VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER"

Transkript

1 Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

2 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure Dagsprogram

3 Baggrund og formål Værdigrundlag for Vostrup Efterskole Vi tror på, at eleverne i et dagligt fællesskab med udfordringer og oplevelser kvalificeres til at blive ansvarlige og ydende mennesker. Vi tror på, at en projektorienteret, tværfaglig og helhedsskabende undervisning med særlig vægt på musik og teater er med til at skabe selvstændige, modne igangsættere og kulturudøvere, der er rustet til kulturlivets mange udfordringer, med en tro på at det umulige er muligt. Vi tror på, at eleverne gennem forståelse for vores kulturelle baggrund får de bedst mulige betingelser for at fungere og deltage aktivt i et demokratisk samfund. Vostrup Efterskole er en skole for alle unge, der har interesse for musik eller teater. Skolen Skolen er oprettet i 1989 af en kreds af lokale kræfter samt skole- og teaterfolk fra hele landet. Skolen har hjemme i velholdte bygninger, der tidligere har fungeret som kostskole. Eleverne bor på 2 eller 4 mands værelser. Skolen har særdeles fine og veludstyrede faglokaler bl.a. stort scenografi- og billedværksted, mediatek, danse- og bevægelseshus og et musikhus med øvelokaler, lydstudie og musikscene samt filmværksted og studie. Vi har vort eget Teaterhus med syværksted og sminke/kostume afdeling. Teaterhuset rummer endvidere en fuldt udstyret teatersal med plads til 370 tilskuere. Teatersalen fungerer også som hele egnens teater- og koncertsal, og vi får derfor ofte besøg og optræden af såvel amatører som professionelle kunstnere. Skolens formål I følge vedtægterne er det skolens formål at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Skolen bygger på de grundtvigske skoletraditioner og tilbyder unge mellem 14 og 18 år almendannende undervisning. Skolen søger at give eleverne indsigt og forståelse for vore kulturelle værdier, for derigennem at give dem de bedst mulige betingelser for at deltage i et demokratisk samfund. Skolen søger gennem undervisning, fælles oplevelser og aktiv udøvelse at kvalificere eleverne til aktive, ydende deltagere i det danske kulturliv. Der tilstræbes en helhedsskabende, tværfaglig undervisning med særlig vægt på musik, teater og film. Skolens rammer og regler Når mange mennesker dagligt skal fungere sammen, er det nødvendigt at have nogle fælles rammer og regler. Ansvarlighed og personlig frihed Vores skole tager udgangspunkt i et miljø baseret på gensidig tillid og ansvarlighed. Eleverne skal derfor opføre sig hensynsfuldt og medvirke til, at alle på skolen har det godt. Stedet her er en skole, hvor man i dagtimerne frit skal kunne besøge hinanden, og ligeledes et sted, der er åbent for gæster, der ønsker at se, hvad vi laver, og som ønsker at få et indtryk af skolens indretning f.eks. af elevværelser, opholdsrum m.v

4 Eleven skal engageret og positivt arbejde for at få et godt fagligt og menneskeligt udbytte af skoleåret. Skolen indeholder både boglige og kreative fag, og selvom vi kalder os "skole for musik og teater", skal man tage som udgangspunkt, at man skal arbejde engageret og aktivt med både boglige og kreative fag. Vores arbejdsformer vil være en blanding af lærerstyret undervisning og en undervisning, hvor eleverne er med til at planlægge og gennemføre nogle arbejdsforløb. Derfor er det et af målene, at den enkelte bliver god til både at arbejde selvstændigt og til at samarbejde med de øvrige elever og lærere på skolen. Vores dagligdag skal bære præg af, at eleven er aktiv og tager del i det, der foregår på skolen. Eleven skal selvfølgelig respektere og følge skolens samværsnormer og regler herunder bl.a. : Mødepligt til timer, måltider og fællesarrangementer. At man skal være på sit eget værelse fra om aftenen kl indtil næste morgen. At hverken alkohol eller euforiserende stoffer er tilladt. At rygning ikke er tilladt. At man skal følge lærernes henstillinger. At seksuelt samvær ikke er tilladt på skolen. Ovenstående er de ideer og regler, der på forhånd er givet som grundlag for hele skolens virke. Det er noget, der ligger fast, inden eleverne kommer, og er derfor ikke noget, eleven vil få nogen indflydelse på. De regler og rammer, der foreligger, skal man som elev kunne acceptere og bakke op om. Elevernes medindflydelse fås i forhold til: dele af undervisningen fritiden og hvordan man tilbringer den f.eks. arrangementer, ture ud af huset o.a. på det ugentlige fællesmøde kan eleverne komme med forslag til aktiviteter. Lærergruppen vil derefter tage stilling til, om der er mulighed for gennemførelse. Jo større ansvarlighed vi føler fra elevholdet, jo større medindflydelse får det på skolens hverdag. Man kan også sige at med medindflydelse følger ansvar. Elevgruppe og indmeldelsesprocedure Skolens elevgruppe Vostrup Efterskole er en skole for alle unge på 9. og 10. klassetrin, der har interesse for musik eller teater. Skolen får elever fra alle egne af Danmark og er altså ingen egnsskole, selvom hovedparten af eleverne kommer fra Jylland. Det er derimod tydeligt, at eleverne primært vælger skolen på grund af fagtilbud og undervisningsstruktur samt vore pædagogiske holdninger, og de betingelser skolens fællesskab i øvrigt bygger på

5 Indmeldelsesprocedure Eleverne kan først blive meldt ind på skolen 4 år før skolestart. Skolen modtager elever på 9. og 10. klassetrin, og de kan derfor først indmeldes, når de går i 5. eller 6. klasse. Alle elever og forældre har før indmeldelsen fået en rundvisning på skolen af en af de elever, der går på skolen. Derefter orienteres elev og forældre grundigt om undervisning, dagligdag, årsplan og betingelserne for skolens fællesskab m.v. af en af lærerne. Besøget skal give elev og forældre et klart indtryk af, hvad skolen står for og hvilke krav, der stilles til eleven, inden man beslutter sig for en evt. indmeldelse. Dagsprogram 7.00 Morgenmotion 7.50 Morgenmad/værelsestjek Undervisning Formiddagspause Undervisning Fællestime Middag Undervisning Pause Undervisning Pause Undervisning Aftensmad Gangrengøring og stilletid Aftensamling Alle på gangene Godnat

6 Den undervisningsmæssige struktur De 2 hovedlinjer: 9. klasse og 10. årgang Kort overordnet fagbeskrivelse Skolevejledning Elevernes valgskema Normalugeskema Årskalender Ferie og fridage i skoleåret 2014/15 Obligatoriske weekender 2014/

7 De 2 hovedlinjer Den undervisningsmæssige struktur Med udgangspunkt i skolens formål om at yde en oplevelsesrig og helhedsskabende undervisning med særlig vægt på teater og musik, er undervisningen i vid udstrækning baseret på en tæt og tværfaglig vekselvirkning mellem de boglige og de kreative fag. Der vil derfor i perioder blive arbejdet meget projektorienteret f.eks. med større musik eller teater projekter. I det daglige gennemføres den projektorienterede undervisningsform primært i holdfagstimerne, der er obligatoriske for både 9. klasse og 10. årgang. Skolens elever og lærere er opdelt i tre hold. Der undervises indenfor en faggruppe hovedsageligt bestående af dansk, teater og musik. Men ofte kan undervisningen være præget af andre fag f.eks. samfundsfag, kristendomskundskab, historie, geografi, billedkunst m.m. I holdfagstimerne er en del af undervisningen tilrettelagt således at fagene indgår som led i de fællesprojekter, der laves på holdene. Holduger: I løbet af skoleåret afsættes 6 holduger hvor der udelukkende arbejdes på holdet. Disse uger bruges til opsætning af musik-/teaterforestilling, ekskursioner, temaforløb m. v. Holdfagstimerne er obligatoriske, og det samme er de 3 fællestimer, eleverne har i løbet af en normal undervisningsuge, hvor hele holdet er samlet omkring fortælling, sang eller samfundsdebat. Herudover har eleverne hver morgen obligatoriske krop- og bevægelsestimer. Alle elever i 10. årgang skal vælge sig på en teaterlinie eller en musiklinie, hvor der undervises i en række emneområder, der tilsammen giver eleverne indblik i og større forståelse for teatrets eller musikkens verden. Ud over de obligatoriske fag kan eleverne vælge en række boglige og musisk/kreative valgfag For alle elever i 9. klasse gælder det, at også engelsk, tysk, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi, samfundsfag, historie, idræt og kristendomskundskab er obligatoriske fag. Undervisningen i disse fag og i dansk er prøveforberedende med mulighed for at eleverne ved skoleårets afslutning kan gå op til folkeskolens afgangsprøve. Ud over de obligatoriske fag kan eleverne vælge en række musisk/kreative fag. Undervisningen i de boglige fag følger Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Ofte integreres elementer fra de musiske fag i den boglige undervisning. De musisk/kreative valgfag er et supplement til den obligatoriske musik eller teaterundervisning. Her er der mulighed for at fordybe sig i mindre afgrænsede fagområder med relation til teater og musikundervisningen. Disse valgfag kan ændre sig fra år til år. Elever i 9. klasse har 37 obligatoriske timer. Elever i 10. klasse har 20 obligatoriske timer. Elever i 9. klasse skal have mellem 39 og 42 timer i normale skemauger, mens elever i 10. årgang skal have mellem 32 og 40 timer. I løbet af skoleåret afvikles en række forskellige projektuger for hele elevholdet: Opstartsuge, fællesprojektugerne, udlandsrejse, gruppeprojektuger/eksamensuger og afslutningsuge

8 Kort overordnet fagbeskrivelse Obligatoriske fag for alle elever Fællestimer Der er 3 ugentlige fællestimer, hvor der i den ene time vil være samfundsdebat og fortælling skiftende med samtaler om almindelig trivsel på skolen. I de øvrige to timer er fokus på fællessang både som sang fra Højskolesangbogen og andre sangbøger og som mindre enkle korarrangementer. Morgenmotion Hver morgen fra er alle elever i gang med en fysisk aktivitet. Vi begynder således dagen med frisk luft og bevægelse. Hold- og linjefag (dansk og teater/musik) Hold- og linjefagstimerne er obligatoriske. Skolens elever opdeles i 3 hold. Til hvert hold knyttes fast 2-3 lærere. Der undervises i normaluger 10 lektioner ugentligt for 9. klasse og 14 timer for 10. årgang. I holdfaget indgår dansk og teater eller musik. I løbet af skoleåret afsættes 6 holduger, hvor der udelukkende arbejdes på holdet. Timetallet her er variabelt i forhold til holdugernes form og indhold. Holdfagsugerne kan bruges til opsætning af musik-/teaterproduktion, ekskursion, temaforløb osv. Dansk litteraturforståelse fakta og fiktion Der vil blive arbejdet i dybden med flere forskellige litterære perioder og forfattere - danske som internationale. Der vil blive arbejdet med mundtlige og skriftlige udtryksfærdigheder. Faget fungerer som bindeled til holdforestillinger og månedsmøder. Teater På teaterhold arbejdes der grundlæggende med skuespil og den enkelte elevs personlige og faglige udvikling. Der arbejdes i dybden med skuespillerens instrument - sig selv. Her får eleven en forståelse for skuespilteknik, kroppen og det fysiske, tanken og følelserne, udtrykket og talen, improvisationen og teksten. Her arbejdes i et trygt og sikkert forum, hvor eleven sammen med sit teaterhold og underviser kan udvikle sig selv og tilgangen til scenen. Musik Der arbejdes med sammenspil indenfor forskellige stilarter, med hovedvægten lagt på rytmisk musik, men dele af den klassiske musik kan inddrages. Eleven får træning i sang, sammenspil, periodefornemmelse og timing. Eleven får styrket teknikken og får kendskab til percussion og forskellige rytmer. Teaterlinje På teaterlinjen vil skolens teaterlærere undervise i en række forskellige emneområder, der tilsammen vil give dig indblik i og større forståelse for teatrets og skuespillets verden. Teaterhistorie: Fra antikken til i dag. Teatergenrer: Arbejde med udpluk fra vidt forskellige dramatikeres/instruktørers værker. Her fokuseres på skuespillerens rolle og spilleform i de forskellige genrer. På teaterlinje skabes en dybere forståelse for teatret og skuespillerkunsten og de mange former og tekniker, som præger den teatrale og dramatiske kunst- og underholdningsform. Musiklinje På musiklinjen vil skolens musiklærere undervise i en række forskellige emneområder, som vil give grundlæggende almen viden om faget og være udviklende for den daglige musikudøvelse. F.eks. bliver du introduceret til:

9 Musikhistorie: Vi vil beskæftige os med forskellige genrer både fra den klassiske og den rytmiske musikverden. Musikteori: Node-, rytme- og harmonilære Køkkenpraktik Eleverne er i alle normaluger i køkkenet 2 personer ad gangen. Der køres en turnus således, at eleven i løbet af skoleåret kommer i køkkenet mindst 2 gange af hver 2 eller 3 dage. Eleven hjælper med opvask, borddækning, bagning, madlavning, servicering mv. Det er et mål, at eleven gennem arbejdet i køkkenet bl.a. bliver bekendt med kostvaner, kostanbefalinger, kostsammensætninger, levnedsmidler og deres forarbejdning, tilberedning og kvalitet. Måltider Der lægges stor vægt på, at det at spise sammen på skolen skal være en god oplevelse for alle. Ved måltiderne serveres en varieret, velsmagende og sund kost med udgangspunkt i kostpyramiden herunder friskbagt brød, årstidens grøntsager og frugt m.v. Det er målet at udvide elevernes horisont gennem nye kulinariske oplevelser og medvirke til at lære dem sunde kostvaner. Rengøring Rengøring af skolen varetages af eleverne selv. Fredag gør alle eleverne rent på fællesområderne. Gangarealerne rengøres dagligt fra kl i en turnusordning mellem gangenes beboer. Fællesprojekt I løbet af 2 uger arbejder alle skolens elever og lærere sammen om opsætningen af en stor fælles teater- og musikforestilling. Alle elever kommer til at medvirke i forestillingen som musikere/skuespillere, der arbejdes derfor med store billeder og sceniske virkemidler. Projektet fungerer som en forløber for de mere intensive og længerevarende holdforestillinger, eleverne senere skal lave. Holduger/holdforestilling Hvert hold har 6 uger, som udelukkende består af holdundervisning med de 2-3 lærere, der er tilknyttet holdet (dansk-, musik- og teaterlærer). Der lægges vægt på en tematisk og projektorienteret undervisningsform, hvor der i vid udstrækning arbejdes på tværs af faggrænser, og hvor eleven får mulighed for at arbejde i dybden med forskellige emner. Det er et mål at give eleverne indblik i forskellige arbejdsmetoder, så eleverne senere føler sig på sikker grund i mere selvstændige projektforløb. I 2 af ugerne færdiggøres og opføres holdets teater- og musikforestilling. I ugerne op til forestillingsugerne er der i dansktimerne arbejdet med forfatter, tid, genre, samtid m.m. I musiktimerne arbejdes med musik, sang m.v. til forestillingen. I teatertimerne arbejdes med karakterarbejde og indstudering. Udlandsrejse Hvert år drager vi hen på foråret til Amandola i Marche regionen i det centrale Italien. Byen ligger i udkanten af en af Italiens smukkeste og mest bjergrige nationalparker og kun 1 times kørsel fra Adriaterhavskysten. Turen vil byde på masser af natur- og kulturoplevelser, og samtidig får eleverne ved besøg på vore kontaktskoler i området mulighed for at møde jævnaldrende unge. Nogle år får vi også besøg af unge fra Amandola her i Vostrup

10 Hele projektet skal være med til at give eleven forståelse for lokale områders kultur og særkende. Samtidig er det målet, at lære eleven at se værdier og muligheder i forbindelse med kommunikation og erfaringsudveksling på tværs af landegrænser. Obligatorisk fag for 10. årgang Innovation, iværksætteri og ledelse 10. årgangs elever har obligatorisk IIL. Faget udbydes i samarbejde med DGI og Efterskoleforeningen, og formålet er: At motivere unge til at engagere sig og tage del i det frivillige arbejde ved at blive iværksættere og frivillige ledere. Dette sker ved, at eleverne via proces- og projektforløb tilegner sig kompetencer til at anvende forskellige metoder og værktøjer, der giver lyst og mulighed for at sætte i værk. I undervisningen inddrages elevernes iagttagelser, ideer og refleksion for at udvikle praktiske færdigheder. Endelig står elevernes egen ledelse centralt i processen. Der arbejdes med forskellige projekter i årets løb. Vi begynder i nærmiljøet, hvor der sættes projekter i gang, der har en positiv betydning for skolelivet. Grundprincippet i faget hedder, hvad kan jeg tilbyde, ikke hvad kan jeg få. Senere på året kommer vi ud af huset eller inviterer gæster indefor, men også den store verden inddrages i faget. Målet er, at eleverne, når skoleåret nærmer sig sin afslutning, selv står for projekter fra start til slut. Obligatoriske fag for 9. klasse I dansk, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi, historie, idræt, kristendom, samfundsfag, engelsk og tysk er undervisningen prøveforberedende, og der er mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen følger undervisningsministeriets vejledende læseplaner. I Vostrup integrerer vi ofte elementer fra musisk/kreative fag i den boglige undervisning. Med udgangspunkt i elevens eget faglige niveau arbejdes der målrettet og koncentreret mod, at eleven forbedrer sig fagligt, og samtidig forbereder sig bedst muligt til det videre uddannelsesforløb. Boglige valgfag for 10. årgang Engelsk Der undervises på 2 forskellige niveauer. Niveau 1, hvor der arbejdes med at få grundlæggende grammatik og sproglighed på plads. Niveau 2, hvor der arbejdes med at udvide elevernes kundskaber bl.a. via mere komplicerede tekster. Undervisningen vil være gymnasieforberedende og både mundtlighed og skriftlighed vil være fokuspunkter. Der vil blive arbejdet med emner fra sprogområderne, og både historiske, politiske, sociale og kulturelle emner vil blive berørt. Matematik Også her undervises der på 2 forskellige niveauer. Niveau 1, hvor man arbejder med at få de grundlæggende matematiske begreber på plads. Niveau 2, hvor de enkelte emner inden for faget udvides, og hvor undervisningen vil være gymnasieforberedende. Der vil blive arbejdet hen imod at du tilegner dig arbejdsmetoder, så du på egen hånd og i samarbejde med andre kan formulere og løse problemer og skaffe dig viden

11 Tysk Der er et tyskhold for 10. årgang, hvor formålet. med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i enkle sætninger, således at dagligdags samtalesituationer kan klares. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og kultur. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Et væsentligt mål er at eleverne får/bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen foregår med sigte på forberedelse til gymnasiet, hvor der arbejdes med sprogforståelse lige som der trænes i så vel den mundtlige som skriftlige udtryksfærdighed. Afslutningsprojekt for 10. årgang Vostrup Efterskoles Udvidede Projektopgave I 3 af skoleårets sidste uger arbejder eleverne med Vostrup Efterskoles Udvidede Projektopgave. Det er en gruppebaseret opgave, hvor eleverne selv er ansvarlige for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, i en projektorienteret arbejdsform og med en lærer som vejleder og konsulent. Grupperne skal udarbejde et projekt, hvor der bl.a. er fokus på at udvikle samspillet mellem flere kunstneriske genrer. Ud over det egentlige produkt i form af en kunstnerisk fremlæggelse/forestilling skal grupperne udarbejde en skriftlig arbejdsrapport. Ud over at styrke elevernes selvstændighed og samarbejdsevner gennem et længere projektforløb får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med en prøveform, som tilgodeser alle elevens evner og kvaliteter. Her kan eleverne med fordel inddrage erfaringer høstet via faget IIL. Musisk/kreative valgfag for alle elever Dans I faget dans skal der først og fremmest danses. Eleven kommer til at beskæftige sig med forskellige former for improviseret og moderne dans og kommer til at arbejde med begreber som: Tid, rum, tempo, intention og retning. Eleven skal øve sig og blive dygtigere teknisk samtidig med, at det er sjovt. Derudover vil eleven blive præsenteret for forskellige dansegenrer fra hele verden. Eksempelvis tango, samba, folkedans, vals, funk osv. Igennem dansen vil eleven udvikle større kropsbevidsthed. Faget vil både indeholde en teoretisk og en praktisk del, med størst vægt på den praktiske. Danseholdet vil optræde i forbindelse med forestillinger og shows i løbet af efterskoleåret. Filmværksted I faget lærer eleven om filmproduktion og får en grundlæggende forståelse for filmkultur og elementær filmhistorie. Eleven prøver kræfter med alle mediets facetter og kommer til at lære, hvordan man laver film fra manuskript til færdigt produkt. Der vil blive analyseret og lavet film. Guitaren Her får eleven viden om guitaren. Faget er både teoretisk og praktisk. I den teoretiske del vil eleven lære om mange forskellige typer guitarer, og hvorfor/hvordan de er konstrueret forskelligt. Eleven vil lære om træsorter, stemmeskruer, stole, sadler, pickupper, strenge,

12 linings, bracings, produktionsmetoder og meget mere. Vi vil især lægge vægt på de faktorer, der har betydning for lyden. I den praktiske del vil eleven lære at justere el-guitarer så de kan yde optimalt. Eleven lærer altså at lave det perfekte set-up på sin egen el-guitar - ja selv en akustisk guitar, hvor der ikke er meget at justere, kan ofte tunes, så den bliver bedre. Der vil være mulighed for at lave sin egen guitar ved at reparere et gammelt vrag eller lave en samlesætsguitar. Materialerne til dette betales af eleven selv (kr for et komplet samlesæt ) Stomp STOMP er en aktivitet, hvor vi frembringer lyd på alle mulige ting: bl.a. Spande og tønder, med koste og kæppe, således at disse rytmiske lyde danner et forløb. Vi vil også arbejde med gummistøvledans, således at vi kan lave et rytmisk forløb med kombineret dans og musik. Formålet er at opøve den rytmiske sans og kropsbevidstheden, og en sidegevinst vil helt sikkert være, at vi har det rigtig sjovt undervejs. Vi vil sammen udarbejde et forløb med forskellige aktiviteter og ende med at have det med i skolens store show Sy og design I sy og design vil eleven lære at sy og blive inspireret til at designe sit eget tøj. Ved at lære nogle grundlæggende sy-teknikker vil eleven ret hurtigt være i stand til at sy mere, end de havde troet var muligt! Der bliver lagt vægt på at finish og design hænger sammen, således at det færdige produkt er noget, eleverne kan være stolte af. I sy og design kan der både laves drenge- og pigetøj, så det passer til den enkelte, og sidder lige i skabet. Ind i mellem vil vi være med til at designe og sy kostumer til nogle af årets teaterforestillinger. Superkor Superkoret er for ambitiøse sangere, som gerne vil udfordres yderligere. I superkoret vil repertoiret være mere ambitiøst end i de arrangementer, der præsenteres i fællestimer. Der er ingen optagelseskrav, men det forventes, at du kan synge rent og er indstillet på at være medvirkende! Formålet med undervisningen er, at eleven: Stifter bekendtskab med forskellige genrer indenfor kormusik. Stifter bekendtskab med bladsang (at kunne synge efter noder). Lærer at stå for opvarmning. Prøver kræfter med at arrangere korstemmer. Prøver kræfter med improvisation og eksperimentering. Billedkunst kun for 10. årgang I billedkunst vil eleven arbejde med alle former for udtryk og samle på alle former for indtryk. Det er ikke sikkert, at eleverne blender en guldfisk; men de ser på kunsten og dens rolle gennem tiderne. Billedkunst er dog først og fremmest et værkstedsfag, hvor eleven lærer om, udforsker og eksperimenterer med forskellige materialer og medier. Skulpturer, billeder i acryl og akvarel, installationer, illustrationer, plakater, tegninger, farvelære, collager og alt det andet, som endnu ikke er set. Vi har et stort billedkunstlokale i den gamle smedje. Her har eleverne de ideelle rammer for kreativ udfoldelse og fordybelse

13 Eleverne får i løbet af skoleåret fyldt deres værktøjskasse med teknikker, redskaber og gensidig inspiration. Værkstedet kan naturligvis også benyttes i fritiden. Fysisk- & mentaltræning kun for 10. årgang Faget består primært af en fysisk del, hvor pulsen skal op, men også en mental del, hvor det indre er i fokus. I den fysiske del af faget kommer eleven til at arbejde med forskellige former for holdsport som f.eks. softball, ultimate frisbee, floorball, beach volleyball og fodbold. Vi spiller selvfølgelig for at vinde, men mest bare for at have det sjovt, så eleven behøver ikke være verdensmester for at være med, Eleven kommer også til at prøve kræfter med forskellige idrætslege, orienteringsløb og andre udendørsaktiviteter. Undervisningen kommer til at foregå udendørs i det omfang, det er muligt. I den mentale del af faget arbejdes der med yoga og meditation for at styrke balancen mellem krop og sind. Teaterlaboratorium kun for 10. årgang I Teaterlaboratoriet ønsker vi at give eleverne en bred teaterforståelse. De lærer at nytænke og skabe en forståelse for, hvordan man kan blande konventionelle teaterformer med andre æstetiske udtryk og derved skabe nye. De vi blive præsenteret for teaterformer og - teknikker, som ligger udenfor de udtryk, de vil møde på landets etablerede scener. Gennem projektorienteret arbejde med mindre produktioner, skabes en større forståelse for æstetiske læringsprocesser og samarbejde, mens arbejde i workshops med konkrete skuespilteknikker, giver eleverne kompetencer og redskaber, der kan appliceres bredspektret i sceniske produktioner og det afsluttende projektarbejde. Disse teknikker vil eksempelvis indbefatte fysisk teater og diverse teatrale grænsefelter som eksempelvis crossover-teater og rollespil. Sangskrivning og komposition kun for 10. årgang Sangskrivning og komposition er et 2 lektioners blokfag, hvor eleverne blandt andet kommer til at arbejde med egne musikalske idéer. Eleverne vil blive stillet forskellige opgaver, som gør dem i stand til at udvikle deres evner til at skrive sange og komponere musik. I sangskrivning og komposition vil eleverne få gode råd til, hvordan de akkompagnerer sig selv på sit instrument samt hvilke virkemidler, de kan benytte sig af, så de rammer lige præcis det udtryk, de synes, deres komposition skal have. Inspirationen til sangskrivning og komposition kan findes i naturen, lyrikken, billedkunsten og scenekunsten. Eleven vil blive udfordret i at benytte forskellige inspirationskilder, og de vil blive bedre til at få idéer

14 Skolevejledning I samarbejde med kontaktlæreren står skolens vejleder for de vejledingsmæssige aktiviteter. I oktober er den første vejledersamtale, hvor der arbejdes med elevens uddannelsesplan. Til forældremødet i november bliver uddannelsesplanen genstand for samtale om valg af ungdomsuddannelse. I januar/februar er den anden vejledersamtale, hvor det endeligt afklares, hvilke ønsker eleven har efter opholdet på Vostrup Efterskole. Bliver det nødvendigt med yderligere vejledersamtaler, står vejlederen til disposition. I vinterferien fremsendes information om tilmeldingsproceduren til ungdomsuddannelserne til hjemmet. Senest den 1. marts underskrives tilmeldingsskemaerne til Vostrup Efterskole, hvor skolevejlederen sørger for videreforsendelse til de respektive uddannelsesinstitutioner. Eleverne modtager selv svar fra de søgte uddannelsesinstitutioner

15 Valgskema 9. klasse Navn Elevunderskrift Valgfag Du skal nu vælge valgfag, så du får mellem 39 og 42 lektioner pr. uge. Det vil sige, du kan vælge 1 eller 2 valgfag. Forældreunderskrift Fællesfag Fællestimer 4 X Holdfag Eleverne er delt i 3 hold (klasser). Du skal vælge, om du vil have musik eller teater. Dansk 4 X Musik hold 6 Teater hold 6 Obligatoriske fag Biologi 1 X Engelsk 4 X Fysik/kemi 2 X Geografi 1 X Historie 1 X Idræt 3 X Da vi ikke kan garantere, at du får opfyldt dine ønsker, beder vi dig skrive 1. og 2. prioritet på. Markeres med henholdsvis et 1- eller et 2- tal ud for de ønskede fag. Du kan kun få ét fag i hver af blokkene, da de ligger på samme tid i skemaet. Dans 3 Filmværksted 3 Lyd, lys og sceneteknik 3 Superkor 2 Guitaren 2 Stomp 2 Sy og design 2 Skemaet afleveres senest den 15. ma Kristendom 1 X Matematik 4 X Retskrivning 1 X Samfundsfag 1 X Tysk 4 X Du har i alt 37 obligatoriske lektioner

16 10. årgang Navn Elevunderskrift Forældreunderskrift Fællesfag Fællestimer 4 X Innovation, Iværksætteri og Ledelse 2 X Hold- og linjefag Eleverne er delt i 3 hold (klasser). Du skal vælge, om du vil have musik eller teater. Dansk 4 X Musik hold og linje 10 Teater hold og linje 10 Du har i alt 20 obligatoriske lektioner. Du skal nu vælge valgfag, så du får mellem 32 og 40 lektioner pr. uge. Valgfag Kasserne angiver hvilke fag, der ligger på samme tid i skemaet. Det betyder, at man kun kan få et fag i hver blok. Angiv venligst 1. og 2. prioritet, da vi ikke kan garantere, at alle dine ønsker bliver opfyldt. Angiv 1. prioritet med et 1- tal og anden prioritet med et 2-tal. Du får alle de boglige fag, som du ønsker. Engelsk 4 Matematik 4 Tysk 4 Sangskrivning og komposition 2 Dans 3 Filmværksted 3 Lyd, lys og sceneteknik 3 Billedkunst 3 Idræt 3 Teaterlaboratorium 3 Guitaren 2 Stomp 2 Sy og design 2 Superkor 2 Afleveres senest den 15. maj

17 Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Motion Motion Motion Motion Motion Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Dansk Dansk Dansk Engelsk Engelsk Engelsk Matematik Matematik Matematik Engelsk Engelsk Engelsk Matematik Matematik Matematik Pause Pause Pause Pause Pause Historie Guitaren Kristendom Guitaren Fællestime HMS/TMS Dansk Dansk Dansk K-grp-møde Tysk 9. kl Tysk (valg) Stomp Fællestime LS Tysk 9. kl Tysk (valg) Sang&Komp Fællestime JR Teaterlinje Musikhold 1,2,3 Pause K-grp-middag Middag Middag Middag Middag K-Rengøring Linje Geografi Linje Retskrivning Personalemøde IIL Samfundsfag IIL Biologi Pause Pause Pause Pause Sy & Design Dans Film Hold 1 Hold 2 Hold 3 Billed Idræt Teaterlab ( Hold 1 Hold 2 Hold Pause Pause Pause Pause Dans Film Superkor (Teaterlærermøde) ( ) Fysik Billed Idræt Teaterlab Teaterhold 1,2,3 Musiklinje Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Fælles afslutning & Sang

18 18

19 19

20 20

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Skoleårets gang Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Erhvervspraktik Brobygning Musical-uge

Skoleårets gang Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Erhvervspraktik Brobygning Musical-uge Indholdsplan 2014/15 Grundlag: Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere