Selvevaluering for skoleåret Skolen har gennemført sit 14. år. I år har vi haft 249 elever og 20 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevaluering for skoleåret 2011-2012. Skolen har gennemført sit 14. år. I år har vi haft 249 elever og 20 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte."

Transkript

1 Selvevaluering for skoleåret Skolen har gennemført sit 14. år. I år har vi haft 249 elever og 20 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte. Skolens fysiske rammer. Skolens bygninger er 11 år gamle. Facaderne blev malet for et år siden, og de fremstår smukke. Vi mangler at få malet både Oasen og Halmhuset. Halmhuset er næsten færdigbygget, der mangler bla. Ovenlysvinduer. Der er sat almindelige vinduer og døre i. Skolen låner pavillioner indtil vi har færdigbygget 1. salen på husmandsstedet. De 2 årlige arbejdsweekender hvor forældre og elever hjælper til med at renovere, vedligeholde og forskønne skolen har været velbesøgt, og vi kan igen i år se, hvordan der til stadighed er tiltag i de fysiske omgivelser. Der blev gjort mange tiltag til at vi kunne opbygge vores økologiske kultur laboratorium. Sidste år byggede daværende 3. klasse en balance mur i skolegården. Muren bølgen har fået en smuk blå farve, og virker både som balance mur og en rumopdeler i skolegården. Også i dette skoleår har mange klasser haft havebrug på skemaet, og der er anlagt både nytte-, urte- og klosterhave. Der er også gjort klar til kompost bunker i alle stadier. Skolens psykiske arbejdsmiljø I foråret har vi arbejdet med en evalueringsmodel, hvor man kunne evaluere sin dag dagligt ved hjælp af små kugler. Resultatet var meget positivt, om det er fordi at alle dage bare var gode, eller fordi evalueringsmodellen ikke opsamler den belastning der er over tid. Vi samler op på det psykiske arbejdsmiljø i vores medarbejder mandat. Sikkerhedsudvalget har sidst år lavet en APV (arbejdspladsvurdering) gennem et digitalt system. Det viser vi havde udfordringer med vores rengøringsstandart og vores IT. Disse og andre områder bliver der taget hånd om, og vi følger det nøje. Kollegerne beskriver at de trives på og med jobbet, og ikke føler sig stressede. Der er udtrykt tillid til ledelsen, og en tro på, at man kan få hjælp hvis man behøver. Medarbejdermandatet har løbende medarbejderudviklingssamtaler med alle ansatte, som en del af den enkeltes trivsel og udvikling i deres arbejde.

2 Vi har desværre grundet langtids sygdom uden udsigt til tilbagevenden måtte afskedige en medarbejder. Skolens ledelsesstruktur Den ny ledelsesform blev iværksat i august Mandaterne arbejder ud fra deres mandatbeskrivelser. Evalueringen, som var påtænkt sidste i 2010 blev arbejdet med i 11 og 12. Vi forventer den endelig afslutning af evalueringen i februar Den 1. august 2010 tiltrådte ny skoleleder Helle Karlsson, og det er der blevet bakket rigtigt godt op om. Evaluering af undervisningen generelt Skolen evaluerer hvert år sine elever igennem et fyldigt vidnesbyrd (skriftlig udtalelse) til hver enkelt. Vidnesbyrd gives efter og 10. klasse. I de mindste klasser henvender vidnesbyrdet sig til forældrene, der dog kan bruge visse dele deraf som grundlag for samtaler med barnet. 6. klasses vidnesbyrd er skrevet til eleven i du-form, men med krav om, at forældrene også læser det, da de vil kunne uddrage noget andet deraf end eleven. 8.- og 10. klasses vidnesbyrd er skrevet til eleven, men også rettet mod samfundet og det videre skoleforløb den enkelte måtte vælge. Vidnesbyrdet eller elevevalueringen sker på baggrund af den konkrete undervisning i de forskellige fag. Da store dele af undervisningen i skolens fagkreds foregår som periodeundervisning over 3-4 uger, lægges der fra skolens side vægt på, at eleverne i de større klasser får tilbagemelding om undervisningsforløbet efter periodens afslutning. Der skrives således vidnesbyrd året igennem hvilket giver eleven mulighed for løbende at tage henvisninger, opfordringer og erfaringer til sig. Ved skoleårets afslutning samles disse så med udtalelserne fra bevægelsesfagenes, håndværks- og kunstundervisningens pensumbeskrivelser for de enkelte fag. En præcis og fyldestgørende pensumbeskrivelse er især vigtig for eksterne læsere af vidnesbyrdet, hvorfor der lægges mest vægt på denne i overskolen. Internt stilles der visse krav til vidnesbyrdet: 1. Indstilling til faget. (Engagement og koncentration. Begejstring og undren. Hukommelse og fantasi) 2. Elevens evne til at bearbejde det faglige. (Balance mellem at være reproducerende og skabende; nøgternt refererende og selvstændigt bedømmende. Den æstetiske arbejdsproces i arbejdet med skrift og tegninger/illustrationer.) 3. Elevens kunnen. Standpunkt i faget. 4. Elevens udviklingsbillede. Hvor skal der fremover sættes ind.

3 (Hvad af dybere værdi har eleven udviklet, og hvad bør bestræbes eller kræves? Er eleven udholdende, trofast og pligtopfyldende?) 5. Social indstilling i det daglige arbejde. (Hvad har eleven givet noget til fællesskabet og hvordan. Kan eleven arbejde sammen med andre i gruppearbejde?) Igennem kendskab til læreplanen og også forståelsen for menneskekundskaben, forsøger læreren at skildre elevens evner i forhold til dennes viljes-, følelses- og bevidsthedsudvikling under hensyntagen til elevens alder. Evaluering af undervisningen for skoleåret Evaluering af undervisningen i underskolen: og 4. klasse Klasserne har i store træk været igennem det, de ud fra undervisningsplanerne skal og har som helhed lært stoffet. De elever der har brug for ekstra hjælp og støtte, får det i vores specialundervisning. Derudover gør klasselærerne en ekstra indsats for at give dem hvad de har brug for. 1. klasse Regning: Med udgangspunkt i romertallene har eleverne fået et forhold til tallenes værdi og har derefter stiftet bekendtskab med de 4 regnearter og kan bruge dem i det små. Klassen har øvet tabellerne til og med 10 tabellen. Dansk: Klassen har brugt lang tid på lære de enkelte bogstaver at kende og kunne skrive dem smukt. De kan alle de store bogstaver, kender vokaler og konsonanter og har skrevet en hel del. De fleste elever er begyndt på læseprocessen. Gennem sange, lege og vers har klassen begyndende fået en fornemmelse af det engelske sprog. Eurytmi: Eurytmien har været bygget op over forskellige eventyr, hvor de fleste af elementerne er lagt ind. Der er arbejdet med: Kredsøvelser. Skift mellem buede og lige veje, koordinationsøvelser, rytmer, toner, vokaler og konsonanter med særlig vægt på tonehøjde.

4 . 2. klasse Regning: Klassen har fortsat øvet tabellerne til og med 12 tabellen De 4 regnearter er forsat øvet Opstilling af multiplikation og subtraktion samt addition er indlært og øvet. Dansk: Klassen har først på skoleåret afsluttet indlæringen af de små bogstaver. Alle elever er i fuld gang med læseprocessen, har haft flere små læsebøger i løbet af skoleåret. Håndskriften er blevet øvet dagligt. Sproget er blevet øvet ved hjælp af recitation, vers, sange og lege. Der er indøvet ca. 200 engelske navneord. Eurytmi: Der er arbejdet med: Vokaler og konsonanter, vokalerne intensivt og med større bevidsthed på de enkelte lyde. Tonehøjde og rytmer, koordinationsøvelser, kredsøvelser, kvadratformer med skift mellem lige og buede veje, øvelserne jeg og du er vi. Vi har også arbejdet med enkle geometriske spejlformer. 3. klasse Regning: Mål og vægt har været hovedtemaet i årets regnetimer. Eleverne har mødt de gamle mål: fod, alen, favn osv. og er derfra gået videre til metersystemet. De 4 regnearter er blevet øvet grundigt både mundtligt og skriftligt. De har lært at opstille regnestykkerne korrekt. Klassen har bygget en balance mur på 22 meter, og der er også i den processen blevet regnet, målt og vejet. Tabellerne er øvet op til 12 tabellen. Dansk: At stave rigtigt og at læse smukt har eleverne haft brug for at arbejde meget med. Derudover er vi begyndt på grammatik: Navneord, udsagnsord og tillægsord. Eleverne har lært og øvet skråskrift.

5 Sprogets udtale er blevet ved, at undervisningen er foregået på engelsk. At formulere selvstændige sætninger er øvet gennem små dialoger og at skrive på engelsk er påbegyndt. Der er øvet navne- og udsagnsord. Eurytmi: Der er arbejdet med: bevidstgørelse af det eurytmiske alfabet, mol- og dur tertsen, tonebevægelser, lemniskatformer, kvadratformer med skift mellem lige og buede veje, spørgsmål/svar på spiralformer på kreds. 4. klasse Matematik: De små tabeller og tabeller op til 20 tabellen er grundigt øvet. Tekststykker er indført. Færdighedsregning i de 4 regnearter er videreført fra 3. klasse, med ugentlige opgaver. Brøkregning er øvet med addition, subtraktion og multiplikation samt som forholdstal, og med fællesnævner og arbejdet med at forkorte og udvide. Dansk: Der er indført sammenhængende formskrift. Læsning er øvet dels individuelt i forbindelse med selvstændige skriftlige opgaver dels via klassesæt og morgensange. Eleverne har øvet selvstændig formulering af tekst gennem skriftlige opgaver, bl.a. ved små stile og historier, og beskrivelsen af et dyr. Navneordets, udsagnsordets og tillægsordets bøjninger er øvet, - der er arbejdet med stedord og forholdsord. Vi har gennemgået de forskellige tegn, og øvet en hel del stavning og selvstændig skrivning, også skriftlig genfortælling er øvet. Via samtale, små dialoger, lege, sange og recitation er udtale og ordforråd udvidet. Eleverne er begyndt at skrive ord og sætninger. Oplæsning er øvet via en lille læsebog samt ved nedskrivning og oplæsning af kendte sangtekster og vers. Grammatik: ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord samt bestemt ubestemt og bestemt artikel er øvet. Eurytmi: Klassen har arbejdet med: frontalitet i rummet på korsform, kvadrat og på spejlform med runde former. Apollinske former, dvs. former ud fra grammatikken, øvelserne jeg og du er vi og jeg og du strider heftigt hverandre, øvelsen standhaftig stiller jeg mig i tilværelsen, kobberstave stående og på bevægelig form. Bevidstheden om det eurytmiske alfabet er blevet videreudviklet gennem selvstændig udformning af ord.

6 Evaluering af undervisningen i mellemskolen: og 7. klasse Klasserne har i store træk været igennem det, de ud fra undervisningsplanerne skal og har som helhed lært stoffet. De områder, som de enkelte klasser har lagt særlig vægt på, samt de områder, der behøver større fokus i det næste skoleår nævnes nedenfor: 5.klasse Matematik: Færdighedsregningen er videreført fra underskolen. Brøkregningen i de 4 regnearter er blevet vedligeholdt. Der er indført frihåndsgeometri på basis af underskolens formtegning. Som nyt stof i 5.klasse er der lagt vægt på overgangen fra brøkregning til decimaltal. Der er arbejdet med talforståelse i form af faktorering og primtal er blevet introduceret. Dansk: Der er øvet grundlæggende forståelse af tegnsætningsprincipperne, samt fastholdelse i læsefærdighed gennem flere boganmeldelser. Arbejdet med grammatik er blevet videreført. Oplæsningens kunst er øvet bl.a. ved arbejdet med et større skuespil. Eleverne har udført selvstændige opgaver i geografi, både skriftligt og kunstnerisk. Der er arbejdet med mundtlig fremlæggelse af andet kendt stof. Med fokus på udtale og syntaks er der arbejdet på opbyggelse og udvidelse af ordforråd; gennem samtaleøvelser, sang, læsning og recitation. Der er arbejdet med den grundlæggende grammatik med vægt på ordklasserne. Eurytmi: Fem-stjernen med lige og buede vej. 8-tal på kreds og frontalt i rummet og parvis øvelse. Harmonisk otte-tal (spejlform) Alfabetet i forbindelse med former, med hovedvægten på vokalerne. Græsk rytme (hexameter-rytmen) Kulturperioderne. Musikstykker med vægt lagt på geometriske former for der spejles og flettes parvis. Hygiejniske øvelser egnet til dette klassetrin. 6. klasse Matematik:

7 I år er der lagt særlig vægt på færdighedsregning, i procent og rentesregning, samt hovedregning og konstruktiv geometri. Algebra er påbegyndt, med udgangpunkt i tabellerne og de fire grundlæggende regnearter. Dansk: Der er øvet intenst på individuel læsetræning mht. gengivelse af indhold og forståelse af sproget. Der har været fokus på grammatik, og brug af betydnings- og retskrivnin gsordbog. Eleverne har lavet to større skriftlige opgaver med mundtlige fremlæggelser i emnerne Geografi og Romerriget. Med ekstra fokus på den mundtlige formulering, grammatikken og intonation (udtale) i mundtlige og skriftlige opgaver. Øvelse i brug af ordbog og forståelse af fonetik er påbegyndt. Eutytmi Alfabetet med vægt på konsonanterne. Interval-arbejde, specielt oktaven som et gennemgående element. Kobberstavs-øvelser Sociale øvelser med Kugle. (kredsøvelser i kanon) Koordinations og koncentrations-øvelser. Rytme og takt. Med vægt på det dynamiske. Den lille tiaoait (spejlform) Det romerske i digt og bevægelse. Svære geometriske former. Hygiejniske former passende til dette alderstrin. 7. klasse Undervisningen er gennemført i overensstemmelse med lærerplanen i fagene dansk, matematik, geografi, historie og seksualundervisning. Klassen står mål med hvad der forventes på dette klassetrin. Eurytmi Intervaller, Dur og mol. Geometriske former i rummet og gestalten. Vokalformer i rummet. Syv-stjernen Takt og rytme.

8 Drama: eurytmiske angiver til fodstilling. Eurytmiske angivelser til hovedstillinger. Koncentrationsøvelser. Stavøvelser Sociale kredsøvelser (i kanon) Hygiejniske øvelser egnet til dette klassetrin. Engelsk 7 kl, I engelsk i 7. klasse har vi primært arbejdet med at forstå og turde tale at engelsk. Vi har set en række afsnit af tv-serien Merlin med engelske undertekster og vi har reciteret og leget forskellige lege for at styrke udtale og auditiv forståelse. Vi har arbejdet med forskellige grammatiske grundbegreber med særlig vægt på kongruens, ordbogsopslag og stavning, og vi har arbejdet med det engelske sprogs oprindelse og nuværende udbredelse. Vi har læst et udvalg af småtekster bl.a. af R. Kipling, og vi tyvstartede læsningen af A Christmas Carol af Charles Dickens. Endelig har vi har en temadag med de engelske tal på mange måder klasse Fysik, kemi og biologi: Klasserne har modtaget den undervisning, som planen lægger op til i ovenstående fag. Der er lagt særlig vægt på den praktiske undervisning i botanik i 5. klasse, som har arbejdet med havebrug. Evaluering af undervisningen i overskolen klasse Klasserne har været igennem det, de ud fra undervisningsplanerne skal og har som helhed tillært sig pensum. De områder, som de enkelte klasser har lagt særlig vægt på, samt de områder, der behøver fokus i det næste skoleår er nævnt nedenfor. 8. klasse Matematik: Færdighedsregning er repeteret grundigt. Der har været lagt særlig vægt på lineær algebra og løsning af ligninger, herunder mere avanceret brøkregning. Lineære sammenhænge er blevet introduceret. Klassen har opfyldt mål efter 8. klasse. 8. klasse Dansk Fra sommerferien og frem til efterårsferien og dernæst fra vinterferien og skoleåret ud har 8.klasse haft dansk med særlig vægt på form og grammatik. Vi har arbejdet målrettet med de tre hovedordklasser, et eller to ord, store/små bogstaver, afsnit, forkortelser, opsætning af tekster, håndskriftes udformning og lignende.

9 Arbejdsformen har været opgaver løst og diskuteret i klassen og i forårssemesteret mindre stile som lektie til hver uge. Klassen har læst få korte tekster og en afsluttet skoleåret med en selvvalgt bog. Dansk og litteratur i 8. kl Klassen begyndte året med mange forskellige skriveøvelser. Vi skrev på ord med flere betydninger, på slutninger, indledninger, begreber og alt muligt andet. Så jeg kunne fornemme dem fagligt og de kunne blive glade for at skrive. Efterfølgende er der overordnet arbejdet med tekstlæsning, fortolkning, begyndende analyse, kendskab til forskellige genre, grammatik og fremstilling af selvstændige tekster. Alt dette på et mundtligt og et skriftligt plan. Klassen har, sammen med mig, læst og bearbejdet Skyggernes hus af Bjarne Reuter. Der er blevet arbejdet med 2-måneders opgaven Fra råstof til produkt, både praktisk og teoretisk. Altså problemformuleringer, konklusioner, læsestrategier, søgning af oplysninger, kildekritik, planche info osv osv.. Der er laver lidt diktater, diverse småprøver og øvelser indenfor stavning og ordforståelse osv. Puk havde en periode på et par måneder, hvor hun læste en af mine dansktimer. I de timer arbejdede klassen med grammatiske emner. I den første (og eneste) periode i litteratur, arbejdede klassen med tekster af nordiske forfattere, fra midten af 1800-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet. Bl.a. Herman Bang, Amalie Skram, A.G. Meyer og Henrik Pontoppidan. Arbejdet var med til at belyse den samfundsudvikling, som foregik i Danmark på det tidspunkt. Merete Krabbe 8. klasse engelsk I engelsk har vi arbejdet med mange forskellige tekster med hovedvægt på genfortælling. Vi har dels arbejdet individuelt, dels i grupper med fremlæggelse for resten af klassen. Inden for grammatikken har modalverber, regelmæssige og uregelmæssige verber, kongruens og at kunne holde tiden i sit skriftlige arbejde været i højsædet. I begyndelsen af året læste eleverne en bog på egen hånd og lavede en kort bograpport om den. Op til jul læste vi Anne Franks dagbog (A Diary of a Young Girl) og i foråret Treasure Island, som blev optakten til et større projekt om pirater. Af øvrige tekster kan nævnes: The Swan, The Selfish Giant, Lord of the Dance, If, How the Camel got his Hump, The Elephant s Child, How the Leopard Got his Spots og endelig sluttede vi skoleåret af med The Child s Story af Charles Dickens. I tilknytning til værkerne har vi i klassen talt om forfatterne og deres tid. Vi har som opfølgning på Anne Franks dagbog set Schindler s List. Fysik: Hydromekanik og elektricitetslære har været de to store emner, herunder opfinder så som mens optik og akustik ikke har indgået i undervisningen. Optik blev taget op i

10 biologi i forbindelse med øjet. Eleverne har udarbejdet mindre selvstændige opgaver med såvel et teoretisk som praktisk indhold, endvidere har eleverne lavet elevopgaver indenfor elektricitetslære. Kemi: Naturens kulstof- og nitrogenkredsløb er gennemgået, og i forbindelse med dette menneskets afhængighed af naturen samt oxidations- og reduktionsprocesserne. Der har været indføring i fedt, protein og kulhydrater og med dem grundstofferne Kulstof, Nitrogen og Oxygen. Fødevarernes produktion og udvikling gennem tiden er delvist gennemgået. Perioden har strakt sig over 3 uges hovedfag (36 lektioner).hvor Der er introduceret til den naturvidenskabelige metode til opstilling og beskrivelse af kemiforsøg samt det periodiske system til næste år. Geografi: Klassen arbejdede med globale mønstre i kontinenter, bjergkæder og havdybde. Principper i pladetektonik, vulkaniske samt klimatologiske og meteologiske forhold. Der blev gjort øvelser i kortlæsning og arbejdet med specifikke lokaliteters klima i grupper. Biologi 8. kl. I 8. klasse har vi set indgående på, hvordan knogler, led og muskler fungerer sammen og udgør fundamentet for alle vore handlinger. Vi har sammenlignet vores skelet med dyrenes og set, hvordan dyrene har udviklet særpræg, som gør dem eminent dygtige til at svømme, flyve, grave og løbe. Mennesket derimod har frie hænder, sprog og tænkning til at opfinde maskiner, som kan efterligne dyrene og udføre alle deres bedrifter. Vi har set på øjet, vores vindue ud til verden og hørt om øret og den ganske særlige indretning i det indre øre, som også hjælper os med at holde balancen. I denne periode har vi tilegnet os stoffet, både ved at skrive, men især også ved at tegne. Vi har lavet forsøg, så vi på egen krop kunne mærke, hvordan bevægeapparat, øje og øre fungerer. Økologi 8. klasse Økologiperioden i 8. klasse handler om at se på naturen, der omgiver os, og menneskets plads i den. Vi har gennemgået de fire naturriger (naturstigen), og har dels set på det karakteristiske ved hvert

11 enkelt trin, dels på hvilken måde de indbyrdes hænger sammen og belyst det med udvalgte fødekæder i forskellige biotoper. Vi har set på menneskets rolle som forvalter af naturen og har brugt det økologisk drevne landbrug som et positivt eksempel på bevidst forvaltning og rovdriften på de tropiske regnskove som et eksempel på det modsatte. I løbet af perioden har vi tillige beskæftiget os med klassificering og den begrænsende faktor. I forbindelse med økologiperioden var klassen på landbrugstur på Svanholm og siden på endagsbesøg på en økologisk planteavlsbedrift. 9. klasse Matematik: Problem- og færdighedsregning er blevet trænet grundigt. En række nye emner er blevet introduceret herunder parabler, hyperbler, ellipser og deres konstruktion ud fra funktionsudtryk samt det binære talsystem og udvidet sandsynlighedsregning og statistik. Klassen har opfyldt lærerplanens mål efter 9.klasse Dansk og litteratur: 1. periode.tema: kærlighed Første del af perioden arbejdede klassen med forskellige historier og noveller omhandlende temaet Kærlighed Anden del af perioden blev brugt til et kreativt skriveforløb. 2. periode.tema: Humor Der blev arbejdet med temaet Humor, både via film, såsom stand-up, monty phyton, normaler weize o.s.v. og tekster. Selve begrebet blev forsøgt defineret. Engelsk Klassen har gennem året arbejdet med grammatik, læsning, samtale og skriftlighed. Der er blevet læst engelsk litteratur af både nyere og ældre dato. Det læste stof har været udgangspunkt for samtale på engelsk. Grammatikken har vi arbejdet med via det læste stof og via en grammatikbog. Eleverne har læst højt, for at træne intonation og udtale og de har skrevet mindre selvstændige tekster over frie og bundne emner. Der er lavet diktater og orddiktater og vi har lavet forskellige lege og øvelser, for at træne det talte sprog og komme af med den barriere mange elever oplever at have, når de skal tale et fremmed sprog med andre dansksprogede.

12 Merete Krabbe Klassen har gennem året arbejdet med grammatik, læsning, samtale og skriftlighed. Der er blevet læst engelsk litteratur af både nyere og ældre dato. Uddrag af Nelson Mandelas biografi er blevet læst og bearbejdet på flere måder. Det læste stof har været udgangspunkt for samtale på engelsk. Grammatikken har vi arbejdet via det læste stof og via en grammatikbog. Eleverne har læst højt, for at træne intonation og udtale og de har skrevet mindre selvstændige tekster over frie og bundne emner. Der er lavet diktater og ord diktater og vi har lavet forskellige lege og øvelser, for at træne det talte sprog og komme af med den barriere mange elever oplever at have, når de skal tale et fremmed sprog med andre dansksprogede. Fysik Det overordnede emne var varmelæren, som blev studeret teoretisk og via mindre forsøg. Forskellige kraftvarme maskiner blev gennemgået med hovedvægt på dampmaskinen og dieselmotor. Eleverne var på ekskurtion til et fjernvarmeværk på Teknisk Museum og Dieselhouse. Klassen har opfyldt mail efter 9. klasse. Kemi: Hovedparten af stoffet i undervisningsplanen er gennemført, mens kulhydraters og fedts opbygning og egenskaber er gennemgået i 8. klasse. Alkymiens udvikling gennem tiderne og frem til i dag er teoretisk gennemgået. Det periodiske system er introduceret og primært oxygen, brint og kulstof er gennemgået. Eleverne har lært at aflæse hovedgrupper og perioder samt gennemgået atomernes opbygning ud fra teoriens grundelementer.. Forbrændingsprocesser og dermed kulstof er grundigt undersøgt i praksis og teori. Sukkers nedbrydnings- og gæringsprocesser er ligeledes afprøvet i teori og praksis, så de herigennem har fået kendskab til destillation og fremstilling af alkoholer, ether og organiske syrer. Fremstillingsmetoder gennem tiden og frem til i dag er gennemgået i teorien. Geografi: Hovedpensum har været geologi og som tema er valgt Island. I perioden har indgået en uges ekskursion til Island med geologiske fænomener: pladetektonik, bjergartsbestemmelse, gletschergeologi, men også en geografisk beskrivelse af Island herunder naturgrundlag og levevilkår. Endvidere en overordnet gennemgang af bjergartstyper, cyklus og mineraler. Undervisningen har opfyldt lærerplanens mål efter 9. klasse.

13 Biolog 9. og 10. klasse biologi 9. klasse. I biologi i 9. klasse har vi gennemgået menneskets overflade såvel den indvendige som den udvendige og de dertil knyttede sanser: Føle-, lugt- og smagssans. Vi har talt om sansernes egentlige natur og har udført en række forsøg, hvor eleverne har oplevet sansernes virkning på egen krop. I slutningen af perioden har vi gennemgået konceptionen og det tidlige fosters udvikling, udviklingen af fosterets kønsorganer til henholdsvis pige og dreng, samt set på de forskelle der kendetegner kønnenes udvikling i puberteten. I biologi i 10. klasse samles trådene fra de foregående år på et fagligt højere niveau. På dette klassetrin repeteres organsystemerne, og der ses på deres indbyrdes samvirke. Nyt stof er nervesystemet, som bliver betragtet evolutionært, topografisk og funktionsmæssigt på et overordnet orienterende plan. I forlængelse af biologiperioden tilbydes kursus i førstehjælp, der afsluttes med udlevering af et førstehjælpsbevis fra Dansk Røde kors. 1. august 2011 Helle Karlsson Skoleleder

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Indholdsfortegnelse Elevernes udbytte af undervisningen... 3 Udtalelser... 3 Skriftlig tilbagemelding på selvstændige skriftlige opgaver.... 4 Mundtlig

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Årsplan for hovedfag i 2. klasse Nanna Ramnæs Skoleåret Rudolf Steinerskolen i københavn. Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber

Årsplan for hovedfag i 2. klasse Nanna Ramnæs Skoleåret Rudolf Steinerskolen i københavn. Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 33-35 Dansk Hver elev har fået et personligt vidnesbyrd Eleven lærer at stå frem solo med alles skrevet af undertegnede og dette skal eleven opmærksomhed

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for dansk i 1.kl. 2011-2012 Udarbejdet af Jane Kinnberg Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33,34,35 ROBOT emne. Vi indretter os. Lære bogstavernes lyde

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn B Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Evaluering af undervisningen i DA Dansk: Karin Tychsen. Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse.

Evaluering af undervisningen i DA Dansk: Karin Tychsen. Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse. Evaluering af undervisningen i DA 2010-11. Dansk: Karin Tychsen Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse. (uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). For børnehaveklassen

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17

Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17 Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17 Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål. Kommunikation og interkulturel kompetence er centrale mål for undervisningen

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Evaluering. Skoleåret

Evaluering. Skoleåret Skoleåret 2016-17 Evaluering Evalueringsplanen er en selvevaluering med det dobbelte formål både at være det interne værktøj, der kan støtte op om konstruktive udviklingsprocesser og samtidigt være den

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Tysk

Undervisningsplan. Fag : Tysk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Tysk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn C Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

Dansk i 1. klasse. kunne skrive enkle tekster om egne oplevelser, ud fra fantasi og billeder

Dansk i 1. klasse. kunne skrive enkle tekster om egne oplevelser, ud fra fantasi og billeder Danskfagets overordnede formål: at eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet at eleverne får lyst til at bruge sproget alsidigt og i samspil med andre at eleverne bliver

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Å rsplan i dansk for 3. klasse

Å rsplan i dansk for 3. klasse Å rsplan i dansk for 3. klasse 2014-2015 Undervisningen vil dagligt variere mellem gennemgang ved smart board, individuelt, par- og gruppearbejde e diskussioner og fremlæggelser. Der vil næsten dagligt

Læs mere

Årsplan for dansk 2. a

Årsplan for dansk 2. a Arbejdsområder og materialer: Årsplan for dansk 2. a Læsning: I anden klasse bruger vi systemet Den første læsning 2, som er en fortsættelse af danskbogs-systemet fra første klasse. Der arbejdes fortsat

Læs mere

Årsplan for 5./6.klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole

Årsplan for 5./6.klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole Årsplan for 5./6.klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole Skriftlig dansk.: Dansk - Daglig Dosis 5 + 6 (retskrivning: øvelser, diktat) - Grammatik og tegnsætning - Skriveværksted (Springbrættet)

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Af Katja Dollerup Schmidt Poulsen Børnene der modtager dansk-undevisning på den Skandinaviske Skole i Maputo er spredt

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Undervejs vil vi også deltage i forskellige projekter som Aktiv rundt i Danmark, Læseraketten, uge sex, etc.

Undervejs vil vi også deltage i forskellige projekter som Aktiv rundt i Danmark, Læseraketten, uge sex, etc. Årsplan 2015/2016 Dansk 4.klasse Årsplanen herunder er vejledende. Der vil som altid kunne ske ændringer af årsplanen i løbet af året, hvis der dukker et emne op, som pludselig er meget aktuelt eller spændende.

Læs mere

Undervisningsplan med slut- og delmål for. biologi

Undervisningsplan med slut- og delmål for. biologi Undervisningsplan med slut- og delmål for biologi Formål Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer, mennesket og den omgivende natur, om miljø og

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Skoleår 2015/2016 Uge Emne Mål Arbejdsform/metode Materialer 33-38 Basisdansk -Lære hinanden at kende -At kunne bruge talesproget i samtale, samarbejde og kunne

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2016/2017

Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Formålet med danskundervisningen er ifølge Fælles Mål at: Fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2015-16 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Natur/Teknik Matematik Dansk Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder/mål. Skriveøvelser

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder/mål. Skriveøvelser Dansk 35-38 Kalligrafikursus Mediekundskab 40-41 Mediekundskab Grammatik, herunder ordklasser, formlære og syntax. Tegnsætning. 43-44 Mediekundskab Kommatering 46-51 Kursus i læsetræning Biografier 2-4

Læs mere

Årsplan 5.-7. C 2012/2013

Årsplan 5.-7. C 2012/2013 Årsplan 5.-7. C 2012/2013 Klasselærere: Lise-Lotte Kallesøe og Jan Mastrup Status: Klassen består af 5 drenge og 4 piger i alderen 11-12 år. Klassen er en sammenbragt klasse, der består af elever fra to

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Årsplan for dansk 3.-4.klasse

Årsplan for dansk 3.-4.klasse Årsplan for dansk 3.-4.klasse I den faste morgenlektion efter morgensamling, vil vi i dansk arbejde med følgende; Mandag: læsebånd + skrivebog Tirsdag: læsebånd + diktat Onsdag: læsebånd + bibliotekstid

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2014-15 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Samfundsfag Matematik Nyheder Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk.

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Links: http://www.ryparkenskole.dk/index.php?id=121 Forord: Det skal fortsat være

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Eleverne er meget glade for billedkunst. De er kreative og laver nogle gode resultater.

Eleverne er meget glade for billedkunst. De er kreative og laver nogle gode resultater. Evaluering DB april 2012 DB Billedkunst Jeff Weber Eleverne er meget glade for billedkunst. De er kreative og laver nogle gode resultater. Jeg synes, at mange er gode til at bruge deres fantasi, og udtrykke

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: TES og ACH De ugentlige dansktimer vil bestå af: Dansk undervisningsplan - Kursus i analyse, stilskrivning, grammatik og genrearbejde - Frilæsning - Den resterende tid anvendes til hhv. selvstændigt

Læs mere

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Formålet med undervisningen i natur og teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

3. Peter Tordenskjold. Årsplan 2015 2016 (Dansk MVM)

3. Peter Tordenskjold. Årsplan 2015 2016 (Dansk MVM) Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af dansk i 3 klasse, er de mål og trinmål, som står beskrevet i Fælles mål Dansk. De kan læses i sin helhed på: www.uvm.dk Jeg forbeholder mig

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade 13 3720 Aakirkeby Att: Skoleleder Lene Due Madsen Skolekode: 400034 Rønne d. 28.2.2016 Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Tilsynet

Læs mere

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen For skoleåret 2013-2014 på Skovgårdsskolen Mål: Formålet med undervisningen i de naturvidenskabelige fag er, at eleverne opnår indsigt og tilegner sig viden i vigtige fænomener og sammenhænge i naturen,

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Årsplan for dansk 2017/2018 Læsehold 1

Årsplan for dansk 2017/2018 Læsehold 1 Årsplan for dansk 2017/2018 Læsehold 1 Informationer om danskundervisningen på Læsehold 1 Underviser: Anne Bach Linnemann Antal af elever: 10 elever Klassetrin: Fem elever i 0. klasse, to elever i 1. klasse

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger).

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger). Fag:Tysk 31-36 Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

ÅRSPLAN I DANSK 3. KLASSE

ÅRSPLAN I DANSK 3. KLASSE ÅRSPLAN I DANSK 3. KLASSE 2014/2015 Lærer: Boushra Chami Uge Emne Formål og aktiviteter 33 Repetition af alfabetet: Hvilke er vokaler/konsonanter? 34 Bogstavernes - form og lyd 35 Arbejde med stavelser,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af midtvejsevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til første evaluering projektstart. Didaktiske

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik 1 Faglig årsplan for 2. klasse Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv... Undervisningen tilrettelægges, så

Læs mere

Vi har bevægelsesfremmende og stimulerende møbler, som medvirker til at eleverne kan vælge arbejdsmiljø.

Vi har bevægelsesfremmende og stimulerende møbler, som medvirker til at eleverne kan vælge arbejdsmiljø. Årsplan for 3.a + 3.b i Dansk Skoleåret 2012/2013 Arenaskolen Lærere: Jette Bregent Christensen og Eylem Baran Profil mål: Vi har bevægelsesfremmende og stimulerende møbler, som medvirker til at eleverne

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Årsplan Dansk 0-2. Klasse

Årsplan Dansk 0-2. Klasse Årsplan Dansk 0-2. Klasse Skoleåret 2013/14 Elevtal: I alt: 21 elever 13 piger og 8 drenge 0. klasse: 11 elever 1. klasse 7 elever 2. klasse 3 elever Timefordeling: 0. klasse: 5 ugentlige lektioner + læsning

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere