Selvevaluering for skoleåret Skolen har gennemført sit 14. år. I år har vi haft 249 elever og 20 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevaluering for skoleåret 2011-2012. Skolen har gennemført sit 14. år. I år har vi haft 249 elever og 20 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte."

Transkript

1 Selvevaluering for skoleåret Skolen har gennemført sit 14. år. I år har vi haft 249 elever og 20 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte. Skolens fysiske rammer. Skolens bygninger er 11 år gamle. Facaderne blev malet for et år siden, og de fremstår smukke. Vi mangler at få malet både Oasen og Halmhuset. Halmhuset er næsten færdigbygget, der mangler bla. Ovenlysvinduer. Der er sat almindelige vinduer og døre i. Skolen låner pavillioner indtil vi har færdigbygget 1. salen på husmandsstedet. De 2 årlige arbejdsweekender hvor forældre og elever hjælper til med at renovere, vedligeholde og forskønne skolen har været velbesøgt, og vi kan igen i år se, hvordan der til stadighed er tiltag i de fysiske omgivelser. Der blev gjort mange tiltag til at vi kunne opbygge vores økologiske kultur laboratorium. Sidste år byggede daværende 3. klasse en balance mur i skolegården. Muren bølgen har fået en smuk blå farve, og virker både som balance mur og en rumopdeler i skolegården. Også i dette skoleår har mange klasser haft havebrug på skemaet, og der er anlagt både nytte-, urte- og klosterhave. Der er også gjort klar til kompost bunker i alle stadier. Skolens psykiske arbejdsmiljø I foråret har vi arbejdet med en evalueringsmodel, hvor man kunne evaluere sin dag dagligt ved hjælp af små kugler. Resultatet var meget positivt, om det er fordi at alle dage bare var gode, eller fordi evalueringsmodellen ikke opsamler den belastning der er over tid. Vi samler op på det psykiske arbejdsmiljø i vores medarbejder mandat. Sikkerhedsudvalget har sidst år lavet en APV (arbejdspladsvurdering) gennem et digitalt system. Det viser vi havde udfordringer med vores rengøringsstandart og vores IT. Disse og andre områder bliver der taget hånd om, og vi følger det nøje. Kollegerne beskriver at de trives på og med jobbet, og ikke føler sig stressede. Der er udtrykt tillid til ledelsen, og en tro på, at man kan få hjælp hvis man behøver. Medarbejdermandatet har løbende medarbejderudviklingssamtaler med alle ansatte, som en del af den enkeltes trivsel og udvikling i deres arbejde.

2 Vi har desværre grundet langtids sygdom uden udsigt til tilbagevenden måtte afskedige en medarbejder. Skolens ledelsesstruktur Den ny ledelsesform blev iværksat i august Mandaterne arbejder ud fra deres mandatbeskrivelser. Evalueringen, som var påtænkt sidste i 2010 blev arbejdet med i 11 og 12. Vi forventer den endelig afslutning af evalueringen i februar Den 1. august 2010 tiltrådte ny skoleleder Helle Karlsson, og det er der blevet bakket rigtigt godt op om. Evaluering af undervisningen generelt Skolen evaluerer hvert år sine elever igennem et fyldigt vidnesbyrd (skriftlig udtalelse) til hver enkelt. Vidnesbyrd gives efter og 10. klasse. I de mindste klasser henvender vidnesbyrdet sig til forældrene, der dog kan bruge visse dele deraf som grundlag for samtaler med barnet. 6. klasses vidnesbyrd er skrevet til eleven i du-form, men med krav om, at forældrene også læser det, da de vil kunne uddrage noget andet deraf end eleven. 8.- og 10. klasses vidnesbyrd er skrevet til eleven, men også rettet mod samfundet og det videre skoleforløb den enkelte måtte vælge. Vidnesbyrdet eller elevevalueringen sker på baggrund af den konkrete undervisning i de forskellige fag. Da store dele af undervisningen i skolens fagkreds foregår som periodeundervisning over 3-4 uger, lægges der fra skolens side vægt på, at eleverne i de større klasser får tilbagemelding om undervisningsforløbet efter periodens afslutning. Der skrives således vidnesbyrd året igennem hvilket giver eleven mulighed for løbende at tage henvisninger, opfordringer og erfaringer til sig. Ved skoleårets afslutning samles disse så med udtalelserne fra bevægelsesfagenes, håndværks- og kunstundervisningens pensumbeskrivelser for de enkelte fag. En præcis og fyldestgørende pensumbeskrivelse er især vigtig for eksterne læsere af vidnesbyrdet, hvorfor der lægges mest vægt på denne i overskolen. Internt stilles der visse krav til vidnesbyrdet: 1. Indstilling til faget. (Engagement og koncentration. Begejstring og undren. Hukommelse og fantasi) 2. Elevens evne til at bearbejde det faglige. (Balance mellem at være reproducerende og skabende; nøgternt refererende og selvstændigt bedømmende. Den æstetiske arbejdsproces i arbejdet med skrift og tegninger/illustrationer.) 3. Elevens kunnen. Standpunkt i faget. 4. Elevens udviklingsbillede. Hvor skal der fremover sættes ind.

3 (Hvad af dybere værdi har eleven udviklet, og hvad bør bestræbes eller kræves? Er eleven udholdende, trofast og pligtopfyldende?) 5. Social indstilling i det daglige arbejde. (Hvad har eleven givet noget til fællesskabet og hvordan. Kan eleven arbejde sammen med andre i gruppearbejde?) Igennem kendskab til læreplanen og også forståelsen for menneskekundskaben, forsøger læreren at skildre elevens evner i forhold til dennes viljes-, følelses- og bevidsthedsudvikling under hensyntagen til elevens alder. Evaluering af undervisningen for skoleåret Evaluering af undervisningen i underskolen: og 4. klasse Klasserne har i store træk været igennem det, de ud fra undervisningsplanerne skal og har som helhed lært stoffet. De elever der har brug for ekstra hjælp og støtte, får det i vores specialundervisning. Derudover gør klasselærerne en ekstra indsats for at give dem hvad de har brug for. 1. klasse Regning: Med udgangspunkt i romertallene har eleverne fået et forhold til tallenes værdi og har derefter stiftet bekendtskab med de 4 regnearter og kan bruge dem i det små. Klassen har øvet tabellerne til og med 10 tabellen. Dansk: Klassen har brugt lang tid på lære de enkelte bogstaver at kende og kunne skrive dem smukt. De kan alle de store bogstaver, kender vokaler og konsonanter og har skrevet en hel del. De fleste elever er begyndt på læseprocessen. Gennem sange, lege og vers har klassen begyndende fået en fornemmelse af det engelske sprog. Eurytmi: Eurytmien har været bygget op over forskellige eventyr, hvor de fleste af elementerne er lagt ind. Der er arbejdet med: Kredsøvelser. Skift mellem buede og lige veje, koordinationsøvelser, rytmer, toner, vokaler og konsonanter med særlig vægt på tonehøjde.

4 . 2. klasse Regning: Klassen har fortsat øvet tabellerne til og med 12 tabellen De 4 regnearter er forsat øvet Opstilling af multiplikation og subtraktion samt addition er indlært og øvet. Dansk: Klassen har først på skoleåret afsluttet indlæringen af de små bogstaver. Alle elever er i fuld gang med læseprocessen, har haft flere små læsebøger i løbet af skoleåret. Håndskriften er blevet øvet dagligt. Sproget er blevet øvet ved hjælp af recitation, vers, sange og lege. Der er indøvet ca. 200 engelske navneord. Eurytmi: Der er arbejdet med: Vokaler og konsonanter, vokalerne intensivt og med større bevidsthed på de enkelte lyde. Tonehøjde og rytmer, koordinationsøvelser, kredsøvelser, kvadratformer med skift mellem lige og buede veje, øvelserne jeg og du er vi. Vi har også arbejdet med enkle geometriske spejlformer. 3. klasse Regning: Mål og vægt har været hovedtemaet i årets regnetimer. Eleverne har mødt de gamle mål: fod, alen, favn osv. og er derfra gået videre til metersystemet. De 4 regnearter er blevet øvet grundigt både mundtligt og skriftligt. De har lært at opstille regnestykkerne korrekt. Klassen har bygget en balance mur på 22 meter, og der er også i den processen blevet regnet, målt og vejet. Tabellerne er øvet op til 12 tabellen. Dansk: At stave rigtigt og at læse smukt har eleverne haft brug for at arbejde meget med. Derudover er vi begyndt på grammatik: Navneord, udsagnsord og tillægsord. Eleverne har lært og øvet skråskrift.

5 Sprogets udtale er blevet ved, at undervisningen er foregået på engelsk. At formulere selvstændige sætninger er øvet gennem små dialoger og at skrive på engelsk er påbegyndt. Der er øvet navne- og udsagnsord. Eurytmi: Der er arbejdet med: bevidstgørelse af det eurytmiske alfabet, mol- og dur tertsen, tonebevægelser, lemniskatformer, kvadratformer med skift mellem lige og buede veje, spørgsmål/svar på spiralformer på kreds. 4. klasse Matematik: De små tabeller og tabeller op til 20 tabellen er grundigt øvet. Tekststykker er indført. Færdighedsregning i de 4 regnearter er videreført fra 3. klasse, med ugentlige opgaver. Brøkregning er øvet med addition, subtraktion og multiplikation samt som forholdstal, og med fællesnævner og arbejdet med at forkorte og udvide. Dansk: Der er indført sammenhængende formskrift. Læsning er øvet dels individuelt i forbindelse med selvstændige skriftlige opgaver dels via klassesæt og morgensange. Eleverne har øvet selvstændig formulering af tekst gennem skriftlige opgaver, bl.a. ved små stile og historier, og beskrivelsen af et dyr. Navneordets, udsagnsordets og tillægsordets bøjninger er øvet, - der er arbejdet med stedord og forholdsord. Vi har gennemgået de forskellige tegn, og øvet en hel del stavning og selvstændig skrivning, også skriftlig genfortælling er øvet. Via samtale, små dialoger, lege, sange og recitation er udtale og ordforråd udvidet. Eleverne er begyndt at skrive ord og sætninger. Oplæsning er øvet via en lille læsebog samt ved nedskrivning og oplæsning af kendte sangtekster og vers. Grammatik: ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord samt bestemt ubestemt og bestemt artikel er øvet. Eurytmi: Klassen har arbejdet med: frontalitet i rummet på korsform, kvadrat og på spejlform med runde former. Apollinske former, dvs. former ud fra grammatikken, øvelserne jeg og du er vi og jeg og du strider heftigt hverandre, øvelsen standhaftig stiller jeg mig i tilværelsen, kobberstave stående og på bevægelig form. Bevidstheden om det eurytmiske alfabet er blevet videreudviklet gennem selvstændig udformning af ord.

6 Evaluering af undervisningen i mellemskolen: og 7. klasse Klasserne har i store træk været igennem det, de ud fra undervisningsplanerne skal og har som helhed lært stoffet. De områder, som de enkelte klasser har lagt særlig vægt på, samt de områder, der behøver større fokus i det næste skoleår nævnes nedenfor: 5.klasse Matematik: Færdighedsregningen er videreført fra underskolen. Brøkregningen i de 4 regnearter er blevet vedligeholdt. Der er indført frihåndsgeometri på basis af underskolens formtegning. Som nyt stof i 5.klasse er der lagt vægt på overgangen fra brøkregning til decimaltal. Der er arbejdet med talforståelse i form af faktorering og primtal er blevet introduceret. Dansk: Der er øvet grundlæggende forståelse af tegnsætningsprincipperne, samt fastholdelse i læsefærdighed gennem flere boganmeldelser. Arbejdet med grammatik er blevet videreført. Oplæsningens kunst er øvet bl.a. ved arbejdet med et større skuespil. Eleverne har udført selvstændige opgaver i geografi, både skriftligt og kunstnerisk. Der er arbejdet med mundtlig fremlæggelse af andet kendt stof. Med fokus på udtale og syntaks er der arbejdet på opbyggelse og udvidelse af ordforråd; gennem samtaleøvelser, sang, læsning og recitation. Der er arbejdet med den grundlæggende grammatik med vægt på ordklasserne. Eurytmi: Fem-stjernen med lige og buede vej. 8-tal på kreds og frontalt i rummet og parvis øvelse. Harmonisk otte-tal (spejlform) Alfabetet i forbindelse med former, med hovedvægten på vokalerne. Græsk rytme (hexameter-rytmen) Kulturperioderne. Musikstykker med vægt lagt på geometriske former for der spejles og flettes parvis. Hygiejniske øvelser egnet til dette klassetrin. 6. klasse Matematik:

7 I år er der lagt særlig vægt på færdighedsregning, i procent og rentesregning, samt hovedregning og konstruktiv geometri. Algebra er påbegyndt, med udgangpunkt i tabellerne og de fire grundlæggende regnearter. Dansk: Der er øvet intenst på individuel læsetræning mht. gengivelse af indhold og forståelse af sproget. Der har været fokus på grammatik, og brug af betydnings- og retskrivnin gsordbog. Eleverne har lavet to større skriftlige opgaver med mundtlige fremlæggelser i emnerne Geografi og Romerriget. Med ekstra fokus på den mundtlige formulering, grammatikken og intonation (udtale) i mundtlige og skriftlige opgaver. Øvelse i brug af ordbog og forståelse af fonetik er påbegyndt. Eutytmi Alfabetet med vægt på konsonanterne. Interval-arbejde, specielt oktaven som et gennemgående element. Kobberstavs-øvelser Sociale øvelser med Kugle. (kredsøvelser i kanon) Koordinations og koncentrations-øvelser. Rytme og takt. Med vægt på det dynamiske. Den lille tiaoait (spejlform) Det romerske i digt og bevægelse. Svære geometriske former. Hygiejniske former passende til dette alderstrin. 7. klasse Undervisningen er gennemført i overensstemmelse med lærerplanen i fagene dansk, matematik, geografi, historie og seksualundervisning. Klassen står mål med hvad der forventes på dette klassetrin. Eurytmi Intervaller, Dur og mol. Geometriske former i rummet og gestalten. Vokalformer i rummet. Syv-stjernen Takt og rytme.

8 Drama: eurytmiske angiver til fodstilling. Eurytmiske angivelser til hovedstillinger. Koncentrationsøvelser. Stavøvelser Sociale kredsøvelser (i kanon) Hygiejniske øvelser egnet til dette klassetrin. Engelsk 7 kl, I engelsk i 7. klasse har vi primært arbejdet med at forstå og turde tale at engelsk. Vi har set en række afsnit af tv-serien Merlin med engelske undertekster og vi har reciteret og leget forskellige lege for at styrke udtale og auditiv forståelse. Vi har arbejdet med forskellige grammatiske grundbegreber med særlig vægt på kongruens, ordbogsopslag og stavning, og vi har arbejdet med det engelske sprogs oprindelse og nuværende udbredelse. Vi har læst et udvalg af småtekster bl.a. af R. Kipling, og vi tyvstartede læsningen af A Christmas Carol af Charles Dickens. Endelig har vi har en temadag med de engelske tal på mange måder klasse Fysik, kemi og biologi: Klasserne har modtaget den undervisning, som planen lægger op til i ovenstående fag. Der er lagt særlig vægt på den praktiske undervisning i botanik i 5. klasse, som har arbejdet med havebrug. Evaluering af undervisningen i overskolen klasse Klasserne har været igennem det, de ud fra undervisningsplanerne skal og har som helhed tillært sig pensum. De områder, som de enkelte klasser har lagt særlig vægt på, samt de områder, der behøver fokus i det næste skoleår er nævnt nedenfor. 8. klasse Matematik: Færdighedsregning er repeteret grundigt. Der har været lagt særlig vægt på lineær algebra og løsning af ligninger, herunder mere avanceret brøkregning. Lineære sammenhænge er blevet introduceret. Klassen har opfyldt mål efter 8. klasse. 8. klasse Dansk Fra sommerferien og frem til efterårsferien og dernæst fra vinterferien og skoleåret ud har 8.klasse haft dansk med særlig vægt på form og grammatik. Vi har arbejdet målrettet med de tre hovedordklasser, et eller to ord, store/små bogstaver, afsnit, forkortelser, opsætning af tekster, håndskriftes udformning og lignende.

9 Arbejdsformen har været opgaver løst og diskuteret i klassen og i forårssemesteret mindre stile som lektie til hver uge. Klassen har læst få korte tekster og en afsluttet skoleåret med en selvvalgt bog. Dansk og litteratur i 8. kl Klassen begyndte året med mange forskellige skriveøvelser. Vi skrev på ord med flere betydninger, på slutninger, indledninger, begreber og alt muligt andet. Så jeg kunne fornemme dem fagligt og de kunne blive glade for at skrive. Efterfølgende er der overordnet arbejdet med tekstlæsning, fortolkning, begyndende analyse, kendskab til forskellige genre, grammatik og fremstilling af selvstændige tekster. Alt dette på et mundtligt og et skriftligt plan. Klassen har, sammen med mig, læst og bearbejdet Skyggernes hus af Bjarne Reuter. Der er blevet arbejdet med 2-måneders opgaven Fra råstof til produkt, både praktisk og teoretisk. Altså problemformuleringer, konklusioner, læsestrategier, søgning af oplysninger, kildekritik, planche info osv osv.. Der er laver lidt diktater, diverse småprøver og øvelser indenfor stavning og ordforståelse osv. Puk havde en periode på et par måneder, hvor hun læste en af mine dansktimer. I de timer arbejdede klassen med grammatiske emner. I den første (og eneste) periode i litteratur, arbejdede klassen med tekster af nordiske forfattere, fra midten af 1800-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet. Bl.a. Herman Bang, Amalie Skram, A.G. Meyer og Henrik Pontoppidan. Arbejdet var med til at belyse den samfundsudvikling, som foregik i Danmark på det tidspunkt. Merete Krabbe 8. klasse engelsk I engelsk har vi arbejdet med mange forskellige tekster med hovedvægt på genfortælling. Vi har dels arbejdet individuelt, dels i grupper med fremlæggelse for resten af klassen. Inden for grammatikken har modalverber, regelmæssige og uregelmæssige verber, kongruens og at kunne holde tiden i sit skriftlige arbejde været i højsædet. I begyndelsen af året læste eleverne en bog på egen hånd og lavede en kort bograpport om den. Op til jul læste vi Anne Franks dagbog (A Diary of a Young Girl) og i foråret Treasure Island, som blev optakten til et større projekt om pirater. Af øvrige tekster kan nævnes: The Swan, The Selfish Giant, Lord of the Dance, If, How the Camel got his Hump, The Elephant s Child, How the Leopard Got his Spots og endelig sluttede vi skoleåret af med The Child s Story af Charles Dickens. I tilknytning til værkerne har vi i klassen talt om forfatterne og deres tid. Vi har som opfølgning på Anne Franks dagbog set Schindler s List. Fysik: Hydromekanik og elektricitetslære har været de to store emner, herunder opfinder så som mens optik og akustik ikke har indgået i undervisningen. Optik blev taget op i

10 biologi i forbindelse med øjet. Eleverne har udarbejdet mindre selvstændige opgaver med såvel et teoretisk som praktisk indhold, endvidere har eleverne lavet elevopgaver indenfor elektricitetslære. Kemi: Naturens kulstof- og nitrogenkredsløb er gennemgået, og i forbindelse med dette menneskets afhængighed af naturen samt oxidations- og reduktionsprocesserne. Der har været indføring i fedt, protein og kulhydrater og med dem grundstofferne Kulstof, Nitrogen og Oxygen. Fødevarernes produktion og udvikling gennem tiden er delvist gennemgået. Perioden har strakt sig over 3 uges hovedfag (36 lektioner).hvor Der er introduceret til den naturvidenskabelige metode til opstilling og beskrivelse af kemiforsøg samt det periodiske system til næste år. Geografi: Klassen arbejdede med globale mønstre i kontinenter, bjergkæder og havdybde. Principper i pladetektonik, vulkaniske samt klimatologiske og meteologiske forhold. Der blev gjort øvelser i kortlæsning og arbejdet med specifikke lokaliteters klima i grupper. Biologi 8. kl. I 8. klasse har vi set indgående på, hvordan knogler, led og muskler fungerer sammen og udgør fundamentet for alle vore handlinger. Vi har sammenlignet vores skelet med dyrenes og set, hvordan dyrene har udviklet særpræg, som gør dem eminent dygtige til at svømme, flyve, grave og løbe. Mennesket derimod har frie hænder, sprog og tænkning til at opfinde maskiner, som kan efterligne dyrene og udføre alle deres bedrifter. Vi har set på øjet, vores vindue ud til verden og hørt om øret og den ganske særlige indretning i det indre øre, som også hjælper os med at holde balancen. I denne periode har vi tilegnet os stoffet, både ved at skrive, men især også ved at tegne. Vi har lavet forsøg, så vi på egen krop kunne mærke, hvordan bevægeapparat, øje og øre fungerer. Økologi 8. klasse Økologiperioden i 8. klasse handler om at se på naturen, der omgiver os, og menneskets plads i den. Vi har gennemgået de fire naturriger (naturstigen), og har dels set på det karakteristiske ved hvert

11 enkelt trin, dels på hvilken måde de indbyrdes hænger sammen og belyst det med udvalgte fødekæder i forskellige biotoper. Vi har set på menneskets rolle som forvalter af naturen og har brugt det økologisk drevne landbrug som et positivt eksempel på bevidst forvaltning og rovdriften på de tropiske regnskove som et eksempel på det modsatte. I løbet af perioden har vi tillige beskæftiget os med klassificering og den begrænsende faktor. I forbindelse med økologiperioden var klassen på landbrugstur på Svanholm og siden på endagsbesøg på en økologisk planteavlsbedrift. 9. klasse Matematik: Problem- og færdighedsregning er blevet trænet grundigt. En række nye emner er blevet introduceret herunder parabler, hyperbler, ellipser og deres konstruktion ud fra funktionsudtryk samt det binære talsystem og udvidet sandsynlighedsregning og statistik. Klassen har opfyldt lærerplanens mål efter 9.klasse Dansk og litteratur: 1. periode.tema: kærlighed Første del af perioden arbejdede klassen med forskellige historier og noveller omhandlende temaet Kærlighed Anden del af perioden blev brugt til et kreativt skriveforløb. 2. periode.tema: Humor Der blev arbejdet med temaet Humor, både via film, såsom stand-up, monty phyton, normaler weize o.s.v. og tekster. Selve begrebet blev forsøgt defineret. Engelsk Klassen har gennem året arbejdet med grammatik, læsning, samtale og skriftlighed. Der er blevet læst engelsk litteratur af både nyere og ældre dato. Det læste stof har været udgangspunkt for samtale på engelsk. Grammatikken har vi arbejdet med via det læste stof og via en grammatikbog. Eleverne har læst højt, for at træne intonation og udtale og de har skrevet mindre selvstændige tekster over frie og bundne emner. Der er lavet diktater og orddiktater og vi har lavet forskellige lege og øvelser, for at træne det talte sprog og komme af med den barriere mange elever oplever at have, når de skal tale et fremmed sprog med andre dansksprogede.

12 Merete Krabbe Klassen har gennem året arbejdet med grammatik, læsning, samtale og skriftlighed. Der er blevet læst engelsk litteratur af både nyere og ældre dato. Uddrag af Nelson Mandelas biografi er blevet læst og bearbejdet på flere måder. Det læste stof har været udgangspunkt for samtale på engelsk. Grammatikken har vi arbejdet via det læste stof og via en grammatikbog. Eleverne har læst højt, for at træne intonation og udtale og de har skrevet mindre selvstændige tekster over frie og bundne emner. Der er lavet diktater og ord diktater og vi har lavet forskellige lege og øvelser, for at træne det talte sprog og komme af med den barriere mange elever oplever at have, når de skal tale et fremmed sprog med andre dansksprogede. Fysik Det overordnede emne var varmelæren, som blev studeret teoretisk og via mindre forsøg. Forskellige kraftvarme maskiner blev gennemgået med hovedvægt på dampmaskinen og dieselmotor. Eleverne var på ekskurtion til et fjernvarmeværk på Teknisk Museum og Dieselhouse. Klassen har opfyldt mail efter 9. klasse. Kemi: Hovedparten af stoffet i undervisningsplanen er gennemført, mens kulhydraters og fedts opbygning og egenskaber er gennemgået i 8. klasse. Alkymiens udvikling gennem tiderne og frem til i dag er teoretisk gennemgået. Det periodiske system er introduceret og primært oxygen, brint og kulstof er gennemgået. Eleverne har lært at aflæse hovedgrupper og perioder samt gennemgået atomernes opbygning ud fra teoriens grundelementer.. Forbrændingsprocesser og dermed kulstof er grundigt undersøgt i praksis og teori. Sukkers nedbrydnings- og gæringsprocesser er ligeledes afprøvet i teori og praksis, så de herigennem har fået kendskab til destillation og fremstilling af alkoholer, ether og organiske syrer. Fremstillingsmetoder gennem tiden og frem til i dag er gennemgået i teorien. Geografi: Hovedpensum har været geologi og som tema er valgt Island. I perioden har indgået en uges ekskursion til Island med geologiske fænomener: pladetektonik, bjergartsbestemmelse, gletschergeologi, men også en geografisk beskrivelse af Island herunder naturgrundlag og levevilkår. Endvidere en overordnet gennemgang af bjergartstyper, cyklus og mineraler. Undervisningen har opfyldt lærerplanens mål efter 9. klasse.

13 Biolog 9. og 10. klasse biologi 9. klasse. I biologi i 9. klasse har vi gennemgået menneskets overflade såvel den indvendige som den udvendige og de dertil knyttede sanser: Føle-, lugt- og smagssans. Vi har talt om sansernes egentlige natur og har udført en række forsøg, hvor eleverne har oplevet sansernes virkning på egen krop. I slutningen af perioden har vi gennemgået konceptionen og det tidlige fosters udvikling, udviklingen af fosterets kønsorganer til henholdsvis pige og dreng, samt set på de forskelle der kendetegner kønnenes udvikling i puberteten. I biologi i 10. klasse samles trådene fra de foregående år på et fagligt højere niveau. På dette klassetrin repeteres organsystemerne, og der ses på deres indbyrdes samvirke. Nyt stof er nervesystemet, som bliver betragtet evolutionært, topografisk og funktionsmæssigt på et overordnet orienterende plan. I forlængelse af biologiperioden tilbydes kursus i førstehjælp, der afsluttes med udlevering af et førstehjælpsbevis fra Dansk Røde kors. 1. august 2011 Helle Karlsson Skoleleder

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder/mål. Skriveøvelser

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder/mål. Skriveøvelser Dansk 35-38 Kalligrafikursus Mediekundskab 40-41 Mediekundskab Grammatik, herunder ordklasser, formlære og syntax. Tegnsætning. 43-44 Mediekundskab Kommatering 46-51 Kursus i læsetræning Biografier 2-4

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Formålet med undervisningen i natur og teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Læreplaner for Halsnæs lilleskole Generelle betragtninger om undervisningen på Halsnæs Lilleskole. Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Projektarbejde:

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE gældende for skoleåret 2012-2013 Tilsynsførende: Bodil Madsen pensioneret lærer. Tilsynet er bl.a. foretaget over 3 almindelige skoledage: D. 30.4, 1.5, 3.5, 6.5 2013.

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Årsplan dansk 2015-16

Årsplan dansk 2015-16 Årsplan dansk 2015-16 Læsning Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge Fremstilling Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfaggruppen

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11.

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. August 2010 Vedr. årsplaner for skoleåret 2010-11 Kære forældre. Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2013/14 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets materiale Forenklede Fælles Mål. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Niels Just Mikkelsen mac3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere