Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016"

Transkript

1 Måløv Rens A/S Att.: Frank Bennetsen C/O Forsyning Ballerup A/S Ågerupvej Ballerup Den 9. februar 2016 Sag nr. 15/02398 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Vandselskaber, som både driver vand- og spildevandsforsyning, får fastsat et prisloft for hver forsyningsart. Prisloftet udmeldes som en samlet m 3 -pris. Prisloftet for 2016 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2015, som prisfremskrives og reduceres med effektiviseringskrav. Herudover korrigeres for en række budgetterede og faktisk afholdte omkostninger. Prisloftet korrigeres endeligt for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter i 2014 og den indtægtsramme, som selskabet fik fastsat i prisloftet for FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr FORSYNINGSSEKRETARIATET Afgørelse Selskabet er omfattet af prisloftreguleringen (vandsektorlovens 2, stk. 1), og Forsyningssekretariatet har derfor truffet afgørelse om et prisloft, der fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som selskabet må opkræve for deres primære aktiviteter i 2016 (vandsektorlovens 6, stk. 2 jf. 2, stk. 1). Prisloftet fastsættes til 8,09 kr. pr. m 3. Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

2 2/23 Sagsfremstilling Selskabet skulle senest den 15. april 2015 indberette en række oplysninger til brug for fastsættelsen af prisloftet for 2016 (prisloftbekendtgørelsens 18, stk. 1). Forsyningssekretariatet har på baggrund af selskabets indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse. Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 7. september 2015 med to ugers høringsfrist. Selskabet har afgivet høringssvar inden for fristen. I det omfang Forsyningssekretariatet ikke har taget selskabets bemærkninger til efterretning i afgørelsen, fremgår dette under de enkelte afsnit i begrundelsen. Selskabet har i mail af 15. september anmodet om at prislofterne for Måløv Rens A/S genoptages. Selskabet har ligeledes anmodet om genoptagelse af prisloft 2013 med henblik på at kunne ansøge om et 8 stk. 4 og 5 tillæg. Selskabet har herudover anmodet om genåbning af prisloftet 2012 og frem, da selskabets udgifter til slamafbrænding ikke har været korrekt indberettet som 1:1 omkostninger. Selskabet har endvidere anmodet om en genoptagelse af prislofterne for 2011 og frem, idet selskabet mener, at selskabets omkostningsgrundlag i perioden er fejlbehæftet. Endelig har selskabet anmodet om at korrektion af selskabet pris- og levetidskatalog grundet nye oplysninger. Der fremsendes derfor hermed en korrigeret afgørelse for prisloft Eventuelle andre ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne. Begrundelse Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet opgøres i kr. pr. m 3, idet indtægtsrammen divideres med den forventede vandmængde (prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 5). Selskabets indberettede debiterede vandmængde i 2014 lægges til grund for beregningen af prisloftet for 2016 (prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 5).

3 3/23 Selskabets afgørelse om prisloftet for 2016 er delt op, således at begrundelsen for de fastsatte beløb fremgår af nærværende afgørelse, mens selve beregningen af prisloftet fremgår af bilag A. På fane 1 i bilag A findes en indholdsfortegnelse for bilaget. På fane 2 findes en opgørelse af det samlede prisloft for På de resterende faner findes opgørelserne for de enkelte dele af prisloftet. På fane 2 er der links til disse faner.

4 4/23 Selskabets prisloft for 2016 fremgår af nedenstående tabel, som er en gengivelse af fane 2 i bilag A. Driftsomkostninger Driftsomkostninger i prisloftet for kr. Bortfald af væsentlige omkostninger kr. Korrektion for prisudviklingen kr. Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav 0 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav kr. Driftsomkostninger i alt kr kr. Investeringer Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og kr. Investeringstillæg i alt kr kr. Øvrige omkostninger mv. Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i kr. Tillæg for budgetterede omkostninger til revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent i kr. Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i kr. Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i kr. Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i kr. Tillæg/fradrag for budgetterede nettofinansielle poster i kr. Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i kr. Øvrige omkostninger mv. i alt kr kr. Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med kr kr. Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft kr kr. Samlet prisloft Indtægtsramme i kr. Debiteret vandmængde i m 3 Prisloft ,09 kr./m 3 Begrundelserne for de fastsatte beløb gennemgås enkeltvis nedenfor.

5 5/23 Driftsomkostninger Driftsomkostningerne i prisloftet for 2016 fastsættes som driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeret for prisudvikling og effektiviseringskrav (prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1). Høringssvar - korrektion af driftsomkostningerne som følge af bortfald af væsentlige omkostninger Selskabet har under høringsfristen gjort Forsyningssekretariatet opmærksom på, at de tidligere fik bortskaffet slam hos Vestforbrænding, således at omkostninger hertil indgår i driftsomkostningerne i prisloftet. Dette gør selskabet ikke længere, og ønsker derfor at få korrigeret udgangspunktet til beregning af driftsomkostningerne i prisloft Den gennemsnitlige årlige omkostning i perioden udgør kr. Selskabet har selv prisfremskrevet dette beløb og korrigeret for det generelle effektiviseringskrav, og kommer frem til, at beløbet, der skal korrigeres for er kr. Forsyningssekretariatet bemærker, at bortfald af væsentlige omkostninger alene korrigeres for prisudviklingen. Der korrigeres derfor ikke for generelle krav. Selskabets prisloft bliver endvidere ikke korrigeret for tidligere individuelle krav eller for høje opgjorte ekstraordinære effektiviseringsgevinster (da driftsomkostningerne i prislofterne har været for høje). Pristalsfremskrivningen fra perioden til 2015 er på 25,9 pct. Udgangspunktet for beregning af driftsomkostningerne i prisloft 2016 korrigeret for bortfald af væsentlige omkostninger udgør således kr. ( kr. - ( *1,259)). På grund af ændringen af udgangspunktet til beregning af driftsomkostningerne i prisloft 2016 ændres prisudviklingen og beregningen af selskabet individuelle effektiviseringskrav herefter. Ændringerne kan ses i bilag A, fane 2-4. Korrektion af driftsomkostningerne Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeres for væsentlige omkostninger, som er bortfaldet siden perioden og/eller forventes at bortfalde inden 2016 (prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1). Et eventuelt bortfald fremgår af bilag A, fane 3. Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeres derudover for prisudviklingen fra 2015 til 2016 (prisloftbekendtgørelsens 32, stk. 2). Forsyningssekretariatet har foretaget en opgørelse af prisudviklingen, som fremgår af bilag 1 1. Prisudviklingen fra 2015 til 2016 er opgjort til 1

6 6/23-0,38 procent. Selskabets korrektion for prisudviklingen fremgår af bilag A, fane 3. De pristalskorrigerede driftsomkostninger kan ikke fastsættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for et vandselskab i henhold til beregningerne i benchmarkingen (prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1). Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger kan derfor blive forhøjet på baggrund heraf. En eventuel forhøjelse til effektivt niveau fremgår af bilag A, fane 4. Korrektion for generelt effektiviseringskrav Driftsomkostningerne reduceres endvidere som følge af det generelle effektiviseringskrav (prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1). Det generelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af den gennemsnitlige produktivitetsudvikling (prisloftsbekendtgørelsens 14, stk. 1). Forsyningssekretariatet har foretaget en beregning af produktivitetsudviklingen, som fremgår af bilag 1. Beregningen viser, at det generelle effektiviseringskrav i prisloftet for 2016 er på 0 procent. Kravet er gengivet i bilag A, fane 4. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav Driftsomkostningerne reduceres derudover som følge af det individuelle effektiviseringskrav (prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1). Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i Forsyningssekretariatets resultatorienterede benchmarking (prisloftbekendtgørelsens 15, stk. 1). Modellen og resultaterne af benchmarkingen er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside 2 (prisloftbekendtgørelsens 27, stk. 2). Ved fastsættelsen af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale tages der blandt andet hensyn til selskabets eventuelle særlige forhold, samt om selskabets sammensætning af costdrivere har betydning for selskabets effektiviseringspotentiale. Benchmarkingmodellen er beskrevet i papiret Resultatorienteret benchmarking for 2016, som findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside 3. Som en konsekvens af de bortfaldne væsentlige driftsomkostninger er selskabets individuelle effektiviseringskrav genberegnet og korrigeret. Ingen særlig sammensætning af costdrivere Forsyningssekretariatet har gennemført en analyse af betydningen af selskabernes sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af de individuelle effektiviseringspotentialer

7 7/23 Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet ikke har en særlig sammensætning af costdrivere. Dette betyder, at selskabets effektiviseringspotentiale fastholdes. En beskrivelse af analysen fremgår af bilag 1 og resultaterne kan ses i bilag 3 4. Samlet vurdering af det individuelle effektiviseringskrav Det individuelle effektiviseringskrav er beregnet på baggrund af effektiviseringspotentialet. Opgørelsen af selskabets individuelle effektiviseringskrav kan ses i bilag A, fane 4. Periodevise driftsomkostninger Selskabet har i forbindelse med indberetningen til prisloft 2016 og i høringssvaret, ansøgt om en indregning af periodevise driftsomkostninger. Indregning af periodevise driftsomkostninger behandles, jf. prisloftbekendtgørelsens 8 stk. 2, efter ansøgning og er derfor ikke en del af prisloftsafgørelsen. Selskabets ansøgning vil derfor blive behandlet separat. Genberegning af selskabets grundlag I selskabets prisloft for 2011 er selskabets omkostningsgrundlag fastsat ud fra selskabets gennemsnitlige omkostninger i I denne opgørelse er selskabets investeringsomkostninger og 1:1 omkostninger fratrukket de samlede omkostninger, således at selskabets investeringsomkostninger og 1:1 omkostninger ikke medregnes under driften. Selskabet har i mail af 15. september 2015, og i efterfølgende korrespondance med Forsyningssekretariatet, godtgjort, at de nævnte investeringsomkostninger ikke skal medregnes i de samlede omkostninger ved opgørelsen af de gennemsnitlige driftsomkostninger i Det medfører, at grundlaget for det oprindelige prisloft 2011 ændres fra kr. til kr. År Primære indtægter kr kr kr. 1:1 omkostninger kr kr kr. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål 0 kr. 0 kr. 0 kr. Investeringsomkostninger 0 kr. 0 kr. 0 kr. Nettofinansielle poster 0 kr. 0 kr. 0 kr. Andre væsentlige omkostninger som nu er bortfaldet 0 kr. 0 kr. 0 kr. Over/underdækning 0 kr. 0 kr. 0 kr. Driftsomkostninger kr kr kr. Gns. driftsomkostninger kr. 4

8 8/23 Selskabet har anmodet om at få genåbnet og korrigeret selskabets prislofter fra 2011 og frem på grundlag af de nye oplysninger. Forsyningssekretariatet er ikke forpligtet til at genåbne prisloft afgørelser på baggrund af nye oplysninger, men kan medtage oplysningerne i først kommende nye prisloft. Dette er fastlagt af Konkurrence ankenævnet, blandt andet i kendelse nr af 23. april 2013 mod Thisted Spildevand. Forsyningssekretariatet afviser derfor at genåbne selskabets prislofter fra 2011 og frem. Da selskabets henvendelse fremkom til Forsyningssekretariatet før den endelig afgørelse for prisloft 2016, vil de nye oplysninger derfor skulle indregnes i prisloft Såfremt selskabets grundlag havde været fastlagt korrekt, ville det medføre følgende rettelser i selskabets DOiPL er.: Selskabet grundlag, udgøres af de gennemsnitlige omkostninger fra fratrukket 1:1 omkostninger og investeringer. De nye oplysninger medfører at grundlaget ændres kr. til kr. Dette vil for prisloftet 2011 ændre effektiviseringskravet fra kr. til kr. Dette medfører at udgangspunktet i prisloft 2012 for driftsomkostningerne, som bruges til benchmarkingen før var kr. Efter ændringen af grundlaget vil dette beløb udgøre kr., hvilket medfører at effektiviseringskravet ændres fra 0 kr. til kr. I prisloft 2013 var udgangspunktet for driftsomkostningerne, som bruges til benchmarkingen før kr. Efter ændringen af grundlaget vil dette beløb udgøre kr. Selskabet har ikke modtaget til dette prisloft. Selskabet fik dog tidligere en forhøjelse til effektivt niveau i benchmarkingen (grundet det lave DOiPL) på kr. Der er ikke længere grundlag for denne forhøjelse ud fra benchmarkingmodellens resultater, hvorfor, der efter ændringen af grundlaget ikke vil være en forhøjelse af driftsomkostningerne i prisloft I prisloft 2014 var udgangspunktet for driftsomkostningerne, som bruges til benchmarkingen før kr. Eefter ændring af grundlaget vil dette beløb udgøre kr. Det medfører, at ændrer effektiviseringskravet ændres kr. til kr. I prisloft 2015 var udgangspunktet for driftsomkostningerne, som bruges til benchmarkingen før kr. Efter ændring af grundlaget vil

9 9/23 dette beløb være kr. Dette ændrer effektiviseringskravet fra kr. til kr. Endelig var udgangspunktet for driftsomkostningerne for prisloft 2016, som bruges til benchmarkingen før kr. Efter ændring af grundlaget vil dette beløb udgøre kr. Dette ændrer effektiviseringskravet fra kr. til kr. Hermed ændres DOiPL2016 fra kr. til kr. Selskabets prisloft er korrigeret i overensstemmelse hermed. Ansøgning om 8 stk. 4 og 5 tillæg Selskabet har i mail af 15. september 2015 ansøgt om at få driftsomkostningerne forhøjet ved et 8 stk. 4 og 5 tillæg. Det fremgår af bekendtgørelsens 8 stk. 4, at tillægget kan gives til prisloftet for Selskabet har imidlertid ikke ansøgt om en forhøjelse i forbindelse med deres indberetning til prisloftet for Forsyningssekretariatet har dog mulighed for at genåbne et prisloft, såfremt der fremkommer nye væsentlige oplysninger. Oplysningerne om selskabets økonomiske forhold var kendt for selskabet i forbindelse med indberetningen til prisloft 2013, hvor selskabet havde mulighed for at ansøge om tillæg efter 8, stk. 4 og 5. Selskabet har ikke dokumenteret at selskabets tidligere oplyste regnskabsmæssige forhold eller økonomiske forhold i 2013 har ændret sig. Det er derfor Forsyningssekretariatets vurdering, at der ikke er tale om sådanne nye væsentlige oplysninger. Forsyningssekretariatet kan ligeledes beslutte at genåbne et prisloft, såfremt der har været tale om en sagsbehandlingsfejl fra sekretariatets side. Forsyningssekretariatet påpeger i den forbindelse at sekretariatet ikke har modtaget en rettidig ansøgning, og der derfor ikke kan være tale om en sagsbehandlingsfejl, da ingen sagsbehandling er fundet sted. På baggrund af overstående, vurderer Forsyningssekretariatet, at der ikke er grundlag for at genåbne selskabets ansøgning om tillæg efter 8 stk. 4 og stk. 5 til prisloftet for Høringssvar Selskabet har i dets høringssvar af 20. januar 2016 oplyst, at det ikke mener, at prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 4 og stk. 5 indeholder frist for ansøgning om tillæg efter bestemmelsen. Selskabet oplyser ligeledes, at de først modtog prisloft for 2013 den 21. december 2012, og dermed på et meget sent tidspunkt i forhold til ansøgning om tillæg efter prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 4 og stk. 5, og at de - som følge af en række vandselskabers klage over prisloft 2012

10 10/23 på dette tidspunkt også modtog et korrigeret prisloft for Selskabet oplyser, at prislofterne for 2012 og 2013 ikke gav anledning til at overveje ansøgning om tillæg efter 8, stk. 4 og stk. 5. Det skyldes, at de troede, at de hørte til blandt de mest effektive selskaber i sektoren, og at anvendelse af 8, stk. 4 og stk. 5 derfor ikke havde betydning for fastsættelsen af selskabets driftsomkostninger. Selskabet oplyser endvidere, at de ikke mener, at Forsyningssekretariatet har foretaget en vurdering af, om det har nogen betydning, at oplysningerne er nye i forhold til Forsyningssekretariatet. Selskabet henviser herudover til forvaltningsretlig litteratur vedrørende genoptagelse, og til Forsyningssekretariatets tidligere praksis i 15/02491 vedrørende Vejen Spildevands prisloft for 2014 henholdsvis 4/ vedrørende Billund Spildevand A/S prisloft for Forsyningssekretariatet bemærker indledningsvis, at det er selskabets driftsomkostninger i prisloft for 2011, der skal sammenholdes med selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010 (prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 4). Forsyningssekretariatet vurderer derfor, at det ikke har nogen betydning, at selskabet først modtog prisloft for 2012 den 18. januar 2013 og prisloft for 2013 den 11. februar Prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 4 og stk. 5 blev indført ved bekendtgørelse nr. 173 af 27/02/2012, og trådte i kraft den 1. marts , stk. 4 og stk. 5 gav selskaberne mulighed for at ansøge om en forøgelse af driftsomkostninger for prisloft 2013, såfremt de kunne dokumentere, at driftsomkostningerne i deres prisloft for 2011 var mere end 5 pct. lavere deres faktiske driftsomkostninger i For at opnå en forøgelse af driftsomkostningerne efter 8, stk. 4 og stk. 5 til prisloftet for 2013 skulle selskabet således have ansøgt herom senest i forbindelse med indberetningen til Forsyningssekretariatet den 15. april Forsyningssekretariatet bemærker, at det af sekretariatets nyhedsbrev, Vandnyt, af den 19. juni fremgik, at selskaberne havde mulighed for at ansøge om forøgelse af driftsomkostningerne efter prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 4 og stk. 5, og at selskaberne skulle benytte sig heraf snarest muligt, idet bestemmelserne alene vil kunne anvendes i prisloft Forsyningssekretariatet bemærker samtidig, at Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, i marts 2012 tillige gjorde selskaberne opmærksom på, at der kunne ansøges om forøgelse af drifts- 5

11 11/23 omkostningerne efter 8, stk. 4 og stk. 5, og at der skulle ansøges herom i Forsyningssekretariatet modtog ikke i forbindelse med indberetningen en ansøgning fra selskabet om forøgelse af driftsudgifterne. Endvidere modtog selskabet udkast til endelig afgørelse den 19. oktober 2012, hvori der blevet givet en høringsfrist på 2 uger, men heller ikke i forbindelse hermed ansøgte selskabet om forøgelse af deres driftsudgifter. Forsyningssekretariatet traf derfor den 14. februar 2013 endelig afgørelse vedrørende prisloftet for Da Forsyningssekretariatet har truffet en endelig afgørelse i sagen vedrørende prisloftet for 2013, og da der ikke efter 8, stk. 4 og stk. 5 er mulighed for at ansøge om den pågældende forøgelse af driftsudgifterne til et senere prisloft, er det Forsyningssekretariatets vurdering, at en ansøgning om tillæg efter 8, stk. 4 og stk. 5, skal afgøres efter reglerne om genoptagelse på ulovbestemt grundlag. Forsyningssekretariatet bemærker hertil, at sekretariatet har en ulovbestemt pligt til at genoptage behandlingen af en sag, såfremt der kommer nye og faktiske oplysninger i sagen. Det er en betingelse for genoptagelse, at oplysningerne er af så væsentlig betydning, at sagen med en vis sandsynlighed ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med den oprindelige behandling af sagen. I det omfang, der er tale om nye, faktiske forhold, der forelå allerede på tidspunktet for den oprindelige indberetning og afgørelse, er det Forsyningssekretariatet vurdering, at det tillige er et krav, at det skal være undskyldeligt, at selskabet ikke har været opmærksomt på forholdet i forbindelse med indberetning eller under høringsfasen. Det fremgår af selskabets ansøgning om tillæg efter prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 4 og stk. 5, at selskabet er blevet opmærksomt de faktiske forhold, idet selskabets nytiltrådte, konstituerede direktører har foretaget en nærmere gennemgang af selskabets prislofter og regnskaberne for Ballerup Kommune for periode Forsyningssekretariatet lægger derfor til grund, at der er tale om forhold, som selskabet også på et tidligere tidspunkt kunne have konstateret, herunder ved en gennemgang af samme materiale. I høringssvaret oplyser selskabet, at de har været af den fejlopfattelse, at de hørte til blandt de mest effektive selskaber i sektoren, og at det derfor aspx

12 12/23 det reelt ikke havde nogen betydning at ansøge om tillæg efter 8, stk. 4 og stk. 5. Forsyningssekretariatet bemærker, at selskabets effektiviseringspotentiale beregnes på baggrund af selskabets driftsomkostninger i prisloftet. Dette betyder, at desto lavere selskabets driftsomkostninger er i prisloftet, desto mere effektiv vil selskabet fremstå. Det er imidlertid Forsyningssekretariatets vurdering, at denne opfattelse ikke burde give anledning til, at selskabet ikke ansøgte om tillæg efter 8, stk. 4 og stk. 5. Det er på denne baggrund Forsyningssekretariatet vurdering, at selskabet var eller burde have været bekendt med muligheden for at søge om forøgelse af driftsudgifterne, ligesom selskabet burde have foretaget relevante undersøgelser til for at vurdere om, hvorvidt de skulle søge om en sådan forøgelse i forbindelse med indberetningen til prisloftet for Forsyningssekretariatet er på denne baggrund ikke forpligtet til at genoptage prisloftet for Forsyningssekretariatet lægger i denne forbindelse vægt på, at det ville fjerne vandselskabernes incitament til at foretage rettidig og fyldestgørende indberetning, såfremt prislofterne efterfølgende kunne genoptages efter anmodning fra selskabet. Forsyningssekretariatet bemærker i denne forbindelse, at selskabernes overholdelse af fristerne for indberetning og høringssvar til udkast er afgørende for, at Forsyningssekretariatet kan træffe afgørelse om prisloft inden for de lovfastsatte frister. Et andet resultat ville reducere selskabernes incitament til at deltage rettidigt i indberetningen af oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet. Det samme ville være tilfældet, såfremt prisloftet blev genoptaget på baggrund af oplysninger, som selskabet havde eller burde have haft på tidspunktet for indberetning til prisloftet. Forsyningssekretariatet gør i denne forbindelse opmærksom på, at det er selskabet, som har den bedste viden om selskabets konkrete forhold, og som har haft mulighed for at fremlægge oplysningerne ved fastsættelsen af selskabets prisloft. Forsyningssekretariatets fastsættelse af prislofter sker derfor med udgangspunkt i selskabets oplysninger. Fremlæggelse af nye oplysninger efter, at Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse, medfører derfor ikke i sig selv, at sekretariatets afgørelse skal genoptages eller i øvrigt genberegnes. Dette er i overensstemmelse med Konkurrenceankenævnets afgørelse i bl.a. sag nr Endelig har selskabet i sit høringssvar henvist til to afgørelser truffet af Forsyningssekretariatet i 15/02491 vedrørende Vejen Spildevands prisloft for 2014 henholdsvis 4/ vedrørende Billund Spildevand A/S prisloft for Forsyningssekretariatet bemærker, at sekretariatet har mulighed for at genoptage sagsbehandlingen af en sag, selvom at betingelserne for gen-

13 13/23 optagelse ikke er opfyldt, såfremt genoptagelsen er til gunst for parten, og at der ikke er modsatrettede hensyn til andre parter. Forsyningssekretariatets genoptagelse af en sag sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af omstændighederne. Forsyningssekretariatet har foretaget en konkret og individuel vurdering af omstændighederne i nærværende sag, og det er Forsyningssekretariatets vurdering, at omstændighederne i nærværende sag ikke begrunder en genoptagelse. Forsyningssekretariatet lægger i denne forbindelse vægt på, at selskabet ikke rettidigt har ansøgt om forøgelse af selskabets driftsomkostninger i forbindelse med prisloft 2013, men at selskabet først har indberettet de nye oplysninger i september Forsyningssekretariatet lægger herudover vægt på, at selskabet ikke har dokumenteret, at der er tale om oplysninger, som selskabet ikke var eller burde have været bekendt med i forbindelse med indberetning til prisloft 2013 og at selskabet ikke har dokumenteret, at den manglende, rettidige indberetning skyldes undskyldelige forhold. Endelig lægger Forsyningssekretariatet vægt på, at såvel Forsyningssekretariatet som DANVA har gjort selskaberne opmærksomme på muligheden for at ansøge om en forhøjelse af selskabets driftsomkostninger efter 8, stk. 4 og stk. 5 i forbindelse med indberetning til prisloft for 2013, men at selskabet ikke har gjort brug af denne mulighed i forbindelse med indberetning til prisloft På baggrund af ovenstående finder Forsyningssekretariatet ikke grundlag for at genoptage selskabets prisloft. Investeringer Tillæg for historiske investeringer Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for historiske investeringer på baggrund af værdiansættelsen i den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev udarbejdet i forbindelse med fastsættelsen af prislofterne for 2011 (prisloftbekendtgørelsens 12, stk. 4). Værdiansættelsen blev foretaget ud fra standardpriser og standardlevetider, som fremgår af pris- og levetidskataloget (prisloftbekendtgørelsens bilag 1). Tillægget for historiske investeringer udgør de årlige standardafskrivninger (prisloftbekendtgørelsens 12, stk. 2) og reguleres med standardafskrivninger, der bortfalder som følge af, at anlæg er færdigafskrevet (prisloftbekendtgørelsens 12, stk. 3). Forsyningssekretariatet har beregnet tillægget for historiske investeringer, og dette fremgår af bilag A, fane 5. Forsyningssekretariatet har lagt selskabets indsendte åbningsbalance, dokumentation samt eventuelle ændringer hertil til grund for beregningen. Anmodning om ændring af pris- og levetidskataloget

14 14/23 Selskabet har i mail af 15. september 2015 anmodet om korrektion af selskabets pris- og levetidskatalog grundet nye oplysninger. Selskabet har godtgjort, at en række aktiver ikke har været indberettet af selskabet i forbindelse med selskabets indtastning af data i selskabets pris- og levetidskatalog. Som følge af Forsyningssekretariatets praksis, indregnes disse aktiver i selskabets pris- og levetidskatalog. Selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010 øges derfor til kr. Det betyder, at selskabets tillæg for historiske investeringer i prisloftet for 2016 øges til kr. Tillæg for gennemførte investeringer i Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de gennemførte investeringer, der er gennemført efter 1. januar 2010 og frem til og med året, som ligger to år forud for prisloftåret (prisloftsbekendtgørelsens 11, stk. 1 og 4). Tillægget for de gennemførte investeringer udgør de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider og reguleres med afskrivninger, der bortfalder som følge af, at et anlæg er færdigafskrevet (prisloftsbekendtgørelsens 11, stk. 2). I bilag A, fane 6 findes en oversigt over selskabets indberettede gennemførte investeringer i Forsyningssekretariatet har, på baggrund af selskabets indberettede investeringsregnskab for året 2014 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 13. april 2015, vurderet de indberettede gennemførte investeringer i 2014 som tillægsberettigede. Det samlede tillæg for gennemførte investeringer i fremgår af bilag A, fane 6. Tillægget er baseret på standardlevetider svarende til summen af de lineære standardafskrivninger i de pågældende år. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2014 Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra et selskabs investeringsplan og faktiske beløb fra selskabets investeringsregnskab for det år, der ligger to år forud for prisloftåret (prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 2). Ved engangsreguleringen tages der højde for forskellen mellem de faktiske afskrivninger i 2014 og de tillæg for planlagte investeringer i 2014, som er givet i prisloftet for 2014 og i prisloftet for Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 7. Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016

15 15/23 Forsyningssekretariatet fastsætter på baggrund af de oplysninger, som vandselskaberne har indberettet for prisloftåret og året forud for prisloftåret, tillæg for planlagte investeringer (prisloftbekendtgørelsens 10, stk. 1 og 3). Tillægget for de planlagte investeringer udgør den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider (prisloftsbekendtgørelsens 10, stk. 2). Standardlevetiderne er baseret på levetiderne i pris- og levetidskataloget. Forsyningssekretariatet har vurderet de indberettede planlagte investeringer som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for planlagte investeringer svarende til summen af standardafskrivningerne i 2016 på de planlagte investeringer i årene 2015 og Oversigten over de planlagte investeringer samt tillægget i prisloftet for 2016 herfor fremgår af bilag A, fane 8. Øvrige omkostninger mv. Tillæg for 1:1 omkostninger i 2016 Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger (prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1). 1:1 omkostninger er omkostninger, som har væsentlig betydning for selskabet, og som selskabet ikke selv har indflydelse på (prisloftsbekendtgørelsens 3, stk. 4). Selskabet har indberettet følgende som 1:1 omkostninger: Betaling til Forsyningssekretariatet: kr. Spildevandsafgift: kr. Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen, hos et andet selskab: kr. Betalingen til Forsyningssekretariatet og spildevandsafgifter kan ifølge prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 4, godkendes som 1:1 omkostninger. Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, kan ifølge prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 4, godkendes som en 1:1 omkostning. Forudsætningen herfor er, at det sælgende selskab er omfattet af prisloftreguleringen. Selskabet har oplyst, at det drejser sig om køb af bortskaffelse af slam af Biofos Spildevandscenter Avedøre A/S, som er omfattet af prisloftreguleringen. Forsyningssekretariatet har på den baggrund medtaget de budgetterede omkostninger som 1:1 omkostninger. Det samlede tillæg for 1:1 omkostninger fremgår af bilag A, fane 9.

16 16/23 Genberegningen af selskabets 1:1 omkostninger Selskabet har i mail af 15. september 2015 anmodet om genoptagelse af selskabets prislofter for Selskabet begrunder anmodningen med, at selskabet fejlagtigt ikke har indberettet bortskafning af slam hos Biofos som en 1:1 omkostning. Køb af ydelser hos et andet, reguleret selskab kan betragtes som en 1:1 omkostninger (prisloftsbekendtgørelsen 3, stk. 4). Dette forudsætter, at selskabet foretager en korrekt indberetning inden indberetningsfristen (prisloftsbekendtgørelsen 18, stk. 1) Forsyningssekretariatet har dog mulighed for at genåbne et prisloft, såfremt der fremkommer nye, væsentlige oplysninger. På baggrund af det fremsendte er det imidlertid Forsyningssekretariatets vurdering, at der ikke er tale om sådanne nye væsentlige oplysninger. Forsyningssekretariatet lægger i denne forbindelse vægt på, at der er tale om en indberetningsfejl, som alene kan tilskrives selskabet. Forsyningssekretariatet vurderer derfor, at betingelserne for genåbning af selskabets prisloft ikke er opfyldt. Forsyningssekretariatet kan dog indregne oplysningerne i selskabets fremtidige prisloft i overensstemmelse med Konkurrenceankenævnets praksis ( af 23. april 2013 mod Thisted Spildevand). Selskabet har til prisloftet i 2016 indberettet bortskaffelse af slam som en 1:1 omkostning, og Forsyningssekretariatet har godkendt bortskaffelse a slam som en 1:1 omkostning. Forsyningssekretariatet finder derfor at selskabets 1:1 omkostninger ikke skal ændres som følge af anmodningen. Tillæg for nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2016 Selskaberne kan få indregnet nødvendige udgifter til revisorerklæringer ved indberetning til Forsyningssekretariatet samt betalinger for ordinært medlemskab i DANVA og FVD, på samme måde som 1:1 omkostninger (prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 4, sidste pkt.). Selskabet har indberettet følgende omkostninger: Betaling for ordinært medlemskab af FVD/DANVA: kr. Betaling for revisorerklæringer: kr. Det samlede tillæg for disse omkostninger fremgår af bilag A, fane 9. Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2014 Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede budgetterede 1:1 omkostninger, tillæg for nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftåret (prisbekendtgørelsens 5, stk. 2).

17 17/23 For 2016 foretages der således en korrektion for forskellen mellem selskabets faktiske 1:1 omkostninger i 2014, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2014 og selskabets godkendte tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i prisloftet for Selskabet har i reguleringsregnskabet anført, at det ønsker prisloftet for 2016 korrigeret for faktiske omkostninger til kr. afholdt i Forsyningssekretariatet bemærker hertil, at det er en betingelse for efterregulering af budgetterede driftsomkostninger til 1:1 omkostning, at der er tale om tidligere indregnede forventede driftsomkostninger, jf. prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 2. Dette medfører, at der skal være godkendt tillæg for de pågældende driftsomkostninger i det prisloftsår, som der ønskes foretaget en korrektion for. I selskabets prisloft for 2014 er der ikke givet tillæg køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet selskab. Der er derfor ikke anledning til at foretage en korrektion for forskelle mellem budgetterede og faktiske driftsomkostninger til omkostningen på i alt kr. til køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet selskab. Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 9. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016 Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for driftsomkostninger til miljøog servicemål på baggrund af de budgettal og den dokumentation, som vandselskaberne indberetter. Selskabet har ikke indberettet driftsomkostninger til miljø- og servicemål i Forsyningssekretariatet har derfor ikke givet tillæg til prisloftet herfor. Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014 Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftåret (prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 2). I selskabets prisloft for 2014 er der ikke givet tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Der foretages derfor ikke nogen korrektion for forskelle mellem faktiske og budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloftet for 2016.

18 18/23 Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016 Selskaberne kan ifølge medfinansieringsbekendtgørelsen (nr af 16. december 2014) ansøge om tillæg til prisloftet for omkostninger til medfinansiering af kommunale og private klimatilpasningsprojekter. Omkostningerne indregnes i prisloftet på samme måde som driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Selskabet har ikke indberettet omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i Der gives derfor ikke tillæg herfor. Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 Selskabets omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter reguleres på samme måde som driftsomkostninger til miljø- og servicemål. For 2016 foretages der således en korrektion for forskellen mellem selskabets faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2014, og selskabets godkendte tillæg for budgetterede omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i prisloftet for I selskabets prisloft for 2014 er der ikke givet tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter. Der foretages derfor ikke nogen korrektion herfor i prisloftet for Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2016 Prisloftet skal korrigeres for selskabets budgetterede nettofinansielle indtægter og udgifter. Korrektionen beregnes som et fradrag eller tillæg til prisloftet (prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1). Beløbet for selskabets nettofinansielle poster beregnes som værdien af selskabets finansielle udgifter og gebyrer fratrukket dets finansielle indtægter. Det samlede beløb for nettofinansielle poster fremgår af bilag A, fane 12. Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2014 Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede nettofinansielle poster og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftåret (prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 2). Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 12.

19 19/23 Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010 I prisloftet for 2012 blev der foretaget en endelig opgørelse af den akkumulerede over- eller underdækning frem til og med 31. december 2010, hvorefter selskabet blev omfattet af prisloftreglerne. I den forbindelse blev der fastsat en periode, hvor over- eller underdækningen skal indregnes lineært som korrektioner i de efterfølgende prislofter. Da over- eller underdækningen indregnes lineært, er korrektionen i prisloftet for 2016 fra den opgjorte over- eller underdækning den samme, som i prisloftet for En oversigt over den opgjorte over- eller underdækning pr. 31. december 2010, hidtidige korrektioner i prisloftsafgørelserne for samt årets korrektion fremgår af bilag A, fane 13. Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014 Forsyningssekretariatet foretager en kontrol med overholdelsen af selskabets tidligere udmeldte indtægtsramme (prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 2). Prisloftet for 2016 korrigeres derfor for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen i prisloftet for 2014, jf Dette omfatter også en korrektion for en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene i Prisloftet for 2016 korrigeres derudover for eventuelt ikke opkrævede tillæg stammende fra korrektionen med indtægtsrammen i prisloftet i Det betyder, at hvis selskabet i prisloftet for 2014 fik et tillæg for overholdelsen af indtægtsrammen for 2012 og ikke har opkrævet tillægget i 2014, nedsættes prisloftet for 2016 med det ikke opkrævede tillæg. Korrektionen i prisloftet for 2016 for selskabets overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014 fremgår af bilag A, fane 14. Opgørelsen er baseret på oplysninger fra selskabets prisloft for 2014 samt de indberettede oplysninger i regulerings- og investeringsregnskaberne for Hvis selskabets faktiske udgifter til investeringer i 2014 overstiger det samlede investeringstillæg for 2014 samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, justeres beløbet for ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i alt i tabellen i bilag A, fane 14 til 0 kr. Det skyldes, at investeringsudgifter ale- 7 Læs mere om 6 og korrektionen her: Forsyningssekretariatets vejledning om prisloft 2016

20 20/23 ne kan finansieres med likviditet fra tillæg og indtægter nævnt i prisloftsbekendtgørelsens 24, stk. 1. Høringssvar Selskabet har i høringssvaret oplyst at opgørelsen og anvendelsen af selskabets ekstraordinære effektiviseringsgevinst, ikke er opgjort korrekt. Forsyningssekretariatet har ændret opgørelsen i overensstemmelse hermed. Selskabet har yderligere gjort opmærksom på at den ekstraordinære effektiviseringsgevinst, er forkert beregnet, da den ikke tager højde for at selskabet har fået afvist en anmodning om at indregne en 1:1 omkostning i prisloftet. Opgørelsen ændres i overensstemmelse hermed. En opgørelse over selskabets eventuelle ekstraordinære effektiviseringsgevinster findes i bilag A, fane 15.

21 21/23 Klagevejledning Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt til Forsyningssekretariatet af de klageberettigede efter lovens 27. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. De klageberettigede er ifølge 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Offentlige myndigheder samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer kan under visse forudsætninger være klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Der henvises til vilkårene i 27, stk. 1. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde. Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen skal ske direkte til Konkurrenceankenævnet. Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge vandsektorlovens 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger. Med venlig hilsen Forsyningssekretariatet v/ Merete Godvin Jensen

22 22/23 Uddrag af reglerne Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) med senere ændringer. Afgørelsen er således truffet i medfør af vandsektorlovens 6, stk. 2. Der er fastsat nærmere regler om prislofterne i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen). Ifølge prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1, fastsættes driftsomkostningerne i prisloftet for 2016 som driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeret for effektiviseringskrav og prisudvikling, jf. 32. Herefter korrigeres for afvikling af selskabets over- eller underdækning og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til miljø- og servicemål, forventede nettofinansielle poster, tillæg for planlagte investeringer, tillæg for gennemførte investeringer, tillæg for historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige omkostninger siden , samt fradrag af et generelt og et individuelt effektiviseringskrav. Endvidere skal der i henhold til bekendtgørelsens 5, stk. 2, korrigeres for en årlig engangsregulering som følge af forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra investeringsplanen og faktiske beløb fra investeringsregnskabet for det år, der ligger to år forud for prisloftåret. Desuden foretages en årlig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret. I prisloftbekendtgørelsens 6, stk. 1, fremgår nærmere regler om, hvilke beløb, der tilsammen ikke må overstige den maksimale ramme for et vandselskabs primære indtægter. Det er denne bestemmelse, der definerer, hvorledes korrektionen for overholdelsen af indtægtsrammen i foregående prisloft skal ske. Endvidere korrigeres i prisloftet for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb for driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger samt nettofinansielle poster og de faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for året to år forud for prisloftsåret, jf. dog 9, stk. 2, og 13. Endelig korrigeres for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb til øgede driftsomkostninger, jf. 8, stk. 2 og 3, og de faktiske afholdte udgifter, jf. 25, jf. prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 2.

23 23/23 Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktiviteter omfattet af 1, stk. 2, jf. 5, stk. 4. Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst divideres med den debiterede vandmængde i 2014 for at få selskabets prisloft for 2016 opgjort i kr. pr. m 3, jf. 5, stk. 5. Af 6, stk. 2, fremgår nærmere om muligheden for at få en for selskabets indtægtsramme betydelig indtægt indregnet i prisloftet. Dette kan i særlige tilfælde ske over en periode på op til 5 år, gældende fra det følgende års prisloft. For uddybning af ovenstående henvises til Forsyningssekretariatets vejledninger om prisloftet og benchmarkingen i Vandselskaberne skal efter prisloftbekendtgørelsens 18, stk. 1, senest den 15. april hvert år indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet for det efterfølgende år. Forsyningssekretariatet fastsætter i den forbindelse hvilke oplysninger og data, der er nødvendige, jf. 18, stk. 2. De driftsomkostninger, der danner udgangspunkt for prisloftet, jf. 5, stk. 1, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges i prisloftet for 2013, såfremt et vandselskab kan dokumentere, at driftsomkostningerne i selskabets prisloft for 2011 er mere end 5 pct. lavere end selskabets faktiske driftsomkostninger i Driftsomkostningerne kan maksimalt øges til 95 pct. af vandselskabets faktiske driftsomkostninger i 2010, jf. 8, stk. 4. Et vandselskab, som får øget driftsomkostningerne i prisloftet for 2013 efter stk. 4, kan få prisloftet midlertidigt øget med beløb svarende til forskellen mellem 95 pct. af vandselskabets faktiske driftsomkostninger i 2010 og driftsomkostningerne i prislofterne for 2011 og 2012, jf. 8, stk. 5. Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningssekretariatet i henhold til 7 skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september hvert år sende udkastet til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger, jf. bekendtgørelsens 19, stk. 1. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober hvert år træffe afgørelse om vandselskabets prisloft for det følgende år, jf. 19, stk. 2.

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02474 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Egå Vandværk a.m.b.a. Att.: Bestyrelsen Egå Havvej 8250 Egå Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04006 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11776 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Rebild Vand & Spildevand A/S (vand) Att.: Morten Aaby Nielsen Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping 19. oktober 2012 Sag 12/06033 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vand Ballerup A/S Att.: Klaus Ole Møgelvang Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04375 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Hedensted Vandværk Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted 13. februar 2013 Sag 12/06127 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Gl. Hørning Vandværk Att.: Steffen Dall Kristensen Møllevænget 45 8362 Hørning 13. februar 2013 Sag 12/05928 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Vandværk A.m.b.a. Att.: Lars Overgaard Lisberg Skovdalsvej 8 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02408 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Nr. Uttrup Vandværk a.m.b.a. Att.: Arne Larsen Gisselfeldparken 4 9400 Nørresundby Den 21. marts 2014 Sag nr. 13/04813 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 HOFOR Vand København A/S Att.: Louise Isafold Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 19. december 2013 Sag nr. 13/11730 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Padborg Vandværk A.m.b.a. Att.: Børge V. Nielsen Toldbodvej 1 6330 Padborg Den 19. september 2013 Sag nr. 13/04286 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Forsyning Helsingør Vand A/S Att.: Annette Christensen Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00083 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Asnæs Vandværk a.m.b.a. Att.: Bente Jørgensen Enghaven 2 4550 Asnæs 13. februar 2013 Sag 12/05937 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Rens A/S Att.: Søren Didriksen Brovejen 10 4760 Vordingborg Den 4. oktober 2013 Sag nr. 13/04966 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Afgørelse Forsyningssekretariatet forhøjer Egedal Spildevand A/S prisloft for 2014.

Afgørelse Forsyningssekretariatet forhøjer Egedal Spildevand A/S prisloft for 2014. Egedal Spildevand A/S (Furesø Egedal Forsyning) Knud Bro Alle 1 3660 Stenløse 23. januar 2015 Sag 13/08995 / CF E-mail: gba@fefors.dk; forsyning@fefors.dk Att. Gorm Bacher Korrektion af prisloftet for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Galten Vandværk Att.: Nis Erichsen Låsbyvej 1 8464 Galten 31. maj 2013 Sag 12/06119 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Aars Vand Att.: Per Havbro Industrivej 44 9600 Aars 14. februar 2013 Sag 12/06224 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Struer Forsyning Vand A/S Att.: Torben Poulsen Jyllandsgade 1 7600 Struer 31. Maj 2013 Sag 12/05980 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Vand A/S Att.: Søren L. Didriksen Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04372 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Bornholms Spildevand A/S Att.: Tommy Jensen Industrivej 1 3700 Rønne Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02217 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse Bilag A Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Samlet prisloft Driftsomkostninger Historiske investeringer

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 NK-Spildevand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11861 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Thisted Spildevand Transport A/S Att.: Helle Korsgaard Kirkevej 9 7760 Hurup Den 11. november 2013 Sag nr. 13/04954 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Spildevand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02420 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Frederiksberg Vandværk Att.: Jens Olsen Koldemosevej 2 4180 Sorø 2. september 2011 Sag 4/1020-0301-0408 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 30. september 2014 Sag nr. 14/03740 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere