THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN"

Transkript

1 INDUSTRIFORENINGENS THEATERUDSTILLING HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE JUNI-SEPTEMBER 1898 KØBENHAVN TRYKT H O S NIELSEN & LYDICHE

2 KUNSTAKADEMIETS BIBLK ' K.

3 Theaterudstillingen. Udstillingen søger synligt at skildre det kongelige Theaters Udvikling indtil Aaret 1874, da den nye Theaterbygning blev taget i Brug. Kun de dengang virkende Kræfter ere fulgte videre i Tiden. For de private Theatres Vedkommende er 1874 ogsaa sat som Grænseskjel. Indholdsfortegnelse. Det kongelige Theater. Indledning (Nr. 1 3). I. Theatret i Lille Grønnegade (Nr ). II. Theatret paa Kongens Nytorv og dets Kunstnere (Nr ). Danske Forfattere paa den danske Skueplads (Nr ). Fremmede Forfattere paa den danske Skueplads (Nr ). III. Det kongelige Theater og dets Kunstnere (Nr ). Danske Forfattere paa det kongelige Theater (Nr ). Fremmede Forfattere paa det kongelige Theater (Nr ). IY. Det kongelige Theater og dets Kunstnere (Nr ). Danske Forfattere paa det kongelige Theater (Nr ). 1*

4 Musikere og danske Komponister paa det kongelige Theater (Nr a). Fremmede Forfattere og Komponister paa det kongelige Theater (Nr ). V. Det kongelige Theater og dets Kunstnere (Nr ). Danske Komponister og Forfattere paa det kongelige Theater (Nr ). Fremmede Forfattere og Komponister paa det kongelige Theater m. m (Nr ). VI. Forfattere af det kongelige Theaters Historie. (Nr ). VII. Theaterdekorationer i Modeller. (Nr ). VIII. Tegninger til det kongelige Theaters Dekorationer. (Nr ). IX. Miniaturtheater med Dekorationer efter V. G-yllichs Originaler. Private Theatre: I. Morskabstheatret paa Vesterbro, Familien Price. (Nr ). II. Casino (Nr ). III. Hoftheatret (Nr ). IV. Folketheatret (Nr. 198S-2096).

5 Det kongelige Theater. ør Kjøbenhavn fik et Skuespilhus havde det havt et Operahus. Kong Christian den Femte lod ved Amalienborg Slot opføre en Træbygning, hvorpaa der den 15. April 1689 opførtes en ny Opera i Anledning af Kongens Fødselsdag. Bygningen brændte faa Dage efter. Ti Aar senere lagdes Grundstenen til det nye Operahus, som fuldførtes 1701 under Kong Frederik den Fjerde. Det var beliggende paa en stor Plads, nordvestlig for Amalienborg. Det aabnedes med en Forestilling af den franske Hoftrup i Aug Forestilling gaves Den sidste Derefter blev det indrettet til Landkadetakademi og benyttes nu som Rigsdagsbygning. 1. Det nye Operahus. Akvarel af Aamodt 1869 efter I. Rasch og H. H. Eegberg Tilh. Enkefru Winding. 2. do. Radering af Grønnewald. Tilh. Kunstindustrimuseet. Paa forskellige Laugshuse i Kjøbenhavn gaves Spektakelstykker, Haupt- und Staatsactioner", af omrejsende tyske Selskaber. Den af Holberg udødeliggjorte von Qvoten d. æ. var Direktør for et saadant Selskab. Det spillede i de nærmeste Aar før 1720 paa Skræddernes Laugshus i Brolæggerstræde. 3. To Udskrifter af Forhør med Okulist, Sten- og Broksnider, Tandbrækker samt Komediant Samuel Patrisen v. Qvotens egenhændige Underskrift Tilh. Enkefru Winding.

6 6 I. Theatret i Lille Grønnegade Franskmanden Etienne Capion fik 1720 Privilegium til ene og udelukkende at maatte lade indrette Comoedier'- i Kjøbenhavn. Yed 1721 at pantsætte dette skalfede han sig Penge hos General H. -J. v. Arnoldt til at erhverve en Grund mellem Gothersgade og Lille Grønnegade. Her byggede han et Theater, som aabnedes i Begyndelsen af Den berømte stærke Mand Johan Carl von Eckenberg og hans Bande Comedianter optraadte afvekslende med en fransk Hoftrup. 4. Johan Carl von Eckenberg, den stærke Mand, f. i Harzgerode i Tyskland. Kobberstukket Portræt, Tilh. Enkefru Winding. Eckenberg forlod Grønnegades Scene efter tre Ugers Forløb, købte en Ejendom udenfor Nørreport, hvor han indrettede et Theater. Men allerede i September s. A. maatte han ophøre med sine Forestillinger, der betragtedes som Indgreb i Capions Privilegium. Den franske Skuespildirektør René de Montaigu søgte og modtog 14. Aug Privilegium paa at maatte indrette og forestille Comedier i det danske Sprog, dog at Etienne Capion i de hannem forundte Privilegier ei "derved fornærmes, hvorfor han sig derom med fornævnte Capion i Mindelighed haver at forene". 23. September 1722 aabnedes den danske Skueplads med en Prolog af Frederik Rostgaard. Derefter opførtes Gnieren" af Moliére. 5. Theaterplakat fra Aabningsaftenen. Kopi. Tilh. Enkefru Winding. 6. Frederik Rostgaard, Konferentsraad, Oversekretær i det danske Kancelli, , malet af I. Homer Tilh. Universitetsbibliotheket. 7. Versificeret Nytaarshilsen 1. Jan til Frederik Rostgaard fra underdanige Clienter og Tjenere samtlige danske Acteurs": Ulsøe, Hald, Schou, Høberg, Gram, Pilloy, Wegner, Hammer. Tilh. det Store Kongl. Bibliothek.

7 Theatret i Lille Grønnegade Versificeret Bøn til Frederik Rostgaard fra Jens Høberg om at hjælpe ham til at faae Hassing Kald i Børglum Stift i Jylland. Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. Under økonomiske Vanskeligheder fortsates Forestillingerne indtil Sommeren Den store Ildebrand 1728 og Frederik den Fjerdes Død 1730 standsede ganske Theatrets Virksomhed. Personalet bestod i disse Aar af følgende Personer: Frederik Pilloy udførte Kavaler- og Elskerroller, Johannes Nicolay Ulsøe Gammelmandsroller, Henrik Wegner var Henrik, Jens Høberg spillede Dialektroller, og endvidere Jens W. Gram, Magnus Schou, Peter Hald, Rasmus Hammer, Hans Lindorf, Ramel, Schumacher, Resen, From og Hamsgaard. Mad. Montaigu udførte Pernille- og Karakterroller, Mad. Helene Coffre spillede Elskerinder og Magdeloner, endvidere Jfr. Sophie Hjorth, Jfr. Frederikke Montaigu og Mad. Lerke. 9. En liden Samtale Imellem von Henric og Scapin. Allerunderdanigst Offerered Den Stormægtigste og Allernaadigste Dronning Anna Sophia paa Hendes Høie Fødsels Fæst, den 16. Aprilis Af H. Wegner, Acteur ved den Danske Bande." Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. 10. Allerunderdanigst Gratulation Til Den Stormægtigste og Allernaadigste Dronning Anna Sophia paa Hendes Høye Fødsels- Fest, den 16. April Anno MDCCXXIV af H. Wegner." Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. 11. Nye Aars Prologus til En Comoedie Allerunderdanigst præsentered Af den heele Danske Bande " Underskrevet: Ioh. Ulsøe, Magnus Schou, I. W. Gram, Pilloy, Peter Hald, Jens Høberg, Henrik Wegner, P. Sparkiær, Componist af Musiquen, Rasmus Hammer, Copiist og Dicteur." Tilh. det Store Kongl. Bibliothek og Sorø Akademi. 12. Prologus til en Comoedie Med trohjærtigst Gratulation Over Deres Majestæters Vor Allernaadigste Konges og Dronnings Sampt Princessens Hjemkomst fra Aachen in Julio Allerunderdanigst forestillet Af de Danske Acteurs." Tilh. det Store Kongl. Bibliothek.

8 8 Theatret i Lille Grønnegade Prologus Eller De Danske Skue-Spils Opreisning o: s:v. Paa Hendes Majestæts Dronningens Glædelige Fødsels-Fest. Den 16. April Ao. 1728". Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. Den Mand, som gav den danske Skueplads dens største Betydning, var Ludvig Holberg. Han skænkede de danske Aktører følgende tyve Komedier, som alle bleve opførte paa Grønnegades Theater: Den politiske Kandestøber, Den Vægelsindede, Jean de France, Jeppe paa Bjerget, Gert Westphaler, Den ellevte Juni, Barselstuen, Det arabiske Pulver, Julestuen, Maskeraden, Jacob v. Thyboe, Ulysses von Ithacia, Kilderejsen, Melampe, Uden Hoved og Hale, Henrik og Pernille, Didrik Menschenskræk, Den pantsatte Bondedreng, Den Stundesløse, Pernilles korte Frøkenstand. 14. Ludvig Holberg, f. 1687, f 1754, malet af Roslin. Tilh. Sorø Akademi. 15. do. Buste af Dajon. Tilh. det kongelige Theater. 16. do. Portrætmedaillon. Tilh. Sorø Akademi. 17. do. Kobberstik af Berningeroth 1757 efter Roslins Billede. Tilh. Kunstindustrimuseet. 18. do. Portræt, Kobberstik af Chr. Fritzsch Tilh. Kunstindustrimuseet. 19. do. Portræt, opslaaet paa Bunden af Diogenes' Tønde, Kobberstik af Laan. Tilh. Kunstindustrimuseet. 20. do. Portræt, efter en Voksmedaillon af Arbien, Radering af Madsen Tilh. Kunstindustrimuseet. 21. do. Miniaturportræt. Tilh. Hr. fhv. kgl. Skuespiller V. Kolling. 22. do. Medaillon med Portræt. Tilh. Hr. Censor E. Bøgh. 23. do. Galvanoplastisk Afstøbning af en samtidig Voksmedaillon i Bergens Museum. Tilh. Hr. Dr. phil. V. Bergsøe. 24. do. Messingdaase med hollandsk Indskrift, der med en lille Forandring er benyttet af Holberg i Det lykkelige Skibbrud". Tilh. Folkemuseet. 25. do. Gibsmodel af Statue, udført af V. Bissen for Sorø. Tilh. Kunstneren. 26. do. Statue. Gibsmodel udført af Muhle. Tilh. Hr. cand. jur. Andreas Buntzen. 27. do. Buste i Gibs, udført af Thorvaldsen. Tilh. det kgl. Theater. 28. do. Fædrenehus i Bergen. Træsnit. Tilh. Sorø Akademi.

9 Theatret i Lille Grønnegade do. Den gamle Præstegaard paa Voss i Norge, hvor Digteren boede som Hjælpepræst og Huslærer hos Provsten Milzow, tilligemed den saakaldte Holbergs Furu". Tilh. Sorø Akademi. 30. do. Haandskrift Tilhører Hr. Forlagsboghandler Wroblewski. 31. do. Fotografi efter Haandskrift. Tilh. Sorø Akademi. 31a. do. Facsimile af et Brev fra Holberg fra Tilh. Hr. Mario Krohn. 32. do. Tegning til adeligt Yaaben. Tilh. Sorø Akademi. 33. do. Stokkeknap. Kopi. Tilh. Sorø Akademi. Originalen i Nationalmuseets anden Afdeling. 34. do. Medaille af Arbien Sølv. Tilh. Sorø Akademi. 35. do. Medaille af Trondsen, udført i Norge Sølv. To Eksemplarer. Tilh. Sorø Akademi. 36. do. Sørgetale, holdt af Chr. Lysholm paa Sorø Akademi 28. December Tilh. Sorø Akademi. 37. do. Da den i Livet Høy- og Yelbaarne, Høylærde og Høyberømte Herre, Herr Baron Ludvig de Holberg o: s: v. ved en anstændig Jorde-Færd blev bisadt i vor Frue-Kirke Have Collegii Medicei Alumni opsat følgende Stropher o: s: v." Tilh. Sorø Akademi. 38. do. Sarkofag i Sorø Kirke af "Wiedewelt. Kobberstik af Clemens. Tilh. Kunstindustrimuseet. 39. do. Sang af Chr. Wilster Tilh. Sorø Akademi. 40. do. Theaterplakat fra Grønnegades Theater: Den politiske Kandestøber. 19. Juli Tilh. Enkefru "Winding. 41. do. do.: Mester Geert Westphaler. Kopi. Tilhører Enkefru Winding. 42. do. do.: Masqveraden og Juule-Stuen. Kopi. Tilh. Enkefru Winding. 43. do. do. Pernilles korte Frøyken-Stand. Kopi. Tilh. Enkefru Winding. 44. do. Den danske Comoedies Ligbegængelse Med Taliæ Afskeeds Tale, Forestillet til allersidste Slutning Af de Danske Acteurs, den 25. Februarii 1727." Tilh. Sorø Akademi. 45. do. Hans Mikkelsens Comoedier. Sammenskrefne for Den Danske Skue Plads. Anden Tome do. Comoedier. Sammenskrefne for Den Danske Skueplads Ved Hans Mikkelsen, Borger og Indvaaner udi Callundborg. Med Just Justesens forbedrede Fortale. 1te Tome do. Comoedier. Sammenskrevne For Den Danske Skueplads Ved Hans Mickeisen o. s. v., som foranstaaende, men i mindre Format. Phønixbergsk Eftertryk

10 10 Theatret i Lille Grønnegade do. Den Danske Skue-Plads Deelt Udi 5. Tomer. Første Tome. Tryckt Aar do. Anden Tome. Trykt do. Den Danske Skue-Plads Deelt udi 5 Tomer. Første Tome trykt paa Forleggerens egen Bekostning. Uden Aarsangivelse. 51. do. Den Danske Skue-Plads Deelt Udi 7 Tomer. Trykt hos Direoteuren over Hans Kongel. Majests. og Univ. Bogtrykkene, I. I. Høpffher. 52. do. Den Danske Skue-Plads, deelt Udi 7 Tomer osv., som forrige Udgave. 53. do. L. Holbergs Comedier, udgivne af K. L. Rahbek, Prof. osv. 1-2 Bd do. Ludvig Holbergs Dramatiske Skrifter med Holbergs Portrait. Kbh., C. Steens Forlag do. Ludvig Holbergs Comedier. Udgivne med Anmærkninger under Texten etc. for det Holbergske Samfund. Første Bind do. Ludvig Holbergs Comedier, udgivne for det Holbergske Samfund af F. L. Liebenberg do. Den danske Skueplads eller Ludvig Holbergs samtlige Comoedier i eet Bind. Ved A. E. Boye. Kbh do. Ludvig Holbergs udvalgte Skrifter. Første Bind, indeholdende Forfatterens samtlige Comedier. Udgivet af D. F. Holm do. Holbergs Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin do. Holbergs Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin. Med 40 Illustrationer af Vilh. Rosenstand do. Holbergs Komedier i tre Bind udgivne ved F. L. Liebenberg. Forlagsbureauet do. Den danske Skueplads eller Holbergs Komedier. Udgivne ved F. L. Liebenberg. Forlagsbureauet do. Holbergs Komedier i eet Bind. Paany udgivet af Dr. phil. H. Schou. Med 40 Billeder tegnede af Vilhelm Rosenstand samt Holbergs Portrait do. Holbergs Komedier i eet Bind. Paany udgivet af Dr. phil. H. Schou. Med Holbergs Portrait do. Den danske Skueplads eller Holbergs Komedier. Udgivne ved F. L. Liebenberg. Tredie Oplag. Forlagsbureauet do. Jubeludgave af Ludvig Holbergs samtlige Comedier ved F. L. Liebenberg Ernst Bojesen. 67. do. Holbergs Komedier i 27 enkelte Hæfter med Illustrationer af W. Marstrand og V. Rosenstand

11 Theatret i Lille Grønnegade do. Holbergs Komedier, udgivne af Julius Martensen. 1 2 Bd do. Tegner Udgave af Ludvig Holbergs samtlige Comedier. Liebenbergs Textudgave. 1 2 Bind do. Holbergs Komedier i Udvalg ved Dr. Arne Lochen. 1 2 Bind. Kristiania a. do. Ludvig Holberg: Comoedier i Urval, utgifna af Carl R. Nyblom o. Helena Ny blom. Stockholm do. Holbergs udvalgte Comedier Strengnas a. do. Sechs Lust-Spiele. Anfanglich in Dånischer Sprache geschrieben von Herrn Ludwig Holberg. Anitzo ins Deutsche iibersetzt von J. G. L. v. A. Hamburg und Leipzig do. Zum zweyten male Sechs Lust-Spiele u. s. w. Coppenhagen und Leipzig do. Sechs Lustspiele. Anfanglich in Dånischer Sprache geschrieben von Herrn Ludwig Holberg. Anitzo ins Deutsche iibersetz von.j(ohan) G(ottfried) L(ucass). Zweyte Auflage. Coppenhagen und Leipzig a. do. Drey Lustspiele. Aus dem Danischen des Herrn Professor Holbergs iibersetzt. Copenhagen u. Leipzig do. Die Danische Schaubiihne geschrieben von dem Freyherrn Ludwig von Holberg und nun in die deutsche Sprache iibersetzt. Kopenhagen u. Leipzig. Erster Band. Neue u. verbesserte Auflage Zweyter Band. Dritte Auflage. Kph a. do. Danische Schaubiihne. Die vorziiglichsten Komedien des Freiherrn Ludwig von Holberg. Neu herausgegeben von Dr. Julius Hoffory und Dr. Paul Schleuter. 1 2 Bd. Berlin do. Holberg's Lustspiele. Uebersetzt von Oehlenschlåger Leipzig a. do. Ludwig Holberg's ausgewåhlte Komodien. Aus dem Danischen iibertragen von Robert Prutz Hildburghausen Bibliotek auslåndischer Klassiker. 76. do. Meyer's Yolksbucher. Leipzig und Wien s. a. 5 Hæfter med følgende Komedier: Hexerei oder Blinder Larm, Der politische Kannengiesser, Die Maskerade, Jeppe vom Berge. 76a. do. Le Theatre Danois par Mr. Louis Holberg. Traduit du Danois par Mr. G. Fursmann. Tome I. A Copenhague do. Zez aardige in vermakelyke Blyspeelen, Door Wylen den Baron Lodewyk Holberg. Te Amsterdam a. do. Zez aardige in vermakelyke Blyspeelen. Tweede Deel 1766 (a. U.). 78. do. To Komedier af Ludvig Holberg. Den politiske Kande-

12 12 Theatret i Lille Grønnegade støber. Jeppe paa Bjerget. Med 2 Billeder efter W. Marstrand Nr. 13 af Folkelæsning. 78a. do. Barselstuen og Erasmus Montanus. Med 2 Billleder efter W. Marstrand. Kbh Nr. 22 af Folkelæsning. 79. do. Jacob -von Thybo og Den Stundesløse. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. Nr. 32 af Folkelæsning. 79a. do. Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjærget eller den forvandlede Bonde og Mester Gert Westphaler eller den meget talende Barber. Dansk Folkebibliothek Nr do. Den politiske Kandestøber og Jeppe paa Bjærget. To Komedier af Ludvig Holberg. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. 2det Oplag. Ved Udv. for Folkeoplysnings Fremme Nr do. Der Politische Kannengiesser. Stuttgart Er. Nr. 58 af Classische Theaterbibliothek alier Nationen. 81a. do. Der Politische Kannengiesser. Universal-Bibliothek 198. Leipzig s. a. 82. do. Der politische Kannengiesser. Aus dem Danischen iibersetzt von P. J. Willatzen. Halle a. do. Le Potier d'étain politique (Den politiske Kandstoeber). Comédie en cinq actes, par L. de Holberg. Findes i Théatre Européen. Paris do. The blue-apron statesman. A comedy in five acts by Ludvig Holberg. From the danish by T. Weber. Copenh a. do. Neu-vermehrter politischer Nach-Tisch, kiirzlich vorstellende alle florierende Reiche und Republiqven dieser Zeit. Leipzig und Frankfurt do. Jeppe paa Bjærget eller den forvandlede Bonde. Komedie i 5 Akter af L. Holberg. Med mange Billeder. Jul. Strandberg. 84a. do. Plutus Eller Process emellan Fattigdom och Rikedom. Heroisk Comodie Uti Fem Opningar. Af Baron Ludv. Holberg. Oefwersatt ifrån Danskan. Wasterås I samme Bind de følgende. Jeppe Nilsson På Berget. Andra Uplagan. Westerås Erasmus Montanus. Andra Uplagan. Westerås do. Jeppe Nilsson På Berget. Stockholm 1824 og a. do. Jeppe Nilsson på Berget. Jonkoping 1832 og do. Jeppe Nilsson på Berget. Sundswall a. do. Jeppe Nilsson på Berget. Kalmar do. Jeppe Nilsson på Berget. Norrkoping a. do. Jeppe Niilonpoika, Ilweilys wiidessa naytoksessa. Kaannos Holbergin ilweilyksestå. Findes i Suomalaisen Kirjalli sunden Seuran Toimituksia. Helsingisså

13 Theatret i Lille Grønnegade do. Don Ranudo de Colibrados. Jonkoping 1840, 1844 og a. do. Don Ranudo de Colibrados oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in fiinf Aufziigen von Ludwig Holberg. Aus dem Danischen ins Deutsche iibersetzt. Copenhagen und Leipzig do. Don Ranudo de Colibrados u. s. w. Zweite und mit einigen neuen Auftritten vermehrte Auflage. Kopenhagen u. Leipzig a. do. Don Ranudo de Colibrados. Ein Lustspiel in vier Acten. Nach Holberg frey bearbeitet. I Theatralische Werke von August Kotzebue. Band do. Don Ranudo de Colibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie i 5 Acter ved Ludvig Holberg. Dansk Folkebibliothek Nr a. do. Don Ranudo de Colibrados, oversat paa Russisk. Moskva do. Don Ranudo de Colibrados eli Koyhyys ja Ylpeys. Komedia wiidesså naytoksesså Lud. Holberg'ilta. Suomentanut K. J. Gummerus. Helsingissa a. do. Mester Gert Westphaler. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. E. L. Løser. 92. do. Mester Gert Westphaler. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser. 93. do. Meister Gert Westfaler. Aus dem Danischen des Ludwig Holberg. Fiir die deutsche Biihne eingerichtet von Dr. Julius Hoffory u. Dr. Paul Schleuter. Berlin do. Nårrische und vernunftige Leute nach einer Komedie des danischen Dichters L. Holberg. Frei bearbeitet von Max Hohnerlein. Trier do. Første Akts 4de Scene af Jacob von Tyboe, findes i Principes de la langue Danoise et Norvegienne par Mr. G. Schram. Copenh. et Paris do. Det arabiske Pulver. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. E. L. Løser. 97. do. Das arabische Pulver. Eine Posse in zwey Akten nach Holberg, frey bearbeitet von August von Kotzebue. Leipz do. La Polvera Arabica o sia l'alchimista, commedia in 1 atto dell' ilmo. Sigre. Barone Lodovico di Holberg. Tradotta da G. M. W. Wenezia do. Julestuen. Komedie i 1 Akt af Ludvig Holberg. Med mange Billeder. Jul. Strandberg do. Maskeraden. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser.

14 14 Theatret i Lille Grønnegade do. Kilde-Reisen. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Henrik og Pernille, oversat paa Russisk do. Henrich og Pernille. Komedie af Ludvig Holberg. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udv. for Folkeoplysnings Fremme. Særtryk Nr do. Theater for Salskapskretsar. Utgifven af Hinrik Sandstrom Hinrik och Pernilla. Upsala do. Des Freyherrn von Holbergs Wochenstube, ein Lustspiel in fiinf Aufziigen. Hamborg do. Det lykkelige Skibbrud af Ludvig Holberg. Folkeudgave af danske Forfattere Nr do. Den ellevte Juni. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Diderich v. Menschenschreck. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Hexeri eller blind Aliarm. Komedie i fem Akter af Ludvig- Holberg. E. L. Løser do. Den pantsatte Bondedreng. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser. 110a. do. Le paysan en gage. Arrangé du Danois. Paris (Findes i Albert le Roy. Théåtre en l'air) do. Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Ludvig Holberg. Erasmus Montanus med Indledning og Anmærkninger, udgivet af Henrik Jæger. Kristiania do. Erasmus Montanus or Rasmus Berg. A comedy in five acts by Ludvig Holberg. From the danish by T. Weber. Copenhagen do. Der Stiefvater. Lustspiel in drei Aufziigen, nach Holberg, von Dr. Ernst Raupach. Hamburg do. Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Ludvig Holberg: Huus-Spøgelse eller Abracadabra og den forvandlede Brudgom. Dansk Folkebibliothek Nr do. Yalda. Lustspel af Holberg, bearbetade i svensk ofversattning af Hinrik Sanstrom. I. Gengangeren eller Abracadabra. Stockh Nr tilhøre Sorø Akademi Johan Adolph Scheibe, Hofkapelmester. Forfatter af en Biografi over Holberg. Oversætter af Holbergs Peder Paars. Medaillonportræt. Tilh. Sorø Akademi.

15 Theatret paa Kongens Nytorv Af den store franske Digter Moliéres Arbejder bleve tretten Komedier opførte paa Grønnegades Theater, deriblandt Tartuffe, Amphitryon, Don Juan, Scapins Skalkestykker, Fruentimmerets Skole osv. 118a. Jean Baptiste Poquelin Moliére, f. 1620, f Buste i Gibs. Tilh. det kongelige Theater do. Fruentimmerets Skole". Oversat efter Moliéres L'école des femmes" Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. II. Theatret paa Kongens Nytorv og dets Kunstnere Efter 19 Aars Forløb blev der for første Gang igen givet Theaterforestilling i Kjøbenhavn d. 3die Maj 1747, idet Den politiske Kandestøber" af Holberg opførtes i Sr. Bergs Hus i Lærstrædet" paa et fhv. Organist ved Frederikskirken Carl August Thielo givet Privilegium. Foruden ti af de tidligere givne Holbergske Stykker spilledes der Den honnette Ambition", Erasmus Montanus" og De Usynlige". Kong Frederik den Femte skænkede den Ilte Nov de danske Acteurer" den til Gammelholm hørende Tjæreplads til Grund for et Theater. Aktørerne var følgende Personer: Iver Als, Gert Londemann, Christopher Pauli Rose, Gert Hacksen, Samuel Sasse, Christopher Hartmann Ørsted og F. N. Bech. Interimstheatret i Tjærehuset blev aabnet 18. Dec med Pernilles korte Frøkenstand" af Holberg og Den forhexede Skaal" af Champmélé.

16 16 Theatret paa Kongens Nytorv Kong Frederik den Femte. Oliemalet Portræt. Tilh. det kongelige Theater Udkast til Benyttelsen af Tjærehusets Plads. Tegning. Tilh. Enkefru Winding. Theatret paa Kongens Nytorv byggedes af Nicolai Eigtved Theatret paa Kongens Nytorv Kobberstik. Tilh. Enkefru Winding Kongens Nytorv med Theatret. do. Kobberstik. Tilh. Enkefru Winding. Den 16de December 1748 aabne de danske Acteurer deres paa Kongens Nytorv nysoprettede kostbare Komediehus" med en gratis Prøveforestilling. Den 18de December gaves den første Eorestilling ved Kongehusets Nærværelse: Dobleren" af Regnard og De tre Rivaler" af Lafond. Den 28. Marts 1750 skænker og overdrager Kongen Theatret til Staden Kjøbenhavn. Det underlægges Magistraten, indtil Kong Christian den Syvende d. 27. April 1770 overtager den danske Skueplads Undersaatternes Allerunderdanigste Taksigelse og Lykønskning o: s: v. Da det Allernaadigst behagede Begge Deres kongelige Mayestæter at bivaane den Ny danske Skue-Pladses Aabning paa Hendes Kongelige Mayestæts Høie Fødselsdag, den 18. December 1748." Prolog ved Theatrets Aabning. Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. Blandt Theatrets Skuespillere i Aarene fra vare tre særlig fremtrædende: C. P. Rose, der var første Elsker og som i senere Tider med stor Virkning spillede værdige Fædre i borgerlige Skuespil; N. H. Clementin, der udførte komiske Karakterroller, bl. andre Vielgeschrei i Holbergs Stundesløse" og Harpagon i Moliéres Gjerrige"; samt den ypperlige Henrik" G. Londemann. Arv og Jeppe gaves godt af M. U. Hortulan, Bønder og Spidsborgere af

17 Theatret paa Kongens Nytorv Ørsted. J. Als udførte ældre Karakterroller, L. C. Reerslow og Jens Musted muntre og alvorlige Elskerroller. Den fjortenaarige Jfr. C. A. Thielo, Datter af Theatrets oprindelige Privilegieejer, vandt hurtigt Publikums Yndest; hun døde nitten Aar gammel. Jomfru A. C. Materna var en god Leonora og Anstandsdame, men hun forlod allerede 1753 Scenen, da hun giftede sig med Løjtnant v. Passow. Hun skrev det første originale Skuespil efter Holberg: Mariane" eller Det frie Val", der opførtes Md. U. Lenkiewitz var en ypperlig Magdelone. Theatrets Primadonna, Jfr. C. E. A. Bøttger, var ikke nogen betydelig Skuespillerinde, om hun end af og til udførte en Rolle godt. Hun blev gift med Rose 1779 og var i 40 Aar i Theatrets Tjeneste Christopher Pauli Rose, f. 1723, f 1784, udførte Elskerroller og Fædre i det borgerlige Drama. Oliemalet Portræt. Tilh. det kongelige Theater do. Pastelportræt af Erichsen. Tilh. Hr. Bibliotheksassistent, cand. theol. A. C. Larsen do. Portræt i Gouache. Tilh. Hr. Skuespiller K. Mantzius do. Oliemalet Portræt. Tilh. det kongelige Theater do. Kobberstukket Portræt af Meno Haas Tilh. Kunstindustrimuseet do. Prolog til Roses Mindefest 6. December 1784 af Thomas Thaarup: Melpomene = Md. Rosing, Thalia = Md. Preisler. Radering af Bradt efter Brun. Tilh. Kunstindustrimuseet do. Tegning til den ved Roses Mindefest benyttede Dekoration af Brun. Tusch og Pen. Tilh. det kgl. Theater. 131a. do. Signet af Porcellain, forest. en Kineser, der spiller Violoncel. Tilh. Folkemuseet Charlotte Elisabeth Amalie Bottger, g. Rose, udførte tragiske Heltinderoller, f. 1738, deb. 1752, Portræt i Gouache. Tilh. Hr. Skuespiller K. Mantzius do. Kobberstukket Portræt af Md. Clemens efter Erichsen. Tilh. Kunstindustrimuseet do. som Caliste i Rowes Tragedie af samme Navn. Tegning af Cramer Tusch. Tilh. Kunstindustrimuseet Caroline Amalie Thielo, f. 1735, t 1754, udførte muntre Elskerinderoller. Kobberstukket Portræt af Preisler efter Pilo. Tilh. Enkefru Winding. 2

18 Theatret paa Kongens Nytorv do. Kobberstukket Portræt af Berningeroth efter Cramer. Tilh. Enkefru Winding do. Tysk Digt ved hendes Død Tilh. Enkefru Winding. 137a. do. Dansk Digt ved hendes Død. Tilh. Hr. Boghandler Lynge Gert Londemann, f. 1718, , udførte Henrikroller. Kobberstukket Portræt af Bradt. efter Juel. Tilh. Kunstindustrimuseet Utilia van Mander, g. Lenkiewitz, f. 1711, f 1770, udførte Magdeloner og ældre Dameroller. Oliemalet Portræt. Tilh. det kongelige Theater Anna Catharina Materna, g. Passow, f. 1730, f 1757, udførte alvorlige Elskerinderoller. Kobberstukket Portræt af I. M. Haas. Tilh. Enkefru Winding do. Kobberstukket Portræt af Baurenfeind efter Yoksmodel af Bauer. Tilh. Enkefru Winding Christopher Ørsted, f. 1721, t 1787, udførte lavkomiske Roller. Kobberstukket Portræt af Mad. Clemens Tilh. Kunstindustrimuseet Marcus Ulsøe Hortulan, f. c. 1716, afg. 1777, t 1783, udførte Bonderoller. Portræt, Radering af Kyhn 1867 efter Tegning af I. M. Haas. Tilh. Enkefru Winding. 143 a. do. Et Sæt Knapper fra en gammel Bondekofte, som brugtes af denne Kunstner og senere af Gjelstrup i Jeppe paa B.iørget". Tilh. Hr. Skuespiller O. Zinck do. Portræt, Fotografi efter Tegning af Haas. Tilh. Enkefru Winding Niels Hiersing Clementin, f. 1722, f 1775, udførte Jeronimus og komiske Karakterroller. Samling af Danske Comoedier, Som ere oversatte af andre Sprog og opførte paa Den Kongelige Danske Skue-Plads." Elleve Bind skrevne af Clementin. Tilh. det kongelige Theater do. Roller i Adskillige Efter-Comoedier, Som Paa Den Kongelige Danske Skue Plads, Tiid efter anden ere agerede af N. Clementin," skrevne af Clementin. Tilh. Hr. Forfatter Edgar Collin Iver Als, f. 1722, t 1770, udførte Gammelmands- og Karakterroller, var Theatrets Inspektør. Antegnelser til Als' Regnskab med hans Svar Tilh. Enkefru Winding do. Skrivelse. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Wroblewski Lars Christopher Reerslow, f. 1718, deb. 1752, f 1770, udførte muntre og alvorlige Elskerroller og var Theatrets Lejlighedsdigter. Prologus til den 12. Nov. 1766, da i Hans Kongelige Majestæts Allerhøjeste Nærværelse Hendes Majestæt Dronning Caroline Mathilde første Gang tog den Kongelige danske Skue-Plads i Høyeste Øyesyn," af Reerslow. Tilh. Enkefru Winding.

19 Theatret paa Kongens Nytorv do. Prologus i Anledning af Deres Kongelige Majestæts Dronning Caroline Mathildes allerhøjtideligste Fødsels-Pest den 22. Julii 1767 paa det Kongelige Danske Theatro" af samme. Tilh. Hr. Forfatter Edgar Collin do. Prologus Reciteret paa Det Kongelige Theatro den 4. Januarii 1769." Af samme. Tilh. Hr. Forfatter Edgar Collin To Kvitteringer med egenhændige Underskrifter af Rose, Clementin, Hortulan, Jfr. Bottger, Mad. Lenkiewitz og fl og Tilh. Enkefru Winding Theaterplakat Tilh. det kongelige Theater Theaterplakater 1754 og Tilh. Hr. Forlagsboghandler Wroblewski Theaterplakater 1762, 63 og 69. Tilh. Hr. A. Aumont Fortegnelse paa de udfærdigede Sedler til Indgang paa den danske Skue Plads paa Kongens Nye Torv," 5. Mai Tilh. Enkefru Winding Fortegnelse paa de udfærdigede Sedler til Indgang paa den Italienske Opera paa Kongens Nye Torv," 28. Dec Tilh. Enkefru Winding Politieplakat af 24. Sept angaaende Uorden paa Comoedie- Huuset i Anledning af den af Holberg anbefalede Md. Rosenkildes Optræden. Sml. Overskou: Theaterh. II, pg. 133 flg. Tilh. Enkefru Winding Kongelig Allernaadigst approberet Reglement for Redouterne paa det Kongl. Danske Comoedie-Huus," 9. Apr Tilh. Enkefru Winding Kontrakt mellem Hofkapelmester Scalabrini, som bl. A. komponerede Musikken til Wessels Kjærlighed uden Strømper", og en Buffosanger Linevati Tilh. Enkefru Winding. Danske Forfattere paa den danske Skueplads Af Holberg opførtes foruden de nævnte tre og tyve Stykker endvidere: Philosophus udi egen Indbildning, Republiken, Sganarels Rejse, Abracadabra, Don Ranudo, Hexeri eller blind Allarm, Det lykkelige Skibbrud og Plutus. I 1758 vare en og tredive holbergske Komedier allerede indlemmede i Theatrets Repertoire; hertil kom 1816 Gert Westphaler i Rahbeks 3 Akts Bearbejdelse af den oprindelige 5 Akts Komedie og endelig 1883 Den forvandlede Brudgom; ialt er disse 33 Komedier indtil Udgangen af opførte til- 2'

20 20 Theatret paa Kongens Nytorv sammen 2681 Gange. Af andre danske Forfattere kan nævnes den meget skrivende Jfr. Biehl, af hvem elleve Stykker ere opførte i alt 42 Gange Charlotte Dorothea Biehl, f. 1731, Maleri af Kr. Zahrtmann Tilh. Hr. Varemægler P. Broe do. Kobberstukket Portræt af Clemens efter Muller. Tilh. Kunstindustrimuseet do. Haarkløveren, Comedie udi Fem Acter Tilh. Hr. Direktør Krohn do. Orpheus og Eyridice, et Syngespil i tre Acter. Manuskript. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Wroblewski. Fremmede Forfattere paa den danske Skueplads J. B. P. Moliére. Fire kobberstukne Portræter. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. Tre og tyve Stykker opførte indtil Juni 1898 ialt 1029 Gange Jean Fran^ois Regnard, f. 1665, f Oeuvres complettes, I. Del, med kobberstukket Portræt. Tilh. det Store Kongelige Bibliothek. Ni Stykker opførte ialt 314 Gange do. Menechmi eller Tvilling-Brødrene, Comedie, oversat af det Franske. Tilh. Hr. Direktør Krohn Frangois Marie Arouet de Voltaire, f. 1694, d Tre kobberstukne Portræter. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. Seks Stykker opførte ialt 169 Gange Philippe Nericault Destouches, f. 1680, t Tre kobberstukne Portræter. Tilh. Hr. Grosserer Borgen. Femten Stykker opførte ialt 226 Gange Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, f. 1688, Kobberstukket Portræt. Tilh. Hr. Grosserer Borgen. Seks Stykker opførte ialt 123 Gange Denis Diderot, f. 1713, t Kobberstukket Portræt. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. Et Stykke opført 17 Gange Pierre Corneille, f. 1606, t Fire kobberstukne Portræter. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. To Stykker opførte, ialt 4 Gange Alain René Lesage, f. 1668, f Lithograferet Portræt. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. Tre Stykker opførte ialt 83 Gange Carlo Goldoni, f. 1707, f Kobberstukket Portræt. Tilh Hr. Assistent Berg. Sytten Stykker opførte ialt 208 Gange

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

SVEND BORBERG. Aabenbaringens Sted. Teaterkritik i udvalg ved Per Lykke UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL 1 - ZENTRALBIBLIOTHEK - Multivers

SVEND BORBERG. Aabenbaringens Sted. Teaterkritik i udvalg ved Per Lykke UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL 1 - ZENTRALBIBLIOTHEK - Multivers SVEND BORBERG Aabenbaringens Sted Teaterkritik i udvalg ved Per Lykke UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL 1 - ZENTRALBIBLIOTHEK - Multivers Indhold Forord Uden omsvøb. Om Svend Borberg som teaterkritiker Henrik

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

http://www.archive.org/details/holbergpaateatreoonorm

http://www.archive.org/details/holbergpaateatreoonorm Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/holbergpaateatreoonorm (05tt>ent>aC$^e ^o^fvanbei^. I HOLBERG PAA TEATRET I. c. NORMANN

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Holbergske masker på Tersløsegård

Holbergske masker på Tersløsegård 1/7 Holberg.nu 11/2008 Holbergske masker på Tersløsegaard Version 1.0 29.04.2008 Kontakt Holberg.nu Holberg.nu's forside Tekst og fotos: Niels Damkjær Holbergske masker på Tersløsegård På Tersløsegaard

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

2013> 2014. PREMIERE 21. november 2013>LILLE SCENE. Clavigo. af Johann Wolfgang von Goethe

2013> 2014. PREMIERE 21. november 2013>LILLE SCENE. Clavigo. af Johann Wolfgang von Goethe 2013> 2014 PREMIERE 21. november 2013>LILLE SCENE Clavigo af Johann Wolfgang von Goethe CLAVIGO Af Johann Wolfgang von Goethe Instruktion og bearbejdelse: Lydia Bunk Scenografi: Nikolaus Porz Oversættelse:

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget 2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE Jeppe på bjerget JEPPE PÅ BJERGET Bearbejdelse: Lise Sofie Houe Instruktør: Hans Henriksen Scenograf: Karin Betz Lysdesign: Ida Valsted Prag Lyddesign:

Læs mere

Senaftens uden for Det kgl. Teater

Senaftens uden for Det kgl. Teater Senaftens uden for Det kgl. Teater Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

TEATERKALENDER 2007 2008

TEATERKALENDER 2007 2008 SEPTEMBER 2007 08. september Hoffmanns eventyr Opera Operaen, Store Scene 12. september Le Sacre du Printemps Ballet Operaen, Store Scene 13. september Le Sacre du Printemps Ballet Operaen, Store Scene

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Optagelsesprøve den 19. april 2008.

Optagelsesprøve den 19. april 2008. Optagelsesprøve den 19. april 2008. SPØRGSMÅL: SVAR: 1. Hvad hedder Socialdemokraternes gruppeformand på Christiansborg? 2. Hvordan skrives tallet 3 i det binære talsystem? 3. Hvilken filosofisk retning

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere