Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14"

Transkript

1 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1

2 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives i klassernes årsprogrammer 2 Studierejser 5 Pauser og forplejning 2 Specialundervisning 6 Undervisningens metode 6 Undervisningens tre delelementer 7 Skoleskemaet på Dagsskolen 7 Fag og timetal 8 Læseplan fag for fag i klasse 8 Dansk, kl. 8 Matematik, kl. 9 Engelsk, kl. 9 Samfundsfag og geografi, kl. 10 Linjefag, kl. 10 Læseplan fag for fag i 9. klasse 11 Dansk - 9. kl. 11 Matematik - 9. kl. 12 Engelsk - 9. kl. 13 Projektopgaven for 9. klasse 17 Læseplan fag for fag i 10. klasse 17 Dansk kl. 17 Matematik kl. 18 Engelsk kl. 19 Selvvalgt opgave for 10. klasse 20 Andre fag - 9. og 10. kl 21 Det internationale aspekt 22 Samarbejde med forældre, PPR, socialforvaltninger og andre 23 Fælles arrangementer i skoleåret Status og afgangsprøver 23 Skolens historie Dagskolen er en del af Tvind Internationale Skolecenter som ligger på Skorkærvej 8 i Ulfborg. Skolen blev oprettet som skoledel for de elever som boede på PTG (Praktisk Teoretisk Grunduddannelse) hvilket blev godkendt som igangværende botilbud af Ringkøbing Amt i I 2007 overgik tilsynsforpligtelsen til Holstebro Kommune, som har ført tilsyn med bodelen (PTG), og som har godkendt takster for opholdsdel og skoledel. Fra 2003 har elever fra Opholdsstedet Casablanca og senere Opholdsstedet Apollo, benyttet Dagskolen som skoletilbud. 2

3 Dagskolen fungerer som øvelsesskole for Det Nødvendige Seminarium og i det daglige deler Dagskolen faciliteter såsom spisesal, fitnesscenter, sportshal, musikrum, kunstlokaler og udendørsområder med seminariet. Skolens formål Dagskolen på Tvind tilbyder teoretisk og praktisk undervisning for børn og unge fra 7. til 11 klasse, samt HF undervisning for privatister og individuelt tilrettelagte STU uddannelser. Skolen er fremtidsrettet, og der lægges vægt på et humanistisk menneskesyn. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne på sigt lærer at være herre i eget hus. Solide faglige kundskaber, parathed til omstilling, vilje til selv at ville tilegne sig viden, produktivitet, ansvarlighed og medmenneskelighed er nogen af nøglebegreberne hertil. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne lærer naturen at kende, og at de lærer at færdes hjemmevant i den. Vi ser det også som skolens opgave at arbejde på at afhjælpe, at ressourcesvage elever marginaliseres. Skolens program tilrettelægges sådan, at eleverne kommer til at stå i situationer, hvor deres kræfter hver for sig og sammen med hinanden er afgørende, samt at programmet fokuserer på elevens stærke sider. Hver enkelt elev omfattes med respekt, og i undervisningen tages der hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, behov og udviklingsmuligheder. Det er således også skolens formål at hjælpe elever med særlige vanskeligheder det være sig socialt eller fagligt med at få en sådan uddannelse skolemæssigt, socialt og personligt, at de kan få en værdig plads i samfundet. De unge skal have udfordringer og den nødvendige støtte og vejledning, så de kan få mod på livet og muligheder for at skabe sig det liv, de gerne vil leve. Skolens værdigrundlag Det grundlæggende for os er den personlige udvikling, der sker i mødet mellem eleverne, lærerne og de øvrige medarbejdere. Vi ønsker at skabe en skole med hjemlig atmosfære og trygge rammer. Et nært samarbejde mellem skole og hjem/bodel er en naturlig del af vores dagligdag. Målet er at kombinere udvikling af menneskelige egenskaber og faglige færdigheder. At udvikle menneskelige egenskaber til glæde for fællesskabet såsom: livsglæde, tolerance, ansvarlighed, samarbejdsevne og selvværd. At udvikle faglige færdigheder i de boglige, praktiske, kreative og musiske fag. Skolens elevgruppe Skolen tilbyder undervisning på klassetrin, samt på HF niveau, for piger og drenge mellem 13 og 23 år. Dagskolen tilbyder også STU den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Skolens elevgruppe er traditionelt international. Eleverne har forskellig social og kulturel baggrund. Nogle elever er ressourcestærke og har et ønske om en anden slags skolegang end den sædvanlige, med flere muligheder og udfordringer. Andre elever har lidt mange nederlag i de almindelige skoletilbud, er trætte af at gå i skole og har brug for et anderledes skoletilbud. Eleverne kan her udover inddeles i to kategorier: 1. Dagelever fra Ungdomshøjskolen PTG på Tvind, de socialpædagogiske opholdssteder Casablanca og Apollo, begge beliggende i Holstebro, og andre elever i dagbehandling fra eksempelvis andre opholdssteder end de ovenfor nævnte. 3

4 2. Dagelever fra oplandet og de omkringliggende kommuner, hvis forældre ønsker at deres børn skal opfylde undervisningspligten på Dagskolen i Tvind. Skolens medarbejdere Fleksibilitet, alsidighed, tolerance og tålmodighed er afgørende faktorer ved tilrettelæggelsen af skolens undervisningstilbud. Hovedkravet til lærerne er først og fremmest evne til indlevelse, entusiasme og vilje til at beskæftige sig med og søge elevens problemer løst faglige såvel som sociale. Lærerne arbejder sammen, som regel to i en klasse. Vi satser på et tæt samarbejde mellem de enkelte lærere samt hele lærerkollegiet sammen. Dette samarbejde ser vi som en forudsætning for at opnå de bedst mulige resultater hos alle eleverne. Skolen er også øvelsesskole for Det Nødvendige Seminarium, og har stor gavn af lærerstuderende som er i praktik i længere perioder ad gangen. Skolens budget tager udgangspunkt i at der er 10 kommunehenviste elever. I budgettet er der afsat følgende stillinger: 3 lærere 1 pædagog 1 pædagogmedhjælper 0,5 kontorassistent 0,5 vikar Antallet af ansatte medarbejdere reguleres hvis der er flere eller færre end 10 elever, således at normeringen overholdes. Organisering af elever og lærere Pr har skolen 4 elever i den skolepligtige alder, samt yderligere 14 elever som studerer på HF eller STU niveau. Eleverne er inddelt i forskellige klasser i forhold til det niveau de studerer på. Sammensætningen af klasserne kan ændre sig efter elevtilgang og pædagogisk skøn. Skolen benytter sig af integrationspædagogik, som udnytter fordelene af at have såvel ressourcesvage som stærke elever i den samme klasse. Skolen har mulighed for, ud over skolens i forvejen særlige program, at tilbyde specialundervisning for de elever, der måtte have behov for dette. Til hver klasse er der i princippet to lærere, hvoraf den ene er klasselæreren. Skolens lærerstab dækker desuden faglig kapacitet til undervisning i musik, teater, kunst, naturfag, værkstedsfag og sport. Skolen har et godt samarbejde med Det Nødvendige Seminarium og har mange praktikanter i form af lærerstuderende herfra. Dagskolen er Det Nødvendige Seminariums øvelsesskole. 4

5 Skoleåret beskrives i klassernes årsprogrammer Skoleåret gennemføres efter det lagte årsprogram for de respektive klasser. Klasserne har en årlig studierejse samt en række temauger, som bl.a. indeholder en uges kreativ produktion, en uge med indsamling af midler til et hiv/aids-oplysningsprojekt i Afrika (TCE), en uge med sport og sundhed som afsluttes med et stort sportsstævne, erhvervspraktik, mm. Eleverne deltager også i en række kulturelle arrangementer med musik og teater i løbet af skoleåret, hvor de elever som har mod på det, er udøvende kunstnere og skuespillere. et med temaugerne er: At give eleverne mulighed for at arbejde med et overordnet tema i en længere periode (de humanistiske fag og naturfag) At give eleverne en mere projektorienteret undervisning med vægt på det kreative/praktiske (de praktiske/musiske fag) At give eleverne nogle fællesoplevelser på tværs af klassetrin (samfundsfag og historie) At give eleverne mulighed for fordybelse i emner som optager dem Studierejser Studierejsen har stor vægt og betydning i skolens samlede program, derfor er der afsat et antal uger hertil pr. år. Antallet af uger kan divergere fra år til år. Eleverne lærer at se og opleve især ved at komme tæt på mennesker og fænomener. På skolen lægger vi vægt på, at studierejserne bliver grundigt forberedt gennem studier og foredrag om rejselandene, sikkerhed og evt. besøg. Mange gange er det også relevant at eleverne er med til at skaffe penge til projekter som skal udføres på studierejsen. Disse penge skaffes ved kagebagning, sponsorgaver, osv. På rejserne skal der være et vel tilrettelagt program med krav om undersøgelser og komme ind på livet af nye mennesker. Bagefter er eleverne med til at efterbearbejde indtrykkene med videre studier, diskussioner og produktion af produkter som hæfte, film, foredrag og udstilling. Hele denne proces giver mulighed for stor og alsidig udvikling og indlæring for den enkelte elev og for den samlede klasse. Der rykkes ved personligheden for hver studierejse, og eleverne kan huske disse ture i årtier - strabadser, løsninger og overvindelser; de opdager, at der er venlige mennesker overalt, hvor de kommer frem, samt at de bliver bekendt med og optaget af andre kulturer end den kendte. Fagligt får eleverne meget ud af studierejserne. Ikke kun ved at anvende engelsk og tysk, men også ved at få kendskab, i praksis, til emner som kan relateres til samfundsfag, geografi, historie og kristendom/religion. I skoleåret 2013/14 skal 8-9 klasse på to ugers studierejse til Storbritannien, og alle de af skolens ældste elever som vil skal på 4 måneders studierejse til Indonesien. Pauser og forplejning Undervisningen om formiddagen er afbrudt af en fælles pause med frugt, boller, kaffe og te. Skolen prioriterer sund mad, så der er ansat en kok, som forestår tilberedning af varm mad, der serveres for alle kl Det er vigtigt for indlæringen og koncentrationen, at alle får den rette 5

6 ernæring. Menuen tager højde for at der er noget for enhver smag, fra vegetarer til muslimer. Vi skipper hermed madpakkerne, eller bagerbrød købt på vej til skole. I den fælles spisesal spiser også lærerstuderende fra Det Nødvendige Seminarium, lærere, pædagoger fra opholdsstederne og kontorpersonale, møllepassere og besøgende. Til frokost kan man få sig en god snak omkring bordet. I ugens program indgår dagligdags gøremål som rengøring af klasseværelserne, skolens drift, afrydning, opvask og rengøring. Specialundervisning Skolen tilbyder flere former for specialundervisning: En del elever modtager undervisning på mindre hold i dansk, engelsk og matematik. Eleverne har her typisk timer om ugen. Andre elever har et særligt undervisningsprogram, hvor en stor del af undervisningen er af håndværksmæssig karakter, evt. kombineret med almindelig undervisning Der er også mulighed for brobygningsforløb for nogle af skolens ældste elever, som behøver støtte i forhold til et erhvervsforberedende program og opbygning af større selvtillid. Derudover er det et specialundervisningstilbud for yngre elever, der har behov for en vekselvirkning imellem dygtiggørelse i skolefag, udflugter og sport. I den praktiske undervisning kan eleverne modtage undervisning i følgende fag: gartneri og havebrug, byggeri og energi og kost og sundhed. For elever som har brug for det, er der mulighed for specialundervisning ved hjælp af computer eller ipad, hvor eleven hjælpes af en talende computer og kan høre den skrevne tekst læst højt. Eleven kan vurdere, om han er tilfreds med sin tekst og korrigere ved hjælp af computerens ordbøger. Nogle børn og unge vil af sociale og indlæringsmæssige årsager og med baggrund i tidligere skolemæssige nederlag, have reaktioner imod alt det, der kaldes skole og undervisning. For disse elever er det selvtillid, der skal bygges op, samt forståelse for, hvad lærdom skal bruges til i praksis derfor vil det være hensigtsmæssigt i perioder at tilrettelægge helt individuelle undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i aktiviteter som passer til elevernes interesseområder og personlige ressourcer. Undervisningens metode Skolen ønsker at uddanne eleverne til at blive mennesker, der er i stand til at bruge hovedet klart, hænderne fornuftigt og frem for alt: at holde hjertet varmt. Lærernes metodevalg er varieret og afvekslende med det formål at gøre undervisningen vedkommende, virkelighedsnær og engagerende. Undervisningen er tilrettelagt for at give den enkelte elev muligheden for at tage styringen af sin egen uddannelse og udvikling med vejledning og støtte fra lærerne. Programmet spænder bredt i indhold, igen for at give hver enkelt elev muligheden for at udvikle sig på en lang række områder ikke kun teoretisk. Der lægges vægt på at alle de forskellige programelementer er lige så vigtige, være sig praktik som mekaniker, HF forberedende undervisning i historie, specialundervisning i dansk, opsætning af årets teaterstykke osv. 6

7 Undervisningens tre delelementer Studier 50% af undervisningstiden Studierne foregår som individuelt tilrettelagt undervisning. Eleven lægger i samråd med sine lærere sin studieplan og kan i kraft af undervisningsmetoden dygtiggøre sig i de fag og på det niveau, det besluttes. Kurser 25% af undervisningstiden Kurserne foregår som lærerstyret fælles undervisning, enten hele skolen samlet, eller organiseret i klasserne. Her er plads til lærerens morgensamling, foredrag, gennemgange, debat, ekskursioner og drøftelser i klassen af faglig karakter. Oplevelser 25% af undervisningstiden Her har vi oplevelser såsom kortere rejser og /eller ekskursioner, koncerter, sommerteater, sportsstævner m.m. Heri ligger store fællesoplevelser og her tillægges egen oplevelserne ligeledes stor status og værdi. I gennem bearbejdningen af oplevelserne bevidstgøres eleven omkring egne læringsprocesser og lærer at få øje på personlighedsudviklende elementer i skolens program. Klasserne holder fælles status hver fredag. Desuden afholder hele skolen halvårsstatus, hvor personligt og fælles udbytte, faglige fremskridt og pædagogiske spørgsmål er til debat. Skoleskemaet på Dagsskolen mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 09:00-09:30 Fælles morgensamling :00 Studier efter egen plan / Praktisk undervisning Studier / Pr. uv. Rengøring Statusmøde 13:00-14:00 Frokost 14:00-15:30 Kursus Kreative og Praktiske fag Linjefag Sport Kursus / Udflugt 7

8 Fag og timetal Timetal kl 9. kl. 10. kl. Dansk Matematik Engelsk Andre fag Kurser mm I alt Andre fag dækker undervisning i natur og teknik, fysik og kemi, biologi, historie, geografi, billedkunst, kristendom, tysk, sport og tilvalgsfag (håndværk/hjemkundskab/linjefag). Kurser mm dækker øvrig undervisning såsom almendannende morgensamlinger, praktikforløb, studierejser, mm. Læseplan fag for fag i klasse Dansk, kl. Eleverne skal lære at beherske og bruge det danske sprog nuanceret, mundtligt og skriftligt således, at sproget bliver et nyttigt værktøj til løsning af de opgaver, der er i et moderne samfund. Eleverne skal ligeledes tilegne sig sproget som et aktiv, der bruges til at bearbejde informationer, producere og kommunikere. Bearbejdelse af oplevelser udvikler elevernes analytiske evner. Gennem litteraturlæsning skal eleverne få kendskab til en varieret litteraturmængde fra Danmark og Skandinavien og i øvrigt fra hele verden og fra alle genrer således, at litteraturen bliver en kilde til øget rigdom. Eleverne skal lære analytiske metoder m.m. Indhold Mundtligt skal der arbejdes med tekster fra skøn- og faglitteratur, ligesom der arbejdes med undersøgelse og fremlæggelse som metode. Her læres grundlæggende tekstanalyse og oplæsningsteknik og anvendelse af sproget i dramatisk sammenhæng. Der indgår dansk, nordisk og anden udenlandsk litteratur. Der lægges vægt på at opøve læseglæde. Skriftlig skal eleverne arbejde med systematiske øvelser i retskrivning og stileskrivning. Desuden lægges der vægt på at eleverne formulerer sig i videst mulige omfang skriftligt såvel i dansk som i andre fag gennem rapporter, rejsebeskrivelser, skriftlige oplæg til klassen, til skolens nyhedsbrev mm. Metode Eleverne planlægger deres ugeplaner sammen med læreren. Alternativt lægger læreren planerne for den enkelte elev. Der tages udgangspunkt i elevens standpunkt og interesser, således at der opnås 8

9 den størst mulige motivation og udfordring. Desuden trænes eleverne i stillingtagen, formulering og diskussionsteknik gennem deltagelse i de lærerstyrede, emneopdelte kurser. Matematik, kl. Eleverne skal lære at beherske alle almindelige regnearter hurtigt og sikkert således, at de er i stand til at foretage alle almindelige og nødvendige beregninger af en systematisk og logisk tænkemåde. Faget skal lære eleverne at kunne opstille regnestykker til løsning og analyse af informationer. Indhold Tal og algebra herunder formler til beregning af areal og rumfang, formler vedrørende forhold til omverdenen, opstilling af formler til udryk for sammenhænge. Hertil hører også arbejde med funktionsbegrebet og grafisk afbildning heraf. Geometri grundlæggende geometriske konstruktioner og egenskaber ved geometriske figurer. Målestoksforhold, ligedannethed og kongruens. Pythagoras sætning. Anvendt matematik herunder handelsregning, rentesregning, lån og opsparing, kredit, løn og skat, valuta, statistik. Kommunikation og problemløsning herunder variable størrelser, symboler, opstilling af hypoteser og gennemførelse af ræsonnementer. Metode En vekselvirkning mellem individuelle planer og gruppearbejde. Den enkelte elev laver færdighedsregning skriftligt og edb-baseret. Grupperne arbejder med større emner og anvendt matematik med typisk mundtlig fremlægning for læreren og for klassen. Der arbejdes med regneark i samfundsrelaterede emner. I øvrigt inddrages faget i forbindelse med elevernes deltagelse i den daglige drift af skolen i køkkenet, i forbindelse med indkøb og vedligeholdelse, rejseforberedelse og rejser i udlandet osv. Engelsk, kl. Også mulighed for tysk. Eleverne får mulighed for at samtale med mange forskellige mennesker i forskellige lande og derved underbygge deres internationale forståelse. Eleverne bliver i stand til at kunne modtage og sende informationer på flere sprog og derved nå ud til mange mennesker med deres meninger. Eleverne bliver i stand til at kunne modtage og forstå informationer fra moderne kilder. Indhold Træning af mundtlige og skriftlige opgaver. Skolen benytter sig også af lærebogssystemer, film og websites. Metode Eleverne arbejder med opgaveløsning mundtligt, skriftligt og digitalt. De ser film med tilhørende tekster, træner gloser og grammatik og fører diskussioner om dagligdags emner. En vigtig del af træningen foregår i samværet med unge fra andre europæiske lande. I lærerteamet på skolen, er der endvidere lærere fra andre lande, hvilket er meget motiverende for børnene og de unge i forhold til at lære sig andre sprog. 9

10 Naturvidenskab, kl. Forståelse for naturvidenskabelige lovmæssigheder og disses betydning for samfundsudviklingen. Eleverne tilegner sig de grundlæggende fysiske, kemiske og biologiske begreber og love. Desuden skal eleverne gennem eksperimenter finde svar på naturvidenskabelige spørgsmål og på den måde få praktisk kendskab til arbejdsområderne inden for faget. Indhold Tema-opdelt f.eks. afsnit om Gaia vor jord, menneskets biologi, atomfysik, landbrug i hele verden, den teknologiske udvikling, verdensrummet. Metode Der arbejdes individuelt med opgaver mundtligt, skriftligt og digitalt. Desuden vil der være forsøg, undersøgelser og ekskursioner i grupper. Samfundsfag og geografi, kl. Eleverne får indblik i nogle væsentlige lokale, nationale og globale samfundsproblemer som baggrund for nutidige sociale, politiske og kulturelle konflikter. Hvordan de søges løst, og hvordan det enkelte menneske i samarbejde med andre kan øve indflydelse på løsningerne. Indhold Emne-opdelt fx Klimaforandringer, Fremtidens energikilder, Fra jord til bord, Unge i europæiske lande, rejselandets natur- og kulturgeografi. Metode En væsentlig del af undervisningen foregår individuelt med løsning af opgaver mundtligt, skriftligt og digitalt. Opgaverne indeholder tekststykker, film og der arbejdes med undersøgelser, foredrag og rapporter. Under hele forløbet omkring studierejsen, inklusive forberedelser og efterbearbejdelser bliver geografi- og samfundsfagsundervisningen relevant og vedkommende for eleverne. Linjefag, kl. Eleverne vælger på tværs af klassetrin et eller flere fag. Linjefagene skifter i løbet af skoleåret og er blandt andet: Billedkunst. Der arbejdes bl.a. med grundlæggende tegneteknik, maleri og andre kreative udfoldelser. Musik og sang. Lære et instrument at kende, samspil, skrive egne sange og indspille dem i lydstudiet. Drama, se og læse forskellige teaterstykker. Indøve et eller flere skuespil i løbet af skoleåret, og opføre det til det årlige teaterstævne. Sport, dyrke forskellige sportsgrene, holdsport og individuelle sportsgrene samt lære om kroppens funktion og ernæringslære. Mekanik, arbejde på værkstedet, reparere biler og knallerter og hjælpe med at vedligeholde skolecentrets maskinpark. 10

11 Træne elevernes færdigheder i at bruge hånden sammen med hovedet. Det er også en afprøvning af, at man kan blive dygtig til at udføre håndværksmæssige ting. Give muligheder for at udtrykke sig kreativt og kunstnerisk. Desuden vil nogle elever her kunne finde en niche, som har deres særlige interesse. Det er vigtig i linjefagene, at alle kan være med uanset deres øvrige faglige kunnen, og at hver elev gennem deres linjefag får en sejr og faktisk bliver dygtige til netop den linje de har meldt sig på. Indhold Eleverne vælger et linjefag for en periode af gangen. Indholdet er af praktisk, teoretisk og kunstnerisk karakter inden for alle linjefagene og afhængig af årstiden. Indholdet er at lære at synge, spille et instrument, dramatisere, sætte et teaterstykke op, udtrykke sig gennem tegning eller formning af skulpturer, lære at lave film med alt hvad der hører med, samt i sport at blive god til en sportsgren og at forbedre konditionen. Metode Der anvendes en praktisk og teoretisk tilgang. Det vigtigste er at blive dygtig inden for en afmålt del af faget. Læreren bestemmer hvad der skal gribes fat i sammen med eleven. På alle linjer kræves der samarbejde. Læseplan fag for fag i 9. klasse Dansk - 9. kl. et med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Mål / Delmål Da faget er prøveforberedende og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning, henvises der til: CKF / Slutmål De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog lytte og tale Det skrevne sprog læse og skrive Sprog, litteratur og kommunikation 11

12 Indhold / Metode Kernen i faget er dansk sprog og litteratur. Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet. Timetal 4½ lektion = 270 minutter pr. uge (enten som skemalagt eller på anden vis). Arbejdsformer Der veksles mellem læreroplæg, klassesamtaler, gruppearbejde, fremlæggelse og individuelt arbejde. Evalueringsformer Lærerne anvender deres egne evalueringsværktøjer og metoder til den interne evaluering af den enkelte elevs faglige standpunkt i faget. Prøveformer Faget afsluttes med FSA. Matematik - 9. kl. et med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. Mål / Delmål Da faget er prøveforberedende og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning, henvises der til: 12

13 CKF / Slutmål De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Matematiske kompetencer Matematiske emner Matematik i anvendelse Matematiske arbejdsområder Indhold / Metode Undervisningen bygger i stigende grad på den viden og kunnen, som eleverne har opnået i skolesammenhæng, men elevernes matematikrelevante erfaringer fra hverdagen skal stadig have mulighed for at spille en rolle i undervisningen. Eleverne arbejder både mundtligt og skriftligt, på egen hånd og i samarbejde med andre på at udbygge kompetencer, viden og kunnen. Det er lærerens opgave at planlægge og gennemføre en undervisning, der sigter på, at de enkelte elever fortsat udvikler deres intuitive matematikforståelse til matematisk begrebsdannelse. Elevernes selvstændige tilegnelse af nye faglige områder og en alsidig anvendelse af allerede kendte faglige områder bliver gradvist mere central i undervisningen. Timetal 3 lektioner = 180 minutter pr. uge (enten som skemalagt eller på anden vis). Arbejdsformer Der veksles mellem læreroplæg, klassesamtaler, individuelt- og gruppearbejde, fremlæggelse og afleveringer. Evalueringsformer Lærerne anvender deres egne evalueringsværktøjer og metoder til den interne evaluering af den enkelte elevs aktive deltagelse i faget. Prøveformer Faget afsluttes med FSA. Engelsk - 9. kl. et med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Stk. 2. Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Stk. 3. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Her igennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. 13

14 Mål / Delmål Engelsk faget er både skriftligt og mundtligt prøveforberedende og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning, henvises til: CKF / Slutmål De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur og samfundsforhold Indhold / Metode Undervisningen foregår hovedsagelig på engelsk, og der stilles forventninger til, at eleverne benytter engelsk i klasse- og samarbejdssituationer. Arbejdet med lytning omfatter både kendte og ukendte emner. sbestemte aktiviteter, fx at lytte efter indhold, substantiver, bestemte tematiske ord evt. efterfulgt af træningsopgaver, giver eleverne passende sproglige udfordringer og styrker deres lyst til at bruge engelsk. Der arbejdes med informationssøgning og -formidling til forskellige grupper af modtagere og med inddragelse af forskellige præsentationsformer, herunder praktisk musiske. Det prioriteres højt, at kommunikationsstrategierne, fx synonymer, fortsat udvikles, så eleverne kan understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation. Læse- og lytte strategier udnyttes til at forstå mange typer af talt og skrevet engelsk. Vigtigst er det fortsat at bevare elevernes mod på at gætte kvalificeret. Undervisningen tager især udgangspunkt i emner og tekster, der er relevante for eleverne, og som samtidig giver en nuanceret opfattelse af kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande, der arbejdes med. Forventningerne til, at eleverne er i stand til at se og belyse en sag fra flere sider, øges gradvist. Det prioriteres højt, at eleverne får lejlighed til at kommunikere med elever i andre lande, fx via samarbejdsprojekter, udvekslinger, møder med udlændinge hjemme på skolen og på rejse. Timetal 2½ lektion = 150 minutter pr. uge (enten som skemalagt eller på anden vis). Arbejdsformer Undervisning baseres på skriftlig og mundtligt kommunikation. Elevernes evne til at arbejde selvstændigt såvel i grupper som alene er i fokus. Der arbejdes med informationssøgning og - formidling til forskellige grupper af modtagere og med inddragelse af forskellige præsentationsformer, herunder praktisk musiske. Eleverne arbejder med skriveprocessen fra idéfase til færdig tekst. I forbindelse med det skriftlige arbejde anvendes tekstbehandling, herunder stavekontrol. Evalueringsformer Lærerne anvender deres egne evalueringsværktøjer og metoder til den interne evaluering af den enkelte elevs faglig standpunkt(er) i faget. Prøveformer Faget afsluttes med FSA. 14

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Læreplaner for Halsnæs lilleskole Generelle betragtninger om undervisningen på Halsnæs Lilleskole. Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Projektarbejde:

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere