- t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g"

Transkript

1 Stella - t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t e r, e r g o t e r a p e u t e r o g a n d e t p e r s o n e l, i f o r b i n d e l s e m e d b r u g -, s e r v i c e r i n g - o g v e d l i g e h o l d e l s e a f S t e l l a P e r s o n l ø f t e r. Dato: Version 12! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g f ø r S t e l l a t a g e s i b r u g.

2 Indholdsfortegnelse 1. F O R M Å L O G A N V E N D E L S E 1. 1 F O R M Å L S I K K E R H E D S I N S T R U K T I O N E R D A G L I G T C H E C K T E M I N O L O G I U D P A K N I N G A F L Ø F T E R E N M O N T E R I N G A F L Ø F T E R E N L Ø F T E S E J L 7 2. F U N K T I O N E R 2. 1 P I K T O G R A M O G F U N K T I O N E R E L B O K S P I K T O G R A M O G F U N K T I O N E R H Å N D K O N T R O L B E T J E N I N G O G T E K N I K S I K K E R H E D S F U N K T I O N E R O P L A D N I N G T R A N S P O R T B R U G A F P E R S O N L Ø F T E R E N 3. 1 B R U G A F S T E L L A T I P S F O R B R U G A F S E J L V E D L I G E H O L D E L S E 4. 1 R E N G Ø R I N G O P B E V A R I N G B R U G I S Æ R L I G E O M G I V E L S E R E F T E R S Y N, S E R V I C E O G F E J L F I N D I N G 5. 1 Å R L I G T E F T E R S Y N F E J L F I N D I N G T E K N I S K E D A T A 6. 1 T E K N I S K E D A T A M I L J Ø O G K V A L I T E T 7. 1 M I L J Ø M Æ S S I G E F O R H O L D O G B O R T S K A F F E L S E B A T T E R I E R O G M I L J Ø M Æ S S I G E F O R H O L D K V A L I T E T S G O D K E N D E L S E R T I L B E H Ø R O G R E S E R V E D E L E 8. 1 T I L B E H Ø R O G R E S E R V E D E L E 16

3 1.1 FORMÅL S t e l l a e r e n m o b i l p e r s o n l ø f t e r d e r a n v e n d e s t i l f o r f l y t n i n g a f p e r s o n e r p å i n s t i t u t i o n e r, p l e j e h j e m, h o s p i t a l e r, a k t i v i t e t s c e n t r e o g l i g n e n d e s a m t i p r i v a t e h j e m. F o r f l y t n i n g e r n e v i l t y p i s k v æ r e f r a s e n g t i l s t o l / k ø r e s t o l, f r a s t o l t i l t o i l e t, f r a k ø r e s t o l t i l h v i l e s t o l, f r a s t o l t i l s e n g e t c. S t e l l a e r g o d k e n d t t i l f o r f l y t n i n g e r m e d e n m a k s i m a l l a s t p å k i l o. B r u g a l d r i g l ø f t e r e n t i l a n d e t e n d d e t o p r i n d e l i g t t i l t æ n k t e f o r m å l! A n v e n d e l s e a f S t e l l a p e r s o n l ø f t e r k r æ v e r f ø l g e n d e : P e r s o n a l e t h a r m o d t a g e t i n s t r u k t i o n i a n v e n d e l s e a f l ø f t e r e n. L ø f t e r e n e r s a m l e t k o r r e k t j f. i n s t r u k t i o n e r n e i d e n n e v e j l e d n i n g. P e r s o n e r d e r f o r f l y t t e s v e d h j æ l p a f S t e l l a p e r s o n l ø f t e r, m å i k k e k u n n e k l e m m e s e l l e r t r y k k e s i f o r f l y t n i n g s s i t u a t i o n e n. S t e l l a p e r s o n l ø f t e r e r u d v i k l e t t i l b r u g s a m m e n m e d E r g o l e t l ø f t e s e j l o g a n d r e s e j l p r o d u k t e r g o d k e n d t a f E r g o l e t. S e E r g o l e t s s e j l b r o c h u r e f o r i n f o r m a t i o n o m h v i l k e s e j l t y p e r, d e r e r g o d k e n d t. S t e l l a s k a l o p b e v a r e s v e d n o r m a l i n d e n d ø r s t e m p e r a t u r ( g r a d e r 1.2 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g s k a l l æ s e s g r u n d i g t f ø r S t e l l a p e r s o n l ø f t e r t a g e s i b r u g. A l l e d e l e s k a l v æ r e k o r r e k t m o n t e r e t i h e n h o l d t i l d e n n e v e j l e d n i n g. D e r m å i k k e v æ r e t e g n p å s l i t a g e p å S t e l l a p e r s o n l ø f t e r e n e l l e r p å l ø f t e s e j l e t. P å b e g y n d A L D R I G f o r f l y t n i n g e n h v i s d e r e r m i s t a n k e o m e n d e f e k t ( u n o r m a l l y d, l ø s e b e s l a g e l l e r l i g n e n d e ). I s å d a n n e t i l f æ l d e s k a l p e r s o n l ø f t e r en s t r a k s t a g e s u d a f d r i f t o g E r g o l e t s k a l k o n t a k t e s. L ø f t e k a p a c i t e t e n p å S t e l l a p e r s o n l ø f t e r e r k i l o. D e n n e m å A L D R I G o v e r s k r i d e s. N å r S t e l l a a n v e n d e s i f o r b i n d e l s e m e d a n d r e k o m p o n e n t e r, f. e k s. s e j l, e r d e t a l t i d d e n k o m p o n e n t m e d d e n l a v e s t e v æ g t g r æ n s e, d e r s æ t t e r g r æ n s e n f o r d e n m a k s i m a l e f o r f l y t n i n g s v æ g t. D e t s k a l s i k r e s, a t h v e r k e n h j æ l p e r e / p l e j e r e e l l e r k l i e n t e r / b r u g e r e k a n k o m m e t i l s k a d e u n d e r f o r f l y t n i n g e n. L ø f t a l d r i g h ø j e r e e n d n ø d v e n d i g t i d e n a k t u e l l e f o r f l y t n i n g s s i t u a t i o n. 1.3 DAGLIGT CHECK H j æ l p e r e n / b r u g e r e n e r a n s v a r l i g f o r a t d e r f o r e t a g e s e t v i s u e l t c h e c k d a g l i g t F Ø R S t e l l a o g t i l b e h ø r a n v e n d e s, h e r u n d e r : 1) L ø f t e s e j l k o n t r o l l e r e s f o r b e s k a d i g e l s e r o g d e r r e t t e s i s æ r o p m æ r k s o m h e d p å l ø f t e s t r o p p e r n e. S å f r e m t d e r k o n s t a t e r e s e n d e f e k t m å s e j l e t I K K E a n v e n d e s. 2) K o n t r o l l e r a t l ø f t e r e n e r k o m p l e t, - a t i n g e n d e l e m a n g l e r. 3) H v i s d e r h ø r e s u n o r m a l l y d f r a S t e l l a m å d e n n e i k k e a n v e n d e s f ø r p e r s o n a l e a u t o r i s e r e t a f E r g o l e t h a r s i k k e r h e d s c h e c k e t l ø f t e r e n. 4) K o n t r o l l e r l ø f t e r e n f o r t e g n p å r u s t, o v e r f l a d i s k e s k a d e r o g d e f e k t e r. S å f r e m t s å d a n n e a f d æ k k e s m å l ø f t e r e n I K K E a n v e n d e s. 5) H v i s d e r e r t v i v l o m k r i n g S t e l l a e l l e r l ø f t e s e j l e n e s k a l f o r h a n d l e r e n e l l e r E r g o l e t k o n t a k t e s. G e n e r e l t : s e s e k t i o n 5. 1 År l i g t e f t e r s y n 3

4 1.4 TERMINOLOGi S tella L ø f t e a r m S k u b b e h å n d t a g H å n d k o n t r o l El-boks m e d b a t t e r i e r S t a n d e r K n æ s t ø t t e L ø f t e a c t u a t o r F o d p e d a l S k o t f o r e l e k t r i s k b e n s p r e d e r U n d e r s t e l Fig. 1.4A 1.5 UDPAKNING AF LØFTEREN K o n t r o l l e r v e d u d p a k n i n g a t a l l e d e l e e r t i l s t e d e o g i n t a k t e. H v i s d e r e r m i s t a n k e o m b e s k a d i g e l s e e l l e r m a n g l e r s k a l f o r h a n d l e r e n e l l e r E r g o l e t k o n t a k t e s. D e t a n b e f a l e s a t e m b a l l a g e n o p b e v a r e s s å f r e m t l ø f t e r e n s k a l b r u g e s a n d r e s t e d e r e l l e r i t i l f æ l d e a f r e t u r n e r i n g f o r å r l i g t s e r v i c e e f t e r s y n e l l e r r e p a r a t i o n. K a s s e n s i n d h o l d a. U n d e r s t e l b. S t a n d e r o g l ø f t e a r m c. L ø f t e å g d. A c t u a t o r e. El- b o k s f. H å n d k o n t r o l g. B r u g e r v e j l e d n i n g h. L a d e r Fig. 1.5A 4

5 1.6 MONTERING AF LØFTEREN F ø l g e f t e r f ø l g e n d e m o n t e r i n g s v e j l e d n i n g n ø j e t r i n f o r t r i n : 1. P l a c e r u n d e r s t e l l e t p å g u l v e t o g b r e m s h j u l e n e. F i g A 2. P l a c e r s t a n d e r e n o v e r d e t t i l s v a r e n d e b e s l a g p å u n d e r s t e l l e t. F i g 1. 6 B 3. F o r b i n d k a b l e r n e. K o n t r o l l e r a t r ø d l e d n i n g f o r b i n d e s t i l r ø d o g b l å l e d n i n g f o r b i n d e s t i l b l å. F i g C 4. S k u b k a b l e r n e o p i s t a n d e r e n f ø r d e n n e s k u b b e s p å p l a d s i b e s l a g e t p å u n d e r s t e l l e t. Fig. 1.6A Fig. 1.6B Fig. 1.6C 5

6 5. P l a c e r h å n d s k r u e n I d e t t i l s v a r e n d e h u l o g s t r a m t i l ( a ). V e n l i g s t b e m æ r k, a t h å n d s k r u e n i k k e k a n s æ t t e s i h u l l e t h v i s i k k e s t a n d e r e n e r k o r r e k t p l a c e r e t i b e s l a g e t p å u n d e r s t e l l e t. F i g D a Fig 1.6D 6. P l a c e r f o d p l a d e n i d e t i l s v a r e n d e h u l l e r p å u n d e r s t e l l e t. S ø r g f o r a t f o d p l a d e n e r h e l t p å p l a d s o g i s æ r a t f i k s e r i n g s t a p p e r n e ( a ) e r h e l t i b u n d. F i g E a F i g E b 7. J u s t e r i n g a f k n æ p u d e n 1. T r æ k k l i k l å s e n ( a ) u d, j u s t e r s ø j l e n i d e n ø n s k e d e v i n k e l, l a d k l i k l å s e n s p r i n g e t i l b a g e f o r a t l å s e s ø j l e n i g e n. 2. H ø j d e n j u s t e r e s v e d a t l ø s n e h å n d s k r u e n ( b ) s ø j l e n j u s t e r e s o p e l l e r n e d, s p æ n d h å n d s k r u e n i g e n. a F i g F 8. S æ t h å n d k o n t r o l l e n I s t i k k e t p å e l - b o k s e n, o g s t r a m o m l ø b e r e n. Fig. 1.7A 6

7 1.7 LØFTESEJL S t e l l a e r f o r s y n e t m e d v o r t p a t e n t e r e d e å g, d e s i g n e t s p e c i e l t t i l b r u g s a m m e n m e d E r g o l e t s s e j l s e r i e r. E r g o l e t s l ø f t e s e j l h a r 4 6 l ø f t e s t r o p p e r o g e r d e s i g n e t f o r l ø f t e k r o g e s t ø r r e e n d ø 8 m m. S å f r e m t d e r a n v e n d e s s e j l a f i k k e g o d k e n d t f a b r i k a t f r a s k r i v e r E r g o l e t s i g a n s v a r f o r e n h v e r f e j l o g u l y k k e. E r g o l e t b i s t å r g e r n e v e d v a l g a f s e j l o g a f h o l d e r k u r s e r i f o r f l y t n i n g e r s a m t k o r r e k t b r u g a f d e f o r s k e l l i g e l ø f t e s e j l. O p h æ n g n i n g a f s e j l p å E r g o l e t l ø f t e å g E r g o l e t f r a s k r i v e r s i g e t h v e r t a n s v a r s å f r e m t l ø f t e s e j l e t i k k e a n v e n d e s k o r r e k t. D e t e r t i l e n h v e r t i d h j æ l p e r e n, d e r s k a l s i k r e a t s e j l e t p a s s e r t i l b e h o v e t o g a t d e t e r k o r r e k t o p h æ n g t p å l ø f t e å g e t. S e j l s t r o p p e n e f ø r e s i n d o v e r k r o g e n e d e r e r i å b e n p o s i t i o n. ( F i g A ) S t r o p p e r n e t r æ k k e s n e d s å l e d e s a t k r o g e n e l u k k e r o g k l i k k e r p å p l a d s. ( F i g B ) L ø f t e k r o g e n e s k o n s t r u k t i o n g ø r a t b r u g e r e n s v æ g t a u t o m a t i s k v i l h o l d e k r o g e n e I l u k k e t p o s i t i o n. F o r a t f r i g ø r e s e j l e t e f t e r e n d t f o r f l y t n i n g s k a l s t r o p p e r n e b l o t t r æ k k e s o p a d, s å l e d e s a f k r o g e n e å b n e r s i g i g e n. N B : K l e m n i n g s f a r e s i k r e a t k l i e n t e n s f i n g r e i k k e k a n k o m m e i k l e m m e Fig. 1.8A Fig. 1.8B 7

8 2.1 PIKTOGRAMMER OG FUNKTIONER EL- BOKS B a t t e r i - m o d u l N ø d s t o p L a d e r S t i k t i l h å n d k o n t r o l Fig. 2.1A 2.2 PIKTOGRAMMER OG FUNKTIONER - HÅNDKONTROL 1. H å n d k o n t r o l b a s i s m o d e l ( F i g B ) D e n n e h å n d k o n t r o l h a r o p / n e d o g b e n s p r e d n i n g / s a m l e f u n k t i o n Fig. 2.1B 8

9 2.3 BETJENING OG TEKNIK H å n d b e t j e n i n g e n s æ t t e s I s t i k k e t p å e l - b o k s e n o g S t e l l a p e r s o n l ø f t e r k a n n u t a g e s i b r u g. O B S! K o n t r o l l e r a t n ø d s t o p k n a p p e n i k k e e r t r y k k e t i n d. L ø f t e a r m e n k ø r e r h u r t i g e r e i u b e l a s t e t t i l s t a n d f o r a t u n d g å f o r m e g e t v e n t e t i d n å r l ø f t e r e n s k a l i b r u g / s e j l e t p å s æ t t e s. N å r k l i e n t e n f o r f l y t t e s r e g u l e r e s l ø f t e h a s t i g h e d e n a u t o m a t i s k f o r a t ø g e s å v e l k o m f o r t s o m s i k k e r h e d f o r k l i e n t e n i f o r f l y t n i n g s s i t u a t i o n e n. S t e l l a p e r s o n l ø f t e r a n v e n d e s i n d e n d ø r s v e d n o r m a l e t e m p e r a t u r e r ( g r a d e r C e l s i u s ) o g v e d r e l a t i v l u f t f u g t i g h e d ( % ). D e r b ø r s i k r e s m o d p l u d s e l i g e t e m p e r a t u r / l u f t f u g t i g h e d s u d s v i n g, i d e t s å d a n n e i v æ r s t e f a l d k a n ø d e l æ g g e l i f t e n s f u n k t i o n e r. 2.4 SIKKERHEDSFUNKTIONER N ø d s t o p : D e n n e f u n k t i o n a n v e n d e s k u n I n ø d s i t u a t i o n e r f. e k s h v i s S t e l l a i k k e r e a g e r e r e l l e r s t o p p e r v e d t r y k p å h å n d k o n t r o l l e n. T r y k p å n ø d s t o p m e d f ø r e r ø j e b l i k k e l i g t s t o p a f a l l e f u n k t i o n e r. S å f r e m t n ø d s t o p h a r v æ r e t a k t i v e r e t u n d e r b r u g m å S t e l l a i k k e t a g e s I a n v e n d e l s e i g e n f ø r l i f t e n h a r u n d e r g å e t e t s i k k e r h e d s c h e c k o g e v e n t u e l l e f e j l e l l e r d e f e k t e r u d b e d r e t. I t v i v l s t i l f æ l d e k o n t a k t e s f o r h a n d l e r e n e l l e r E r g o l e t. a Fi g.2.4a Nød-nedfir : D e n n e f u n k t i o n a n v e n d e s l i g e l e d e s k u n I n ø d s t i l f æ l d e, h v o r d e t e r n ø d v e n d i g t a t f i r e / s æ n k e k l i e n t e n s i k k e r t n e d. S å f r e m t n ø d - n e d f i r h a r v æ r e t a k t i v e r e t u n d e r b r u g m å S t e l l a i k k e t a g e s I a n v e n d e l s e i g e n f ø r l i f t e n h a r u n d e r g å e t e t s i k k e r h e d s c h e c k o g e v e n t u e l l e f e j l e l l e r d e f e k t e r e r u d b e d r e t. I t v i v l s t i l f æ l d e k o n t a k t e s f o r h a n d l e r e n e l l e r E r g o l e t. T r æ k I h å n d t a g e t I o p a d g å e n d e r e t n i n g f o r l a n g s o m n e d s æ n k n i n g a f b k l i e n t e n u n d e r l ø f t. T r æ k k e t s k a l v æ r e k o n s t a n t f o r a k t i v e r i n g a f n ø d - n e d f i r - f u n k t i o n e n. Fig.2.4B 9

10 2.5 OPLADNING S t e l l a o p l a d e s p å e n a f 2 f ø l g e n d e m å d e r : 1 ) L a d n i n g d i r e k t e i s t i k k o n t a k t ( n o r m a l l a d n i n g ) T a g s t i k k e t ( p å s i d e n a f e l - b o k s e n ) o g s æ t i v æ g k o n t a k t. S i k k e r f ø l g e n d e : a ) N ø d s t o p k n a p p e n s k a l v æ r e u d e b ) L e d n i n g f r a l a d e r t i l v æ g k o n t a k t m å i k k e v æ r e s t r a m. ( S e f o t o f o r o v e n ) D i o d e n p å l a d e r e n l y s e r r ø d t u n d e r o p l a d n i n g. Når b a t t e r i e t e r o p l a d e t l y s e r d i o d e n p å l a d e r e n g r ø n t. 2 ). E k s t e r n l a d e s t a t i o n ( t i l b e h ø r ) D e n n e o p l a d n i n g s m e t o d e e r e t t i l v a l g d e r g ø r e s f o r u d f o r o p l a d n i n g, i d e t d e r k r æ v e s e t e k s t r a b a t t e r i m o d u l. T a g b a t t e r i m o d u l e t o p a f e l - b o k s e n o g s æ t d e t i d e n e k s t e r n e l a d e s t a t i o n, h v o r e f t e r o p l a d n i n g s t a r t e r a u t o m a t i s k. D e t e k s t r a b a t t e r i m o d u l, d e r h a r s t å e t t i l o p l a d n i n g i l a d e s t a t i o n e n s æ t t e s i l ø f t e r e n. S å l e d e s v i l F a u n, v e d a n s k a f f e l s e a f e t e k s t r a b a t t e r i m o d u l, v æ r e k o n s t a n t f u n k t i o n s d y g t i g, S t e l l a e r u d s t y r e t m e d b a t t e r i e r, d e r k r æ v e r r e g e l m æ s s i g o p l a d n i n g. E r g o l e t a n b e f a l e r a t S t e l l a s t i l l e s t i l o p l a d n i n g e f t e r e n d t b r u g, e l l e r s o m m i n i m u m h v e r n a t. M a n k a n i k k e l a d e f o r m e g e t p å S t e l l a, s o m e r u d s t y r e t m e d e n d i o d e p å e l b o k s e n s o m v i a f o r s k e l l i g f a r v e m a r k e r i n g g i v e r f ø l g e n d e i n f o r m a t i o n o m k r i n g b a t t e r i - s t a t u s : I n d i k e r e r a t d e r e r s p æ n d i n g t i l s t e d e v e d e l - b o k s p o l e r n e u n d e r o p l a d n i n g. V e n l i g s t k o n t r o l l e r a t d e t t e s k e r. G r ø n d i o d e i n d i k e r e r f u l d o p l a d n i n g, o g a t l i f t e n e r k l a r t i l b r u g. ( N å r l a d e r e n e r t a g e t f r a ) G u l d i o d e i n d i k e r e r c a. 5 0 % k a p a c i t e t p å b a t t e r i e r n e, o g d e t a n b e f a l e s a t l ø f t e r e n s æ t t e s t i l o p l a d n i n g s n a r e s t m u l i g t. R ø d d i o d e o g g e n t a g n e b i p - l y d e i n d i k e r e r a t b a t t e r i e r n e e r k r i t i s k l a v e i k a p a c i t e t. S t e l l a s k a l i d e n n e s i t u a t i o n O M G Å E N D E s æ t t e s t i l o p l a d n i n g o g l a d e s i 2 4 t i m e r u a f b r u d t. 2.6 TRANSPORT E r g o l e t S t e l l a p e r s o n l ø f t e r e t r a n s p o r t e r e s s i k r e s t i d e n o r i g i n a l e e m b a l l a g e. E m b a l l a g e n e r f o r s y n e t m e d r e l e v a n t e s y m b o l e r, d e r i n d i k e r e r h v i l k e f o r h o l d s r e g l e r f r a g t f ø r e r e n s k a l a n v e n d e. 10

11 3.1 BRUG AF STELLA S t e l l a e r k l a r t i l b r u g n å r m o n t e r i n g s a n v i s n i n g e r n e e r n ø j e o v e r h o l d t. D e r m å k u n a n v e n d e s s e j l b e r e g n e t t i l b r u g i f o r b i n d e l s e m e d s t å l ø f t e r o g s e j l e t s k a l s o m m i n i m u m h a v e 2 s t r o p p e r t i l f a s t s p æ n d i n g p å l ø f t e r e n s a r m e. K o n t a k t E r g o l e t f o r r å d o g v e j l e d n i n g i f o r b i n d e l s e m e d v a l g a f k o r r e k t m o d e l o g s t ø r r e l s e a f s e j l. 3.2 TIPS FOR BRUG AF SEJL L ø f t f r a s i d d e n d e s t i l l i n g : S e j l e t p l a c e r e s m e d m æ r k a t e n u d a d o g m e d r y g d e l e n s å l a n g n e d e p å b r u g e r e n s l æ n d s o m m u l i g t. T r æ k b æ l t e t f r e m o g l u k d e t m e d v e l c r o - b å n d e t. L å s s p æ n d e r n e o g t r æ k s e l e r n e s t r a m t t i l. V æ r o p m æ r k s o m p å a t s p æ n d e r n e s i d d e r u n d e r k a n t e n a f r i b b e n e t. K ø r e s t o l e n s h j u l b r e m s e s, o g s t å l ø f t e r e n f l y t t e s h e n t i l b r u g e r e n. B r u g e r e n p l a c e r e s å v i d t m u l i g t s e l v f ø d d e r n e p å f o d p l a d e n. S t å l ø f t e r e n f l y t t e s s å t æ t p å b r u g e r e n, a t k n æ s t ø t t e n e r h e l t t æ t p å b r u g e r e n s k n æ. K n æ s t ø t t e n s h ø j d e k a n j u s t e r e s m e d e n h å n d s k r u e. V i n k e l e n p å k n æ s t ø t t e n e r m e g e t i n d i v i d u e l, o g a f h æ n g e r a f, h v o r m e g e t b r u g e r e n k a n s t r æ k k e k n æ e n e i o p r e j s t p o s i t i o n. D y b d e n p å k n æ s t ø t t e n j u s t e r e s v e d h j æ l p d e t o h å n d s k r u e n, s o m v i s t p å b i l l e d e t. D e n ø v e r s t e k a n t a f k n æ s t ø t t e n s k a l v æ r e l i g e u n d e r b r u g e r e n s k n æ s k a l. D e r k a n d o g v æ r e t i l f æ l d e h v o r e n p l a c e r i n g d i r e k t e p å k n æ e n e e r a t f o r e t r æ k k e. K n æ s t ø t t e n m å a l d r i g p r e s s e i n d p å k n æ s k a l l e n. S o m v e j l e d n i n g f o r a f s t a n d m e l l e m k n æ o g k n æ s t ø t t e, s k a l e n f l a d h å n d k u n n e p l a c e r e s m e l l e m k n æ e t o g k n æ s t ø t t e n. S o m e k s t r a s t ø t t e, k a n b æ l t e t s p æ n d e s r u n d t o m k n æ p u d e n. 11

12 T r æ k s i d e s t y k k e r n e f r e m u n d e r k l i e n t e n s a r m e o g f a s t g ø r s t r o p p e r n e i l ø f t e k r o g e n e p å a r m e n. F a r v e k o d e r n e p å s t r o p p e r n e i n d i k e r e h ø j d e n a f b r u g e r e n. S o m t o m m e l f i n g e r r e g e l g æ l d e r, a t s t r o p p e r n e s k a l v æ r e k o r t e t i l e n h ø j p e r s o n o g l æ n g e r e t i l e n l a v p e r s o n. B r u g e r e n k a n v æ l g e a t h a v e a r m e n e i n d v e n d i g e l l e r u d v e n d i g p å s e j l e t u n d e r l ø f t e t. E r b r u g e r e n h a l v t s i d e l a m m e t, e r d e t n ø d v e n d i g t a t d e n l a m m e d e a r m e r i n d v e n d i g p å s e j l e t, e l l e r a t e n a r m s l y n g e b e n y t t e s. L ø f t t i l s e j l e t s i d d e r t i l p å r y g g e n. H v i s b æ l t e t i k k e b l e v s t r a m m e t t i l s t r æ k k e l i g t f ø r, s p æ n d e s s e j l e t n u e f t e r, s å d e t s i d d e r s t r a m t t i l. B r u g e r e n g r i b e r n u f a t i s k u m h å n d t a g e n e p å a r m e n. S i k r e r D e m a t b r u g e r e n t a g e r a k t i v t d e l i l ø f t e t, p r ø v e r a t h o l d e r s i g s å o p r e j s t s o m m u l i g t o g r e t t e r b l i k k e t f r e m a d. H a r b r u g e r e n b e s v æ r m e d a t k o m m e o p, i d e n f ø r s t e d e l a f l ø f t e t, a n b e f a l e r v i a t m a n k o m b i n e r e b r y s t s e j l e t m e d e t s æ d e s e j l. S æ d e s e j l e t g i v e r e t f r e m a d r e t t e t t r æ k, o g h j æ l p e r d e r v e d k l i e n t e n m e d a t k o m m e o p. E n d v i d e r e s t i m u l e r e s v æ g t b æ r i n g e n p å b e n e n e. S æ d e s e j l e t t a g e s n e m t a f o g p å. B e d b r u g e r e n o m a t p r e s s e n e d p å f o d p l a d e n o g s t r æ k k e b å d e k n æ - o g h o f t e l e d. P l e j e r e n k a n h j æ l p e t i l v e d a t p l a c e r e e n h å n d p å b r u g e r e n s k n æ o g p r e s s e f o r s i g t i g t n e d a d. F o r t s æ t l ø f t e t, m e d h e n s y n t i l b r u g e r e n s k u n n e n, t i l b r u g e r e n e r i ø n s k e d e o p r e j s t e p o s i t i o n L ø f t a l d r i g b r u g e r e n h ø j e r e e n d n ø d v e n d i g t! F r a s t å e n d e p o s i t i o n : K ø r e s t o l e n p l a c e r e s u n d e r b r u g e r e n, s å l e d e s a t k n æ l e d e t e r u d f o r k a n t e n a f k ø r e s t o l e n. B r e m s a l d r i g s t å l ø f t e r e n m e n s d e n e r i b r u g! B r u g e r e n s æ n k e s n e d s å b a g d e l e n f l u g t e r m e d r y g g e n a f k ø r e s t o l e n, s å l e d e s a t b r u g e r e n g l i d e r d i r e k t e t i l b a g e, o g n e d i s æ d e t. D e t t e k r æ v e r s t o r o p m æ r k s o m h e d b å d e f r a b r u g e r o g p l e j e r. 12

13 4.1 RENGØRING P r o d u k t e t k a n r e n g ø r e s m e d e n l e t f u g t i g k l u d e v e n t u e l t t i l s a t a l m i n d e l i g t r e n g ø r i n g s m i d d e l. K e m i k a l i e r o g a n d r e s t æ r k e m i d l e r m å i k k e a n v e n d e s. S t e l l a m å u n d e r i n g e n o m s t æ n d i g h e d e r g e n n e m g å e n a u t o k l a v e r i n g s p r o c e s, h v i l k e t v i l s i g e m a s k i n e l v a s k v e d h j æ l p a f d a m p. D e t a n b e f a l e s a t p r o d u k t e t r e n g ø r e s e f t e r h v e r t b r u g f o r a t u n d g å s m i t t e f a r e. P r o d u k t e t k a n d e s i n f i c e r e s m e d s p r i t. 4.2 OPBEVARING S t e l l a s k a l o p b e v a r e s i t ø r r e o m g i v e l s e r m e d e n r e l a t i v l u f t f u g t i g h e d, d e r i k k e o v e r s t i g e r 9 0 % S t e l l a v i l e f t e r k o r t t i d u d e n b r u g a u t o m a t i s k g å I s t a n d - by- t i l s t a n d, s å l e d e s a t b a t t e r i e r n e s k å n e s. S t e l l a s k a l v æ r e f u l d t o p l a d e t f ø r d e n h e n s æ t t e s o p b e v a r i n g p å d e p o t e l l e r l i g n e n d e f o r l a n g t i d s o p b e v a r i n g, o g n ø d s t o p p e t s k a l t r y k k e s i n d. 4.3 BRUG I SÆRLIGE OMGIVELSER S å f r e m t d e r v i l v æ r e b e h o v f o r b r u g a f S t e l l a I a n d r e o g m e r e a g g r e s s i v e m i l j ø e r s o m s v ø m m e h a l e l l e r u d e n d ø r s s k a l d e t o p l y s e s v e d b e s t i l l i n g. S t e l l a s k a l I s å d a n n e t i l f æ l d e s p e c i a l b e h a n d l e s f o r a t s i k r e e n h e n s i g t s m æ s s i g d r i f t. 5.1 ÅRLIGT EFTERSYN S t e l l a s k a l a l t i d v e d l i g e h o l d e s a f a u t o r i s e r e t p e r s o n a l e, s o m e r u d d a n n e t a f e n t e n E r g o l e t e l l e r a n d e n h j æ l p e m i d d e l s p e c i a l i s t. V e d l i g e h o l d e l s e i n d e b æ r e r : U d s k i f t n i n g a f p r i n t k o r t, b a t t e r i e r, l a d e r o g a n d r e d e l e s a m t f o r e t a g e e f t e r s y n a f l ø f t e r o g l ø f t e å g. F a b r i k a n t e n, E r g o l e t, f o r e s k r i v e r a t d e n n e l i f t S K AL e f t e r s e s a f e n k v a l i f i c e r e t o g a u t o r i s e r e t p e r s o n m i n d s t e n g a n g å r l i g t. E t å r l i g t e f t e r s y n e r o g s å a n b e f a l e t i d e n r e l e v a n t e e u r o p æ i s k e s t a n d a r d ( E N I S O ) f o r l ø f t e r e. D e t p å h v i l e r k ø b e r e n a t s i k r e a t d e t t e e f t e r s y n g e n n e m f ø r e s. H v i s d e å r l i g e e f t e r s y n o v e r h o l d e s o g p r o d u k t e t a n v e n d e s s o m f o r e s k r e v e t i d e n n e m a n u a l, a n s l å r E r g o l e t a t p r o d u k t e t s l e v e t i d e r c a. 1 0 å r. 13

14 5.2 FEJLFINDING Fejl: Stella reagerer ikke når håndbetjeningens OP/NED taster aktiveres. Der er ikke lys i dioden. Mulig årsag: Nødstop er aktiveret Løsning: Deaktiver nødstop (se afsnit 2.4) Mulig årsag: Defekt håndkontrol. Kontrolleres ved afprøvning af anden håndkontrol på løfteren. Løsning: Rekvirer ny håndkontrol fra forhandler eller Ergolet. Fejl: Løftearmen kan kun enten køre op eller ned ikke begge dele. Det elektriske benspred virker kun ind eller ud ikke begge veje. Mulig årsag: Løsning: Mulig årsag: Løsning: Fejl i el-boks Udskift el-boks Løs forbindelse I håndkontrollen Udskift håndkontrol Fejl: Actuatoren støjer eller vibrerer på en afvigende måde Mulig årsag: Løsning: Actuatoren er defekt Afmonter actuatoren for udskiftning Fejl: Hastigheden på benspred eller løftemotor er meget langsom, især med vægt i liften Mulig årsag: Fejlfinding: Løsning: Mulig årsag: Løsning: Mulig årsag: Løsning: Batterierne er flade Check batterierne for defekt Check lader og ladeforbindelse Oplad min. 24 timer uden afbrydelse eller udskift batterierne Udskift lader Defekt lader Udskift lader Forbindelse fra håndkontrol til lader er defekt Afprøv en anden lader hvis muligt, eller rekvirer ny håndkontrol 14

15 T EKNISKE DATA Løfteegenskaber: Max. kapacitet 160 kilo Løfteinterval cm Antal gennemsnitlige løft (belastning ca. 80 kg og interval på ca. 0,5 m): ca Understel: Udvendigt mål cm Indvendigt mål 52-92cm Højde (for/bag) 12 cm / 15 cm Længde 82 cm Diameter på hjul (for/bag) 75 mm/ 100 mm Venderadius 107cm Vægt: Totalvægt 46,5 kg Tungeste enkelt-del ca. 24 kg Materialel : Pulverlakeret stål Standard RAL-farver: Se brochure Elektriske detaljer: Strømforsyning på løfteren 36 V Maximum løbende 10 A IP-klasse: IP20 Støj Lwa ved løft/sænke uden last er 49dB(A) Lwa ved løfte/sænke med max. last er 47dB(A) Flere måleresultater kan oplyses ved henvendelse til Ergolet. 7.1 MILJØMÆSSIGE FORHOLD OG BORTSKAFFELSE S t e l l a h a r e n f o r v e n t e t l e v e t i d p å m i n d s t 1 0 å r f o r u d s a t d e f o r e s k r e v n e s e r v i c e e f t e r s y n e r o v e r h o l d t o g d e a l m i n d e l i g e v e d l i g e h o l d e l s e s - o g p l e j e v e j l e d n i n g e r e r b l e v e t f u l g t. B o r t s k a f f e l s e a f l ø f t e r e n k a n s k e v i a E r g o l e t. E f t e r e n d t l e v e t i d p å t a g e r E r g o l e t s i g a t t a g e l i f t e n t i l b a g e s å l e d e s a t d e e n k e l t e d e l e b l i v e r f o r s v a r l i g t b o r t s k a f f e t e l l e r g e n a n v e n d t. E n k e l t d e l e n e i n d e h o l d e r h a l o g e n e r, a l u m i n i u m, b l y b a t t e r i e r, AB S p l a s t m a t e r i a l e r o g s t å l o g e r m i l j ø s k a d e l i g e s å f r e m t d e i k k e b o r t s k a f f e s p å f o r s v a r l i g v i s. 7.2 BATTERIER OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD S t e l l a e r u d s t y r e t m e d 3 x 1 2 V o l t b a t t e r i e r s o m e f t e r e n d t l e v e t i d k a n a f l e v e r e s t i l E r g o l e t e l l e r t i l d e n k o m m u n a l e g e n b r u g s / a f l e v e r i n g s s t a t i o n f o r f o r s v a r l i g b o r t s k a f f e l s e. 7.3 KVALITETSGODKENDELSER E r g o l e t, s o m e r p r o d u c e n t a f S t e l l a p e r s o n l ø f t e r e, e r I S O / o g I S O g o d k e n d t u n d e r D S. D i s s e c e r t i f i c e r i n g e r b e t y d e r, a t p r o d u k t e r n e o g v i r k s o m h e d e n l e v e r o p t i l d e g æ l d e n d e i n t e r n a t i o n a l e s t a n d a r d e r f o r k v a l i t e t s s t y r i n g s a m t s t a n d a r d e r f o r s p o r b a r h e d f o r m e d i c i n s k e p r o d u k t e r. S t e l l a p e r s o n l ø f t e r e r k l a s s i f i c e r e t s o m e t M e d i c i n s k U d s t y r K l a s s e 1 p r o d u k t. 15

16 8.1 TILBEHØR OG RESERVEDELE P R O D U K T E R : V a r e n u m m e r B e s k r i v e l s e S t e l l a T I L B E H Ø R : V a r e n u m m e r B e s k r i v e l s e D i s k r e t l a d e r f o r b a t t e r i m o d u l B a t t e r i m o d u l m e d h å n d t a g 3 6 V V æ g t s k a l a i n k l u s i v å g V æ g t s k a l a k o m p l e t w / o å g R E S E R V E D E L E : V a r e n u m m e r B e s k r i v e l s e El- b o x P r i n t k o r t H å n d b e t j e n i n g B a t t e r i m o d u l m e d h å n d t a g 3 6 V L ø f t e a c t u a t o r L A F - 3 L B e n s p r e d n i n g s a c t u a t o r R e. G C ( A ) P l u g i n ( s w i t c h m o d e ) L a d e r k o m p l e t P l u g i n ( s w i t c h m o d e ) L a d e r L a d e - b o x B r e m s e h j u l M a n n e r ø m m - 1 s t k. r ø d b r e m s e MK- J - S P T E / K - 10 F o r h j u l M a n n e r ø 7 5 m m - 1 s t k. MK- S P T E / K S H S k u m f o r l ø f t e a r m S k u m f o r s k u b b e h å n d t a g K n æ p u d e u d e n b a g p l a d e K n æ p u d e m e d b a g p l a d e R e m m e d s p æ n d e f o r k n æ p u d e F a b r i k a n t : E r g o l e t T a a r n b o r g v e j 1 2 C K o r s o e r D e n m a r k F o r h a n d l e r : T e l e f o n : F a x : e - m a i l : e r g o l e e r g o l e t. d k H j e m m e s i d e : w w w. e r g o l e t. c o m

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

Brugervejledning Olympus 2004

Brugervejledning Olympus 2004 Brugervejledning Olympus 2004 31.07.2007 - Version 3 Indhold 1. Sikkerhed introduktion OLYMPUS 2004....3 1.1 Beskrivelse af dele...4 1.4 Formål...5 1.5 Brug...5 1.6 Generelle bemærkninger vedr. brug...6

Læs mere

Solar/175. Personløfter. Brugermanualen. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug.

Solar/175. Personløfter. Brugermanualen. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug. Solar/175 Personløfter Brugermanualen Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

Stellar/160. Ståløfter. Brugermanualen. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden ståløfteren tages i brug.

Stellar/160. Ståløfter. Brugermanualen. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden ståløfteren tages i brug. Stellar/160 Ståløfter Brugermanualen Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden ståløfteren tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Luna/200. Luna/275. Loftlift. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel. Manualen skal læses inden Luna tages i brug.

Luna/200. Luna/275. Loftlift. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel. Manualen skal læses inden Luna tages i brug. Luna/200 Luna/275 Loftlift Brugervejledning Vigtigt - advarsel! Manualen skal læses inden Luna tages i brug. Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse

Læs mere

Luna IPx4. Loftlift. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Luna IPx4. Loftlift. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Luna IPx4 Loftlift Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Lambda/175 Badeleje Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

Generelt om liften. Indholdsfortegnelse: Kunde: Lift model: Serienummer: År og måned: Maks. belastning:

Generelt om liften. Indholdsfortegnelse: Kunde: Lift model: Serienummer: År og måned: Maks. belastning: Arnold Brugermanual Dette instruktionshæfte er din guide til at udføre et trygt og sikkert lift med Arnold liften. Du får anvisninger på hvordan du i praksis bruger liften og gennemfører et lift. Generelt

Læs mere

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Pallas/150 Ståløfter Brugervejledning! Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale, i forbindelse

Læs mere

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01 Hera/160 - Basic - Gas tilt - El tilt Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører,

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

All-in-One. Brugermanual 25-20010, 25-20020, 25-20030 25-20040, 25-20050

All-in-One. Brugermanual 25-20010, 25-20020, 25-20030 25-20040, 25-20050 All-in-One Brugermanual 25-20010, 25-20020, 25-20030 25-20040, 25-20050 Dette instruktionshæfte er din guide til at udføre et trygt og sikkert lift med All-in-One liften. Du får anvisninger på hvordan

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 5/2015: Stationært fritstående skinnesystem inklusiv motor og eksklusiv sejl.

Kravspecifikation delaftale 5/2015: Stationært fritstående skinnesystem inklusiv motor og eksklusiv sejl. Kravspecifikation delaftale 5/2015: Stationært fritstående skinnesystem inklusiv motor og eksklusiv sejl. ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 36 18-03 Minimumskrav til service

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

Indkøbsskabelon. Mobil personløfter med løftesejl. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 03 (-04) www.socialstyrelsen.dk

Indkøbsskabelon. Mobil personløfter med løftesejl. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 03 (-04) www.socialstyrelsen.dk Indkøbsskabelon Mobil personløfter med løftesejl ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 03 (-04) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

Eva600EE. Funktionskontrol. Læs altid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Eva600EE. Funktionskontrol. Læs altid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Eva600EE SystemRoMedic TM Manual - Dansk 3 4 5 6 2 11 12 1 9 1. Løftearm 2. Løftesøjle 3. Skubbehåndtag 4. Batteripakke 5. Nødstop 6. Styreboks 7. Motor til benspredning 8. Baghjul med bremse 9. Løfteåg

Læs mere

Rise IIIS-130. Højde justerbar bade- og toiletstol med sædetilt. Brugermanual. Vigtig information

Rise IIIS-130. Højde justerbar bade- og toiletstol med sædetilt. Brugermanual. Vigtig information Rise IIIS-130 Højde justerbar bade- og toiletstol med sædetilt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Brugermanualen henvender sig til teknikere, ergoterapeuter

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

GL5 GLS5. Mobile løftere

GL5 GLS5. Mobile løftere GL5 GLS5 Mobile løftere GL5 mobil personløfter Guldmanns GL5 mobile personløftere er et gulvbaseret alternativ til de loftsmonterede løft- og forflytningssystemer. Vi har lyttet til brugernes og personalets

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

Indkøbsskabelon. Mobil ståløfter. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 04 (-01) www.socialstyrelsen.dk

Indkøbsskabelon. Mobil ståløfter. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 04 (-01) www.socialstyrelsen.dk Indkøbsskabelon ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 04 (-01) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud. Skabelonen

Læs mere

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning 2010-05-20/ ver 6 Brugs- og monteringsanvisning Art nr: 10780 Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning VIGTIGT! Svan Lift må ikke anvendes, serviceres eller rengøres af personer, som ikke har læst eller

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Cathy Personløfter betjeningsvejledning 04-2013

Cathy Personløfter betjeningsvejledning 04-2013 Rehab-Care.dk ApS Cypresvej 3 7400 Herning, DK www.rehab-care.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion.... 3 2. Generelle forsigtigheds regler:... 4 3. Anvendelsesområde.... 5 4. Levetid for produktet....

Læs mere

Stor produktivitet takket være forbedret ydeevne

Stor produktivitet takket være forbedret ydeevne giver værdifulde fordele til virksomheder, der søger efter en tidsbesparende, mere produktiv og let anvendelig feje-/sugemaskine, til støvfri opfejning af tørt smuds. er ideel til rengøringsselskaber,

Læs mere

RiseAtlasTM. SystemRoMedic. Unik opladningsløsning QuickTrolleySystem Natlys. Ophængsbøjle sælges separat

RiseAtlasTM. SystemRoMedic. Unik opladningsløsning QuickTrolleySystem Natlys. Ophængsbøjle sælges separat TM RiseAtlasTM SystemRoMedic Unik opladningsløsning QuickTrolleySystem Natlys Ophængsbøjle sælges separat Ubegrænsede løftemuligheder RiseAtlas er en moderne, stilfuld og yderst funktionel loftløfter,

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion.... 3 2. Udpakning.... 3 3. Generelle forsigtigheds regler.... 4 4. Anvendelsesområde.... 5 5. Levetid

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. sikkerhed..........................................................

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Brukerveiledning. TA Dusj- og toalettstol

Brukerveiledning. TA Dusj- og toalettstol TA Dusj- og toalett stol Brukerveiledning Vare nr. 670220 TA Dusj- og toalettstol Brugsanvisning for TA. bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne

Læs mere

lift elevatorer person elevatorer løfteplatforme trappelifte godselevatorer servicelifte pool lifte

lift elevatorer person elevatorer løfteplatforme trappelifte godselevatorer servicelifte pool lifte lift elevatorer person elevatorer løfteplatforme trappelifte godselevatorer servicelifte pool lifte 2 20 23 35 40 45 54 2 lift elevatorer Premier Liften Semi automatisk lift Leveres standard med skakt

Læs mere

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Dawn Modulopbygget Personløfter VIGTIGT: Dawn Personløfter må af sikkerheds- & funktionshensyn KUN samles og/eller modificeres af en autoriseret tekniker. Ukorrekt samling

Læs mere

Brugervejledning til. Pallas 2000

Brugervejledning til. Pallas 2000 Brugervejledning til Pallas 2000 ERGOLET A/S, TÅRNBORGVEJ 12 C, 4220 KORSØR TLF. 58 37 37 20 Version 4 05.10.07 SAMLEANVISNING Der anvendes to 17 mm fastnøgler el.lign. ved monteringen. 1. Den vertikale

Læs mere

Indkøbsskabelon. Stationær personløfter, loftsløfter

Indkøbsskabelon. Stationær personløfter, loftsløfter Indkøbsskabelon Stationær personløfter, loftsløfter ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 12 (-02) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse

Læs mere

VELA Samba 500. VELA Samba 520. VELA Samba 510 BRUGERMANUAL

VELA Samba 500. VELA Samba 520. VELA Samba 510 BRUGERMANUAL DK VELA Samba 500 VELA Samba 520 VELA Samba 510 BRUGERMANUAL 510 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING.... 3 1.1. SIKKERHED.... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN.... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Vinduesløfter. Tekniske data: Vægt: 50 kg Længde: 900 mm Bredde: 500 mm Højde: 1800 mm

Vinduesløfter. Tekniske data: Vægt: 50 kg Længde: 900 mm Bredde: 500 mm Højde: 1800 mm T U N G E D Ø R E O G V I N D U E R K O R T L Æ G N I N G A F T E K N I S K E H J Æ L P E M I D L E R Vinduesløfter Vægt: 50 kg Længde: 900 mm Bredde: 500 mm Højde: 1800 mm Kan montere vinduer op til 150

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med sædetilt, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-22) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Nova 300 NG personløfter

Nova 300 NG personløfter Nova 300 NG personløfter mart, enkel og ergonomisk Nova 300 NG Personløfter hjælper med at forflytte mennesker med begrænset styrke og mobilitet. Personløfteren er et fleksibelt hjælpemiddel, der anvendes

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion.... 3 2. Udpakning.... 3 3. Generelle forsigtigheds regler.... 4 4. Anvendelsesområde.... 5 5. Levetid

Læs mere

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde DENNE PLACERES SYNLIGT PÅ VÆGGEN Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde Efterlad ALDRIG et barn på puslebordet uden opsyn Det anbefales, at puslebordet kun betjenes af personalet Vær særlig

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

El-scooter katalog Jørn Iversen Rødekro ApS

El-scooter katalog Jørn Iversen Rødekro ApS Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Telefon +45 74 66 92 42 Telefax +45 74 66 92 94 iversen@ji.dk www.ji.dk El-scooter katalog Tilbehør En el-scooter fra Jørn Iversen Rødekro ApS

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

LikoLight. Art. nr. 2030001

LikoLight. Art. nr. 2030001 Dansk Brugsanvisning 7DK145101-01 2004-06-28 LikoLight Art. nr. 2030001 LikoLight er en smidig mobil personløfter, der er designet til enkelt og hurtigt at kunne foldes sammen, f.eks. ved lejlighedsvise

Læs mere

Den mobile løfter Eva400EE/EM er udviklet til at dække de fleste behov for en personløfter sammen med det rette

Den mobile løfter Eva400EE/EM er udviklet til at dække de fleste behov for en personløfter sammen med det rette DRAWN APPROVED BY STATUS: COMMENTS: NAME DATE TITLE SIZE MATERIAL: SCALE:1:10 DW Eva400EE/Eva400EM SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 3 1 5 4 6 7 REVISION HISTO A REV. DESCRIPTION 8 3 4 5 6 7 2 B C D 13

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l 510 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. sikkerhed..........................................................

Læs mere

- fordi der ER forskel...

- fordi der ER forskel... S C O O T E R A / S - fordi der ER forskel... KARMA 737 VORES MEST SOLGTE MODEL Kr. 19.995,- En el-scooter fra Bek giver dig frihed og livskvalitet - frihed til at komme ud og handle dine dagligvarer samt

Læs mere

RiseAtlasTM. SystemRoMedic. Flere forskellige modeller Kompakt format og ekstremt lav vægt QuickTrolleySystem Natlys. Ophængsbøjle bestilles separat

RiseAtlasTM. SystemRoMedic. Flere forskellige modeller Kompakt format og ekstremt lav vægt QuickTrolleySystem Natlys. Ophængsbøjle bestilles separat TM RiseAtlasTM SystemRoMedic Flere forskellige modeller Kompakt format og ekstremt lav vægt QuickTrolleySystem Natlys Ophængsbøjle bestilles separat Ubegrænsede løftemuligheder RiseAtlas er en moderne

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Liko M220 / Liko M230

Liko M220 / Liko M230 Liko M220 / Liko M230 Brugsanvisning Dansk 7DK150106-04 2012-03-06 Gælder for følgende modeller: Liko M220 Varenr. 2050010 Liko M230 Varenr. 2050015 Liko M230 Produktbeskrivelse Liko M220 og M230 er to

Læs mere

Håndtering af affaldscontainere og gods til eks. dagrenovation og øl/vand op og ned af trapper. Find mere inspiration på cj-montage.

Håndtering af affaldscontainere og gods til eks. dagrenovation og øl/vand op og ned af trapper. Find mere inspiration på cj-montage. Håndtering af affaldscontainere og gods til eks. dagrenovation og øl/vand op og ned af trapper. Homepage: www. E-mail: info@ Teknisk information Godstrappelift 125TS bruges til at transportere affaldscontainere,

Læs mere

b r u G e r m a n u a l

b r u G e r m a n u a l DK 1.6. TEKNISK DATA Konstruktion: VELA Samba 500 VELA Samba 510 VELA Samba 520 Sædestørrelse Siddehøjde 4257 cm 4257 cm 4257 cm Rygstørrelse 29 x 10 cm 38 x 22 cm Rygvinkling Ja 8 kg 10 kg 10 kg Understel

Læs mere

DOKUMENTATION VÆGRACK GULVRACK PC RACK TILBEHØR. www.am-rack.dk

DOKUMENTATION VÆGRACK GULVRACK PC RACK TILBEHØR. www.am-rack.dk DOKUMENTATION VÆGRACK GULVRACK PC RACK TILBEHØR www.am-rack.dk Indholdsfortegnelse Side Index 1 Beskrivelse Vægrack. 2 Beskrivelse Gulvrack. 3 Beskrivelse PC Rack. 4 Bagplade 6he, 10he, 15he, 20he. Stabiliseringsvinkler.

Læs mere

Rehab-Care.dk ApS Avnvej Herning, DK

Rehab-Care.dk ApS Avnvej Herning, DK Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion... 3 2. Udpakning... 3 3. Generelle forsigtigheds regler... 4 4. Anvendelsesområde... 5 5. Levetid for

Læs mere

b r u G e r m a n u a l

b r u G e r m a n u a l D K VELA Tango 100S med gas højderegulering VELA Tango 100ES med el-højderegulering b r u G e r m a n u a l V E L A T a n g o 1 0 0 E S / 1 0 0 S w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning.........................................................

Læs mere

DK... GH2 HD Twin løftemoduler

DK... GH2 HD Twin løftemoduler DK....... GH2 HD Twin løftemoduler GH2 HD Twin løftemoduler Varenumre: 120001 - x023 1.00......... Formål og anvendelse......................................... 3 1.01......... Producent.....................................................

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

VELA TANGO 100ES / 100S

VELA TANGO 100ES / 100S DK VELA Tango 100S gas højderegulering VELA Tango 100ES elektrisk højderegulering B R U G E R M A N U A L VELA TANGO 100ES / 100S INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. GENERELT... 4 Reklamationsret...

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-23) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Lille maskine med store resultater

Lille maskine med store resultater Den fås som batteri-model til både indendørs- og udendørsbrug. Maskinen er designet til at holde til krævende arbejdsmiljø Utrolig manøvredygtig, kan rengøre på svært tilgængelige områder Kan rengøre tæpper

Læs mere

Flexi rullebane PRE-50-3

Flexi rullebane PRE-50-3 Flexi rullebane PRE-50-3 Flexi rullebanen er udtrækkelig op til 4,45 meter og leveres altid med et ende-stop, Flexi rullebanen, benyttes som reglen altid efter en kasselukker, de højde justerbare ben,

Læs mere

Elektrisk trappesækkevogn

Elektrisk trappesækkevogn Elektrisk trappesækkevogn stabil alsidig fornyet 75 94 58 00 www.nielsbo.dk Liftkar HD Den kraftige trappesækkevogn Med Liftkar HD s Serie udvider SANO sin produktrække af elektriske modulopbyggede trappesækkevogne,

Læs mere

Golvo 7000 ES art. nr. 2000009 Golvo 7007 ES art. nr. 2000010

Golvo 7000 ES art. nr. 2000009 Golvo 7007 ES art. nr. 2000010 Dansk Brugsanvisning 7DK140102-01 2005-08-23 Golvo 7000 ES art. nr. 2000009 Golvo 7007 ES art. nr. 2000010 Golvo er en 100% elektrisk mobillift, dvs både bevægelsen hæv/sænk samt benspredning er eldrevet.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

EVAB undersøgelsesleje - 180 kg belastning

EVAB undersøgelsesleje - 180 kg belastning Lejer EVAB undersøgelsesleje - 180 kg belastning 1 og konstruktion Hæve-/sænkefunktion To-delt undersøgelsesleje. i koldskum, beklædt med slidstærkt betræk i lysblå farve. Hæve-/sænkefunktion kan fås enten

Læs mere

Skydedørs beslag Kg 40/ Kg 75 samt tilbehør

Skydedørs beslag Kg 40/ Kg 75 samt tilbehør Skydedørs beslag Kg 40/ Kg 75 Nr. 00852 Komplet beslagsæt Kg 40. Bestående af: 2 stk. skydedørsruller, 2 stk. bolt med plade, 2 stk. endestop, 1 stk. nylon bundstyr, samt træskruer til montering. Skydedørsrullerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Frihed til oplevelser. Find din nye frihed med et el-køretøj fra Sportster A/S. Totalløsninger fra Sportster A/S

Frihed til oplevelser. Find din nye frihed med et el-køretøj fra Sportster A/S. Totalløsninger fra Sportster A/S Find din nye frihed med et el-køretøj fra Sportster A/S Totalløsninger fra Sportster A/S Velkommen Indhold Sportster A/S er din professionelle danske leverandør af el-køretøjer gennem mere end 25 år. Vi

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner MX 15/19 Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

Brugermanual. Get-Up Ståstøttebord. PDF 5608 Marts-09

Brugermanual. Get-Up Ståstøttebord. PDF 5608 Marts-09 Brugermanual Get-Up Ståstøttebord PDF 5608 Marts-09 Generelt Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 Klargøring 3 Advarsler 3 2. Præsentation Formål 4 3. Betjening og brug Håndbetjening 5 Nødstop og Nødsænk

Læs mere

Den nye generation af mobillifte.

Den nye generation af mobillifte. Den nye generation af mobillifte. LikoTM VikingTM mobillifte Viking XS Viking S Viking M Viking L Viking XL Lad jeres behov være afgørende. Gennem årene har den unikke LikoTM VikingTM liftserie sat standarden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere