Beslutninger fra mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , D1/Rådhus Fraværende: mødte kl og deltog alene i behandlingen af pkt. 14/07. Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: AEH orienterede om seneste møde i LBR den 10. maj Referat fra mødet blev udleveret til medlemmerne. GME orienterede om et tilbud fra Allerød om deltagelse i en studietur til London for BEUmedlemmer + ledende embedsmænd. BEU-medlemmerne er i de pågældende dage optaget af andre mødeaktiviteter samt af færdiggørelsen af budget Udvalget er interesseret på et senere tidspunkt efter 10. oktober Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet BEU-13/07-B Regional Erhvervsservice Med strukturreformen ophører den regionale erhvervsservice, der var forankret i amtet. Herefter vil Hørsholm Kommune ikke kunne tilbyde ikke-vækstiværksættere vejledning. Ved indmeldelse i foreningen ErhvervsService Nordsjælland vil kommunen efter 1. maj 2007 kunne henvise ikke-vækstiværksættere hertil. Beslutning: Forslaget indstilles godkendt. Side 6 BEU-14/07-B Udkast til erhvervsudviklingsstrategi Hørsholm Kommune er i gang med at udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi. Første udkast fremlægges for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med henblik på at få kommentarer samt eventuelle rettelser og tilføjelser. Beslutning: Udvalget drøftede udkast til erhvervspolitik og fremkom med en række bemærkninger, som skulle indarbejdes. Det blev besluttet, at det reviderede udkast til erhvervspolitik skulle sendes i høring i de relevante fagudvalg i juni 2007, inden det blev udsendt som oplæg til en cafédebat. Det blev endvidere besluttet, at cafédebatten skulle afholdes i september Ingen Side 8 BEU-15/07-B Forslag til initiativer på sygedagpengeområdet Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget fik på deres møde den 28. marts 2007 forelagt en orientering og budgetopfølgning på sygedagpengeområdet. Af sagen fremgik det, at budgettet på sygedagpengeområdet de seneste 3 år er steget årligt mellem 4 og 8 % i faste priser. Hvis denne udvikling fortsætter, vil budgettet for 2007 ikke være tilstrækkelig. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttede derfor, administrationen skulle komme med et samlet oplæg til initiativer på området. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 3

4 Beslutning: Forslagene indstilles godkendt. Administrationen blev bedt om allerede nu, at igangsætte implementeringen af projekterne for at opnå de tilsigtede effekter hurtigst muligt. Projekterne evalueres. Side 10 BEU-16/07-O Udmelding fra Beskæftigelsesministeren af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008 Beskæftigelsesministeren har den 30. marts 2007 udmeldt beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Af brevet fremgår det, at Beskæftigelsesministeren har valgt at bibeholde de tre indsatsområder og mål for Det hænger sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet og for at sikre kontinuiteten og fokus i jobcentrenes indsats i Beslutning: Orienteringen om ministerens udmeldinger blev taget til efterretning. Udvalget ønsker derudover at arbejde med øget indsats på sygedagpengeområdet og øget indsats på integrationsområdet. Side 13 BEU-17/07-O Budget 2007: Budgetrevision 2 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Der er gennemført budgetrevision 2 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Udviklingen i forbruget følges nøje, og til budgetrevision 3 i august måned vil administrationen forelægge en ny status. Beslutning: Udvalget foreslår, at der ansøges om en negativ tillægsbevilling på kr , idet der afsættes kr til øget projektarbejde på kontanthjælpsområdet. Side 15 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 4

5 BEU-18/07-O Budget på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område - 1. møde På baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens strategi og budgetkonference den april 2007, godkendte Økonomiudvalget på deres møde den 3. maj 2007 rammerne for budgetlægningen i fagudvalgene. Med udgangspunkt i de godkendte rammer skal Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget behandle det nye budgetoplæg og gennemføre høringsfase. Beslutning: Udvalget ønsker ved budgetlægningen, at sikre mulighed for at iværksætte initiativer, der sikrer at beskæftigelsesministerens udmeldte kan nås, og der er afsat midler, til en øget indsats på sygedagpengeområdet og på integrationsområdet. Udvalget ønsker, at administrationen til næste møde, konkretiserer budgetønsker der understøtter initiativer på disse indsatsområder. Endelig ønsker udvalget, at kunne råde over et ikke nærmere specificeret rammebeløb til iværksættelse af ad hoc projekter, da erfaringen viser, at hurtig individuel indsats skaber effektive resultater. Side 18 BEU-19/07-O Status på vejlednings- og afklaringsprojektet I henhold til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets beslutning orienteres udvalget om den aktuelle status på vejlednings- og afklaringsprojektet for nye kontanthjælpsmodtagere. Beslutning: Taget til efterretning. Side 21 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 5

6 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: BEU-13/07-B Sagsbehandler: Trine Kristiansen Mødedato: Sagsforløb: BEU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Regional Erhvervsservice Resume Med strukturreformen ophører den regionale erhvervsservice, der var forankret i amtet. Herefter vil Hørsholm Kommune ikke kunne tilbyde ikke-vækstiværksættere vejledning. Ved indmeldelse i foreningen ErhvervsService Nordsjælland vil kommunen efter 1. maj 2007 kunne henvise ikke-vækstiværksættere hertil. Forslag Administrationen foreslår at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkender, at Hørsholm Kommune tilmelder sig ErhvervsService Nordsjælland Hvis Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkender ovenstående, indstiller administrationen, at ordningen evalueres ultimo Bilag Brev af 3. april 2007 fra ErhvervsService Nordsjælland med bilag (information om ErhvervsService Nordsjælland samt foreningens årsrapport for 2006). Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen behandlede den 29. august 2005 spørgsmålet om at yde tilskud til ErhvervsService Nordsjælland. Kommunalbestyrelsen afviste på daværende tidspunkt at yde tilskud til erhvervsservice. På baggrund af en invitation fra ErhvervsService Nordsjælland behandlede Økonomiudvalget den 13. oktober 2005 sagen på ny. Udvalget tilkendegav i den forbindelse, at det i løbet af 2006 skulle afklares, hvordan erhvervsservicen-opgaven skulle løses. Sagens fakta ErhvervsService Nordsjælland har ved brev af 3. april 2007 inviteret kommunerne i Nordsjælland til at melde sig ind i foreningen. De kommuner, der i dag er medlemmer af foreningen, er Helsingør og Hillerød kommuner samt Bycirkel-samarbejdet med Egedal, Ballerup og Frederikssund kommuner. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 6

7 Med strukturreformen bortfalder den statslige medfinansiering af den erhvervsservice, der tidligere var forankret i amterne. De 15 tidligere erhvervsservicecentre er blevet afløst af dels regionale væksthuse, dels de ordninger, som hver enkelte kommune vælger at etablere. De statsstøttede regionale væksthuse skal fremover alene satse på de såkaldte vækstiværksættere, hvilke udgør ca. 10 % af den samlede målgruppe. Ikkevækstiværksættere kan derfor alene modtage vejledning m.v., såfremt den enkelte kommune tager initiativ til en erhvervsserviceordning. Hørsholm Kommune har ikke en erhvervsserviceordning, og kan således ikke for nærværende tilbyde iværksættere vejledning. Henset til kommunens størrelse og antallet af iværksættere i kommunen vil det være hensigtsmæssigt at indgå i et fælleskommunalt samarbejde om erhvervsservice. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har igangsat et arbejde med formulering af en erhvervsudviklingsstrategi for kommunen, og det vil være naturligt heri at inddrage spørgsmålet om erhvervsservice. Selvom formuleringen af en erhvervsudviklingsstrategi endnu ikke foreligger, indstilles, at Hørsholm Kommune melder sig ind i ErhvervsService Nordsjælland pr. 1. maj 2007, således at det sikres, at kommunens ikke-vækstiværksættere kan modtage tilbud om erhvervsservice fra dette tidspunkt. Såfremt det i forbindelse med formuleringen af en erhvervsudviklingsstrategi viser sig mere hensigtsmæssigt at tilbyde en anden form for erhvervsservice for kommunens iværksættere, kan kommunen melde sig ud af ErhvervsService Nordsjælland med seks måneders varsel. Ordningen evalueres under alle omstændigheder ultimo Lovgrundlag Der er ikke lovkrav om, at kommuner skal kunne tilbyde iværksættere vejledning mv. Økonomi Kontingent for medlemskab af ErhvervsService Nordsjælland er 6 kr. pr. indbygger, hvilket for perioden maj-december 2007 vil udgøre ca kr. For 2008 vil kontingentet udgøre i alt ca kr. Udgiften forventes at kunne holdes indenfor udvalgets samlede budget. Kommunikation Indmeldelse i ErhvervsService Nordsjælland bør kommunikeres via kommunens hjemmeside. Endvidere bør Jobcentret henvise evt. iværksættere til ErhvervsService Nordsjælland i tilfælde af henvendelser fra iværksættere om vejledning m.v. Beslutning Forslaget indstilles godkendt. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 7

8 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: BEU-14/07-B Sagsbehandler: Ditte Bentzen Mødedato: Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udkast til erhvervsudviklingsstrategi Resume Hørsholm Kommune er i gang med at udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi. Første udkast fremlægges for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med henblik på at få kommentarer samt eventuelle rettelser og tilføjelser. Forslag Administrationen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøfter og godkender udkast til erhvervsudviklingsstrategi med eventuelle kommentarer og rettelser med henblik på at benytte udkastet som oplæg til den forestående cafedebat med Hørsholms virksomheder fastlægger dato for cafedebat. Bilag Udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Kommune, udarbejdet af Anders Jørgensen (NIRAS). Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Den : BEU-30/06-D Den : BEU-36/06-D Sagens fakta Anders Jørgensen fra NIRAS-konsulenterne har efter aftale med Hørsholm Kommune udarbejdet et udkast til erhvervsudviklingsstrategi. Tanken er, at udkastet skal fungere som oplæg til en cafedebat, hvor kommunen inviterer virksomheder og andre relevante aktører til at komme med kommentarer og ideer til en endelig erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm. Tidspunkt for cafedebat fastlægges efter aftale med Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Inden udkastet forelægges eksterne aktører fremlægges det til drøftelse og foreløbig godkendelse i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 8

9 Beslutning Udvalget drøftede udkast til erhvervspolitik og fremkom med en række bemærkninger, som skulle indarbejdes. Det blev besluttet, at det reviderede udkast til erhvervspolitik skulle sendes i høring i de relevante fagudvalg i juni 2007, inden det blev udsendt som oplæg til en cafédebat. Det blev endvidere besluttet, at cafédebatten skulle afholdes i september Ingen Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 9

10 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Social og arbejdsmarked Punkt: BEU-15/07-B Sagsbehandler: Anne Kirstine Svanholt Mødedato: Sagsforløb: BEU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Forslag til initiativer på sygedagpengeområdet Resume Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget fik på deres møde den 28. marts 2007 forelagt en orientering og budgetopfølgning på sygedagpengeområdet. Af sagen fremgik det, at budgettet på sygedagpengeområdet de seneste 3 år er steget årligt mellem 4 og 8 % i faste priser. Hvis denne udvikling fortsætter, vil budgettet for 2007 ikke være tilstrækkelig. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttede derfor, administrationen skulle komme med et samlet oplæg til initiativer på området. Forslag Det foreslås, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget beslutter: at igangsætte et projekt med anden aktør på sygedagpengeområdet eller ved ansættelse af en sagsbehandler midlertidigt til varetagelse af nye sager at der etableres et midlertidigt kommunalt udredningskursus for længerevarende sygemeldte borgere, hvis arbejdsevne er truet. Bilag Bilag 1: Notat vedr. forslag til brug af ekstern aktør i sygedagpengeopfølgningen Bilag 2: Notat vedr. forslag til projekt til kursusforløb til sygemeldte borgere i Hørsholm Kommune Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet 2 forslag til initiativer på sygedagpengeområdet, som begge har til formål at nedbringe udgifterne på området. Forslagene er nærmere beskrevet i bilag 1 og 2. Det er administrationens vurdering, at de to forslag vil få en straksaktiverings-effekt på sygedagpengeområdet, svarende til den effekt, som kendes på kontanthjælpsområdet fra kommunens vejledningsforløb, Team 3. De 2 forslag skal medvirke til en mere effektiv og målrettet opfølgning i nye sager på sygedagpengeområdet, således at varigheden af sagerne afkortes og afsluttes tidligere end i dag. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 10

11 Ekstern aktør Det første forslag har til formål at styrke opfølgningen i nye sager ved brug af ekstern aktør eller gennem en midlertidig ansættelse af en sagsbehandler, som udelukkende skal varetage de nye sager, herunder visitation og 1. gangssamtalen. Det skal medvirke til at flere nye sager afsluttes hurtigere end i dag. Derudover skal det frigøre ressourcer hos sagsbehandlerne i sygedagpengeteamet, således at de kan koncentrere indsatsen om de tunge og længerevarende sygdomsforløb, hvor en konsistent og tæt opfølgning har afgørende betydning for hvor hurtigt sagen afsluttes. Det forventes derfor, at det stigende antal af længerevarende forløb over 52 uger nedbringes. Projektet skal i første omgang gennemføres over en periode på knap 2 år, frem til udgangen af 1. kvartal Den årlige udgift til projektet er beregnet til kr. ved brug af ekstern aktør og kr. ved midlertidig ansættelse af en sagsbehandler. Projektets resultatkrav er, at antallet af sager med en varighed over 52 uger nedbringes med % i perioden. Det forventes at give en økonomisk besparelse på mio. kr. i Det betyder, at projektet på sigt vil finansiere sig selv og derudover nedbringe udgifterne på sygedagpengeområdet yderligere. Derudover vil projektet betyde en reel aflastning af sagsbehandlerne i sygedagpengeteamet. Kursusforløb for sygemeldte borgere Det andet forslag omhandler etableringen af et kommunalt udredningskursus for sygemeldte borgere i kategori 2, hvor arbejdsevnen er truet. Dvs. borgere med længerevarende og komplekse sygdomsforløb, som f.eks. stress, psykiske problemer eller skelet- og muskellidelser. Formålet med udredningskurset er at udrede deltagerne i forhold til deres sygdom og arbejdssituation gennem et kursusforløb i op til 3 mdr. for max. 16 borgere. Kurset vil indeholde genoptrænings- og afspændingsøvelser, erhvervs- og studieafklaring, undervisning i sygdomslære, anatomi, fysiologi, kost og ernæring, ergonomi, stresshåndtering og konfliktløsning. Projektet foreslås i første omgang afprøvet i perioden 1. juni 2007 og frem til udgangen af Den fysiske base vil være i det gamle jobhus ved Kokkedal St., hvor der er gode rammer for kursusaktiviteter samtidig med, at det ligger centralt placeret i forhold til offentlig transport. Den årlige udgift er beregnet til kr., som skal dække lønudgiften til en socialrådgiver på 20 timer og en fysioterapeut på timer ugentligt. Derudover vil det projekt, som allerede er igangsat med en sundhedscoach på sygedagpengeområdet indgå. Det forventes, at et kommunalt udredningskursus betyder, at kommunen opnår besparelser i udgiften til arbejdsprøvninger hos eksempelvis Reva Trollesbro og Team Aktiv. En arbejdsprøvning over 3 mdr. hos Team Aktiv koster kr. pr. person. Ved Trollesbro er udgiften til en arbejdsprøvning kr. pr. måned. Derudover forventes projektet, at betyde, at udgiften til ydelserne på sygedagpengeområdet på sigt nedbringes. Den overordnede økonomiske ramme for de to projekter Det foreslås, at den umiddelbare mindreudgift i forbindelse med budgetrevision 2 korrigeres med 0,5 mio. kr. i 2007 til iværksættelse af de 2 projekter, og at der indarbejdes en udgift på 1.0 mio. kr. i budgetforslag 2008 og efterfølgende år såfremt projekterne godkendes. Projekterne skal ses på den måde, at der i første omgang investeres ressourcer i at reducere sagstallet og varigheden af sygemeldinger, men der vil gå nogen tid inden Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 11

12 resultaterne af den ekstra indsats viser sig. I det samlede forløb forventes besparelser, der vil overstige investeringen. Beslutning Forslagene indstilles godkendt. Administrationen blev bedt om allerede nu, at igangsætte implementeringen af projekterne for at opnå de tilsigtede effekter hurtigst muligt. Projekterne evalueres. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 12

13 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Social og arbejdsmarked Punkt: BEU-16/07-O Sagsbehandler: Anne Kirstine Svanholt Mødedato: Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Udmelding fra Beskæftigelsesministeren af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008 Resume Beskæftigelsesministeren har den 30. marts 2007 udmeldt beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Af brevet fremgår det, at Beskæftigelsesministeren har valgt at bibeholde de tre indsatsområder og mål for Det hænger sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet og for at sikre kontinuiteten og fokus i jobcentrenes indsats i Forslag Til orientering. Bilag 1. Brev af 30. marts 2007 fra Beskæftigelsesministeren vedr. udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Notat af 30. marts 2007 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområde og mål for Sagsfremstilling I udmeldingen fra Beskæftigelsesministeren fremgår det at udviklingen på arbejdsmarkedet er kendetegnet ved, at beskæftigelsen stiger og ledigheden er rekordlav. Den største udfordring for jobcentrene i 2008 bliver at sikre, at arbejdskraftudbudet er så stort som muligt. Det er af vital betydning for den fortsatte vækst, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for. På baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet og for at sikre kontinuiteten og fokus i jobcentrenes indsats i 2008 har Beskæftigelsesministeren valgt at bibeholde de tre indsatsområder og mål i 2007: 1. Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 13

14 Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt 2. Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle Opfølgning på måltallene i beskæftigelsesplan 2007 i forbindelse med Ny chance til alle for 2. halvår Ny chance til alle - perioden 1. juli juni 2007 Måltal Opgørelse for 2. halvår 2006 Flere skal i job eller ordinær uddannelse 25% 32,65% Flere skal kunne forsørge sig selv 15% 17,76% Flere skal være i aktive tilbud 40% 12,93% Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. Styrket indsats for at få unge kontant-, og starthjælps-, introduktionsydelse- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, og starthjælps-, og introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Beslutning Orienteringen om ministerens udmeldinger blev taget til efterretning. Udvalget ønsker derudover at arbejde med øget indsats på sygedagpengeområdet og øget indsats på integrationsområdet. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 14

15 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: BEU-17/07-O Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Mødedato: Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budget 2007: Budgetrevision 2 på Beskæftigelsesog Erhvervsudvalget Resume Der er gennemført budgetrevision 2 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Udviklingen i forbruget følges nøje, og til budgetrevision 3 i august måned vil administrationen forelægge en ny status. Forslag Administrationen foreslår Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. i 2007 som følge af mindreudgifter vedr. justeret aktivitetsniveau på politikområde 70, og at beløbet tilfalder kommunens kassebeholdning at budgeteffekterne i årene tages til efterretning og indgår i materialet til budgetkonferencen i august som tekniske korrektioner. Bilag Bilag 1. Økonomiopfølgning 2007 og Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2007 opgjort ultimo marts måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2007 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Det samlede resultat i budgetrevision 2 er netto mindreudgifter på kr. i Budgeteffekterne i årene vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til budgetkonferencen i august måned. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 15

16 Budget Budgetrevision 2: Opgørelse af merudgifter (+) Hele kr. Merudgifter Udgiftsneutrale budgetomplaceringer I alt Drift Politikområde Politikområde Politikområde 70 i 2007 Administrationen har opgjort mindreudgifterne i 2007 til ca. 3,3 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes at der forventes større indtægter på 0,53 mio. kr. i form af statstilskud til introduktionsprogrammer i Ordningen ophører fra 1. januar Samtidig forventes mindreudgifter til danskundervisning og introduktionsydelse på området på ca. 1,5 mio. kr. På kontanthjælpsområdet forventes en besparelse på området på 1,3 mio. kr. i 2007, som kan henføres til et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på passiv forsørgelse. På politikområdets øvrige områder er der alene tale om mindre udsving i forhold til budgettet. Det vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at budgettet kan nedjusteres yderligere på dette område. Der ønskes derfor afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til iværksættelse af udviklingsprojekter på sygedagpengeområdet. Godkendes udgifterne til udviklingsprojekterne skal der herfra trækkes 0,5 mio. kr. Dermed viser driften en mindreudgift på ca. 2,8 mio. kr. Budgeteffekter til årene De afledte virkninger i indgår i materialet til budgetkonferencen i august som tekniske korrektioner, jf. bilag 1. Administrationen har i forbindelse med budgetrevision 2 opgjort mindreudgifterne i til 0,88 mio. kr. justeret i forhold efter aktivitetsniveauet i 1. kvartal Basisbudget blev til aprilkonferencen på politikområde 70 reduceret med 2,8 mio. kr. i 2008, 2,5 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i Der er allerede indlagt besparelser på kontanthjælpen på 0,8 mio. kr. i 2007, 1,0 mio. kr. i 2008, 1,2 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i Dette skete i forbindelse med vedtagelsen af budget Når driften i viser en mindreudgift på 0,88 mio. kr. imod 3,3 mio. kr. i 2007, skyldes det at der forlods er taget ca. 4 mio. kr. ud af budgettet, som beskrevet ovenfor. Det vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at budgettet kan nedjusteres yderligere på dette område. Der ønskes derfor afsat 1,0 mio. kr. i 2008 og efterfølgende år til iværksættelse af udviklingsprojekter på sygedagpengeområdet. Godkendes udgifterne på 1,0 mio. kr. til udviklingsprojekterne viser driften en merudgift på kr. i Administrationen anbefaler, at de afledte virkninger på kr. i tages til efterretning og indgår i materialet til augustkonferencen. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 16

17 Området følges dog nøje og der kan komme justeringer ved budgetrevision 3. Politikområde 79 På nuværende tidspunkt forudser administrationen samlet set ikke væsentlige mer- eller mindreforbrug for turist- og erhvervsområdet. Det anbefales derfor, at der ikke foretages budgetjusteringer i forbindelse med budgetrevision 2. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Beskæftigelse og aktivering Drift Erhverv og turisme Drift I alt Drift Anlæg Beslutning Udvalget foreslår, at der ansøges om en negativ tillægsbevilling på kr , idet der afsættes kr til øget projektarbejde på kontanthjælpsområdet. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 17

18 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: BEU-18/07-O Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Mødedato: Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budget på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område - 1. møde Resume På baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens strategi og budgetkonference den april 2007, godkendte Økonomiudvalget på deres møde den 3. maj 2007 rammerne for budgetlægningen i fagudvalgene. Med udgangspunkt i de godkendte rammer skal Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget behandle det nye budgetoplæg og gennemføre høringsfase. Forslag Økonomiudvalget har den 3. maj 2007 fastlagt rammerne for fagudvalgenes budgetbehandling og det foreslås, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med udgangspunkt i disse rammer: prioriterer forslagene til nye mål på udvalgets område og arbejder videre med konkretiseringen af de nye mål, udvalget prioriterer finder kompenserende besparelser til finansiering af alle budgetønsker, der koster op til 1,2 mio. kr. i alt i budgetperioden sender de valgte budgetønsker og omprioriteringsmål i høring identificerer forslag, der ønskes konsekvensberegninger på mellem udvalgets første og andet møde vedrørende budgettet på fagudvalgets område. Bilag 1. Notat om budgetlægning i fagudvalgene bilag til punktet Godkendelse af rammer for budgetlægning i fagudvalgene, behandlet i Økonomiudvalget den 3. maj 2007 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling BEU Budget opstart i fagudvalgene Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 18

19 Sagens fakta Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budgetlægning finder sted i perioden 23. maj juni På Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference blev rammerne for den videre budgetlægning i fagudvalgene fastlagt. Rammerne er efterfølgende blevet behandlet i Økonomiudvalget 3. maj Der skal i forbindelse med fagudvalgenes budgetlægning arbejdes videre med at konkretisere følgende nye mål: Undervisningsmaterialer til skolerne, Plejeboliger, Rekruttering/fastholdelse af medarbejdere og genoptræning. Fagudvalget skal desuden med udgangspunkt i perspektivnotaterne for politikområderne 70, 79 samt direktionens grønne papir drøfte, hvilke yderligere nye mål og omprioriteringsmål, udvalget ønsker at arbejde videre med. De prioriterede mål skal inden de fremsendes til augustkonferencen konkretiseres både hvad angår målets indhold og dets økonomiske konsekvenser. Der skal gøres opmærksom på at budgettet på politikområde 70 er tilpasset på baggrund af regnskabsresultat Forslag til mål, der koster op til 1,2 mio. kr. i alt i budgetperioden skal finansieres inden for udvalgets egen ramme. Dvs. at der skal findes kompenserende besparelser af samme økonomiske omfang, som budgetønsket/budgetønskerne. Mere udgiftskrævende nye mål finansieres ved tværgående prioritering. ØU har på mødet den 3. maj 2007 tilvejebragt et råderum til tværgående prioritering på baggrund af salg af jord og ejendomme. De budgetønsker og omprioriteringsmål, udvalget ønsker at arbejde videre med, sendes i høring sammen med referatet fra udvalgets møde den 23. maj Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 28. marts 2007 at afholde høringsmøde med interessenterne den 14. juni Desuden vil der være mulighed for at indlevere skriftlige høringssvar frem til den 12. juni. De indkomne høringssvar samt referat af dialogmødet medsendes til fagudvalgets andet møde vedrørende budgettet. Administrationen vil frem til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget andet budgetlægningsmøde foretage konsekvensberegninger på de budgetønsker og omprioriteringsmål, udvalget ønsker yderligere belyst. Materiale til baggrund for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøftelse af budgettet Perspektivnotaterne for politikområderne 70, 79 udsendt i Aprilkonferencemappen Direktionens grønne papir udsendt i Aprilkonferencemappen Den 20. juni afholder Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget andet og sidste budgetlægningsmøde. På dette møde skal Udvalget på ny drøfte budgetønsker og omprioriteringsmål bl.a. på baggrund af de ønskede konsekvensberegninger fra administrationen og de indkomne høringssvar Udvalgets område. Drøftelsen skal munde ud i, at udvalget fremsender følgende materiale til kommunalbestyrelsens Augustkonference: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 19

20 En prioriteret liste over konkretiserede budgetønsker, som skal indgå i de politiske forhandlinger En liste over omprioriteringsmål inden for udvalgets område af samme økonomiske omfang som den samlede udgift for alle budgetønsker på under 1,2 mio. kr. i budgetperioden Indkomne høringssvar samt referater fra dialogmøderne august afholdes Kommunalbestyrelsens Augustkonference om budget Beslutning Udvalget ønsker ved budgetlægningen, at sikre mulighed for at iværksætte initiativer, der sikrer at beskæftigelsesministerens udmeldte kan nås, og der er afsat midler, til en øget indsats på sygedagpengeområdet og på integrationsområdet. Udvalget ønsker, at administrationen til næste møde, konkretiserer budgetønsker der understøtter initiativer på disse indsatsområder. Endelig ønsker udvalget, at kunne råde over et ikke nærmere specificeret rammebeløb til iværksættelse af ad hoc projekter, da erfaringen viser, at hurtig individuel indsats skaber effektive resultater. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 20

21 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Social og arbejdsmarked Punkt: BEU-19/07-O Sagsbehandler: Anne Kirstine Svanholt Mødedato: Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Status på vejlednings- og afklaringsprojektet Resume I henhold til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets beslutning orienteres udvalget om den aktuelle status på vejlednings- og afklaringsprojektet for nye kontanthjælpsmodtagere. Forslag Det foreslås, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Nedenfor fremgår status for vejlednings- og afklaringsprojektet for nye kontanthjælpsmodtagere for marts Status marts Opgørelse for helt år I alt henvendelser vedr. ansøgning om kontanthjælp Trak ansøgningen øjeblikkeligt Udeblev fra aktivering Fået ordinært arbejde Fraflyttet kommunen Besparelse ved reduktion af en måneds kontanthjælp kr kr kr kr kr Andel som udeblev eller trak ansøgning 27% 34% 31% 34% 36% Andel som er kommet i ordinær beskæftigelse 29% 30% 33% 38% 29% Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 21

22 Oversigten viser, at der i årets første 3 mdr. har været mange henvendelser om kontanthjælp. I alt har 51 personer henvendt sig. Hvis antallet af henvendelser i 1. kvartal af 2007 fremskrives for hele 2007 vil det være ensbetydende med en markant stigning, da det vil svare til mere end 200 henvendelser. Det stemmer imidlertid ikke overens med udviklingen i de foregående år. I perioden fra 2003 til 2006 har der løbende været et fald i antallet af henvendelser fra 192 henvendelser i 2003 til 152 henvendelser i Dette fald hænger dog tæt sammen med selve oprettelsen af projektet i 2003, da det betød, at mange ledige, som ansøgte om kontanthjælp valgte at trække deres ansøgning, da de fik besked på at møde op i projektet den efterfølgende dag. Af oversigten fremgår det, at der har været et fald i antallet, der trak deres ansøgning fra 42 personer i 2003 til 3 personer i Sammenlignes antallet af henvendelser i 1. kvartal 2007 med 1. kvartal i 2006 fremgår det, at der er tale om en stigning i antallet af henvendelser. Status marts Status marts I alt henvendelser vedr. ansøgning om kontanthjælp Trak ansøgningen øjeblikkeligt 5 1 Udeblev fra aktivering 9 9 Fået ordinært arbejde 15 9 Fraflyttet kommunen 0 0 En del af forklaringen på stigningen i antallet af henvendelser er en stigning i antallet af gengangere i kontanthjælpssystemet. I takt med, at flere svage ledige kommer i job, oplever kommunen flere gengangere, som henvender sig for at søge om kontanthjælp. I nogle tilfælde er der tale om ledige i slutningen af 20 erne eller starten af 30 erne, som ikke kom i gang med en uddannelse eller fik færdiggjort en uddannelse. Denne gruppe har ofte svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, især hvis de har problemer udover ledighed. I andre tilfælde er der tale om ledige, som har sociale eller psykiske problemer. Som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet er de kommet i beskæftigelse. For nogle af dem er det svært at imødekomme kravene og dermed holde fast på deres job. Administrationen følger op på udviklingen og belyser årsagen, hvis udviklingstendensen fortsætter. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres løbende. Beslutning Taget til efterretning. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 22

23 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde onsdag den Slut kl. Anne Ehrenreich Formand Birger Bøgeblad Næstformand Morten Slotved Lars Høgh Hansen Susanne Rohde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 23

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 26.03.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2008 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.05.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.05.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.05.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.12.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status for erhvervsaktiviteter

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 15.12.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Integrationsområdet - prioritering

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

Beskæftigelse og Erhvervsudvalget

Beskæftigelse og Erhvervsudvalget Beskæftigelse og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde 20. december Torsdag 20.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Opgørelse over "Ny Chance for Alle" for

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere