Besvarelsesvejledning: Projektprioritering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besvarelsesvejledning: Projektprioritering"

Transkript

1 Besvarelsesvejledning: Projektprioritering Indholdsliste 0 Generelle bemærkninger Projektbeskrivelse og ansøger Beskrivelsen projektets af idé og overordnede målsætninger Beskrivelsen af projektets aktiviteter Beskrivelsen af projektets tidsplan Projektets budget og finansieringsplan Driftsbudget / vedligeholdelsesplan (hvis relevant) Projektets sammenhæng (inkl. forretningsplan) Projektansøgers kapacitet Relevans i forhold til udviklingsstrategien Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategiens målsætninger Projektets aktualitet i forhold til udviklingsstrategiens målsætninger Synlighed Marketings-/kommunikationsplan Gennemsigtighed og mulighed for genanvendelse (replicerbarhed) Lokal forankring Brug af lokale ressourcer (hvis relevant) Lokal udnyttelse af erfaring og eksisterende viden Bygger på lokalt eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign Lokal identitet afspejlet i projektet Samarbejde Omfanget af det samarbejde eller netværk, som projektet afføder Samarbejdets/netværkets kvalitet Graden af forpligtigelse for de enkelte parter i samarbejdet/netværket Graden af tværsektorielt samarbejde

2 5.5 Sandsynligheden for at projektet vil føre til dannelsen af (yderligere) samarbejde eller netværk i fremtiden Innovation Projektets nyhedsværdi Vidensdeling og spredning af best practices Bæredygtighed Økonomisk bæredygtighed (Risiko/dødvægt) Projektets grønne profil Levedygtighed i lokalsamfundet Effekter Økonomiske effekter Miljømæssige effekter Klimaeffekter Sociale effekter Kulturelle effekter

3 0 Generelle bemærkninger Følgende besvarelsesvejledning er udarbejdet på foranledning af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til brug i de Lokale Aktionsgrupper (LAG'er) i programperioden Den indeholder vurderingsspørgsmål til besvarelse af hvert underpunkt i de 8 kriterier i Projektprioriteringsværktøjet, som er udviklet med det formål at sikre en systematisk, transparent og ligelig vurdering af projektansøgninger i LAG'erne. Hvert prioriteringskriterium i Prioriteringsværktøjet skal besvares, og alle underpunkter / vurderingsspørgsmål med stjerne skal udfyldes. Der scores på en skala fra 0 til 5. Besvarelsesvejledningen indeholder ud over vurderingsspørgsmål en vejledende oversættelse af hvad hver score fra 1 til 5 kan siges at dække over. Mens vurderingsspørgsmålene er retvisende, skal beskrivelserne af de enkelte scores betydning ses som en hjælp til LAG-bestyrelserne i deres overvejelser over elementer, der kan indgå i besvarelsen af vurderingsspørgsmålet, og ikke som en ufravigelig rettesnor. Vi anerkender, at en vis grad af estimering i besvarelserne ikke kan undgås. Kriterierne er ikke defineret for at facilitere præcise, kontrollerbare forudsigelser, men for at systematisere og ensarte de overordnede overvejelser, som LAG'erne i forvejen lavede. 3

4 1 Projektbeskrivelse og ansøger 1.1 Beskrivelsen projektets af idé og overordnede målsætninger Vurderingsspørgsmål: Giver beskrivelsen af projektets idé og overordnede målsætninger en fyldestgørende og klar forståelse af projektet, og er der en klar, logisk og realistisk sammenhæng mellem idé og målsætninger? 0 point Beskrivelsen af idé og overordnede målsætninger er ikke udfyldt (NB. projektet er ikke støtteberettiget). 1 point Beskrivelsen mangler essentiel information og/eller fremstår urealistisk og usammenhængende. 2 point Beskrivelsen er uklar eller mangelfuld, og/eller sammenhængen mellem idé, formål og målsætninger er tvivlsom. 3 point Beskrivelsen er acceptabel, men der kan stilles spørgsmålstegn ved indhold eller sammenhæng mellem idé og overordnede målsætninger, som evt. kunne elimineres ved yderligere uddybelse. 4 point Beskrivelsen er god og giver en sikker forståelse af projektet. Sammenhængen mellem idé og målsætninger er tydelig, men enkelte, mindre detaljer mangler at blive redegjort for. 5 point Beskrivelsen er fyldestgørende og giver en sikker forståelse af projektet. Der er en klar, logisk og realistisk sammenhæng mellem idé og projektets målsætninger. 1.2 Beskrivelsen af projektets aktiviteter Vurderingsspørgsmål: Er de beskrevne aktiviteter velvalgte og realistiske, har de hver især en høj nytteværdi, og kan vi forvente at opnå en merværdi ved at gennemføre aktiviteterne i projektet under den beskrevne målsætning? 0 point Beskrivelsen af projektets aktiviteter er ikke udfyldt (NB. projektet er ikke støtteberettiget). 1 point Beskrivelsen mangler essentiel information og/eller fremstår urealistisk og usammenhængende (planlagte aktiviteter kan f.eks. tænkes at modarbejde hinanden). 2 point Beskrivelsen er uklar eller mangelfuld, og/eller det er tvivlsomt, hvorvidt de beskrevne aktiviteter er realistiske og kan udføres i praksis. 3 point Beskrivelsen er acceptabel, og aktiviteterne fremstår realistiske, men der kan stilles spørgsmålstegn ved synergien mellem de beskrevne aktiviteter og/eller nytteværdien af visse aktiviteter. Tvivlspørgsmål kan evt. elimineres ved yderligere uddybelse. 4 point Beskrivelsen er god og giver en sikker forståelse af, hvordan de planlagte aktiviteter indgår i projektet. Der er ikke planlagt overflødige aktiviteter, men enkelte, mindre detaljer mangler at blive redegjort for, og/eller aktiviteternes interne synergi kunne forbedres. 5 point Beskrivelsen er fyldestgørende og giver en sikker forståelse af projektets aktiviteter. Aktiviteterne er velvalgte, realistiske, har høj nytteværdi, og der kan forventes en opnået 4

5 merværdi ved at gennemføre aktiviteterne i projektet under den beskrevne målsætning. 1.3 Beskrivelsen af projektets tidsplan Vurderingsspørgsmål: Er tidsplanen realistisk, indeholder den passende 'buffere' og optimerer den chancerne for en god, flydende projektgennemførelse? 0 point Der er ikke inkluderet en tidsplan i ansøgningen (NB. projektet er ikke støtteberettiget). 1 point Beskrivelsen mangler essentiel information og/eller fremstår absolut urealistisk og usammenhængende. 2 point Beskrivelsen er uklar eller mangelfuld, og/eller det er tvivlsomt, hvorvidt de beskrevne aktiviteter kan gennemføres inden for den beskrevne tidsramme, og/eller rækkefølgen af de beskrevne aktiviteter er uhensigtsmæssig. 3 point Beskrivelsen er acceptabel, og tidsplanen er realistisk, men den er relativt stram og dermed følsom over for forsinkelser og uforudsete forhindringer, eller den tager overdreven forbehold for forsinkelser og fremstår dermed ineffektiv med en uforholdsmæssig sen projektafslutning. 4 point Beskrivelsen er god, og tidsplanen er umiddelbart realistisk og passende. Enkelte risikoelementer kan dog identificeres, men disse kan kun skabe begrænset forsinkelse. 5 point Beskrivelsen er fyldestgørende, tidsplanen indeholder passende 'buffere' og optimerer chancerne for en god, flydende projektgennemførelse 1.4 Projektets budget og finansieringsplan Vurderingsspørgsmål: Fremstår projektets budget og finansieringsplan fyldestgørende og realistisk, er de enkelte poster budgetteret med et passende beløb, er der taget højde for risici, og fremstår al medfinansiering troværdig og rimelig? 0 point Der er ikke vedlagt budget og finansieringsplan for projektimplementeringen (NB. projektet er ikke støtteberettiget). 1 point Budget og finansieringsplanen mangler essentiel information og/eller fremstår urealistisk og usammenhængende (eksempelvis enten for højt eller for lavt). 2 point Budget og finansieringsplanen er uklar eller mangelfuld, og/eller det er tvivlsomt, hvorvidt det samlede budget og den samlede finansieringsplan kan dække de beskrevne aktiviteter, og/eller én eller flere poster er årsag til betragtelig bekymring, undren eller usikkerhed. 3 point Budget og finansieringsplanen er acceptabel, og der er lavet en realistisk vurdering af det samlede budget. Selvom enkelte poster fremstår en anelse fejlbudgetterede, fremstår det samlede budget og den samlede finansieringsplan passende. Der er i begrænset omfang taget højde for uforudsete udgifter og/eller der kan stilles spørgsmålstegn ved begrænsede dele af medfinancieringen, som bør afklares før projektstart ved en evt. opnåelse af tilsagn. 4 point Budget og finansieringsplanen er god og realistisk. Der er ingen umiddelbar grund til 5

6 bekymring og medfinancieringen fremstår troværdig, men enkelte, mindre detaljer mangler at blive redegjort for eller kunne forbedres. 5 point Budget og finansieringsplanen er fyldestgørende, de enkelte poster er veldokumenterede, der er taget højde for eventuelle risici, og medfinancieringen giver ingen umiddelbar årsag til bekymring. 1.5 Driftsbudget / vedligeholdelsesplan (hvis relevant) Vurderingsspørgsmål: Fremstår driftsbudgettet / vedligeholdelsesplanen fyldestgørende, realistisk og gennemarbejdet, er de enkelte poster budgetteret med et passende beløb, og er der taget højde for risici? 0 point Spørgsmål 1.5 er relevant for projektet, men der er ikke vedlagt et driftsbudget / vedligeholdelsesplan for projektet (NB. hvis påkrævet i LAG'en er projektet ikke støtteberettiget). 1 point Driftsbudgettet / vedligeholdelsesplanen fremstår mangelfuld eller indeholder alvorlige fejl og/eller usikkerheder. 2 point Driftsbudgettet / vedligeholdelsesplanen er uklar eller mangelfuldt. OG/ELLER det er tvivlsomt, hvorvidt alle udgifter og indtægter er afspejlede i budgettet og/eller korrekt beregnet, og/eller én eller flere poster på budgettet er årsag til betragtelig bekymring, undren eller usikkerhed. 3 point Driftsbudgettet / vedligeholdelsesplanen er acceptabel, og der er lavet en realistisk vurdering af det samlede budget. Enkelte elementer kunne forbedres og/eller enkelte poster fremstår en anelse fejlbudgetterede, men det samlede budget er passende. Der er i begrænset omfang taget højde for uforudsete udgifter, og/eller der kan stilles spørgsmålstegn ved begrænsede dele af de forventede indtægter/udgifter, som bør afklares før projektstart ved en evt. opnåelse af tilsagn. 4 point Driftsbudgettet / vedligeholdelsesplanen er god og realistisk. Der er ingen umiddelbar grund til bekymring, der er til en vis grad taget højde for usikkerheder som uforudsete omkostninger. Enkelte, mindre detaljer mangler at blive redegjort for eller kunne forbedres. 5 point Driftsbudgettet / vedligeholdelsesplanen er fyldestgørende, de enkelte poster er veldokumenterede, der er taget højde for eventuelle risici, og hverken input eller outputs giver umiddelbar grund til bekymring. 1.6 Projektets sammenhæng (inkl. forretningsplan) Vurderingsspørgsmål: Er der er en logisk og realistisk sammenhæng mellem projektbeskrivelsen (spg. 1.1.), aktiviteterne (spg. 1.2), tidsplanen (1.3) og budgettet (1.4) og en evt. forretningsplan 1.5))? Bidrager de beskrevne aktiviteter f.eks. til projektets overordnede målsætning, kan de udføres med det foreslåede budget, og matcher budgettets omfang tidsplanen? 6

7 0 point Projektet fremstår absolut usammenhængende og/eller urealistisk, og den overordnede målsætning og de forventede resultater kan ikke opnås under projektets beskrevne rammer. 1 point Projektet fremstår på visse områder usammenhængende og/eller urealistisk, og det er tvivlsomt, om den overordnede målsætning og de forventede resultater kan opnås under projektets beskrevne rammer. 2 point Projektet har overordnet set en forståelig sammenhæng, men indeholder vigtige fejl eller overser/negligerer større trusler mod projektets gennemførelse og/eller drift, som skal håndteres før projektstart ved en evt. opnåelse af tilsagn. 3 point Projektet har overordnet set en forståelig sammenhæng, men et eller flere elementer bør justeres, for at projektet fremstår helt realistisk og/eller effektivt. 4 point Projektet fremstår sammenhængende og realistisk og kan forventes at bidrage med de angivne effekter via de beskrevne aktiviteter, inden for den præsenterede tidsplan og med det vedlagte budget. Enkelte detaljer mangler imidlertid at blive redegjort for, og/eller mindre justeringer kan forbedre projektets indre sammenhængskraft i mindre grad. 5 point Projektet fremstår optimalt planlagt med en logisk og realistisk sammenhæng mellem projektbeskrivelse, aktiviteter, forventede effekter, tidsplan og budget. Alle forhold fremstår opfyldt for at optimere chancerne for en succesfuld og gnidningsfri projektgennemførelse og -drift. 1.7 Projektansøgers kapacitet Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad har projektansøger (projektleder og den samlede projektgruppe/gruppe af deltagere) den nødvendige kapacitet (ressourcer, viden, erfaring) der skal til for at gennemføre projektet, som det er beskrevet? 0 point Projektbeskrivelsen indeholder ikke information, der gør det muligt at vurdere, i hvor høj grad ansøger har tilstrækkelig kapacitet til at gennemføre projektet, eller informationen indikerer, at projektansøger ikke har tilstrækkelig kapacitet til at gennemføre projektet succesfuldt. 1 point Projektansøger har i utilstrækkelig grad den kapacitet (ressourcer, viden, erfaring), der skønnes at være nødvendig for en fuldendt projektgennemførelse. 2 point Projektansøger har kun i mindre grad den kapacitet, der skønnes at være nødvendig for en fuldendt projektgennemførelse. 3 point Projektansøger har i tilstrækkelig grad den kapacitet, der skønnes at være nødvendig for en fuldendt projektgennemførelse. 4 point Projektansøger har i høj grad den kapacitet, der skønnes at være nødvendig for en fuldendt projektgennemførelse. 5 point Projektansøger har i højeste grad den kapacitet, der skønnes at være nødvendig for en fuldendt projektgennemførelse. Det gælder både ressourcer, viden og erfaring. 7

8 2 Relevans i forhold til udviklingsstrategien Under kriteriet Relevans bør LAG'en vurdere, i hvor høj grad projektet forventes at bidrage til udviklingsstrategiens målsætninger, enten i hvor høj grad projektet bidrager til en given målsætning og/eller i hvor høj grad det bidrager til flere af LAG'ens målsætninger (spørgsmål 2.1.) Vi skelner også mellem projektets generelle relevans i det hele taget på den ene side og projektets aktualitet, som refererer til relevans af projektet i forhold til akutelle problemstillinger på den anden side (spørgsmål 2.2) 2.1 Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategiens målsætninger Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad er projektet relevant i.f.t. udviklingsstrategien, og bidrager projektet samlet set til udviklingsstrategiens målsætninger? 0 point Det er LAG'ens vurdering, at projektet reelt ikke er relevant og ikke bidrager til de(n) i ansøgningen markerede målsætning(er). 1 point Projektet er i ringe grad relevant og bidrager i ringe grad til én af udviklingsstrategiens målsætninger. 2 point Projektet bidrager i nogen grad til én af udviklingsstrategiens målsætninger eller begrænset omfang til flere af udviklingsstrategiens målsætninger. 3 point Projektet bidrager i betragtelig grad til én af udviklingsstrategiens målsætninger eller i nogen grad til flere af udviklingsstrategiens målsætninger. 4 point Projektet er i høj grad relevant og bidrager i høj grad til én af udviklingsstrategiens målsætninger eller i betragtelig grad til flere af udviklingsstrategiens målsætninger. 5 point Projektet er i høj grad relevant og bidrager i høj grad til flere af udviklingsstrategiens målsætninger. 2.2 Projektets aktualitet i forhold til udviklingsstrategiens målsætninger Aktualitet refererer til henholdsvis langsigtede og kortsigtede eller umiddelbare effekter af et projekt. Hvor støtte til fx en begivenhed (så som en festival) vil have høj relevans på den korte bane vil det ikke nødvendigvis have langsigtede effekter. Vurderingsspørgsmål 2.2 inviterer til en sondring mellem i hvor høj grad et projekt vil have umiddelbare effekter (og dermed være aktuelt i forhold til en kortsigtet problemstilling) og/eller langsigtede effekter, hvor et projekt der både har umiddelbare og langsigtede effekter vil score højest. Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad bidrager projektet samlet set til aktuelle og eller akutte målsætninger i udviklingsstrategien? 0 point Det er LAG'ens vurdering, at projektet reelt ikke bidrager til hverken aktuelle eller langsigtede målsætninger. 1 point Projektet bidrager i ringe grad både til aktuelle og til langsigtede målsætninger i udviklingsstrategien. 8

9 2 point Projektet bidrager i nogen grad til aktuelle og i mindre grad til langsigtede målsætninger i udviklingsstrategien. 3 point Projektet bidrager i betragtelig grad til aktuelle og i mindre grad til langsigtede målsætninger i udviklingsstrategien. 4 point Projektet bidrager i høj grad til aktuelle og i mindre grad til langsigtede målsætninger i udviklingsstrategien. 5 point Projektet bidrager i høj grad til aktuelle og til langsigtede målsætninger i udviklingsstrategien. 3 Synlighed Bemærk at det obligatoriske LEADER-skilt ikke bidrager til højere score under synlighed, da det er at betragte som et støtteberettigelseskrav. Et projekts synlighed vurderes ud fra parametre så som muligheden for at genanvende succesfulde projekter i andre LAG'er, tilgængelighed over for en veldefineret målgruppe, og projektholders plan for at udbrede kendskabet til projektets tilbud eller for at kommunikere resultater og effekter af projektet. 3.1 Marketings-/kommunikationsplan Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad har projektansøger planlagt aktivt at øge projektets synlighed ved at reklamere for projektets tilbud eller på anden vis kommunikere resultater og effekter af projektet? Rammer kommunikationen en veldefineret målgruppe i en passende periode? (Information skal evt. findes i forretningsplanen) 0 point Der forelægger ingen marketings- eller kommunikationsplan for projektet. 1 point Projektansøger har ikke planlagt at reklamere for projektet eller på anden vis kommunikere resultater og effekter i en grad, som kan forventes at have nogen nævneværdig betydning for projektets synlighed (bemærk, at der kan forelægge gode grunde til dette, og at det ene point dermed afspejler, at projektholder har forholdt sig til emnet). 2 point Projektansøger har planlagt at kommunikere om projektet i begrænset omfang og/eller i en begrænset periode. Kommunikationsplanen er mangelfuld (f.eks. med sporadiske aktiviteter, ikke målrettet den forventede målgruppe, eller projektansøger undlader at udnytte åbenlyst fordelagtige kommunikationskanaler). En begrænset synlighed kan forventes. 3 point Projektansøger har planlagt nogen grad af marketing og/eller kommunikation i en begrænset periode, som kan forventes at øge kendskabet til projektet i nogen grad. De planlagte aktiviteter er relevante, men større synlighed kan opnås med en relativ beskeden ekstra indsats og/eller længere tidshorisont. 4 point Projektansøger har planlagt gode og relevante marketings- og/eller kommunikationsaktiviteter, som kan forventes at ramme de relevante målgrupper. Planen kan forventes at skabe en betragtelig øget synlighed i en rimelig periode. 5 point Projektansøger har planlagt omfattende og økonomisk rentable marketings- og/eller 9

10 kommunikationsaktiviteter, som kan forventes at ramme både de relevante målgrupper og samtidig øge den brede befolknings kendskab til den lokale aktionsgruppe. Planen kan forventes at skabe stor øget synlighed og kendskab til LAG-midlerne. 3.2 Gennemsigtighed og mulighed for genanvendelse (replicerbarhed) Vurderingsspørgsmål: I hvilket omgang er rammerne for projektet synlige og gennemskuelige, og i hvilket omfang kan projektet dermed genanvendes i andre LAG'er, sektorer eller sammenhænge, hvis det skulle vise sig relevant? 0 point Projektet vil ikke være gennemskueligt for andre end projektholder og aktører direkte involveret i projektimplementeringen (entreprenører og lign.). 1 point Projektet er kompliceret og svært gennemskueligt, og/eller det vil som udgangspunkt ikke være muligt at genanvende projektidéen i andre LAG'er, sektorer eller sammenhænge. 2 point Projektet er kompliceret og svært gennemskueligt, og/eller det vil være vanskeligt at genanvende projektidéen i andre LAG'er, sektorer eller sammenhænge uden en høj grad af tilpasning. 3 point Projektet har en vis grad kompleksitet men er relativt gennemskueligt, og/eller projektet kan i nogen grad anvendes i andre LAG'er, sektorer eller sammenhænge, men det vil kræve en vis grad af nytænkning og tilpasning. 4 point Projektet er gennemskueligt eller har en acceptabel grad af gennemsigtighed og er dermed velegnet til at blive genanvendt i andre LAG'er, sektorer eller sammenhænge, evt. med en vis grad af tilpasning. 5 point Projektet er let gennemskueligt eller har en høj grad af gennemsigtighed og er dermed yderst velegnet til at blive genanvendt i andre LAG'er, sektorer eller sammenhænge uden megen tilpasning. 4 Lokal forankring 4.1 Brug af lokale ressourcer (hvis relevant) Bemærk at der i denne sammenhæng med ordet 'ressourcer' ikke refereres til menneskelige ressourcer. Det er altså ikke tilladt at score et projekt lavere, fordi det tiltænker at benytte arbejdskraft, der ikke er bosiddende i lokalområdet. Der vil til gengæld være højere lokal forankring og dermed større chance for projektets eksistens på længere sigt, hvis flere aktører i lokalområdet har interesse i projektet, f.eks. i et projekt omkring bearbejdning af lokale bær til marmelade frem for bearbejdning af importerede bær. Et eksempel på et projekt, hvor lokale ressourcer er en integreret og bærende del af 10

11 projektgennemførelsen, kunne være et modelhus bygget bl.a. vha. lokale ressourcer (f.eks. brug af tang, siv eller strå til tagkonstruktionen). Bemærk at i tilfælde af, at der er tale om et samarbejdsprojekt med aktører uden for LAG'en, så vil ressourcer fra samarbejdet også klassificeres som lokale ressourcer. Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad er projektet baseret på brugen af lokale ressourcer til enten opførelse/gennemførelse af projektet (engangsinvestering) eller i den daglige drift efter slutrapportering? 0 point Det er ikke i ansøgningen indikeret noget om, at lokale ressourcer vil indgå hverken i projektgennemførelsen eller i den efterfølgende drift. 1 point Lokale ressourcer vil udelukkende blive benyttet i det omfang, de udgør den mest rentable løsning. Lokale ressourcer vil ikke blive prioriteret, og indgår ikke i særlig grad i projektdesignet. 2 point Lokale ressourcer er ikke en del af projektdesignet men vil af projektholder blive prioriteret i mindre grad. 3 point Lokale ressourcer er indtænkt i projektdesignet og/eller driften og vil af projektholder blive prioriteret i nogen grad. 4 point Lokale ressourcer er indtænkt i projektdesignet og/eller driften og vil blive højt prioriteret, men er ikke en afgørende del af projektets koncept. 5 point Lokale ressourcer er en integreret og bærende del af projektopførelsen og/eller driften uden hvilke, projektet må siges at miste sin umiddelbare berettigelse og/eller kræve en strategisk omlægning. 4.2 Lokal udnyttelse af erfaring og eksisterende viden Lokal udnyttelse af erfaring og eksisterende viden handler om at tilpasse den viden, der er opbygget i andre projekter til en lokal kontekst og dermed opnå bedre resultater. Erfaringer kan være andre LEADER-erfaringer, erfaringer hentet fra andre sektorer, andre lande mm. Bemærk at et innovativt projekt også i høj grad kan udnytte tidligere erfaringer f.eks. til valg af metode, forberedelse eller organisering. Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad bygger projektet på tidligere erfaringer og eksisterende viden fra andre projekter eller initiativer, som er tilpasset en lokal sammenhæng? 0 point Det er ikke i ansøgningen indikeret, om projektet bygger på tidligere erfaringer. 1 point Projektet er et 'skrivebordsprojekt', som udelukkende bygger på gode ideer og intentioner, men som ikke er baseret på tidligere erfaringer og dermed er sårbart over for uforudsete udfordringer. 2 point Projektet vil i begrænset omfang bygge på indsamlede erfaringer fra tidligere 11

12 implementerede projekter eller initiativer, men projektansøger og de nærmeste interessenter har ingen førstehåndserfaring med lignende initiativer. 3 point Projektet vil i nogen grad bygge på indsamlede erfaringer fra et eller flere tidligere projekter eller initiativer. Projektansøger og/eller de nærmeste interessenter har en vis samlet erfaring fra lignende initiativer. 4 point Projektet bygger i høj grad på erfaringer fra tidligere projekter og initiativer. Der er dog visse mindre begrænsninger, som evt. kan skyldes karakteristika ved projekttypen, manglende erfaring på visse områder mm. 5 point Projektet bygger i høj grad på tidligere erfaringer fra projekter og initiativer, og projektansøger fremstår yderst rustet til at undgå og håndtere uforudsete udfordringer 4.3 Bygger på lokalt eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign. Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad benytter eller bygger projektet på eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign. fra lokalområdet? 0 point Det er ikke i ansøgningen indikeret, om projektet knytter an til eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign. fra lokalområdet. 1 point Projektet knytter ikke an til eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign. fra lokalområdet. 2 point Projektet benytter sig kun i begrænset omfang af eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign. fra lokalområdet. LAG'en ser dog adskillige muligheder for bedre udnyttelse af disse eller andre faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign. 3 point Projektet benytter sig i nogen grad af eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign. fra lokalområdet. LAG'en ser dog nogle muligheder for bedre udnyttelse af disse eller andre faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign. 4 point Projektet benytter sig i høj grad af eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign. fra lokalområdet. LAG'en ser dog enkelte muligheder for bedre udnyttelse af disse eller andre faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign. 5 point Projektet benytter sig i størst mulig grad af eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign. fra lokalområdet. 4.4 Lokal identitet afspejlet i projektet Med lokal identitet menes befolkningens selvopfattelse, områdets historie, lokale traditioner og lokal kultur (egnsretter, musik, håndarbejde mm.), lokale afgrøder med videre. Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad afspejler projektet en unik lokal identitet? 0 point Ansøgningen forholder sig ikke til områdets lokale identitet. 1 point Projektet afspejler på ingen måde den lokale identitet. 2 point Projektet afspejler i ringe omfang den lokale identitet. 3 point Projektet afspejler nogen omfang den lokale identitet. 4 point Projektet afspejler i høj grad den lokale identitet. 12

13 5 point Projektet afspejler i meget høj grad den lokale identitet. 5 Samarbejde 5.1 Omfanget af det samarbejde eller netværk, som projektet afføder Ved samarbejdsprojekter skal ansøger angive en eller flere indikatorer, som angivelse af netværkets omfang. Spg. 5.1 skal i så fald inkludere en vurdering af disse indikatorer. Bemærk, at der i så fald kun må gives tilskud enten til nyetablerede netværk og samarbejder, eller til eksisterende samarbejder og netværk, som påbegynder nye aktiviteter. Er der ikke tale om et officielt samarbejdsprojekt, som søger støtte i henhold til artikel 35 af ELFUL- Reguleringen, laver LAG'en en overordnet vurdering ud fra ansøgers samlede ansøgning. Vurderingsspørgsmål: Hvad er omfanget af det samarbejde/netværk, der etableres gennem dette projekt (dvs. antallet af aktører i netværket (virksomheder, organisationer, institutioner mm. både inden for og uden for fødevaresektoren) eller antallet af etablerede samarbejder eller netværk)? 0 point Ansøgningen indeholder ingen information om etablering af nye netværk og samarbejde eller nye aktiviteter i eksisterende netværk. 1 point Projektet vil ikke føre til etableringen af samarbejde eller netværk eller til nye aktiviteter i eksisterende netværk. 2 point Projektet vil sandsynligvis etablere en mindre grad af samarbejde mellem aktører involveret i projektets drift eller brugere af projektet, eller projektet vil sandsynligvis lede til nye aktiviteter i eksisterende netværk. 3 point Projektet vil etablere et samarbejde mellem et begrænset antal aktører (2-3 aktører) eller nye aktiviteter i et eksisterende netværk på 2-3 aktører. 4 point Projektet vil etablere et (eller flere) solidt samarbejde (4-5 aktører) eller det vil skabe nye aktiviteter i et eller flere eksisterende netværk med 4-5 aktører. 5 point Projektet vil etablere et (eller flere) omfangsrigt samarbejde med adskille interessenter (>5 aktører) eller skabe nye aktiviteter i et eller flere eksisterende netværk med flere end 5 aktører. 5.2 Samarbejdets/netværkets kvalitet Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad består samarbejdet/netværket af relevante og stærke partnere, og planlægger netværket at mødes regelmæssigt og med passende hyppighed? 13

14 0 point Det er ikke ud fra ansøgningen muligt at vurdere samarbejdets kvalitet. 1 point Samarbejdet/netværkets partnere fremstår som udvalgt på ad hoc-basis med begrænset relevans og/eller gennemslagskraft. Der foreligger ikke nogen plan for tilstræbt mødehyppighed, og/eller hyppigheden må siges at være meget begrænset (1 eller færre gange årligt). 2 point Samarbejdets/netværkets partnere har begrænset relevans og/eller gennemslagskraft, men der foreligger en plan for samarbejdsparternes interaktion, som viser en fornuftig, regelmæssig mødehyppighed. ELLER samarbejdets/netværkets partnere er relevante og/eller har generelt en acceptabel gennemslagskraft, men der foreligger ikke nogen plan for tilstræbt interaktionshyppighed, og/eller hyppigheden må siges at være meget begrænset (1 eller færre gange årligt). 3 point Samarbejdets/netværkets partnere er relevante og har generelt en acceptabel gennemslagskraft, og der foreligger en plan for samarbejdsparternes interaktion, som viser en rimelig regelmæssig mødehyppighed, eks. 2-3 gange årligt. 4 point Samarbejdets/netværkets partnere er relevante og har generelt en god gennemslagskraft, og der foreligger en plan for samarbejdsparternes interaktion, som viser en fornuftig, regelmæssig mødehyppighed, eks. 4-5 gange årligt. 5 point Samarbejdets/netværkets partnere er yderst relevante og har en høj gennemslagskraft. Der foreligger en plan for samarbejdsparternes interaktion, som viser en ambitiøs, realistisk, regelmæssig mødehyppighed flere end 5 gange årligt. 5.3 Graden af forpligtigelse for de enkelte parter i samarbejdet/netværket Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad er samarbejdet/netværket forpligtende for de involverede parter (f.eks. i kraft af økonomisk ansvar eller dækning, hvis en aktør ikke opfylder ansvar eller forpligtigelser i samarbejdet)? 0 point Det er ikke ud fra ansøgningen muligt at vurdere graden af forpligtigelse i samarbejdet eller netværket. 1 point Samarbejdets/netværkets partnere har ingen reel forpligtelse over for de øvrige aktører. 2 point Samarbejdets/netværkets partnere har en begrænset forpligtelse over for de øvrige aktører, og det er LAG'ens vurdering, at konsekvenserne (dvs. de eventuelle gældende sanktioner, skade på relationer, image el.lign.) er af negligerbar betydning for den eller de parter, der ikke opfylder sit ansvar, og at de derfor ikke kan forventes at have nogen præventiv virkning. 3 point Samarbejdets/netværkets partnere har en begrænset forpligtelse over for de øvrige aktører. Det er LAG'ens vurdering, at konsekvenserne (dvs. de eventuelle gældende sanktioner, skade på relationer, image el.lign.) er tilstrækkelige til at anspore parterne til at opfylde sit (begrænsede) ansvar. 4 point Samarbejdets/netværkets partnere har en vis grad af forpligtelse over for de øvrige aktører, og det er LAG'ens vurdering, at konsekvenserne (dvs. de eventuelle gældende sanktioner, skade på relationer, image el.lign.) er tilstrækkelige til at anspore parterne til at opfylde sit ansvar. 5 point Samarbejdets/netværkets partnere har en høj forpligtelse over for de øvrige aktører, og det er LAG'ens vurdering, at konsekvenserne (dvs. de eventuelle gældende sanktioner, skade på relationer, image el.lign.) er tilstrækkelige til at anspore parterne til at opfylde sit ansvar. 14

15 5.4 Graden af tværsektorielt samarbejde Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad opererer projektet på tværs af sektorer? 0 point Det er ikke ud fra ansøgningen muligt at vurdere, hvorvidt der er tale om et tværsektorielt projekt. 1 point Projektet opererer inden for en enkelt sektor (landbrugssektoren, servicesektor, turistsektor, børn og unge el.lign.). 2 point Projektet opererer hovedsageligt inden for en enkelt sektor (landbrugssektoren, servicesektor, turistsektor, børn og unge el.lign.) men har en begrænset berøringsflade med en anden sektor. 3 point Projektet opererer hovedsageligt inden for en enkelt sektor (landbrugssektoren, servicesektor, turistsektor, børn og unge el.lign.) men har en begrænset berøringsflade med flere andre sektorer. 4 point Projektet er tværsektorielt og opererer i høj grad inden for 2 forskellige sektorer (landbrugssektoren, servicesektor, turistsektor, børn og unge el.lign.). 5 point Projektet er tværsektorielt og opererer på tværs af flere end 2 forskellige sektorer (landbrugssektoren, servicesektor, turistsektor, børn og unge el.lign.). 5.5 Sandsynligheden for at projektet vil føre til dannelsen af (yderligere) samarbejde eller netværk i fremtiden. Vurderingsspørgsmål: Hvor sandsynligt er det, at projektet vil afføde (yderligere) samarbejde eller netværk af en vis kvalitet i fremtiden? Det kunne f.eks. være som direkte konsekvens af det etablerede netværk/samarbejde (klyngedannelse, underleverandører el.lign.), eller ved at projektet bliver kopieret til andre sektorer eller lokalområder. 0 point Det er ikke ud fra ansøgningen muligt at vurdere, hvorvidt projektet vil føre til dannelsen af (yderligere) samarbejde eller netværk i fremtiden. 1 point Projektet er et isoleret tilfælde og vil sandsynligvis ikke afføde (yderligere) samarbejde eller netværk i fremtiden. 2 point Der er en mindre mulighed for, at projektet vil afføde (yderligere) samarbejde eller netværk af mindre omfang i fremtiden. Kvaliteten af et potentielt netværk er usikker. 3 point Der er en god mulighed for, at projektet vil afføde (yderligere) samarbejde eller netværk af mindre omfang i fremtiden. Kvaliteten af et potentielt netværk er usikker. 4 point Der er en god mulighed for, at projektet vil afføde (yderligere) samarbejde eller netværk af betragteligt omfang i fremtiden. Kvaliteten af et potentielt netværk er usikker. 5 point Der er en god mulighed for, at projektet vil afføde (yderligere) samarbejde eller netværk af høj kvalitet i fremtiden (særligt ved forundersøgelser, pilotprojekter el.lign.). 15

16 6 Innovation Innovation kan defineres bredt som nye aktiviteter, der ikke har været gennemført før i det pågældende lokalområde. Det kan være gennem anvendelse af ny viden eller anvendelse af kendt viden på nye måder. Resultatet af projektet kan f.eks. være nye produkter i form af serviceydelser, nye erhvervstiltag eller nye processer i form af teknologiske eller organisatoriske nyskabelser. Innovation skal således forstås bredt, og LAG'ens vurderingen vil derfor i høj grad være afhængig af sammenhængen. 6.1 Projektets nyhedsværdi Projektets nyhedsværdi vurderes ud fra følgende tre parametre: 1) Hvor nyt er projektet for projektholder? Er der tale om et lille fremskridt eller et banebrydende initiativ? 2) Hvor omfangsrigt er projektet for projektholder? Berører innovationen en lille del af virksomheden/organisationen/projektet, f.eks. en lille del af produktionsprocessen, finansieringen, organiseringen, marketingen osv. eller er hele virksomheden/organisationen/projektet berørt af innovationen? 3) Er der tale om afprøvning af hel ny viden eller blot om ny anvendelse af eksisterende viden/proces/produkt el. lign. Vurderingsspørgsmål: Hvor stor er projektets samlede nyhedsværdi? Hvor innovativt og omfattende er projektet for projektholder selv (er der f.eks. tale om et lille teknologisk fremskridt, eller er projektet banebrydende og omfattende for projektholder og vedkommendes nærmeste interessenter)? Spørgsmålet kræver således en sammenligning mellem 'hvad der var før' og 'hvad projekter bringer'. 0 point Det er ikke ud fra ansøgningen muligt at vurdere projektets nyhedsværdi, eller projektet er ikke innovativt. 1 point Projektet har en meget begrænset nyhedsværdi, idet forbedringen f.eks. er meget beskeden eller kun berører en meget begrænset del af f.eks. en produktionsproces, finansieringen eller andet. 2 point Projektet har en begrænset samlet nyhedsværdi. 3 point Projektet har en acceptabel samlet nyhedsværdi. 4 point Projektet har en relativt høj samlet nyhedsværdi. 5 point Projektet er banebrydende for projektholder. Projektholder afprøver en afgørende ny projektorganisering og sammensætning af aktører, og/eller projektet medfører markante forbedringer af produkter, arbejdsprocesser eller marketingsmetoder - eller kanaler for 16

17 projektholder. 6.2 Vidensdeling og spredning af best practices Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad vil projektet invitere til spredning af best practices via vidensdeling, dvs. bidrage til at etablere ny best practice og have en høj grad af åbenhed omkring opnåede best practice resultater (spørgsmålet vil altså i et vist omfang inkludere overvejelser fra kriteriet synlighed)? 0 point Det er ikke ud fra ansøgningen muligt at vurdere, hvorvidt projektet vil bidrage til spredningen af best practices via vidensdeling. 1 point Det er LAG'ens vurdering, at projektet efter al sandsynlighed ikke vil etablere ny best practice eller kunne bidrage dertil via vidensdeling. 2 point Det er LAG'ens vurdering, at der er omtrent lige stor sandsynlighed for at projektet ikke vil bidrage til at etablere fremtidig ny best practice, som for at projektet godt vil kunne bidrage til etablering af en fremtidig ny best practice. Usikkerheden kan f.eks. skyldes manglende information i ansøgningen, udefrakommende faktorer, som projektet ikke kan influere eller karakteristika ved selve projektet. 3 point Det er LAG'ens vurdering, at projektet sandsynligvis vil kunne bidrage til etablering af en fremtidig ny best practice, men det er tvivlsomt, om de fundne resultater og/eller erfaringer vil spredes i betydelig grad. 4 point Det er LAG'ens vurdering, at projektet sandsynligvis vil kunne bidrage til etablering af en ny best practice via vidensdeling, og at projektet har en betydelig grad af spredning. 5 point Det er LAG'ens vurdering, at projektet efter al sandsynlighed vil etablere ny best practice og, pga. en høj grad af synlighed, vil sprede brugen af den pågældende best practice. 7 Bæredygtighed 7.1 Økonomisk bæredygtighed (Risiko/dødvægt) En vurdering af et projekts økonomiske bæredygtighed involverer en vurdering af den risiko, der er forbundet med en given investering. Jo højere risiko, desto mindre er chancerne for at projektet vil overleve efter projektafslutning. Risikoen er imidlertid tæt forbundet med projektholders og investorers villighed til at foretage investeringen på egen hånd, da en lav risiko betyder, at det med høj sandsynlighed er muligt at opnå de forventede effekter. Det er naturligvis en høj prioritet fra ministeriets og Europakommissionens side ikke at støtte projekter, som ville være blevet implementeret via privat finansiering også uden at have modtaget støtte. EU-midlerne skal altså i videst muligt omfang understøtte implementeringen af projekter, som ellers ikke ville have set dagens lys. 17

18 Den målsætning er imidlertid svær helt at opfylde i praksis, og de offentlige støttekroner, som erstatter snarere end supplerer privat investering, kaldes dødvægt. Støtte af projekter med lav risiko vil ofte have en høj grad af dødvægt, da projektholder sandsynligvis ville have lavet investeringen alligevel. På samme måde vil risikotunge projekter ofte have en lav grad af dødvægt men også en lav bæredygtighed. Forholdet mellem risiko og dødvægt kan derfor siges at være omvendt proportionalt, og målsætningen for projektprioritering er derfor bl.a. at støtte projekter, som ligger så tæt som muligt på skæringspunktet mellem risiko og dødvægt, hvis man forestiller sig graferne afbilledet i et koordinatsystem. Vurderingen og scoren af den økonomiske bæredygtighed skal indeholde vurderingen af den estimerede grad af dødvægt og risiko forbundet med projektet (altså i hvor høj grad vurderer LAG'en, at projektholder vil foretage en lignende investering også uden tilsagn). En indikation på et projekts risiko kan ofte findes i den estimerede tilbagebetalingsperiode for en erhvervsrettet investering, hvor en lang tilbagebetalingsperiode er udtryk for høj risiko. For pilotprojekter, forundersøgelser og lignende, som per definition ikke vil eksistere efter projektafslutningen giver det ikke mening at snakke om risiko. I disse tilfælde afspejler scoren under spg. 7.1 derfor udelukkende den forventede grad af dødvægt forbundet med projektet. Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad kan projektet siges at have en acceptabel grad af risiko, og hvilken skønnet grad af dødvægt kan forventes at være forbundet med projektet? 0 point Det er ikke ud fra ansøgningen muligt at vurdere investeringens potentielle risiko eller dødvægt. 1 point LAG'en vurderer, at projektet har en høj dødvægt, da projektholder og/eller investorer forventes at have en høj investeringsvillighed også uden tilskud. Samtidig har projektet en relativt høj risikoprofil. 2 point Projektet kan forventes at have en høj dødvægt, men har lav risiko. ELLER projektet har en meget høj risikoprofil men lav forventet dødvægt (projektet befinder sig enten højt på risikokurven eller dødvægtskurven). 3 point Projektet kan forventes at være forbundet med nogen dødvægt og nogen risiko (projektet ligger nærmere skæringspunktet mellem risiko og dødvægt, men profilen kunne forbedres). 4 point Projektet kan forventes at være forbundet med en acceptabel dødvægt og en acceptabel grad af risiko (projektet befinder sig tæt på skæringspunktet mellem risiko og dødvægt). 5 point Projektet kan forventes at være fri for eller forbundet med en begrænset dødvægt, men har samtidig en meget acceptabel risikoprofil (projektet har den optimale risiko/dødvægtsprofil). 7.2 Projektets grønne profil Bemærk at dette spørgsmål ikke skal være en score af de specifikke og oftest kvantificerbare klimaog miljøeffekter, som projektet genererer, da de vurderes separat under prioriteringskriteriet 18

19 Effekter, se punkt 8 nedenfor. Vurderingen og scoren skal derimod afspejle en helhedsvurdering af projektets grønne profil: I hvor høj grad er der tale om et grønt projekt i sig selv sammenlignet med alternative projekter. Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad har projektet en grøn profil med høj miljømæssig bæredygtighed? 0 point Det er ikke ud fra ansøgningen muligt at vurdere projektets grønne profil og dets miljømæssige bæredygtighed. 1 point Projektet har en meget svag grøn profil og en lav miljømæssig bæredygtighed. 2 point Projektet har en svag grøn profil og lav miljømæssig bæredygtighed. 3 point Projektet har en vis grøn profil og en vis miljømæssig bæredygtighed. 4 point Projektet har en god grøn profil of udemærket miljømæssig bæredygtighed. 5 point Projektet har en meget klar og stærk grøn profil og en høj miljømæssig bæredygtighed. 7.3 Levedygtighed i lokalsamfundet Bemærk at der her er fokus på selve projektets overlevelseschancer efter projektafslutning og ikke på bæredygtigheden af projektets økonomiske, miljømæssige, klima-, sociale og kulturelle effekter. Vurderingsspørgsmålet involverer et vist overlap med risikoelementet i 7.1, men tager i højere grad hensyn til sociale faktorer som f.eks. behovet for frivillige kræfter til drift af projektet. Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad er projektet (og dets resultater) levedygtigt i lokalsamfundet efter projektafslutning? 0 point Det er ikke ud fra ansøgningen muligt at vurdere projektets levedygtighed i lokalsamfundet. 1 point Projektet er per definition tidsbegrænset og vil ophøre ved projektafslutning. 2 point Projektets resultater har en lav levedygtighed, da fundamentale elementer forbundet med projektets drift, målgruppe, finansiering el.lign. vil være vanskelige at opretholde på længere sigt. 3 point Projektet har en vis grad af chance/sandsynlighed for en tilfredsstillende levedygtighed, men enkelte elementer ved projektet er forbundet med en vis risiko og usikkerhed. 4 point Projektet har en udmærket levedygtighed, men enkelte elementer ved projektet er forbundet med en mindre risiko og usikkerhed. 5 point Projektet har en meget høj levedygtighed, og der er stor chance for at projektet vil bestå i en lang årrække fremover. 19

20 8 Effekter De fem vurderingsspørgsmål under Effekter skal alle vurderes ud fra 1) den kvalitative beskrivelse af projektet, 2) den procentmæssige fordeling af budgettet på de forventede effektområder, og 3) de kvantificerede effekter. Et afgørende element under prioriteringskriteriet Effekter er i højest muligt omfang at vurdere den procentmæssige fordeling af budgettet i forhold til de forventede effekter, altså kort og godt prisen for en forventet effekt. Målsætningen er naturligvis at opnå den højest mulige 'value for money' i projektprioriteringen. Øvelsen kan være lidt vanskelig og kræve lidt erfaring, men den er afgørende for at opnå mest mulig udvikling i lokalområdet for de ressourcer, der er stillet til rådighed. Nedenfor følger et eksempel: En angivet relativ fordeling af ansøgningens budget kan være som følger Økonomiske effekter: 33 % Miljø effekter: 13 % Klima effekter: 20% Sociale effekter: 33% Kulturelle effekter: 0 % Total: 100 % Ansøgningsskemaet vil indeholde både et budget og indikatorer for de forskellige effektområder, eksempelvis antal nye jobs, antal mennesker omfattet af en basal service ydelse eller en lokal infrastruktur. Derfor kan IT-systemet beregne, hvad den forventede pris vil være på en effekt, eksempelvis et job, eller 1000 personers dækning med en basal serviceydelse. Hvis 1 million kroner i projekttilskud fordeles som ovenfor anført, og hvis det forventes, at der vil genereres 2 jobs, så vil prisen pr. job blive (1 million kroner*33/100)/2 jobs = kr./job Hvis der er knyttet flere effektindikatorer til et område, eksempelvis øget bruttoværditilvækst under økonomiske effekter, så beregnes prisen for denne effekt på samme måde. De 33 % af budgettet tildelt økonomiske effekter kan således skabe forskellige typer af effekter på en gang. LAG'en benytter disse systemgenererede beregninger i sin vurdering. Da beregningen hviler på ansøgers angivelse af effekter og af fordeling af budgettet, skal LAG'en vurdere begge disse angivelser sammen med den kvalitative beskrivelse af projektet. Scoren gives ud fra denne vurdering: Høj score til projekter med høje/store effekter til en lav pris. 20

21 LAG'ens vurdering kan være af et enkelt projekt, hvis han/hun har erfaring fra tidligere arbejde, som kan bruges til en intuitiv sammenligning. Bedre er det, hvis han/hun kan sammenligne på tværs af puljen af ansøgte projekter ved hjælp af de IT-systemgenrerede data. 8.1 Økonomiske effekter Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad bidrager projektet til de økonomiske effekter med en høj value for money? 0 point Projektet bidrager ikke til effektområdet økonomi. 1 point Projektet forventes ikke at have nævneværdige økonomiske effekter på trods af den angivne ressourceallokering (dårlig value for money). 2 point Projektet forventes at få enkelte økonomiske effekter i overensstemmelse med den begrænsede procentmæssige allokering af budgettet (fin value for money). ELLER projektet har et vist fokus på effektområdet Økonomi, men det er LAG'ens vurdering, at projektet ikke i tilstrækkelig grad kan forventes at skabe value for money, og at effekterne derfor er uforholdsmæssigt dyre (dårlig value for money). 3 point Projektet forventes at få acceptable økonomiske effekter i overensstemmelse med den procentmæssige fordeling af budgettet (fin value for money men mindre ressourceallokering end ved 4-pointsscoren eksempelvis fordi der også fokuseres betragteligt på andre effektområder). ELLER projektet kan forventes at have gode økonomiske effekter men en relativ dårlig value for money, da projektets input er relativt høje (relativt dårlig value for money). 4 point Minimum 30% af budgettet er allokeret til effektområdet Økonomi, OG projektet forventes at få gode økonomiske effekter i overensstemmelse med den procentmæssige allokering af budgettet og som samtidig giver god value for money. 5 point Minimum 50% af budgettet er allokeret til effektområdet Økonomi, OG projektet forventes at få høje økonomiske effekter, særligt når den procentmæssige allokering af budgettet og prisen for de opnåede effekter tages i betragtning (høj value for money). 8.2 Miljømæssige effekter Vurderingsspørgsmål: I hvor høj grad bidrager projektet til miljømæssige effekter med en høj value for money? 0 point Projektet bidrager ikke til effektområdet Miljø. 1 point Projektet kan ikke forventes at have nogle nævneværdige miljømæssige effekter på trods af den angivne ressourceallokering (dårlig value for money). 2 point Projektet forventes at have enkelte miljømæssige effekter i overensstemmelse med den begrænsede procentmæssige allokering af budgettet (fin value for money). ELLER projektet har et vist fokus på effektområdet Miljø, men det er LAG'ens vurdering, at projektet ikke i tilstrækkelig grad kan forventes at skabe value for money, og at effekterne derfor er uforholdsmæssigt dyre (dårlig value for money). 3 point Projektet forventes at have acceptable miljømæssige effekter i overensstemmelse med den procentmæssige allokering af budgettet (fin value for money men mindre ressourceallokering end ved 4-pointsscoren eksempelvis fordi der også fokuseres betragteligt på andre effektområder). ELLER projektet kan forventes at have gode miljømæssige effekter men en relativ dårlig value for money, da projektets input er 21

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Lokaldrevet udvikling

Lokaldrevet udvikling Lokaldrevet udvikling Strategi Et Vendsyssel - i balance. LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i

Læs mere

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET PRIORITERINGSVÆRKTØJ TIL VURDERING AF PROJEKTER OG AKTIVITETER PÅ UDVALGETS OMRÅDE VEJLEDNING

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET PRIORITERINGSVÆRKTØJ TIL VURDERING AF PROJEKTER OG AKTIVITETER PÅ UDVALGETS OMRÅDE VEJLEDNING KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET PRIORITERINGSVÆRKTØJ TIL VURDERING AF PROJEKTER OG AKTIVITETER PÅ UDVALGETS OMRÅDE VEJLEDNING GULDBORGSUND KOMMUNE NOVEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle Bemærkninger...

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 Indstillingsudvalget Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 2 hovedopgaver 1) Indstiller til godkendelse af aktionsgrupperne Krav til aktionsgruppens ansøgning Indstillingsudvalgets vurderinger

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Introduktion Velkommen til din personlige ansøgning om tilskud under LAG-indsatsen 2014-2020. Du ansøger om støtte ved at udfylde og indsende ansøgningen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

KLIMA100 ANSØGNINGSSKEMA

KLIMA100 ANSØGNINGSSKEMA KLIMA100 ANSØGNINGSSKEMA Realdania er initiativtager og bidragyder til Klima100, som eksekveres af Sustainia med CONCITO som videnpartner. Ansøgningsproces Ansøgningsskema skal indsendes online senest

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014 Referat mandag den 17. november 2014 Kl. 18:30 i Mødelokalet Akvariet, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Godkendelse

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Genforhandling af energisparaftalen

Genforhandling af energisparaftalen Genforhandling af energisparaftalen Overordnede fra evalueringen konklusioner Deloittes evaluering af energispareindsatsen viser samlet at set, at de(energiselskaberne) i betydelig det er en velfungerende

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Projekt: Uddybning af sejlrenden i Nymindestrømmen, Ringkøbing fjord

Projekt: Uddybning af sejlrenden i Nymindestrømmen, Ringkøbing fjord Projekt: Uddybning af sejlrenden i Nymindestrømmen, Ringkøbing fjord 1.1. Hvilken fond ansøger du under? FLAG - Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 1.2. Hvilken LAG ansøger du under? LAG Lemvig,

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Danmark i et internationalt perspektiv: Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Andrej Christian Lindholst, acl@dps.aau.dk Aalborg Universitet December 2016 Det danske

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For at ansøgningen

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om Grøn Vækst, at kommuner og regioner får

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter

Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Procesguide

Inspiration til partnerskaber: Procesguide Inspiration til partnerskaber: Procesguide I. Fase Forberedelse Overordnede overvejelser om mål og middel I forberedelsen af etableringen af et partnerskab kan der med fordel gøres nogle helt overordnede

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere