Selvevaluering for skoleåret Skolen har gennemført sit 14. år. I år har vi haft 249 elever og 20 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevaluering for skoleåret 2011-2012. Skolen har gennemført sit 14. år. I år har vi haft 249 elever og 20 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte."

Transkript

1 Selvevaluering for skoleåret Skolen har gennemført sit 14. år. I år har vi haft 249 elever og 20 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte. Skolens fysiske rammer. Skolens bygninger er 11 år gamle. Facaderne blev malet for et år siden, og de fremstår smukke. Vi mangler at få malet både Oasen og Halmhuset. Halmhuset er næsten færdigbygget, der mangler bla. Ovenlysvinduer. Der er sat almindelige vinduer og døre i. Skolen låner pavillioner indtil vi har færdigbygget 1. salen på husmandsstedet. De 2 årlige arbejdsweekender hvor forældre og elever hjælper til med at renovere, vedligeholde og forskønne skolen har været velbesøgt, og vi kan igen i år se, hvordan der til stadighed er tiltag i de fysiske omgivelser. Der blev gjort mange tiltag til at vi kunne opbygge vores økologiske kultur laboratorium. Sidste år byggede daværende 3. klasse en balance mur i skolegården. Muren bølgen har fået en smuk blå farve, og virker både som balance mur og en rumopdeler i skolegården. Også i dette skoleår har mange klasser haft havebrug på skemaet, og der er anlagt både nytte-, urte- og klosterhave. Der er også gjort klar til kompost bunker i alle stadier. Skolens psykiske arbejdsmiljø I foråret har vi arbejdet med en evalueringsmodel, hvor man kunne evaluere sin dag dagligt ved hjælp af små kugler. Resultatet var meget positivt, om det er fordi at alle dage bare var gode, eller fordi evalueringsmodellen ikke opsamler den belastning der er over tid. Vi samler op på det psykiske arbejdsmiljø i vores medarbejder mandat. Sikkerhedsudvalget har sidst år lavet en APV (arbejdspladsvurdering) gennem et digitalt system. Det viser vi havde udfordringer med vores rengøringsstandart og vores IT. Disse og andre områder bliver der taget hånd om, og vi følger det nøje. Kollegerne beskriver at de trives på og med jobbet, og ikke føler sig stressede. Der er udtrykt tillid til ledelsen, og en tro på, at man kan få hjælp hvis man behøver. Medarbejdermandatet har løbende medarbejderudviklingssamtaler med alle ansatte, som en del af den enkeltes trivsel og udvikling i deres arbejde.

2 Vi har desværre grundet langtids sygdom uden udsigt til tilbagevenden måtte afskedige en medarbejder. Skolens ledelsesstruktur Den ny ledelsesform blev iværksat i august Mandaterne arbejder ud fra deres mandatbeskrivelser. Evalueringen, som var påtænkt sidste i 2010 blev arbejdet med i 11 og 12. Vi forventer den endelig afslutning af evalueringen i februar Den 1. august 2010 tiltrådte ny skoleleder Helle Karlsson, og det er der blevet bakket rigtigt godt op om. Evaluering af undervisningen generelt Skolen evaluerer hvert år sine elever igennem et fyldigt vidnesbyrd (skriftlig udtalelse) til hver enkelt. Vidnesbyrd gives efter og 10. klasse. I de mindste klasser henvender vidnesbyrdet sig til forældrene, der dog kan bruge visse dele deraf som grundlag for samtaler med barnet. 6. klasses vidnesbyrd er skrevet til eleven i du-form, men med krav om, at forældrene også læser det, da de vil kunne uddrage noget andet deraf end eleven. 8.- og 10. klasses vidnesbyrd er skrevet til eleven, men også rettet mod samfundet og det videre skoleforløb den enkelte måtte vælge. Vidnesbyrdet eller elevevalueringen sker på baggrund af den konkrete undervisning i de forskellige fag. Da store dele af undervisningen i skolens fagkreds foregår som periodeundervisning over 3-4 uger, lægges der fra skolens side vægt på, at eleverne i de større klasser får tilbagemelding om undervisningsforløbet efter periodens afslutning. Der skrives således vidnesbyrd året igennem hvilket giver eleven mulighed for løbende at tage henvisninger, opfordringer og erfaringer til sig. Ved skoleårets afslutning samles disse så med udtalelserne fra bevægelsesfagenes, håndværks- og kunstundervisningens pensumbeskrivelser for de enkelte fag. En præcis og fyldestgørende pensumbeskrivelse er især vigtig for eksterne læsere af vidnesbyrdet, hvorfor der lægges mest vægt på denne i overskolen. Internt stilles der visse krav til vidnesbyrdet: 1. Indstilling til faget. (Engagement og koncentration. Begejstring og undren. Hukommelse og fantasi) 2. Elevens evne til at bearbejde det faglige. (Balance mellem at være reproducerende og skabende; nøgternt refererende og selvstændigt bedømmende. Den æstetiske arbejdsproces i arbejdet med skrift og tegninger/illustrationer.) 3. Elevens kunnen. Standpunkt i faget. 4. Elevens udviklingsbillede. Hvor skal der fremover sættes ind.

3 (Hvad af dybere værdi har eleven udviklet, og hvad bør bestræbes eller kræves? Er eleven udholdende, trofast og pligtopfyldende?) 5. Social indstilling i det daglige arbejde. (Hvad har eleven givet noget til fællesskabet og hvordan. Kan eleven arbejde sammen med andre i gruppearbejde?) Igennem kendskab til læreplanen og også forståelsen for menneskekundskaben, forsøger læreren at skildre elevens evner i forhold til dennes viljes-, følelses- og bevidsthedsudvikling under hensyntagen til elevens alder. Evaluering af undervisningen for skoleåret Evaluering af undervisningen i underskolen: og 4. klasse Klasserne har i store træk været igennem det, de ud fra undervisningsplanerne skal og har som helhed lært stoffet. De elever der har brug for ekstra hjælp og støtte, får det i vores specialundervisning. Derudover gør klasselærerne en ekstra indsats for at give dem hvad de har brug for. 1. klasse Regning: Med udgangspunkt i romertallene har eleverne fået et forhold til tallenes værdi og har derefter stiftet bekendtskab med de 4 regnearter og kan bruge dem i det små. Klassen har øvet tabellerne til og med 10 tabellen. Dansk: Klassen har brugt lang tid på lære de enkelte bogstaver at kende og kunne skrive dem smukt. De kan alle de store bogstaver, kender vokaler og konsonanter og har skrevet en hel del. De fleste elever er begyndt på læseprocessen. Gennem sange, lege og vers har klassen begyndende fået en fornemmelse af det engelske sprog. Eurytmi: Eurytmien har været bygget op over forskellige eventyr, hvor de fleste af elementerne er lagt ind. Der er arbejdet med: Kredsøvelser. Skift mellem buede og lige veje, koordinationsøvelser, rytmer, toner, vokaler og konsonanter med særlig vægt på tonehøjde.

4 . 2. klasse Regning: Klassen har fortsat øvet tabellerne til og med 12 tabellen De 4 regnearter er forsat øvet Opstilling af multiplikation og subtraktion samt addition er indlært og øvet. Dansk: Klassen har først på skoleåret afsluttet indlæringen af de små bogstaver. Alle elever er i fuld gang med læseprocessen, har haft flere små læsebøger i løbet af skoleåret. Håndskriften er blevet øvet dagligt. Sproget er blevet øvet ved hjælp af recitation, vers, sange og lege. Der er indøvet ca. 200 engelske navneord. Eurytmi: Der er arbejdet med: Vokaler og konsonanter, vokalerne intensivt og med større bevidsthed på de enkelte lyde. Tonehøjde og rytmer, koordinationsøvelser, kredsøvelser, kvadratformer med skift mellem lige og buede veje, øvelserne jeg og du er vi. Vi har også arbejdet med enkle geometriske spejlformer. 3. klasse Regning: Mål og vægt har været hovedtemaet i årets regnetimer. Eleverne har mødt de gamle mål: fod, alen, favn osv. og er derfra gået videre til metersystemet. De 4 regnearter er blevet øvet grundigt både mundtligt og skriftligt. De har lært at opstille regnestykkerne korrekt. Klassen har bygget en balance mur på 22 meter, og der er også i den processen blevet regnet, målt og vejet. Tabellerne er øvet op til 12 tabellen. Dansk: At stave rigtigt og at læse smukt har eleverne haft brug for at arbejde meget med. Derudover er vi begyndt på grammatik: Navneord, udsagnsord og tillægsord. Eleverne har lært og øvet skråskrift.

5 Sprogets udtale er blevet ved, at undervisningen er foregået på engelsk. At formulere selvstændige sætninger er øvet gennem små dialoger og at skrive på engelsk er påbegyndt. Der er øvet navne- og udsagnsord. Eurytmi: Der er arbejdet med: bevidstgørelse af det eurytmiske alfabet, mol- og dur tertsen, tonebevægelser, lemniskatformer, kvadratformer med skift mellem lige og buede veje, spørgsmål/svar på spiralformer på kreds. 4. klasse Matematik: De små tabeller og tabeller op til 20 tabellen er grundigt øvet. Tekststykker er indført. Færdighedsregning i de 4 regnearter er videreført fra 3. klasse, med ugentlige opgaver. Brøkregning er øvet med addition, subtraktion og multiplikation samt som forholdstal, og med fællesnævner og arbejdet med at forkorte og udvide. Dansk: Der er indført sammenhængende formskrift. Læsning er øvet dels individuelt i forbindelse med selvstændige skriftlige opgaver dels via klassesæt og morgensange. Eleverne har øvet selvstændig formulering af tekst gennem skriftlige opgaver, bl.a. ved små stile og historier, og beskrivelsen af et dyr. Navneordets, udsagnsordets og tillægsordets bøjninger er øvet, - der er arbejdet med stedord og forholdsord. Vi har gennemgået de forskellige tegn, og øvet en hel del stavning og selvstændig skrivning, også skriftlig genfortælling er øvet. Via samtale, små dialoger, lege, sange og recitation er udtale og ordforråd udvidet. Eleverne er begyndt at skrive ord og sætninger. Oplæsning er øvet via en lille læsebog samt ved nedskrivning og oplæsning af kendte sangtekster og vers. Grammatik: ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord samt bestemt ubestemt og bestemt artikel er øvet. Eurytmi: Klassen har arbejdet med: frontalitet i rummet på korsform, kvadrat og på spejlform med runde former. Apollinske former, dvs. former ud fra grammatikken, øvelserne jeg og du er vi og jeg og du strider heftigt hverandre, øvelsen standhaftig stiller jeg mig i tilværelsen, kobberstave stående og på bevægelig form. Bevidstheden om det eurytmiske alfabet er blevet videreudviklet gennem selvstændig udformning af ord.

6 Evaluering af undervisningen i mellemskolen: og 7. klasse Klasserne har i store træk været igennem det, de ud fra undervisningsplanerne skal og har som helhed lært stoffet. De områder, som de enkelte klasser har lagt særlig vægt på, samt de områder, der behøver større fokus i det næste skoleår nævnes nedenfor: 5.klasse Matematik: Færdighedsregningen er videreført fra underskolen. Brøkregningen i de 4 regnearter er blevet vedligeholdt. Der er indført frihåndsgeometri på basis af underskolens formtegning. Som nyt stof i 5.klasse er der lagt vægt på overgangen fra brøkregning til decimaltal. Der er arbejdet med talforståelse i form af faktorering og primtal er blevet introduceret. Dansk: Der er øvet grundlæggende forståelse af tegnsætningsprincipperne, samt fastholdelse i læsefærdighed gennem flere boganmeldelser. Arbejdet med grammatik er blevet videreført. Oplæsningens kunst er øvet bl.a. ved arbejdet med et større skuespil. Eleverne har udført selvstændige opgaver i geografi, både skriftligt og kunstnerisk. Der er arbejdet med mundtlig fremlæggelse af andet kendt stof. Med fokus på udtale og syntaks er der arbejdet på opbyggelse og udvidelse af ordforråd; gennem samtaleøvelser, sang, læsning og recitation. Der er arbejdet med den grundlæggende grammatik med vægt på ordklasserne. Eurytmi: Fem-stjernen med lige og buede vej. 8-tal på kreds og frontalt i rummet og parvis øvelse. Harmonisk otte-tal (spejlform) Alfabetet i forbindelse med former, med hovedvægten på vokalerne. Græsk rytme (hexameter-rytmen) Kulturperioderne. Musikstykker med vægt lagt på geometriske former for der spejles og flettes parvis. Hygiejniske øvelser egnet til dette klassetrin. 6. klasse Matematik:

7 I år er der lagt særlig vægt på færdighedsregning, i procent og rentesregning, samt hovedregning og konstruktiv geometri. Algebra er påbegyndt, med udgangpunkt i tabellerne og de fire grundlæggende regnearter. Dansk: Der er øvet intenst på individuel læsetræning mht. gengivelse af indhold og forståelse af sproget. Der har været fokus på grammatik, og brug af betydnings- og retskrivnin gsordbog. Eleverne har lavet to større skriftlige opgaver med mundtlige fremlæggelser i emnerne Geografi og Romerriget. Med ekstra fokus på den mundtlige formulering, grammatikken og intonation (udtale) i mundtlige og skriftlige opgaver. Øvelse i brug af ordbog og forståelse af fonetik er påbegyndt. Eutytmi Alfabetet med vægt på konsonanterne. Interval-arbejde, specielt oktaven som et gennemgående element. Kobberstavs-øvelser Sociale øvelser med Kugle. (kredsøvelser i kanon) Koordinations og koncentrations-øvelser. Rytme og takt. Med vægt på det dynamiske. Den lille tiaoait (spejlform) Det romerske i digt og bevægelse. Svære geometriske former. Hygiejniske former passende til dette alderstrin. 7. klasse Undervisningen er gennemført i overensstemmelse med lærerplanen i fagene dansk, matematik, geografi, historie og seksualundervisning. Klassen står mål med hvad der forventes på dette klassetrin. Eurytmi Intervaller, Dur og mol. Geometriske former i rummet og gestalten. Vokalformer i rummet. Syv-stjernen Takt og rytme.

8 Drama: eurytmiske angiver til fodstilling. Eurytmiske angivelser til hovedstillinger. Koncentrationsøvelser. Stavøvelser Sociale kredsøvelser (i kanon) Hygiejniske øvelser egnet til dette klassetrin. Engelsk 7 kl, I engelsk i 7. klasse har vi primært arbejdet med at forstå og turde tale at engelsk. Vi har set en række afsnit af tv-serien Merlin med engelske undertekster og vi har reciteret og leget forskellige lege for at styrke udtale og auditiv forståelse. Vi har arbejdet med forskellige grammatiske grundbegreber med særlig vægt på kongruens, ordbogsopslag og stavning, og vi har arbejdet med det engelske sprogs oprindelse og nuværende udbredelse. Vi har læst et udvalg af småtekster bl.a. af R. Kipling, og vi tyvstartede læsningen af A Christmas Carol af Charles Dickens. Endelig har vi har en temadag med de engelske tal på mange måder klasse Fysik, kemi og biologi: Klasserne har modtaget den undervisning, som planen lægger op til i ovenstående fag. Der er lagt særlig vægt på den praktiske undervisning i botanik i 5. klasse, som har arbejdet med havebrug. Evaluering af undervisningen i overskolen klasse Klasserne har været igennem det, de ud fra undervisningsplanerne skal og har som helhed tillært sig pensum. De områder, som de enkelte klasser har lagt særlig vægt på, samt de områder, der behøver fokus i det næste skoleår er nævnt nedenfor. 8. klasse Matematik: Færdighedsregning er repeteret grundigt. Der har været lagt særlig vægt på lineær algebra og løsning af ligninger, herunder mere avanceret brøkregning. Lineære sammenhænge er blevet introduceret. Klassen har opfyldt mål efter 8. klasse. 8. klasse Dansk Fra sommerferien og frem til efterårsferien og dernæst fra vinterferien og skoleåret ud har 8.klasse haft dansk med særlig vægt på form og grammatik. Vi har arbejdet målrettet med de tre hovedordklasser, et eller to ord, store/små bogstaver, afsnit, forkortelser, opsætning af tekster, håndskriftes udformning og lignende.

9 Arbejdsformen har været opgaver løst og diskuteret i klassen og i forårssemesteret mindre stile som lektie til hver uge. Klassen har læst få korte tekster og en afsluttet skoleåret med en selvvalgt bog. Dansk og litteratur i 8. kl Klassen begyndte året med mange forskellige skriveøvelser. Vi skrev på ord med flere betydninger, på slutninger, indledninger, begreber og alt muligt andet. Så jeg kunne fornemme dem fagligt og de kunne blive glade for at skrive. Efterfølgende er der overordnet arbejdet med tekstlæsning, fortolkning, begyndende analyse, kendskab til forskellige genre, grammatik og fremstilling af selvstændige tekster. Alt dette på et mundtligt og et skriftligt plan. Klassen har, sammen med mig, læst og bearbejdet Skyggernes hus af Bjarne Reuter. Der er blevet arbejdet med 2-måneders opgaven Fra råstof til produkt, både praktisk og teoretisk. Altså problemformuleringer, konklusioner, læsestrategier, søgning af oplysninger, kildekritik, planche info osv osv.. Der er laver lidt diktater, diverse småprøver og øvelser indenfor stavning og ordforståelse osv. Puk havde en periode på et par måneder, hvor hun læste en af mine dansktimer. I de timer arbejdede klassen med grammatiske emner. I den første (og eneste) periode i litteratur, arbejdede klassen med tekster af nordiske forfattere, fra midten af 1800-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet. Bl.a. Herman Bang, Amalie Skram, A.G. Meyer og Henrik Pontoppidan. Arbejdet var med til at belyse den samfundsudvikling, som foregik i Danmark på det tidspunkt. Merete Krabbe 8. klasse engelsk I engelsk har vi arbejdet med mange forskellige tekster med hovedvægt på genfortælling. Vi har dels arbejdet individuelt, dels i grupper med fremlæggelse for resten af klassen. Inden for grammatikken har modalverber, regelmæssige og uregelmæssige verber, kongruens og at kunne holde tiden i sit skriftlige arbejde været i højsædet. I begyndelsen af året læste eleverne en bog på egen hånd og lavede en kort bograpport om den. Op til jul læste vi Anne Franks dagbog (A Diary of a Young Girl) og i foråret Treasure Island, som blev optakten til et større projekt om pirater. Af øvrige tekster kan nævnes: The Swan, The Selfish Giant, Lord of the Dance, If, How the Camel got his Hump, The Elephant s Child, How the Leopard Got his Spots og endelig sluttede vi skoleåret af med The Child s Story af Charles Dickens. I tilknytning til værkerne har vi i klassen talt om forfatterne og deres tid. Vi har som opfølgning på Anne Franks dagbog set Schindler s List. Fysik: Hydromekanik og elektricitetslære har været de to store emner, herunder opfinder så som mens optik og akustik ikke har indgået i undervisningen. Optik blev taget op i

10 biologi i forbindelse med øjet. Eleverne har udarbejdet mindre selvstændige opgaver med såvel et teoretisk som praktisk indhold, endvidere har eleverne lavet elevopgaver indenfor elektricitetslære. Kemi: Naturens kulstof- og nitrogenkredsløb er gennemgået, og i forbindelse med dette menneskets afhængighed af naturen samt oxidations- og reduktionsprocesserne. Der har været indføring i fedt, protein og kulhydrater og med dem grundstofferne Kulstof, Nitrogen og Oxygen. Fødevarernes produktion og udvikling gennem tiden er delvist gennemgået. Perioden har strakt sig over 3 uges hovedfag (36 lektioner).hvor Der er introduceret til den naturvidenskabelige metode til opstilling og beskrivelse af kemiforsøg samt det periodiske system til næste år. Geografi: Klassen arbejdede med globale mønstre i kontinenter, bjergkæder og havdybde. Principper i pladetektonik, vulkaniske samt klimatologiske og meteologiske forhold. Der blev gjort øvelser i kortlæsning og arbejdet med specifikke lokaliteters klima i grupper. Biologi 8. kl. I 8. klasse har vi set indgående på, hvordan knogler, led og muskler fungerer sammen og udgør fundamentet for alle vore handlinger. Vi har sammenlignet vores skelet med dyrenes og set, hvordan dyrene har udviklet særpræg, som gør dem eminent dygtige til at svømme, flyve, grave og løbe. Mennesket derimod har frie hænder, sprog og tænkning til at opfinde maskiner, som kan efterligne dyrene og udføre alle deres bedrifter. Vi har set på øjet, vores vindue ud til verden og hørt om øret og den ganske særlige indretning i det indre øre, som også hjælper os med at holde balancen. I denne periode har vi tilegnet os stoffet, både ved at skrive, men især også ved at tegne. Vi har lavet forsøg, så vi på egen krop kunne mærke, hvordan bevægeapparat, øje og øre fungerer. Økologi 8. klasse Økologiperioden i 8. klasse handler om at se på naturen, der omgiver os, og menneskets plads i den. Vi har gennemgået de fire naturriger (naturstigen), og har dels set på det karakteristiske ved hvert

11 enkelt trin, dels på hvilken måde de indbyrdes hænger sammen og belyst det med udvalgte fødekæder i forskellige biotoper. Vi har set på menneskets rolle som forvalter af naturen og har brugt det økologisk drevne landbrug som et positivt eksempel på bevidst forvaltning og rovdriften på de tropiske regnskove som et eksempel på det modsatte. I løbet af perioden har vi tillige beskæftiget os med klassificering og den begrænsende faktor. I forbindelse med økologiperioden var klassen på landbrugstur på Svanholm og siden på endagsbesøg på en økologisk planteavlsbedrift. 9. klasse Matematik: Problem- og færdighedsregning er blevet trænet grundigt. En række nye emner er blevet introduceret herunder parabler, hyperbler, ellipser og deres konstruktion ud fra funktionsudtryk samt det binære talsystem og udvidet sandsynlighedsregning og statistik. Klassen har opfyldt lærerplanens mål efter 9.klasse Dansk og litteratur: 1. periode.tema: kærlighed Første del af perioden arbejdede klassen med forskellige historier og noveller omhandlende temaet Kærlighed Anden del af perioden blev brugt til et kreativt skriveforløb. 2. periode.tema: Humor Der blev arbejdet med temaet Humor, både via film, såsom stand-up, monty phyton, normaler weize o.s.v. og tekster. Selve begrebet blev forsøgt defineret. Engelsk Klassen har gennem året arbejdet med grammatik, læsning, samtale og skriftlighed. Der er blevet læst engelsk litteratur af både nyere og ældre dato. Det læste stof har været udgangspunkt for samtale på engelsk. Grammatikken har vi arbejdet med via det læste stof og via en grammatikbog. Eleverne har læst højt, for at træne intonation og udtale og de har skrevet mindre selvstændige tekster over frie og bundne emner. Der er lavet diktater og orddiktater og vi har lavet forskellige lege og øvelser, for at træne det talte sprog og komme af med den barriere mange elever oplever at have, når de skal tale et fremmed sprog med andre dansksprogede.

12 Merete Krabbe Klassen har gennem året arbejdet med grammatik, læsning, samtale og skriftlighed. Der er blevet læst engelsk litteratur af både nyere og ældre dato. Uddrag af Nelson Mandelas biografi er blevet læst og bearbejdet på flere måder. Det læste stof har været udgangspunkt for samtale på engelsk. Grammatikken har vi arbejdet via det læste stof og via en grammatikbog. Eleverne har læst højt, for at træne intonation og udtale og de har skrevet mindre selvstændige tekster over frie og bundne emner. Der er lavet diktater og ord diktater og vi har lavet forskellige lege og øvelser, for at træne det talte sprog og komme af med den barriere mange elever oplever at have, når de skal tale et fremmed sprog med andre dansksprogede. Fysik Det overordnede emne var varmelæren, som blev studeret teoretisk og via mindre forsøg. Forskellige kraftvarme maskiner blev gennemgået med hovedvægt på dampmaskinen og dieselmotor. Eleverne var på ekskurtion til et fjernvarmeværk på Teknisk Museum og Dieselhouse. Klassen har opfyldt mail efter 9. klasse. Kemi: Hovedparten af stoffet i undervisningsplanen er gennemført, mens kulhydraters og fedts opbygning og egenskaber er gennemgået i 8. klasse. Alkymiens udvikling gennem tiderne og frem til i dag er teoretisk gennemgået. Det periodiske system er introduceret og primært oxygen, brint og kulstof er gennemgået. Eleverne har lært at aflæse hovedgrupper og perioder samt gennemgået atomernes opbygning ud fra teoriens grundelementer.. Forbrændingsprocesser og dermed kulstof er grundigt undersøgt i praksis og teori. Sukkers nedbrydnings- og gæringsprocesser er ligeledes afprøvet i teori og praksis, så de herigennem har fået kendskab til destillation og fremstilling af alkoholer, ether og organiske syrer. Fremstillingsmetoder gennem tiden og frem til i dag er gennemgået i teorien. Geografi: Hovedpensum har været geologi og som tema er valgt Island. I perioden har indgået en uges ekskursion til Island med geologiske fænomener: pladetektonik, bjergartsbestemmelse, gletschergeologi, men også en geografisk beskrivelse af Island herunder naturgrundlag og levevilkår. Endvidere en overordnet gennemgang af bjergartstyper, cyklus og mineraler. Undervisningen har opfyldt lærerplanens mål efter 9. klasse.

13 Biolog 9. og 10. klasse biologi 9. klasse. I biologi i 9. klasse har vi gennemgået menneskets overflade såvel den indvendige som den udvendige og de dertil knyttede sanser: Føle-, lugt- og smagssans. Vi har talt om sansernes egentlige natur og har udført en række forsøg, hvor eleverne har oplevet sansernes virkning på egen krop. I slutningen af perioden har vi gennemgået konceptionen og det tidlige fosters udvikling, udviklingen af fosterets kønsorganer til henholdsvis pige og dreng, samt set på de forskelle der kendetegner kønnenes udvikling i puberteten. I biologi i 10. klasse samles trådene fra de foregående år på et fagligt højere niveau. På dette klassetrin repeteres organsystemerne, og der ses på deres indbyrdes samvirke. Nyt stof er nervesystemet, som bliver betragtet evolutionært, topografisk og funktionsmæssigt på et overordnet orienterende plan. I forlængelse af biologiperioden tilbydes kursus i førstehjælp, der afsluttes med udlevering af et førstehjælpsbevis fra Dansk Røde kors. 1. august 2011 Helle Karlsson Skoleleder

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Undervisning på Den dansk-franske Skole

Undervisning på Den dansk-franske Skole Undervisning på Den dansk-franske Skole Årlig Evaluering 2011-2012 Rev. 2 Den dansk-franske Skole www.ecolefrancodanoise.dk Værnedamsvej 12A 1.tv 1 1619 København V Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Resumé... 3 Skolens

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Læseindlæring/ dansk i indskolingen

Læseindlæring/ dansk i indskolingen Læseindlæring/ dansk i indskolingen Inspirationshæfte GENTOFTE KOMMUNE SKOLEAFDELINGEN Indhold Forord............................................ 3 Navneord og mange intelligenser 2.-3. kl. Skovgårdskolen................

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere