Modulbetegnelse, tema og kompetencer Denne modulbeskrivelse beskriver det tværfaglige sundhedsmodul for Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbetegnelse, tema og kompetencer Denne modulbeskrivelse beskriver det tværfaglige sundhedsmodul for Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro."

Transkript

1 VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Modulbetegnelse, tema og kompetencer Denne modulbeskrivelse beskriver det tværfaglige sundhedsmodul for Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed På modul 5 retter undervisningen sig mod ældreområdet, kroniske lidelser, rehabiliteringsindsatser og de interprofessionelle samarbejdsrelationer. Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om patient- og borgerforløb. Modulet retter sig ligeledes mod sundhedsvæsnets lovgrundlag og det omgivende samfunds betingelser for udøvelse af sundhedsprofessionelle tiltag. Der er fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår. Der er ligeledes fokus på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende og behandlende tiltag. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: - At indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning. - At beskrive retlige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet og forklare, hvilke rammer disse sætter for udøvelsen af egen profession og et tværfagligt sundhedsprofessionelt samarbejde. - At forklare/forstå hvordan kommunikation og informationsteknologien kan anvendes i forhold til sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring. - At søge, formidle og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende opgaver. - At beskrive klassiske samfundsvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på samfundsvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis. Den studerende skal ved modulets afslutning: Kunne forklare og anvende kernefaglighed i forhold til en tværfaglig indsats inden for sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering Kunne indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for, og anerkendelse af, egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence, i forhold til en tværprofessionel opgaveløsning Kunne redegøre for lovretlige og etiske aspekter i sundhedsvæsnet og forklare hvilke rammer disse sætter for udøvelsen af egen profession, og for et tværfagligt socialt og sundheds professionelt samarbejde. Kunne redegøre for sundhedsvæsnets organisation og funktion Kunne forklare hvordan kommunikation og informationsteknologi kan anvendes i forhold til social- og sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring. Kunne søge, vurdere og anvende empirisk, udviklings-, og forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og rehabiliterende opgaver. Januar

2 Kunne formidle eget fagområdes bidrag i en tværprofessionel indsats Formål med modulet At de studerende: Opnår kompetencer der kan danne udgangspunkt for et samarbejde mellem sundhedsprofessionelle med henblik på at kvalificere helhedsindsatsen i relation til brugerne af sundhedssektoren og sundhedsrelaterede opgaver i samfundet i øvrigt. Udvikler og styrker en sundhedsprofessionel identitet, som dels rummer egen sundhedsprofessions kernefaglighed, dels en fælles identitet med professioner, som de, i deres fremtidige tværprofessionelle virke, vil indgå i samarbejde med. Opnår viden om metoder til dokumentation samt udvikling og sikring af kvalitet i sundhedsydelserne. Mål med modulet At de studerende: Opnår forståelse for sundhedsvæsenets opbygning, organisering og placering i samfundet, samt de politiske og økonomiske rammer, der ligger til grund for sektorens virke. Opnår forståelse for sundhedsvæsenets forskellige samarbejdspartnere samt deres funktion og rollefordeling. Styrke de studerendes egne monoprofessionelle sundhedskompetencer, samt tilegner sig viden om og indsigt i tværprofessionelle problemstillinger på et sundhedsvidenskabeligt grundlag. Opnår forståelse for, og øvelse i at løse sundhedsfaglige- problemstillinger og - opgaver i samarbejde med andre social-og sundhedsprofessioner. Udvikler anerkendelse af og respekt for de øvrige professioners faglige kompetencer. Modulets struktur og opbygning Modul 5 har en varighed af 10 uger og svarer til 15 ECTS point. Disse ECTS point er fordelt på 12 teoretiske og 3 kliniske ECTS point. Fordeling af ECTS-point på de enkelte fagområder Monofagligt Sygepleje Sygdomslære Folkesundhed og epidemiologi Sundhedsinformatik Sociologi Jura, Organisation og Ledelse 10 ECTS 2 ECTS 1+ 2 ECTS 2 ECTS Tværprofessionelt og klinisk studie 5 ECTS Januar

3 Sygepleje Klinisk undervisning Sygdomslære Klinisk undervisning Jura, Organisation og Ledelse klinisk uv Sundhedsinformatik Sociologi I alt 15 ECTS Modul 5 er opbygget i 4 sekvenser Et monofagligt undervisningsforløb Et klinisk observationsforløb Et tværprofessionelt projekt med afsæt i en fælles problematik fra praksis En gruppesynopse med en mundtlig individuel intern eksamen De 4 sekvenser skal ses som en proces. Det er vigtigt, at de studerende opnår kendskab til hinandens fag, og at den faglige viden sættes i spil med hinanden, så de studerende får øjnene op for eget og andre fags bidrag til opgaveløsningen. Organisering Studierne foregår dels som monofaglig undervisning i mindre grupper knyttet til klinisk praksis, dels i et tværprofessionelt projektforløb i samarbejde med øvrige studieretninger på Campus Holstebro Projektarbejdet monofagligt foregår med udgangspunkt i forudbestemte emner. Den enkelte studiegruppe(monofagligt) udarbejder en gruppekontrakt ved modulets start. Studiegrupperne arbejder gennem modulet sammen om at udforme en gruppeportfolio Hver gruppe har en underviser som vejleder gennem modulet og tilknytning til et klinisk studiested med klinisk vejleder. Modulets indhold Indhold: Modulets omdrejningspunkt er et professionsfagligt perspektiv på sygeplejens bidrag til tværprofessionelle udfordringer Modulet indeholder teoretiske og kliniske elementer, der i en kombination sikrer den professionsrettede sammenhæng og anvendelighed. Der er fokus på strukturering, organisering og relationer i det tværprofessionelle samarbejde, både i projektarbejdet i studiegrupperne i den kliniske undervisning og i det tværprofessionelle projektforløb. Fagbeskrivelser Sygepleje Fagområdets hensigt: Januar

4 At den studerende opnår indsigt i geriatriske sygeplejeproblemstillinger samt teorier om aldringens betydning for funktionsniveau og sygdomsudvikling. At den studerende anvender teori om Interaktionel sygepleje til at forstå og forklare sygepleje i klinisk praksis. Målet er: At den studerende kan: Anvende og diskutere teori om Interaktionel sygepleje Analysere og vurdere geriatriske sygeplejebehov ud fra forskellige gerontologiske og geriatriske sygdoms- og funktionsmodeller Beskrive og forklare de normale aldringsprocesser og afvigelserne fra den normale aldring Opstille mål og handlingsforslag i sygeplejen i forhold til ovenstående Udføre og organisere grundlæggende sygepleje til ældre Basere sine vurderinger og plejehandlinger på viden fra tidligere moduler og undervisning i øvrige fag på modul 5 Geriatri Fagområdets hensigt: At den studerende opnår viden om og forståelse for det geriatriske sygdomsbillede. De centrale områder er: fald og instabilitet, gangbesvær og immobilitet, intellektuel reduktion, inkontinens og iatrogenese. Målet er at den studerende kan: Identificere og beskrive funktionsnedsættelser hos geriatriske patienter Identificere og beskrive sygdomspræsentationer hos gamle forstå, anvende og redegøre for teorien om det geriatriske syndrom forstå, anvende og redegøre for teorien om geriatrisk svækkelse Folkesundhed, epidemiologi Fagområdets hensigt er: At den studerende udvikler kompetencer til at observere, beskrive, analysere, vurdere og dokumentere sociale og kulturelle forholds indflydelse på menneskers betingelser og muligheder i forbindelse med deres sundhedstilstand og sygdomsrisici med henblik på at kunne indgå i sundhedsvæsenets opgaver i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Målet er: At den studerende kan: Identificere et sundhedsproblem og relatere det til strukturelle faktorer, levevilkår, livsstil og personlige ressourcer, der påvirker folkesundheden Demonstrere sundhedsproblemets relevans og udbredelse Forholde sig kritisk til epidemiologiske data som grundlag for vurdering Analysere og diskutere udvalgte dele af sociologisk og antropologisk teori og anvende disse til at perspektivere forskellige forklaringsmodeller på sociale problemer og de dertil knyttede folkesundhedsproblemer Fremkomme med forslag til sundhedsfremmende og forebyggende interventioner. Sundhedsinformatik Fagområdets hensigt: At den studerende opnår indsigt i sundhedsinformatiske problemstillinger samt teorier om anvendelsen af kommunikations- og informationsteknologi indenfor sundhedsvæsenet og sygeplejen. Gennem faget fokuseres på det faglige og tværprofessionelle samarbejde via it. Der fokuseres på retslige og etiske aspekter omkring udvekslingen af data samt kommunikations- og informationsteknologiens betydning for dokumentation, kvalitetsudvikling, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - nu og i fremtiden. Januar

5 Målet er at den studerende: opnår kendskab til begreber, teorier og metoder indenfor sundhedsinformatik opnår indblik i principper for indsamling, lagring, bearbejdning, præsentation og anvendelse af data, som er muliggjort ved elektroniske informations- og kommunikationsteknologier opnår forståelse for sundhedsinformatikkens betydning for udøvelse af sygepleje og sygeplejefagets udvikling bliver bevidst om sikkerhedsmæssige, juridiske og etiske aspekter i forbindelse med sundhedsinformatik opnår kendskab til de muligheder, som it giver det tværprofessionelle samarbejde, herunder videndeling Sociologi Fagområdets hensigt er: At den studerende kan beskrive samfundsvidenskabelige forestillinger. At den studerende opnår viden om sociologiens betydning for og bidrag til sygeplejeteorier og til sygeplejen i praksis. Målet er at den studerende kan: beskrive og forstå udvalgt klassisk og moderne samfundsteori relateret til det danske sundhedsvæsen beskrive og forstå udvalgte sociologiske perspektivers bidrag til at indgå i og udvikle den interprofessionelle virksomhed kombinere udvalgte sociologiske perspektiver i forhold til at bearbejde sundhedsproblemer i befolkningen og i sundhedsvæsenet identificere sociale problematikker i forbindelse med aldring og disses konsekvenser for samfundets ældre befolkningsgrupper Jura Fagområdets hensigt: At den studerende opnår viden om og forståelse for den gældende social- og sundhedslovgivning i DK. Da modulet er tematiseret omkring ældreområdet vil fokus være på love, bekendtgørelser og vejledninger, der omhandler ældreområdet. Målet er at den studerende kan: Beskrive og forklare retskilde-hierarkiet i den danske lovgivning Beskrive og forklare den rammelovgivning, som er givet i Lov om Social Service, der er relevante for plejeområdet Forstå, anvende og redegøre for de elementer i Sundhedsloven, der er relevante for plejeområdet med særligt fokus på praksis på ældreområdet Forstå, anvende og redegøre for de dele af Serviceloven, der omhandler sundhedspersonalets særlige forpligtelser og ansvar i det tværfaglige samarbejde. Organisation og ledelse. Fagområdets hensigt: At den studerende opnår viden om organiseringen af det danske sundhedsvæsen. At den studerende opnår kendskab til organisationsteori/modeller. At den studerende præsenteres for forskellige perspektiver på ledelse indenfor sundhedsvæsenet i det interprofes-sionelle samarbejde. Målet er at den studerende kan: beskrive og forstå opbygningen af det danske sundhedsvæsen redegøre for ansvarsfordelingen mellem staten, regioner og kommuner indenfor det Januar

6 sundhedsmæssige felt forstå og redegøre for udvalgte organisatoriske modeller anvendt på ældreområdet i DK forstå og redegøre for udvalgte ledelsesmæssige perspektiver anvendt i interprofessionel ledelse og samarbejde Sygeplejeprofessionens metoder - kliniske metoder, refleksionsmetoder, forsknings- og udviklingsmetoder Fokus vil være på det geriatriske felt og sygeplejen til ældre i sundhedsvæsenet. Fokus vil være på de samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige metoder: Metoderne vil være litteratursøgning empiriske dataindsamlingsmetoder fx interviews, narrativer og feltobservationer mm. der vil blive lagt vægt på fremme af entreprenørskabstænkning og styrkelse egen læreproces Undervisnings og arbejdsformer - forelæsning, dialog- og diskussionsbaseret undervisning, vejledning, øvelser m.m. Modulets opbygning: - uge 1 4: Monofaglige uger, hvor studerendes faglighed bringes i anvendelse - uge 5 7: Tværprofessionelle uger, hvor studerende arbejder i studiegrupper med et emne, som gruppen forsøger at løse ud fra muligheder der er ved hånden og i samarbejde med praksis således, at der skabes værdi for andre - uge 8 10: De sidste tre uger arbejdes der videre monofagligt med de tværprofessionelle erfaringer og gruppesynopse Læringsaktiviteter i modulet: Teambuilding med henblik på at skærpet de studerendes opmærksomhed på egen rolle og ansvarsfunktion i et teamsamarbejde Virtuelle workshops i studiegrupper(monofagligt.) Monofaglig teoretisk undervisning. Projektarbejde i studiegrupper Vejledning med underviser fra egen profession i monofaglige studiegrupper Tværprofessionelt projektarbejde Præsentation af projektarbejdet. Udarbejdelse af modulopgave til afsluttende intern prøve. Portfolio Portfolio anvendes som et pædagogisk redskab til at fremme de studerendes læreproces og refleksion, i deres projektarbejde. Vejledning foregår i forbindelse med workshops (virtuelle) til portfolioarbejdet. Januar

7 Portfolioarbejdet kan danne baggrund for den enkelte studerendes arbejde med udarbejdelse af gruppesynopse med individuel intern teoretisk prøve. Indhold i portfolio et fælles dokument for hver studiegruppe, hvor gruppen samler deres arbejde med den tværprofessionelle problematik, samt deres refleksioner over sygeplejens bidrag til den tværprofessionelle indsats. Dette gøres udfra konkrete spørgsmål og emner, der er opstillet i den udleverede ramme for portfolioarbejdet. Samarbejdsrelationer mellem studerende - teoretiske- og kliniske undervisere På modulet dannes der monofagligt faste grupper, hvor de studerende arbejder sammen og følges i såvel teoretisk undervisning, kliniske studier og i virtuelle workshops. I det tværfaglige projektforløb sammensættes de studerende på tværs af de deltagende professioner i de 3 uger projektet forløber. Modulets grupper dannes i begyndelsen af modulet og fungerer sammen frem til den afsluttende skriftlige synopse. Den enkelte gruppe er knyttet til et fast klinisk studiested gennem hele forløbet. Gruppen tildeles en klinisk vejleder på studiestedet. Samarbejdet med de teoretiske undervisere foregår delvis IT-baseret via et konferencesystem, hvor de studerende udarbejder portfolier i fællesskab i grupper. Gruppens fælles portfolio danner grundlag for vejledning undervejs i studieforløbet. Til hvert klinisk studiested er knyttet en underviser fra modulteamet, som samarbejder med den kliniske vejleder på studiestedet og med de teams, der studerer i den pågældende klinik. De udvalgte kliniksteder præsenteres i introduktionen til modulet. Den modulansvarlige forestår gruppedannelsen og fordelingen af studiepladser. I forbindelse med den fælles synopseopgave er det den tilknyttet vejleder der vejleder og eksaminere de studerende. Litteratur/pensum Se studieplanerne Bedømmelser Fastlagt Studieaktivitet. Det tværfaglige projekt. Formål: Januar

8 At uddanne sygeplejersker til at varetage opgaver på et arbejdsmarked, hvor der er brug for at samarbejde på tværs af professioner med henblik på at finde de bedste løsninger på komplekse problemstillinger. Nytænkning af tilgange og løsninger og udvikling af nye produkter og processer. Der sættes fokus på udvikling af tværprofessionelle og innovative kompetencer i forhold til samarbejde med praksis. Læringsmål: Hensigten er at den studerende gennem projektet opnår: Viden om udvalgte områder af andre professioners arbejdsopgaver, faglighed og ansvar Færdigheder i at sætte professionsviden i spil og indgå i innovative processer Viden om innovationsteori og begreber Færdigheder i at forklare, anvende og formidle egen kernefaglighed i forhold til en tværfaglig indsats. Færdigheder i at indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af andres og egen professions ansvar og kompetence i forhold til en tværfaglig opgaveløsning Færdigheder i at redegøre og diskutere etiske og kommunikative aspekter. Færdigheder i at søge, formidle og anvende empirisk, udviklings-, og forskningsbaseret viden i relation til opgaven Intern mundtlig prøve Formål: Med baggrund i modulets fag og undervisningen på modul 5 skal du demonstrere viden om interprofessionel virksomhed. Du skal gennem egne observationer kunne identificere og oplukke problemstillinger i praksis. Du skal vise viden om, anerkendelse af og respekt for egen og øvrige professioners faglige kompetencer, funktion og rollefordeling. Du skal kunne anvende relevant mono-og tværprofessionel viden og færdigheder. Du skal kunne demonstrere evner til at arbejde innovativt og entreprenørielt med sundhedsvæsnets udfordringer. Du skal vise evner til samarbejde på tværs med andre professionelle indenfor sundhedsvæsenet og/eller det social- pædagogiske felt. Du skal kunne pege på mulige forslag til løsninger af interprofessionelle samarbejdsproblematikker og kvalificere disse ved hjælp af viden indhentet undervejs i modulets monofaglige og tværfaglige projektforløb. For at blive indstillet til prøve på modul 5 skal du/i Skriftligt udformer en gruppebaseret synopsis(2-3 stud.) I den efterfølgende mundlige eksamination deltager du og din vejleder. Prøven består af en gruppebaseret skriftlig synopsis på 2-3 sider(retningslinjer for skriftlige opgaver følges). Synopsis afleveres elektronisk senest torsdag kl. 12 i den anden sidste uge. Den mundtlige eksamination er i den sidste uge. Synopsis præsenterer et sundheds-eller et samfundsvidenskabeligt perspektiv der vedrører interprofessionel virksomhed med udgangspunkt i klinisk praksis, Det skriftlige oplæg skal indeholde en kort præsentation af det valgte problemfelt Med følgende punkter: Et teoretisk perspektiv ud fra en interprofessionel problemstilling i det kliniske felt Januar

9 Det valgte kliniske felts indplacering i sundhedsvæsenets organisation Præsentation af det interprofessionelle samarbejde i feltet En redegørelse for relevansen af problemfeltet i forhold til Interprofessionel virksomhed En redegørelse for problemstillingens relevans i en sygeplejefaglig sammenhæng Synopsis baseres på modulets pensumlitteratur, samt litteratur fundet ved vidensøgning. Søgehistorien vedlægges som bilag. Der skal vedlægges en underskrevet tro- og loveerklæring. Du kan kun foretage afmelding til prøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold, fx dokumenteret sygdom Se: %20%20september%20%202014%20(3).pdf Den mundtlige prøve: Det er en 20 min`s individuel mundtlig prøve, hvor de første 5 min er den studerendes oplæg med selvvalgt tema indenfor modulets fagområder. De sidste 15 min er uddybende spørgsmål. Der er afsat 5 min til votering. Der kan gives oplæg fra den studerende og stilles spørgsmål fra eksaminator, indenfor modulets fag/temaer med relation til synopsis: Interprofessionel virksomhed(ipw) tværprofessionelt samarbejde Sygepleje indenfor ældreområdet: /geriatri/gerontologi/rehabilitering/kroniske sygdomme Sociologi/organisation/ledelse/administration/jura: de tre organisatoriske felter indenfor sundhedsvæsnets opbygning Folkesundhed/ epidemiologi: indsatser i sundhedsfremme/forebyggelse/ forekomst/udbredelse/risikofaktorer Sundhedsinformatik og sygepleje: kommunikation/dokumentation/velfærdsteknologi Der gives karakter efter 7 trins skalaen. Prøven bestås ud fra en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige del, i forhold til modulets læringsmål Modulets mål: Den studerende: Viser forståelse for sundhedsvæsenets opbygning, organisering og placering i samfundet Kendskab til de politiske og økonomiske rammer, der ligger til grund for de forskellige sektorers virke Viser forståelse for sundhedsvæsenets samarbejdspartneres funktioner og rollefordeling. Har tilegnet sig viden om og indsigt i tværprofessionelle problemstillinger på et sundheds- og samfundsvidenskabeligt grundlag Har opnået forståelse for og øvelse i at løse sundhedsfaglige problemer og opgaver i samarbejde med andre professioner Har udviklet anerkendelse og respekt for øvrige professioners faglige kompetencer Dette læringsudbytte vises i prøven ved at den studerende kan: Reflektere over egne faglige og personlige kompetencer i relation til den sygeplejefaglige problemstilling Bearbejde de anvendte tekster /kilder/referencer om interprofessionel virksomhed i en samfundsmæssig og organisatorisk kontekst Identificere behovet for en indsats i klinisk praksis Forklare hvem(hvilke individer, grupper, sektorer), der kunne profitere af denne indsats. Ved sygdom eller ikke bestået prøve henvises til Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for sygeplejerskeuddannelsen ing%20rev%20%20aug%202010%20doc%20rev%20%20august%202013%20doc%20jan% pdf Januar

10 Undervisere/vejledere: Navne, telefonnumre og adresser Ellen Bye Jensen tlf mail Randi Kontni tlf mail Hanne Duedahl Nørgaard tlf mail Niels Ardal tlf mail Kirsten Nielsen tlf mail Anette Meldgaard tlf mail Dorte Vølpert Møller mail Birgith Conny Lauszus tlf mail. Karen Vejrup tlf mail Skema Se skema på Studienettet Januar

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag.

institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulbetegnelse, tema og kompetencer

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus. Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus. Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt 1 modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del 1 Modul 5 - monofaglig del - Tværprofessionel virksomhed 3 ECTS ud af 15 ECTS. Indholdsfortegnelse 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Campus Roskilde Sygeplejerskeuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Tværprofessionel virksomhed Rehabilitering af patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Modulplan MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Modulplan MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Modulplan MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: Tværfagligt

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Tværprofessionel Virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Indhold Modulet, der afholdes i et samarbejde mellem flere mellemlange videregående sundhedsuddannelser,

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse November 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål med

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed

Modulbeskrivelse MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed 3. semester Hold September 2016 Modulbeskrivelse Modul 5 d. 25. august 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed

Modulbeskrivelse MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed 3. semester Hold september 2013 Modulbeskrivelse Modul 5 d. 20. august 2014 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere