THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN"

Transkript

1 INDUSTRIFORENINGENS THEATERUDSTILLING HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE JUNI-SEPTEMBER 1898 KØBENHAVN TRYKT H O S NIELSEN & LYDICHE

2 KUNSTAKADEMIETS BIBLK ' K.

3 Theaterudstillingen. Udstillingen søger synligt at skildre det kongelige Theaters Udvikling indtil Aaret 1874, da den nye Theaterbygning blev taget i Brug. Kun de dengang virkende Kræfter ere fulgte videre i Tiden. For de private Theatres Vedkommende er 1874 ogsaa sat som Grænseskjel. Indholdsfortegnelse. Det kongelige Theater. Indledning (Nr. 1 3). I. Theatret i Lille Grønnegade (Nr ). II. Theatret paa Kongens Nytorv og dets Kunstnere (Nr ). Danske Forfattere paa den danske Skueplads (Nr ). Fremmede Forfattere paa den danske Skueplads (Nr ). III. Det kongelige Theater og dets Kunstnere (Nr ). Danske Forfattere paa det kongelige Theater (Nr ). Fremmede Forfattere paa det kongelige Theater (Nr ). IY. Det kongelige Theater og dets Kunstnere (Nr ). Danske Forfattere paa det kongelige Theater (Nr ). 1*

4 Musikere og danske Komponister paa det kongelige Theater (Nr a). Fremmede Forfattere og Komponister paa det kongelige Theater (Nr ). V. Det kongelige Theater og dets Kunstnere (Nr ). Danske Komponister og Forfattere paa det kongelige Theater (Nr ). Fremmede Forfattere og Komponister paa det kongelige Theater m. m (Nr ). VI. Forfattere af det kongelige Theaters Historie. (Nr ). VII. Theaterdekorationer i Modeller. (Nr ). VIII. Tegninger til det kongelige Theaters Dekorationer. (Nr ). IX. Miniaturtheater med Dekorationer efter V. G-yllichs Originaler. Private Theatre: I. Morskabstheatret paa Vesterbro, Familien Price. (Nr ). II. Casino (Nr ). III. Hoftheatret (Nr ). IV. Folketheatret (Nr. 198S-2096).

5 Det kongelige Theater. ør Kjøbenhavn fik et Skuespilhus havde det havt et Operahus. Kong Christian den Femte lod ved Amalienborg Slot opføre en Træbygning, hvorpaa der den 15. April 1689 opførtes en ny Opera i Anledning af Kongens Fødselsdag. Bygningen brændte faa Dage efter. Ti Aar senere lagdes Grundstenen til det nye Operahus, som fuldførtes 1701 under Kong Frederik den Fjerde. Det var beliggende paa en stor Plads, nordvestlig for Amalienborg. Det aabnedes med en Forestilling af den franske Hoftrup i Aug Forestilling gaves Den sidste Derefter blev det indrettet til Landkadetakademi og benyttes nu som Rigsdagsbygning. 1. Det nye Operahus. Akvarel af Aamodt 1869 efter I. Rasch og H. H. Eegberg Tilh. Enkefru Winding. 2. do. Radering af Grønnewald. Tilh. Kunstindustrimuseet. Paa forskellige Laugshuse i Kjøbenhavn gaves Spektakelstykker, Haupt- und Staatsactioner", af omrejsende tyske Selskaber. Den af Holberg udødeliggjorte von Qvoten d. æ. var Direktør for et saadant Selskab. Det spillede i de nærmeste Aar før 1720 paa Skræddernes Laugshus i Brolæggerstræde. 3. To Udskrifter af Forhør med Okulist, Sten- og Broksnider, Tandbrækker samt Komediant Samuel Patrisen v. Qvotens egenhændige Underskrift Tilh. Enkefru Winding.

6 6 I. Theatret i Lille Grønnegade Franskmanden Etienne Capion fik 1720 Privilegium til ene og udelukkende at maatte lade indrette Comoedier'- i Kjøbenhavn. Yed 1721 at pantsætte dette skalfede han sig Penge hos General H. -J. v. Arnoldt til at erhverve en Grund mellem Gothersgade og Lille Grønnegade. Her byggede han et Theater, som aabnedes i Begyndelsen af Den berømte stærke Mand Johan Carl von Eckenberg og hans Bande Comedianter optraadte afvekslende med en fransk Hoftrup. 4. Johan Carl von Eckenberg, den stærke Mand, f. i Harzgerode i Tyskland. Kobberstukket Portræt, Tilh. Enkefru Winding. Eckenberg forlod Grønnegades Scene efter tre Ugers Forløb, købte en Ejendom udenfor Nørreport, hvor han indrettede et Theater. Men allerede i September s. A. maatte han ophøre med sine Forestillinger, der betragtedes som Indgreb i Capions Privilegium. Den franske Skuespildirektør René de Montaigu søgte og modtog 14. Aug Privilegium paa at maatte indrette og forestille Comedier i det danske Sprog, dog at Etienne Capion i de hannem forundte Privilegier ei "derved fornærmes, hvorfor han sig derom med fornævnte Capion i Mindelighed haver at forene". 23. September 1722 aabnedes den danske Skueplads med en Prolog af Frederik Rostgaard. Derefter opførtes Gnieren" af Moliére. 5. Theaterplakat fra Aabningsaftenen. Kopi. Tilh. Enkefru Winding. 6. Frederik Rostgaard, Konferentsraad, Oversekretær i det danske Kancelli, , malet af I. Homer Tilh. Universitetsbibliotheket. 7. Versificeret Nytaarshilsen 1. Jan til Frederik Rostgaard fra underdanige Clienter og Tjenere samtlige danske Acteurs": Ulsøe, Hald, Schou, Høberg, Gram, Pilloy, Wegner, Hammer. Tilh. det Store Kongl. Bibliothek.

7 Theatret i Lille Grønnegade Versificeret Bøn til Frederik Rostgaard fra Jens Høberg om at hjælpe ham til at faae Hassing Kald i Børglum Stift i Jylland. Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. Under økonomiske Vanskeligheder fortsates Forestillingerne indtil Sommeren Den store Ildebrand 1728 og Frederik den Fjerdes Død 1730 standsede ganske Theatrets Virksomhed. Personalet bestod i disse Aar af følgende Personer: Frederik Pilloy udførte Kavaler- og Elskerroller, Johannes Nicolay Ulsøe Gammelmandsroller, Henrik Wegner var Henrik, Jens Høberg spillede Dialektroller, og endvidere Jens W. Gram, Magnus Schou, Peter Hald, Rasmus Hammer, Hans Lindorf, Ramel, Schumacher, Resen, From og Hamsgaard. Mad. Montaigu udførte Pernille- og Karakterroller, Mad. Helene Coffre spillede Elskerinder og Magdeloner, endvidere Jfr. Sophie Hjorth, Jfr. Frederikke Montaigu og Mad. Lerke. 9. En liden Samtale Imellem von Henric og Scapin. Allerunderdanigst Offerered Den Stormægtigste og Allernaadigste Dronning Anna Sophia paa Hendes Høie Fødsels Fæst, den 16. Aprilis Af H. Wegner, Acteur ved den Danske Bande." Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. 10. Allerunderdanigst Gratulation Til Den Stormægtigste og Allernaadigste Dronning Anna Sophia paa Hendes Høye Fødsels- Fest, den 16. April Anno MDCCXXIV af H. Wegner." Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. 11. Nye Aars Prologus til En Comoedie Allerunderdanigst præsentered Af den heele Danske Bande " Underskrevet: Ioh. Ulsøe, Magnus Schou, I. W. Gram, Pilloy, Peter Hald, Jens Høberg, Henrik Wegner, P. Sparkiær, Componist af Musiquen, Rasmus Hammer, Copiist og Dicteur." Tilh. det Store Kongl. Bibliothek og Sorø Akademi. 12. Prologus til en Comoedie Med trohjærtigst Gratulation Over Deres Majestæters Vor Allernaadigste Konges og Dronnings Sampt Princessens Hjemkomst fra Aachen in Julio Allerunderdanigst forestillet Af de Danske Acteurs." Tilh. det Store Kongl. Bibliothek.

8 8 Theatret i Lille Grønnegade Prologus Eller De Danske Skue-Spils Opreisning o: s:v. Paa Hendes Majestæts Dronningens Glædelige Fødsels-Fest. Den 16. April Ao. 1728". Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. Den Mand, som gav den danske Skueplads dens største Betydning, var Ludvig Holberg. Han skænkede de danske Aktører følgende tyve Komedier, som alle bleve opførte paa Grønnegades Theater: Den politiske Kandestøber, Den Vægelsindede, Jean de France, Jeppe paa Bjerget, Gert Westphaler, Den ellevte Juni, Barselstuen, Det arabiske Pulver, Julestuen, Maskeraden, Jacob v. Thyboe, Ulysses von Ithacia, Kilderejsen, Melampe, Uden Hoved og Hale, Henrik og Pernille, Didrik Menschenskræk, Den pantsatte Bondedreng, Den Stundesløse, Pernilles korte Frøkenstand. 14. Ludvig Holberg, f. 1687, f 1754, malet af Roslin. Tilh. Sorø Akademi. 15. do. Buste af Dajon. Tilh. det kongelige Theater. 16. do. Portrætmedaillon. Tilh. Sorø Akademi. 17. do. Kobberstik af Berningeroth 1757 efter Roslins Billede. Tilh. Kunstindustrimuseet. 18. do. Portræt, Kobberstik af Chr. Fritzsch Tilh. Kunstindustrimuseet. 19. do. Portræt, opslaaet paa Bunden af Diogenes' Tønde, Kobberstik af Laan. Tilh. Kunstindustrimuseet. 20. do. Portræt, efter en Voksmedaillon af Arbien, Radering af Madsen Tilh. Kunstindustrimuseet. 21. do. Miniaturportræt. Tilh. Hr. fhv. kgl. Skuespiller V. Kolling. 22. do. Medaillon med Portræt. Tilh. Hr. Censor E. Bøgh. 23. do. Galvanoplastisk Afstøbning af en samtidig Voksmedaillon i Bergens Museum. Tilh. Hr. Dr. phil. V. Bergsøe. 24. do. Messingdaase med hollandsk Indskrift, der med en lille Forandring er benyttet af Holberg i Det lykkelige Skibbrud". Tilh. Folkemuseet. 25. do. Gibsmodel af Statue, udført af V. Bissen for Sorø. Tilh. Kunstneren. 26. do. Statue. Gibsmodel udført af Muhle. Tilh. Hr. cand. jur. Andreas Buntzen. 27. do. Buste i Gibs, udført af Thorvaldsen. Tilh. det kgl. Theater. 28. do. Fædrenehus i Bergen. Træsnit. Tilh. Sorø Akademi.

9 Theatret i Lille Grønnegade do. Den gamle Præstegaard paa Voss i Norge, hvor Digteren boede som Hjælpepræst og Huslærer hos Provsten Milzow, tilligemed den saakaldte Holbergs Furu". Tilh. Sorø Akademi. 30. do. Haandskrift Tilhører Hr. Forlagsboghandler Wroblewski. 31. do. Fotografi efter Haandskrift. Tilh. Sorø Akademi. 31a. do. Facsimile af et Brev fra Holberg fra Tilh. Hr. Mario Krohn. 32. do. Tegning til adeligt Yaaben. Tilh. Sorø Akademi. 33. do. Stokkeknap. Kopi. Tilh. Sorø Akademi. Originalen i Nationalmuseets anden Afdeling. 34. do. Medaille af Arbien Sølv. Tilh. Sorø Akademi. 35. do. Medaille af Trondsen, udført i Norge Sølv. To Eksemplarer. Tilh. Sorø Akademi. 36. do. Sørgetale, holdt af Chr. Lysholm paa Sorø Akademi 28. December Tilh. Sorø Akademi. 37. do. Da den i Livet Høy- og Yelbaarne, Høylærde og Høyberømte Herre, Herr Baron Ludvig de Holberg o: s: v. ved en anstændig Jorde-Færd blev bisadt i vor Frue-Kirke Have Collegii Medicei Alumni opsat følgende Stropher o: s: v." Tilh. Sorø Akademi. 38. do. Sarkofag i Sorø Kirke af "Wiedewelt. Kobberstik af Clemens. Tilh. Kunstindustrimuseet. 39. do. Sang af Chr. Wilster Tilh. Sorø Akademi. 40. do. Theaterplakat fra Grønnegades Theater: Den politiske Kandestøber. 19. Juli Tilh. Enkefru "Winding. 41. do. do.: Mester Geert Westphaler. Kopi. Tilhører Enkefru Winding. 42. do. do.: Masqveraden og Juule-Stuen. Kopi. Tilh. Enkefru Winding. 43. do. do. Pernilles korte Frøyken-Stand. Kopi. Tilh. Enkefru Winding. 44. do. Den danske Comoedies Ligbegængelse Med Taliæ Afskeeds Tale, Forestillet til allersidste Slutning Af de Danske Acteurs, den 25. Februarii 1727." Tilh. Sorø Akademi. 45. do. Hans Mikkelsens Comoedier. Sammenskrefne for Den Danske Skue Plads. Anden Tome do. Comoedier. Sammenskrefne for Den Danske Skueplads Ved Hans Mikkelsen, Borger og Indvaaner udi Callundborg. Med Just Justesens forbedrede Fortale. 1te Tome do. Comoedier. Sammenskrevne For Den Danske Skueplads Ved Hans Mickeisen o. s. v., som foranstaaende, men i mindre Format. Phønixbergsk Eftertryk

10 10 Theatret i Lille Grønnegade do. Den Danske Skue-Plads Deelt Udi 5. Tomer. Første Tome. Tryckt Aar do. Anden Tome. Trykt do. Den Danske Skue-Plads Deelt udi 5 Tomer. Første Tome trykt paa Forleggerens egen Bekostning. Uden Aarsangivelse. 51. do. Den Danske Skue-Plads Deelt Udi 7 Tomer. Trykt hos Direoteuren over Hans Kongel. Majests. og Univ. Bogtrykkene, I. I. Høpffher. 52. do. Den Danske Skue-Plads, deelt Udi 7 Tomer osv., som forrige Udgave. 53. do. L. Holbergs Comedier, udgivne af K. L. Rahbek, Prof. osv. 1-2 Bd do. Ludvig Holbergs Dramatiske Skrifter med Holbergs Portrait. Kbh., C. Steens Forlag do. Ludvig Holbergs Comedier. Udgivne med Anmærkninger under Texten etc. for det Holbergske Samfund. Første Bind do. Ludvig Holbergs Comedier, udgivne for det Holbergske Samfund af F. L. Liebenberg do. Den danske Skueplads eller Ludvig Holbergs samtlige Comoedier i eet Bind. Ved A. E. Boye. Kbh do. Ludvig Holbergs udvalgte Skrifter. Første Bind, indeholdende Forfatterens samtlige Comedier. Udgivet af D. F. Holm do. Holbergs Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin do. Holbergs Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin. Med 40 Illustrationer af Vilh. Rosenstand do. Holbergs Komedier i tre Bind udgivne ved F. L. Liebenberg. Forlagsbureauet do. Den danske Skueplads eller Holbergs Komedier. Udgivne ved F. L. Liebenberg. Forlagsbureauet do. Holbergs Komedier i eet Bind. Paany udgivet af Dr. phil. H. Schou. Med 40 Billeder tegnede af Vilhelm Rosenstand samt Holbergs Portrait do. Holbergs Komedier i eet Bind. Paany udgivet af Dr. phil. H. Schou. Med Holbergs Portrait do. Den danske Skueplads eller Holbergs Komedier. Udgivne ved F. L. Liebenberg. Tredie Oplag. Forlagsbureauet do. Jubeludgave af Ludvig Holbergs samtlige Comedier ved F. L. Liebenberg Ernst Bojesen. 67. do. Holbergs Komedier i 27 enkelte Hæfter med Illustrationer af W. Marstrand og V. Rosenstand

11 Theatret i Lille Grønnegade do. Holbergs Komedier, udgivne af Julius Martensen. 1 2 Bd do. Tegner Udgave af Ludvig Holbergs samtlige Comedier. Liebenbergs Textudgave. 1 2 Bind do. Holbergs Komedier i Udvalg ved Dr. Arne Lochen. 1 2 Bind. Kristiania a. do. Ludvig Holberg: Comoedier i Urval, utgifna af Carl R. Nyblom o. Helena Ny blom. Stockholm do. Holbergs udvalgte Comedier Strengnas a. do. Sechs Lust-Spiele. Anfanglich in Dånischer Sprache geschrieben von Herrn Ludwig Holberg. Anitzo ins Deutsche iibersetzt von J. G. L. v. A. Hamburg und Leipzig do. Zum zweyten male Sechs Lust-Spiele u. s. w. Coppenhagen und Leipzig do. Sechs Lustspiele. Anfanglich in Dånischer Sprache geschrieben von Herrn Ludwig Holberg. Anitzo ins Deutsche iibersetz von.j(ohan) G(ottfried) L(ucass). Zweyte Auflage. Coppenhagen und Leipzig a. do. Drey Lustspiele. Aus dem Danischen des Herrn Professor Holbergs iibersetzt. Copenhagen u. Leipzig do. Die Danische Schaubiihne geschrieben von dem Freyherrn Ludwig von Holberg und nun in die deutsche Sprache iibersetzt. Kopenhagen u. Leipzig. Erster Band. Neue u. verbesserte Auflage Zweyter Band. Dritte Auflage. Kph a. do. Danische Schaubiihne. Die vorziiglichsten Komedien des Freiherrn Ludwig von Holberg. Neu herausgegeben von Dr. Julius Hoffory und Dr. Paul Schleuter. 1 2 Bd. Berlin do. Holberg's Lustspiele. Uebersetzt von Oehlenschlåger Leipzig a. do. Ludwig Holberg's ausgewåhlte Komodien. Aus dem Danischen iibertragen von Robert Prutz Hildburghausen Bibliotek auslåndischer Klassiker. 76. do. Meyer's Yolksbucher. Leipzig und Wien s. a. 5 Hæfter med følgende Komedier: Hexerei oder Blinder Larm, Der politische Kannengiesser, Die Maskerade, Jeppe vom Berge. 76a. do. Le Theatre Danois par Mr. Louis Holberg. Traduit du Danois par Mr. G. Fursmann. Tome I. A Copenhague do. Zez aardige in vermakelyke Blyspeelen, Door Wylen den Baron Lodewyk Holberg. Te Amsterdam a. do. Zez aardige in vermakelyke Blyspeelen. Tweede Deel 1766 (a. U.). 78. do. To Komedier af Ludvig Holberg. Den politiske Kande-

12 12 Theatret i Lille Grønnegade støber. Jeppe paa Bjerget. Med 2 Billeder efter W. Marstrand Nr. 13 af Folkelæsning. 78a. do. Barselstuen og Erasmus Montanus. Med 2 Billleder efter W. Marstrand. Kbh Nr. 22 af Folkelæsning. 79. do. Jacob -von Thybo og Den Stundesløse. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. Nr. 32 af Folkelæsning. 79a. do. Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjærget eller den forvandlede Bonde og Mester Gert Westphaler eller den meget talende Barber. Dansk Folkebibliothek Nr do. Den politiske Kandestøber og Jeppe paa Bjærget. To Komedier af Ludvig Holberg. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. 2det Oplag. Ved Udv. for Folkeoplysnings Fremme Nr do. Der Politische Kannengiesser. Stuttgart Er. Nr. 58 af Classische Theaterbibliothek alier Nationen. 81a. do. Der Politische Kannengiesser. Universal-Bibliothek 198. Leipzig s. a. 82. do. Der politische Kannengiesser. Aus dem Danischen iibersetzt von P. J. Willatzen. Halle a. do. Le Potier d'étain politique (Den politiske Kandstoeber). Comédie en cinq actes, par L. de Holberg. Findes i Théatre Européen. Paris do. The blue-apron statesman. A comedy in five acts by Ludvig Holberg. From the danish by T. Weber. Copenh a. do. Neu-vermehrter politischer Nach-Tisch, kiirzlich vorstellende alle florierende Reiche und Republiqven dieser Zeit. Leipzig und Frankfurt do. Jeppe paa Bjærget eller den forvandlede Bonde. Komedie i 5 Akter af L. Holberg. Med mange Billeder. Jul. Strandberg. 84a. do. Plutus Eller Process emellan Fattigdom och Rikedom. Heroisk Comodie Uti Fem Opningar. Af Baron Ludv. Holberg. Oefwersatt ifrån Danskan. Wasterås I samme Bind de følgende. Jeppe Nilsson På Berget. Andra Uplagan. Westerås Erasmus Montanus. Andra Uplagan. Westerås do. Jeppe Nilsson På Berget. Stockholm 1824 og a. do. Jeppe Nilsson på Berget. Jonkoping 1832 og do. Jeppe Nilsson på Berget. Sundswall a. do. Jeppe Nilsson på Berget. Kalmar do. Jeppe Nilsson på Berget. Norrkoping a. do. Jeppe Niilonpoika, Ilweilys wiidessa naytoksessa. Kaannos Holbergin ilweilyksestå. Findes i Suomalaisen Kirjalli sunden Seuran Toimituksia. Helsingisså

13 Theatret i Lille Grønnegade do. Don Ranudo de Colibrados. Jonkoping 1840, 1844 og a. do. Don Ranudo de Colibrados oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in fiinf Aufziigen von Ludwig Holberg. Aus dem Danischen ins Deutsche iibersetzt. Copenhagen und Leipzig do. Don Ranudo de Colibrados u. s. w. Zweite und mit einigen neuen Auftritten vermehrte Auflage. Kopenhagen u. Leipzig a. do. Don Ranudo de Colibrados. Ein Lustspiel in vier Acten. Nach Holberg frey bearbeitet. I Theatralische Werke von August Kotzebue. Band do. Don Ranudo de Colibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie i 5 Acter ved Ludvig Holberg. Dansk Folkebibliothek Nr a. do. Don Ranudo de Colibrados, oversat paa Russisk. Moskva do. Don Ranudo de Colibrados eli Koyhyys ja Ylpeys. Komedia wiidesså naytoksesså Lud. Holberg'ilta. Suomentanut K. J. Gummerus. Helsingissa a. do. Mester Gert Westphaler. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. E. L. Løser. 92. do. Mester Gert Westphaler. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser. 93. do. Meister Gert Westfaler. Aus dem Danischen des Ludwig Holberg. Fiir die deutsche Biihne eingerichtet von Dr. Julius Hoffory u. Dr. Paul Schleuter. Berlin do. Nårrische und vernunftige Leute nach einer Komedie des danischen Dichters L. Holberg. Frei bearbeitet von Max Hohnerlein. Trier do. Første Akts 4de Scene af Jacob von Tyboe, findes i Principes de la langue Danoise et Norvegienne par Mr. G. Schram. Copenh. et Paris do. Det arabiske Pulver. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. E. L. Løser. 97. do. Das arabische Pulver. Eine Posse in zwey Akten nach Holberg, frey bearbeitet von August von Kotzebue. Leipz do. La Polvera Arabica o sia l'alchimista, commedia in 1 atto dell' ilmo. Sigre. Barone Lodovico di Holberg. Tradotta da G. M. W. Wenezia do. Julestuen. Komedie i 1 Akt af Ludvig Holberg. Med mange Billeder. Jul. Strandberg do. Maskeraden. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser.

14 14 Theatret i Lille Grønnegade do. Kilde-Reisen. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Henrik og Pernille, oversat paa Russisk do. Henrich og Pernille. Komedie af Ludvig Holberg. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udv. for Folkeoplysnings Fremme. Særtryk Nr do. Theater for Salskapskretsar. Utgifven af Hinrik Sandstrom Hinrik och Pernilla. Upsala do. Des Freyherrn von Holbergs Wochenstube, ein Lustspiel in fiinf Aufziigen. Hamborg do. Det lykkelige Skibbrud af Ludvig Holberg. Folkeudgave af danske Forfattere Nr do. Den ellevte Juni. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Diderich v. Menschenschreck. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Hexeri eller blind Aliarm. Komedie i fem Akter af Ludvig- Holberg. E. L. Løser do. Den pantsatte Bondedreng. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser. 110a. do. Le paysan en gage. Arrangé du Danois. Paris (Findes i Albert le Roy. Théåtre en l'air) do. Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Ludvig Holberg. Erasmus Montanus med Indledning og Anmærkninger, udgivet af Henrik Jæger. Kristiania do. Erasmus Montanus or Rasmus Berg. A comedy in five acts by Ludvig Holberg. From the danish by T. Weber. Copenhagen do. Der Stiefvater. Lustspiel in drei Aufziigen, nach Holberg, von Dr. Ernst Raupach. Hamburg do. Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. E. L. Løser do. Ludvig Holberg: Huus-Spøgelse eller Abracadabra og den forvandlede Brudgom. Dansk Folkebibliothek Nr do. Yalda. Lustspel af Holberg, bearbetade i svensk ofversattning af Hinrik Sanstrom. I. Gengangeren eller Abracadabra. Stockh Nr tilhøre Sorø Akademi Johan Adolph Scheibe, Hofkapelmester. Forfatter af en Biografi over Holberg. Oversætter af Holbergs Peder Paars. Medaillonportræt. Tilh. Sorø Akademi.

15 Theatret paa Kongens Nytorv Af den store franske Digter Moliéres Arbejder bleve tretten Komedier opførte paa Grønnegades Theater, deriblandt Tartuffe, Amphitryon, Don Juan, Scapins Skalkestykker, Fruentimmerets Skole osv. 118a. Jean Baptiste Poquelin Moliére, f. 1620, f Buste i Gibs. Tilh. det kongelige Theater do. Fruentimmerets Skole". Oversat efter Moliéres L'école des femmes" Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. II. Theatret paa Kongens Nytorv og dets Kunstnere Efter 19 Aars Forløb blev der for første Gang igen givet Theaterforestilling i Kjøbenhavn d. 3die Maj 1747, idet Den politiske Kandestøber" af Holberg opførtes i Sr. Bergs Hus i Lærstrædet" paa et fhv. Organist ved Frederikskirken Carl August Thielo givet Privilegium. Foruden ti af de tidligere givne Holbergske Stykker spilledes der Den honnette Ambition", Erasmus Montanus" og De Usynlige". Kong Frederik den Femte skænkede den Ilte Nov de danske Acteurer" den til Gammelholm hørende Tjæreplads til Grund for et Theater. Aktørerne var følgende Personer: Iver Als, Gert Londemann, Christopher Pauli Rose, Gert Hacksen, Samuel Sasse, Christopher Hartmann Ørsted og F. N. Bech. Interimstheatret i Tjærehuset blev aabnet 18. Dec med Pernilles korte Frøkenstand" af Holberg og Den forhexede Skaal" af Champmélé.

16 16 Theatret paa Kongens Nytorv Kong Frederik den Femte. Oliemalet Portræt. Tilh. det kongelige Theater Udkast til Benyttelsen af Tjærehusets Plads. Tegning. Tilh. Enkefru Winding. Theatret paa Kongens Nytorv byggedes af Nicolai Eigtved Theatret paa Kongens Nytorv Kobberstik. Tilh. Enkefru Winding Kongens Nytorv med Theatret. do. Kobberstik. Tilh. Enkefru Winding. Den 16de December 1748 aabne de danske Acteurer deres paa Kongens Nytorv nysoprettede kostbare Komediehus" med en gratis Prøveforestilling. Den 18de December gaves den første Eorestilling ved Kongehusets Nærværelse: Dobleren" af Regnard og De tre Rivaler" af Lafond. Den 28. Marts 1750 skænker og overdrager Kongen Theatret til Staden Kjøbenhavn. Det underlægges Magistraten, indtil Kong Christian den Syvende d. 27. April 1770 overtager den danske Skueplads Undersaatternes Allerunderdanigste Taksigelse og Lykønskning o: s: v. Da det Allernaadigst behagede Begge Deres kongelige Mayestæter at bivaane den Ny danske Skue-Pladses Aabning paa Hendes Kongelige Mayestæts Høie Fødselsdag, den 18. December 1748." Prolog ved Theatrets Aabning. Tilh. det Store Kongl. Bibliothek. Blandt Theatrets Skuespillere i Aarene fra vare tre særlig fremtrædende: C. P. Rose, der var første Elsker og som i senere Tider med stor Virkning spillede værdige Fædre i borgerlige Skuespil; N. H. Clementin, der udførte komiske Karakterroller, bl. andre Vielgeschrei i Holbergs Stundesløse" og Harpagon i Moliéres Gjerrige"; samt den ypperlige Henrik" G. Londemann. Arv og Jeppe gaves godt af M. U. Hortulan, Bønder og Spidsborgere af

17 Theatret paa Kongens Nytorv Ørsted. J. Als udførte ældre Karakterroller, L. C. Reerslow og Jens Musted muntre og alvorlige Elskerroller. Den fjortenaarige Jfr. C. A. Thielo, Datter af Theatrets oprindelige Privilegieejer, vandt hurtigt Publikums Yndest; hun døde nitten Aar gammel. Jomfru A. C. Materna var en god Leonora og Anstandsdame, men hun forlod allerede 1753 Scenen, da hun giftede sig med Løjtnant v. Passow. Hun skrev det første originale Skuespil efter Holberg: Mariane" eller Det frie Val", der opførtes Md. U. Lenkiewitz var en ypperlig Magdelone. Theatrets Primadonna, Jfr. C. E. A. Bøttger, var ikke nogen betydelig Skuespillerinde, om hun end af og til udførte en Rolle godt. Hun blev gift med Rose 1779 og var i 40 Aar i Theatrets Tjeneste Christopher Pauli Rose, f. 1723, f 1784, udførte Elskerroller og Fædre i det borgerlige Drama. Oliemalet Portræt. Tilh. det kongelige Theater do. Pastelportræt af Erichsen. Tilh. Hr. Bibliotheksassistent, cand. theol. A. C. Larsen do. Portræt i Gouache. Tilh. Hr. Skuespiller K. Mantzius do. Oliemalet Portræt. Tilh. det kongelige Theater do. Kobberstukket Portræt af Meno Haas Tilh. Kunstindustrimuseet do. Prolog til Roses Mindefest 6. December 1784 af Thomas Thaarup: Melpomene = Md. Rosing, Thalia = Md. Preisler. Radering af Bradt efter Brun. Tilh. Kunstindustrimuseet do. Tegning til den ved Roses Mindefest benyttede Dekoration af Brun. Tusch og Pen. Tilh. det kgl. Theater. 131a. do. Signet af Porcellain, forest. en Kineser, der spiller Violoncel. Tilh. Folkemuseet Charlotte Elisabeth Amalie Bottger, g. Rose, udførte tragiske Heltinderoller, f. 1738, deb. 1752, Portræt i Gouache. Tilh. Hr. Skuespiller K. Mantzius do. Kobberstukket Portræt af Md. Clemens efter Erichsen. Tilh. Kunstindustrimuseet do. som Caliste i Rowes Tragedie af samme Navn. Tegning af Cramer Tusch. Tilh. Kunstindustrimuseet Caroline Amalie Thielo, f. 1735, t 1754, udførte muntre Elskerinderoller. Kobberstukket Portræt af Preisler efter Pilo. Tilh. Enkefru Winding. 2

18 Theatret paa Kongens Nytorv do. Kobberstukket Portræt af Berningeroth efter Cramer. Tilh. Enkefru Winding do. Tysk Digt ved hendes Død Tilh. Enkefru Winding. 137a. do. Dansk Digt ved hendes Død. Tilh. Hr. Boghandler Lynge Gert Londemann, f. 1718, , udførte Henrikroller. Kobberstukket Portræt af Bradt. efter Juel. Tilh. Kunstindustrimuseet Utilia van Mander, g. Lenkiewitz, f. 1711, f 1770, udførte Magdeloner og ældre Dameroller. Oliemalet Portræt. Tilh. det kongelige Theater Anna Catharina Materna, g. Passow, f. 1730, f 1757, udførte alvorlige Elskerinderoller. Kobberstukket Portræt af I. M. Haas. Tilh. Enkefru Winding do. Kobberstukket Portræt af Baurenfeind efter Yoksmodel af Bauer. Tilh. Enkefru Winding Christopher Ørsted, f. 1721, t 1787, udførte lavkomiske Roller. Kobberstukket Portræt af Mad. Clemens Tilh. Kunstindustrimuseet Marcus Ulsøe Hortulan, f. c. 1716, afg. 1777, t 1783, udførte Bonderoller. Portræt, Radering af Kyhn 1867 efter Tegning af I. M. Haas. Tilh. Enkefru Winding. 143 a. do. Et Sæt Knapper fra en gammel Bondekofte, som brugtes af denne Kunstner og senere af Gjelstrup i Jeppe paa B.iørget". Tilh. Hr. Skuespiller O. Zinck do. Portræt, Fotografi efter Tegning af Haas. Tilh. Enkefru Winding Niels Hiersing Clementin, f. 1722, f 1775, udførte Jeronimus og komiske Karakterroller. Samling af Danske Comoedier, Som ere oversatte af andre Sprog og opførte paa Den Kongelige Danske Skue-Plads." Elleve Bind skrevne af Clementin. Tilh. det kongelige Theater do. Roller i Adskillige Efter-Comoedier, Som Paa Den Kongelige Danske Skue Plads, Tiid efter anden ere agerede af N. Clementin," skrevne af Clementin. Tilh. Hr. Forfatter Edgar Collin Iver Als, f. 1722, t 1770, udførte Gammelmands- og Karakterroller, var Theatrets Inspektør. Antegnelser til Als' Regnskab med hans Svar Tilh. Enkefru Winding do. Skrivelse. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Wroblewski Lars Christopher Reerslow, f. 1718, deb. 1752, f 1770, udførte muntre og alvorlige Elskerroller og var Theatrets Lejlighedsdigter. Prologus til den 12. Nov. 1766, da i Hans Kongelige Majestæts Allerhøjeste Nærværelse Hendes Majestæt Dronning Caroline Mathilde første Gang tog den Kongelige danske Skue-Plads i Høyeste Øyesyn," af Reerslow. Tilh. Enkefru Winding.

19 Theatret paa Kongens Nytorv do. Prologus i Anledning af Deres Kongelige Majestæts Dronning Caroline Mathildes allerhøjtideligste Fødsels-Pest den 22. Julii 1767 paa det Kongelige Danske Theatro" af samme. Tilh. Hr. Forfatter Edgar Collin do. Prologus Reciteret paa Det Kongelige Theatro den 4. Januarii 1769." Af samme. Tilh. Hr. Forfatter Edgar Collin To Kvitteringer med egenhændige Underskrifter af Rose, Clementin, Hortulan, Jfr. Bottger, Mad. Lenkiewitz og fl og Tilh. Enkefru Winding Theaterplakat Tilh. det kongelige Theater Theaterplakater 1754 og Tilh. Hr. Forlagsboghandler Wroblewski Theaterplakater 1762, 63 og 69. Tilh. Hr. A. Aumont Fortegnelse paa de udfærdigede Sedler til Indgang paa den danske Skue Plads paa Kongens Nye Torv," 5. Mai Tilh. Enkefru Winding Fortegnelse paa de udfærdigede Sedler til Indgang paa den Italienske Opera paa Kongens Nye Torv," 28. Dec Tilh. Enkefru Winding Politieplakat af 24. Sept angaaende Uorden paa Comoedie- Huuset i Anledning af den af Holberg anbefalede Md. Rosenkildes Optræden. Sml. Overskou: Theaterh. II, pg. 133 flg. Tilh. Enkefru Winding Kongelig Allernaadigst approberet Reglement for Redouterne paa det Kongl. Danske Comoedie-Huus," 9. Apr Tilh. Enkefru Winding Kontrakt mellem Hofkapelmester Scalabrini, som bl. A. komponerede Musikken til Wessels Kjærlighed uden Strømper", og en Buffosanger Linevati Tilh. Enkefru Winding. Danske Forfattere paa den danske Skueplads Af Holberg opførtes foruden de nævnte tre og tyve Stykker endvidere: Philosophus udi egen Indbildning, Republiken, Sganarels Rejse, Abracadabra, Don Ranudo, Hexeri eller blind Allarm, Det lykkelige Skibbrud og Plutus. I 1758 vare en og tredive holbergske Komedier allerede indlemmede i Theatrets Repertoire; hertil kom 1816 Gert Westphaler i Rahbeks 3 Akts Bearbejdelse af den oprindelige 5 Akts Komedie og endelig 1883 Den forvandlede Brudgom; ialt er disse 33 Komedier indtil Udgangen af opførte til- 2'

20 20 Theatret paa Kongens Nytorv sammen 2681 Gange. Af andre danske Forfattere kan nævnes den meget skrivende Jfr. Biehl, af hvem elleve Stykker ere opførte i alt 42 Gange Charlotte Dorothea Biehl, f. 1731, Maleri af Kr. Zahrtmann Tilh. Hr. Varemægler P. Broe do. Kobberstukket Portræt af Clemens efter Muller. Tilh. Kunstindustrimuseet do. Haarkløveren, Comedie udi Fem Acter Tilh. Hr. Direktør Krohn do. Orpheus og Eyridice, et Syngespil i tre Acter. Manuskript. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Wroblewski. Fremmede Forfattere paa den danske Skueplads J. B. P. Moliére. Fire kobberstukne Portræter. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. Tre og tyve Stykker opførte indtil Juni 1898 ialt 1029 Gange Jean Fran^ois Regnard, f. 1665, f Oeuvres complettes, I. Del, med kobberstukket Portræt. Tilh. det Store Kongelige Bibliothek. Ni Stykker opførte ialt 314 Gange do. Menechmi eller Tvilling-Brødrene, Comedie, oversat af det Franske. Tilh. Hr. Direktør Krohn Frangois Marie Arouet de Voltaire, f. 1694, d Tre kobberstukne Portræter. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. Seks Stykker opførte ialt 169 Gange Philippe Nericault Destouches, f. 1680, t Tre kobberstukne Portræter. Tilh. Hr. Grosserer Borgen. Femten Stykker opførte ialt 226 Gange Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, f. 1688, Kobberstukket Portræt. Tilh. Hr. Grosserer Borgen. Seks Stykker opførte ialt 123 Gange Denis Diderot, f. 1713, t Kobberstukket Portræt. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. Et Stykke opført 17 Gange Pierre Corneille, f. 1606, t Fire kobberstukne Portræter. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. To Stykker opførte, ialt 4 Gange Alain René Lesage, f. 1668, f Lithograferet Portræt. Tilh. Hr. Grosserer V. Borgen. Tre Stykker opførte ialt 83 Gange Carlo Goldoni, f. 1707, f Kobberstukket Portræt. Tilh Hr. Assistent Berg. Sytten Stykker opførte ialt 208 Gange

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Knud Lyne Rahbek's Holberg-udgave

Knud Lyne Rahbek's Holberg-udgave 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Knud Lyne Rahbek's Holberg-udgave 1804-1814 Version 1.2-28.03.2007 [indholdsoversigten vil senere blive udbygget] Knud Lyne Rahbek. Billedet er

Læs mere

Holberg.nu 27/2009. Sorø Amatør Teater. Et par knap så påklædte acteurs - Carsten Holm (tv) og Jesper Bernøe (i front) Ludvig Holberg's

Holberg.nu 27/2009. Sorø Amatør Teater. Et par knap så påklædte acteurs - Carsten Holm (tv) og Jesper Bernøe (i front) Ludvig Holberg's s. 1 Holberg.nu 27/2009 Sorø Amatør Teater Et par knap så påklædte acteurs - Carsten Holm (tv) og Jesper Bernøe (i front) Ludvig Holberg's Den Stundesløse Museumsgården i Sorø Fotos og lydklip fra forestillingerne

Læs mere

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare...

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare... FORLAGET VISTOFT Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT 1. En lille lyrisk Aare... 11 INDLEDNING 11 Hvad taler vi om? 13 Sangkulturen er ændret 14 En ambitiøs

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

Maleriudstillingen i Aarhus.

Maleriudstillingen i Aarhus. 2h-% X oyer Maleriudstillingen i Aarhus. April 187«. KUNSTAKADEMIETS B1BLIOTHEK P. Nielsens Bogtrykkeri i Aarhus. - Ijipyn * " E ^ '-Laju: fcy H? J^i-T ' }/ Åi &Lr AU^+^cjz: fi/~k :/ *"... * f» «., j*

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn:

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: Syvende Kapitel om Rosenborg-Qvarteer... 1 Stadens Gader i Rosenborg-Qvarteer... 2 Publiqve Bygninger, Kirker,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

niewaslund-hus. UDSTILLINGEN 270. THEATERMUSEET MRSLUnD*MEYMflff AF MALEDE SKUESPILLERPORTRÆTTER TIL FORDEL FOR MARTS 1913.

niewaslund-hus. UDSTILLINGEN 270. THEATERMUSEET MRSLUnD*MEYMflff AF MALEDE SKUESPILLERPORTRÆTTER TIL FORDEL FOR MARTS 1913. 270. niewaslund-hus. MRSLUnD*MEYMflff ØSTERGADE 15 UDSTILLINGEN AF MALEDE SKUESPILLERPORTRÆTTER TIL FORDEL FOR THEATERMUSEET MARTS 1913. 1 KØBENHAVN TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR) PRÆSIDENT:

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Georg Brandes' Holberg-bog

Georg Brandes' Holberg-bog 1/6 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Georg Brandes' Holberg-bog Udvidet digital udgave 2007 Version 2.8-24.11.2007 Georg Brandes:»Ludvig Holberg«Gratis. Klik ovenfor for at hente

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

1) Kunstakademiets Bibliotek ">

1) Kunstakademiets Bibliotek > 1) 1616 Kunstakademiets Bibliotek ">111111111111111 300001229803 FORTEGNELSE over de af det Kongelige Akademie f o r d e skionne K u n s t e r, s i Anledning a f Pfre$ $iøitfleit øø Prøttitttiøeit af jsøcrriø

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

endeel Haandtegninger

endeel Haandtegninger HGVLf Fortegnelse IV over endeel Haandtegninger udførte af afdøde Professor Wilhelm Marstrand, Directeur ved Konstakademiet, R. af D., Dbrmd. og R. af Æreslegionen, som agtes bortsolgte ved offentlig Auction,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale. Søndre Forsal

Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale. Søndre Forsal Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale Syd (mod Bibliotekets magasiner) Vest (mod slotsgården) Nord (mod Nyhavn) Øst (mod Udstillingsbygningens gård) Søndre Forsal Syd C.W. Eckersberg: Stående kvindelig

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER - 263. ' Ui -.v VPI i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER II! ; i fe ; Mfc'-JI. jøtt w GIV.. ' v. - y.v i... LEON EHLERS EFTERLADTE ARBEJDER : -. fei: ':É WM JAN., :. i ml _ Urafii

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere