Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen"

Transkript

1 Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:10 Mødested: Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal Fraværende: Tim Jensen Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af budgetpulje dagtilbud 2 2 Økonomirapport 2 BSU 7 3 Orientering om sygefravær for skole- og dagtilbudsområdet 12 4 Underretnings- og anbringelsesstatistik 17 5 Orientering fra formanden 21 6 Forvaltningen orienterer 21 7 Orientering fra medlemmerne 21

2 Side Ø Udmøntning af budgetpulje dagtilbud Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget behandler budgetpulje til øgede normeringer på dagtilbud på 5 mio. kr., der blev afsat med budgettet for 2018 og frem. I den forbindelse skal Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget træffe beslutning om den konkrete udmøntning af udisponerede midler fra budgetpuljen. Sagsfremstilling Med budgettet for blev det besluttet at afsætte 5 mio. kr. til øgede normeringer på dagtilbud og håndtering af budgetudfordring på SFO-området. Af budgetforliget fremgik følgende angående puljen: Øgede normeringer på dagtilbudsområdet og håndtering af budgetudfordring på SFO-området (0,787 mio. kr. årligt). Der afsættes samlet 5 mio. kr. årligt til dette, hvoraf de 2,15 mio. kr. anvendes til tildeling af midler til alle institutioner ud fra en minimumsnormering på 60 børn. Den konkrete udmøntning af de resterende midler sker i BSU. Budgetpuljen på de 5 mio. kr. er jf. budgetforliget blevet konkret indarbejdet i budgettet for 2018 og fordeler sig på følgende måde på de 3 formål: Håndtering budgetudfordring SFO I forbindelse med udmøntning af budgetreduktionen på SFO-området, der blev vedtaget med budgettet for 2017 og frem manglede 0,787 mio. kr. at blive udmøntet konkret. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget har derfor anmodet Byrådet om at anvise finansiering for den resterende del af besparelsen. Jf. budgetforliget skal de manglende 0,787 mio. kr. finansieres via en andel af puljen på de 5 mio. kr.

3 Side børnetilskud Som det fremgår af budgetforliget skal en andel af midlerne i puljen anvendes til at sikre, at institutionerne har et budget svarende til minimum 60 børn. Børne- og Undervisningsforvaltningen har derfor konkret indarbejdet minimumsnormering på 60 børn i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. De afledte økonomiske konsekvenser ved 60-børnetilskuddet fremgår af nedenstående skema: Som det fremgår, tildeles der midler til yderligere 46,7 børn på tværs af de 3 dagtilbudsområder, hvilket svarer til en bruttoudgift på 2,030 mio. kr. fordelt på dagtilbudsområderne. Den største andel ligger på område Øst, der har flest mindre institutioner. Som det fremgår, anvendes en del af midlerne ligeledes til afledte merudgifter til private pasningsordninger, idet tilskuddene til private pasningsordninger beregnes på baggrund af budgetterne for de kommunale tilbud, der er forøgede. Den samlede nettoudgift til 60-børnstilskuddet er 2,234 mio. kr., hvilket ca. er kr. mere end oprindeligt afsat af Byrådet. Forskellen skyldes, at der på nuværende tidspunkt tages udgangspunkt i det endelige børnetal, mens konsekvensberegningen vedrørende udvidelsesforslaget for 60-børnstilskuddet skete på baggrund af foreløbige børnetal. Restpulje til udmøntning af BSU Som det fremgår af budgetforliget skal Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget træffe konkret beslutning om udmøntning af de resterende udisponerede midler til øgede normeringer på dagtilbudsområdet. Ud af den samlede pulje på de 5 mio. kr. resterer der netto 1,979 mio. kr., når budgetudfordringen på SFO-området samt den konkrete udmøntning af 60- børnetilskuddet er modregnet.

4 Side 4. Ud af de 1,979 mio. kr. kan ca. 1,8 mio. kr. udmøntes på de kommunale børnehaver og vuggestuer, når der tages højde for forøget tilskud til private pasningstilbud samt forældrebetaling jævnfør nedenstående skema: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget skal dermed konkret træffe beslutning om, efter hvilke kriterier de 1,8 mio. kr. lægges ud på institutionerne. Med baggrund i Udvalgets beslutning indarbejdes udmøntningen herefter konkret i budgettildelingsmodellen til kommunale børnehaver og vuggestuer. Som ramme for Udvalgets beslutning kan det nævnes, at fordeles midlerne ligeligt mellem dagtilbudsområderne på baggrund af børnetallet, vil det have følgende betydning for den generelle barn/voksenratio på børnehaver og vuggestuer: Før udmøntningen Efter udmøntningen Barn/voksenratio i børnehaver 9,03 8,88 Barn/voksenratio i vuggestuer 4,60 4,53 Hvis ændringen i rationen omregnes til personaleressourcer vil fordelingen af midlerne svare til en samlet forøgelse af normeringen på 4,69 stilling fordelt på de 3 dagtilbudsområder på: Område Antal fuldtidsstillinger Område Nord 1,57 Børnehave 1,03 Vuggestue 0,54 Område Vest 1,22 Børnehave 0,87 Vuggestue 0,35 Område Øst 1,90

5 Børnehave 1,48 Vuggestue 0,42 Total for hele kommunen 4,69 Hjørring Kommune Side 5. Lovgrundlag LBK nr. 989 af 23/08/2017 (Folkeskoleloven) 3, stk. 7. LBK nr. 748 af 20/06/2016 (Dagtilbudsloven) afsnit 2, kapitel 5. Økonomi Sagen vil ikke få betydning for den overordnede økonomi i Hjørring Kommune, da der er tale om udmøntning af allerede vedtaget budgetpost på netto 5 mio. kr., der er indarbejdet i rammerne på Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud. Den konkrete beslutning om udmøntning af den udisponerede andel af budgetpuljen på institutionerne vil dog jf. sagsfremstillingen få betydning for de økonomiske rammer på de enkelte dagtilbudsområder. Den konkrete udmøntning vil heller ikke få betydning for den af Byrådet d. 25. oktober 2017 godkendte forældrebetalingstakst, idet budgetudvidelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indarbejdet i bruttodriftsudgifterne og dermed også det grundlag, taksterne beregnes ud fra. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser MED-organisationen har løbende været inddraget i budgetprocessen. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

6 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager orientering om håndtering af budgetudfordring på SFO-området og udmøntning af 60- børnetilskuddet til efterretning at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning om den konkrete udmøntning af resterende midler på brutto 1,8 mio. kr. til øgede normeringer på kommunale dagtilbud i 2018 og budgetoverslagsår. at udmøntningen herefter indarbejdes i tildelingsmodellen til kommunale dagtilbud. Hjørring Kommune Side 6. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen, og besluttede at den konkrete udmøntning af 1,8 mio. kr. sker som beskrevet i sagsfremstillingen. Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

7 Side Ø Økonomirapport 2 BSU Resumé For Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget fremlægges hermed økonomirapport 2, der er en budgetopfølgning pr. 30. september 2017 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes pr. 30. september et overskud på 22,1 mio. kr. Økonomirapporten fremlægges til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning. Sagsfremstilling I følge tidsplan for økonomirapporteringer behandler Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget økonomirapport 2 på sit møde d.. Samlet status for Udvalget.

8 Side 8. Som det fremgår af ovenstående skema forventes regnskabet for Børne-, Skoleog Uddannelsesudvalgets område at afvige med et overskud på 22,1 mio. kr., hvoraf 19,1 mio. kr. forventes overført til Overførelsen til 2018 på de 19,1 mio. kr. skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført et samlet overskud på 39,1 mio. kr. Budgetoverførelsen til 2018 skyldes dermed i stor udstrækning videreførelse af en andel af de midler, der blev overført fra 2016 primært indenfor kompetenceudviklingsområderne på Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud samt midler til trivsel på skolerne på Sektor Undervisning. Derudover skal overskud på de projekter, der er eksternt finansierede af enten staten eller A. P. Møller Mærsk fonden overføres til Projekterne er placeret på Sektor Undervisning, hvilket forklarer budgetoverførelsen på 11,1 mio. kr. i forhold til den regnskabsmæssige afvigelse på 7,3 mio. kr. For en mere uddybende beskrivelse af de enkelte Sektorer henvises til den vedhæftede økonomirapport 2 (bilag 1). I det følgende beskrives de væsentligste opmærksomhedspunkter. Undervisnings- og dagtilbudsområdet På undervisnings- og dagtilbudsområdet forventes et samlet overskud på 13,3 mio. kr. Overskuddet skyldes som nævnt primært mindreforbrug på en række eksternt finansierede projekter på Sektor Undervisning samt ikke forbrugte midler til kompetenceudvikling på både Sektor Undervisning og Dagtilbud. Derudover er der på Sektor Undervisning placeret endnu ikke udmøntede midler til trivsel på skolerne, hvor Byrådet har besluttet, at 5/12 af midlerne til trivsel udmøntes i år, mens de restende 7/12 udmøntes i Overskuddet på de nævnte områder beløber sig til samlet 11,6 mio. kr. på tværs af undervisnings- og dagtilbudsområdet. Det forventes, at midlerne overføres til For skoler og institutioner på dagtilbudsområdet forventes et samlet overskud på 2,6 mio. kr. Langt de fleste skoler og institutioner holder sig indenfor de nye overførelsesadgange, hvor der maksimalt overføres overskud på 3 % af budgettet og underskud på 2 % af budgettet. Regnskabet for Hjørring Nordvest Skole samt Vrå Skole forventes dog at overskride overførelsesadgangene, og der udarbejdes derfor til regnskabsafslutningen særskilte handleplaner for den del af afvigelsen, der ligger ud over overførelsesadgangen.

9 Indenfor Sektor Undervisning viser økonomirapporten en række budgetudfordringer relateret til merudgifter til økonomiske fripladser samt specialundervisning og støtteforanstaltninger i andre kommuner. Merudgifterne, der samlet beløber sig til 2,4 mio. kr. skyldes større udgifter til økonomiske fripladser på SFO-området end budgetteret samt betalingskrav fra andre kommuner vedrørende støtteforanstaltninger og specialundervisning, der ikke var kendte i forbindelse med budgetlægningen. Hjørring Kommune Side 9. Børne- og Undervisningsforvaltningen vurderer ikke, at merudgiften på de 2,4 mio. kr. kan håndteres indenfor Sektor Undervisning, men foreslår jf. initiativforpligtigelsen, at merudgiften håndteres via mindreforbrug på Sektor Dagtilbud med 1,4 mio. kr. vedrørende pulje afsat til kapacitetstilpasninger på dagplejen og 1 mio. kr. fra Sektor Børne- og Familie fra puljen til ikke kendte anbringelser. Det forventes ikke, at de nævnte puljer fuldt ud bliver anvendt i 2017, og der kan derfor anvises finansiering herfra. Børne- og Familieområdet På Børne- og Familieområdet forventes et samlet overskud på ca. 8,7 mio. kr. Overskuddet relaterer sig primært til mindreforbrug på midler afsat til arbejdet med indsats- og investeringsstrategierne samt udisponeret andel af puljen til ikke kendte anbringelser. På indsats- og investeringsstrategien forventes et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr., der vedrører uforbrugte budgetoverførelser fra Det foreslås, at midlerne i forbindelse med regnskabet videreføres til 2018 til to formål relateret til nedlukning af tilbuddet i Børne- og Ungehuset samt det forsatte fokus på indsatsog investeringsstrategierne. På puljen til ikke kendte anbringelser er 3,6 mio. kr. på nuværende tidspunkt ikke disponeret. Herfra foreslås jf. beskrivelsen af undervisningsområdet, at 1 mio. kr. overføres til Sektor Undervisning til håndtering af merudgifter. De resterende midler i puljen tilføres kassen med regnskabet. På Børne- og Familieområdet ligger ligeledes et tværgående projekt mellem Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende styrkelse af indsatsen for årige. I 2017 forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Det foreslås, at mindreudgiften med økonomirapport 2 overføres til 2018 for at fastholde og videreføre samarbejdet mellem de to fagområder omkring de job- og uddannelsesrettede strategier for målgruppen jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets drøftelser d. 25. september 2017.

10 Side 10. Anlæg Børne-, Skole, og Uddannelsesudvalgets rådighedsbeløb kan opgøres således: Oprindeligt anlægsbudget: 36,5 mio. kr. Overførelse fra 2016: 26,3 mio. kr. Øvrige reguleringer: 3,3 mio. kr Korrigeret budget: 66,0 mio. kr Forventet regnskab: 21,4 mio. kr. Afvigelse: 44,7 mio. kr. De mest markante afvigelser på anlæg kan henføres til projekterne vedrørende ny skole og børnehus i Vrå, hvor der forventes en mindreudgift på 14,4 mio. kr., Børnehuset i Bindslev, hvor der forventes en mindreudgift på 8,6 mio. kr. samt renovering af Bagterp Undervisningssted, hvor der forventes en mindreudgift på 12,1 mio. kr. For alle projekter gælder det, at byggearbejdet for alvor igangsættes i 2018, og de ikke disponerede beløb overføres derfor til Der henvises i øvrigt til økonomirapport 2 for anlæg jf. bilag 2. Lovgrundlag BEK nr. 952 af 05/07/2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) Principper for økonomistyring i Hjørring Kommune Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

11 Bilag 1. Økonomirapport 2, Drift 2. Økonomirapport 2, anlæg 3. Bevillingsoversigt Hjørring Kommune Side 11. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender økonomirapport 2, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget oversender Økonomirapporten til Byrådet med anbefaling at budgetoverførelser imellem Sektorer, flyt imellem Udvalg og øvrige tillægsbevillinger godkendes jf. bilag 3 Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen. Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

12 Side A Orientering om sygefravær for skole- og dagtilbudsområdet Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i sygefraværet for perioden 2013 til september 2017 på skole- og dagtilbudsområdet Sagsfremstilling Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i sygefraværet for perioden 2013 til september 2017 på skole- og dagtilbudsområdet. Der er udarbejdet følgende oversigter over sygefravær for skole- og dagtilbudsområdet Månedsvis sygefravær for 2016 og for januar til september 2017 Sygefravær for årene 2013 til 2016 og for januar til september 2017 Sygefravær opdelt på personalegrupper for årene 2013 til 2016 og for januar til september Oversigterne er vedlagt som bilag 1. Udviklingen i sygefraværet for undervisningsområdet: Månedsvis sygefravær for 2016 og til september 2017:

13 Side 13. Sygefraværet opgjort pr. måned er for de førte 8 måneder i 2017 lavere end i Dog er fraværsprocenten i marts og august måned 2017 lidt højere end I september måned 2017 er sygefraværsprocenten 0,70 % højere end i september Sygefravær opdelt på år: Sygefraværet opgjort pr. år viser, at sygefraværet fra år 2013 har været stigende til år Dette ændres i år 2016, hvor sygefraværet er faldende.

14 Der kan endnu ikke sammenlignes med år 2017, da sygefraværet kun er opgjort for de første ni måneder. Hjørring Kommune Side 14. Sygefravær opdelt på personalegrupper: md Personalegrupper Fravær i % Fravær i % Fravær i % Fravær i % Fravær i % (timer) (timer) (timer) (timer) (timer) Lærere m.fl. i 4,33% 4,72% 6,26% 5,27% 4,82% folkeskolen Alt andet personale 5,21% 5,36% 5,20% 5,43% 4,94% Udviklingen i sygefraværet for dagtilbudsområdet: Månedsvis sygefravær: Sygefraværet opgjort pr. måned er for de første 4 måneder i 2017 lavere end i Dette er modsat fra maj til september, hvor sygefraværsprocenten pr. måned er højere i 2017 end i Sygefravær opdelt på år:

15 Side 15. Sygefraværet opgjort pr. år viser, at sygefraværet hen over årene fra 2013 til 2016 er forholdsvis stabilt. I år 2014 var sygefraværet højest og i år 2015 var sygefraværet lavest. Der kan endnu ikke sammenlignes med 2017, da sygefraværet kun er opgjort for de første ni måneder. Sygefravær opdelt på personalegrupper: md 2017 Personalegrupper Pædagogisk uddannet personale. Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Fravær i % Fravær i % Fravær i % Fravær i % Fravær i % (timer) (timer) (timer) (timer) (timer) 6,74% 6,44% 4,46% 5,96% 6,08% 5,46% 6,08% 5,68% 5,66% 6,54% Alt andet personale 5,08% 5,74% 5,12% 5,53% 4,42% Lovgrundlag

16 Økonomi Hjørring Kommune Side 16. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Sygefraværsstatistik for undervisnings- og dagtilbudsområdet Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

17 Side G Underretnings- og anbringelsesstatistik Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om underretnings- og anbringelsesstatistikken for Hjørring Kommunes børne- og ungeområde for første, andet og tredje kvartal Sagsfremstilling Underretninger Som borger, fagperson og familiemedlem har man pligt til at lave en underretning til kommunen, når der er mistanke om svigt eller overgreb mod et barn eller ung under 18 år. Det kan ske både via telefon og digitalt til kommunen. Underretningen kan også dreje sig om et ufødt barn, hvor der umiddelbart efter fødslen kan være behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold. Hjørring Kommune har pligt til jf. Serviceloven rettidigt og systematisk at vurdere alle underretninger med henblik på at afklare, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning skal sagsbehandlere/leder vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge. Nedenstående diagram viser det totale antal af underretninger for 2012 til 2016 og det forventede antal underretninger for Det forventede antal underretninger for 2017 er baseret på en fremskrivning af antallet af underretninger i første, andet og tredje kvartal 2017, hvor der er registreret 397 underretninger i første kvartal, 484 underretninger i andet kvartal og 315 underretninger i tredje kvartal.

18 Side 18. Nedenstående tabel viser antallet af underretninger i første, andet og tredje kvartal 2017, sammenlignet med det totale antal underretninger i 2016 og opdelt på hvor underretningerne er kommet fra. Den 28. november 2016 blev der i DUBU oprettet 10 nye underretningskategorier. De nye underretningskategorier gør, at man ikke kan sammenligne 2016 med 2017 direkte.

19 Anbringelsesstatistik Nedenstående tabel og graf viser antallet af anbragte i 2016, det budgetterede antal anbringelser i 2017 samt det forventede antal anbringelser første, andet og tredje kvartal (Forventet anbringelser og gennemsnitspriser 1., 2. og 3. kvartal 2017, er det forventede antal/priser for hele året efter opfølgningen er afsluttet for de pågældende kvartaler). Hjørring Kommune Side 19. Det forventede fald i antallet af anbragte på socialpædagogiske opholdssteder og stigningen på døgninstitutioner skyldes primært en administrativ korrektion. Korrektionen gør at de unge, der er anbragt på Børne- og ungehuset Hjørring, teknisk er flyttet fra socialpædagogiske opholdssteder til døgninstitutioner. Ligeledes er de unge, der er anbragt på Børne- og ungehusets Bo-selv afdeling, teknisk flyttet fra anbringelse på ung i egen bolig til døgninstitutioner. Nedenstående tabel og graf viser udviklingen i gennemsnitpriser på de tre største anbringelsesområder. Gennemsnitspriserne på socialpædagogiske opholdssteder forventes at stige samtidigt med at gennemsnitspriserne for døgninstitutioner forventes at falde, i forhold til de budgetlagte niveauer, dette skyldes en administrativ korrektion, som gør, at konteringen af anbringelsesudgifterne for de unge på Ungehuset er flyttet fra socialpædagogiske opholdssteder til døgninstitutioner. Herudover er udgifter til de unge, der er anbragt på Ungehusets Bo-selv afdeling ligeledes flyttet fra "Ung i egen bolig" kontoen til døgninstitutioner.

20 Side 20. Lovgrundlag Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

21 Side G Orientering fra formanden G Forvaltningen orienterer G Orientering fra medlemmerne Mad og måltidspolitik i dagplejen blev drøftet.

22 Side 22. Underskrifter Dan Andersen Svenning Christensen Jette Kirkeby Mai-Britt Beith Jensen Tim Jensen Bjarne Mølgaard Kasper Maarup Andersen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Familiehuset Kløvergården,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:20 Mødested: Kløvergården,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:40 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale 469,

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 20:00 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 3 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Børneudvalget Møde nr.: 3 Mødedato: 09.03.2009 Fraværende: Mødevarighed: 14.00-16.00 Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 12:50 Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 17:20 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale 222,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Referat - dialogmøde 6. februar 2017 om tildelingsmodellen

Hjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Referat - dialogmøde 6. februar 2017 om tildelingsmodellen Hjørring Kommune Internt notat Undervisning Sag nr. 00.01.00-P35-1-13 08-02-2017 Side 1. Referat - dialogmøde 6. februar 2017 om tildelingsmodellen Deltagere: SkoleCenter Hirtshals: Skolebestyrelsesformand

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Åben referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: 5. sal, JC-mødelokale,

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:35 Mødested: Rådhuset, Lokale 428 Fraværende: Erik Vadsager

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Bilag 7, Referat fra mini-budgetseminaret afholdt d. 12. juni 2017 Hjørring Kommune

Bilag 7, Referat fra mini-budgetseminaret afholdt d. 12. juni 2017 Hjørring Kommune Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 00.30.10-Ø00-1-17 12-06-2017 Side 1. Referat mini-budgetseminar 12. juni 2017 Deltagere: Område-MED: Inger S. Jensen, David Nordstrøm, Dorthe

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere