Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov Thomas Lund Mille Lykke Helverskov Thomas Lund

2

3 Absrac In his maser hesis a pricing model for Danish fixed rae callable morgage bonds is developed. The Danish marke for morgage loans is one of he larges and mos liquid in he world. High ransparency and legal resricions are he main facors ha secure he invesor. Danish morgage bonds are described as safe invesmens. A callable bond has an embedded opion which gives he borrower he righ o repay his loan a par, a specified daes prior o mauriy of he loan. The borrowers do no always ac enirely raional and he gain by exercising he opion is no he only facor ha decides if a borrower exercises a a given ime. This complicaes he pricing procedure, and herefore a prepaymen model which akes oher facors ino accoun has o be developed. Firs a erm srucure model is esimaed wih marke daa as inpu. Boh he curren zero coupon raes and implied volailiy of swapions is mached. This model assumes o describe he possible fuure developmen of he shor rae. The erm srucure is used in he pricing model for discouning cash flows and calculaion of refinancing incenives. Then a prepaymen model is esimaed on he basis of hisorical prepaymens and borrower composiions. This model describes he condiional prepaymen rae as a funcion of he gain by exercising, he relaive ime o mauriy and he poolfacor. The pricing model is developed on he basis of he erm srucure model and he prepaymen model. I is assumed ha he value of a callable bond can be divided in wo: The value if every borrower prepays heir loans and he value if none of he borrowers prepay heir loans. Then he expeced fuure cash flows can be found in every sae and discouned back o he value dae. Generally he pricing model does a good job and he model prices relaively close o he marke price.

4

5 Indholdsforegnelse Indledning...5 Problemformulering...6 Begrænsning og anagelser...7 Indhold og srukur De danske realkredimarked Danske realkrediobligaioner Føridig indfrielse Udsedelse af obligaioner Obligaions- og konanlån Konvererbare obligaioner Nulkuponrenekurve Nulkuponobligaion Renekurven Kuponbærende obligaioner Reneswaps Værdien af en reneswap Implemenering og resulaer Delkonklusion Renesrukurmodel Binomialræ Prisfassæelse i e rekombinerende binomialræ Black-Derman-Toy modellen Udledning af BDT-modellen Eksempel på besemmelse af e BDT reneræ Forward algorimen Volailiessrukuren Hisorisk volailie Implici volailie Swapioner Swapioners prisdannelse

6 Prisfassæelses eksempel Implemenering og resulaer Delkonklusion Konvereringsmodel Lånagernes semiraionalie Ordinære og eksraordinære udræk Konvereringsmodellen Esimaionsmeode Esimaion vha. esimerede konvereringsraer Miksur esimaion De forklarende variable Neonuidsgevinsen Refinansieringsspænd Relaiv resløbeid Burnou og poolfakor Andre forklarende variable Førse års likvidiesbesparelse Forholde mellem kupon rene og refinansieringsrene Omlægning il flexlån Daasæe CK serierne Lånagermassens sammensæning, CK Ordinære og eksraordinære udræk, CK Ordinære ydelsesrækker, CK91 og CK Skaesaser og konvereringsomkosninger Daa indsamling Implemenering og resulaer Konvereringsraens afhængighed af de forklarende variable Delkonklusion Prisfassæelsesmodel Siafhængighed og besemmelse af de forklarende variable Prisfassæelsesmodellen

7 Konvereringsværdi Hold-on værdi Obligaionsværdi Kurs 100 korrekion Opion adjused spread (OAS) Implemenering og resulaer Kursfølsomhed Renefølsomhed Volailiesfølsomhed Delkonklusion Risikonøgleal Varighed Konveksie Vega Implemenering og resulaer Delkonklusion Konklusion...99 Lieraurlise Bilag

8 4

9 Indledning De danske marked for finansiering af realkredilån, er e af de sørse og mes likvide i verden. Høj gennemsigighed og sore lovmæssige krav il realkrediinsiuerne, gør a danske realkrediobligaioner berages som en sikker invesering 1. Realkredilån baseres på udsedelse af obligaioner, og kan indfries på markedsvilkår. Hisorisk se, er den fasforrenede konvererbare obligaion, den mes anvende obligaion il finansiering af realkredilån 2. Konvereringsreen giver lånager mulighed for a indfri si lån il kurs pari, uanse kursen på den underliggende obligaion. I forhold il en inkonvererbar obligaion, er prisfassæelsen af en konvererbar obligaion, mere kompleks. Dee skyldes usikkerhed omkring de fremidige ydelsesbealinger, og lånagernes semiraionelle konvereringsadfærd. A kunne værdiansæe denne konvereringsre, er af sor ineresse for både invesorer og finansielle insiuioner Danmarks Naionalbank - Danske realkrediobligaioner under den finansielle uro,

10 Problemformulering I denne opgave vil der blive opsille en diskre numerisk meode, il prisfassæelse af danske fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner. Herunder vil de blive undersøg: Hvordan kan en model for den fremidige reneudvikling opsilles ud fra markedsdaa, så den beskriver den mulige udvikling i renen? Hvor realisisk er denne model? Hvordan kan en konvereringsmodel opsilles, så den beskriver lånagernes semiraionelle konvereringsadfærd? Hvilke variable afhænger denne model af, og hvordan afhænger konvereringsraen af disse variable? Kan konvererbare obligaioner med rimelighed prisfassæes, vha. den fundne reneudvikling og konvereringsmodel? Hvordan kan kursfølsomhed mh. renen og renevolailieen måles og esimeres, for konvererbare obligaioner? 6

11 Begrænsning og anagelser Opgavens primære formål er a opsille en numerisk model il prisfassæelse af konvererbare obligaioner, og skal ikke ses som en analyse eller gennemgang af de danske realkredisysem. Der er i opgaven foreage følgende begrænsninger og anagelser: Opgaven ager udgangspunk i danske fasforrenede annuies realkrediobligaioner De risikoneurale sandsynligheder er sa il ½. Opgaven anvender diskre renes regning. De anages a der ingen opsigelsesfris er, dvs. konvereringsreen kan anvendes hel frem il ermin. De anages a refinansieringsspænde er konsan, dvs. uafhængig af både id og reneniveau. Spænde er illag nulkuponrenerne i esimaionen, og illag de kore rener i prisfassæelsen. 7

12 Indhold og srukur I kapiel 1, vil de danske realkredimarked og konvererbare obligaioner, kor blive inroducere. I kapiel 2, vil der blive esimere en nulkuponrenekurve ud fra danske reneswaps, vha. Nelson Siegels funkion. I kapiel 3, benyes den i kapiel 2, fundne swapkurve og den implicie volailie gennem danske swapioner, il a besemme e rekombinerende binomialræ, indeholdende de kore rener. I kapiel 4, bliver der opsille en konvereringsmodel, som esimeres vha. hisoriske konvereringsraer og lånagerfordelinger. Konvereringsraen kan derefer esimeres vha. e sæ forklarende variable. I kapiel 5, benyes de fundne reneræ og den esimerede konvereringsmodel, il a opsille de fremidige forvenede cash flows, og derefer prisfassæe en konvererbar obligaion. I kapiel 6, bliver re risikonøgleal inroducere og esimere for de konvererbare obligaioner. Nedenfor er opgavens srukur illusrere: Figur 1 - Illusraion af opgavens srukur. Kilde: Egen ilvirkning. 8

13 1. De danske realkredimarked De danske realkredisysem har opnåe bred anerkendelse, i såvel Danmark som i udlande. Forskere og raingbureauer har gennem årier, beegne de danske realkredisysem som verdens bedse boligfinansieringssysem 3. I dee kapiel vil de danske marked for realkrediobligaioner blive beskreve. Førs vil de generelle karakerisika for de danske realkredimarked, herindunder risikoprofilen, blive beskreve. Derefer beskrives muligheden for føridig indfrielse, udsedelse og obligaionsyper, og il sids beskrives konvererbare obligaioner Danske realkrediobligaioner De danske realkrediinsiuer formidler lån il lånager, mod sikkerhed i fas ejendom. Realkrediinsiuerne finansierer realkredilån, ved a udsede serier af obligaioner, der noeres på OMX Københavns Fondsbørs. Forholde mellem lånager og invesor i realkredisyseme er anonym, hvor invesor ikke har pan i én besem ejendom, og lånager har ikke lån hos én besem invesor. Obligaioner il finansiering af realkredilån udgjorde 78,3% af den cirkulerende obligaionsmængde på OMX Københavns Fondsbørs, ved udgangen af Dee svarede il mia. kr. 4 De danske marked for realkrediobligaioner er e af de sørse og mes likvide i verden. Obligaionerne har de højs opnåelige inernaionale raings for krediværdighed 5. Den begrænsede risiko, der er ved a invesere i danske realkrediobligaioner, skyldes opbygningen af de danske realkredimarked, hvor især følgende seks egenskaber er af beydning 6 : Obligaionerne har sikkerhed i inglys pan i fas ejendom Realkrediinsiuerne anvender balanceprincippe Realkrediinsiuerne opfylder en række lovmæssige krav om bl.a. kapialdækning Realkrediinsiuerne opfylder lovmæssige procenuelle maksimale lånegrænser for lån i de forskellige ejendomskaegorier 3 - De danske realkredisysem 4 - Markede for obligaioner il finansiering af realkredilån 5 - De danske realkredisysem 6 - De danske realkredisysem 9

14 Invesorerne har e konkursprivilegium i ilfælde af a e realkrediinsiu går konkurs Realkrediinsiuerne er under ilsyn fra Finansilsyne, som kan skride ind og sille krav, hvis insiue overræder reglerne. A panebreve inglyses, beyder a de er offenlig regisrere hvem, der har pan i ejendommen. Dvs. realkrediinsiue juridisk se, har krav i ejendommen, hvis lånager ikke overholder sine låneforpligelser. Balanceprincippe medfører, a der er en æ overenssemmelse mellem e realkredilåns karakerisika og de ilsvarende karakerisika for de obligaioner, som ligger bag låne. Så længe lånagerne overholder deres låneforpligelser, har realkrediinsiue ingen umiddelbar markedsrisiko, da lånagernes rene- og afdragsbealinger il insiue, modsvares af insiues rene- og afdragsbealinger il invesorerne. Realkrediinsiuerne har kun én væsenlig risiko, ved udsedelse af realkredilån, nemlig kredirisikoen. Kredirisikoen er, hvis lånager ikke opfylder sine låneforpligelser. Balanceprincippe er e finansiel sabiliserende grundelemen i de danske realkredisysem, hvor realkrediinsiuernes mulighed for a påage sig finansielle risici, begrænses. Derfor er chancen for konkurser bland realkrediinsiuerne, minimal. Endnu, er ingen realkrediinsiuer gåe konkurs i Danmark 7. Realkrediinsiuerne skal opfylde en række lovmæssige krav il kapialdækning, i form af solvenskrav. Solvens er e udryk for krediværdighed. Solvens procenen angiver hvor mege basiskapialen udgør af insiues risikovægede akiver (f.eks. udlån) 8. Realkrediinsiuerne er forplige il, på ehver idspunk, a have en solvens procen på minds 8%, som finansiel beredskab overfor uvenede begivenheder. Kapialdækningskravene og lånegrænserne medfører, som balanceprincippe, a chancen for konkurser bland realkrediinsiuerne, er minimal. Konkursprivilegie beyder, a invesorer i realkrediobligaioner, har forrinsre overfor andre krediorer, hvis de udsedende realkrediinsiu skulle gå konkurs. Realkrediobligaioner er, i forhold il danske sasobligaioner, udsa for både kredi- og likvidiesrisiko. Derfor er sasobligaioner mere arakive for invesorer, og handles derfor ypisk il højere kurs end realkrediobligaioner, hvilke giver realkrediobligaioner højere forrenning De danske realkredisysem 8 Danmarks Naionalbank - Finansiel sabilie

15 Markede for finansiering af fas ejendom, er præge af konkurrence på bidragssaser, produkudbud, disribuion, rådgivning og service. I nedensående figur er markedsandelene for de danske realkrediinsiuer, som yder lån mod pan i fas ejendom på grundlag af udsedelse af realkrediobligaioner, illusrere: 0,5% 7,8% 15,5% 44,0% 32,1% Realkredi Danmark Nykredi Nordea BRF Kredi DLR Kredi Figur 2 - Den procenvise markedsandel, opgjor i forhold il den samlede obligaionsresgæld il privae ejerboliger og friidshuse, 2. kvaral Føridig indfrielse Lånager har forskellige muligheder hvorpå, han kan indfri si lån før id. Lånager kan købe sig ud af si lån, ved a opkøbe lånes bagvedliggende obligaioner i markede, på samme vilkår som andre invesorer (obligaionsindfrielse). Da realkredilån er funde på baggrund af obligaioner, giver dee lånager mulighed for a indfri lån, på markedsvilkår. Denne egenskab ved de danske realkredimarked, mindsker chancen for a lånager bliver eknisk insolven. Teknisk insolvens opsår i den siuaion, hvor gælden i ejendommen, oversiger ejendommens værdi. Så længe lånager bealer sine ydelser, har dee ingen beydning, men ved salg af ejendommen, vil lånager så i en siuaion, hvor der sadig er udesående gæld. Ved f.eks. e priorieslån, hvor låne ikke er funde på baggrund af obligaioner, påvirkes lånagers resgæld ikke af reneændringer. Dvs. i en siuaion med krafig sigende rener, og ilhørende faldende ejendomspriser, kan lånager blive eknisk insolven

16 Denne siuaion vil sjælden forekomme ved fasforrenede realkredilån. Dee skyldes, a i ilfælde af en renesigning, vil kursen på de bagvedliggende obligaioner falde, og herved vil beløbe, der beales ved indfrielse, også falde, hvilke kan modså e evenuel ejendomsværdifald 10. Ved konvererbare obligaioner kan lånageren vælge a indfri si lån, ved a beale e konanbeløb svarende il obligaionsresgælden fassa il kurs 100 (pari indfrielse). Dee er en solvenssikring af lånager, da gældsforøgelsen ved e renefald herved er begrænse. Ved pari indfrielsen kan lånager indfri si lån il førskommende ermin, hvor der beales e indfrielsesgebyr. Opsigelsen skal ske inden en besem opsigelsesfris, som ved kvarårlige erminer, er o måneder før ermin. Lånager har også mulighed for a opsige låne med de samme (sraksindfrielse). Opsigelsesfrisen gælder sadig, og dvs. hvis e lån sraksindfries f.eks. d. 2. maj, beales der forsa rener på låne, frem il 1. okober, hvor realkrediinsiue bealer obligaionsejerne. Da realkrediinsiue har rådighed over de indfriede beløb, fra 2. maj il 1. okober, kompenseres lånageren i denne periode, med en godgørelsesrene Udsedelse af obligaioner Udsedelser af realkrediobligaioner, sker i ak med a realkrediinsiuerne har behov for a udsede lån. Dee kaldes for ap udsedelse. En given obligaionsserie er ypisk åben i 3 år, hvor realkrediinsiuerne i denne periode, kan udsede obligaioner, på vegne af lånagere. Mellem realkrediinsiuerne, er der indgåe afale om, a insiuerne ikke ilbyder lån på basis af obligaioner, hvis kurser oversiger pari. Dee kaldes for pari-afalen 11, som blev opree, for a undgå en uhensigsmæssig påvirkning af obligaionsmarkede. Insiuerne ville undgå, a lånagere spekulerede i, a udnye muligheden for a opage lån il kurser over pari, med eferfølgende konverering il kurs pari, il førskommende ermin. 10 A realkredilån fundes vha. obligaioner, er ikke en fuldsændig sikring mod eknisk insolvens. Dee sås bl.a. under finanskrisen (2008), da faldende rener ikke som forvene, medføre sigende huspriser. 11 Pari-afale 12

17 1.4. Obligaions- og konanlån Der skelnes mellem o yper af fasforrene lån, hhv. obligaionslån og konanlån 12. På e obligaionslån, udleverer realkrediinsiue i princippe obligaioner il lånager, il gengæld for e panebrev. Herefer må lånager selv fremskaffe e konan låneprovenu, ved salg af obligaionerne. I praksis sår realkrediinsiue for salge. Den rene, der beales på låne, er den underliggende obligaions, kuponrene. Derfor kender lånager førs de udbeale låneprovenu, når obligaionerne er solg i markede. Ved konanlån er lånagers mellemværende med realkrediinsiue, alene konanværdien af obligaionerne. Her bealer lånager en højere rene, end obligaionernes pålydende rene, svarende il den effekive rene på obligaionerne. Omvend obligaionslån, kendes de konane låneprovenu fra sar, hvor i sede, renen på låne er ukend, indil obligaionerne er solg i markede. Ved obligaionslån, kan lånager ikke frarække e ev. kursab i ska, alså hvis obligaionerne handles under kurs pari. Til gengæld bliver lånager normal ikke beskae af kursgevinser, ved indfrielse il lavere kurs end salgskursen 13. Ved konanlån er der ine direke kursab, da e sådan vil blive medregne obligaionens effekive rene, og dermed i lånerenen. Renebealinger er for både obligaions- og konanlån, fradragsbereige. Obligaionslån er den mes anvende låneform, da ev. kursgevinser ved indfrielse ikke er skaepligige 14. Ydelserne på de o yper lån er ens, mens fordelingen af rener og afdrag er forskellig. Pga. pari afalen, udsedes der sjælden obligaioner over kurs pari. Dvs. den effekive rene er sørre end eller lig kuponrenen. Herved er konanlånsrenen sørre end eller lig obligaionslånsrenen. Renebealingerne på e konanlån er derfor, sørre end renebealingerne på e obligaionslån, og omvend for afdragene. I følgende figur er rene- og afdragsprofilen for e fikiv konan- og obligaionslån illusrere: 12 Bjarne Asrup Jensen Renes regning 13 hp://www.boligejer.dk/obligaionslaan

18 Kon. afdrag Kon. rener Obl. afdrag Obl. rener Figur 3 - Illusraion af rene- og afdragsbealinger på e konan- og obligaionslån. Kilde: Egen ilvirkning Konvererbare obligaioner Fra invesors synspunk, kan købe af en konvererbar obligaion, berages som en lang posiion i en ilsvarende inkonvererbar obligaion, sam en kor posiion i en call opion, med den inkonvererbare obligaion, som underliggende akiv, og srike kurs på 100: Pkonvererbar = Pinkonvererbar Cinkonvererbar (1.1) Hvor den inkonvererbare obligaion, er idenisk med den konvererbare, borse fra, a denne ikke kan konvereres. Da værdien af en opion ikke kan blive negaiv, ses de af (1.1) a prisen på den konvererbare obligaion, enen er mindre end eller lig med prisen på den inkonvererbare obligaion. Denne difference i prisen mellem en konvererbar og en inkonvererbar obligaion, er udryk for, a invesoren i den konvererbare obligaion, er udsa for konvereringsrisiko. Konvereringsrisikoen kan opsplies i o dele. Invesoren er for de førse, udsa for kursrisiko, i form af kursab. Denne siuaion opsår hvis obligaionen er køb over pari, og derefer konvereres il pari. For de ande er invesoren udsa for geninveseringsrisiko, da de ilbagebeale beløb, skal geninveseres i markede, il en lavere rene. 15 Lånene er annuieslån med 5% kuponrene, som har 1 årlig ermin og 30 års løbeid. Udsedelseskursen er 95 og hovedsolen 1 mio. Ydelsen for begge lån er kr

19 Når prisen på den inkonvererbare obligaion falder, falder værdien af opionen, dvs. a prisen på den konvererbare og den inkonvererbare obligaion, nærmer sig hinanden. Omvend, jo højere prisen på den inkonvererbare obligaion er, jo mere er opionen værd, og jo sørre forskel, er der på den konvererbare og den inkonvererbare obligaion. Værdien af opionen afhænger af bl.a. af renevolailieen, løbeiden og renen. For sigende volailie eller løbeid, vil opionsværdien sige, al ande lige. Den eoreiske sammenhæng mellem reneniveau og kurs, illusreres i nedensående figur: Figur 4 Teoreisk illusraion af forholde mellem inkonvererbar og konvererbar kurs, som funkion af renen. Kilde: Michael Chrisensen - Obligaions invesering. I figur 4, ses den eoreiske sammenhæng mellem rene og kurs, på en konvererbar og en inkonvererbar obligaion. Ved høje rener, og derved kurser på e sykke under pari, er kursen på den inkonvererbare og den konvererbare obligaion, sammenfaldende, da opionen er værdiløs Når renen falder, sigerne kurserne mod pari, og den konvererbare kurs, vil langsom falde under den inkonvererbare kurs, da opionen får værdi. De ses a den inkonvererbare obligaions, rene/kurs kurve, er konveks for alle rener. Den konvererbare rene/kurs kurve er derimod konkav for kurser nær pari, hvilke kaldes for negaiv konveksie. Hvis renen falder ilsrækkelig mege, kan den konvererbare obligaion blive så konvereringsrue, a kursen falder, ved renefald. Dee kaldes for negaiv varighed. A kursen kan oversige pari, uden alle lånagere konvererer, kan f.eks. illægges semiraionelle lånagere og konvereringsomkosninger. 15

20 16

21 2. Nulkuponrenekurve En esseniel del af obligaions prisfassæelse, er nulkuponrenekurven. Nulkuponrenekurven er en funkion, y(;0), hvor y(;0) er den periodevise nulkuponrene, gældende fra id 0 il. Nulkuponrenekurven kan ikke direke observeres, men kan esimeres ud fra priser og bealinger på reneproduker. I dee kapial bliver nulkuponrenekurven esimere på baggrund af danske reneswaps vha. Nelson Siegels meode Nulkuponobligaion En nulkuponobligaion, er en sående obligaion med en pålydende rene på 0, dvs. den ikke udbealer kupon. Hovedsolen på 1 kr., og falder ved udløb: Figur 5 - Illusraion af bealinger på en j-års nulkuponobligaion. Kilde: Bjarne Asrup Jensen - Renes Regning. Hvor D( j ;0) både er kursen på en j års nulkuponobligaion og diskoneringsfakoren mellem id 0 og j. Afkase fås herved udelukkende fra kursgevinser, da nulkuponobligaionen handles under pari. Kursen på obligaionen, og bealingen ved udløb kan observeres, og derved kan nulkuponrenen mellem id 0 og T, yt ( ;0), udregnes som: 1 T T K 0 0 = T (1 + ( ; 0)) ( ; 0) = 1 BT K B yt yt (2.1) Hvor K 0 er kursen på id 0, B T er bealingen ved udløb og T er udløbsidspunke. 17

22 I Danmark er udvalge af nulkuponobligaioner begrænse il saens skakammerbeviser. Skakammerbevisprogramme blev fakisk udfase hel, i perioden , men er i 2010 genåbne, med udsigen il sørre lånebehov 16. Skakammerbeviserne er ypisk med løbeider på under e år, og da nulkuponrenekurven i denne opgave, skal benyes for 30 år, kan skakammerbeviser alene ikke anvendes Renekurven Da de ikke er mulig a anvende nulkuponobligaioner, benyes i sede kuponbærende obligaioner. I eorien kan renesrukuren findes enydig vha. boosrapping, som fier obligaionsbealinger og priser fuldsændig. For a denne meode, skal kunne besemme renekurven enydig, kræver de lige så mange obligaioner som bealingsidspunker (n ligninger med n ubekende), og a bealingsmaricen har fuld rang. Dee vil normal være svær a opfylde, da der vil være flere bealingsidspunker end obligaioner, dvs. e underbesem ligningssysem. Boosrapping kan også anvendes på baggrund af e underbesem ligningssysem, hvor de ikke løses analyisk, men i sede løses numerisk. Der indføres e fejlled, som er forskellen mellem de fundne eoreiske priser og markedspriserne, som kvadreres og summes. Derefer minimeres kvadrasummen ved a ændre på diskoneringsfakorerne. Denne meode, er ligeledes ikke ilsrækkelig il denne opgaves brug, da der ikke besemmes en kurve, men i sede enkele punker. Punkerne kan dog forbindes, men dee vil i de flese ilfælde, give en mege ujævn kurve. Yderligere skal der esimeres mange diskoneringsfakorer på én gang, hvilke for de flese programmer, er en langsommelig proces. Der findes andre meoder il a esimere renekurven på, f.eks. Nelson Siegel og Cubic Spline. Cubic Spline meoden, fier kuponbærende obligaionsbealinger og priser, med polynomier i selvdefinerede idsinervaller. F.eks. kunne der deles op fra id 0-1 år, 1-5 år, 5-15 år og år. Derefer fies obligaionsbealingerne fra id 0-1 år med é polynomium, bealingerne fra id Danmarks Naionalbank Saens lånagning og gæld 2009 side Skakammerbeviserne kan f.eks. benyes il a besemme de hel kore rener, på en renekurve esimere ud fra sasobligaioner. 18

23 år med e ande polynomium, osv. Ved a binde flere af paramerene i polynomierne, kan renekurven gøres både koninuer og differeniabel. Nelson Siegel meoden bygger på, a renekurven kan beskrives ud fra e fas funkionsudryk, hvor e anal paramere kan esimeres, ud fra kuponbærende obligaionsbealinger og priser. Meoden har flere gode egenskaber, f.eks. er paramerene lee a esimere (da der er forholdsvis få). Yderligere kan renekurven anage både S-form og have pukler, og kan sor se fie alle former af renesrukuren 18. Yderligere har grænseværdierne ofes pæne forolkninger. Pga. ovensående egenskaber, er de i denne opgave valg, a benye Nelson Siegel meoden. De er herved er de ikke nødvendig a foreage subjekive valg, om f.eks. anal delinervaller og disses sørrelse, som i Cubic Spline meoden. Forskrifen for Nelson Siegel funkionen, ser ud som følger: γ 1 e γ y(;0) = φ0 + ( φ1+ φ2) φ2 e (2.2) γ Hvor φ0, φ1, φ 2 og γ er paramerene, som skal esimeres. Grænseværdierne ser ud som følger 19 : y (;0) ( φ + φ )for y (;0) φ for (2.3) Dvs. φ0 + φ1 kan berages som den kore rene, og φ 0 kan berages som den lange rene Kuponbærende obligaioner Som kuponbærende obligaioner, benyes ofe sasobligaioner eller reneswaps. Realkrediobligaioner er udsa for både likvidies- og kredirisiko, i forhold il sasobligaioner. De er derfor nødvendig, a illægge e likvidies- og kredispænd, hvis sasrenekurven benyes i prisfassæelsen. I opgaven er reneswaps valg, da reneswaps er udsa for både likvidies- og kredirisiko. Dvs. swapkurven indeholder både likvidies- og kredispænd il 18 Nelson & Siegel, Parsimonious Modeling of Yield Curves 19 Nelson & Siegel, Parsimonious Modeling of Yield Curves 19

24 saskurven 20. Yderligere eksiserer der reneswaps med flere forskellige løbeider, end sasobligaioner Reneswaps En reneswap er e renederiva, hvis værdi afhænger af reneniveaue. Ren prakisk, er en reneswap en konrak mellem o parer, om a bye renebealinger. Reneswaps benyes primær il risikosyring, hvor virksomheder kan neuralisere risikoen, ved a have e indkommende variabel cash flow. Dee er illusrere i figur 6, hvor virksomhedens neo cash flow, efer indgåelse i en reneswap, er den fase swaprene. Figur 6 - Illusraion af reneswap bealinger. Kilde: Egen ilvirkning I praksis udveksles der ikke bealinger, da der kun afregnes differencen mellem den variable rene og swaprenen. Reneswaps kan yderligere anvendes il spekulaion på, om renen falder eller siger. Den mes almindelige form for reneswap, er en plain vanilla. En plain vanilla payer er en reneswap hvor variabel rene modages og fas rene beales 21. Den fase rene kaldes swaprenen, og fassæes på indgåelsesidspunke, således a værdien af reneswappen på id 0, er 0 for begge parer. Den variable rene kvoeres efer f.eks. LIBOR eller CIBOR 22 renen, e besem anal gange om åre, også kalde reneswappens enor. Den kvoerede rene gælder for den næse periode, frem il næse ermin Der kan afales forskellige kombinaioner af 20 Da swaprenen er en inerbank rene, kan lånager ikke opage lån il denne rene. Senere i opgaven esimeres og illægges e refinansieringsspænd il swapkurven. 21 Fremover vil den variable og fase bealingssrøm, blive referere il som de variable ben hhv. de fase ben. 22 London InerBank Offered Rae hhv. Copenhagen InerBank Offered Rae. 20

25 reneswappens enor, på de variable og fase ben. I denne opgave er de valg a benye kvar årlige bealinger, på begge ben. Gennem den fase swaprene på reneswaps, afspejles forvenningen il reneniveaue, for forskellige løbeider. Derfor kan reneswaps benyes il a esimere nulkuponrenekurven Værdien af en reneswap En plain vanilla payer reneswap, har bealingsrækken 23 : 1 ~ j ( j n ), 1,2,..., Y = K S s j = n (2.4) m m er reneswappens enor (i dee ilfælde fire, da der regnes med kvarårlige erminer), n er anal erminer, ~ j S er den variable rene, som gælder fra id j il j+1, og s n er den fase (på forhånd afale) swaprene. K er en fikiv hovedsol, som i praksis hverken udbeales eller ilbagebeales, men fungerer udelukkende il skalering af bealingerne. (2.4) kan omskrives il følgende: 1 ~ j = ( j n ), = 1,2,..., 1 Y K S s j n m 1 ~ n = ((1 + j ) (1 + n )) Y K S s m (2.5) For Y n lægges K il og rækkes fra igen, så neobealingen er den samme som i (2.4). Med fremsillingen i (2.5), kan reneswappen nu berages som en porefølje af o sående obligaioner: En lang posiion i en variabel forrene obligaion. En kor posiion i en fasforrene obligaion, med swaprenen, s n, som kuponrene. En variabel forrene obligaion prisfassæes il kurs pari, og da den fase swaprene (kuponrenen) er kend, kan renekurven besemmes, som den renekurve, der prisfassæer den 23 Bjarne Asrup Jensen, Renes Regning. 5. udgave

26 fasforrenede obligaion, il kurs pari. Denne renekurve, benyes i opgaven som nulkuponrenekurve, og benævnes fremover som swapkurven Implemenering og resulaer Al daa er hene fra Nordea Analyics Swap Calculaor, og der er anvend 16 plain vanilla payer reneswaps, med løbeider fra ½-30 år. Analysedagen er pga. weekend og påske, sa il irsdag 6. april 2010, så med 2 valørdage på reneswaps, er handelsdagen 30. mars Der er bealingsdage fire gange årlig, på både de fase og variable ben. I ilfælde af a bealingsdaoen ikke falder på en handelsdag, falder bealingen på den førse handelsdag derefer. For begge ben bruges renekonvenionen ACT/365. Dee er ikke den normale renekonvenion, som benyes på reneswaps, og der benyes ofes også forskellig konvenion, på hver ben. Denne forsimpling bør ikke have mærkbar effek på resulae. Følgende daa er benye: Reneswap Fas swaprene Udløbsdao 1 DKK SWAP 0,5Y 1,2173 % DKK SWAP 1Y 1,4141 % DKK SWAP 2Y 1,7896 % DKK SWAP 3Y 2,2937 % DKK SWAP 4Y 2,5616 % DKK SWAP 5Y 2,7995 % DKK SWAP 6Y 3,0136 % DKK SWAP 7Y 3,1849 % DKK SWAP 8Y 3,3266 % DKK SWAP 9Y 3,4437 % DKK SWAP 10Y 3,5430 % DKK SWAP 12Y 3,7136 % DKK SWAP 15Y 3,8787 % DKK SWAP 20Y 3,9833 % DKK SWAP 25Y 3,9399 % DKK SWAP 30Y 3,8526 % Tabel 1 - Daa brug il esimaion af swapkurve. Kilde: Egen ilvirkning med daa fra Nordea Analyics Esimaion af swapkurven er foreage i Excel, vha. den indbyggede Problemløser. Som idligere nævn benyes Nelson Siegel meoden. Bealingsrækkerne for de fasforrenede obligaioner (med ovensående swaprener som kuponrene) opsilles, og de fire Nelson Siegel paramere 22

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040 Grønlands Økonomiske Råd, okober 21 Teknisk baggrundsnoa om de finanspoliiske udfordringer frem mod 24 Indhold Del I: Model og meode...3 1. Finansindikaoren...3 1.1. Den offenlige ineremporale budgeresrikion

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?*

Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?* Hvordan værdiansæes unoede virksomhed i praksis?* Af Chrisian Pesen, Thomas Plenborg og Finn Schøl Resumé Værdiansæelse af unoede virksomhed giv anledning il en række særlige problemsilling (eksempelvis

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems Dansk Realkredit Prisfastsættelse af realkreditobligationer - teori og praksis Mikkel Svenstrup ScanRate Financial Systems www.scanrate.dk Oversigt Kort om ScanRate Finacial Systems Kort om dansk realkredit

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging housing risks using house price indices Kandidatafhandling ved Copenhagen Business School Cand.merc. i Finansiering og Regnskab Institut

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Kandidatafhandling Institut for Finansiering Forfatter: Elena Korchounova Vejleder: Anders Grosen VALG AF REALKREDITLÅN med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Handelshøjskole i Århus

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien -En analyse af makroøkonomiens indvirkning på tab og hensættelser i Danske Bank fra 1980 til 2008 Kristoffer Boye CPR: 220579-XXXX Copenhagen Business School

Læs mere

at udstedelsen af virksomhedsobligationer

at udstedelsen af virksomhedsobligationer Af Alexander Kielland og Peer Schaumburg-Müller Virksomhedsobligationer er i forbindelse med en virksomheds kapitalfremskaffelse et alternativ til udstedelse af aktier. Virksomhedsobligationer eller erhvervsobligationer,

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut.

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut. Kandidatafhandling Forældrekøb (Parenting purchase) Opgaveløser: Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut Institut for finansiering Uddannelsesinstitution: Copenhagen

Læs mere

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfattere: Jakob de Linde, HA(alm) Studienr.: 286342 Nikolaj Birkwald, HA(int) Studienr.: 300183 Mette Overbeck, HA(alm) Studienr.: 300035 Vejleder: Anders

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere