Ballerup Kommune Indsats overfor børn og unge -hvem gør hvad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune Indsats overfor børn og unge -hvem gør hvad"

Transkript

1 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 1 Ballerup Kommune Indsats overfor børn og unge -hvem gør hvad Det forebyggende Det foregribende Det indgribende Trekantmodellen GRUPPEN

2 Indsatsen o i Ballerup K af flere fors Pjecens for overblik ove opgaver i fo unge, så fa kendskab ti bejdsopgav placere ege enkelte niv Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 2 03 Pjecens formål 04 Tværfaglig organisering 05 Målsætningen for indsatsen 06 Indsatsniveauer 07 Trekantmodellen 08 Dagtilbudsområdet 09 Støttepædagogteamet 10 Folkeskoleområdet 11 Sundhedstjenesten 12 Kultur- og fritidsområdet 13 SSP (Skole/Socialforvaltning/Politi) 14 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 15 Bistandsområdet 16 TF-gruppen Pjecens Socialpolit børnefami staltninge 3

3 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 3 Pjecens formål Indsatsen overfor børn og unge i Ballerup Kommune varetages af flere forskellige faggrupper. Pjecens formål er at skabe overblik over faggruppernes opgaver i forhold til børn og unge, så faggrupperne får øget kendskab til hinandens arbejdsopgaver og samtidig kan placere egen indsats på det enkelte niveau. Pjecens indhold - Overordnet målsætning for Ballerup Kommunes indsats for børn og unge - Definition af de tre indsatsniveauer det forebyggende, det foregribende, det indgribende Beskrivelse af, hvilke faggrupper, der er hovedaktører for det enkelte indsatsniveau Skematisk oversigt over de enkelte aktørers hovedindsats inden for de 3 indsatsniveauer Baggrund Socialpolitisk er der de seneste år sat fokus på en styrket indsats på børnefamilieområdet, idet antallet af børn, der har brug for hjælpeforanstaltninger, er stigende. I Ballerup Kommune er der i konsekvens af udviklingen iværksat forskellige tiltag med henblik på at fremme det tværfaglige samarbejde omkring familier med risikobørn. Socialpolitisk er der de seneste år sat fokus på en styrket indsats på børnefamileområdet, idet antallet af børn der har brug for hjælpeforanstaltninger, er stigende. 3

4 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 4 Tværfaglig organisering Målsætn For at koordinere indsatsen og styrke det tværfaglige samarbejde til gavn for børn og unge, har alle faggrupper siden 1996 været organiseret i en tværfaglig gruppe TF-gruppen. TF-gruppen består af ledere og konsulenter indenfor sundheds,- dagtilbuds- og skoleområdet, PPR, bistandsafsnittet, SSP samt kulturforvaltningen. Det overordnede element i denne gruppes kommissorium er at sikre, at den tidlige tværfaglige indsats kan gennemføres, herunder at sikre brugbare arbejdsredskaber for frontmedarbejderne. at fremme mulighederne for den tidlige, tværfaglige indsats i det daglige arbejde med børn og unge i Ballerup Kommune. TF-gruppen refererer til en styregruppe, der består af afdelingsledere for bistands- og børne-/ungeafsnittet. Styregruppen har ansvaret i forhold til øverste ledelse og tilvejebringer muligheder for udviklingsarbejder. Ballerup Ko arbejde med handle, så mulige beti unges opvæ TF-gruppens hovedområde er 5

5 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 5 Målsætningen for indsatsen rne for ige indsats med børn ommune. til en styaf afdeds- og. varet i delse og eder for Ballerup Kommune skal i samarbejde med børnefamilier handle, så der skabes bedst mulige betingelser for børn og unges opvækst. Målsætningen opnås gennem: - En tidlig inddragelse af familien for at styrke dens mulig heder for selv at klare problemfyldte situationer - En styrkelse af frontmedarbejdernes handlemuligheder overfor risikobørn - En løbende styrkelse og udvikling af forebyggende indsatser - En sikring af en koordineret, målrettet og handlekraftig indsats Indsatsniveauer Arbejdet foregår på tre niveauer: Niveau 1 Den forebyggende indsats Den forebyggende indsats er baseret på en generel viden om børns udvikling og trivsel og har som mål at sikre børnene de bedst mulige vilkår. Indsatsen retter sig mod alle børn/unge. Niveau 2 Den foregribende indsats Den foregribende indsats er baseret på en viden om særlige risikofaktorer for børn. Den retter sig mod enkelte eller flere børn, hvor disse risikofaktorer er til stede. Målet er at mindske eller forhindre følgevirkninger; det være sig af fysisk, psykisk, social eller kulturel art. Indsatsen retter sig mod risikobørn/unge. Ballerupmodellen skal anvendes hertil. Niveau 3 Den indgribende indsats Den indgribende indsats er baseret på alvorlige vanskeligheder hos barnet eller dets familie og har som mål at ændre situationen ved at supplere, kompensere eller koordinere forhold eller betingelser hos barnet, familien og/eller omgivelserne. Indsatsen retter sig mod børn/unge med problemer. 5

6 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 6 Fagområdernes indsats på forskellige niveauer Trekant De enkelte fagområder kan yde en indsats på alle niveauer, men hovedindsatsen finder overvejende sted på et eller to niveauer. Fagområdets indsats uden for hovedindsatsniveauet har således typisk karakter af støtte/supplement til den indsats, der i øvrigt foregår. I følgende skema er fagområderne inden for de 3 indsatsniveauer angivet: Forebygg Dagtilbu Folkesko Sundhed Kultur- o SSP 6

7 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 7 Trekantmodellen er kan yde veauer, finder et eller to uden for t har sålef støtte/- dsats, der Forebyggende Foregribende Indgribende fagområd- ndsatsni- Forebyggende Dagtilbudsområdet Folkeskoleområdet Sundhedstjenesten Kultur- og Fritidsområdet SSP Foregribende Dagtilbudsområdet Folkeskoleområdet Sundhedstjenesten SSP PPR Bistandsområdet Støttepædagogteamet Indgribende PPR Bistandsområdet Støttepædagogteamet 6

8 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 8 Dagtilbudsområdet Støttep Faggrupper - pædagoger - dagplejere/tilsynsførende - pædagogiske konsulenter Målsætning I henhold til lov om social service for børn og unge: at fremme børn og unges udvikling, trivsel og selvstændighed at fremme børn og unges socialisering at fremme kvalitetsudvikling Pædagogiske dagtilbud: vuggestuer dagpleje børnehaver børnehuse fritidshjem fritidsordninger byggelegepladser klubber Rådgivning og vejledning til forældre: temaoplæg møder samtaler Tværfagligt samarbejde generelt Sesam Dispensation for udmeldelse af fritidshjem Det opsøgende Team Tværfagligt samarbejde omkring enkeltbørn Observation: vejledning og rådgivning handleplaner for målrettet indsats Vejledning og supervision til faggrupper Rådgivning om grupper af børn Forældremøde om specifikke problemer Supplerende forældresamtaler Faggrupper Tilbud til børn med særlige støttepædagogindsats

9 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 9 Støttepædagogteamet Faggrupper - støttepædagoger - specialdagplejere - afspændingspædagog - pædagogiske vejledere - støttekoordinator Målsætning I henhold til lov om social service for børn og unge: Tilbud til børn med særlige behov: støttepædagogindsats motorik og bevægelse svømme- og ridehold Tværfagligt samarbejde omkring enkeltbørn: herunder deltagelse i tværfaglige rådgivningsgrupper støttepædagogindsats Den lille Gruppe specialdagpleje at skabe bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge med særlige behov i dagtilbudene. Observation: vejledning og rådgivning handleplaner for målrettet indsats at iværksætte målrettede indsatser overfor børn og unge med særlige behov Rådgivning, vejledning og supervision til faggrupper

10 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 10 Folkeskoleområdet Sundhe Faggrupper - lærere - specialundervisningslærere - børnehaveklasselærere - konsulenter Målsætning I henhold til folkeskolelovens formålsparagraf: at samarbejde med forældrene for at medvirke til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling Samarbejde med institutioner før skolestart Tema- og informationsmøder for forældre Skole-hjem samtaler Sproglig opmærksomhed i børnehaveklasse 2. klasse Observation i klasser Klassekonferencer læse sprog Specialundervisning: obs. undervisning læse-/stavekurser Supplerende skole-hjem samtaler Forældremøder om specifikke problemer. Tværfagligt samarbejde omkring enkeltbørn: herunder deltagelse i tværfaglige rådgivnings-grupper Kursusvirksomhed Rådgivning og vejledning af lærere Faggrupper - ved kommunallæger Undersøgelser og vejledning af

11 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 11 Sundhedstjenesten Faggrupper - læger, sundhedsplejersker - tandlæger, tandplejere, - tandklinikassistenter Målsætning I henhold til lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og lov om tandpleje mv.: at styrke den sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats for alle børn og unge at hjælpe alle til et godt tandplejeliv at styrke og forbedre indsatsen over for børn og unge med særlige behov - ved kommunallæger Screeningsundersøgelser af alle elever i børnehaveklasse, 5. klasse og 9. klasse - ved sundhedsplejersker Hjemmebesøg til alle spædog småbørnsfamilier. Mødregrupper/åbent hus Sundhedssamtale og undersøgelser af alle elever 6 til 8 gange i et skole-forløb. - ved tandlæger Undersøgelser af alle 3 til 18 årige Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter: kontakt til enkeltpersoner foredrag, møder, kurser tværfagligt samarbejde og projekter Rådgivning og vejledning: andre faggrupper kommunale myndigheder Undersøgelser og vejledning af børn med særlige behov: ekstra undersøgelser ekstra besøg i hjem hos gravide og 0-6 årige vejledning, henvisning og støtte løbende samarbejde med familie/læger og hospitaler tandbehandlinger forældremøder om specifikke problemer Tværfagligt samarbejde omkring enkeltbørn Deltagelse i tværfaglige rådgivningsgrupper Specifik rådgivning til daginstitutioner og skoler vedrørende: enkeltbørn børnegrupper hygiejne, smitsomme sygdomme og miljø kost og tandbørstnin Konsultationer til: skoler og daginstitutioner vedr. hygiejne, smitsomme sygdomme og miljø

12 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 12 Kultur- og fritidsområdet SSP (Sk Faggrupper - idræts- og fritidsinspektør - idrætskonsulent - kulturkonsulent - bibliotekarer - pædagoger - ungdomsskolelærere - musikskolelærere - kunstnere - foreningsledere - beboerrådgivere - leder og frivillige fra Ungdomshuset Vognporten Målsætning at alle børn og unge får mulighed for at dyrke deres fritidsinteresser at der er mulighed for både organiserede og uorganiserede aktiviteter Tværfagligt samarbejde: foreningsledere beboerrådgivere andre forvaltningsenheder Projektorienteret indsats eksempelvis: åbne halaktiviteter sommerferieaktiviteter projekter i boligområder pædagogisk kursusudvikling kampagner om idræt og sundhed uddannelsestilbud til kommende foreningsledere Bred forebyggende indsats: fremme, støtte og udvikle initiativer inden for det kulturelle område Initiativer i forhold til særlige målgrupper Faggrupper Lokalgrupper: Lokalgrupper:

13 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 13 SSP (Skole/Socialforvaltning/Politi) Faggrupper - SSP koordinator - SSP konsulenter har en koordinerende funktion i forhold til de øvrige aktører, der har opgaver indenfor SSP - organisationen Målsætning at børn og unge skal have et liv med høj livskvalitet, fri for alkohol- og stofmisbrug, kriminalitet og anden mistrivsel Lokalgrupper: 8 tværfaglige grupper i lokalområder med borgerdeltagelse i flere grupper Oplysningsarbejde rettet mod børn, unge og forældre: Tidlig forebyggelse aktiv forældreinddragelse: fra 4. klassetrin Klassens sociale liv:, styrke de sociale relationer for at undgå mobning og mistrivsel Tværfagligt samarbejde generelt: tematisere og formidle samarbejde Lokalgrupper: konkret arbejde f.eks. uhensigtsmæssige grupperinger blandt børn og unge i lokalområdet Specifik indsats på baggrund af konkrete problemstillinger med børn og unge Tværfagligt samarbejde omkring enkeltbørn: herunder deltagelse i tværfaglige rådgivningsgrupper

14 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 14 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Bistand Faggrupper - psykologer - specialundervisningskonsulenter - tale- hørelærere - socialrådgivere - fysioterapeut - afspændingspædagog Målsætning Med baggrund i folkeskoleloven er det generelle formål med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand: at fremme udviklingen hos elever med særlige behov at præge udviklingen, så børn og unges udvikling støttes i positiv retning PPRs indsats på det forebygggende område fremgår af virksomhedsplanen Klasseobservationer: Fællespuljen Socialpædagogisk lejrskole Klassekonferencer: konsulentfunktion Undersøgelser: talepædagogiske psykologiske Specialpædagogisk indsats: tale- hørepædagogik sanseintegrationstræning læsekursus specialundervisning Tværfagligt samarbejde omkring enkeltbørn: deltagelse i tværfaglige rådgivningsgrupper Rådgivning og vejledning af: forældre tværfaglige samarbejdspartnere Specialpædagogisk indsats. Kommunalt og amtskommunalt: sproggrupper stammegrupper specialklasser specialskoler fysioterapi sansemotorisk træning undervisningstilbud for anbragte børn og unge undervisningstilbud for børn i specialbørnehaver Tværfagligt samarbejde: enkeltbørn Psykologisk behandling To-sprogede elever: danskundervisning sprogstimulering 4 a Faggrupper Rådgivning og vejledning, Tværfagligt samarbejde:

15 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 15 Bistandsområdet Faggrupper - sagsbehandlere - psykologiske konsulenter - faglige ledere - familiebehandlere Målsætning I henhold til Serviceloven om støtte til børn og familier med særlige behov: at medvirke til i samarbejde med familierne og andre samarbejdsparter at skabe forudsætninger for, at børn og unge i videst muligt omfang kan forblive i eget hjem at tilgodese behov, der følger af fysiske, psykiske eller sociale problemer Rådgivning og vejledning, herunder støttende forældresamtaler Tværfagligt samarbejde: børn med særlige behov rådgivningsgrupper åben rådgivning SSP arbejdet Familieværkstedet: samværsgrupper for gravide og småbørnsforældre samtale- og samværsgrupper for unge Tværfagligt samarbejde: børn med særlige behov Iværksætte hjælpeforanstaltninger: socialpædagogisk friplads i institution praktisk bistand i hjemmet behandling støtte- og aflastningsfamilie kontaktperson kost- efterskole anbringelse Familieværkstedet: familiebehandling psykosocial behandling til børn og unge praktisk pædagogisk indsats i hjemmet Ungdomspension: døgnophold for årige unge med psykosociale problemer kontaktpersonordning til unge hybler med socialpædagogisk støtte til årige unge

16 Trekant Modellen 17/03/03 3:47 PM Side 16 Kontakt crawackad / TF-gruppen Sundhedsområdet: Ledende sundhedsplejerske Kommunelæge Overtandlæge Dagtilbudsområdet: Pædagogisk konsulent Leder af Støttepædagogteamet Ballerup Kommune TF-Gruppen Hold-an Vej Ballerup Skoleområdet og PPR: Leder af PPR Tale- hørekonsulent Skoleleder Bistandsafsnittet: Faglig leder på børne- og ungeområdet Gruppeleder for familiegruppen Leder af Familieværkstedet SSP: SSP-konsulent Kulturforvaltningen: Idræts- og fritidsinspektøren TF Styregruppen består af afsnitsledere for: Sundhedsområdet Skole- og dagtilbudsområdet Bistandsområdet

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn og Familieafdelingen er organiseret under Børn og Ungeforvaltningen i Odense

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 3 9440 Aabybro Telefon sekretær Inge Knudegaard:

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS

SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS Afdelingen Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats spiller en central rolle i det forebyggende arbejde.

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 31. august 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Dagtilbudsområdet omfatter Dagplejen, børnehaver og 0-6 års integrerede daginstitutioner samt klubber.

Dagtilbudsområdet omfatter Dagplejen, børnehaver og 0-6 års integrerede daginstitutioner samt klubber. Dato 10-12- j./sagsnr. 28.03.00-A00-3-13 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Introduktion til BFU s opgaveområder og enheder i Center for Børn & Familie Børne- og Familieudvalgets område omfatter

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spørgeskema Status pr. 1.august 2007 1. Kommunenavn Antal indbyggere_ A. ORGANISERING 2. Under hvilken forvaltning /afdeling henhører PPR? Skole-/kultur Børn og unge

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

gladsaxe.dk Sammenhæng for alle børn

gladsaxe.dk Sammenhæng for alle børn gladsaxe.dk Sammenhæng for alle børn Den sammenhængende børnepolitik 2010-2013 2 Børnepolitik skal skabe helhed i tilbuddene til børn og unge Gladsaxe Byråd har vedtaget denne reviderede sammenhængende

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

EGEBJERG KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLAN BØRN OG UNGE

EGEBJERG KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLAN BØRN OG UNGE EGEBJERG KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLAN BØRN OG UNGE 2005 1. Indholdsfortegnelse side 2 1.1. Forord side 3 1.2. Faktuelle oplysninger side 3 1.3. Personale side 4 2. Årsberetning 2004 side 5 3. Værdier side 7

Læs mere

OVERGANGE FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV TIL OG IMELLEM ALMENTILBUD

OVERGANGE FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV TIL OG IMELLEM ALMENTILBUD OPFØLGNING OVERGANGE FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV TIL OG IMELLEM ALMENTILBUD Overgang for børn med særlige behov fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave startes i god tid. Specialpædagogisk og psykolog

Læs mere

Måløv Skoles handleplan for Inklusion

Måløv Skoles handleplan for Inklusion Måløv Skoles handleplan for Inklusion D.25.08.10 På Måløv Skole arbejder vi med inklusion, som en dynamisk proces, hvor skolen med alle de midler, der er til rådighed, forsøger at skabe det bedste skoletilbud

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Formål Sundhedsplejens formål er: At sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Læs mere

Værd at vide om. Center for Børn & Familier AUG 2017

Værd at vide om. Center for Børn & Familier AUG 2017 Værd at vide om AUG 2017 Velkommen I har vi valgt, at samle fagfolk og tilrettes efter de behov familierne har, således at vi institutioner med særlig viden om de mange for- så vidt muligt kan løse de

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Værd at vide om Center for Børn & Familier

Værd at vide om Center for Børn & Familier Støttepædagogkorpset Rådhusholmen 10 43 97 96 05 jaru@greve.dk Familierådgivningen Rådhusholmen 10 Hundige Distrikt 43 97 84 12 Midt og Syd Distrikt 43 97 91 07 boern@greve.dk Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Handleplan Vejen Kommune

Projekt Forebyggelseskommuner Handleplan Vejen Kommune Projekt Forebyggelseskommuner Handleplan Vejen Kommune Juni 2012 0 Handleplan Handleplanen er en overordnet operationalisering af Vejen Kommunes forebyggelsesstrategi, der beskriver de enkelte indsatser

Læs mere

Inklusion et fælles ansvar

Inklusion et fælles ansvar Inklusion et fælles ansvar Temaoplæg Et godt børneliv et fælles ansvar v. Jytte Lau Disposition Introduktion Hvorfor inklusion? Konventioner, love og politiske mål Ønske og forestilling Hvad er inklusion?

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn- og Familieafdelingen består af rådgivnings- og behandlingstilbud inden

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Medarbejderpjecen

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Medarbejderpjecen 1 Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik Medarbejderpjecen 2 Indhold Forord............................. side 5 Principper vi er forpligtede på........................ side 6 3 Præsentation.......................

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Børn og Unge Rådgivningen - fælles del

Børn og Unge Rådgivningen - fælles del SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Børn og Unge Rådgivningen - fælles del Organisation Visioner Opgavereform Det tværfaglige samarbejde Væksthuset Organisation Børn og Unge Rådgivningen består af

Læs mere

Tiltrådt på Byrådets møde den 13. december 2010. Sammenhængende Børnepolitik Solrød Kommune

Tiltrådt på Byrådets møde den 13. december 2010. Sammenhængende Børnepolitik Solrød Kommune Tiltrådt på Byrådets møde den 13. december 2010 Sammenhængende Børnepolitik Solrød Kommune 1 Solrød Kommune Sammenhængende Børnepolitik, Side 2 af 66 Indholdsfortegnelse Sammenhængende Børnepolitik Solrød

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Ringkøbing Skjern Kommune Sundhedsplejerskerne i Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet en sundhedsplejerskeprofil. Dette for at beskrive de virksomheds- og funktionsområder som

Læs mere

Myndigheds- og foranstaltningsområdet Børnesocialrådgivningen. Undervisnings- og Børneudvalgsmøde august 2014.

Myndigheds- og foranstaltningsområdet Børnesocialrådgivningen. Undervisnings- og Børneudvalgsmøde august 2014. Myndigheds- og foranstaltningsområdet Børnesocialrådgivningen Undervisnings- og Børneudvalgsmøde august 2014. Børn og ungechef & Souschef Sekretariat Økonomi & Administration Tværgående udvikling & strategisk

Læs mere

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium PPR s udviklings - kommissorium Baggrund Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfagligt sammensat organisation bestående af psykologer, talepædagoger, konsulenter, fysio-/ergoterapeuter, socialrådgivere

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 18.11. 2010 Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Børne- og Familieforvaltningen Jammerbugt Kommune 2010 Eksemplarer

Læs mere