter Grosell s Antiquariat

Peter Grosell s Antiquariat DANSK SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER DANISH FICTION ILLUSTRATED BOOKS 1. ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Det bødes der for. Orig. udgave. Kbhvn. 1899. 198 s. Orig. komp. hellærred. solgt 4. ANDERSEN NEXØ, MARTIN:

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN Historiske Meddelelser Om København - Årbog 1981 Genoptryk i samarbejde med Ejerforeningen Amaliegade 13 B Et hus i Amaliegade I 1748 kunne det oldenborgske kongehus

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Nr. 2 Maj 2009. Harald Blåtands mønter. Privat udmøntning af speciedalere under Frederik II og Christian IV. Peter Uldalls rejse 1788

Nr. 2 Maj 2009. Harald Blåtands mønter. Privat udmøntning af speciedalere under Frederik II og Christian IV. Peter Uldalls rejse 1788 Nr. 2 Maj 2009 Harald Blåtands mønter Privat udmøntning af speciedalere under Frederik II og Christian IV Peter Uldalls rejse 1788 Møntfund i Hedeby Digital stempeltegning Bøger om norsk mønthistorie Silvia

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Hans Majestæt Kong Frederik VIIs jagtmusik på Frederiksborg Slot

Hans Majestæt Kong Frederik VIIs jagtmusik på Frederiksborg Slot Hans Majestæt Kong Frederik VIIs jagtmusik på Frederiksborg Slot af Martin Corfix I 1985 stødte jeg på et manuskript i Håndskriftsafdelingen på Det kongelige Bibliotek; Smaastykker componeret og arrangeret

Læs mere

Tarokspillets historie og udvikling

Tarokspillets historie og udvikling Tarokspillets historie og udvikling Et essayistisk festskrift ved Jens Henneberg i anledning af Hjørring Tarokklubs 25 års jubilæum. Copyright 2002: Jens Henneberg ISBN: 87-8788-37-3 Et lidet forord Dette

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 1 Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 Det Kongelige Bibliotek i København: Ny Kgl. Samling 5244, quarto Komplet transskription med indledning

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

SMÅSKRIFTER FRA CØNK 18

SMÅSKRIFTER FRA CØNK 18 SMÅSKRIFTER FRA CØNK 18 Mozarts urkædevedhæng Mozarts urkædevedhæng. Det lille hjerte ejes i dag af Musikhistorisk Museum Nationalmuseet. Foto: Pernille Klemp Østrigske spor i København Jan Janssen Det

Læs mere

DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE

DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE Dansk Fredsforenings småskrifter Nr. 8. DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE AF FREDRIK BAJER1 UDGIVET AF DANSK FREDSFORENING FØRSTE TUSENDE KØBENHAVN JUL. GJELLERUPS2 FORLAG 18943 1 Fredrik Bajer (1837-1922),

Læs mere

Redaktion: Erik B. Kromann

Redaktion: Erik B. Kromann MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2007 17. årgang Redaktion: Erik B. Kromann Udgivet af: Marstal Søfartsmuseum Prinsensgade 1 5960 Marstal Tlf. 62 53 23 31 Fax 62 53 31 66 E-mail: info@marmus.dk Hjemmeside: www.marmus.dk

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

Grundtvigs Hus i 100 år

Grundtvigs Hus i 100 år Grundtvigs Hus i 100 år Indhold HISTORIEN: Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration 3 Hotel Danevirke 4 Mere plads i eget hus 8 Ungdommens borg 12 Københavns stærkeste hus 16 Københavns Kommune

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA v^f/pp >w^ ^^*f:-..?i Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto

Læs mere

Henrik Lyding KOMISK NAR OG TRAGISK HELT. eller "DEN FORVANDLEDE BONDE"

Henrik Lyding KOMISK NAR OG TRAGISK HELT. eller DEN FORVANDLEDE BONDE Henrik Lyding KOMISK NAR OG TRAGISK HELT eller "DEN FORVANDLEDE BONDE" en analyse og receptionshistorisk gennemgang af Ludvig Holbergs "JEPPE PAA BIERGET" Indleveret 1985 Digital udgave 2006 Henrik Lyding,

Læs mere

Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en

Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en række ændringer, korrektioner og præciseringer. For at bevare

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

Jeg skal lede, ikke styre

Jeg skal lede, ikke styre Danske serier med vokseværk Danske tv-serier er i høj kurs, og efteråret bugner af premierer. Det gi r job, men både DR og TV2 skal passe på ikke at spille for sikkert, for konkurrencen spidser til. Jeg

Læs mere

H ELSINGØR KIRKEGÅRD*

H ELSINGØR KIRKEGÅRD* N.E. 1964 Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester G. Ochsner (p. 547). H ELSINGØR KIRKEGÅRD* Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere