Opfølgning på effekter af ISCR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på effekter af ISCR"

Transkript

1 Opfølgning på effekter af ISCR Indhold Generel projektprofil... 1 Projektets strategiske rolle... 1 Målgruppen for projektet... 2 Effektprofil... 2 Effektforventninger til ISCR... 4 Effektopfølgning på ISCR... 6 Individuelle effekter... 6 Kollektive effekter... 7 Som opfølgning på mødet den 17. december mellem Randers Kommune og LB Analyse skitseres i dette notat, hvordan effekter af ISCR vil kunne formidles til det politiske niveau på en måde så det fremstår klart og forståeligt, hvad projektet har skabt, samtidigt med at kompleksiteten i projektet formidles på en måde, der giver grundlag for realisme omkring projektets muligheder for at skabe en målbar effekt på et givet tidspunkt. Generel projektprofil Ambitionen er at udvikle en skabelon, der kan anvendes generelt til præsentation af nye projekter og i forlængelse heraf til den løbende opfølgning på projekterne samt evt. beslutning om videreførelse en slags deklaration der gør det klart, hvad man kan forvente af projektet. Det foreslås at tegne en profil af projektet i forhold til tre forskellige forhold: 1. Projektets placering i den samlede erhvervsstrategi 2. Målgruppen for projektet 3. Effekterne af projektet Herunder skal det kort skitseres, hvilke forhold der vil kunne indgå i en sådan profil, som projekterne efterfølgende vil kunne effektvurderes i forhold til. Projektets strategiske rolle Som et første element vil det være hensigtsmæssigt at angive, hvilket strategisk ophæng en given indsats har.

2 2 Notat Opfølgning på effekter af ISCR Placering i erhvervsstrategi Indsatsfelt 1 Indsatsfelt 2 Indsatsfelt 3 Indsatsfelt 4 Dernæst kan det være relevant at angive, hvordan projektet er finansieret, så det tydeliggøres hvilken del af finansieringen som Randers Kommune står for og i hvilket omfang projektet tilfører midler og aktiviteter til Randers. Finansiering Ekstern finansiering Randers Kommune Deltagerfinansiering Målgruppen for projektet Det er et vigtigt element i forbindelse med deklarationen at tydeliggøre, hvem der er målgruppen for projektet. Er der en bestemt og afgrænset gruppe, man vil gøre en særlig indsats for, eller er der tale om en bred indsats for erhvervslivet. Typisk vil arbejdsdelingen med Erhvervsrådet vel være, at de står for den brede indsats, mens Randers Kommune står for målrettede indsatser ift. afgrænsede målgrupper. I givet fald er det vigtigt at målgruppen kort beskrives. Hvor mange produktionsvirksomheder eksisterer i Randers, hvor mange ansatte, omsætning samt evt. udviklingen heri. Dernæst er det vigtigt at gøre klart om projektet skal skabe effekt i de individuelt deltagende virksomheder eller om projektet skal skabe en kollektiv effekt for målgruppen som sådan. Der kan naturligvis sagtens være tale om et både-og, hvor projektet både søger at skabe en effekt i de enkelte deltagende virksomheder og i industrien/industriklyngen som sådan, som tilfældet er med ISCR. Effektprofil Endelig er det vigtigt at formidle, hvilke effektforventninger man kan have til projektet. Først og fremmest er det af stor betydning om projektet kan forventes at virke på kort sigt eller først på længere sigt. Der kan i den forbindelse skelnes mellem 4 hovedtyper af projekter, der adskiller sig i forhold til, hvor lang tid det tager at skabe effekt og hvor lang tid effekten varer.

3 3 Notat Opfølgning på effekter af ISCR Figur 1: Forskellige måder at skabe vækst Kilde: LB Analyse 2013 Det er vigtigt at være opmærksom på, at et projekt udmærket kan rumme forskellige aktiviteter, der er forskellige typer, så det f.eks. både skabe noget effekt på kort sigt og på længere sigt. Der er dernæst vigtigt at skelne mellem projekter, der rummer udvikling af metoder og værktøjer til en vækstskabende indsats (udviklingsprojekter) og projekter der gør brug af allerede velafprøvede metoder og værktøjer (resultatprojekter), idet de bidrager til at skabe vækst på forskellige måder. Figur 2: Erhvervsudvikling som samfundsinnovation Før projekt Projekt Efter projekt Afdækning af udfordringer, muligheder, behov Mulighedsrum Udvikling af metoder og værktøjer Test, pilotforløb m.v. Skalering, eksekvering Forankring, drift Udviklingsprojekter Resultatprojekter Kilde: LB Analyse 2013

4 4 Notat Opfølgning på effekter af ISCR Effektforventninger til ISCR Med udgangspunkt i ovenstående forhold, kan der tegnes nedenstående effektprofil for ISCR, som effektforventninger skal afstemmes med og som kan danne grundlag for effektopfølgningen. Figur 3: Effektprofil Kilde: LB Analyse 2014 ISCR rummer nogle aktiviteter, som f.eks. produktionsoptimering der vil kunne generere de første effekter ca. 1 år efter at de første deltagere er påbegyndt et intensivt forløb. Men andre aktiviteter såsom forretningsudvikling, der handler om virksomhedernes mere langsigtede strategi og placering på markedet, er længere tid om at skabe effekt. Det gælder også for de kollektive effekter, at de vil kunne begynde at vise sig i form af øget intern samhandel inden for relativt kort tid, men vil være længere tid om at slå igennem i fuldt omfang. Samlet set må forventningen derfor være, at der vil kunne findes små effekter inden for projektets levetid, men at den fulde effekt først vil opstå op imod 5 år efter at de første virksomheder har gennemgået et intensivt forløb. ISCR gør på den ene side brug af velkendte redskaber og værktøjer inden for produktionsoptimering og forretningsudvikling og anvender konsulenter, der har stor erfaring med dette. Men det er samtidigt klart at nogle af de deltagende virksomheder ikke typisk har været i målgruppen for den slags indsatser, hvorfor det er usikkert hvor hurtigt og i hvilket omfang de vil kunne absorbere de input de modtager og omsætte dem til interne forandringer og forbedringer af deres forretningsgrundlag. Samtidigt har de kollektive aktiviteter i projektet et vist udviklingselement, idet der ikke eksisterer mange erfaringer med at binde virksomhederne inden for et så relativt afgrænset geografisk område tættere sammen i en form for klynge. ISCR arbejder både på at skabe individuelle i de enkelte deltagende virksomheder, der skal stille dem bedre i konkurrence ved at gøre dem mere effektive og fokuserede på deres

5 5 Notat Opfølgning på effekter af ISCR placering på markedet, og kollektive effekter der skal udvikle Randers som et område, hvor det godt at drive produktionsvirksomhed fordi der er en stor pulje af veluddannede medarbejdere og hvor virksomhederne har tillid til og hjælper hinanden. Endelig kan ISCR betegnes som et overvejende specifikt projekt rettet imod produktionsvirksomhederne i Randers kommune og deres særlige udfordringer og muligheder. Det er denne effektprofil, der skal danne udgangspunkt for den effektopfølgning, der skal foretages, og efterhånden som flere projekter præsenteres for de politiske beslutningstagere vil det kunne tydeliggøres, hvordan effektprofilen på forskellige projekter kan variere, hvilket må afspejles i de forventninger man kan have til projektet og måden der følges op og afrapporteres fra projektet. Effektopfølgningen på ISCR skal på den ene side undersøge om de kortsigtede effekter synes at opstå og om der er grund til at tro, at de langsigtede effekter vil opstå. Med udgangspunkt i denne effektprofil vil ISCR kunne følges på følgende parametre: 1. Individuelle effekter a. Øget effektivitet i produktionen b. Klarere forretningsfokus c. Større konkurrencedygtighed 2. Kollektive effekter a. Større kendskab mellem produktionsvirksomhederne i Randers b. Udvikling af relationer båret af tillid og parathed til samarbejde c. Øget intern samhandel d. Øget samarbejde

6 6 Notat Opfølgning på effekter af ISCR Effektopfølgning på ISCR Effektopfølgningen på ISCR foregår gennem interviews med de deltagende virksomheder forud for deres deltagelse, hvor deres udgangspunkt fastlægges, og opfølgende interviews hvor det kortlægges, på hvilken måde projektets input er blevet omsat til interne forandringer i den enkelte virksomhed og hvordan det har påvirket deres konkurrenceevne eller er på vej til det. Ved siden af dette gennemføres der en kortlægning af virksomhedernes interne kendskab og parathed til samarbejde for at kortlægge om Randers samlet set udvikler sig til et bedre sted at drive produktionsvirksomhed. Herunder gives nogle eksempler på, hvordan projektet har skabt effekter på nuværende tidspunkt. Individuelle effekter De virksomheder der har deltaget i effektiviseringsforløbet kan forventes at opleve de hurtigste effekter. Det har de også. Der sættes i projektet fokus på afgrænsede dele af produktionen for helt konkret at kunne ændre på arbejdsgange og dermed vise virksomheden og dens medarbejdere, hvordan den selv vil kunne arbejde videre på at effektivisere produktionen. Det vigtige at vurdere er derfor, om deltagelsen i projektet sætter en proces i gang i virksomhederne, der kan føre til forbedret konkurrenceevne. I virksomhed X blev 1 ud af i alt 7 afdelinger effektiviseret. Siden har virksomheden selv arbejdet videre med at effektivisere de øvrige afdelinger og forventer at blive færdig med dette inden sommeren Det er klart at effekterne vil vokse efterhånden som effektiviseringen spreder sig til hele virksomheden. Helt konkret har deltagelsen betydet at omstillingstiderne i den først effektiviserede afdeling er blevet halveret. Det har ført til prissænkninger på 6%, samtidigt som dækningsbidraget er øget med 3%. Dermed er ordrer, som virksomheden tidligere vurderede ikke at ville kunne tjene penge på, pludseligt blevet interessante. Samtidigt er hitraten på deres tilbud steget. Tidligere var virksomheden ofte involveret i udviklingsfasen, fremstilling af prototyper samt produktion af spare-parts i lille antal, mens selve serieproduktionen typisk foregik uden for Danmark. Med de sænkede priser har virksomheden allerede oplevet det første eksempel på, at de har kunnet udkonkurrere en kinesisk underleverandør og er blevet stillet flere ordrer i udsigt, hvis de kan holde kvaliteten. Virksomhed Y, der har deltaget i 2. runde af effektviseringsforløb, har på samme måde som virksomhed X identificeret omstilling af maskiner som et indsatsfelt for at øge effektiviteten. Indsatsen på dette område har nu ført til en reduktion i omstillingstiden på 15 %.

7 7 Notat Opfølgning på effekter af ISCR Præcis som i Virksomhed X skal samme tænkning nu udbredes i resten af produktionen, hvilket kommer til at foregå i løbet af Det er tydeligt, at ISCR sætter en kædereaktion i gang i virksomhederne, der ender med at stille dem bedre i konkurrencen. For så vidt angår forretningsudviklingsforløbene, så vil det tage længere tid før de vil kunne vise konkrete resultater. Effekten skabes ved at virksomhederne bliver mere bevidste om deres forretningsmodel og mulighederne for at justere den, så de bliver mere fokuserede og målrettede samt opmærksomme på forhold i deres nuværende forretningsmodel de bør ændre. Forretningsudvikling stiller større krav til virksomhederne for at kunne omsætte de nye input og føre en fornyet forretningsmodel ud i livet. I nogle tilfælde må der derfor ske en vis udvikling af virksomhedens interne organisation før en ny forretningsmodel kan realiseres og skabe effekt. Det er derfor en længere proces at skabe konkrete resultater. Virksomhed Z måtte erkende, at den ikke have tilstrækkelige ledelsesmæssige ressourcer til at realisere et fornyet forretningsmæssigt fokus, men valgte derpå at ansætte en ny leder til at stå i spidsen for realiseringen af de initiativer, der var kommet ud af forløbet med ISCR. Det er den første effekt, der kan registreres, men som kan få stor betydning for virksomheden længe efter dens deltagelse i ISCR. ISCR fik virksomhed Z til at opgradere dens ledelseskapacitet, så den kan blive i stand til at føre dens nye forretningsmæssige fokus ud i livet. Det er en forandring, der vil kunne skabe effekt langt ud over hvad der lige har været fokus på i forløbet med ISCR. Ovenstående er eksempler på, hvordan virksomhederne gennem deres deltagelse i ISCR kommer i gang med forandringer, der forbedrer deres forretningsgrundlag og dermed skaber mulighed for øget aktivitet og beskæftigelse. Ved siden af dette søger ISCR også at skabe en samlet effekt for Randers som produktionsby. I det følgende vises det, hvordan effekten af denne indsats også begynder at vise sig. Kollektive effekter Når virksomhederne opnår bedre kendskab til hinanden og der opbygges tillid mellem virksomhederne kan der opstå et antal forskellige effekter: a. Ordrer gives videre b. Man tager hinanden med som underleverandører c. Opgaver løses i fællesskab d. Medarbejdere kan lettere skifte, hvorved det samlede vidensniveau øges

8 8 Notat Opfølgning på effekter af ISCR For at undersøge om ISCR skaber effekter som helhed for produktionsvirksomhederne i Randers er de blevet bedt om at angive, hvilke andre virksomheder de havde relationer til inden ISCR blev sat i gang samt hvor stærke disse relationer var. Resultatet af denne måling af udgangspunktet fremgår af figuren herunder. Samlet er der etableret 1/8 af de mulige relationer mellem produktionsvirksomhederne (12,7 %). Derudover illustrerer figuren, at netværket var præget af relativt lav klyngedannelse (en cluster-koefficient på 35,4 %). Nogle virksomheder havde flere relationer end andre, men i forhold til relationer stak ingen virksomheder markant ud fra de andre. Således fungerede ingen virksomhed som naturligt samlingspunkt i Randersområdet. Ser man på styrken af relationerne, så er 2,4 % af relationer stærke, hvilket vil sige at virksomhederne ser hinanden som vigtige samarbejdsparter. 4,9 % af relationerne har en karakter, hvor en virksomhed ville ringe til en anden, hvis der skulle opstå en oplagt lejlighed til det. Og endelig har 5,4 % af relationerne alene karakter af et overfladisk kendskab, der ikke giver grundlag for samarbejde. Det er dette billede, som ISCR skal have ændret, hvis der skal skabes kollektive effekter. Figur 4: Relationerne mellem produktionsvirksomhederne inden ISCR Kilde: LB Analyse 2013 Blandt de virksomheder der har deltaget i de intensive forløb sammen med andre virksomheder i små grupper er der klart skabt et langt bedre kendskab og opbygget en tillid. Nogle virksomheder beskriver hvordan de er gået fra at betragte hinanden som konkurrenter til nu at se hinanden som kolleger, mens andre snarere beskriver en udvikling fra ikke at have haft nogen relation til nu at betragte hinanden som kolleger.

9 9 Notat Opfølgning på effekter af ISCR De forbedrede relationer har allerede skabt konkrete effekter på flere måder: Virksomhederne begynder at sælge hinanden ind. Det skyldes, at der er opbygget konkret kendskab til hinandens kompetencer og tryghed ved hinanden. En virksomhed får en forespørgsel, som ikke er lige i øjet ift. deres kompetencer. Men nu ved de, at en af de andre virksomheder i netværket vil kunne løse opgaven. Man sender ikke en kunde videre med mindre man kan føle sig tryg ved, at de vil blive behandlet ordentligt og kvalificeret. Man står jo lidt inde for den virksomhed, man sender kunden videre til. Den tryghed ved hinanden har ikke tidligere eksisteret. Allerede efter 4-5 netværksarrangementer er den første forespørgsel sendt videre og en ordre, der ellers var gået uden om Randers, blev landet. En anden virksomhed får en forespørgsel, som de egentlig godt kan levere, men som de ved, at en anden virksomhed i byen vil kunne producere billigere, da dens produktionsapparat passer bedre til forespørgslen. Forespørgslen sendes derfor videre og ordren landes i Randers. Og endelig anvendes andre virksomheder i Randers nu i højere grad end tidligere som underleverandører, således at ordrer der tidligere blev placeret andre steder nu i stedet placeres i Randers. Det kan forsigtigt skønnes at den interne samhandel i Randers i 2013 har udgjort ca. 5 mio. kr. og at potentialet er langt større efterhånden som virksomhederne får udviklet deres kendskab og gensidige tillid. Derudover er et par virksomheder for nylig for første gang taget sammen på messe, hvilket de aldrig tidligere har prøvet, hvilket også udadtil skaber et stærkere billede af Randers som en stærk produktionsby. Medarbejderskift er gået fra træls til en fordel. Virksomhederne i en by som Randers deler i et vist omfang medarbejdere. Randers er jo i høj grad karakteriseret ved at rigtig mange har arbejdet på én af de tidligere meget store virksomheder, hvilket betyder at rigtig mange virksomheder og medarbejdere har en fælles baggrund. Det kan både være en styrke og en svaghed. Det er en styrke med en stærk videns- og kompetencebase inden for produktion. Men det betyder også, at medarbejderne nogle gange skifter fra den ene til den anden virksomhed. Det er træls at miste en god medarbejder. Det indebærer ressourcer til at finde en ny, oplæring m.v. Medarbejderskifte er derfor hidtil blevet betragtet som udtryk for fiskeri fra de andre virksomheders side. Nu sidder virksomhedsejerne sammen og taler om medarbejderskiftene.

10 10 Notat Opfølgning på effekter af ISCR Virksomhedsejerne begynder at se fordelene i at viden flyttes omkring. Nye medarbejdere har det med at stille spørgsmål, som man ikke selv var opmærksom på. Det er kun godt at medarbejdere fastholdes i byen, når det nogle gange går lidt op og ned. Der er kommet en åbenhed om dette, og at medarbejderne i et vist omfang er en fælles ressource.

Statusnotat på løbende evaluering af Industry Smart Center Randers. Udarbejdet af LB Analyse for Industry Smart Center Randers

Statusnotat på løbende evaluering af Industry Smart Center Randers. Udarbejdet af LB Analyse for Industry Smart Center Randers Statusnotat på løbende evaluering af Industry Smart Center Randers Udarbejdet af LB Analyse for Industry Smart Center Randers September 2013 Indhold 1 Indledning...4 2 Status på projektets effektskabelse...6

Læs mere

Kan evaluator være en del af indsatsen?

Kan evaluator være en del af indsatsen? Kan evaluator være en del af indsatsen? DES Årskonference 16. September 2017 Indhold i oplægget 1. Hvorfor skal evaluator være en del af indsatsen? 2. Hvordan kan det gøres i praksis? 3. Udfordringer for

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Sammenfatning af LB Analyses slutevalueringen af Industry Smart Center Randers

Sammenfatning af LB Analyses slutevalueringen af Industry Smart Center Randers Sammenfatning af LB Analyses slutevalueringen af Industry Smart Center Randers 1. Introduktion Industry Smart Center Randers (ISCR) blev etableret i 2011 med det formål at stoppe beskæftigelses- og omsætningsfaldet

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Har vi en tilstrækkelig balance imellem handlekraft og overblik? Er vi tilstrækkelig mange ledere og medarbejdere som kan

Har vi en tilstrækkelig balance imellem handlekraft og overblik? Er vi tilstrækkelig mange ledere og medarbejdere som kan Klar til vækst - spørgsmål Har vi en tilstrækkelig balance imellem handlekraft og overblik? Er vi tilstrækkelig mange ledere og medarbejdere som kan drive vækstinitiativer? Går vi den direkte vækstvej?

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil ANALYSE Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil Resumé Forandringstempoet i erhvervslivet er højt, og mange virsomheder oplever at deres konkurrentlandskab

Læs mere

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det?

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ENERGIPOLITISK CHEF SØREN BÜCHMANN Et flertal af kommunalpolitikerne

Læs mere

Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi Aalborg bygger bro.

Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi Aalborg bygger bro. Punkt 6. Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi 2019-2022 Aalborg bygger bro. 2018-088099 Magistraten fremsender til s drøftelse, høring af Erhvervsstrategi 2019-2022 - "Aalborg bygger bro". kl. 08.30

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Forord af rådmanden skrives efter drøftelse af udkast til strategien i Beskæftigelses og Socialudvalget.

Læs mere

Opsamlingsnotat fra besøgsrunde hos 13 socialøkonomiske virksomheder i Kolding Kommune. januar marts Side 1 af 5

Opsamlingsnotat fra besøgsrunde hos 13 socialøkonomiske virksomheder i Kolding Kommune. januar marts Side 1 af 5 Opsamlingsnotat fra besøgsrunde hos 13 socialøkonomiske virksomheder i Kolding Kommune januar marts 2019 Side 1 af 5 Afsæt for besøgsrunden Formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Syddansk Fødevareklynge Spirende Fødevareoplevelser

Syddansk Fødevareklynge Spirende Fødevareoplevelser Syddansk Fødevareklynge Spirende Fødevareoplevelser Andreas Cæsar Møller Jensen, Projektleder Kasper Aagaard, Programchef Syddansk Fødevareklynge - formål Formålet med Syddansk Fødevareklynge er, at arbejde

Læs mere

10 ting vi har lært om virksomheders omstilling til cirkulær økonomi og 3 opmærksomhedspunkter for den videre udvikling

10 ting vi har lært om virksomheders omstilling til cirkulær økonomi og 3 opmærksomhedspunkter for den videre udvikling 10 ting vi har lært om virksomheders omstilling til cirkulær økonomi og 3 opmærksomhedspunkter for den videre udvikling EU in My Region 9. Maj 2019 GRUNDLAG FOR OPLÆGGET Indsigt i virksomheders omstilling

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

VÆKSTADFÆRD. Personlig salgstræning i virkeligheden VÆKSTADFÆRD

VÆKSTADFÆRD. Personlig salgstræning i virkeligheden VÆKSTADFÆRD VÆKSTADFÆRD Personlig salgstræning i virkeligheden Side 1 - Copyright: 2005 PERSONALEMANDEN ApS Bevidsthed Handling Læring Hjerte Benarbejde Side 2 - Copyright: 2005 PERSONALEMANDEN ApS Bevidsthed om hvad

Læs mere

NOTAT. Politiske pejlemærker. Effekt. Mål. Dialog

NOTAT. Politiske pejlemærker. Effekt. Mål. Dialog Dialogbaseret styringsmodel 2018-2021 Formålet med den dialogbaserede styringsmodel, som blev godkendt i 2015 er, at styringen med afsæt i modellen skal være et værdifuldt redskab for Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ

Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ Projekt Rethink Business har over en 3-årig periode arbejdet med at omstille midtjyske virksomheder til at følge tankegangen i cirkulær

Læs mere

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 12. januar 2007 Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 1. Formål med partnerskabsaftalerne Det fremgår af globaliseringsstrategien, at der skal indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

VEJLEDNING TIL EFFEKTKÆDE

VEJLEDNING TIL EFFEKTKÆDE VEJLEDNING TIL EFFEKTKÆDE Indledning Formålet med effektkæden er at have et værktøj til at planlægge og styre vores indsatser efter, hvad der giver effekt for borgerne. Samtidig kan effektkæden bruges

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer

Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer ANALYSE Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer Resumé Der er et stort potentiale for energiforbedringer, som ikke bliver realiseret i de danske virksomheder i disse år. Det

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Notat. Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende

Notat. Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende Notat Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende Ansøgningsfrist: Den 12. september 2019, kl. 12.00 1. Formål Initiativet

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Skab ekstraordinære resultater. Bliv en Category of One virksomhed

Skab ekstraordinære resultater. Bliv en Category of One virksomhed Skab ekstraordinære resultater Bliv en Category of One virksomhed VILJE TIL VÆKST 2018 1 En Category of One virksomhed har balance mellem drift og udvikling, og skaber ekstra- ordinære resultater på kort

Læs mere

Godkendelse af erhvervsstrategi 'Aalborg bygger bro'

Godkendelse af erhvervsstrategi 'Aalborg bygger bro' Punkt 3. Godkendelse af erhvervsstrategi 2019-2022 - 'Aalborg bygger bro' 2018-085541 Magistraten indstiller, at byrådet godkender Erhvervsstrategi 2019-2022. Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

Open Call. Sprint:Digital søger designpartnere til at facilitere designsprints. digitale løsninger

Open Call. Sprint:Digital søger designpartnere til at facilitere designsprints. digitale løsninger Open Call søger designpartnere til at facilitere designsprints med fokus på digitale løsninger Open call Vil I hjælpe med at ruste danske virksomheder til en digital fremtid? Og har I erfaring med at facilitere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø

Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø Indhold: Hvorfor en innovationsmodel?...3 Hvordan definerer vi innovation i Furesø?...3 Principper for innovation...3 Innovationsmodellen

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 14. marts 2018 Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 2018-2021 Med HORSENS ALLIANCEN blev der i 2013 skabt en helt ny samarbejdsplatform i Horsens kommune en platform, hvor erhvervslivet, de faglige organisationer

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Baggrund Kongres- og mødeindustrien er et væsentligt forretningsområde for dansk turisme, og markedet er i

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Udviklingsforløb for fremstillingsvirksomheder i Holstebro Kommune

Udviklingsforløb for fremstillingsvirksomheder i Holstebro Kommune Udviklingsforløb for fremstillingsvirksomheder i Holstebro Kommune Baggrund På baggrund af møde fremsendes oplæg til forløb, der styrker udviklingen af og væksten i udvalgte fremstillingsvirksomheder i

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Fra kortlægning til handling Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Program 1. Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvorfor er det

Læs mere

BUDSKABER PÅ BUNDLINJEN

BUDSKABER PÅ BUNDLINJEN BUDSKABER PÅ BUNDLINJEN Om Albæk Kommunikation Historien om Albæk Kommunikation begyndte i 2014, hvor vi flyttede ind i vores første lokaler på Vesterbro i København. Forud var gået måneder, hvor vi holdt

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

UDFOR- DRINGERNE. For mange midler går til administration. Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet. Kvaliteten er ikke tilstrækkelig

UDFOR- DRINGERNE. For mange midler går til administration. Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet. Kvaliteten er ikke tilstrækkelig UDFOR- DRINGERNE Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet Kvaliteten er ikke tilstrækkelig høj For mange midler går til administration Virksomhederne ved ofte ikke, hvor de skal henvende sig For mange

Læs mere

Notat om model for arbejde om internationale oplevelsesfyrtårne. 1. Beskrivelse af opgaven

Notat om model for arbejde om internationale oplevelsesfyrtårne. 1. Beskrivelse af opgaven Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om model for arbejde om internationale oplevelsesfyrtårne Dato 10-08-2007 1. Beskrivelse af opgaven Vækstforum for Region

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget. Procesplan for den socialøkonomiske indsats

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget. Procesplan for den socialøkonomiske indsats -, handicap- og hjælpemiddeludvalget Procesplan for den socialøkonomiske indsats 2018-2021 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...- 2 - INTRODUKTION...- 3 - PROCESPLANENS OPBYGNING...- 3 - TIDSPLAN

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Fase 2: Vejledning & Spørgeskema Vasketoiletter Parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der hjælper til at tydeliggøre konkrete udfordringer,

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

VÆRKTØJ 2 UDVIKLING AF FÆLLES FORANDRINGSTEORI

VÆRKTØJ 2 UDVIKLING AF FÆLLES FORANDRINGSTEORI VÆRKTØJ 2 UDVIKLING AF FÆLLES FORANDRINGSTEORI 1. Formål og anvendelse Forandringsteorien er et dynamisk arbejdsredskab, der kan hjælpe jer til at afstemme fælles mål og tilgang for jeres indsats. Gennem

Læs mere

STRATEGI FOR DANMARKS DOMSTOLE

STRATEGI FOR DANMARKS DOMSTOLE STRATEGI FOR DANMARKS DOMSTOLE 2019-2022 INDHOLD Domstolenes rolle og opgaver 3 Strategiens baggrund 4 Den strategiske ramme 6 Værdier 8 De fire overordnede mål 9 De strategiske temaers indhold 12 2 DOMSTOLENES

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Ambitiøse SMV er klar til at erobre nye markeder i 2018

Ambitiøse SMV er klar til at erobre nye markeder i 2018 Marie Gad, seniorchefkonsulent, msh@di.dk, 3377 3789 Allan Sørensen, chefanalytiker, als@di.dk, 3377 3912 JANUAR 2018 Ambitiøse SMV er klar til at erobre nye markeder i 2018 Halvdelen af de små og mellemstore

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

STYRK SAMARBEJDET. med dine leverandører 3 dages trænings- og workshopforløb med din leverandør HVIS DU VIL VIDE MERE:

STYRK SAMARBEJDET. med dine leverandører 3 dages trænings- og workshopforløb med din leverandør HVIS DU VIL VIDE MERE: STYRK SAMARBEJDET med dine leverandører 3 dages trænings- og workshopforløb med din leverandør > Opnå et leverandørsamarbejde baseret på tillid, fælles værdiskabelse, samarbejde, tidlig involvering og

Læs mere

Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet)

Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet) Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet) Andre forslag: - sammen når vi endnu længre - sammen skaber vi fremtiden - sammen mod fremtiden - sammen skaber vi velfærd - og

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship STUDIEORDNING for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Revideret 3. juli 2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Konceptbeskrivelse af ideen til de regionale mesterskaber og bedømmelseskriterier:

Konceptbeskrivelse af ideen til de regionale mesterskaber og bedømmelseskriterier: Konceptbeskrivelse af ideen til de regionale mesterskaber og bedømmelseskriterier: Konceptbeskrivelsen uploades som en samlet PDF, via MIN SIDE. Krav: Skriftstørrelse 12 Max 3 sider á 2400 tegn i alt 7200

Læs mere

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere