Notat. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud."

Transkript

1 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade Helsingør Tlf Mob Dato Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat redegøres for Helsingør Kommunes samlede udgifter til flygtninge. Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Job og Uddannelse, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering kortlagt de kommunale indsatser i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge. Samlet vurdering Den samlede vurdering er, at Helsingør Kommune i 2016 har nettoudgifter til flygtninge og familiesammenførte for kr. Der er ved budgetrevisionen pr. 30. april 2016 samlet behov for udmøntning af kr. Center for Økonomi og Ejendomme har i forbindelse med opdateringen af dette notat foretaget skøn for udgifter og indtægter for den samlede flygtningeøkonomi i Center for Økonomi og Ejendomme vurderer at Helsingør Kommune i 2017 vil have nettoudgifter til flygtninge og familiesammenførte for kr. Heri er indregnet opnormering af personale i Center for Job og Uddannelse i forbindelse med den nye aktiveringsstrategi for flygtninge og familiesammenførte. Budgetgaranti Kommunerne bliver gennem budgetgarantien kompenseret under et for udgifter til integrationsydelse, danskuddannelse og aktivering. Endvidere indgår resultattilskuddet i opgørelsen af budgetgarantien. Ved en ændring af udgifterne til disse områder, vil kommunerne således blive kompenseret positivt eller negativt. Kompensationen fordeles via kommunernes bloktilskudsnøgle. Der er derfor risiko for at den enkelte kommunes udgifter ikke til fulde modsvares gennem budgetgarantien, såfremt kommunens andel af de samlede udgifter til ydelsen overstiger den gennemsnitlige kommunale udgift. Det er dog ikke muligt at dele budgetgarantien op således at kompensationen kan holdes op mod kommunens nettoudgifter til integrationsydelse, danskuddannelse og aktivering. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. 1

2 Ydelser til flygtninge Hidtil har flygtninge, der er kommet til kommunen efter 1. september 2015, modtaget integrationsydelse, mens flygtninge, der er kommet til kommunen før 1. september 2015, har modtaget kontanthjælp. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2016, har regeringen indgået aftale med forligspartierne (Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) om at samtlige borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, omfattes af integrationsydelsen. Således vil samtlige flygtninge fra 1. januar 2016 modtage integrationsydelse fremfor kontanthjælp. I Helsingør Kommune er der i budget 2016 budgetteret med, at samtlige flygtninge vil modtage kontanthjælp. En nedsættelse af ydelsesniveauet vil gennem budgetgarantien blive fuldt af en tilsvarende nedsættelse af kompensationen under et. Tabel 1: Ydelsesudgifter til flygtninge på integrationsprogrammet kr Bruttoudgift Refusion Nettoudgift Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Ved budgetrevisionen pr. 31. april 2016 er der budgetteret med bruttoydelsesudgifter til flygtninge på det treårige integrationsprogram på kr. Center for Job og Uddannelse skønner, at den gennemsnitlige refusionsprocent for ydelser til flygtninge på integrationsprogrammet i 2016 bliver på 28 pct., hvilker svarer til refusion på kr. Således er der budgetteret med nettoudgifter til ydelser til flygtninge på integrationsprogrammet for kr. i I 2017 forventer Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme, at Helsingør Kommune har nettoudgifter til ydelse til flygtninge på kr. Med i dette er ikke indregnet konsekvenserne af den nye beskæftigelsesstrategi overfor flygtninge. Integrationsprogrammet Integrationsprogrammet indeholder danskuddannelse og aktivering. Staten giver 50 pct. refusion inden for et rådighedsbeløb. For integrationsprogrammet er rådighedsbeløbet kr. pr. helårsperson, der har deltaget i en aktivitet. Desuden er danskuddannelse, aktivering og tolke i forbindelse med integrationsprogrammet dækket af budgetgarantien. Center for Job og Uddannelse forventer at have 338 flygtninge på Integrationsprogrammet i 2016 og 496 i 2017, hvilket vil medføre udgifter for kr. i 2016 og kr. i 2017, jf. tabel 2. Tabel 2: Øvrige udgifter under Integrationsprogrammet, som er dækket af budgetgarantien kr

3 Danskuddannelse Refusion af danskuddannelse Aktiveringsudgifter Refusion af aktiveringsudgifter Resultattilskud Total Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Danskuddannelse Danskuddannelserne er grundlæggende uddannelser, hvor kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk. Desuden undervises der i kultur og samfundsforhold i Danmark - herunder grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati. Center for Job og Uddannelse vurderer, at Helsingør Kommune vil have bruttoudgifter for kr. og modtage refusion for kr., hvilket giver nettoudgifter til danskuddannelse i 2016 for kr. i I 2017 forventer Center for Job og Uddannelse bruttoudgifter for kr. og refusion for kr., hvilket giver nettoudgifter for kr. Aktiveringsudgifter Aktiveringsudgifterne bruges til at sikre flygtninge hurtig og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. De bruges blandt andet til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, mentor, anden aktør og arbejdstøj til praktik. Center for Job og Uddannelse forventer at have bruttoudgifter for kr. og modtage refusion for kr., hvilket giver en nettoudgift på kr. i I 2017 forventer Center for Job og Uddannelse bruttoudgifter for kr. og refusion for kr., hvilket giver nettoudgifter for kr. Resultattilskud Staten giver resultattilskud til kommunerne ved bestået danskuddannelse og ved ordinær uddannelse eller ustøttet beskæftigelse i 6 måneder. For bestået danskuddannelse er resultattilskuddet kr. For ordinær uddannelse og ustøttet beskæftigelse i 6 måneder er resultattilskuddet kr. Det er muligt at hjemtage alle tre tilskud for samme person, blot kriterierne herfor alle er opfyldt. Center for Job og Uddannelse forventer resultattilskud for kr. i I 2017 forventer Center for Job og Uddannelse resultattilskud for kr. Heri er ikke indregnet den nye aktiveringsstrategi overfor flygtninge. Budgetgaranti og integrationsprogram samlet Samlet har Helsingør Kommune jf. tabel 2 i 2016 nettoudgifter til de budgetgaranterede dele af Integrationsprogrammet for kr. og i 2017 for kr. som indgår i den samlede kompensation i budgetgarantien. 3

4 Opgørelse af totale kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med flygtninge og familiesammenføringer Udover integrationsydelse, danskuddannelse og aktivering er der en række kommunale udgifter til modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte. I arbejdet med opgørelsen af Helsingør Kommunes flygtningeøkonomi i 2016, har Center for Økonomi og Ejendomme bearbejdet oplysninger om antallet af flygtninge og familiesammenførte, der pt. er i Helsingør Kommune, den forventede afgang fra kommunale særtilbud til flygtninge og familiesammenførte samt forventet tilgang hertil i I denne forbindelse, skal det understreges at der er usikkerhed forbundet med at opgøre indtægter og udgifter til flygtninge og familiesammenførte på denne måde. Det skyldes dels at der for en stor del af udgifterne i bogføringssammenhæng ikke skelnes mellem flygtninge/familiesammenførte og andre, som benytter kommunens tilbud. Dels skyldes usikkerheden at det for flygtninge og familiesammenførte er vanskeligt at lave en prognose for til- og afgang fra kommunale tilbud. Tabel 3 viser den totale kommunale nettoudgift i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte i Helsingør Kommune i 2016 og I tabel 3 indgår kun de udgifter, som alene relaterer sig til flygtninge og familiesammenførte på områder, som ikke er dækket af budgetgarantien. I Bruttoudgifter indgår samtlige udgifter til flygtninge og familiesammenførte i Center for Job og Uddannelse, Center for Dagtilbud og skoler, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Borgerservide, IT og Digitalisering. Disse udgifter uddybes i tabel 5. I Ordinære tilskud indgår samtlige grund- og resultattilskud samt refusioner for udgifter til indsatser overfor flygtninge. Disse uddybes ligeledes i tabel 5. Tabel 3: Totale nettoudgifter til flygtninge og familiesammenførte i kr Bruttoudgifter Ordinære tilskud Total Særtilskudspulje til investering og integration Topartsaftale Kommunal egenfinansiering Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Tabel 3 viser at Helsingør Kommune i 2016 samlet forventer at have bruttoudgifter til flygtninge og familiesammenførte for kr. og ordinære tilskud for kr. Samlet giver det nettoudgifter for kr. I 2017 forventer Center for Økonomi og Ejendomme at Helsingør Kommune har bruttoudgifter for kr. og ordinære tilskud for kr. Samlet givet det nettoudgifter for kr. i Forskellen på ordinære tilskud i 2016 og 2017 skyldes hovedsagligt at grundtilskuddet sættes op i 2017 samt at Helsingør Kommune i 2017 forventer at have flere på integrationsprogrammet, end i

5 For delvist at kompensere kommunerne for udgifter til investering og integration i forbindelse med modtagelsen af flygtninge og familiesammenførte, har staten i 2016 afsat en pulje på 350 mio. kr. Heraf modtager Helsingør Kommune kr. Puljen bliver ikke videreført i 2017, hvor grundtilskuddet bliver forhøjet. Regeringen og KL har indgået en topartsaftale, som ligger i forlængelse af og udmønter trepartsaftalen Delaftalen om øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen, som regeringen har indgået med arbejdsmarkedets parter. Samlet skønner Center for Økonomi og Ejendomme, at topartsaftalen vil betyde at Helsingør Kommune får tilført kr. i 2016 og kr. i De enkelte elementer i topartsaftalen uddybes i tabel 5. Når Særtilskudspuljen til investering og integration og topartsaftalen er medregnet, har Helsingør Kommune en egenfinansiering på kr. til flygtninge og familiesammenførte i I 2017 har Helsingør Kommune samlet egenfinansiering til modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte for kr. Forskel mellem tidligere vurdering og nuværende vurdering for 2016 Byrådet fik d. 14. december 2015 tilsendt tidligere udgave af nærværende notat til orientering. Byrådet blev samtidig orienteret om at Center for Økonomi og Ejendomme i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. april 2016 ville foretage ny vurdering af den samlede flygtningeøkonomi i Helsingør Kommune og behovet for justeringer i budget Tabel 4 viser forskellen mellem vurderingen i december 2015 og den nyeste vurdering i dette notat. Tabel 4: Forskel mellem første vurdering af flygtningeudgifter og nyeste vurdering kr. Første vurdering Nyeste vurdering Difference Bruttoudgifter Ordinære tilskud Total Særtilskudspulje til investering og integration Topartsaftale Kommunal egenfinansiering Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Center for Økonomi og Ejendomme vurderer ved budgetrevisionen pr. 30. april 2016 at Helsingør Kommune i 2016 samlet har bruttoudgifter til modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte for kr. mere, end det blev vurderet i december Dette modsvares delvist af forventning om ordinære tilskud for kr. mere, end vurderingen i december Samlet betyder det at Helsingør Kommune i den nyeste vurdering har nettoudgifter for kr. mere, end i den første vurdering. Når indtægten for topartsaftalen regnes med, har Helsingør Kommune i den seneste vurdering kommunal egenfinansiering for kr. mindre end i den første vurdering. 5

6 Forskellen i bruttoudgifter mellem den første vurdering og den seneste vurdering skyldes hovedsageligt at den første vurdering tog udgangspunkt i flygtningekvoten på 144. Flygtningekvoten er senere opjusteret til 172. Dette afspejles også i forventningen til ordinære tilskud, som er afhængig af antallet af flygtninge og familiesammenførte i kommunen. Forskellen i bruttoudgifter skyldes endvidere at der i den nyeste vurdering er indregnet den administrative opnormering i Center for Job og Uddannelse i forbindelse med den nye beskæftigelsesindsats overfor flygtninge. Topartsaftalen blev indgået i marts 2016 og var derfor ikke med i vurderingen fra december Udgifter og finansiering i 2016 og 2017 Tabel 5 viser på baggrund af forventninger til antallet af flygtninge og familiesammenførte i 2016 og 2017 forventningerne til udgifter og finansiering af flygtninge og familiesammenførte i 2016 og I tabel 4 indgår kun udgifter, som alene relaterer sig til flygtninge og familiesammenførte i Kolonnen Budget 2016 viser de budgetterede indtægter og udgifter til flygtninge og familiesammenførte i Kolonnen Forventet regnskab 2016 viser med de nævnte usikkerheder, det på nuværende tidspunkt bedste bud på Helsingør Kommunes udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte i Kolonnen Korrektion til budgetrevision 30. april 2016 viser forskellen mellem hvor meget der i ved budgetrevision pr. 30. april 2016 tilføres budgettet i forhold til budget Kolonnen Budget 2017 viser udgifter og indtægter for flygtninge og familiesammenførte i budget For Center for Job og Uddannelse er der foretaget en række korrektioner i forhold til budgetrevisionen pr. 30. april Det skyldes dels en række lov- og mængdeændringer med større budgetvirkning og dels at der er lagt personalebudget for den nye beskæftigelsesstrategi for flygtninge og familiesammenførte. For de øvrige områder har Center for Økonomi og Ejendomme vurderet at det korrigerede budget ved budgetrevisionen pr. 30. april 2016 pt. er bedste bud på budget Derfor er basisbudgettet for 2017 korrigeret således, at det svarer til det korrigerede budget for 2016 efter budgetrevisionen pr. 30. april Center for Økonomi og Ejendomme vil således ved budgetrevisionen pr. 30. april 2017 igen revurdere Helsingør Kommunes udgifter og indtægter i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte. Tabel 5: Udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte i 2016 Korrigeret budget kr Forventet regnskab 2016 Korrektion til budgetrevision 30. april 2016 Budget 2017 Center for Job og Uddannelse, Integrationsprogram Hjælp til flytning af flygtninge Tolke Grundtilskud for voksne Center for Job og Uddannelse, Øvrige Beskæftigelsesindsats overfor flygtninge

7 Personale til boligplacering Tandlægeudgifter til voksne Familiekonsulenter Midlertidig boligplacering (inkl. egenbetaling) Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Administration af bofællesskaber Center for Børn, Unge og Familier Støttepædagoger og startindsats i daginstitutioner til flygtningebørn under 6 år, som ikke er uledsagede Tandlægeudgifter til børn Tolke og administration Grundtilskud for uledsagede børn Center for Dagtilbud og Skoler Modtagerklasse De Internationale Ungdomsklasser Sprogstøttekorpset Friplads i daginstitution, SFO og fritidsklub Kompetenceudvikling af medarbejdere Tolke Grundtilskud for uledsagede børn Deltotal Bruttoudgifter Ordinære tilskud Kommunal egenfinansiering Særtilskud til investering og integration Topartsaftale Små almene boliger målrettet flygtninge 0 Ukendt Ukendt Ukendt Investeringspulje til midlertidig boligplacering 0 Ukendt Ukendt Ukendt Refusion af udgifter til midlertidig boligplacering Tidlig virksomhedsrettet indsats Integrationstilskud Øvrig finansiering Indefrosne midler hos Støttepædagogerne Sum Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Center for Job og Uddannelse, Integrationsprogram Hjælp til flytning af flygtninge I forbindelse med at flygtninge flytter fra asylcenter til midlertidig boligplacering er der kommunale udgifter til flyttehjælp. Der har ikke tidligere har været lagt budget til hjælp 7

8 til flytning af flygtninge. Udgiften vedrører flygtninges flytning fra asylcenteret til kommunen. Ud fra det foreløbige forbrug på hjælp til flytning i 2016, forventer Center for Job og Uddannelse at udgifterne er på kr. i 2016 og kr. i Tolke Med det kendte tolkeforbrug og priser, forventer Center for Job og Uddannelse at bruge kr. på tolke til flygtninge i 2016 og kr. i Grundtilskud Center for Job og Uddannelse forventer at modtage grundtilskud for 338 flygtninge på integrationsprogrammet i 2016 og 496 i Kommunerne får tildelt et grundtilskud pr. flygtning på integrationsprogrammet. I 2016 er det på kr. pr. måned. Grundtilskuddet dækker ikke specifikke udgifter i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge, men skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Med forventningen om 338 flygtninge på integrationsprogrammet i 2016, bliver indtægten på kr. I 2017 forhøjes grundtilskuddet til kr. pr. måned pr. flygtning på integrationsprogrammet. Med forventningen om 496 på integrationsprogrammet, bliver indtægten således kr. Center for Job og Uddannelse, Øvrige Administrativt personale Den nye beskæftigelsesstrategi overfor flygtninge medfører højere udgifter til administrativt personale i 2016 og For at tydeliggøre ressourceforbruget til både beskæftigelsesindsats og boligplacering, har Center for Økonomi og Ejendomme opdelt det administrative personale i Center for Job og Uddannelse i Beskæftigelsesindsats overfor flygtninge og Boligplacering. Beskæftigelsesindsats overfor flygtninge Den nye beskæftigelsesstrategi overfor flygtninge giver anledning til en opjustering af personalet i Center for Job og Uddannelse, svarende til kr., således at det samlede budget hertil i 2016 er kr. og i kr. Boligplacering Center for Job og Uddannelse forventer i 2016 at have personaleudgifter til boligplacering for kr. Den fremtidige udgift afhænger af valget af løsninger til fremtidige, midlertidige boliger, der afhængigt af valget kan betyde et større personaletræk. De der på nuværende tidspunkt ikke er truffet endelig beslutning om de fremtidige løsninger for den midlertidige indkvartering, er der i 2017 indtil videre indlagt samme niveau som i Tandlægeudgifter til voksne Flygtninge kan få tilskud til tandbehandling, hvilket ud fra tidligere års forbrug og det formodede antal flygtninge i Helsingør Kommune i 2016, beløber sig til kr. og i 2017 til kr. 8

9 Familiekonsulenter Pr. 15. januar 2016 ansætter Center for Job og Uddannelse to tværgående familiekonsulenter til støtte ved opstart i dagtilbud og skoler samt kultur- og brobygningsarbejde i forbindelse med at integrere familierne i lokalmiljøet. Det planlægges at ansætte yderligere en familiekonsulent med pædagogisk baggrund til at varetage opgaver på SFO-og Klubområdet. Familiekonsulenterne organiseres som en del af sprogstøttekorpset under Center for Dagtilbud og Skoler. Familiekonsulenterne kan varetage forebyggende indsatser for børn eller unge og deres familie efter servicelovens 11, stk. 3, der eksempelvis kan understøtte barnets eller den unges trivsel eller skolegang. Støtten ydes til udlændinge, der er omfattet af 181, stk. 1. Staten afholder udgifterne i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen, jf. 181, stk. 2. Det er muligt at få statsrefusion af familiekonsulenternes løn, når de arbejder med borgere på en måde, så det kan registreres på CPR-nummer, og hvor begge forældre er under det 3-årige integrationsprogram. Da familiekonsulenterne vil bruge en mindre del af deres arbejdstid på administrative opgaver, kompetenceudvikling og etablering, som ikke kan registreres på CPR-nummer, forventes det, at Center for Job og Uddannelse skal betale en mindre del af familiekonsulenternes løn fra budgetområde 826 administration, hvilket svarer til kr. Endvidere er der 100 pct. refusion på tolkeudgifter i forbindelse med familiekonsulenternes arbejde. Midlertidig boligplacering Med den forventede tilgang i 2016 samt skøn for mulighederne for at flygtningene overgår til permanent bolig, vurderer Center for Job og Uddannelse, at 100 flygtninge ved udgangen af 2016 vil være midlertidigt boligplaceret. Da der i 2016 forventeligt bliver behov for istandsættelse og etablering i forbindelse med nye lejemål til midlertidig boligplacering, er der brug for at opskrive budgettet med kr. til anlægsudgifter, leje, indretning og basale fornødenheder. Da til- og afgang af flygtninge, der er midlertidigt boligplaceret, kan variere meget henover et år og det endnu er ukendt til hvilken pris en stor del af flygtningene kan midlertidigt boligplaceres, er det vanskeligt at give et skøn for udgifterne til midlertidig boligplacering i I værste fald kan det blive nødvendigt at benytte pavilloner, som skønnes at koste i etableringsomkostninger og kr. i årlig drift. Etablering af pavilloner bliver først aktuelt, såfremt det ikke er muligt at skaffe bedre indkvarteringsmuligheder. Således vil Center for Job og Uddannelse først have afsøgt andre muligheder i form af bofællesskaber og privat indkvartering. Center for Job og Uddannelse følger løbende udviklingen og behovet for midlertidige boliger. Der trækkes egenbetaling for indkvartering på midlertidig opholdssted i flygtningenes udbetaling af integrationsydelse og kontanthjælp. Flygtningenes egenbetaling kan ikke hæves. 9

10 Tabel 6 viser hvordan budgettet til midlertidig boligplacering for 2016 har været påtænkt brugt og det forventede regnskab for 2016 med etablering af Hobrovej og Sejerøvej samt istandsættelse af Fiolgade. Tabel 6: Oversigt over midlertidige boliger til flygtning, kr kr. Korrigeret budget 2016 Forventet regnskab 2016 Yderligere finansieringsbehov Fiolgade Indtægt Udgift Stockholmsvej Indtægt Udgift Hellebæk Friskole Indtægt Udgift Hobrovej Indtægt Udgift Ålsgårde Indtægt Udgift Etablering og leje af Sejerøvej Indtægt Udgift Hoteller, indretning og basale fornødenheder Indtægt Udgift Etablering af Hobrovej Indtægt 0 0 Udgift Istandsættelse af Fiolgade Indtægt Udgift Bruttoudgifter Bruttoindtægter Driftsoverførsel fra Midlertidig boligplacering (netto) Note: - angiver kommunalindtægt, + angiver kommunaludgift Såfremt det bliver nødvendigt at benytte pavilloner, bliver de forventede udgifter for midlertidig boligplacering i 2016 på kr. 10

11 Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme har ikke lavet detaljeret skøn for udgifterne til midlertidig boligplacering i 2017, men forventer at niveauet vil svare til 2016, hvorfor det forventes at udgifterne i 2017 vil være kr., som i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Administration af bofællesskaber Boligkontoret i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har i forbindelse med boligplacering af flygtninge opgaver i form af papirarbejde, registrering, dialog med boligselskaberne, dialog med Center for Job og Uddannelse, dialog med borgerne samt notater. Dette giver anledning til et yderligere finansieringsbehov på kr. i såvel 2016, som Center for Børn, Unge og Familier Støttepædagoger til flygtningebørn under 6 år, som bor sammen med en eller begge forældre Center for Børn, Unge og Familier forventer i 2016 at have 10 flygtningebørn, som modtager støtte fra støttepædagogkorpset. Der er i 2016 budgetteret med udgifter til støttepædagoger til flygtningebørn for kr. Center for Børn, Unge og Familier forventer at have ikke budgetterede udgifter til støttepædagoger til flygtninge for kr. Dette kan evt. dækkes af indefrosne midler hos støttepædagogkorpset. Niveauet forventes at være det samme i Tandlægeudgifter til børn Flygtningebørn får ligesom danske børn lavet tandbehandlinger hos den kommunale børnetandpleje. Det er i sundhedsloven ikke hjemmel til at registrere patienter på en måde, så der kan skelnes mellem flygtninge og ikke-flygtninge. Det er derfor vanskeligt at vurdere omkostningerne ved tandbehandling af flygtningebørn. Hillerød Kommune har tidligere estimeret, at tandlægepatienter med flygtningebaggrund koster ca. 4 gange mere end patienter, der ikke har flygtningebaggrund. Denne vurdering er anvendt i beregningen af de forventede udgifter til tandlæge til flygtningebørn i Med det kendte børnetal, vil tandlægeudgifterne til flygtningebørn i 2016 således være på kr. Center for Økonomi og Ejendomme finder ikke anledning til at foretage ny vurdering for Tolke og administration Der er 100 pct. statsrefusion på indsatser overfor uledsagede flygtningebørn, men Center for Børn, Unge og Familier har udgifter til administration og tolke. Center for Børn, Unge og Familier vurderer, at udgiften er kr. pr. flygtningebarn. I 2016 forventer Center for Børn, Unge og Familier i gennemsnit at have 15 flygtningebørn. Den samlede udgift til administration og tolke i Center for Børn, Unge og Familier beløber sig således til kr. Grundtilskud for uledsagede børn 11

12 Til finansiering af tolke og administration på kr. i Center for Børn, Unge og Familier, foreslås det at benytte en del af grundtilskuddet for børn på kr. pr. måned. Det resterende grundtilskud for børn foreslås benyttet til at finansiere øgede udgifter til skole og sprogundervisning af uledsagede flygtningebørn i Center for Dagtilbud og Skoler. Center for Dagtilbud og Skoler Størstedelen af flygtningebørnene, som Center for Dagtilbud og Skoler er i kontakt med, kommer til Helsingør Kommune gennem familiesammenføring. Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Job og Uddannelse har derfor startet et samarbejde omkring registrering af flygtninge, der søger familiesammenføring. Ved at registrere kommende familiesammenføringer, herunder antal børn og alder på børnene, er det muligt at lave en prognose for det formodede antal flygtningebørn i Center for Dagtilbud og Skoler. Nedenstående bygger på denne opgørelse af hvor mange flygtningebørn, der formodentlig kommer til Helsingør Kommune gennem familiesammenføring i 2016 og Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme forventer at der både i 2016 og 2017 ankommer 75 børn som flygtninge eller familiesammenførte og 8 uledsagede flygtningebørn. Da børnene ankommer ujævnt over året til Helsingør Kommune og Udlændingestyrelsen kun i begrænset omfang kan levere informationer om børnenes alder, skolebaggrund mv., er det vanskeligt at give en præcis vurdering af de årlige udgifter. Center for Dagtilbud og Skoler tilpasser løbende aktiviteter, så disse passer til antallet af børn og deres baggrund. Modtagerklasser De to modtagerklasser har pt. i alt 17 flygtningebørn og 3 børn, som ikke er flygtninge. Ifølge lovgivningen må der maksimalt være 12 elever i hver klasse. Således ville der uden flygtningebørn kun være behov for en modtagerklasse. 2 modtagerklasser koster kr. Der er allerede lagt budget til 1 modtagerklasse, således at der er behov for yderligere 1. De Internationale Ungdomsklasser De internationale ungdomsklasser har i 2015 i gennemsnit haft 45 flygtningebørn. I 2016 forventes de i gennemsnit at have 64 flygtningebørn. Ud fra tidligere års budget og elevtal, regnes med en gennemsnitspris pr. elev på kr. Skønnet for antal elever og den beregnede gennemsnitspris giver anledning til et merfinansieringsbehov på kr. Sprogstøttekorpset Sprogstøttekorpset har i 2015 i gennemsnit haft 43 flygtningebørn. I 2016 forventes de i gennemsnit at have 63 flygtningebørn. Dette giver anledning til ønske om ansættelse af en ekstra lærer samt opnormering af en eksisterende stilling. Sprogstøttekorpset fik ved driftsoverførslen fra 2015 til 2016 overført kr., hvilket forventes at dække behovet i Friplads i daginstitution, SFO og fritidsklub 12

13 Børn fra flygtningefamilier får det første år tilbudt fuld friplads (socialpædagogisk/økonomisk) til hhv. daginstitution, SFO og fritidsklub. Herefter kan en familie søge om en friplads. Med nedsættelse af ydelsen til flygtninge, opfylder flygtningefamilier ofte kravene for friplads. Ud fra de kendte børnetal og prognosen for flygtningebørn i 2016, skønnes det at der i 2016 er 115 flygtningebørn mellem 0 og 14 år, som kan få tilbudt hel- eller delvis friplads i daginstitution, SFO og fritidsklub. Den samlede udgift til fripladser til flygtningebørn i daginstitution, SFO og fritidsklub forventes i 2016 at blive kr., hvilket giver anledning til en budgetjustering på kr. Kompetenceudvikling af medarbejdere I forbindelse med det stigende antal flygtningebørn, er der i institutioner under Center for Dagtilbud og Skoler behov for kompetenceudvikling af medarbejdere. Center for Dagtilbud og Skoler vurderer at der i 2016 er behov for kr. til kompetenceudvikling. Tolke Med ovenstående udvikling i antallet af flygtningebørn i Center for Dagtilbud og Skoler og de kendte priser, forventer Center Dagtilbud og Skoler at bruge kr. mere på tolke til flygtninge, end budgetteret i Grundtilskud for uledsagede børn Af det samlede forventede grundtilskud for børn på kr., bruges kr. til tolke og administration i Center for Børn, Unge og Familier. De resterende kr. foreslås brugt til at finansiere de forventede merudgifter til uledsagede flygtningebørn i Center for Dagtilbud og Skoler, hvor de som udgangspunkt vil gå i International Ungdomsklasse. Deltotal Deltotalen i tabel 5. viser, de samlede kommunale nettoudgifter på de områder, som ikke er dækket af budgetgarantien. Kommunal egenfinansiering Den kommunale egenfinansiering er deltotalen fratrukket Særtilskudspuljen til investering og integration og topartsaftalen, som er indgået mellem regeringen og KL. Særtilskudspuljen er kun er aftalt for I 2017 erstattes særtilskudspuljen af forhøjelsen af grundtilskuddet. Topartsaftale Regeringen og KL er i topartsaftalen enige om en række initiativer. Nedenfor beskrives de enkelte initiativer og deres konsekvens for Helsingør Kommune. Små almene boliger målrettet flygtninge Der afsættes 640 mio. kr., som skal dække 75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud til nye almene boliger, hvis disse opfylder en række størrelseskrav. Kommunerne får fuld anvisningsret til boligerne og kan således målrette dem flygtninge. Der er i Helsingør Kommune på nuværende tidspunkt ikke planlagt eller 13

14 igangsat byggeri af almene boliger, som efterlever kravene. Helsingør Kommune har dog mulighed for at igangsætte nye byggerier, hvor der kan søges om at få dækket 75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud, hvis de opfylder betingelserne i aftalen. Investeringspulje til midlertidig boligplacering Der afsættes en pulje på 150 mio. kr. til etablering og ombygning af boliger med henblik på midlertidig boligplacering af flygtninge i 2016 og Kommunerne skal søge om at få midler fra puljen. Det er på nuværende tidspunkt ikke meldt ud, om der kan søges om midler til finansiering af alle omkostninger til etablering og ombygning. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at Helsingør Kommune vil have udgifter til etablering og ombygning for kr. i Center for Økonomi og Ejendomme er pt. ved at udforme ansøgninger til puljen, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere og hvor stor en del af puljen Helsingør Kommune vil modtage. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering Der refunderes op til 50 pct. inden for et loft på kr. af kommunernes serviceudgifter pr. måned pr. midlertidigt boligplaceret flygtning. Den præcise udformning af dette er endnu usikker. KL har bedt Integrations- og boligministeriet om en vejledning til reglerne for refusion i forbindelse med midlertidig indkvartering. Således er der betydelig usikkerhed forbundet med vurderingen af hvor meget refusionen Helsingør Kommune kan modtage. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer at Helsingør Kommune vil modtage ca kr. Tidlig virksomhedsrettet indsats Kommunerne skal give flygtninge en virksomhedsrettet indsats senest efter 1 måned og forsætte den i et år, således at der højst er 6 uger mellem tilbuddene. Til dette er der afsat 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i Ud fra Helsingør Kommunes flygtningeandel i 2016 forventer Center for Økonomi og Ejendomme, at Helsingør Kommune vil modtage ca kr. i 2016 og ca kr. i Således er alle statslige finansieringskilder hermed medregnet. Øvrig finansiering Optøning af indefrosne midler hos Støttepædagogkorpset Støttepædagogkorpset har kr. i indefrosne midler, og disse kan søges optøet til finansiering af de stigende udgifter i forbindelse med flygtninge i Samlet Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at Helsingør Kommune samlet har egenfinansiering til flygtninge og familiesammenførte for kr. i I forhold til budget 2016 er der derfor behov for yderligere finansiering på kr. I 2017 vurderer Center for Økonomi og Ejendomme at Helsingør Kommune har egenfinansiering til flygtninge og familiesammenførte for kr. Det er vigtigt at understrege, at vurderingen for såvel 2016 og 2017 bygger på et skøn ud fra den forventede tilgang af flygtninge og familiesammenførte til Helsingør Kommune, som kan ændres uden foregående varsel. Ligeledes kan modtagelsen af 14

15 flygtninge og familiesammenførte henover budgetåret være særdeles ujævn, hvilket øger usikkerheden i vurderingen af udgifter og indtægter. 15

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 09.11.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1 NOTAT Flygtningeanalyse 2016-2017 3. udkast Dato: 18. august 2016 1. Resultat af analysen Analysen har til formål at afdække kommunens nettomerudgifter som følge af den aktuelle flygtningesituation. Som

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter

APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter Enhedsudgifterne til den samlede merudgiftsprognose består af data på en lang række områder, og baggrundsdata er opgjort på aldersgrupper og afdelinger.

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Merudgifter flygtningeområdet På flygtningekvoten for 2014 modtog Allerød

Læs mere

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger v./ Leif Sønderup Silkeborg Kommune 10. Juni 2016 Agenda 1. Integrationsstrategien 2016-2018 - En god start på et aktivt og indholdsrigt liv 2. Den aktuelle

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Topartsaftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge

Topartsaftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Topartsaftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge Regeringen og KL indgik den 18. marts 2016 topartsaftale om bedre rammer

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. Punkt 15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. 2014-33610. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune selv varetager opgaven, til trods for

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Refusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct.

Refusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 11.03.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning Reform af refusionerne

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen. rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen. rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra den konservative bytil Aarhus Kommune rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Hvor mange kvoteflygtninge

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge) Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over modtagne flygtninge for kvote og 6 fordelt pr. måned 7 6 4 3 3 3 3 3 4 4 6 4 4 3 marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. 7 (kvote '6) 6 feb. 7

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere