Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 ;vvv... Rtümsmntmmmnbssæ mmm MEDLEMSBLADK«VI serie.mc 14 Juni 1964 Sommertur 1964 RE GENSIANE RSAMF UNDET AFHOLDER tirsdag den 16.juni 1964 kl 19. sammenkomst med damer Mødested: Dansk Folkemuseum i Brede. """"" Musæet og bygninger beses under ledelse af overinspektør ved Nationalmuseet Holger Rasmussen (Regens ). Efter forevisningen begiver vi os til Ørholm Hotel, hvor der serveres smørrebrød, øl, snaps og kaffe. Prisen pr. deltager 15 kr. Hvorledes kommer man til Brede og Ørholm? Kommer man med bil, er der gode parkeringsmuligheder både ved Brede og Ørholm. Med S-togåfra Hovedbanegården kl , fra Nørreport , Østerport , Frederiksberg og Nørrebro , med omstigning på Jægersborg station, ankommer man til Brede 'kl Af hensyn til hjemrejsen fra Ørholmanbefales det at købe returbillet til Ørholm. Deltagelse bedes anmeldt snarest og senest torsdag den 11, juni til: Landsretssagfører Nørring, Minerva 1412 (kl 10-16).

2 ' Et par ord fra Formanden. Det er med beklagelse, det må konstateres, at det ikke lykkedes for os i 1963 at udsende "Regensen", ligesom det heller ikke lykkedes at få arrangeret den årlige sommertur. For mit eget vedkommende var grunden den, at jeg af Forenede Nationer var blevet anmodet om at holde forelæsninger i 3 måneder ved instituttet for kriminalitetsbekæmpelse i Tokyo, hvilket bevirkede et fravær fra slutningen af april til slutningen af juli. Ved generalforsamlingen d. 2.december 1963 blev pastor Hvidbjerg-Hansen indvalgt i bestyrelsen, og Wallevik har hermed fået en kærkommen medhjælp til sin redaktionsvirksomhed. Resultatet er udsendelsen af dette nummer af "Regensen". Også i år har vi tilladt os at vedlægge en giroblanket til indbetaling af kontingentet på 10 kr, der skal dække perioden fra til 31/ , A. H-K REFERAT AF GENERALFORSAMLINGER Den 26.november 1962 afholdtes ordinær generalforsamling på Regensen med sædvanlig dagsorden. Landsretssagfører R. C. Paabøl valgtes som dirigent. Formanden aflagde beretning. Kassereren fremlagde regnskaberne, der kommenteredes af revisor Bjørklund Bertelsen og godkendtes., Til formand genvalgtes vicedirektør A. Hye-Knudsen. Den øvrige bestyrelse' 4:,Karl Sørensen (kasserer), Skovgaard Christensen, Nørring, Jørgen Paulsen, Wallevik og AunSholm - genvalgtes. Også revisorerne Vigild og Bjørklund Bertelsen genvalgtes. Vedtægternes paragraf 4 vedtoges formuleret således: "Regensianersamfundets anliggender varetages af en bestyrelse, der består af en formand, en kasserer, fem bestyrelsesmedlemmer samt Regensens til enhver tid værende klokker. Bestyrelsen fungerer for 'et år ad gangen. Samfundet tegnes af formanden i forening med kassereren. Formanden og kassereren vælges hver for sig og ved simpel stemmeflerhed direkte af generalforsamlingen. De fem bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes af den ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen vælger endvidere to revisorer. Genvalg kan finde sted. " Under eventuelt henstillede Provsten til bestyrelsen at puste liv i spilleaftenerne og at søge udgivet en Regensianerbiografi. Efter generalforsamlingen spistes middag på Salen, og Regensianerne gav prøver på årets revu. -(0)- Den 2.december 1963 afholdtes ordinær generalforsamling på Regensen. Politimester E. Reinstrup valgtes som dirigent. Formanden aflagde beretning, og regnskaberne godkendtes. I stedet for Skovgaard Christensen, der ønskede at trække sig tilbage, indvalgtes pastor Hvidberg-Hansen, Ribe, ibestyrelsen. De øvrige valg var genvalg. Aunsholm. REGENSIANERSAMFUNDETS BESTYRELSE Vicefængselsdirektør A.l-Iye -Knudsen, formand. Ekspeditionssekretær Karl Sørensen, kasserer. Stockflethsvej 21, København F, telefon GOthåb Landsretssagfører Niels Nørring, l-i.c. Andersens Boulevard 42, København V, telefon Mlnerva Politifuldmægtig Poul Aunsholm. sekretær. - Museumsdirektør Jørgen Paulsen. Pastor O. Hvidberg-Hansen, Hjortlund pr. Gredstedbro. Tlf. Gredstedbro 156. Læge Knut Wallevik.

3 Regnskab for Regensianersamfundet / Kassebeholdning u g Kontingent ' Renter _ Generalforsamlingen 27/ Betalt af deltagerne ,......i Udflugten til' tøihuset 29/ L Betalt af deltagerne..._ Spilleaftenerne på Regensen Betalt af deltagerne '.....' "Regensen" ' Diverse udgifter ' Kassebeholdning 31/ kr hvoraf 3000 kr er båndlagt iflg. generalforsamlingsbeslutning. Regnskab for Regensianersamfundet / Kassebeholdning Kontingenter + restancer Renter Generalforsamlingen 26/ Betalt af deltagerne Spilleaftenerne på Regensen Betalt af deltagerne Diverse udgifter Kassebeholdning 31/ kr hvoraf 3000 kr er båndlagt iflg. generalforsamlingsbeslutning. ' Revideret og Intet Karl fundet S rensen at bemærke. Ø Vigild Biørklund Bertelsen. Regnskab for Regensianersamfundets Legat / Kassebeholdning Bidrag ' ' Renter , Udgifter ' i Udbetalte 'legater.....' oo Overfçbrt til kapitalkonto Kassebeholdning 31/ kr

4 Regnskab for Régensioneråomfundets Legot / I. Kossebeholdning Bidrag og indgåede restoncer.._ Renter Udgifter Udbetalte legater Overført til kopitoikonto ' ' Kossebeholdning 31/ kr Formue 31/8 1963: Karl Sørensen SiciSIan 1947/92: 2% ' Revideret og intet fundet at bemærke , % Vigild Biørklund Bertelsen Østift. Kreditf. til forsk. rente.. Til REGENSENS V-P bal lørdag d ,1964 Til minde om 100-årsdagen for stormen på DYBBØL MØLLE eller REGENSENS restauration. 1 Vi haver så nyeligen blegned, da de hamred og larmed i vor gård. Mangen Væg er for trykluftboret segnet, og TREKRONER har fået ulivssår. Selv de dejligste skår fik en skæbne så hård de blev knaldet i vores gamle gård. 2 De har gennemført Salens restaurering og Vi takker fru Koppel og PH, men Vi savner vor egen tapetsering: knuste flasker og brækket ovenpå. Salen bliver ej pæn før Vi får tømmermænd til at garve vor sal engang igen. 3 De har voldeligt prøvet at forandre vores kæreste ven i al vor nød: til TREKRONER vi aldrig mer' skal vandre for at lette vort hårdt betrængte skød. (Dllets løb har sin lov trangen kommer endog vi vil komme hver gang vi har behov. 4 Ja - de haver så nylig restaureret og TREKRONER den dryppe endnu, selv vor port har de ganske maltrakteret, men endda er Vi frejdige i hu mens vi drikker som før, si,r Vi tak (som Vi bør) og i morgen ser salen ud som før. (PIP)

5 Møde med en gammel Regensiane'r. En gammel regensianer. Den 16. august 1963 var en for denne årstid endog usædvanlig kold og regnfuld aften, og de fem regensianere, der af viceprovsten var indbudt til en lille komsammen, glædede sig derfor særligt tilat få del i den bid brød og dejlige kaffe, uden hvilkenman ikke bliver modtaget iviceprovstens hus. Aftenens hædersgæst var dommer S.Volkersen af regensårgangen 1910, en forbløffende vital og' munter herre, som med megen lune berettede om studenternes og især regensianernes liv før første verdenskrig, og som i aftenens forløb viste, at man på charmerende vis kan forene den mest grundfæstede royalistiske og ærkereaktionære politiske holdning med.. en åben og fordomsfri indstilling til 'xlivets foreteelser.. - Den gamle herre havde haft sin gang på Regensen, længe før han selv fik det store kommunitet med tilhørende regensbolig, idet hans bedste ven Lassen da boede herinde, og dommeren næsten daglig besøgte ham. Det havde i øvrigt været lidt vanskeligt for Volkersen at komme ind, idet hans store broder før ham havde boet der, og denne broder havde behæftet familienavnet med et uafvaskeligt ry som - luddovne; men takket være familiebekendtskaber gik det tilsidst i orden. Samme broder stod i øvrigt i stor gunst hos den daværende Provst Lassen, der var en stor tilhænger af et parti l'hombre, i hvilket ædle spil den ældre Volkersen var en ren mester, og student og provst mødtes da mangen en aften ved spillebordet hos provsten. Denne kaldtes i øvrigt på grund af sin store tiltro til sine medmenneskers hæderlighed og hans almindeligt anerkendte vennesæle væsen for "den troskyldige tredjemand", og han var for sine mange fortræffelige personlige egenskaber meget afholdt af regensianerne, hvilket desværre meget få af Regensens mange kendte regensprovster kan rose sig af, deres øvrige udmærkede egenskaber ufortalt. Dommeren gik næsten dagligt til manuduktion hos regensprovst Lassens nevø, der boede hos provsten, men opnåede dog aldrig at blive inviteret til at besøge provst Lassen. Dommeren mindedes i øvrigt, at Lassens forelæsninger var lige så triste og kedelige som hans bøger var fremragende, og til embedseksamen eksaminerede provsten aldrig - af princip - regensianerne. Som taler ved regensfesterne var provsten kun på det jævne, men det opvejedes af hans popularitet, og han fik som regel succes. Dommeren mindedes kun en ubehagelig episode med provsten, og det var det lille gys, det gav i ham, da han så provstens jernhånd - Lassen var nemlig født med en vissen hånd, og han havde fået rigget nogle klodsede jernbøjler til som en slags støtte og hjælp. Viceprovsten Schouboe var en svagelig men åndrig mand, og Volkersen mindedes ikke, at regensianerne overhovedet kom privat'i hans hjem. Kommunitetet var dengang på 50 kr pr.måned, der ligesom nu udbetaltes gennem brugsmanden, og fra hvilket beløb der blev trukket 5 kr til dækning af forskellige fælles udgifter, bl. a. telefon, som Regensen meget tidligt fik. 50 kr månedlig var mange penge dengang, og bortset fra vask og lidt tøj hjemmefra lykkedes det dommeren at klare sine studier for de penge, så han efter embedseksamen var gældfri. I øvrigt levede man dengang overordentlig sparsommeligt i embedsfamilierne, hvor 5-6 børn var almindeligt, og hvor det ansås for en pligt at hjælpe dem frem til en uddannelse. Inden Volkersen flyttede ind på Regensen boede og spiste han på det grundtvigske studenterhjem i Pustervig, hvor nu den Suhrske husmoderskole ligger..til daglig spiste regensianerne hos Pallesen, der havde en slags Spisehus ikælderen St. Kannikestræde 7, hvor man fik en flæskesteg med så udsøgt en svær, som dommeren ikke mindes siden at have fået, - samme Pallesen så ud som en forbryder, og det viste sig da senere, at det var han også, men lave mad, det kunne han. En gang imellem følte man trång til lidt ekstra, så gik man ned til et dyrere spisested i Krystalgade, hvor man formedelst'75 øre ordentlig spillede herre og mæskede sig. I øvrigt var standsforskellene dengang mere udprægede, og selv om man ofte var ludfattig, Var man dog "herre" - med tjenestekarl til at børste sine støvler, hente sit- brændsel'og gå byærinder for en, - omend de til Gården _

6 knyttede regenskarle, en for hver' gang, ofte var temmelig fordrukne og som følge heraf ikke meget bevendt. Rengøringen besørgedes af "madammer", som åbenbart (også dengang) udvalgtes efter de gamle forskrifter om, at "de fornemmeligen skulle tages blandt de argeste og fuleste, at ey studenterne skulle få lyst dennem at bestige". ' At renligheden dengang ikke altid var den bedste, får man et indtryk af ved at høre, at regensviddet lod melde, at "regensalumne Lassens kontubernal kun var ren på sin venstre tommelfinger" - den nemlig, hvormed han stundom fjernede sin fyldte natpotte. Kontubernalsystemet fungerede da således, at en boede i yderværelset og en i inderværelset, - derved blev det nødvendigt for den i inderværelset boende at bevæge sig ud og ind igennem kontubernalens yderværelse Spiritussen var dengang ikke plaget med de meget høje skatter og derfor billig, så billig, at whisky, cognac og vestindisk rom var hverdagsdrik for studenterne, noget, man havde i huset og kunne byde gæsterne, mens man ikke kunne være bekendt at stille brændevik frem, det var for billigt. Nutidens utidige mælkedrikkeri kendtes ikke, men man drak megen the, og kunne formedelst 2 øre pr kop altid hente sig varm kaffe hos portneren, Frederiksen. Derimod havde man ikke noget, der svarede til Regensens nuværende ølmandsinstitution, man drak ikke så meget øl blandt studenterne dengang, mens den nu næsten ukendte Caloric (svensk punch) var meget populær. København som forlystelsesby forekom dommeren, dengang før første verdenskrig, at have været langt mere af en verdensstad, med mængder af teatre, varieteer, revuer og ikke at forglemme: bordeller, som først afskaffedes ved loven af oktober 1906, hvorfor de unge damer af det lettere kavalleri også i tiden derefter ' kaldtes for "oktoberpigerne". En del af disse holdt til på et kendt forlystelses-. sted, der hed "Thomas St. Lorenzen", det senere "Scala", og her hentede Johs. Poulsen sig inspirationen til en af sine kendteste figurer, idet han kopierede en kendt ung godsejersøn, der net0p havde denne natrestaurant som sit tilholdssted. Denne havde gjort sig til nar for den hele by ved en aften i løftet stemning til en meget kendt, noget ældre demimonde kaldet "Karmaten" højt at sige: 'Gå hjem med mig, Karmat'. ', og dertil få det djærve svar: Gu' vil jeg ej.. De fra Drachmann så kendte syngepiger holdt stadig til på Frederiksberg, og dommeren mindedes dem siddende der på rad og række i deres lyserøde kjoler. '.- Stødet til loven om bordellernes Ophævelse skulle i øvrigt være kommet efter den diskussion, Gustav Esmanns komedie "Magdalene" (Casino 1893) gav anledning til, en ganske interessant reaktion, da Esmann absolut ikke var nogen samfundsrevser. I Volkersens tid opførtes ingen revuer på Regensen, derimod huskede han, at broderen berettede om opførelse af komedier, især Hostrup. Foreningsliv i vor forstand med faste ugentlige theaftener fandtes ikke, men da foreningernes oprindelige funktion som vækkerforeninger stadig existerede, mødtes man om morgenen og snakkede over morgenteen. Sjette Gang var islændingenes tilholdssted, og det var et folkefærd, der i den grad forstod at stille sig i modsætning til den øvrige gård, at dommeren Opnåede at blive reprimanderet af den gode vækkerforening Pip, som han da var medlem af, blot fordi han i gården havde talt med et af disse lidet estimerede væsner fra det tågede nord. Heller ikke Ehlers kollegium havde man samkvem med, ikke engang i form af ehlersstorme, hvilken ærværdig tradition i regenslivet dommeren aldrig havde hørt omtalt. Derimod kendte Volkersen til regensianernes hjælpeaktion på Børnehjælpsdagen, der således synes at være af gammel dato. Tandlægefamilien Kjær holdt dengang til i Vimmelskaftet, og var da som nu meget afholdt af regensianerne. Tandlægebesøget hos den gamle Kjær - faderen til den nu mere end 70-årige tandlæge Kjær - var stort, ikke mindst fordi dennes klinikdame var en dame med en erotisk frimodighed udover det almindelige, noget som efter. datidens moralforhold var ganske Spændende for studenterne. Med mange andre underholdende træk af regensianernes liv dengang sluttede en interessant og morsom aften, idet den mere end 70-årige dommer insisterede på at spadsere hjem og afslog alle tilbud om kørelejlighed i bil.. V. W. A.

7 Viceprovst Krag-Hansen ' At Viceprovst Krag-Hansen er en gæstfri mand, vil alle regensianere siden 1956 (da KH tiltrådte) vide, - og den 20. april 1963 bekræftedes dette nok en gang for over 30 personer af højst forskellig art; på den nævnte dato havde KH nemlig inviteret alle disse mange, dels udmærkede, dels respektable, ind på Gården, hvor KH i de nærmest forudgående dage havde opbudt al sin gastronomiske kunnen og formåen, for at alle de inviterede skulle få en fornøjelig dag ud af det - og det fik de. Lille sal var dækket Op, og man bænkedes der efter at man forinden havde "varmet op" over nogle glas inde i KH,s egne stuer. Skønt gæsterne, som ovenfor antydet, bestod af såvel afdøde og nulevende regensianere som af udengårdsfjog (d. e. ikke-regensianere), så fik frokosten et særdeles regensielt forløb, dvs., at taler, sjoflinger, sange blandedes pååpassende vis med bajere, snaps, cigarer, mad etc. - Det er selvfølgelig umuligt at referere indholdet af festen nærmere, - talernes længde, snapsenes mængde - men lad så disse linjer tegne omridset af en go, fest på Regensen, en fest, der naturligt - fortsattes på Salen senere på dagen i form af VP-ballet; en tak til Krag-Hansen skal 'slutte denne noget forsinkede hilsen. 7 O H. H Sommerudflugten 1962 Udflugten 1962 gik til Tøjhusmusæet, som mange regensianere besøgte for første gang. Den righoldige samling og bygningerne blev forevist af museumsdirektøren, oberstløjtnant Jørgen Paulsen. Det blev en længere vandring gennem den imponerende bygning, og på den kølige majdag var Vi glade for, at det meste foregik indendørs.. 9 Efter rundgangen havde Vi'et hyggeligt samvær i en af musæets sale, hvor levende lys og livreklædte lakajer'servered'e smørrebrød, øl og snaps. Der blev talt af museumsdirektøren og samfundets formand, og bagefter blev der serveret kaffe og cognac; m. m., fremskaffet af den gæstfri vært.

8 1 rr J l-'løjex 5101) KI:\'S'1',\1.(..\1 1:. mum-.nup-.m :axl'r.w l-'lojl-;n,mm Kl\_\'_\'lkl.:$TRJiDE. '... JEG LEDSAGER V. P. HJEM H. C. (Regensen 31-34) har skrevet en ny bog "Soldet er sat", som har undertitlen "En roman om regensianere". Bogen udkommer på forlaget Fremad, men vil før et være på markedet i efteråret Der skal ikke her gives nogen forhåndsanmeldelse, men blot røbes, at bogen er yderst levende og underholdende. Som en lille prøve har "Regensen" fået lov at bringe et afsnit fra kapitlet "Jeg ledsager V. P. hjem". Jeg var - beæret er ikke helt ordet betaget er bedre, men ikke helt dækkende, for aldrig i levende live var det blevet mig forundt at være den udvalgte, der som Uglens repræsentant skulle ledsage V. P. hjem. Derfor var jeg også i en sælsom glad og opstemt sindstilstand, da jeg ærbødigt holdt døren åben for hans fornemme skikkelse. Jeg ledsagede ham over gangens brune linoleumsgulv med samme ynde og elegance - håber jeg som en højtstående vesterlandsk diplomat ville have ledsaget en østerlandsk fyrste med. Jeg blev ved med at ledsage ham, i den grad opslugt af mit ærefulde hverv - åndelig talt at rulle en rød løber ud for ham hele vejen til hans bolig - at jeg nær var faldet ned ad trappen mellem tredie og fjerde gang, men V. P. reddede mig med et fast tag i armen. Så kom vi ned til døren ud til gården. Den flisebelagte gang i det firkantede trapperum gav genlyd af vore trin. Ogdenne flisebelagte gang indgav mig den idé, at det måtte være mellem sjette og syvende gang, vi befandt os. Sælsomt nok. Men jeg var så helt Opslugt af mit hverv: at ledsage V. P. til hans bolig, så jeg tog muligvis fejl. I hvert fald så jeg, at cigarhandler Svendsens automat, der var Ophængt på en af væggene i trapperummet, var fyldt op med cigarer og cigaretter. Og det Oprørte mig. Det fyldte mig med lede. Jeg standsede. Sikke noget lort - sagde jeg hårdt. V. P. standsede også meget brat. o Hvilket? spurgte han uden tegn på overraskelse. Ars Ophold mellem regensianere havde ganske vænnet ham af med at vise og måske ogsåvat 'føle overraskelse. Jeg slog ud med armen.

9 FLØJEN LANGS KRYSTAYGADE. SNIT AF KIRKEFLØJEN. - - '. - Når jeg ser på- denne vulgære tingest - sagde jeg, og ophidselsen kvalte min stemme når jeg betragter dens fjogede udseende og tænker på dens udelukkende akkvisitive formål - ja netop akkvisitive og så sammenligner den med Dem, V. P, så Ja men Gud forbarme sig afbrød V. P. for en gangs skyld næsten overrasket. Men jeg kom ham i forkøbet. Jeg slog atter ud med armen i en veltalende gestus. - Misforstå mig ikke, V. P. sagde jeg indtrængende for jeg vil ikke misforstås. De, der er indbegrebet af al kultur og så denne stinkende indretning her på vor vej til Deres bolig. Det er sgu for galt. Denne kulturdræbende, filistrøse - Jaja V. P. lukkede døren til gården 0p og virrede med hovedet. - Jaja. Men den brave Svendsen har jo ansøgt stipendiumsbestyrelsen og har fået lov til at hænge sin automat op. Ikke sandt. Jeg lukkede omgående døren i og lukkede derefter Op for V. P. V. P. - sagde jeg dæmpet og ærbødigt. - Værsågod. Der er tre trin ned. Pas på. Tak - sagde V. P. Det har jeg gjort i fyrre år. - Alligevel sagde jeg. Jeg har ansvaret for, at V. P. kommer sikkert hjem. Vist så. Vist så. svarede V. P. tålmodigt. - Nu er Vi i gården. Ja - sagde jeg fortvivlet - hvis V. P. vil undskylde mig bare et øjeblik. Trekroner. Ikkesandt. - Ubetinget, naturligvis bifaldt V. P. Pas på trappen. Der er seks trin ned. - V. P. Jeg var gået to trin ned, men vendte forpint tilbage. - Lov mig en ting. De går ikke hjem sålænge. Vel'. - Vist ikke - forsikrede V. P. - Jeg venter her. Vejret er jo dejligt. - Ja for jeg er V. P. 8 æresvagt. Det forpligter. Jeg skal ledsage Javist, javist. Skynd Dem nu bare. Jeg lover, at jeg skal vente her sålænge på at blive ledsaget. 7 Jeg skyndte mig og følte mig usigelig lettet, da jeg atter stod i gården med V. P. ved min side og stjernehimlen over mig indrammet af Regensens sortrøde firkant og med Rundetårn lysende selvtillidsfuldt gråt over det lille 'næsvise tårn på salsbygningen. Det så for mig ud, som om Rundetårn overbærende, men kærligt krystede puslingetårnet ind til sig: Her er skønt - henåndede jeg. - Har V. P. noget imod, at Vi sætter os her på bænken under linden blot et øjeblik. 'Efter festens larm og røg. Der er lang vej hjem.

10 V V _ ' v - Ikke Spor smilede V. P. imødekommende - at sidde under Linden er altid rart. At sidde under linden er et privilegium sagde jeg alvorsfuldt og lidt strengt. Et øjeblik. Bænken her er lidt fedtet, Lad mig. Det er de satans bladlus. De skider hele døgnet. Men der var en ting, jeg gerne ville spørge V. P. om. - Hvad da? spurgte V.P. interesseret. Jeg går ud fra, at V. P. i sit lange liv af og til er kommet til at gøre sig tanker om tilværelsen i sin helhed. Altså i det store og hele, mener jeg. Det går jeg ud fra. Jeg også svarede V. P. ligevægtigt, og jeg kom pludselig i tanker om, at V. P. var dr. theol., havde skrevet bindstærke religionsfilosofiske værker og var æresdoktor ved universitetet i Lund. Men det var for sent. Jeg måtte fortsætte, og min aldeles balstyriske tunge gik videre på egen hånd. Det har jeg også mumlede den tungt og jeg er kommet til det resultat, at en frygtelig skæbne venter mig. - Højst interessant - sagde V. P. og kastede et blik Op i lindens nattemørke krone. I hvilken form dog? Jeg er blevet overbevist om hviskede jeg hæst og greb ham om armen - at jeg engang ender som embedsmand. Se se - sagde V. P. beroligende. Men ville det være så slemt. Jeg har det indtryk, at De ville egne Dem fortræffeligt. Sig ikke det, V. P. Nej, sig ikke det - klagede jeg stille ud i natten, men VPas Opmærksomhed var blevet rettet andetsteds hen. Uvilkårligt fulgte jeg hans anstrengte blik. En skikkelse, kulsort mod nattens rødgrå mørke, bevægede sig langs tagrenden i fjerde sals højde over admiralitetet. V. P. fulgte den anspændt med øjnene, indtil den Opslugtes af en vinduesrammes sorte firkant. Han sukkede dybt og lettet. Så har Høst glemt sine nøgler igen sagde han hovedrystende - og når han har det, så går det gale menneske ind på Rovsings værelse. Rovsing låser aldrig døren. Og så går Høst ud ad Rovsings vindue og vandrer i tagrenden hen til sit eget vindue. Han går tilsyneladende lige så sikkert, som gik han på fortovet i Store Kannikestræde. Men alligevel. I er meget søde og rare I, allesammen, men tænk engang dybt over, hvad det vil sige at have ansvaret for en børneflok som jer. Det begyndte at blive køligt under linden, og det satte en ny tankerække i gang hos mig. - Ved De, V. P., hvad jeg er taknemlig for. - Nej da. - Jeg er faktisk taknemlig for, at Vorherre aldrig indgav mig den tanke at blive boheme; for jeg er nemlig kuldskær, skal jeg sige V. P., jeg er faktisk temmelig kuldskær. V.P. rejste sig. - Nå sagde han - nu har nattevagten Soliditus som I altså kalder ham - nu har han indtaget sin plads i sin tronstol og lader natten glide forbi sig, mens han af og til nipper til sin berømte hvidtøl. Har De lagt mærke til den tobak, han ryger. Tænk engang, den minder mig sådan om duften af en bestemt slags kaktus, der vokser i Italien. Den blomstrer i øvrigt også kun om natten. Nå skal vi strække benene lidt igen. Hvordan er det? De bor jo på niende gang, ikke sandt, ni gange. atten, husker jeg ret. Det er et mindre godt værelse, det skal erkendes. Det er vel det, der får Nørr - dette skrækkeligt menneske - til at sige: Hvad i hede hule ni gange atten, når han bander. (forts. 3.12).

11 nammnnnnmañ.0. XIX 1 s 0 42" i;..13:.i ii 335! gå 'm I år..an. SNIT AF KIRKEFLØJEX. FLØJEN LANGS KAN NIKESTRÆDE. s. - REGENSEN FAçAD li MDD KØBMAGERGAD muh,... '-Å-vémëminv* H

12 Kl I.311 H I 11 H I ;åt-v; i x H t t t 1 i i 1 '<4 Æ Æ :i ;3,_.m_ CIZhruixu. F.\C.'.L)I. MOD K.\NNIKI'Å'TILEIHC. Du] lill' Dnr cr Opgang-n til du! nglc lighvlcrlxnmnr.. Jeg ledsager (forts. fra 5. 10), Jeg-blev Opmærksom' på, at V. P. stod op, og jeg sprang straks på benene. Det var, som om tyngdekraften ikke helt opførte sig efter den formel, jeg havde lært om den. Men det var i det hele taget en sær aften. Jad mig nu holde V. P. i armen over gården - ivrede jeg brolægningen er så ujævn. 'Jeg havde en vag følelse af, at det var V. P., der dækkede mig til, og at det var ham, der slukkede lyset, inden han sagde godnat. - Godnat mumlede jeg henrykt. - Det har været mig en stor ære at ledsage V. P. hjem. Det er første gang, jeg har været udvalgt til det. Fornøjelsen er ganske på min side - lød hans' milde stemme - og jeg har dog prøvet det så ofte før. Der er nu det ved jer, at -I er så dejligt ens og heldigvis alligevel så vidunderligt forskellige. Jeg slukker lyset. I regensianere er utilladeligt sløsede med det. I bruger ved Gud formuer på spildt lys. Godnat, H.C. og tak for i aften. Første efterårsklokkerat til 2. 10, Som det vil fremgå af ovennævnte datoer var klokkeratet ikke af nogen længere varighed. At komme nærmere ind på grundene til dette ville dog medføre et indlæg uden proportioner med ikke blot klokkeratets varighed, men nok også med dets kvalitet; det vil jeg derfor afstå fra her og blot nævne, at det væsentligst skyldes utilfredshed med den holdning, jeg indtog over for tre regensianere, der ønskede at udmelde sig af klokkerkassen. Fik jeg på grund af den derved Opståede strid kun lejlighed til at afholde et enkelt arrangement (indflyttermodtagelsen), 12

13 ' sørgede den ret voldsomme diskussion og det røre af forskellig art, som dette medførte, dog for, at folk vist alligevel fik rigelig lejlighed til sjoflinger, udløsning, opgør, opstød og tømmermænd både på det ene og på det andet plan. På nuværende tidspunkt minder de tre uger mig i hvert fald mest om en dejlig broget fest, blot med det minus, at den savnede "dansens lethed og vist skræmte flere Quinds fra gåræ end den tiltrak. Hvorledes de følgende klokkere forsøgte at bøde på dette, vil jeg lade dem selv om at fortælle. Blot vil jeg for mit vedkommende sige, at jeg nød resultaterne af deres forsøg herpå i endnu højere grad end jeg måske ville og kunne have gjort det, hvis jeg selv skulle have forsøgt at gen0pret- H A N te sadan Skæv Start' Kurt Johanssen, Skrap. Andet efterårsklokkerat 2.10 til , Der skete skæbnesvangre ting på Regensen det efterår. Tre indflyttere, der hverken røg eller drak, meldte sig hos den nys valgte klokker og sagde, at de ikke mere ville betale bevilling til klokkeren..., Det knagede fælt i den snart hundredårige klokkerinstitutions sammenføjninger. Linden tabte sine blade på en nat, - var dette de nye tider? I denne skæbnetime for Regensen var det :naturligt at søge tilflugt til regenspotensens hårde kerne, der - som altid - befandt sig i Tilia. Vi i Tilia indså situationens alvor og fattede med et hårdt greb om klokken. Den uheldige situation blev da også klaret til gavn for Regensen i løbet af et par dage. Den afholdtes Regensens høstbal. Der var som sædvanligt middag i foreningerne, hvor man tog for sig af retterne og ikke mindst dyrkede Bacous, som om der ikke ville blive lejlighed til det mere den aften. Kl 21 bød vi hinanden velkommen på lille Sal (tidl. postrummet, red. ), hvorefter man trådte dansen på Salæ. Stemningen var på dette tidspunkt høj, men det var ingenting mod, hvad den siden blev. Ved midnatsarrangementet blev der serveret laksforel og hvidvin. Flere potente regensianere prøvede med større eller mindre held at holde inspirerede taler, idet de samtidig var nødt til at overdøve flere foreninger, der på en gang søgte at afvikle deres sjoflinger i munden på hinanden. Festens tumultariske forløb blev efter et par timer afsluttet, og de indflyttere, der endnu kunne stå på benene, tog fat på at fjerne borde og berusede regensianere. En indflytter tog turen ned ad store Kirkegangs trappe på ryggen - med en stabel tallerkener i favnen, og resten af natten gik man og faldt i laksforel og mayonnaise. Men dansen fortsattes. Ud på de små timer ebbede festen ud, og "Dres" i porten begyndte så langsomt at slappe af og sætte vand over til den femte gang kaffe til de mest udholdende. Den 1.11 afholdtes slåbrokaften om Cuba - det var lige efter de kritiske dage. En sekretær fra den cubanske ambassade havde lovet at fortælle nyt fra Cuba. Han var diplomat og undlod ikke at vise det, både i sit foredrag og da han senere besvarede regensianernes spørgsmål. Ved den efterfølgende sammenkomst på klokkerens locum lykkedes det at tvinge tre stykker med tartar og æggeblomme i ham. En uforglemmelig aften Allerede kort efter høstballet var man begyndt at tænke på revuen. En energisk revukommission søgte, med kraftig støtte fra klokkerkassen i form af smørrebrød og bajere, at aktivisere foreningerne, og snart kunne man i klokkerprotokollen læse: 'Vi får ingen revu i år.' Det påstår man altid på et eller andet tidspunkt hvert år. Det lykkedes dog i den elvte time at få stablet noget på benene, der antoges at ville more et ikke altfor ædru publikum. Efter den traditionelle middag på gastronomiens højborg "Kannibalen" gik turen tilbage over Frue plads til Regensen gennem St. Kannikestræde, hvor ehlersianernes nu var vågnet op til dåd og ventede os med vandfyldte poser etc., som fra 2. sals højde skulle hældes i hovedet på de formastelige, der stadig fandt det i overensstemmelse med god skik at forrette deres nødtørft Opad Ehlers for utvetydigt at give deres mening tilkende om dette etablissement. Situationen var forudset af Regensens vandstrateg, som tillige med'nogle indflyttere havde forskanset sig på "Kystdefensionen" med vandslanger, hvorfra man mente at kunne beherske situationen Da tæppet langt om længe gik op for revuen, sås på scenen to skraldespande, i hvilke henholdsvis "provsten" og. "vioeprovsten" havde taget plads. Disse to dukkede nu mellem num- 13

14 rene Op af skraldebøtterne og "afslørede" ved indbyrdes samtale den egentlige baggrund for deres diverse handlinger i årets løb. - Efter revuen var ikke alene promillen, men også regensianernes harme mod Ehlers steget, og et hævntogt var snart planlagt. Oceaner af vand fra vandslanger, kasseroller m. m. blev smidt derovermod, og kort efter var gaden et rod af vand og flaskeskår. Politiet prøvede som vanligt at blande sig, men da de ankom til slagmarken, fandt de kun en enkelt herre iført sutter og vinrød slobrok - Viceprovsten -, der som vanligt havde søgt at- mægle i den bitre strid. Da morgenen gryede, kunne man til sin forundring konstatere, at Regensens mure stod som de plejede, måske en anelse mere trætte og sammensunkne end før. Et øredøvende punktum for et Tiliaklokkêrat- c. D.. R. d. 1. nov Birck. Tredje efterårsklokkerat , 1962-, til 20. 2, ' En af de sidste dage i november afholdtes en extraordinær generalforsamling, som medførte at vækkerforeningen Pip fik klokken. Efter et tiltrædelsestraktement, som slugte det meste af den slat penge, som dødsboet det korrupte Tilia havde ladt tilbage, skulle den nye klokker så til at muntre regensianerne. De tragiske økonomiske forhold kom dog ikke til at hæmme antallet af arrangementer, der tilmed udmærkede sig ved en fremragende lødighed. Klokkeren, der forlængst havde indset at en hel del af de bedste ting i livet er gratis, tog konsekvensen heraf og smidiggjorde slåbrok-arrangementerne således, at regenspiger (i kimono) kunne indlade sig, og det gjorde de så. Den første neglige-aften fik et tvedelt forløb, idet regensianerne først fik glimrende underholdning med klokkerbajere, og senere lejlighed til at ytre sig politisk. Klokkeren havde nemlig ret hovedkuls truffet aftale med en flok studenter fra et spansk universitet om et møde med regensianerne, så disse først kunne glæde sig over spansk folkemusik, -sang og -dans, for så bagefter at have mulighed for at drøfte forskellige ting af mere eller mindre fælles interesse. Underholdningen og den hele stemning var glimrende, indtil et par regensianere fandt det passende at henlede lidt Opmærksomhed på deres egen politiske overbevisning - ved akustisk adfærd og andet, hvilket medførte at spanierne tog deres gode guitarer og gik; og det snakkede man så en del om en tid december viste maleren Kristian Begtorp to af sine kunstnerportræt-film: om Palle Nielsen og Poul Bjørklund. Palle Nielsen-filmen viste bl. a. tilblivelsen af en række af bladene fra "Orfeus og Eurydike", og i Bjørklund-filmen kunne man følge et af hans store modelbilleders udvikling fra en løst Opsat skitse til det færdige Venusbillede. I tilslutning til denne aften etableredes en ophængning på lille Sal af grafik af de to kunstnere. Så blev det julebalstide, og regensianerne glædede sig. Salen blev som altid smukt udsmykket af Ras med lys, glimmer og alskens julegehæng. Festen forløb som den skulle, med glade sjæle og fortinnede øjne. Og ved midnatstide forærede klokkeren de regensianere, der ikke allerede var bragt tilsengs, et overdådigt underholdningsprogram, der bestod af Birgit Brüel og følge fra Kgl. Mayestæts Acteur's. Og det blev jul og nytår, og Regensen stod hvid og stille, og de tilbageblevne regensianere hyggede sig hver på sin måde, mens de glædede sig til, 'at folk begyndte at vende tilbage. Lidt over midten af januar bød klokkeren på kammermusikaften med en blæserkvintet, der spillede Reicha, Carl Nielsen, Mozart og'jacques Fbert. Der var godt besøg og kvinteten velspillende. Da februar nåedes, var klokkeren så småt begyndt at tænke på sin sortie uden al for stor sorg. Hans sidste arrangement skulle være et punchesold, og det skulle være godt. Derfor inviterede han en stor kunstner. Han lod alle regensianernes hede længsler efter blidhed samle sig i en sublim higen, og denne tilfredsstillede han 'så på vidunderlig vis med ærketypen, kvindernes kvinde, dronning Cleo af Bakken, som hver sommer nynner under Dyrehavens bøge, og med sin elverrøst lokker mangt et mandfolk ind til en stor Oplevelse. Cleo sang sig gavmildt ind i regensianernes sind, og man belønnede hende da også med skønne kulthandlinger. Og et til lejligheden indstiftet Regensens Hæderstegn (fra Studenternes Roklub, 1. pr. firer med 14

15 styrmand) fæstnedes på den Uforligneliges stolte barm. Regensens egne genier tog derpå fat på løjer af mange slags, og man vederkvægede sig den ganske nat. Og det blev torsdag og generalfors'amlingsdag, og efter en boblende revisormiddag gav en lettet regensianer, fuld af gode forsætter klokken fra sig. ' Niels Christian Hertz. Endelig når vi da frem til forårsklokkeratet 1963: Raketklokkeratet til 12. 9, Det der her skal skrives, er ikke den regenshistoriske dom over overanførte periode, den er det forbeholdt fremtiden at fælde. Det er derimod et indlæg fra klokkeratets indehaver, og for at dette 'må bliv-e forstået i dets rette perspektiv, beder jeg nu læseren følge med Op på gåræ gaards Sal, hvor oppositionen om et øjeblik - med slet dulgt irritation - og "støtterne" med ligeså lidet skjulte bifaldstilkendegivelser under andægtig larm Vil påhøre min aftrædelsesberetning: " Regensianere'. Lad mig først sige, at jeg med denne beretning ikke agter at gennemgå klokkeratets enkelte arrangementer 1). Hvorfor skulle jeg det? Hvorfor fremhæve et enkelt arrangement fremfor et andet, når de har været vellykkede allesammen, måske med en enkelt undtagelse, der bekræfter reglen. Jeg vil derimod gerne komme med nogle principielle betragtninger over klokkeratet, og med nogle bemærkninger til Oppositionen I denne forbindelse vil jeg gerne sige, at det hører til mine største glæder som afgående klokker, at det gennem hele perioden er lykkedes mig at bevare et godt forhold både til samtlige regensielle instanser og til det regensielle folk, mens det samtidig er lykkedes gennem hele perioden at fastholde min hoveddoktrin i repræsentativ-politisk henseende: Regensen er Havet for os - og for os alene. Heri skal andre altså hverken blandes eller blande sig. Efter denne doktrin er det gået gennem hele perioden - og jeg tør roligt tilføje: til udelt glæde for alle parter En af de ting, der har sat sit særlige præg på dette klokkerat, er det kommunikations-raketprogram, der tiltrods for al oppositionens sabotageaktivitet har kunnet gennemføres hele tiden, og som atter og atter har slået folket med forundring. Det, der egentlig har moret mig mest ved dette raketprogram, er, at jeg i det har haft et fantastisk godt instrument, hvormed jeg kunne drille Oppositionen, og, svag og talentløs som den har været, har den faktisk måttet høre en del. Dette drilleri har f. ex. givet sig udslag i, at jeg som første reaktion på klokkerstormen udsendte en raket med følgende meddelelse til stormerne: aut Svaage, aut nihil. At denne udtalte arrogance kun resulterede i min genvælgelse med overvældende majoritet ved den påfølgende generalforsamling, skulle være tilstrækkeligt bevis på, at min omtale af Oppositionen som svag og talentløs desværre er alt andet end løs tale, og selvom den Ofte har saboteret raketdriften 2), så har den derved kun indirekte anerkendt raketprogrammets kvalitet,i regensiel henseende, - og jeg har nærmest følt mig som lystfisker, hvergang jeg satte nye liner ud, fordi en eller anden torsk i nattens mulm og m*ø%ke havde bidt på de allerede udsatte liner... Hermed har jeg kun tilbage at træde over i historien som: Raketklokkeren, som ingen kunne vælte. N ote r : 1) De arrangementer, det drejer sig om, er dels de traditionelle fester, karneval, indflyttermodtagelse, V. P.- bal, Lindefrokost, Lindebal, og dels følgende slåbrokaftener: N. H. Søe, Bliver kommunismen fremtidens religion? SV. Aa. Nielsen, Lysbilleder fra min rejse til Vestafrika. Bent Christensen, Orientering om jordlovene. G. Malantschuk og Sv. Aa. Nielsen, S. Kierkegaard contra kollektivismen og S. Kierkegaard og Regensen. 2) Ved at rive de liner ned, som nødvendigvis var udspændt over gåræ, for at raketter og rumskibe kunne holdes i drift uden uheld. ' NB. Glemmes skal ikke, at der i dette klokkerat har været to runde begivenheder: Krag Hansen fyldte 60 og Ras 50. Begge blev hyldet, fejret og belønnet med gaver- n. Svend Aage Nielsen, Uglen..15

16 Søren Viggo Lauritzen (23-25) speciallæge i røntgendiagnostik. Adalbert Friedrich Holm (29-32) dommer i Skanderborg retskreds. Samuel Gamborg' (31-34) sognepræst for Hendriksholms menighed. Aage Bjørklund Bertelsen (31-35) direktør for Statshospitalerne. Jørgen Bredsdorff (33-36) revisionschefo i revisionsdepartementerne. Jens Erik Bergstedt (35-37) lektor ved Arhus Statsgymnasium, -Cand. psych. Niels Børge Mørk-Hansen (35-38) ledende pædagog ved Forsorgscentret for København. Peter Dam (35-38) dommer i Ribe. Alfred Andersen (36-39) afdelingsgeolog. Kaj Tage Andreassen (37-39) dommer i Ålborgs rets 1. afdeling. Jørgen Troels -Smith lektor ved Københavns universitet. ' Niels Jørgen Blom -Hansen (38-40) kontorchef i indenrigsministeriet. Børge Kai VilhelmSørensen overlæge Rigshosp., fødeafdeling A Jens Emil Søgaard (41-43) ekspeditionssekretær i finansministeriet. Tage Gudmund Sørensen (41-43) ekspeditionssekretær i boligminist. Thorvald Clausen Jørgensen (41-44) kontorchef-i minist. f. off. arbejder. Mogens Edsberg (41-45) ekspeditionssekretær i udenrigsministeriet. Frede Marinus Falck (42-44) ekspeditionssekretær i skattedepartementet. Louis Simonsen (42-45) ekspeditionssekretær i landbrugsministeriet. Overlæge dr. med. Laurids Korsgaard Christensen (42-45) professor ved Københavns universitet.. \ Sven Ruge Lollesgaard (42-46) ekspeditionssekretær i indenrigsminist. Helge Erling Skovgaard (43-45) afd. leder v. Kbh. Univ. matem. institut. Orla Graulund Hansen (43-47) kasseinspektør v. dommerembederne. Dr; phil. Erik Eliasen (44-47) professor i teoretisk meteorologi ved Københavns universitet. Dr. med. Bent Jørgen Harvald (45-47) lektor ved Kbh. universitet. Poul Erik Henriksen (45-47) fuldmægtig i Københavns overpræsidium. Knud Henrik Hansen (1951) lektor ved Københavns universitet. Jørgen Ejnar Kragh Knudsen (53-56) adjunkt v. Ålborghus Statsgymn. Verner Sassersen (53-56) adjunkt ved Frederikshavn kommun. gymnasium. Aksel Gjelstrup (54-58) sognepræst for Soderup og Kirke -Eskildstrup. Ib Folmer Lambæk (55-59) beskikkelse som advokat. Erik Stenestad (56-58) vidensk. ass. under Danm. geologiske undersøgelse. PrebenA lsøe Hansen (56-60) sekretær i Finansministeriet. Jørgen Lanken (57-59) sekretær i revisionsdepartementerne i Finansmin. Udg.c1f Regensicmersomfundef, adr.: H.C.Andersens boulevard 42, V. Ansvh. K.Wo evik

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk...

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... revision med 2 der Ønskede at blive Én! Der var engang to revisionshuse, der brændende havde

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

25.februar: Generalforsamling.

25.februar: Generalforsamling. Viborg med.jan.1997 Kære Dantemedlem. Først naturligvis godt nytår og alt sådan noget. Nu er julekrybben gemt væk igen, og livet vil gå videre, som om intet er hændt, og det er der jo ret beset heller

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere