Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 ;vvv... Rtümsmntmmmnbssæ mmm MEDLEMSBLADK«VI serie.mc 14 Juni 1964 Sommertur 1964 RE GENSIANE RSAMF UNDET AFHOLDER tirsdag den 16.juni 1964 kl 19. sammenkomst med damer Mødested: Dansk Folkemuseum i Brede. """"" Musæet og bygninger beses under ledelse af overinspektør ved Nationalmuseet Holger Rasmussen (Regens ). Efter forevisningen begiver vi os til Ørholm Hotel, hvor der serveres smørrebrød, øl, snaps og kaffe. Prisen pr. deltager 15 kr. Hvorledes kommer man til Brede og Ørholm? Kommer man med bil, er der gode parkeringsmuligheder både ved Brede og Ørholm. Med S-togåfra Hovedbanegården kl , fra Nørreport , Østerport , Frederiksberg og Nørrebro , med omstigning på Jægersborg station, ankommer man til Brede 'kl Af hensyn til hjemrejsen fra Ørholmanbefales det at købe returbillet til Ørholm. Deltagelse bedes anmeldt snarest og senest torsdag den 11, juni til: Landsretssagfører Nørring, Minerva 1412 (kl 10-16).

2 ' Et par ord fra Formanden. Det er med beklagelse, det må konstateres, at det ikke lykkedes for os i 1963 at udsende "Regensen", ligesom det heller ikke lykkedes at få arrangeret den årlige sommertur. For mit eget vedkommende var grunden den, at jeg af Forenede Nationer var blevet anmodet om at holde forelæsninger i 3 måneder ved instituttet for kriminalitetsbekæmpelse i Tokyo, hvilket bevirkede et fravær fra slutningen af april til slutningen af juli. Ved generalforsamlingen d. 2.december 1963 blev pastor Hvidbjerg-Hansen indvalgt i bestyrelsen, og Wallevik har hermed fået en kærkommen medhjælp til sin redaktionsvirksomhed. Resultatet er udsendelsen af dette nummer af "Regensen". Også i år har vi tilladt os at vedlægge en giroblanket til indbetaling af kontingentet på 10 kr, der skal dække perioden fra til 31/ , A. H-K REFERAT AF GENERALFORSAMLINGER Den 26.november 1962 afholdtes ordinær generalforsamling på Regensen med sædvanlig dagsorden. Landsretssagfører R. C. Paabøl valgtes som dirigent. Formanden aflagde beretning. Kassereren fremlagde regnskaberne, der kommenteredes af revisor Bjørklund Bertelsen og godkendtes., Til formand genvalgtes vicedirektør A. Hye-Knudsen. Den øvrige bestyrelse' 4:,Karl Sørensen (kasserer), Skovgaard Christensen, Nørring, Jørgen Paulsen, Wallevik og AunSholm - genvalgtes. Også revisorerne Vigild og Bjørklund Bertelsen genvalgtes. Vedtægternes paragraf 4 vedtoges formuleret således: "Regensianersamfundets anliggender varetages af en bestyrelse, der består af en formand, en kasserer, fem bestyrelsesmedlemmer samt Regensens til enhver tid værende klokker. Bestyrelsen fungerer for 'et år ad gangen. Samfundet tegnes af formanden i forening med kassereren. Formanden og kassereren vælges hver for sig og ved simpel stemmeflerhed direkte af generalforsamlingen. De fem bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes af den ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen vælger endvidere to revisorer. Genvalg kan finde sted. " Under eventuelt henstillede Provsten til bestyrelsen at puste liv i spilleaftenerne og at søge udgivet en Regensianerbiografi. Efter generalforsamlingen spistes middag på Salen, og Regensianerne gav prøver på årets revu. -(0)- Den 2.december 1963 afholdtes ordinær generalforsamling på Regensen. Politimester E. Reinstrup valgtes som dirigent. Formanden aflagde beretning, og regnskaberne godkendtes. I stedet for Skovgaard Christensen, der ønskede at trække sig tilbage, indvalgtes pastor Hvidberg-Hansen, Ribe, ibestyrelsen. De øvrige valg var genvalg. Aunsholm. REGENSIANERSAMFUNDETS BESTYRELSE Vicefængselsdirektør A.l-Iye -Knudsen, formand. Ekspeditionssekretær Karl Sørensen, kasserer. Stockflethsvej 21, København F, telefon GOthåb Landsretssagfører Niels Nørring, l-i.c. Andersens Boulevard 42, København V, telefon Mlnerva Politifuldmægtig Poul Aunsholm. sekretær. - Museumsdirektør Jørgen Paulsen. Pastor O. Hvidberg-Hansen, Hjortlund pr. Gredstedbro. Tlf. Gredstedbro 156. Læge Knut Wallevik.

3 Regnskab for Regensianersamfundet / Kassebeholdning u g Kontingent ' Renter _ Generalforsamlingen 27/ Betalt af deltagerne ,......i Udflugten til' tøihuset 29/ L Betalt af deltagerne..._ Spilleaftenerne på Regensen Betalt af deltagerne '.....' "Regensen" ' Diverse udgifter ' Kassebeholdning 31/ kr hvoraf 3000 kr er båndlagt iflg. generalforsamlingsbeslutning. Regnskab for Regensianersamfundet / Kassebeholdning Kontingenter + restancer Renter Generalforsamlingen 26/ Betalt af deltagerne Spilleaftenerne på Regensen Betalt af deltagerne Diverse udgifter Kassebeholdning 31/ kr hvoraf 3000 kr er båndlagt iflg. generalforsamlingsbeslutning. ' Revideret og Intet Karl fundet S rensen at bemærke. Ø Vigild Biørklund Bertelsen. Regnskab for Regensianersamfundets Legat / Kassebeholdning Bidrag ' ' Renter , Udgifter ' i Udbetalte 'legater.....' oo Overfçbrt til kapitalkonto Kassebeholdning 31/ kr

4 Regnskab for Régensioneråomfundets Legot / I. Kossebeholdning Bidrag og indgåede restoncer.._ Renter Udgifter Udbetalte legater Overført til kopitoikonto ' ' Kossebeholdning 31/ kr Formue 31/8 1963: Karl Sørensen SiciSIan 1947/92: 2% ' Revideret og intet fundet at bemærke , % Vigild Biørklund Bertelsen Østift. Kreditf. til forsk. rente.. Til REGENSENS V-P bal lørdag d ,1964 Til minde om 100-årsdagen for stormen på DYBBØL MØLLE eller REGENSENS restauration. 1 Vi haver så nyeligen blegned, da de hamred og larmed i vor gård. Mangen Væg er for trykluftboret segnet, og TREKRONER har fået ulivssår. Selv de dejligste skår fik en skæbne så hård de blev knaldet i vores gamle gård. 2 De har gennemført Salens restaurering og Vi takker fru Koppel og PH, men Vi savner vor egen tapetsering: knuste flasker og brækket ovenpå. Salen bliver ej pæn før Vi får tømmermænd til at garve vor sal engang igen. 3 De har voldeligt prøvet at forandre vores kæreste ven i al vor nød: til TREKRONER vi aldrig mer' skal vandre for at lette vort hårdt betrængte skød. (Dllets løb har sin lov trangen kommer endog vi vil komme hver gang vi har behov. 4 Ja - de haver så nylig restaureret og TREKRONER den dryppe endnu, selv vor port har de ganske maltrakteret, men endda er Vi frejdige i hu mens vi drikker som før, si,r Vi tak (som Vi bør) og i morgen ser salen ud som før. (PIP)

5 Møde med en gammel Regensiane'r. En gammel regensianer. Den 16. august 1963 var en for denne årstid endog usædvanlig kold og regnfuld aften, og de fem regensianere, der af viceprovsten var indbudt til en lille komsammen, glædede sig derfor særligt tilat få del i den bid brød og dejlige kaffe, uden hvilkenman ikke bliver modtaget iviceprovstens hus. Aftenens hædersgæst var dommer S.Volkersen af regensårgangen 1910, en forbløffende vital og' munter herre, som med megen lune berettede om studenternes og især regensianernes liv før første verdenskrig, og som i aftenens forløb viste, at man på charmerende vis kan forene den mest grundfæstede royalistiske og ærkereaktionære politiske holdning med.. en åben og fordomsfri indstilling til 'xlivets foreteelser.. - Den gamle herre havde haft sin gang på Regensen, længe før han selv fik det store kommunitet med tilhørende regensbolig, idet hans bedste ven Lassen da boede herinde, og dommeren næsten daglig besøgte ham. Det havde i øvrigt været lidt vanskeligt for Volkersen at komme ind, idet hans store broder før ham havde boet der, og denne broder havde behæftet familienavnet med et uafvaskeligt ry som - luddovne; men takket være familiebekendtskaber gik det tilsidst i orden. Samme broder stod i øvrigt i stor gunst hos den daværende Provst Lassen, der var en stor tilhænger af et parti l'hombre, i hvilket ædle spil den ældre Volkersen var en ren mester, og student og provst mødtes da mangen en aften ved spillebordet hos provsten. Denne kaldtes i øvrigt på grund af sin store tiltro til sine medmenneskers hæderlighed og hans almindeligt anerkendte vennesæle væsen for "den troskyldige tredjemand", og han var for sine mange fortræffelige personlige egenskaber meget afholdt af regensianerne, hvilket desværre meget få af Regensens mange kendte regensprovster kan rose sig af, deres øvrige udmærkede egenskaber ufortalt. Dommeren gik næsten dagligt til manuduktion hos regensprovst Lassens nevø, der boede hos provsten, men opnåede dog aldrig at blive inviteret til at besøge provst Lassen. Dommeren mindedes i øvrigt, at Lassens forelæsninger var lige så triste og kedelige som hans bøger var fremragende, og til embedseksamen eksaminerede provsten aldrig - af princip - regensianerne. Som taler ved regensfesterne var provsten kun på det jævne, men det opvejedes af hans popularitet, og han fik som regel succes. Dommeren mindedes kun en ubehagelig episode med provsten, og det var det lille gys, det gav i ham, da han så provstens jernhånd - Lassen var nemlig født med en vissen hånd, og han havde fået rigget nogle klodsede jernbøjler til som en slags støtte og hjælp. Viceprovsten Schouboe var en svagelig men åndrig mand, og Volkersen mindedes ikke, at regensianerne overhovedet kom privat'i hans hjem. Kommunitetet var dengang på 50 kr pr.måned, der ligesom nu udbetaltes gennem brugsmanden, og fra hvilket beløb der blev trukket 5 kr til dækning af forskellige fælles udgifter, bl. a. telefon, som Regensen meget tidligt fik. 50 kr månedlig var mange penge dengang, og bortset fra vask og lidt tøj hjemmefra lykkedes det dommeren at klare sine studier for de penge, så han efter embedseksamen var gældfri. I øvrigt levede man dengang overordentlig sparsommeligt i embedsfamilierne, hvor 5-6 børn var almindeligt, og hvor det ansås for en pligt at hjælpe dem frem til en uddannelse. Inden Volkersen flyttede ind på Regensen boede og spiste han på det grundtvigske studenterhjem i Pustervig, hvor nu den Suhrske husmoderskole ligger..til daglig spiste regensianerne hos Pallesen, der havde en slags Spisehus ikælderen St. Kannikestræde 7, hvor man fik en flæskesteg med så udsøgt en svær, som dommeren ikke mindes siden at have fået, - samme Pallesen så ud som en forbryder, og det viste sig da senere, at det var han også, men lave mad, det kunne han. En gang imellem følte man trång til lidt ekstra, så gik man ned til et dyrere spisested i Krystalgade, hvor man formedelst'75 øre ordentlig spillede herre og mæskede sig. I øvrigt var standsforskellene dengang mere udprægede, og selv om man ofte var ludfattig, Var man dog "herre" - med tjenestekarl til at børste sine støvler, hente sit- brændsel'og gå byærinder for en, - omend de til Gården _

6 knyttede regenskarle, en for hver' gang, ofte var temmelig fordrukne og som følge heraf ikke meget bevendt. Rengøringen besørgedes af "madammer", som åbenbart (også dengang) udvalgtes efter de gamle forskrifter om, at "de fornemmeligen skulle tages blandt de argeste og fuleste, at ey studenterne skulle få lyst dennem at bestige". ' At renligheden dengang ikke altid var den bedste, får man et indtryk af ved at høre, at regensviddet lod melde, at "regensalumne Lassens kontubernal kun var ren på sin venstre tommelfinger" - den nemlig, hvormed han stundom fjernede sin fyldte natpotte. Kontubernalsystemet fungerede da således, at en boede i yderværelset og en i inderværelset, - derved blev det nødvendigt for den i inderværelset boende at bevæge sig ud og ind igennem kontubernalens yderværelse Spiritussen var dengang ikke plaget med de meget høje skatter og derfor billig, så billig, at whisky, cognac og vestindisk rom var hverdagsdrik for studenterne, noget, man havde i huset og kunne byde gæsterne, mens man ikke kunne være bekendt at stille brændevik frem, det var for billigt. Nutidens utidige mælkedrikkeri kendtes ikke, men man drak megen the, og kunne formedelst 2 øre pr kop altid hente sig varm kaffe hos portneren, Frederiksen. Derimod havde man ikke noget, der svarede til Regensens nuværende ølmandsinstitution, man drak ikke så meget øl blandt studenterne dengang, mens den nu næsten ukendte Caloric (svensk punch) var meget populær. København som forlystelsesby forekom dommeren, dengang før første verdenskrig, at have været langt mere af en verdensstad, med mængder af teatre, varieteer, revuer og ikke at forglemme: bordeller, som først afskaffedes ved loven af oktober 1906, hvorfor de unge damer af det lettere kavalleri også i tiden derefter ' kaldtes for "oktoberpigerne". En del af disse holdt til på et kendt forlystelses-. sted, der hed "Thomas St. Lorenzen", det senere "Scala", og her hentede Johs. Poulsen sig inspirationen til en af sine kendteste figurer, idet han kopierede en kendt ung godsejersøn, der net0p havde denne natrestaurant som sit tilholdssted. Denne havde gjort sig til nar for den hele by ved en aften i løftet stemning til en meget kendt, noget ældre demimonde kaldet "Karmaten" højt at sige: 'Gå hjem med mig, Karmat'. ', og dertil få det djærve svar: Gu' vil jeg ej.. De fra Drachmann så kendte syngepiger holdt stadig til på Frederiksberg, og dommeren mindedes dem siddende der på rad og række i deres lyserøde kjoler. '.- Stødet til loven om bordellernes Ophævelse skulle i øvrigt være kommet efter den diskussion, Gustav Esmanns komedie "Magdalene" (Casino 1893) gav anledning til, en ganske interessant reaktion, da Esmann absolut ikke var nogen samfundsrevser. I Volkersens tid opførtes ingen revuer på Regensen, derimod huskede han, at broderen berettede om opførelse af komedier, især Hostrup. Foreningsliv i vor forstand med faste ugentlige theaftener fandtes ikke, men da foreningernes oprindelige funktion som vækkerforeninger stadig existerede, mødtes man om morgenen og snakkede over morgenteen. Sjette Gang var islændingenes tilholdssted, og det var et folkefærd, der i den grad forstod at stille sig i modsætning til den øvrige gård, at dommeren Opnåede at blive reprimanderet af den gode vækkerforening Pip, som han da var medlem af, blot fordi han i gården havde talt med et af disse lidet estimerede væsner fra det tågede nord. Heller ikke Ehlers kollegium havde man samkvem med, ikke engang i form af ehlersstorme, hvilken ærværdig tradition i regenslivet dommeren aldrig havde hørt omtalt. Derimod kendte Volkersen til regensianernes hjælpeaktion på Børnehjælpsdagen, der således synes at være af gammel dato. Tandlægefamilien Kjær holdt dengang til i Vimmelskaftet, og var da som nu meget afholdt af regensianerne. Tandlægebesøget hos den gamle Kjær - faderen til den nu mere end 70-årige tandlæge Kjær - var stort, ikke mindst fordi dennes klinikdame var en dame med en erotisk frimodighed udover det almindelige, noget som efter. datidens moralforhold var ganske Spændende for studenterne. Med mange andre underholdende træk af regensianernes liv dengang sluttede en interessant og morsom aften, idet den mere end 70-årige dommer insisterede på at spadsere hjem og afslog alle tilbud om kørelejlighed i bil.. V. W. A.

7 Viceprovst Krag-Hansen ' At Viceprovst Krag-Hansen er en gæstfri mand, vil alle regensianere siden 1956 (da KH tiltrådte) vide, - og den 20. april 1963 bekræftedes dette nok en gang for over 30 personer af højst forskellig art; på den nævnte dato havde KH nemlig inviteret alle disse mange, dels udmærkede, dels respektable, ind på Gården, hvor KH i de nærmest forudgående dage havde opbudt al sin gastronomiske kunnen og formåen, for at alle de inviterede skulle få en fornøjelig dag ud af det - og det fik de. Lille sal var dækket Op, og man bænkedes der efter at man forinden havde "varmet op" over nogle glas inde i KH,s egne stuer. Skønt gæsterne, som ovenfor antydet, bestod af såvel afdøde og nulevende regensianere som af udengårdsfjog (d. e. ikke-regensianere), så fik frokosten et særdeles regensielt forløb, dvs., at taler, sjoflinger, sange blandedes pååpassende vis med bajere, snaps, cigarer, mad etc. - Det er selvfølgelig umuligt at referere indholdet af festen nærmere, - talernes længde, snapsenes mængde - men lad så disse linjer tegne omridset af en go, fest på Regensen, en fest, der naturligt - fortsattes på Salen senere på dagen i form af VP-ballet; en tak til Krag-Hansen skal 'slutte denne noget forsinkede hilsen. 7 O H. H Sommerudflugten 1962 Udflugten 1962 gik til Tøjhusmusæet, som mange regensianere besøgte for første gang. Den righoldige samling og bygningerne blev forevist af museumsdirektøren, oberstløjtnant Jørgen Paulsen. Det blev en længere vandring gennem den imponerende bygning, og på den kølige majdag var Vi glade for, at det meste foregik indendørs.. 9 Efter rundgangen havde Vi'et hyggeligt samvær i en af musæets sale, hvor levende lys og livreklædte lakajer'servered'e smørrebrød, øl og snaps. Der blev talt af museumsdirektøren og samfundets formand, og bagefter blev der serveret kaffe og cognac; m. m., fremskaffet af den gæstfri vært.

8 1 rr J l-'løjex 5101) KI:\'S'1',\1.(..\1 1:. mum-.nup-.m :axl'r.w l-'lojl-;n,mm Kl\_\'_\'lkl.:$TRJiDE. '... JEG LEDSAGER V. P. HJEM H. C. (Regensen 31-34) har skrevet en ny bog "Soldet er sat", som har undertitlen "En roman om regensianere". Bogen udkommer på forlaget Fremad, men vil før et være på markedet i efteråret Der skal ikke her gives nogen forhåndsanmeldelse, men blot røbes, at bogen er yderst levende og underholdende. Som en lille prøve har "Regensen" fået lov at bringe et afsnit fra kapitlet "Jeg ledsager V. P. hjem". Jeg var - beæret er ikke helt ordet betaget er bedre, men ikke helt dækkende, for aldrig i levende live var det blevet mig forundt at være den udvalgte, der som Uglens repræsentant skulle ledsage V. P. hjem. Derfor var jeg også i en sælsom glad og opstemt sindstilstand, da jeg ærbødigt holdt døren åben for hans fornemme skikkelse. Jeg ledsagede ham over gangens brune linoleumsgulv med samme ynde og elegance - håber jeg som en højtstående vesterlandsk diplomat ville have ledsaget en østerlandsk fyrste med. Jeg blev ved med at ledsage ham, i den grad opslugt af mit ærefulde hverv - åndelig talt at rulle en rød løber ud for ham hele vejen til hans bolig - at jeg nær var faldet ned ad trappen mellem tredie og fjerde gang, men V. P. reddede mig med et fast tag i armen. Så kom vi ned til døren ud til gården. Den flisebelagte gang i det firkantede trapperum gav genlyd af vore trin. Ogdenne flisebelagte gang indgav mig den idé, at det måtte være mellem sjette og syvende gang, vi befandt os. Sælsomt nok. Men jeg var så helt Opslugt af mit hverv: at ledsage V. P. til hans bolig, så jeg tog muligvis fejl. I hvert fald så jeg, at cigarhandler Svendsens automat, der var Ophængt på en af væggene i trapperummet, var fyldt op med cigarer og cigaretter. Og det Oprørte mig. Det fyldte mig med lede. Jeg standsede. Sikke noget lort - sagde jeg hårdt. V. P. standsede også meget brat. o Hvilket? spurgte han uden tegn på overraskelse. Ars Ophold mellem regensianere havde ganske vænnet ham af med at vise og måske ogsåvat 'føle overraskelse. Jeg slog ud med armen.

9 FLØJEN LANGS KRYSTAYGADE. SNIT AF KIRKEFLØJEN. - - '. - Når jeg ser på- denne vulgære tingest - sagde jeg, og ophidselsen kvalte min stemme når jeg betragter dens fjogede udseende og tænker på dens udelukkende akkvisitive formål - ja netop akkvisitive og så sammenligner den med Dem, V. P, så Ja men Gud forbarme sig afbrød V. P. for en gangs skyld næsten overrasket. Men jeg kom ham i forkøbet. Jeg slog atter ud med armen i en veltalende gestus. - Misforstå mig ikke, V. P. sagde jeg indtrængende for jeg vil ikke misforstås. De, der er indbegrebet af al kultur og så denne stinkende indretning her på vor vej til Deres bolig. Det er sgu for galt. Denne kulturdræbende, filistrøse - Jaja V. P. lukkede døren til gården 0p og virrede med hovedet. - Jaja. Men den brave Svendsen har jo ansøgt stipendiumsbestyrelsen og har fået lov til at hænge sin automat op. Ikke sandt. Jeg lukkede omgående døren i og lukkede derefter Op for V. P. V. P. - sagde jeg dæmpet og ærbødigt. - Værsågod. Der er tre trin ned. Pas på. Tak - sagde V. P. Det har jeg gjort i fyrre år. - Alligevel sagde jeg. Jeg har ansvaret for, at V. P. kommer sikkert hjem. Vist så. Vist så. svarede V. P. tålmodigt. - Nu er Vi i gården. Ja - sagde jeg fortvivlet - hvis V. P. vil undskylde mig bare et øjeblik. Trekroner. Ikkesandt. - Ubetinget, naturligvis bifaldt V. P. Pas på trappen. Der er seks trin ned. - V. P. Jeg var gået to trin ned, men vendte forpint tilbage. - Lov mig en ting. De går ikke hjem sålænge. Vel'. - Vist ikke - forsikrede V. P. - Jeg venter her. Vejret er jo dejligt. - Ja for jeg er V. P. 8 æresvagt. Det forpligter. Jeg skal ledsage Javist, javist. Skynd Dem nu bare. Jeg lover, at jeg skal vente her sålænge på at blive ledsaget. 7 Jeg skyndte mig og følte mig usigelig lettet, da jeg atter stod i gården med V. P. ved min side og stjernehimlen over mig indrammet af Regensens sortrøde firkant og med Rundetårn lysende selvtillidsfuldt gråt over det lille 'næsvise tårn på salsbygningen. Det så for mig ud, som om Rundetårn overbærende, men kærligt krystede puslingetårnet ind til sig: Her er skønt - henåndede jeg. - Har V. P. noget imod, at Vi sætter os her på bænken under linden blot et øjeblik. 'Efter festens larm og røg. Der er lang vej hjem.

10 V V _ ' v - Ikke Spor smilede V. P. imødekommende - at sidde under Linden er altid rart. At sidde under linden er et privilegium sagde jeg alvorsfuldt og lidt strengt. Et øjeblik. Bænken her er lidt fedtet, Lad mig. Det er de satans bladlus. De skider hele døgnet. Men der var en ting, jeg gerne ville spørge V. P. om. - Hvad da? spurgte V.P. interesseret. Jeg går ud fra, at V. P. i sit lange liv af og til er kommet til at gøre sig tanker om tilværelsen i sin helhed. Altså i det store og hele, mener jeg. Det går jeg ud fra. Jeg også svarede V. P. ligevægtigt, og jeg kom pludselig i tanker om, at V. P. var dr. theol., havde skrevet bindstærke religionsfilosofiske værker og var æresdoktor ved universitetet i Lund. Men det var for sent. Jeg måtte fortsætte, og min aldeles balstyriske tunge gik videre på egen hånd. Det har jeg også mumlede den tungt og jeg er kommet til det resultat, at en frygtelig skæbne venter mig. - Højst interessant - sagde V. P. og kastede et blik Op i lindens nattemørke krone. I hvilken form dog? Jeg er blevet overbevist om hviskede jeg hæst og greb ham om armen - at jeg engang ender som embedsmand. Se se - sagde V. P. beroligende. Men ville det være så slemt. Jeg har det indtryk, at De ville egne Dem fortræffeligt. Sig ikke det, V. P. Nej, sig ikke det - klagede jeg stille ud i natten, men VPas Opmærksomhed var blevet rettet andetsteds hen. Uvilkårligt fulgte jeg hans anstrengte blik. En skikkelse, kulsort mod nattens rødgrå mørke, bevægede sig langs tagrenden i fjerde sals højde over admiralitetet. V. P. fulgte den anspændt med øjnene, indtil den Opslugtes af en vinduesrammes sorte firkant. Han sukkede dybt og lettet. Så har Høst glemt sine nøgler igen sagde han hovedrystende - og når han har det, så går det gale menneske ind på Rovsings værelse. Rovsing låser aldrig døren. Og så går Høst ud ad Rovsings vindue og vandrer i tagrenden hen til sit eget vindue. Han går tilsyneladende lige så sikkert, som gik han på fortovet i Store Kannikestræde. Men alligevel. I er meget søde og rare I, allesammen, men tænk engang dybt over, hvad det vil sige at have ansvaret for en børneflok som jer. Det begyndte at blive køligt under linden, og det satte en ny tankerække i gang hos mig. - Ved De, V. P., hvad jeg er taknemlig for. - Nej da. - Jeg er faktisk taknemlig for, at Vorherre aldrig indgav mig den tanke at blive boheme; for jeg er nemlig kuldskær, skal jeg sige V. P., jeg er faktisk temmelig kuldskær. V.P. rejste sig. - Nå sagde han - nu har nattevagten Soliditus som I altså kalder ham - nu har han indtaget sin plads i sin tronstol og lader natten glide forbi sig, mens han af og til nipper til sin berømte hvidtøl. Har De lagt mærke til den tobak, han ryger. Tænk engang, den minder mig sådan om duften af en bestemt slags kaktus, der vokser i Italien. Den blomstrer i øvrigt også kun om natten. Nå skal vi strække benene lidt igen. Hvordan er det? De bor jo på niende gang, ikke sandt, ni gange. atten, husker jeg ret. Det er et mindre godt værelse, det skal erkendes. Det er vel det, der får Nørr - dette skrækkeligt menneske - til at sige: Hvad i hede hule ni gange atten, når han bander. (forts. 3.12).

11 nammnnnnmañ.0. XIX 1 s 0 42" i;..13:.i ii 335! gå 'm I år..an. SNIT AF KIRKEFLØJEX. FLØJEN LANGS KAN NIKESTRÆDE. s. - REGENSEN FAçAD li MDD KØBMAGERGAD muh,... '-Å-vémëminv* H

12 Kl I.311 H I 11 H I ;åt-v; i x H t t t 1 i i 1 '<4 Æ Æ :i ;3,_.m_ CIZhruixu. F.\C.'.L)I. MOD K.\NNIKI'Å'TILEIHC. Du] lill' Dnr cr Opgang-n til du! nglc lighvlcrlxnmnr.. Jeg ledsager (forts. fra 5. 10), Jeg-blev Opmærksom' på, at V. P. stod op, og jeg sprang straks på benene. Det var, som om tyngdekraften ikke helt opførte sig efter den formel, jeg havde lært om den. Men det var i det hele taget en sær aften. Jad mig nu holde V. P. i armen over gården - ivrede jeg brolægningen er så ujævn. 'Jeg havde en vag følelse af, at det var V. P., der dækkede mig til, og at det var ham, der slukkede lyset, inden han sagde godnat. - Godnat mumlede jeg henrykt. - Det har været mig en stor ære at ledsage V. P. hjem. Det er første gang, jeg har været udvalgt til det. Fornøjelsen er ganske på min side - lød hans' milde stemme - og jeg har dog prøvet det så ofte før. Der er nu det ved jer, at -I er så dejligt ens og heldigvis alligevel så vidunderligt forskellige. Jeg slukker lyset. I regensianere er utilladeligt sløsede med det. I bruger ved Gud formuer på spildt lys. Godnat, H.C. og tak for i aften. Første efterårsklokkerat til 2. 10, Som det vil fremgå af ovennævnte datoer var klokkeratet ikke af nogen længere varighed. At komme nærmere ind på grundene til dette ville dog medføre et indlæg uden proportioner med ikke blot klokkeratets varighed, men nok også med dets kvalitet; det vil jeg derfor afstå fra her og blot nævne, at det væsentligst skyldes utilfredshed med den holdning, jeg indtog over for tre regensianere, der ønskede at udmelde sig af klokkerkassen. Fik jeg på grund af den derved Opståede strid kun lejlighed til at afholde et enkelt arrangement (indflyttermodtagelsen), 12

13 ' sørgede den ret voldsomme diskussion og det røre af forskellig art, som dette medførte, dog for, at folk vist alligevel fik rigelig lejlighed til sjoflinger, udløsning, opgør, opstød og tømmermænd både på det ene og på det andet plan. På nuværende tidspunkt minder de tre uger mig i hvert fald mest om en dejlig broget fest, blot med det minus, at den savnede "dansens lethed og vist skræmte flere Quinds fra gåræ end den tiltrak. Hvorledes de følgende klokkere forsøgte at bøde på dette, vil jeg lade dem selv om at fortælle. Blot vil jeg for mit vedkommende sige, at jeg nød resultaterne af deres forsøg herpå i endnu højere grad end jeg måske ville og kunne have gjort det, hvis jeg selv skulle have forsøgt at gen0pret- H A N te sadan Skæv Start' Kurt Johanssen, Skrap. Andet efterårsklokkerat 2.10 til , Der skete skæbnesvangre ting på Regensen det efterår. Tre indflyttere, der hverken røg eller drak, meldte sig hos den nys valgte klokker og sagde, at de ikke mere ville betale bevilling til klokkeren..., Det knagede fælt i den snart hundredårige klokkerinstitutions sammenføjninger. Linden tabte sine blade på en nat, - var dette de nye tider? I denne skæbnetime for Regensen var det :naturligt at søge tilflugt til regenspotensens hårde kerne, der - som altid - befandt sig i Tilia. Vi i Tilia indså situationens alvor og fattede med et hårdt greb om klokken. Den uheldige situation blev da også klaret til gavn for Regensen i løbet af et par dage. Den afholdtes Regensens høstbal. Der var som sædvanligt middag i foreningerne, hvor man tog for sig af retterne og ikke mindst dyrkede Bacous, som om der ikke ville blive lejlighed til det mere den aften. Kl 21 bød vi hinanden velkommen på lille Sal (tidl. postrummet, red. ), hvorefter man trådte dansen på Salæ. Stemningen var på dette tidspunkt høj, men det var ingenting mod, hvad den siden blev. Ved midnatsarrangementet blev der serveret laksforel og hvidvin. Flere potente regensianere prøvede med større eller mindre held at holde inspirerede taler, idet de samtidig var nødt til at overdøve flere foreninger, der på en gang søgte at afvikle deres sjoflinger i munden på hinanden. Festens tumultariske forløb blev efter et par timer afsluttet, og de indflyttere, der endnu kunne stå på benene, tog fat på at fjerne borde og berusede regensianere. En indflytter tog turen ned ad store Kirkegangs trappe på ryggen - med en stabel tallerkener i favnen, og resten af natten gik man og faldt i laksforel og mayonnaise. Men dansen fortsattes. Ud på de små timer ebbede festen ud, og "Dres" i porten begyndte så langsomt at slappe af og sætte vand over til den femte gang kaffe til de mest udholdende. Den 1.11 afholdtes slåbrokaften om Cuba - det var lige efter de kritiske dage. En sekretær fra den cubanske ambassade havde lovet at fortælle nyt fra Cuba. Han var diplomat og undlod ikke at vise det, både i sit foredrag og da han senere besvarede regensianernes spørgsmål. Ved den efterfølgende sammenkomst på klokkerens locum lykkedes det at tvinge tre stykker med tartar og æggeblomme i ham. En uforglemmelig aften Allerede kort efter høstballet var man begyndt at tænke på revuen. En energisk revukommission søgte, med kraftig støtte fra klokkerkassen i form af smørrebrød og bajere, at aktivisere foreningerne, og snart kunne man i klokkerprotokollen læse: 'Vi får ingen revu i år.' Det påstår man altid på et eller andet tidspunkt hvert år. Det lykkedes dog i den elvte time at få stablet noget på benene, der antoges at ville more et ikke altfor ædru publikum. Efter den traditionelle middag på gastronomiens højborg "Kannibalen" gik turen tilbage over Frue plads til Regensen gennem St. Kannikestræde, hvor ehlersianernes nu var vågnet op til dåd og ventede os med vandfyldte poser etc., som fra 2. sals højde skulle hældes i hovedet på de formastelige, der stadig fandt det i overensstemmelse med god skik at forrette deres nødtørft Opad Ehlers for utvetydigt at give deres mening tilkende om dette etablissement. Situationen var forudset af Regensens vandstrateg, som tillige med'nogle indflyttere havde forskanset sig på "Kystdefensionen" med vandslanger, hvorfra man mente at kunne beherske situationen Da tæppet langt om længe gik op for revuen, sås på scenen to skraldespande, i hvilke henholdsvis "provsten" og. "vioeprovsten" havde taget plads. Disse to dukkede nu mellem num- 13

14 rene Op af skraldebøtterne og "afslørede" ved indbyrdes samtale den egentlige baggrund for deres diverse handlinger i årets løb. - Efter revuen var ikke alene promillen, men også regensianernes harme mod Ehlers steget, og et hævntogt var snart planlagt. Oceaner af vand fra vandslanger, kasseroller m. m. blev smidt derovermod, og kort efter var gaden et rod af vand og flaskeskår. Politiet prøvede som vanligt at blande sig, men da de ankom til slagmarken, fandt de kun en enkelt herre iført sutter og vinrød slobrok - Viceprovsten -, der som vanligt havde søgt at- mægle i den bitre strid. Da morgenen gryede, kunne man til sin forundring konstatere, at Regensens mure stod som de plejede, måske en anelse mere trætte og sammensunkne end før. Et øredøvende punktum for et Tiliaklokkêrat- c. D.. R. d. 1. nov Birck. Tredje efterårsklokkerat , 1962-, til 20. 2, ' En af de sidste dage i november afholdtes en extraordinær generalforsamling, som medførte at vækkerforeningen Pip fik klokken. Efter et tiltrædelsestraktement, som slugte det meste af den slat penge, som dødsboet det korrupte Tilia havde ladt tilbage, skulle den nye klokker så til at muntre regensianerne. De tragiske økonomiske forhold kom dog ikke til at hæmme antallet af arrangementer, der tilmed udmærkede sig ved en fremragende lødighed. Klokkeren, der forlængst havde indset at en hel del af de bedste ting i livet er gratis, tog konsekvensen heraf og smidiggjorde slåbrok-arrangementerne således, at regenspiger (i kimono) kunne indlade sig, og det gjorde de så. Den første neglige-aften fik et tvedelt forløb, idet regensianerne først fik glimrende underholdning med klokkerbajere, og senere lejlighed til at ytre sig politisk. Klokkeren havde nemlig ret hovedkuls truffet aftale med en flok studenter fra et spansk universitet om et møde med regensianerne, så disse først kunne glæde sig over spansk folkemusik, -sang og -dans, for så bagefter at have mulighed for at drøfte forskellige ting af mere eller mindre fælles interesse. Underholdningen og den hele stemning var glimrende, indtil et par regensianere fandt det passende at henlede lidt Opmærksomhed på deres egen politiske overbevisning - ved akustisk adfærd og andet, hvilket medførte at spanierne tog deres gode guitarer og gik; og det snakkede man så en del om en tid december viste maleren Kristian Begtorp to af sine kunstnerportræt-film: om Palle Nielsen og Poul Bjørklund. Palle Nielsen-filmen viste bl. a. tilblivelsen af en række af bladene fra "Orfeus og Eurydike", og i Bjørklund-filmen kunne man følge et af hans store modelbilleders udvikling fra en løst Opsat skitse til det færdige Venusbillede. I tilslutning til denne aften etableredes en ophængning på lille Sal af grafik af de to kunstnere. Så blev det julebalstide, og regensianerne glædede sig. Salen blev som altid smukt udsmykket af Ras med lys, glimmer og alskens julegehæng. Festen forløb som den skulle, med glade sjæle og fortinnede øjne. Og ved midnatstide forærede klokkeren de regensianere, der ikke allerede var bragt tilsengs, et overdådigt underholdningsprogram, der bestod af Birgit Brüel og følge fra Kgl. Mayestæts Acteur's. Og det blev jul og nytår, og Regensen stod hvid og stille, og de tilbageblevne regensianere hyggede sig hver på sin måde, mens de glædede sig til, 'at folk begyndte at vende tilbage. Lidt over midten af januar bød klokkeren på kammermusikaften med en blæserkvintet, der spillede Reicha, Carl Nielsen, Mozart og'jacques Fbert. Der var godt besøg og kvinteten velspillende. Da februar nåedes, var klokkeren så småt begyndt at tænke på sin sortie uden al for stor sorg. Hans sidste arrangement skulle være et punchesold, og det skulle være godt. Derfor inviterede han en stor kunstner. Han lod alle regensianernes hede længsler efter blidhed samle sig i en sublim higen, og denne tilfredsstillede han 'så på vidunderlig vis med ærketypen, kvindernes kvinde, dronning Cleo af Bakken, som hver sommer nynner under Dyrehavens bøge, og med sin elverrøst lokker mangt et mandfolk ind til en stor Oplevelse. Cleo sang sig gavmildt ind i regensianernes sind, og man belønnede hende da også med skønne kulthandlinger. Og et til lejligheden indstiftet Regensens Hæderstegn (fra Studenternes Roklub, 1. pr. firer med 14

15 styrmand) fæstnedes på den Uforligneliges stolte barm. Regensens egne genier tog derpå fat på løjer af mange slags, og man vederkvægede sig den ganske nat. Og det blev torsdag og generalfors'amlingsdag, og efter en boblende revisormiddag gav en lettet regensianer, fuld af gode forsætter klokken fra sig. ' Niels Christian Hertz. Endelig når vi da frem til forårsklokkeratet 1963: Raketklokkeratet til 12. 9, Det der her skal skrives, er ikke den regenshistoriske dom over overanførte periode, den er det forbeholdt fremtiden at fælde. Det er derimod et indlæg fra klokkeratets indehaver, og for at dette 'må bliv-e forstået i dets rette perspektiv, beder jeg nu læseren følge med Op på gåræ gaards Sal, hvor oppositionen om et øjeblik - med slet dulgt irritation - og "støtterne" med ligeså lidet skjulte bifaldstilkendegivelser under andægtig larm Vil påhøre min aftrædelsesberetning: " Regensianere'. Lad mig først sige, at jeg med denne beretning ikke agter at gennemgå klokkeratets enkelte arrangementer 1). Hvorfor skulle jeg det? Hvorfor fremhæve et enkelt arrangement fremfor et andet, når de har været vellykkede allesammen, måske med en enkelt undtagelse, der bekræfter reglen. Jeg vil derimod gerne komme med nogle principielle betragtninger over klokkeratet, og med nogle bemærkninger til Oppositionen I denne forbindelse vil jeg gerne sige, at det hører til mine største glæder som afgående klokker, at det gennem hele perioden er lykkedes mig at bevare et godt forhold både til samtlige regensielle instanser og til det regensielle folk, mens det samtidig er lykkedes gennem hele perioden at fastholde min hoveddoktrin i repræsentativ-politisk henseende: Regensen er Havet for os - og for os alene. Heri skal andre altså hverken blandes eller blande sig. Efter denne doktrin er det gået gennem hele perioden - og jeg tør roligt tilføje: til udelt glæde for alle parter En af de ting, der har sat sit særlige præg på dette klokkerat, er det kommunikations-raketprogram, der tiltrods for al oppositionens sabotageaktivitet har kunnet gennemføres hele tiden, og som atter og atter har slået folket med forundring. Det, der egentlig har moret mig mest ved dette raketprogram, er, at jeg i det har haft et fantastisk godt instrument, hvormed jeg kunne drille Oppositionen, og, svag og talentløs som den har været, har den faktisk måttet høre en del. Dette drilleri har f. ex. givet sig udslag i, at jeg som første reaktion på klokkerstormen udsendte en raket med følgende meddelelse til stormerne: aut Svaage, aut nihil. At denne udtalte arrogance kun resulterede i min genvælgelse med overvældende majoritet ved den påfølgende generalforsamling, skulle være tilstrækkeligt bevis på, at min omtale af Oppositionen som svag og talentløs desværre er alt andet end løs tale, og selvom den Ofte har saboteret raketdriften 2), så har den derved kun indirekte anerkendt raketprogrammets kvalitet,i regensiel henseende, - og jeg har nærmest følt mig som lystfisker, hvergang jeg satte nye liner ud, fordi en eller anden torsk i nattens mulm og m*ø%ke havde bidt på de allerede udsatte liner... Hermed har jeg kun tilbage at træde over i historien som: Raketklokkeren, som ingen kunne vælte. N ote r : 1) De arrangementer, det drejer sig om, er dels de traditionelle fester, karneval, indflyttermodtagelse, V. P.- bal, Lindefrokost, Lindebal, og dels følgende slåbrokaftener: N. H. Søe, Bliver kommunismen fremtidens religion? SV. Aa. Nielsen, Lysbilleder fra min rejse til Vestafrika. Bent Christensen, Orientering om jordlovene. G. Malantschuk og Sv. Aa. Nielsen, S. Kierkegaard contra kollektivismen og S. Kierkegaard og Regensen. 2) Ved at rive de liner ned, som nødvendigvis var udspændt over gåræ, for at raketter og rumskibe kunne holdes i drift uden uheld. ' NB. Glemmes skal ikke, at der i dette klokkerat har været to runde begivenheder: Krag Hansen fyldte 60 og Ras 50. Begge blev hyldet, fejret og belønnet med gaver- n. Svend Aage Nielsen, Uglen..15

16 Søren Viggo Lauritzen (23-25) speciallæge i røntgendiagnostik. Adalbert Friedrich Holm (29-32) dommer i Skanderborg retskreds. Samuel Gamborg' (31-34) sognepræst for Hendriksholms menighed. Aage Bjørklund Bertelsen (31-35) direktør for Statshospitalerne. Jørgen Bredsdorff (33-36) revisionschefo i revisionsdepartementerne. Jens Erik Bergstedt (35-37) lektor ved Arhus Statsgymnasium, -Cand. psych. Niels Børge Mørk-Hansen (35-38) ledende pædagog ved Forsorgscentret for København. Peter Dam (35-38) dommer i Ribe. Alfred Andersen (36-39) afdelingsgeolog. Kaj Tage Andreassen (37-39) dommer i Ålborgs rets 1. afdeling. Jørgen Troels -Smith lektor ved Københavns universitet. ' Niels Jørgen Blom -Hansen (38-40) kontorchef i indenrigsministeriet. Børge Kai VilhelmSørensen overlæge Rigshosp., fødeafdeling A Jens Emil Søgaard (41-43) ekspeditionssekretær i finansministeriet. Tage Gudmund Sørensen (41-43) ekspeditionssekretær i boligminist. Thorvald Clausen Jørgensen (41-44) kontorchef-i minist. f. off. arbejder. Mogens Edsberg (41-45) ekspeditionssekretær i udenrigsministeriet. Frede Marinus Falck (42-44) ekspeditionssekretær i skattedepartementet. Louis Simonsen (42-45) ekspeditionssekretær i landbrugsministeriet. Overlæge dr. med. Laurids Korsgaard Christensen (42-45) professor ved Københavns universitet.. \ Sven Ruge Lollesgaard (42-46) ekspeditionssekretær i indenrigsminist. Helge Erling Skovgaard (43-45) afd. leder v. Kbh. Univ. matem. institut. Orla Graulund Hansen (43-47) kasseinspektør v. dommerembederne. Dr; phil. Erik Eliasen (44-47) professor i teoretisk meteorologi ved Københavns universitet. Dr. med. Bent Jørgen Harvald (45-47) lektor ved Kbh. universitet. Poul Erik Henriksen (45-47) fuldmægtig i Københavns overpræsidium. Knud Henrik Hansen (1951) lektor ved Københavns universitet. Jørgen Ejnar Kragh Knudsen (53-56) adjunkt v. Ålborghus Statsgymn. Verner Sassersen (53-56) adjunkt ved Frederikshavn kommun. gymnasium. Aksel Gjelstrup (54-58) sognepræst for Soderup og Kirke -Eskildstrup. Ib Folmer Lambæk (55-59) beskikkelse som advokat. Erik Stenestad (56-58) vidensk. ass. under Danm. geologiske undersøgelse. PrebenA lsøe Hansen (56-60) sekretær i Finansministeriet. Jørgen Lanken (57-59) sekretær i revisionsdepartementerne i Finansmin. Udg.c1f Regensicmersomfundef, adr.: H.C.Andersens boulevard 42, V. Ansvh. K.Wo evik

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Historien om. Okapien, der tog på eventyr til Tietgenkollegiet

Historien om. Okapien, der tog på eventyr til Tietgenkollegiet Historien om Okapien, der tog på eventyr til Tietgenkollegiet 1 Det var i det tidligere forår. Knopperene på grenene var så småt ved at springe ud, og byen København begyndte igen at vågne fra den lange

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

5 Analyse, fortolkning og vurdering

5 Analyse, fortolkning og vurdering 5.3. Litterær vurdering Præsentation Herunder er optrykt 8 digte fra forskellige perioder. Alle digtene har kærligheden som overordnet tema, men bortset herfra er de meget forskellige både hvad angår genre

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere