STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING AF 1 SEPTEMBER KAPITEL 1: FORMÅL 3 KAPITEL 2: ADGANGSKRAV 4 KAPITEL 3: UDDANNELSENS OPBYGNING 5 KAPITEL 4: UNDERVISNINGSFORMER 6 KAPITEL 5: SPROGKRAV 6 KAPITEL 6: PRØVER 6 KAPITEL 7: OVERSIGT OVER UDDANNELSENS OPBYGNING OG PRØVER 7 KAPITEL 8: PRØVEBESKRIVELSER 8 KAPITEL 9: GENERELLE BESTEMMELSER 13 Prøverne 13 Reeksamen 13 Pensum ifbm reeksamen 13 Antal evalueringsforsøg 13 Eksamenstilmelding 13 Eksamensframelding 14 Overtrædelse af eksamensregler 14 Sygdom mv 14 Merit 14 Eksamensbevis 14 Eksamensresultater 14 Klager 15 KAPITEL 10: IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER 15 KAPITEL 11: GENNEMFØRELSESFRIST 15 1

2 Studieordning af 1 september

3 Kapitel 1: Formål 11 Formålet med kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation er: at udbygge den studerendes teoretiske og praktiske kendskab til og færdigheder inden for virksomhedskommunikation, hvorved forstås alle de former for kommunikation, hvor private eller offentlige virksomheder, organisationer og institutioner optræder som afsender, som modtager eller som omtalt at kvalificere den studerende til alene og/eller i samarbejde med andre at varetage relevante erhvervsfunktioner inden for virksomhedskommunikation på et strategisk og operationelt niveau i private eller offentlige virksomheder, organisationer og institutioner på baggrund af de erhvervede kompetencer og færdigheder at kvalificere den studerende til at udføre og deltage i videnskabeligt arbejde 12 For at opfylde dette formål skal den studerende i løbet af uddannelsen tilegne sig: (a) viden om: strategisk virksomhedskommunikation, herunder både interne, eksterne samt integrerede kommunikationprocesser og -praksis hos private og offentlige virksomheder, organisationer eller institutioner måling og organisering af kommunikation integreret kommunikationsplanlægning med fokus på kommunikationspolitikker og -strategier centrale specialiseringsområder inden for virksomhedskommunikation (feks corporate branding, CSR-kommunikation, krisekommunikation, forandringskommunikation, ledelseskommunikation) strategisk ledelse af kommunikationsprocesser i virksomheder, organisationer og institutioner den strategiske kommunikations betydning for virksomheders, organisationers og institutioners strukturer, funktioner og udvikling videnskabelige metoder til produktion og analyse af viden i, om og fra virksomheder, organisationer og institutioner (b) færdigheder i at: kritisk analysere omfattende og komplekse kommunikative problemstillinger udarbejde interne, eksterne og integrerede kommunikationsstrategier og handlingsplaner under hensyntagen til forskellige kontekstuelle faktorer udvikle og lede omfattende kommunikationsprocesser under hensyntagen til forskellige organisatoriske kontekster evaluere konkrete kommunikationsindsatser og måle virksomhedskommunikationens forretningsunderstøttende bidrag arbejde selvstændigt, reflekteret og kritisk i behandlingen af fagligt komplekse problemstillinger 3

4 13 På profileringsdelen på uddannelsens 3 semester udbydes der følgende faglige profiler: Integreret Markedskommunikation Formålet med profilen Integreret Markedskommunikation er, ud over de allerede nævnte generelle kompetencer, specifikt at kvalificere den studerende til at varetage den strategiske og operationelle udvikling og ledelse af private virksomheders integrerede markedskommunikationsprocesser og -opgaver HR-kommunikation Formålet med profilen HR-kommunikation er, ud over de allerede nævnte generelle kompetencer, specifikt at kvalificere den studerende til at varetage den strategiske og operationelle udvikling og ledelse af offentlige og private organisationers HR-kommunikationsprocesser og -opgaver Under forudsætning af at der er ledige pladser, er der desuden mulighed for at vælge profilen Global Communication in a Corporate Perspective, som udbydes på MACC For nærmere informationer om denne profil se studieordningen for MACC (2014) på Studieportalen Som et alternativ til en faglig profil er der mulighed for at vælge et projektorienteret forløb Formålet med det projektorienterede forløb er, ud over de allerede nævnte generelle kompetencer, at kvalificere den studerende til en kritisk, refleksiv tilgang til forholdet mellem teori og praksis inden for centrale aspekter af virksomheders og organisationers strategiske kommunikation 14 Kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation afsluttes med en specialeafhandling Formålet med specialeafhandlingen er at: udvikle den studerendes evne til selvstændig informationssøgning og tilegnelse samt videnskabelig produktion og bearbejdelse af faglig viden udvikle den studerendes færdigheder i selvstændig og kritisk analyse af faglige problemstillinger udvikle den studerendes evne med hensyn til skriftlig formulering i en klar og sammenhængende akademisk form på dansk udvikle den studerendes evne med hensyn til mundtlig præsentation og diskussion af faglige problemstillinger i en klar og sammenhængende akademisk form på dansk Kapitel 2: Adgangskrav Optagelse forudsætter en bestået bacheloruddannelse, hvori der indgår uddannelseselementer inden for kommunikation, der af omfang svarer til feks BA-uddannelsen i international virksomhedskommunikation Studerende fra øvrige BA-uddannelser med minimum 60 ECTS inden for uddannelseselementerne i kommunikation kan søge optagelse på uddannelsen 4

5 AU kan i særlige tilfælde give dispensation til studerende, der ikke opfylder de nævnte krav, men som skønnes at have opnået tilsvarende faglige kundskaber på anden vis Kapitel 3: Uddannelsens opbygning Kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation er toårig og er inddelt i tre dele: 1) en basisdel 2) en profileringsdel 3) en specialeafhandling Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen af denne Uddannelsen omfatter i alt 11 prøver inkl specialet 31 Basisdel Basisdelen er normeret til 60 ECTS og omfatter 8 af uddannelsens prøver 32 Profileringsdel Profileringsdelen er normeret til 20 ECTS og omfatter 1 af uddannelsens prøver Den studerende kan vælge mellem følgende muligheder: Profil Integreret Markedskommunikation, Profil HR-kommunikation og projektorienteret forløb For at kunne tilmelde sig det projektorienterede forløb, skal den studerende have været tilmeldt 40 ECTS inden for uddannelsens obligatoriske fag Det projektorienterede forløb skal finde sted i en privat eller offentlig virksomhed og have et omfang af min 12 uger med en ugentlig arbejdstid på min 30 timer Oprettelse af profilerne Integreret Markedskommunikation og HR-kommunikation kræver et minimum antal tilmeldte studerende Under forudsætning af at der er ledige pladser, har den studerende desuden mulighed for at tilmelde sig profilen Global Communication in a Corporate Perspective, som udbydes på MACC Undervisnings- og eksamenssproget på denne profil er engelsk Nærmere informationer om profilen fremgår i studieordningen for MACC (2014), som findes på Studieportalen 33 Specialeafhandling Specialeafhandlingen er normeret til 30 ECTS 5

6 Kapitel 4: Undervisningsformer Der anvendes forskellige undervisningsformer, feks forelæsninger, holdundervisning, seminarer, workshops, projekter, individuel og gruppevis konsultation samt e-learning Kapitel 5: Sprogkrav I bedømmelse af alle skriftlige opgaver indgår en vurdering af sprogrigtighed og fremstillingsevne (den studerendes evne til at fremstille sit stof præcist, nuanceret og velstruktureret) Kapitel 6: Prøver 61 Prøverne er interne eller eksterne Interne prøver bedømmes af underviseren (underviserne) eller af underviseren (underviserne) og en intern censor Eksterne prøver bedømmes af underviseren (underviserne) og en eller flere ministerielt beskikkede censorer 62 Uddannelsen benytter følgende prøvetyper inkl specialeafhandling: a) mundtlig prøve (bunden) b) skriftlig hjemmeopgave (fri eller bunden) c) projektrapport med mundtligt forsvar (fri) e) portfolio med mundtligt forsvar (bunden) f) specialeafhandling med mundtligt forsvar (fri) Ved valgfag anvendes forskellige prøveformer Ved en bunden prøve forstås en prøve, hvor eksaminanden skal besvare et eller flere spørgsmål stillet af eksaminator Ved en fri prøve forstås en prøve, hvor eksaminanden selv har formuleret et eller flere spørgsmål, der dog skal være godkendt af eksaminator Mundtlige og skriftlige prøver kan enten være individuelle prøver eller gruppeprøver Det fremgår af prøvebeskrivelsen, om en prøve aflægges individuelt eller i grupper Både ved individuelle prøver og ved gruppeprøver skal der ske en individuel bedømmelse af den studerendes præstation Ved skriftlige gruppeprøver skal den enkelte deltagers bidrag tydeligt fremgå Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i grupper, men det mundtlige forsvar er altid individuelt 6

7 En gruppe kan højst omfatte 4 studerende, dog kan specialer kun udarbejdes af grupper på maks 3 studerende Det skal af besvarelsen fremgå, hvilke afsnit/dele hvert gruppemedlem er ansvarlig for, således at præstationen kan vurderes individuelt Kapitel 7: Oversigt over uddannelsens opbygning og prøver Nedenfor vises oversigter over uddannelsen med profilerne Integreret Markedskommunikation, HRkommunikation samt det projektorienterede forløb Profil: Integreret Markedskommunikation 1sem Corporate communication og eksterne stakeholdere 1 Projektrapport m mundtligt forsvar Metode 4-timers prøve Strategisk analyse, udvikling og implementering Mundtlig prøve 2sem Corporate communication og interne stakeholdere 1 Projektrapport m mundtligt forsvar Måling og organisering af kommunikation Mundtlig prøve Strategi og ledelse i et kommunikativt perspektiv 12-timers prøve 3sem Integreret Markedskommunikation 20 ECTS Portfolio med mundtligt forsvar 10 ECTS 4sem Speciale 30 ECTS Profil: HR-Kommunikation 1sem 1 Projektrapport m mundtligt forsvar Metode 4-timers prøve Strategisk analyse, udvikling og implementering Mundtlig prøve 2sem Corporate communication og interne stakeholdere 1 Projektrapport m mundtligt forsvar Måling og organisering af kommunikation Mundtlig prøve Strategi og ledelse i et kommunikativt perspektiv 12-timers prøve 3sem HR-kommunikation 20 ECTS Portfolio med mundtligt forsvar 10 ECTS 4sem Speciale 30 ECTS 7

8 Projektorienteret forløb 1sem Corporate communication og eksterne stakeholdere 1 Projektrapport m mundtligt forsvar Metode 4-timers prøve Strategisk analyse, udvikling og implementering Mundtlig prøve 2sem Corporate communication og interne stakeholdere 1 Projektrapport m mundtligt forsvar Måling og organisering af kommunikation Mundtlig prøve Strategi og ledelse i et kommunikativt perspektiv 12-timers prøve 3sem Projektorienteret forløb 20 ECTS Portfolio med mundtligt forsvar 10 ECTS 4sem Speciale 30 ECTS 8

9 Kapitel 8: Prøvebeskrivelser Basisdel Corporate communication og eksterne stakeholdere (1) Prøven bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen Prøvetype: Projektrapport med mundtligt forsvar, fri opgave Metode () Prøven bedømmes med intern censur efter 7-trinsskalaen Prøvetype: 4-timers prøve, bunden opgave Strategisk analyse, udvikling og implementering () Prøven bedømmes med intern censur efter 7-trinsskalaen Prøvetype: Mundtlig prøve, bunden opgave Corporate communication og interne stakeholder (1) Prøven bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen Prøvetype: Projektrapport med mundtligt forsvar, fri opgave Måling og organisering af kommunikation () Prøven bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen Prøvetype: Mundtlig prøve Strategi og ledelse i et kommunikativt perspektiv () Prøven bedømmes med intern censur efter 7-trinsskalaen Prøvetype: 12-timers prøve, bunden opgave (20 ECTS) ene fordelt på 3 semestre Ved valgfag afhænger prøveformen af det valgte fag Profileringsdel Profil: Integreret Markedskommunikation Integreret Markedskommunikation (20 ECTS) Prøven bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen Prøvetype: Portfolio med mundtligt forsvar, bunden opgave 9

10 Profil: HR-kommunikation HR-kommunikation (20 ECTS) Prøven bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen Prøvetype: Portfolio med mundtligt forsvar, bunden opgave Projektorienteret forløb Projektorienteret forløb (20 ECTS) Prøven bedømmes med intern censur efter 7-trinsskalaen Prøvetype: Portfolio med mundtligt forsvar, bunden opgave Under forudsætning af at der er ledige pladser, har den studerende desuden mulighed for at tilmelde sig profilen Global Communication in a Corporate Perspective, som udbydes på MACC Nærmere informationer om prøver fremgår i studieordningen for MACC (2014), som findes på Studieportalen Specialeafhandling (30 ECTS) Prøven bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen Den skriftlige del vægter 2/3, og den mundtlige del vægter 1/3 Prøvetype: Selvstændig afhandling med mundtligt forsvar, fri opgave Kompetencemål Formålet med specialeskrivningen er at kvalificere den studerende til selvstændigt: at gennemføre en større videnskabelig undersøgelse af en problemstilling af relevans for studiet under anvendelse af videnskabelige teorier og metoder Prøvebeskrivelse Afhandlingen skal skrives på dansk Specialet skal indeholde et resumé på max 4400 tegn (eksklusiv blanktegn) Resuméet skal være på engelsk eller et andet fremmedsprog (efter aftale med vejleder) Specialet kan udarbejdes i grupper på maks 3 studerende under forudsætning af, at hver enkelt studerendes bidrag tydeligt kan identificeres Det mundtlige forsvar foregår individuelt Se nærmere om tildeling af vejleder, specialeregistrering, frister og aflevering af specialet i studiehåndbogen i afsnittet Speciale under Praktiske forhold Specialeemner Specialets emne skal være relateret til virksomhedskommunikation i bred forstand, herunder den organisatoriske, samfundsmæssige eller kulturelle kontekst Der kan være fokus på en problemstilling af teoretisk og/eller empirisk art 10

11 Omfang Hvis specialet udarbejdes af én studerende, er omfanget A4 sider à 2200 tegn, ekskl bilag For grupper med 2 studerende er omfanget normalsider, og for grupper med 3 studerende er omfanget normalsider Afhandlingens omfang i tegn (ekskl blanktegn) skal anføres i specialet Varighed Specialeafhandlingen forsvares ved en mundtlig prøve, der har en varighed på 45 minutter inkl votering (den studerendes indledende oplæg har en varighed på ca 15 minutter) Der er ingen forberedelsestid Evalueringskriterier Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder ovennævnte mål, lægges der især vægt på følgende elementer: I forbindelse med den skriftlige del skal den studerende kunne: opstille en præcis og velafgrænset problemformulering erhverve sig indgående kendskab til den for emnet relevante litteratur udvælge og anvende begreber, teorier og metoder, der er relevante for behandlingen af problemstillingen analysere og vurdere anvendte teorier, metoder og empirisk materiale udvise kritisk sans i behandlingen af teori og empiri begrunde de trufne valg føre fagligt acceptable belæg for fremførte påstande håndtere kilder (feks i referencer, noter og bibliografi) præsentere stoffet i en klar og logisk struktur formulere sig klart og sprogligt korrekt udarbejde et kort og koncist resumé I forbindelse med det mundtlige forsvar skal den studerende kunne: præsentere de i specialet behandlede problemstillinger forholde sig til, argumentere for og reflektere over de anvendte teorier, metoder og resultater samt evne til at uddybe og perspektivere specialet i dialog med eksaminator og censor beherske almindelige principper for mundtlig præsentation samt mundtlig formidlingsevne Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen 11

12 Karakterbeskrivelser 12 Fremragende Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af evalueringskriterierne med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Uddybende: Præstationen demonstrerer sikker evne til at arbejde selvstændigt og kritisk inden for rammerne af en velafgrænset problemformulering Endvidere demonstreres indgående kendskab til det valgte emne, en kritisk stillingtagen til samt sikkerhed i anvendelse af de valgte teorier og metoder samt empirisk materiale Endelig udvises evne til at forholde sig til og perspektivere den behandlede problemstilling Sproget er flydende, idiomatisk og grammatisk korrekt, ligesom gældende formalia er overholdt hvad angår referencer, noter og bibliografi 02 Tilstrækkelig Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af evalueringskriterierne Uddybende: Præstationen bærer præg af, at der kun i begrænset omfang er arbejdet selvstændigt og kritisk inden for rammerne af problemformuleringen Endvidere demonstreres begrænset kendskab til det valgte emne, manglende kritisk stillingtagen samt usikkerhed i anvendelse af de valgte teorier og metoder samt i behandlingen af det empiriske materiale Der udvises usikker evne til at forholde sig til og perspektivere den behandlede problemstilling Der er ikke alvorlige meningsforstyrrende fejl, men præstationen er præget af en vis sproglig usikkerhed Der kan være mindre unøjagtigheder i forhold til gældende formalia Der foretages en helhedsvurdering af, hvordan den studerende lever op til de ovenfor anførte evalueringskriterier både i specialeafhandlingen og under den mundtlige prøve I bedømmelsen indgår også det resumé, der ledsager specialet Se nærmere om tildeling af vejleder, specialeregistrering, frister og aflevering af specialet på studieportalen: 12

13 Kapitel 9: Generelle bestemmelser Prøver aflægges en gang om året med mulighed for reeksamen i samme eksamenstermin Obs: sidste mulighed for at deltage i prøverne vil være i eksamensterminen året efter at undervisningen har været udbudt sidste gang En prøve med vurdering efter 7-trinsskalaen er bestået, når den er blevet vurderet til karakteren 02 (to) eller derover Under andre vurderingsformer angives det ved bestået, at en prøve er bestået Reeksamen Hvis den studerende har været tilmeldt en prøve og ikke opnået karakteren 02 (eller bedømmelsen bestået ), kan den studerende indstille sig til reeksamen i samme eksamenstermin Hvis den skriftlige del af en prøve strækker sig over mere end en uge (feks udarbejdelse af projektrapport), er følgende afleveringsfrister gældende ifbm reeksamen: Reeksamen ifbm vintereksamen: 15 april og reeksamen ifbm sommereksamen: 15 oktober Ved reeksamen i forbindelse med prøver med løbende evaluering kan den studerende vælge at deltage i reeksamen i samme eksamenstermin som første ordinære forløb (prøveformen ved reeksamen er beskrevet i prøvebeskrivelsen) at følge undervisningsforløbet, hvis det udbydes igen, og deltage i den løbende evaluering at deltage i reeksamen året efter første ordinære forløb uden at have deltaget i undervisningen (prøveformen ved reeksamen er beskrevet i prøvebeskrivelsen) Pensum ifbm reeksamen Den studerende har ret til at blive eksamineret i sit oprindelige eksamenspensum, såfremt reeksaminationen sker i løbet af de 2 eksamener, der følger umiddelbart efter 1 eksamensforsøg, dvs ved reeksamen i sammen eksamenstermin og i næstkommende eksamenstermin Det bemærkes, at justeringer og opdatering af pensum ikke betragtes som en ændring af pensum Den studerende har selv pligt til at kontakte faglæreren med henblik på oplysninger om eventuelle justeringer Antal evalueringsforsøg Man kan højst deltage i en prøve, herunder aflevere specialeafhandling, tre gange Studienævnet kan i ganske særlige tilfælde tillade et fjerde eksamensforsøg Eksamenstilmelding Tilmelding til eksamen sker automatisk ved første udbudte forsøg Eventuelle reeksamener i forbindelse med de ordinære prøver kan man kun deltage i efter forudgående tilmelding inden en bestemt frist 13

14 Eksamensframelding Fristen for framelding er senest 7 dage før afholdelse af den pågældende prøve hhv 7 dage før aflevering af opgaven Er den studerende tilmeldt en eksamen og undlader at framelde sig rettidigt, betragtes tilmeldingen altid som et eksamensforsøg Efter 1 september 2015 vil det iht fremdriftsreformen ikke længere være muligt at framelde sig en eksamen Digital eksamen Skriftlige eksaminer vil foregå digitalt Du kan læse mere om digital eksamen på din studieportal Overtrædelse af eksamensregler Hvis en eksaminand ikke overholder eksamensreglerne, kan det medføre afvisning af besvarelsen Sygdom mv Hvis man på grund af sygdom eller lignende ikke kan deltage i eller fuldføre en prøve, kan studienævnet efter ansøgning give tilladelse til for sen framelding Hvis man får tilladelse til for sen framelding på grund af sygdom, er man berettiget til sygeeksamen eller forsinket aflevering i samme eksamenstermin efter samme regler, som gælder for reeksamen Ved ansøgning skal sygdom altid være dokumenteret ved sygemelding (ved frihåndsattest), som skal dække den pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag, som afleveringen eller prøven skulle finde sted Merit Studienævnet kan godkende, at uddannelseselementer, der er gennemført ved en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution, træder i stedet for uddannelseselementer i denne studieordning Sådanne uddannelseselementer bedømmes som bestået, medmindre der er givet en karakter efter 7-trinsskalaen ved den institution, hvor uddannelseselementet er gennemført Eksamensbevis AU udsteder bevis for bestået eksamen med angivelse af de aflagte prøver og de opnåede karakterer Studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, har ret til at få dokumentation for beståede prøver Dokumentationen påføres oplysninger om prøvens art og den opnåede karakter Eksamensresultater Resultaterne af de skriftlige prøver kan ses på mitaudk Der gives ikke telefonisk oplysning om eksamensresultater 14

15 Klager Klager over eksamensresultater skal indgives på et særligt skema, som findes på Studieportalen Ønsker om dispensation fra bekendtgørelsen indsendes til ministeriet gennem AU, vedlagt universitetets kommentarer Kapitel 10: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Studieordningen har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen september 2014 Studienævnet kan fastlægge, hvornår der sidste gang afholdes eksaminer i henhold til tidligere studieordninger Kapitel 11: Gennemførelsesfrist Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen af denne 15

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING AF 1 SEPTEMBER 2013 2 KAPITEL 1: FORMÅL 3 KAPITEL 2: ADGANGSKRAV 4 KAPITEL 3: UDDANNELSENS OPBYGNING 5 KAPITEL 4: UNDERVISNINGSFORMER 6 KAPITEL 5:

Læs mere

STUDIEORDNING FRANSK... 2

STUDIEORDNING FRANSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FRANSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 6 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 6 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5

FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5 GENERELT OM KANDIDATUDDANNELSEN I VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION...

Læs mere

STUDIEORDNING SPANSK... 2

STUDIEORDNING SPANSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING SPANSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 6 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 6 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

STUDIEORDNING ENGELSK... 2

STUDIEORDNING ENGELSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING ENGELSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 6 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 6 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

STUDIEORDNING ENGELSK... 2

STUDIEORDNING ENGELSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING ENGELSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 8 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 8 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KORT OVER SKOLEN... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KORT OVER SKOLEN... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KORT OVER SKOLEN... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 6 GENERELT OM KANDIDATUDDANNELSEN I VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007 Prøvebeskrivelser for moduler på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer foråret 2007 ALLE SPROG...2 4. semesters projekt...2 ENGELSK...3 Virksomhedskommunikation...3 Interkulturel kommunikation...4 Globalisering...5

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER Februar 2003 Senest revideret marts 2007 STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I ETIK OG

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER Februar 2003 Senest revideret februar 2003 STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I ETIK OG

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Idéhistorie

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K Februar 2001 Senest revideret marts 2007 Studieordning for kandidatuddannelsen i Kognitiv

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS.

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. 1. Studieordningens rammebestemmelser Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere