Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013"

Transkript

1 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen

2 Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på sundhedsområdet Anbefalinger med afsæt i analysen Finansiering af sundhedsvæsenet...3 Udgifter til medfinansiering... 4 Aktivitet og udgifter ved sygehusene...5 Sygesikringen... 8 Områder, der kan påvirkes af kommunen... 9 Forebyggelige diagnoser... 9 Færdigbehandlede patienter Konklusioner på dataudtrækkene fra esundhed for Vejen Kommune Analyse af medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Nærværende rapport er udarbejdet af afdelingsleder for sundhed Marianne L. Hansen, økonomikonsulent Camilla T. Deela og sundhedskonsulent Lene S. Petersen på baggrund af udtræk fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses informationssystem esundhed.dk. Systemet håndterer de afregnings- og betalingsstrømme, der finder sted i tilknytning til den kommunale medfinansiering. I 2012 blev der udarbejdet en lignende rapport for Vejen Kommunes udgifter til medfinansiering. Nævnte rapport gav en pejling af, hvor Vejen Kommune med fordel kunne rette fokus og hvor der med fordel kunne igangsættes initiativer samt hvilke dataudtræk, det kunne give mening at følge i årene fremover. Nærværende rapport inddrager rapportens anbefalinger fra I analysen af dataudtrækkene er Sundhedsprofilen 2013 inddraget i det omfang, det er fundet relevant. Datamaterialet fra Sundhedsprofilen er stikprøver indsamlet i Vejen Kommune er repræsenteret ved borgere, der har bevaret det fremsendte spørgeskema 1. Den seneste afrapportering er foretaget i 2012 på baggrund af udtræk for årene 2010 og Da afregningsmodellerne er forskellige, vanskeliggøres en sammenligning mellem de seneste år og det er ikke muligt at udlede klare tendenser ud fra tallene fra Sundhedsprofil 2013 Hvordan har du det? 2

3 Anbefalinger med afsæt i analysen 2013 For at fremme folkesundheden og understøtte den forebyggende indsats på sundhedsområdet anbefales fortsat fokus på: - et samarbejdende og sammenhængende nært sundhedsvæsen med fokus på en rehabiliterende tilgang - kronikerområdet, især KOL, hjerte-karsygdomme, diabetes og kræftrehabiliteringen samt den ældre medicinske patient - forebyggelse af indlæggelser, som: genindlæggelser korttidsindlæggelser forebyggelige indlæggelser - livsstilssygdomme for personer med psykisk lidelse - KRAMS-faktorer via implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og temaplanen for sundhed, kultur og fritid - mental sundhed via temaplanen for sundhed, kultur og fritid - ungeindsatsen for de årige. Opgaven løftes ind i reformgruppen vedrørende Vejen Kommunes ungeindsats - samarbejde med almen praksis - videreudvikling af samarbejdet med frivillige og foreningslivet. Bl.a. via temaplan for sundhed, kultur og fritid - implementering af Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan Finansiering af sundhedsvæsenet Det generelle princip for den kommunale medfinansiering er, at kommunerne skal betale en andel af regionernes udgifter til hver enkelt behandling i sygehusvæsen og praksissektor. Generelt betaler kommunen en procentdel af behandlingens pris inden for rammerne af et medfinansieringsloft for den enkelte behandling. Der er ikke et loft for medfinansieringen for genoptræning under indlæggelse i somatikken, ambulant psykiatri og i hele praksissektoren bortset fra speciallæger. Prissætningen sker i somatikken ud fra DRG/DAGS-systemet, mens der anvendes sengedags- og besøgstakster i psykiatrien og bruttohonorarer i praksissektoren. Med kommunalreformen i 2007 blev kommunerne inddraget i finansieringen af sundhedsvæsenet via den kommunale medfinansiering. I perioden var kommunernes betaling opdelt i et fast beløb pr. indbygger og et variabelt beløb opgjort efter borgernes faktiske forbrug af sundhedsydelser. Formålet var at give kommunerne incitament til at gøre en ekstra indsats med fx forebyggelse for derigennem at reducere borgernes kontakt til sundhedsvæsenet og ydelser i praksissektoren og deraf følgende medfinansiering. Hertil kommer, at kommunerne fuldt finansierer færdigbehandlede patienter, patienter på hospice og den specialiserede ambulante genoptræning, kaldet fuldfinansiering 2. Efter ændringer i marts 2012 er grundbidraget fjernet og erstattet af en højere variabel del. Andelen, som kommunen skal betale for den enkelte behandling/indlæggelse, er steget. Dette for at give 2 Takstsystem Vejledning 2013 Statens Serum Institut 3

4 kommunerne yderligere incitament til at iværksætte forebyggende tiltag og indsatser. Finansieringsmodellens opbygning ses af tabel 1. Tabel 1: Model for den kommunale medfinansiering 2013 SOMATIK - stationær 34 % DRG, dog max indlæggelse - ambulant 34 % DAGS, dog max kr pr. besøg, max. gråzone kr. - genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstaksten PSYKIATRI - stationær 60 % af sengedagstakst, dog max indlæggelse - ambulant 30 % af besøgstakst PRAKSISSEKTOR - speciallæger 34 % af honorar, dog max ydelse - almen læge 10 % af honorar på grundydelse - fysioterapi, tandlæge, fodterapi, 10 % af honorar psykolog, kiropraktor Kilde: Retsinformation Udgifter til medfinansiering Som det ses af tabel 2 var Vejen Kommunes samlede udgifter til medfinansiering i 2013 er på ca. 149 mio. kr., der overordnet fordeler sig på ca. 133 mio. kr. til det somatiske område (sygehusene) og ca. 4,5 mio. kr. til psykiatrien. Hertil kommer udgifter til sygesikring, færdigbehandlede patienter m.v. Den nye model for kommunernes medfinansiering fra marts 2012 betyder, at der ikke kan laves en præcis sammenligning af udgiftsniveauet på tværs af årerne. Tabel 2 Udgifter til medfinansiering i 2012 og 2013 Kroner Procentvis fordeling Kroner Procentvis fordeling Somatik - stationær , ,3 Somatik - stationær genoptræning , ,8 Somatik - ambulant , ,2 Ambulant genoptræning , ,9 Psykiatri - stationær , ,2 Psykiatri - ambulant , ,3 Sygesikring , ,5 Færdigbehandlede og hospice , ,8 I alt , ,0 Kilde: esundhed.dk. Ny finansieringsmodel marts i Udgifterne ved psykiatriområdet er ikke valide. Som det fremgår af tabel 2 har der fra 2012 til 2013 været en væsentlig stigning i udgifterne til medfinansieringen. Dette skyldes til dels indførelsen af den nye finansieringsmodel og dels en stigning i aktiviteten ved sygehusene for Vejen kommunes borgere. Sygehusene øger hvert år aktiviteterne, da der er krav om øget aktivitet og effektivitet. 4

5 Figur 1 Udgifter til medfinansiering, 2013 Psykiatri - stationær Psykiatri - Ambulant ambulant genoptræning Sygesikring Færdigbehandlede og hospice Somatik - stationær Somatik - ambulant Somatik - stationær genoptræning Kilde: Stationær: esundhed, indlagt KØS. patient Ambulant: patient, der møder op til undersøgelse/behandling på sygehuset og tager hjem igen samme dag. Udgifterne til det somatiske område udgjorde i 2013 ca. 134 mio. kr., svarende til ca borger i kommunen. På dette område ligger Vejen Kommunes udgifter højere end på landsplan (3.056 borger), men lavere end regionsniveauet (3.209 borger). Ved budgetlægningen for medfinansieringen tager Vejen Kommune udgangspunkt i KL s skøn for, hvordan den forventede kommunale medfinansiering fordeles på de enkelte kommuner. Ved udgangen af året, var der forbrugt 100 % 3 af budgettet uden justeringer ved budgetopfølgninger i løbet af året. Ved den igangværende budgetlægning for 2015, tages der fortsat udgangspunkt i KL s skøn. Dette er baseret på det skøn på landsplan, der indgår i økonomiaftalen for KL s forventede udgiftsniveau for Vejen Kommune er indbygger (15-priser) 4. For Region Syddanmark forventes et forbrug på indbygger og på landsplan indbygger. Aktivitet og udgifter ved sygehusene Aktiviteten ved sygehusene kan forekomme ved henholdsvis de somatiske og de psykiatriske sygehuse. Nedenstående afsnit er fordelt for de to områder. Somatik I 2013 havde Vejen kommunes borgere ca sygehusudskrivninger og ca besøg eller ydelser. Sammenlignes med 2012 er der her sket en stigning i aktiviteten på 3,3 % for antallet af 3 Vejen Kommunes økonomisystem Prisme. 4 Bemærkninger til tabel 8 Medfinansiering og sygehusforbrug, KL den 11. juni

6 sygehusudskrivninger samt en stigning på 13,8 % ved antallet af besøg og ydelser, jfr. tabel 3. På landsplan er stigningen ca. 8 %. Af de sygehusudskrivninger i 2013, var ca. 7,6 % genindlæggelser, svarende til 620. Her skal opmærksom henledes på, at man bl.a. på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er meget langt med implementering af akutmodtageafdeling (AKM) for accelereret udredning og behandling. Tabel 3 Vejen Kommune - sygehusudskrivninger samt besøg og ydelser (somatik) Vejen Kommune Region Syd. Landsplan Ændring 2012 Ændring 2012 Ændring 2012 år 2012 år 2013 til 2013 til 2013 til 2013 Antal sygehusudskrivninger ,3 procent - 1,5 procent -0,2 procent Antal genindlæggelser ,5 procent - - Antal besøg og ydelser ,8 procent 6,8 procent 7,9 procent kilde: esundhed, niveau 3. Værdier for genindlæggelser er kun med for Vejen Kommune, grundet at der er flere patienter i flere kommuner, hvor det ikke er angivet, hvorvidt der er tale om tale om en genindlæggelse eller ej. Det primære optageområde for Vejen Kommunes borgere er Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt, der består af sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding. Den øgede aktivitet resulterer i øgede udgifter til medfinansieringen. Tabel 4 viser den primære aktivitet. Vejen Kommunes udgiftsniveau i 2013 for den stationære somatik lå på niveau med regionen, svarende til ca borger i Vejen Kommune 5. På det ambulante område var udgifterne ca borger mod borger på regionsniveau. De overordnede diagnosegrupper, som Vejen Kommunes borgere blev indlagt med i 2012 og 2013, var primært diagnoser relateret til sygdomme i kredsløbs-, åndedræts- og fordøjelsesorganer. Tabel 4 Udgifter medfinansiering - somatik År 2012 År 2013 Merafregning 2012 til 2013 Kroner Sydvestjysk Sygehus Stationær aktivitet Ambulant aktivitet Odense Universitetshospital Stationær aktivitet Ambulant aktivitet Fredericia og Kolding Sygehuse Stationær aktivitet Ambulant aktivitet Vejle Sygehus Stationær aktivitet Ambulant aktivitet Kilde: esundhed. Bemærk ovenstående er kun et uddrag af den somatiske aktivitet. Bemærk endvidere, at der er i marts 2012 blev indført en ny afregningsmodel for medfinansieringen, hvilket betød, at kommunernes andel af udgifterne stiger - dette forklarer en del af den øgede merafregning i perioden. 5 esundhed. Udgiftsniveauet er på niveau med regionen, Billund, Kolding og Varde Kommuner. 6

7 De udgiftstunge aktiviteter for Vejen Kommune i 2012 og 2013 i forhold til behandlingerne på sygehusene for både indlagte patienter og de ambulante behandlinger vedrørende kredsløb, åndedræt og fordøjelsesorganer, der alle ligger i top ti. De tre diagnosegrupper, der er de mest udgiftstunge for Vejen Kommune er igen sygdomme med faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsnet, sygdomme i knogler, muskler og bindevæv samt udgifter til undersøgelse og behandling af kræft. Det fremgår blandt andet, at der er en øget aktivitet på Vejle Sygehus, Vejen Kommunes borgere modtager behandling for kræft på netop dette sygehus. Psykiatri Af tabel 5 fremgår aktiviteten på psykiatriområdet for Vejen Kommunes borgere i perioden 2011 til Heraf fremgår det, at der er et væsentligt fald i antal udskrivninger, antal besøg og udgifter til den kommunale medfinansiering fra 2012 til Dette formodes, at skyldes fejlene i afregningerne for 2013, der endnu ikke er rettet. For den stationære psykiatri drejer det sig om lidt under kr. årligt, og for den ambulante psykiatri ca. 2,7 mio. kr. Altså et fald i udgifterne på ca. 3,4 mio. kr. fra 2012 til På regionsplan ses tilsvarende tendens hos Varde, Billund og Esbjerg kommuner, hvor der samlet set inklusiv Vejen Kommune er et fald i afregningerne fra 2012 til 2013 for medfinansieringen på ca. 17,4 mio. kr. Dette er alle kommuner med optageområde ved psykiatrien i Esbjerg. Tabel 5 Vejen Kommune - aktivitet ved psykiatrien år 2011 år 2012 år 2013 Antal sygehusudskrivninger Antal besøg Kommunal medfinansiering i kr Kilde: esundhed, Niveau 3. Ikke valide data for 2013 pga. manglende opkrævning. Efter kontakt til regionen har Vejen Kommune fået en tilbagemelding om, at fejlen skyldes indførelsen af nyt it-system, samt at det forventes reguleret hurtigst muligt. Der er dog med udgangen af marts 2014 lukket for afregningen af aktivitet for 2013, da alle data burde være med på dette tidspunkt. Når der korrigeres for de manglende udgifter og registreringer i 2013 ses det, at Vejen Kommune på det stationære område ligger under både lands- og regionsgennemsnittet. For den ambulante psykiatri, ligger Vejen Kommune højere end både lands- og regionsgennemsnittet, og tilsvarende ses ved Esbjerg og Tønder kommuner. At Vejen Kommune har et højt udgiftsniveau på netop dette område understøttes af tidligere analyser udarbejdet af Fælleskommunalt Økonomigruppe under Sundhedsstrategisk Forum 6. Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe, for at udvikle et kommissorium, der skal sikre den fremtidige koordinering mellem Vejen Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark med henblik på at undgå evt. overlapning af tilbud. 6 Medfinansierings- og aktivitetsrapport af psykiatrien En deskriptiv komparativ analyse 7

8 Udgifterne til psykiatrien i er hovedsagligt for de årige, og deraf primært de årige, der har et højt udgiftsniveau. Tilsvarende ses et højt niveau for de årige, jfr. figur 2. Figur 2 Udgifter til medfinansiering for psykiatrien, år år år år år år år år år Sygesikringen En del af udgifterne til den kommunale medfinansiering består af udgifter til sygesikringen, der er afregningen med praksissektorens læger, speciallæger, fysioterapeuter og lignende. Som det fremgår af tabel 6, er de samlede udgifter til sygesikring for Vejen Kommune i 2013 ca. 9,4 mio. kr., svarende til 221 borger. I 2012 var de samlede udgifter ca. 9,3 mio.kr., svarende udgifterne 218 borger. Dette udgiftsniveau er betydeligt lavere end udgiftsniveauet på landsplan, der var på henholdsvis 300 borger i 2012 og 297 borger i Både for Vejen Kommune og på landsplan opleves der en lille stigning i udgiftsniveauet. Tabel 6 Udgifter til sygesikring Kroner Vejen Kommune Hele landet indbygger Kroner indbygger Kroner indbygger indbygger indbygger indbygger Speciallæge Almen læge Fysioterapi Kiropraktor Psykolog Fodterapeut Tandlæge Anden behandling I alt Kilde: esundhed, Niveau 1, Statistikbanken, Danmarks Statistik. Årets priser. 7 Der tages udgangspunkt i 2012, da data fra 2013 ved psykiatrien ikke er valide. 8

9 På tandlægeområdet er der i 2013 indført nye tilskudsregler, således at der fremadrettet udelukkende ydes tilskud fra sygesikringen til én årlig tandrensning, 8 hvilket må formodes at forårsage en faldende efterspørgsel på tandrensninger fra borgerne side. Områder, der kan påvirkes af kommunen Der er en række områder, hvor kommunerne har mulighed for at lave forebyggende tiltag for derved at øge folkesundheden og påvirke aktiviteten på sygehusene og privatpraksis m.v. Områderne er: Genindlæggelser: akut indlæggelse, der finder sted inden for 30 dage efter udskrivelsen fra den primære indlæggelse 1. Korttidsindlæggelser: akut, medicinske indlæggelse, hvor udskrivning enten finder sted samme dag som indlæggelsen eller dagen efter indlæggelsen 1. Forebyggelige indlæggelser: indlæggelser, der kan forebygges. Især borgere, der i forvejen har kontakt til den kommunale hjemme- eller sygepleje. Færdigbehandlede patienter: patienter der forbliver indlagt i kortere eller længere tid efter de er færdigbehandlede. ikke det rette sted i afrapporteringen Forebyggelige diagnoser Af tabel 7 fremgår det, at Vejen Kommunes samlede udgifter til medfinansiering for de forebyggelige diagnoser er ca. 14 mio. kr. i 2013, svarende til ca indbyggere. Dette tal ligger højere end på landsplan, hvor udgifterne hertil er ca indbyggere. Diagnosegrupperne, hvor Vejen Kommunes udgiftsniveau ligger højere, vedrører knoglebrud samt sygdomme i nedre luftveje. 8 Undtaget heraf er borgere med paradentose eller andre tandsygdomme. 9

10 Tabel 7 Udgifter til medfinansiering forebyggelige diagnoser Kr. i alt Vejen Kommune Hele landet indbyggere Kr. i alt indbyggere Kr. i alt indbyggere indbyggere indbyggere indbyggere Alle forebyggelige diagnoser Ernæringsbetinget blodmangel Knoglebrud Tarminfektion Blærebetændelse Nedre luftvejssygdom Forstoppelse Væskemangel Diabetes Tryksår Sociale og plejemæssige forhold Kilde: esundhed, KØS. Udgifter til medfinansiering for ambulant og stationær aktivitet. Ny model indført i 2012, hvorefter andelen som kommunerne finansierer, er større. Det er vurderet, at kommunerne, for en række udvalgte diagnosers vedkommende, har en særlig mulighed for at forebygge indlæggelser. Potentialet er hovedsageligt i forhold til de borgere, kommunen løbende har kontakt med i dagligdagen, som beboere på de kommunale plejecentre eller modtagere af kommunale plejeydelser og hvor plejepersonalet har mulighed for at screene for tidlige indikationer på sygdom eller funktionstab og dermed forebygge indlæggelse 9. Ud af de indlæggelser, vedrører forebyggelige diagnoser, dette svarer til lidt over 13 % af indlæggelserne i Af nedenstående diagram 2 ses, hvorledes aldersfordelingen er for disse indlæggelser. 9 Sundhedsstyrelsen 10

11 0-4 år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år I alt 0-4 år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Figur 3 Forebyggelige indlæggelser, somatik 2013 A n t a l Kilde: esundhed, KØS Tabel 8 Indlæggelser i 2013 ved forebyggelige diagnoser Hovedtotal Tarminfektion Ernæringsbetinget blodmangel Diabetes Væskemangel Nedre luftveje Forstoppelse Tryksår Blærebetændelse Knoglebrud Social og plejemæssige forhold I alt Kilde: esundhed, KØS. Somatik. En del af de indlæggelser, som hvert år foretages på sygehusene er ikke planlagte, men akutte. I 2013 havde Vejen Kommune 196 akutte indlæggelser af ældre medicinske patienter pr årige borgere, hvilket svarer til ca. 16 % af genindlæggelserne. I 2013 havde Vejen Kommune 66 forebyggelige akutte indlæggelser pr årige borgere. I 2013 var 7 % af indlæggelserne akutte genindlæggelser i Vejen Kommune. Dette svarer til niveauet på landsplan, men lavere end for regionen, der ligger på 7,7 % 11

12 i For Vejen Kommune har tallet været en smule faldende fra 2011 med 1 procentpoint fra 2011 til I Vejen Kommune er det primært sygdomme i åndedrætsorganer, kredsløbsorganer og fordøjelsesorganer, der er årsag til genindlæggelserne på sygehusene, med henholdsvis 111, 102 og 59 genindlæggelser i Ved Vejen Kommune er ca. 50 % af indlæggelserne på sygehusene korttidsindlæggelser 11 (AKM). Færdigbehandlede patienter I 2013 havde Vejen Kommune udgifter for i alt ca kr. til de færdigbehandlede patienter. Hertil kommer udgifter på ca kr. til hospiceophold. Udgifterne til færdigbehandlede patienter har i Vejen Kommune været faldende gennem de seneste år, og styrket opfølgning på området mellem sundheds-, social- og ældreafdelingerne har resulteret i, at der i budgettet for de kommende år er indarbejdet effektiviseringer på området. Færdigbehandlede patienter er ikke omfattet af den kommunale medfinansiering, men finansieres udelukkende af kommunen. Konklusioner på dataudtrækkene fra esundhed for Vejen Kommune Vejen Kommunes borgere havde ca sygehusudskrivninger og ca besøg eller ydelser. Af sygehusudskrivningerne var ca. 30 % for borgere over 65 år og 13 % vedrørende forebyggelige diagnoser. Af genindlæggelserne var 16 % for borgere over 65 år. Udgifterne til medfinansiering var 149 mio. kr. Fordelt med ca. 134 mio. kr. til det somatiske område og ca. 4,5 mio. kr. til psykiatrien. Der ses en stigning fra 2012 til 2013, hvilket kan forklares med en ændret afregningsmodel for medfinansieringen og stigende aktivitet ved sygehusene. Diagnosegrupperne, som borgerne blev indlagt med eller behandlet for ambulant, var især sygdomme i kredsløbs-, åndedræts- og fordøjelsesorganer. For det psykiatriske område viser tallene, at udgifterne er på så lavt et niveau for 2013, at der er tale om en fejl i afregningerne. Det lave niveau kendetegner samtlige kommuner, der ligger i optageområdet for psykiatrien i Esbjerg. Da tallene for psykiatrien i 2013 ikke er valide, er tallene for 2012 brugt. Her ses at udgifterne hovedsageligt er for de årige, primært de årige samt årige. Udgifterne til sygesikring er trods en lille stigning, fortsat på et lavt niveau sammenlignet med tallene for både Region Syddanmark og Danmark som helhed. For de forebyggelige diagnoser ligger Vejen Kommune på et lidt højere udgiftsniveau end Danmark som helhed. Især vedrørende knoglebrud og sygdomme i nedre luftveje. Vejen Kommune ligger på et lavt niveau vedrørende færdigbehandlede patienter og der er indarbejdet yderligere besparelser på budgetterne for de kommende år. 10 Pejlemærker for sundhedsaftalerne. esundhed.dk Egne tal. 12

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 RAPPORT Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 1. Resume... 2 2. Indledning... 3 2.1 Metode... 3 2.2 Udvælgelse af kommuner... 4 3. Den kommunale medfinansiering... 5 4. Frederikssund

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Formålet med rapporten er at give Social- og Sundhedsudvalget et overblik over Faxe Kommunes samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013.

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013. Notat Notat vedr.: Besparelse ved etablering af akutteam Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Dato: 06-02-2015 Sagsbeh.: Mads Iversen Rasztar

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012

Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012 Udarbejdede analyser på sundhedsområdet Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012 Generelt 1) Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik 1)

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område)

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område) Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2017 1 0. Indledning Datagrundlag Datagrundlaget for den nærværende rapport er baseret på udtræk fra

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 21 2. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Forebyggelse af indlæggelser

Forebyggelse af indlæggelser Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Publikationen

Læs mere

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Analyser af årsager til Esbjerg Kommunes forbrug af sundhedsydelser Aug. 2013 Mulige årsager til merforbrug Kommunal medfinansiering I KM fordelt på type Sygesikring;

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere