Et nærmere blik på botilbudsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et nærmere blik på botilbudsområdet"

Transkript

1 Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

2 kan downloades fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBNR-nr.: Juni 2013 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

3 Udgifter til botilbud og støtte til handicappede og sindslidende fylder meget i de kommunale budgetter. I 2011 brugte kommunerne i alt 23 mia. kr. på området, og udgifterne er steget meget gennem det seneste årti. KORA har nu lavet to nye undersøgelser af botilbudsområdet. Undersøgelsen Sammenhænge på botilbudsområdet viser: Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger på området, set i forhold til deres indbyggertal. Der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvad en handicappet eller sindslidende borger, der bor i et botilbud, koster i gennemsnit. Der er stor forskel på, hvor mange af den enkelte kommunes borgere der bor i et botilbud. Jo flere borgere i botilbud pr. indbygger en kommune har, des højere er dens udgiftsniveau. Sociale og økonomiske forhold kan kun i meget begrænset omfang forklare forskellene i antallet af botilbudsmodtagere. Undersøgelsen Takster i kommunale botilbud viser: Den gennemsnitlige basistakst i kommunale botilbud under rammeaftalerne har været ret stabil siden kommunalreformen Botilbudsområdets markedslignende struktur medvirker tilsyneladende ikke til at dæmpe priserne. Dette notat gennemgår en række udvalgte resultater fra to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om området for botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende. De to rapporter kan findes på Rapporten Sammenhænge på botilbudsområdet analyserer sammenhængene mellem kommunernes botilbudspladser, støttemodtagere, udgifter og enhedsudgifter på botilbudsområdet i Rapporten Takster i kommunale botilbud afdækker taksterne i kommunale botilbud under rammeaftalerne og analyserer takstudviklingen i botilbud med mange henholdsvis få udenbys borgere. Rapporten bygger blandt andet på en ph.d.-afhandling af Johannes Engers Gregersen fra januar Rapporternes resultater bygger på en kombination af registerdata, oplysninger fra rammeaftalernes takstbilag og et spørgeskema til kommunerne. 1

4 Forskel på kommunernes samlede udgifter til handicappede og sindslidende I 2011 brugte kommunerne i alt over 23 mia. kr. på botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende. Det svarer til omtrent hver tiende krone til service i kommunerne. Udgifterne er desuden steget meget gennem det seneste årti. I 2011 lå de samlede udgifter 17 pct. højere end i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for området fra amterne. Samtidig mangler der på området systematiske og sammenlignelige oplysninger om aktiviteter på tværs af kommunerne. Som led i KORAs undersøgelsesrække på botilbudsområdet har vi nu lavet to nye undersøgelser, der giver nye indsigter i udgifterne og udgiftsudviklingen på området. Undersøgelsen Sammenhænge på botilbudsområdet viser, at en gennemsnitskommune i 2011 brugte godt kr. pr årig på botilbud og støtte til handicappede og sindslidende. Der er dog stor forskel på, hvor mange penge den enkelte kommune bruger på området. En del af forskellen skyldes forskellig registrering og organisering mellem kommunerne. Det er tekniske usikkerheder, der gør, at man ikke skal tillægge yderpunkterne for megen vægt. Vi har derfor her valgt at se bort fra de femten kommuner med de højeste og de femten kommuner med de laveste udgiftsniveauer. For de kommuner, der så er tilbage, lå udgifterne til voksne handicappede og sindslidende mellem kr. og kr. pr årig i I en kommune med et gennemsnitligt antal borgere mellem 18 og 64 år ville det svare til en forskel i de samlede udgifter til området på næsten 83 mio. kr. årligt. En del af udgiftsforskellene kan forklares ved, at der er stor forskel på, hvor mange af kommunens borgere, der bor i botilbud. Men der er også forskel på, hvor store omkostninger kommunen i gennemsnit har til den enkelte beboer i et botilbud. Forskel på, hvad en beboer i botilbud koster Cirka 70 pct. af de samlede udgifter til handicappede og sindslidende går til botilbud. Det svarer til i alt 16,5 mia. kr. i Set på landsplan var der i 2010 knap handicappede og sindslidende borgere, der boede i et botilbud. Når botilbudsudgifterne fordeles ud på beboerne, var den gennemsnitlige enhedsudgift for en botilbudsmodtager kr. pr. år i en gennemsnitskommune. Også enhedsudgiften varierer meget fra kommune til kommune. Selv hvis vi igen konkluderer forsigtigt og sorterer femten kommuner fra i hver ende af skalaen, varierer de gennemsnitlige enhedsudgifter fra til kr. pr. botilbudsmodtager. Det er en forskel på 50 procent fra den laveste til den højeste. For en gennemsnitlig kommune ville forskellen svare til en udgift på næsten 74 mio. kr. om året. 2

5 Også forskel i udgifter fra region til region Der er betydelige forskelle mellem kommunerne i de fem regioner, både hvad angår udgiftsniveau, enhedsudgifter og udgiftsudvikling. Kommunerne i Region Hovedstaden og Nordjylland har i gennemsnit højere udgifter pr. indbygger end kommunerne i de øvrige regioner i hele perioden De har også - sammen med kommunerne i Region Sjælland - højere gennemsnitlige enhedsudgifter pr. botilbudsmodtager. Lidt overraskende er det også kommunerne i Region Nordjylland og Hovedstaden, der har haft den største gennemsnitlige vækst i udgifterne fra 2009 til Kun i Region Midtjylland og Sjælland har gennemsnitskommunen haft faldende udgifter. Forskel på antal borgere i botilbud Der er også betydelig variation mellem kommunerne i, hvor stor en del af deres borgere, der bor i et botilbud. I en gennemsnitskommune er det syv ud af tusinde borgere mellem 18 og 64 år, der bor i et botilbud. Nogle kommuner har dog næsten dobbelt så mange modtagere af botilbud pr. indbygger som andre kommuner. Med andre ord har kommunerne stærkt varierende dækningsgrader, dvs. antal modtagere pr. indbygger, på botilbudsområdet. Mange støttemodtagere giver høje udgifter Der er en tydelig sammenhæng mellem kommunernes dækningsgrad og deres udgifter på botilbudsområdet. Jo flere støttemodtagere en kommune har pr. indbygger, des højere udgifter har den også pr. indbygger. Det er ikke overraskende. Men spørgsmålet er så, hvorfor der er så stor forskel på, hvor mange beboere i botilbud kommunerne har. Det er imidlertid svært at finde systematiske forklaringer på de betydelige forskelle i antallet af støttemodtagere pr. indbygger. Forskellene kan ifølge vores analyser kun i meget begrænset omfang henføres til befolkningens sociale og økonomiske baggrund. Selvom dækningsgraden har stor betydning for kommunernes udgifter, ved vi altså stadig ikke ret meget om, hvad der ligger bag de store forskelle i antallet af botilbudsmodtagere mellem kommunerne. Mulige forklaringer på forskelle i dækningsgrad Én mulig forklaring på forskellene kan være, at der er forskel fra kommune til kommune på, hvor stort et behov for støtte, borgerne har. Det kan blandt andet skyldes systematiske flyttemønstre blandt borgerne. Det vil sige, at borgere med handicap eller sindslidelse af forskellige årsager historisk set kan være flyttet til bestemte områder af landet. Det kunne eksempelvis være på grund af særlige tilbud til handicappede i området. 3

6 En anden mulig forklaring kan være, at kommunerne visiterer forskelligt til botilbud og støtte. Der kan tænkes at være forskel på, hvor ofte en kommune henviser en borger til et botilbud, selv om borgernes behov ligner hinanden. Nogle kommuner vælger måske i stedet at tilbyde borgeren en kombination af forskellig praktisk og pædagogisk støtte i borgerens eget hjem. Jo flere borgere i botilbud man har, jo mindre koster den enkelte beboer Selvom kommuner med mange botilbudsmodtagere pr. indbygger har de højeste udgifter pr. indbygger, så betaler de mindre pr. forbrugt botilbudsplads. Jo flere af kommunens borgere, der bor i botilbud, des mindre koster den enkelte botilbudsmodtager. Det kunne tænkes at hænge sammen med, at når en kommune har relativt få botilbudsmodtagere, så kan det være et udtryk for, at kun de borgere med allerstørst behov for støtte får tilbudt en botilbudsplads. Derfor kan den gennemsnitlige botilbudsmodtager tænkes at være mere støttekrævende og dermed dyrere i kommuner med relativt få modtagere. Det skal man være opmærksom på, når man sammenligner kommunernes enhedsudgifter. Kommunerne som myndighed og driftsherre på botilbudsområdet Kommunerne har to roller på området for handicappede og sindslidende. Som myndighed har de ansvaret for at tilbyde relevant hjælp og støtte til deres borgere. Det kan de gøre ved at bruge egne botilbud, købe botilbudspladser hos andre eller tilbyde alternativer til botilbud, typisk i form af omfattende hjælp og støtte i borgerens eget hjem. Samtidig skal kommunerne beslutte, i hvor høj grad de selv vil være driftsherre for botilbud, dvs. udbyde pladser til egne og evt. andre kommuners borgere. Den enkelte kommune har altså et vist handlerum, både når den som myndighed vælger foranstaltning til sine borgere, og når den som driftsherre udvikler sin tilbudsstruktur. Denne skelnen mellem kommunernes to roller er særlig vigtig på botilbudsområdet, fordi området er kendetegnet ved megen handel på tværs af kommunegrænser. Kommunerne køber som myndighed i stort omfang botilbudspladser hos hinanden og hos regioner og private. 80 pct. af kommunerne købte i 2010 mindst halvdelen af deres forbrugte pladser eksternt, jf. rapporten Markedsanalyse botilbudsområdet fra juni Desuden sælger kommunerne som driftsherre i stort omfang botilbudspladser til andre kommuners borgere. Op mod halvdelen af kommunerne solgte i 2010 mindst halvdelen af deres udbudte pladser til andre kommuner. Det er desuden værd at bemærke, at de fleste kommuner både køber og sælger mange botilbudspladser. 16 pct. af kommunerne sælger eksempelvis over 70 pct. af deres udbudte pladser og køber samtidig over 70 pct. af deres forbrugte pladser eksternt. Den omfattende handel hænger sammen med, at de enkelte botilbud typisk er specialiseret til bestemte målgrupper, 4

7 og at kommunegrænser ikke havde betydning for de tidligere amters visitation af borgere til botilbud. Kommunernes udbud og forbrug af botilbudspladser hænger sammen Undersøgelsen viser, at kommunernes beslutninger som driftsherrer hænger sammen med deres valg som myndigheder. Jo flere botilbudspladser en kommune udbyder, des flere botilbudspladser forbruger den også, målt pr. indbygger. Sammenhængen er ikke entydig. På den ene side kan den være udtryk for, at kommunerne bruger flere pladser, jo flere de har, dvs. at de oftere tilbyder en botilbudsplads til borgere med omfattende støttebehov, hvis kommunen selv driver mange botilbudspladser. På den anden side kan den være udtryk for, at kommunerne opretter flere botilbudspladser, jo flere de har brug for til deres egne borgere, dvs. at de opbygger en kapacitet for at modsvare et behov. Det er her vigtigt at huske, at botilbudsområdet adskiller sig fra de øvrige kommunale serviceområder ved omfattende køb og salg af pladser på kryds og tværs af kommunegrænser. Den typiske botilbudsmodtager bor således ikke i et botilbud, som er drevet af borgerens egen kommune. Derfor er det ikke selvindlysende, at kommuner, der udbyder relativt mange botilbudspladser, også forbruger relativt mange pladser. Desuden indikerer undersøgelsen, at kommuner, der er driftsherre for relativt mange botilbudspladser, i lavere grad - som myndighed - bruger støtte i borgerens eget hjem som alternativ til et botilbud. Det peger i retning af, at botilbud benyttes oftere, når man har mulighed for det. Stabile basistakster efter kommunalreformen Undersøgelsen Takster i kommunale botilbud viser, at den gennemsnitlige basistakst i kommunale botilbud under rammeaftalerne har været stabil til svagt faldende fra 2007 til Det er altså tilsyneladende ikke stigende gennemsnitspriser for den enkelte kommunale botilbudsplads, der er årsagen til de stigende udgifter til botilbudsområdet generelt. Basistaksten lå i hele perioden på cirka kr. pr. døgn eller kr. pr. år i gennemsnit for en botilbudsplads. Gennemsnitstaksten dækker over betydelig variation i priserne for de enkelte tilbud. De fleste takster ligger mellem og kr. pr. døgn, svarende til mellem og kr. pr. år. Der er dog også væsentligt billigere og væsentligt dyrere tilbud. Opgørelsen inkluderer pladser i kommunale botilbud under rammeaftalerne. De udgør omtrent halvdelen af alle kommunale botilbudspladser i landet. I 2010 faldt taksterne mindst i tilbud, der sælger mange pladser Botilbudsområdet adskiller sig fra andre takstfinansierede kommunale serviceområder ved, at der er omfattende køb og salg af pladser på tværs af kommunegrænser. Taksterne i et botilbud afspejler tilbuddets omkostninger, som fordeles ligeligt ud på bebo- 5

8 erne. Både besparelser og udvidelser af budgettet skal således deles med de kommuner, der køber pladser i et tilbud. Det betyder, at en kommune, der driver et tilbud, har mindre tilskyndelse til at effektivisere, hvis gevinsten helt eller delvist tilfalder andre kommuner, der køber pladser i tilbuddet. Alligevel kunne man i teorien forvente, at områdets markedslignende træk ville medvirke til at dæmpe priserne. Botilbudsområdet er dog på flere måder et svagt marked. Blandt andet kan kommunerne ikke uden videre flytte deres borgere til et billigere tilbud, da det kræver borgerens samtykke, en faglig begrundelse og et passende alternativt tilbud. Når taksterne samlet set ikke er steget fra 2007 til 2011, er det således tilsyneladende næppe på grund af, men snarere på trods af det svage marked. Analyserne viser nemlig, at døgntaksterne fra 2009 til 2010 er steget mere, eller faldet mindre, i botilbud med mange eksternt finansierede beboere, end i tilbud primært beboet af kommunens egne borgere. I 2010 synes takstreduktioner altså særligt at ske i tilbud, hvor driftskommunen opnår hovedparten af besparelsen, mens tilbud, hvor en større del af en besparelse skal sendes videre til andre kommuner, i lavere grad har haft takstreduktioner. Tendensen kan dog ikke genfindes for takstudviklingen fra 2010 til Analysen bygger på oplysninger om 225 udvalgte tilbud og takstenheder i 59 kommuner. Det ser altså ikke umiddelbart ud til, at områdets tilstræbte markedslighed har skabt billigere tilbud. Tværtimod er takstreduktioner i 2010 større i tilbud, hvor der bor mange af driftskommunens egne borgere, og som dermed i lav grad er på markedet. Systemet svækker tilsyneladende tilskyndelsen til at sænke omkostningerne og dermed taksterne i tilbud, hvor man sælger de fleste pladser til andre kommuner. Dermed tyder resultatet på, at kommunerne har større sandsynlighed for prisreduktioner i botilbudspladser, hvis de selv driver dem, end hvis de køber dem hos en anden kommune. Det kan være en del af baggrunden for, at kommunerne forventer stigende selvforsyning over tid, jf. rapporten Herre i eget hus fra juni Bedre styring gennem selvforsyning, samarbejde og sammenlignelig viden? KORA har med de to undersøgelser taget et første skridt til at afdække sammenhængene mellem udgifter og aktiviteter på området for botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende. Men området er præget af mangel på systematiske og sammenlignelige oplysninger om aktiviteter på tværs af kommunerne. Det er nødvendigt at undersøge området nærmere for fx at få mere viden om, hvorfor udgifterne varierer så meget fra kommune til kommune. I forlængelse af undersøgelsernes resultater kan der således rejses nogle relevante spørgsmål. Ét meget væsentligt spørgsmål er, hvad der ligger bag de store forskelle i antallet af støttemodtagere pr. indbygger fra kommune til kommune. Dækningsgraden har nemlig 6

9 stor betydning for kommunernes udgiftsniveau. Her kan der eksempelvis være brug for et bedre kendskab til de varierende pakker af ydelser med forskellige former for praktisk, personlig og pædagogisk støtte, som kommunerne anvender til borgere med handicap eller sindslidelse. Et andet spørgsmål er, om potentielt faldende eksterne køb og stigende selvforsyning vil medvirke til at reducere priserne i botilbud i de kommende år. Her kan man også spørge, hvor grænsen går for selvforsyning i kommunerne. I 2010 købte en gennemsnitlig kommune 64 pct. af sine pladser hos eksterne leverandører. Det tal forventes ifølge kommunerne at falde i de kommende år. Men det er formentlig hverken realistisk eller hensigtsmæssigt at afvikle al samhandel og lade alle kommuner blive fuldt selvforsynende med botilbudspladser. Snarere kan der tænkes fremover at være behov for mere formaliseret samarbejde mellem kommunerne om at drive botilbud til de forskellige specifikke grupper af borgere med særlige behov for støtte. Mere viden om botilbudsområdet De første fire rapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende kan findes på "Botilbudsområdet: HVEM - HVAD - HVOR" afdækker botilbudsstrukturen i 2011 og kommunernes brug af botilbud og alternative foranstaltninger til voksne med handicap og sindslidelser i "Markedsanalyse - botilbudsområdet" afdækker kommunernes køb og salg af botilbudspladser til handicappede og sindslidende i "Herre i eget hus?" undersøger udviklingen i kommunale botilbud til handicappede og sindslidende i og analyserer årsager til de gennemførte eller planlagte kapacitetsændringer. "Den regionale vinkel på botilbudsområdet" kortlægger regionernes botilbud til voksne handicappede og sindslidende i Datagrundlaget for undersøgelsesrækken er nærmere beskrevet i de enkelte rapporter og i Metodisk appendiks botilbudsområdet. 7

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Johannes Engers Gregersen, Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken. Takster i kommunale botilbud 2007-2011

Johannes Engers Gregersen, Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken. Takster i kommunale botilbud 2007-2011 Johannes Engers Gregersen, Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Takster i kommunale botilbud 2007-2011 Publikationen Takster i kommunale botilbud 2007-2011 kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af projektleder Camilla Dalsgaard, Rasmus Dørken, Søren Teglgaard Jakobsen og Asger Grønlund Andersen.

Rapporten er udarbejdet af projektleder Camilla Dalsgaard, Rasmus Dørken, Søren Teglgaard Jakobsen og Asger Grønlund Andersen. Juni 2012 Forord I 2007 overtog kommunerne ansvaret for området for botilbud til voksne handicappede og sindslidende fra de tidligere amter. Fire år efter opgavereformen gør KREVI status over det kommunale

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Den regionale vinkel på botilbudsområdet

Den regionale vinkel på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Den regionale vinkel på botilbudsområdet Regionernes botilbud til voksne handicappede og sindslidende 2007-2012 Publikationen Den regionale vinkel på botilbudsområdet

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Direktørmøde Rammeaftale Sjælland 8. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af projektleder Camilla Dalsgaard, Rasmus Dørken og Asger Grønlund Andersen.

Rapporten er udarbejdet af projektleder Camilla Dalsgaard, Rasmus Dørken og Asger Grønlund Andersen. Juni 2012 Forord I 2007 overtog kommunerne ansvaret for området for botilbud til voksne handicappede og sindslidende fra de tidligere amter. Siden har diskussionen om området været præget af forskellige,

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard, Kasper Lemvigh, Hans Kloppenborg og Bo Panduro. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

Camilla T. Dalsgaard, Kasper Lemvigh, Hans Kloppenborg og Bo Panduro. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde Camilla T. Dalsgaard, Kasper Lemvigh, Hans Kloppenborg og Bo Panduro Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde En analyse af kommunerne i Sjælland, 2010-2014 Køb og salg af pladser på det

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde Camilla T. Dalsgaard og Kasper Lemvigh Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter på

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde Steffen Kruse Juul Krahn og Kasper Lemvigh Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde En analyse af kommunerne i Sjælland, 2014-2015 Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

De kommunale budgetter 2017

De kommunale budgetter 2017 Bo Panduro og Mette Brinch Hansen De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter Publikationen kan

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune.

Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune. Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har af Fredensborg Kommune fået til opgave, at udarbejde

Læs mere

Botilbudsområdet: HVEM HVAD - HVOR

Botilbudsområdet: HVEM HVAD - HVOR Juni 2012 Forord I 2007 overtog kommunerne ansvaret for området for botilbud til voksne handicappede og sindslidende fra de tidligere amter. For første gang efter reformen har KREVI nu kortlagt systematisk

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde Kasper Lemvigh Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015 Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2015

Kommunernes regnskaber 2015 Steffen Kruse Juul Krahn, Thomas Artmann Kristensen og Bo Panduro Kommunernes regnskaber 215 Gennemsnitligt overskud men store forskelle i kommunernes økonomiske resultater Kommunernes regnskaber 215 Gennemsnitligt

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering NOTAT De kommunale regnskaber 2012 fortsatte tegn på økonomisk stabilisering Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Juni 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort Dagtilbud

Velfærdens Danmarkskort Dagtilbud 1 Velfærdens Danmarkskort Dagtilbud Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i dagtilbud de seneste fem

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2014

Kommunernes regnskaber 2014 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen Kommunernes regnskaber 214 Overskud for gennemsnitskommunen men fortsat stor spredning i kommunernes resultater Kommunernes regnskaber 214 - Overskud

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i ældreplejen gennem de

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 og 2019 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Læs mere

Den automatiserede budgetlægning

Den automatiserede budgetlægning Eli Nørgaard, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen Den automatiserede budgetlægning Kortlægning af kommunernes demografimodeller Publikationen Den automatiserede budgetlægning - kortlægning af kommunernes

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2016 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2016 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland

Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland Sagsnr.: 2014-21407 Dato: 13-05-2014 Dokumentnr.: 2014-144613 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland Indledning KKR-sjælland henstillede til kommunerne

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Analyse Sagsnr. 241968 Brevid. 1730349 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet 29. august

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Presseresumé Budgetredegørelse 2010

Presseresumé Budgetredegørelse 2010 Presseresumé Budgetredegørelse 1 Stort potentiale for frigørelse af ressourcer fra administration i kommuner og regioner Kommunerne har ikke reduceret udgifterne til administration siden 7, selv om kommunalreformen

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

U D G I F T S U D V I K L I N G E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E V O K S E N O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E N 2010-2011

U D G I F T S U D V I K L I N G E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E V O K S E N O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E N 2010-2011 U D G I F T S U D V I K L I N G E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E V O K S E N O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E N 2010-2011 A U G U S T 2 0 1 2 BAGGRUND På møde i den 15. juni 2012

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner September 2005 1. Indledning og formål Strukturreformen betyder at Kommunerne fremover får mulighed for at overtage driftsansvaret for

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere