Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14"

Transkript

1 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1

2 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives i klassernes årsprogrammer 2 Studierejser 5 Pauser og forplejning 2 Specialundervisning 6 Undervisningens metode 6 Undervisningens tre delelementer 7 Skoleskemaet på Dagsskolen 7 Fag og timetal 8 Læseplan fag for fag i klasse 8 Dansk, kl. 8 Matematik, kl. 9 Engelsk, kl. 9 Samfundsfag og geografi, kl. 10 Linjefag, kl. 10 Læseplan fag for fag i 9. klasse 11 Dansk - 9. kl. 11 Matematik - 9. kl. 12 Engelsk - 9. kl. 13 Projektopgaven for 9. klasse 17 Læseplan fag for fag i 10. klasse 17 Dansk kl. 17 Matematik kl. 18 Engelsk kl. 19 Selvvalgt opgave for 10. klasse 20 Andre fag - 9. og 10. kl 21 Det internationale aspekt 22 Samarbejde med forældre, PPR, socialforvaltninger og andre 23 Fælles arrangementer i skoleåret Status og afgangsprøver 23 Skolens historie Dagskolen er en del af Tvind Internationale Skolecenter som ligger på Skorkærvej 8 i Ulfborg. Skolen blev oprettet som skoledel for de elever som boede på PTG (Praktisk Teoretisk Grunduddannelse) hvilket blev godkendt som igangværende botilbud af Ringkøbing Amt i I 2007 overgik tilsynsforpligtelsen til Holstebro Kommune, som har ført tilsyn med bodelen (PTG), og som har godkendt takster for opholdsdel og skoledel. Fra 2003 har elever fra Opholdsstedet Casablanca og senere Opholdsstedet Apollo, benyttet Dagskolen som skoletilbud. 2

3 Dagskolen fungerer som øvelsesskole for Det Nødvendige Seminarium og i det daglige deler Dagskolen faciliteter såsom spisesal, fitnesscenter, sportshal, musikrum, kunstlokaler og udendørsområder med seminariet. Skolens formål Dagskolen på Tvind tilbyder teoretisk og praktisk undervisning for børn og unge fra 7. til 11 klasse, samt HF undervisning for privatister og individuelt tilrettelagte STU uddannelser. Skolen er fremtidsrettet, og der lægges vægt på et humanistisk menneskesyn. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne på sigt lærer at være herre i eget hus. Solide faglige kundskaber, parathed til omstilling, vilje til selv at ville tilegne sig viden, produktivitet, ansvarlighed og medmenneskelighed er nogen af nøglebegreberne hertil. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne lærer naturen at kende, og at de lærer at færdes hjemmevant i den. Vi ser det også som skolens opgave at arbejde på at afhjælpe, at ressourcesvage elever marginaliseres. Skolens program tilrettelægges sådan, at eleverne kommer til at stå i situationer, hvor deres kræfter hver for sig og sammen med hinanden er afgørende, samt at programmet fokuserer på elevens stærke sider. Hver enkelt elev omfattes med respekt, og i undervisningen tages der hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, behov og udviklingsmuligheder. Det er således også skolens formål at hjælpe elever med særlige vanskeligheder det være sig socialt eller fagligt med at få en sådan uddannelse skolemæssigt, socialt og personligt, at de kan få en værdig plads i samfundet. De unge skal have udfordringer og den nødvendige støtte og vejledning, så de kan få mod på livet og muligheder for at skabe sig det liv, de gerne vil leve. Skolens værdigrundlag Det grundlæggende for os er den personlige udvikling, der sker i mødet mellem eleverne, lærerne og de øvrige medarbejdere. Vi ønsker at skabe en skole med hjemlig atmosfære og trygge rammer. Et nært samarbejde mellem skole og hjem/bodel er en naturlig del af vores dagligdag. Målet er at kombinere udvikling af menneskelige egenskaber og faglige færdigheder. At udvikle menneskelige egenskaber til glæde for fællesskabet såsom: livsglæde, tolerance, ansvarlighed, samarbejdsevne og selvværd. At udvikle faglige færdigheder i de boglige, praktiske, kreative og musiske fag. Skolens elevgruppe Skolen tilbyder undervisning på klassetrin, samt på HF niveau, for piger og drenge mellem 13 og 23 år. Dagskolen tilbyder også STU den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Skolens elevgruppe er traditionelt international. Eleverne har forskellig social og kulturel baggrund. Nogle elever er ressourcestærke og har et ønske om en anden slags skolegang end den sædvanlige, med flere muligheder og udfordringer. Andre elever har lidt mange nederlag i de almindelige skoletilbud, er trætte af at gå i skole og har brug for et anderledes skoletilbud. Eleverne kan her udover inddeles i to kategorier: 1. Dagelever fra Ungdomshøjskolen PTG på Tvind, de socialpædagogiske opholdssteder Casablanca og Apollo, begge beliggende i Holstebro, og andre elever i dagbehandling fra eksempelvis andre opholdssteder end de ovenfor nævnte. 3

4 2. Dagelever fra oplandet og de omkringliggende kommuner, hvis forældre ønsker at deres børn skal opfylde undervisningspligten på Dagskolen i Tvind. Skolens medarbejdere Fleksibilitet, alsidighed, tolerance og tålmodighed er afgørende faktorer ved tilrettelæggelsen af skolens undervisningstilbud. Hovedkravet til lærerne er først og fremmest evne til indlevelse, entusiasme og vilje til at beskæftige sig med og søge elevens problemer løst faglige såvel som sociale. Lærerne arbejder sammen, som regel to i en klasse. Vi satser på et tæt samarbejde mellem de enkelte lærere samt hele lærerkollegiet sammen. Dette samarbejde ser vi som en forudsætning for at opnå de bedst mulige resultater hos alle eleverne. Skolen er også øvelsesskole for Det Nødvendige Seminarium, og har stor gavn af lærerstuderende som er i praktik i længere perioder ad gangen. Skolens budget tager udgangspunkt i at der er 10 kommunehenviste elever. I budgettet er der afsat følgende stillinger: 3 lærere 1 pædagog 1 pædagogmedhjælper 0,5 kontorassistent 0,5 vikar Antallet af ansatte medarbejdere reguleres hvis der er flere eller færre end 10 elever, således at normeringen overholdes. Organisering af elever og lærere Pr har skolen 4 elever i den skolepligtige alder, samt yderligere 14 elever som studerer på HF eller STU niveau. Eleverne er inddelt i forskellige klasser i forhold til det niveau de studerer på. Sammensætningen af klasserne kan ændre sig efter elevtilgang og pædagogisk skøn. Skolen benytter sig af integrationspædagogik, som udnytter fordelene af at have såvel ressourcesvage som stærke elever i den samme klasse. Skolen har mulighed for, ud over skolens i forvejen særlige program, at tilbyde specialundervisning for de elever, der måtte have behov for dette. Til hver klasse er der i princippet to lærere, hvoraf den ene er klasselæreren. Skolens lærerstab dækker desuden faglig kapacitet til undervisning i musik, teater, kunst, naturfag, værkstedsfag og sport. Skolen har et godt samarbejde med Det Nødvendige Seminarium og har mange praktikanter i form af lærerstuderende herfra. Dagskolen er Det Nødvendige Seminariums øvelsesskole. 4

5 Skoleåret beskrives i klassernes årsprogrammer Skoleåret gennemføres efter det lagte årsprogram for de respektive klasser. Klasserne har en årlig studierejse samt en række temauger, som bl.a. indeholder en uges kreativ produktion, en uge med indsamling af midler til et hiv/aids-oplysningsprojekt i Afrika (TCE), en uge med sport og sundhed som afsluttes med et stort sportsstævne, erhvervspraktik, mm. Eleverne deltager også i en række kulturelle arrangementer med musik og teater i løbet af skoleåret, hvor de elever som har mod på det, er udøvende kunstnere og skuespillere. et med temaugerne er: At give eleverne mulighed for at arbejde med et overordnet tema i en længere periode (de humanistiske fag og naturfag) At give eleverne en mere projektorienteret undervisning med vægt på det kreative/praktiske (de praktiske/musiske fag) At give eleverne nogle fællesoplevelser på tværs af klassetrin (samfundsfag og historie) At give eleverne mulighed for fordybelse i emner som optager dem Studierejser Studierejsen har stor vægt og betydning i skolens samlede program, derfor er der afsat et antal uger hertil pr. år. Antallet af uger kan divergere fra år til år. Eleverne lærer at se og opleve især ved at komme tæt på mennesker og fænomener. På skolen lægger vi vægt på, at studierejserne bliver grundigt forberedt gennem studier og foredrag om rejselandene, sikkerhed og evt. besøg. Mange gange er det også relevant at eleverne er med til at skaffe penge til projekter som skal udføres på studierejsen. Disse penge skaffes ved kagebagning, sponsorgaver, osv. På rejserne skal der være et vel tilrettelagt program med krav om undersøgelser og komme ind på livet af nye mennesker. Bagefter er eleverne med til at efterbearbejde indtrykkene med videre studier, diskussioner og produktion af produkter som hæfte, film, foredrag og udstilling. Hele denne proces giver mulighed for stor og alsidig udvikling og indlæring for den enkelte elev og for den samlede klasse. Der rykkes ved personligheden for hver studierejse, og eleverne kan huske disse ture i årtier - strabadser, løsninger og overvindelser; de opdager, at der er venlige mennesker overalt, hvor de kommer frem, samt at de bliver bekendt med og optaget af andre kulturer end den kendte. Fagligt får eleverne meget ud af studierejserne. Ikke kun ved at anvende engelsk og tysk, men også ved at få kendskab, i praksis, til emner som kan relateres til samfundsfag, geografi, historie og kristendom/religion. I skoleåret 2013/14 skal 8-9 klasse på to ugers studierejse til Storbritannien, og alle de af skolens ældste elever som vil skal på 4 måneders studierejse til Indonesien. Pauser og forplejning Undervisningen om formiddagen er afbrudt af en fælles pause med frugt, boller, kaffe og te. Skolen prioriterer sund mad, så der er ansat en kok, som forestår tilberedning af varm mad, der serveres for alle kl Det er vigtigt for indlæringen og koncentrationen, at alle får den rette 5

6 ernæring. Menuen tager højde for at der er noget for enhver smag, fra vegetarer til muslimer. Vi skipper hermed madpakkerne, eller bagerbrød købt på vej til skole. I den fælles spisesal spiser også lærerstuderende fra Det Nødvendige Seminarium, lærere, pædagoger fra opholdsstederne og kontorpersonale, møllepassere og besøgende. Til frokost kan man få sig en god snak omkring bordet. I ugens program indgår dagligdags gøremål som rengøring af klasseværelserne, skolens drift, afrydning, opvask og rengøring. Specialundervisning Skolen tilbyder flere former for specialundervisning: En del elever modtager undervisning på mindre hold i dansk, engelsk og matematik. Eleverne har her typisk timer om ugen. Andre elever har et særligt undervisningsprogram, hvor en stor del af undervisningen er af håndværksmæssig karakter, evt. kombineret med almindelig undervisning Der er også mulighed for brobygningsforløb for nogle af skolens ældste elever, som behøver støtte i forhold til et erhvervsforberedende program og opbygning af større selvtillid. Derudover er det et specialundervisningstilbud for yngre elever, der har behov for en vekselvirkning imellem dygtiggørelse i skolefag, udflugter og sport. I den praktiske undervisning kan eleverne modtage undervisning i følgende fag: gartneri og havebrug, byggeri og energi og kost og sundhed. For elever som har brug for det, er der mulighed for specialundervisning ved hjælp af computer eller ipad, hvor eleven hjælpes af en talende computer og kan høre den skrevne tekst læst højt. Eleven kan vurdere, om han er tilfreds med sin tekst og korrigere ved hjælp af computerens ordbøger. Nogle børn og unge vil af sociale og indlæringsmæssige årsager og med baggrund i tidligere skolemæssige nederlag, have reaktioner imod alt det, der kaldes skole og undervisning. For disse elever er det selvtillid, der skal bygges op, samt forståelse for, hvad lærdom skal bruges til i praksis derfor vil det være hensigtsmæssigt i perioder at tilrettelægge helt individuelle undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i aktiviteter som passer til elevernes interesseområder og personlige ressourcer. Undervisningens metode Skolen ønsker at uddanne eleverne til at blive mennesker, der er i stand til at bruge hovedet klart, hænderne fornuftigt og frem for alt: at holde hjertet varmt. Lærernes metodevalg er varieret og afvekslende med det formål at gøre undervisningen vedkommende, virkelighedsnær og engagerende. Undervisningen er tilrettelagt for at give den enkelte elev muligheden for at tage styringen af sin egen uddannelse og udvikling med vejledning og støtte fra lærerne. Programmet spænder bredt i indhold, igen for at give hver enkelt elev muligheden for at udvikle sig på en lang række områder ikke kun teoretisk. Der lægges vægt på at alle de forskellige programelementer er lige så vigtige, være sig praktik som mekaniker, HF forberedende undervisning i historie, specialundervisning i dansk, opsætning af årets teaterstykke osv. 6

7 Undervisningens tre delelementer Studier 50% af undervisningstiden Studierne foregår som individuelt tilrettelagt undervisning. Eleven lægger i samråd med sine lærere sin studieplan og kan i kraft af undervisningsmetoden dygtiggøre sig i de fag og på det niveau, det besluttes. Kurser 25% af undervisningstiden Kurserne foregår som lærerstyret fælles undervisning, enten hele skolen samlet, eller organiseret i klasserne. Her er plads til lærerens morgensamling, foredrag, gennemgange, debat, ekskursioner og drøftelser i klassen af faglig karakter. Oplevelser 25% af undervisningstiden Her har vi oplevelser såsom kortere rejser og /eller ekskursioner, koncerter, sommerteater, sportsstævner m.m. Heri ligger store fællesoplevelser og her tillægges egen oplevelserne ligeledes stor status og værdi. I gennem bearbejdningen af oplevelserne bevidstgøres eleven omkring egne læringsprocesser og lærer at få øje på personlighedsudviklende elementer i skolens program. Klasserne holder fælles status hver fredag. Desuden afholder hele skolen halvårsstatus, hvor personligt og fælles udbytte, faglige fremskridt og pædagogiske spørgsmål er til debat. Skoleskemaet på Dagsskolen mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 09:00-09:30 Fælles morgensamling :00 Studier efter egen plan / Praktisk undervisning Studier / Pr. uv. Rengøring Statusmøde 13:00-14:00 Frokost 14:00-15:30 Kursus Kreative og Praktiske fag Linjefag Sport Kursus / Udflugt 7

8 Fag og timetal Timetal kl 9. kl. 10. kl. Dansk Matematik Engelsk Andre fag Kurser mm I alt Andre fag dækker undervisning i natur og teknik, fysik og kemi, biologi, historie, geografi, billedkunst, kristendom, tysk, sport og tilvalgsfag (håndværk/hjemkundskab/linjefag). Kurser mm dækker øvrig undervisning såsom almendannende morgensamlinger, praktikforløb, studierejser, mm. Læseplan fag for fag i klasse Dansk, kl. Eleverne skal lære at beherske og bruge det danske sprog nuanceret, mundtligt og skriftligt således, at sproget bliver et nyttigt værktøj til løsning af de opgaver, der er i et moderne samfund. Eleverne skal ligeledes tilegne sig sproget som et aktiv, der bruges til at bearbejde informationer, producere og kommunikere. Bearbejdelse af oplevelser udvikler elevernes analytiske evner. Gennem litteraturlæsning skal eleverne få kendskab til en varieret litteraturmængde fra Danmark og Skandinavien og i øvrigt fra hele verden og fra alle genrer således, at litteraturen bliver en kilde til øget rigdom. Eleverne skal lære analytiske metoder m.m. Indhold Mundtligt skal der arbejdes med tekster fra skøn- og faglitteratur, ligesom der arbejdes med undersøgelse og fremlæggelse som metode. Her læres grundlæggende tekstanalyse og oplæsningsteknik og anvendelse af sproget i dramatisk sammenhæng. Der indgår dansk, nordisk og anden udenlandsk litteratur. Der lægges vægt på at opøve læseglæde. Skriftlig skal eleverne arbejde med systematiske øvelser i retskrivning og stileskrivning. Desuden lægges der vægt på at eleverne formulerer sig i videst mulige omfang skriftligt såvel i dansk som i andre fag gennem rapporter, rejsebeskrivelser, skriftlige oplæg til klassen, til skolens nyhedsbrev mm. Metode Eleverne planlægger deres ugeplaner sammen med læreren. Alternativt lægger læreren planerne for den enkelte elev. Der tages udgangspunkt i elevens standpunkt og interesser, således at der opnås 8

9 den størst mulige motivation og udfordring. Desuden trænes eleverne i stillingtagen, formulering og diskussionsteknik gennem deltagelse i de lærerstyrede, emneopdelte kurser. Matematik, kl. Eleverne skal lære at beherske alle almindelige regnearter hurtigt og sikkert således, at de er i stand til at foretage alle almindelige og nødvendige beregninger af en systematisk og logisk tænkemåde. Faget skal lære eleverne at kunne opstille regnestykker til løsning og analyse af informationer. Indhold Tal og algebra herunder formler til beregning af areal og rumfang, formler vedrørende forhold til omverdenen, opstilling af formler til udryk for sammenhænge. Hertil hører også arbejde med funktionsbegrebet og grafisk afbildning heraf. Geometri grundlæggende geometriske konstruktioner og egenskaber ved geometriske figurer. Målestoksforhold, ligedannethed og kongruens. Pythagoras sætning. Anvendt matematik herunder handelsregning, rentesregning, lån og opsparing, kredit, løn og skat, valuta, statistik. Kommunikation og problemløsning herunder variable størrelser, symboler, opstilling af hypoteser og gennemførelse af ræsonnementer. Metode En vekselvirkning mellem individuelle planer og gruppearbejde. Den enkelte elev laver færdighedsregning skriftligt og edb-baseret. Grupperne arbejder med større emner og anvendt matematik med typisk mundtlig fremlægning for læreren og for klassen. Der arbejdes med regneark i samfundsrelaterede emner. I øvrigt inddrages faget i forbindelse med elevernes deltagelse i den daglige drift af skolen i køkkenet, i forbindelse med indkøb og vedligeholdelse, rejseforberedelse og rejser i udlandet osv. Engelsk, kl. Også mulighed for tysk. Eleverne får mulighed for at samtale med mange forskellige mennesker i forskellige lande og derved underbygge deres internationale forståelse. Eleverne bliver i stand til at kunne modtage og sende informationer på flere sprog og derved nå ud til mange mennesker med deres meninger. Eleverne bliver i stand til at kunne modtage og forstå informationer fra moderne kilder. Indhold Træning af mundtlige og skriftlige opgaver. Skolen benytter sig også af lærebogssystemer, film og websites. Metode Eleverne arbejder med opgaveløsning mundtligt, skriftligt og digitalt. De ser film med tilhørende tekster, træner gloser og grammatik og fører diskussioner om dagligdags emner. En vigtig del af træningen foregår i samværet med unge fra andre europæiske lande. I lærerteamet på skolen, er der endvidere lærere fra andre lande, hvilket er meget motiverende for børnene og de unge i forhold til at lære sig andre sprog. 9

10 Naturvidenskab, kl. Forståelse for naturvidenskabelige lovmæssigheder og disses betydning for samfundsudviklingen. Eleverne tilegner sig de grundlæggende fysiske, kemiske og biologiske begreber og love. Desuden skal eleverne gennem eksperimenter finde svar på naturvidenskabelige spørgsmål og på den måde få praktisk kendskab til arbejdsområderne inden for faget. Indhold Tema-opdelt f.eks. afsnit om Gaia vor jord, menneskets biologi, atomfysik, landbrug i hele verden, den teknologiske udvikling, verdensrummet. Metode Der arbejdes individuelt med opgaver mundtligt, skriftligt og digitalt. Desuden vil der være forsøg, undersøgelser og ekskursioner i grupper. Samfundsfag og geografi, kl. Eleverne får indblik i nogle væsentlige lokale, nationale og globale samfundsproblemer som baggrund for nutidige sociale, politiske og kulturelle konflikter. Hvordan de søges løst, og hvordan det enkelte menneske i samarbejde med andre kan øve indflydelse på løsningerne. Indhold Emne-opdelt fx Klimaforandringer, Fremtidens energikilder, Fra jord til bord, Unge i europæiske lande, rejselandets natur- og kulturgeografi. Metode En væsentlig del af undervisningen foregår individuelt med løsning af opgaver mundtligt, skriftligt og digitalt. Opgaverne indeholder tekststykker, film og der arbejdes med undersøgelser, foredrag og rapporter. Under hele forløbet omkring studierejsen, inklusive forberedelser og efterbearbejdelser bliver geografi- og samfundsfagsundervisningen relevant og vedkommende for eleverne. Linjefag, kl. Eleverne vælger på tværs af klassetrin et eller flere fag. Linjefagene skifter i løbet af skoleåret og er blandt andet: Billedkunst. Der arbejdes bl.a. med grundlæggende tegneteknik, maleri og andre kreative udfoldelser. Musik og sang. Lære et instrument at kende, samspil, skrive egne sange og indspille dem i lydstudiet. Drama, se og læse forskellige teaterstykker. Indøve et eller flere skuespil i løbet af skoleåret, og opføre det til det årlige teaterstævne. Sport, dyrke forskellige sportsgrene, holdsport og individuelle sportsgrene samt lære om kroppens funktion og ernæringslære. Mekanik, arbejde på værkstedet, reparere biler og knallerter og hjælpe med at vedligeholde skolecentrets maskinpark. 10

11 Træne elevernes færdigheder i at bruge hånden sammen med hovedet. Det er også en afprøvning af, at man kan blive dygtig til at udføre håndværksmæssige ting. Give muligheder for at udtrykke sig kreativt og kunstnerisk. Desuden vil nogle elever her kunne finde en niche, som har deres særlige interesse. Det er vigtig i linjefagene, at alle kan være med uanset deres øvrige faglige kunnen, og at hver elev gennem deres linjefag får en sejr og faktisk bliver dygtige til netop den linje de har meldt sig på. Indhold Eleverne vælger et linjefag for en periode af gangen. Indholdet er af praktisk, teoretisk og kunstnerisk karakter inden for alle linjefagene og afhængig af årstiden. Indholdet er at lære at synge, spille et instrument, dramatisere, sætte et teaterstykke op, udtrykke sig gennem tegning eller formning af skulpturer, lære at lave film med alt hvad der hører med, samt i sport at blive god til en sportsgren og at forbedre konditionen. Metode Der anvendes en praktisk og teoretisk tilgang. Det vigtigste er at blive dygtig inden for en afmålt del af faget. Læreren bestemmer hvad der skal gribes fat i sammen med eleven. På alle linjer kræves der samarbejde. Læseplan fag for fag i 9. klasse Dansk - 9. kl. et med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Mål / Delmål Da faget er prøveforberedende og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning, henvises der til: CKF / Slutmål De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog lytte og tale Det skrevne sprog læse og skrive Sprog, litteratur og kommunikation 11

12 Indhold / Metode Kernen i faget er dansk sprog og litteratur. Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet. Timetal 4½ lektion = 270 minutter pr. uge (enten som skemalagt eller på anden vis). Arbejdsformer Der veksles mellem læreroplæg, klassesamtaler, gruppearbejde, fremlæggelse og individuelt arbejde. Evalueringsformer Lærerne anvender deres egne evalueringsværktøjer og metoder til den interne evaluering af den enkelte elevs faglige standpunkt i faget. Prøveformer Faget afsluttes med FSA. Matematik - 9. kl. et med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. Mål / Delmål Da faget er prøveforberedende og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning, henvises der til: 12

13 CKF / Slutmål De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Matematiske kompetencer Matematiske emner Matematik i anvendelse Matematiske arbejdsområder Indhold / Metode Undervisningen bygger i stigende grad på den viden og kunnen, som eleverne har opnået i skolesammenhæng, men elevernes matematikrelevante erfaringer fra hverdagen skal stadig have mulighed for at spille en rolle i undervisningen. Eleverne arbejder både mundtligt og skriftligt, på egen hånd og i samarbejde med andre på at udbygge kompetencer, viden og kunnen. Det er lærerens opgave at planlægge og gennemføre en undervisning, der sigter på, at de enkelte elever fortsat udvikler deres intuitive matematikforståelse til matematisk begrebsdannelse. Elevernes selvstændige tilegnelse af nye faglige områder og en alsidig anvendelse af allerede kendte faglige områder bliver gradvist mere central i undervisningen. Timetal 3 lektioner = 180 minutter pr. uge (enten som skemalagt eller på anden vis). Arbejdsformer Der veksles mellem læreroplæg, klassesamtaler, individuelt- og gruppearbejde, fremlæggelse og afleveringer. Evalueringsformer Lærerne anvender deres egne evalueringsværktøjer og metoder til den interne evaluering af den enkelte elevs aktive deltagelse i faget. Prøveformer Faget afsluttes med FSA. Engelsk - 9. kl. et med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Stk. 2. Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Stk. 3. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Her igennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. 13

14 Mål / Delmål Engelsk faget er både skriftligt og mundtligt prøveforberedende og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning, henvises til: CKF / Slutmål De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur og samfundsforhold Indhold / Metode Undervisningen foregår hovedsagelig på engelsk, og der stilles forventninger til, at eleverne benytter engelsk i klasse- og samarbejdssituationer. Arbejdet med lytning omfatter både kendte og ukendte emner. sbestemte aktiviteter, fx at lytte efter indhold, substantiver, bestemte tematiske ord evt. efterfulgt af træningsopgaver, giver eleverne passende sproglige udfordringer og styrker deres lyst til at bruge engelsk. Der arbejdes med informationssøgning og -formidling til forskellige grupper af modtagere og med inddragelse af forskellige præsentationsformer, herunder praktisk musiske. Det prioriteres højt, at kommunikationsstrategierne, fx synonymer, fortsat udvikles, så eleverne kan understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation. Læse- og lytte strategier udnyttes til at forstå mange typer af talt og skrevet engelsk. Vigtigst er det fortsat at bevare elevernes mod på at gætte kvalificeret. Undervisningen tager især udgangspunkt i emner og tekster, der er relevante for eleverne, og som samtidig giver en nuanceret opfattelse af kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande, der arbejdes med. Forventningerne til, at eleverne er i stand til at se og belyse en sag fra flere sider, øges gradvist. Det prioriteres højt, at eleverne får lejlighed til at kommunikere med elever i andre lande, fx via samarbejdsprojekter, udvekslinger, møder med udlændinge hjemme på skolen og på rejse. Timetal 2½ lektion = 150 minutter pr. uge (enten som skemalagt eller på anden vis). Arbejdsformer Undervisning baseres på skriftlig og mundtligt kommunikation. Elevernes evne til at arbejde selvstændigt såvel i grupper som alene er i fokus. Der arbejdes med informationssøgning og - formidling til forskellige grupper af modtagere og med inddragelse af forskellige præsentationsformer, herunder praktisk musiske. Eleverne arbejder med skriveprocessen fra idéfase til færdig tekst. I forbindelse med det skriftlige arbejde anvendes tekstbehandling, herunder stavekontrol. Evalueringsformer Lærerne anvender deres egne evalueringsværktøjer og metoder til den interne evaluering af den enkelte elevs faglig standpunkt(er) i faget. Prøveformer Faget afsluttes med FSA. 14

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen INDHOLDSPLAN Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side

Læs mere