VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER"

Transkript

1 Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

2 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure Dagsprogram

3 Baggrund og formål Værdigrundlag for Vostrup Efterskole Vi tror på, at eleverne i et dagligt fællesskab med udfordringer og oplevelser kvalificeres til at blive ansvarlige og ydende mennesker. Vi tror på, at en projektorienteret, tværfaglig og helhedsskabende undervisning med særlig vægt på musik og teater er med til at skabe selvstændige, modne igangsættere og kulturudøvere, der er rustet til kulturlivets mange udfordringer, med en tro på at det umulige er muligt. Vi tror på, at eleverne gennem forståelse for vores kulturelle baggrund får de bedst mulige betingelser for at fungere og deltage aktivt i et demokratisk samfund. Vostrup Efterskole er en skole for alle unge, der har interesse for musik eller teater. Skolen Skolen er oprettet i 1989 af en kreds af lokale kræfter samt skole- og teaterfolk fra hele landet. Skolen har hjemme i velholdte bygninger, der tidligere har fungeret som kostskole. Eleverne bor på 2 eller 4 mands værelser. Skolen har særdeles fine og veludstyrede faglokaler bl.a. stort scenografi- og billedværksted, mediatek, danse- og bevægelseshus og et musikhus med øvelokaler, lydstudie og musikscene samt filmværksted og studie. Vi har vort eget Teaterhus med syværksted og sminke/kostume afdeling. Teaterhuset rummer endvidere en fuldt udstyret teatersal med plads til 370 tilskuere. Teatersalen fungerer også som hele egnens teater- og koncertsal, og vi får derfor ofte besøg og optræden af såvel amatører som professionelle kunstnere. Skolens formål I følge vedtægterne er det skolens formål at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Skolen bygger på de grundtvigske skoletraditioner og tilbyder unge mellem 14 og 18 år almendannende undervisning. Skolen søger at give eleverne indsigt og forståelse for vore kulturelle værdier, for derigennem at give dem de bedst mulige betingelser for at deltage i et demokratisk samfund. Skolen søger gennem undervisning, fælles oplevelser og aktiv udøvelse at kvalificere eleverne til aktive, ydende deltagere i det danske kulturliv. Der tilstræbes en helhedsskabende, tværfaglig undervisning med særlig vægt på musik, teater og film. Skolens rammer og regler Når mange mennesker dagligt skal fungere sammen, er det nødvendigt at have nogle fælles rammer og regler. Ansvarlighed og personlig frihed Vores skole tager udgangspunkt i et miljø baseret på gensidig tillid og ansvarlighed. Eleverne skal derfor opføre sig hensynsfuldt og medvirke til, at alle på skolen har det godt. Stedet her er en skole, hvor man i dagtimerne frit skal kunne besøge hinanden, og ligeledes et sted, der er åbent for gæster, der ønsker at se, hvad vi laver, og som ønsker at få et indtryk af skolens indretning f.eks. af elevværelser, opholdsrum m.v

4 Eleven skal engageret og positivt arbejde for at få et godt fagligt og menneskeligt udbytte af skoleåret. Skolen indeholder både boglige og kreative fag, og selvom vi kalder os "skole for musik og teater", skal man tage som udgangspunkt, at man skal arbejde engageret og aktivt med både boglige og kreative fag. Vores arbejdsformer vil være en blanding af lærerstyret undervisning og en undervisning, hvor eleverne er med til at planlægge og gennemføre nogle arbejdsforløb. Derfor er det et af målene, at den enkelte bliver god til både at arbejde selvstændigt og til at samarbejde med de øvrige elever og lærere på skolen. Vores dagligdag skal bære præg af, at eleven er aktiv og tager del i det, der foregår på skolen. Eleven skal selvfølgelig respektere og følge skolens samværsnormer og regler herunder bl.a. : Mødepligt til timer, måltider og fællesarrangementer. At man skal være på sit eget værelse fra om aftenen kl indtil næste morgen. At hverken alkohol eller euforiserende stoffer er tilladt. At rygning ikke er tilladt. At man skal følge lærernes henstillinger. At seksuelt samvær ikke er tilladt på skolen. Ovenstående er de ideer og regler, der på forhånd er givet som grundlag for hele skolens virke. Det er noget, der ligger fast, inden eleverne kommer, og er derfor ikke noget, eleven vil få nogen indflydelse på. De regler og rammer, der foreligger, skal man som elev kunne acceptere og bakke op om. Elevernes medindflydelse fås i forhold til: dele af undervisningen fritiden og hvordan man tilbringer den f.eks. arrangementer, ture ud af huset o.a. på det ugentlige fællesmøde kan eleverne komme med forslag til aktiviteter. Lærergruppen vil derefter tage stilling til, om der er mulighed for gennemførelse. Jo større ansvarlighed vi føler fra elevholdet, jo større medindflydelse får det på skolens hverdag. Man kan også sige at med medindflydelse følger ansvar. Elevgruppe og indmeldelsesprocedure Skolens elevgruppe Vostrup Efterskole er en skole for alle unge på 9. og 10. klassetrin, der har interesse for musik eller teater. Skolen får elever fra alle egne af Danmark og er altså ingen egnsskole, selvom hovedparten af eleverne kommer fra Jylland. Det er derimod tydeligt, at eleverne primært vælger skolen på grund af fagtilbud og undervisningsstruktur samt vore pædagogiske holdninger, og de betingelser skolens fællesskab i øvrigt bygger på

5 Indmeldelsesprocedure Eleverne kan først blive meldt ind på skolen 4 år før skolestart. Skolen modtager elever på 9. og 10. klassetrin, og de kan derfor først indmeldes, når de går i 5. eller 6. klasse. Alle elever og forældre har før indmeldelsen fået en rundvisning på skolen af en af de elever, der går på skolen. Derefter orienteres elev og forældre grundigt om undervisning, dagligdag, årsplan og betingelserne for skolens fællesskab m.v. af en af lærerne. Besøget skal give elev og forældre et klart indtryk af, hvad skolen står for og hvilke krav, der stilles til eleven, inden man beslutter sig for en evt. indmeldelse. Dagsprogram 7.00 Morgenmotion 7.50 Morgenmad/værelsestjek Undervisning Formiddagspause Undervisning Fællestime Middag Undervisning Pause Undervisning Pause Undervisning Aftensmad Gangrengøring og stilletid Aftensamling Alle på gangene Godnat

6 Den undervisningsmæssige struktur De 2 hovedlinjer: 9. klasse og 10. årgang Kort overordnet fagbeskrivelse Skolevejledning Elevernes valgskema Normalugeskema Årskalender Ferie og fridage i skoleåret 2014/15 Obligatoriske weekender 2014/

7 De 2 hovedlinjer Den undervisningsmæssige struktur Med udgangspunkt i skolens formål om at yde en oplevelsesrig og helhedsskabende undervisning med særlig vægt på teater og musik, er undervisningen i vid udstrækning baseret på en tæt og tværfaglig vekselvirkning mellem de boglige og de kreative fag. Der vil derfor i perioder blive arbejdet meget projektorienteret f.eks. med større musik eller teater projekter. I det daglige gennemføres den projektorienterede undervisningsform primært i holdfagstimerne, der er obligatoriske for både 9. klasse og 10. årgang. Skolens elever og lærere er opdelt i tre hold. Der undervises indenfor en faggruppe hovedsageligt bestående af dansk, teater og musik. Men ofte kan undervisningen være præget af andre fag f.eks. samfundsfag, kristendomskundskab, historie, geografi, billedkunst m.m. I holdfagstimerne er en del af undervisningen tilrettelagt således at fagene indgår som led i de fællesprojekter, der laves på holdene. Holduger: I løbet af skoleåret afsættes 6 holduger hvor der udelukkende arbejdes på holdet. Disse uger bruges til opsætning af musik-/teaterforestilling, ekskursioner, temaforløb m. v. Holdfagstimerne er obligatoriske, og det samme er de 3 fællestimer, eleverne har i løbet af en normal undervisningsuge, hvor hele holdet er samlet omkring fortælling, sang eller samfundsdebat. Herudover har eleverne hver morgen obligatoriske krop- og bevægelsestimer. Alle elever i 10. årgang skal vælge sig på en teaterlinie eller en musiklinie, hvor der undervises i en række emneområder, der tilsammen giver eleverne indblik i og større forståelse for teatrets eller musikkens verden. Ud over de obligatoriske fag kan eleverne vælge en række boglige og musisk/kreative valgfag For alle elever i 9. klasse gælder det, at også engelsk, tysk, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi, samfundsfag, historie, idræt og kristendomskundskab er obligatoriske fag. Undervisningen i disse fag og i dansk er prøveforberedende med mulighed for at eleverne ved skoleårets afslutning kan gå op til folkeskolens afgangsprøve. Ud over de obligatoriske fag kan eleverne vælge en række musisk/kreative fag. Undervisningen i de boglige fag følger Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Ofte integreres elementer fra de musiske fag i den boglige undervisning. De musisk/kreative valgfag er et supplement til den obligatoriske musik eller teaterundervisning. Her er der mulighed for at fordybe sig i mindre afgrænsede fagområder med relation til teater og musikundervisningen. Disse valgfag kan ændre sig fra år til år. Elever i 9. klasse har 37 obligatoriske timer. Elever i 10. klasse har 20 obligatoriske timer. Elever i 9. klasse skal have mellem 39 og 42 timer i normale skemauger, mens elever i 10. årgang skal have mellem 32 og 40 timer. I løbet af skoleåret afvikles en række forskellige projektuger for hele elevholdet: Opstartsuge, fællesprojektugerne, udlandsrejse, gruppeprojektuger/eksamensuger og afslutningsuge

8 Kort overordnet fagbeskrivelse Obligatoriske fag for alle elever Fællestimer Der er 3 ugentlige fællestimer, hvor der i den ene time vil være samfundsdebat og fortælling skiftende med samtaler om almindelig trivsel på skolen. I de øvrige to timer er fokus på fællessang både som sang fra Højskolesangbogen og andre sangbøger og som mindre enkle korarrangementer. Morgenmotion Hver morgen fra er alle elever i gang med en fysisk aktivitet. Vi begynder således dagen med frisk luft og bevægelse. Hold- og linjefag (dansk og teater/musik) Hold- og linjefagstimerne er obligatoriske. Skolens elever opdeles i 3 hold. Til hvert hold knyttes fast 2-3 lærere. Der undervises i normaluger 10 lektioner ugentligt for 9. klasse og 14 timer for 10. årgang. I holdfaget indgår dansk og teater eller musik. I løbet af skoleåret afsættes 6 holduger, hvor der udelukkende arbejdes på holdet. Timetallet her er variabelt i forhold til holdugernes form og indhold. Holdfagsugerne kan bruges til opsætning af musik-/teaterproduktion, ekskursion, temaforløb osv. Dansk litteraturforståelse fakta og fiktion Der vil blive arbejdet i dybden med flere forskellige litterære perioder og forfattere - danske som internationale. Der vil blive arbejdet med mundtlige og skriftlige udtryksfærdigheder. Faget fungerer som bindeled til holdforestillinger og månedsmøder. Teater På teaterhold arbejdes der grundlæggende med skuespil og den enkelte elevs personlige og faglige udvikling. Der arbejdes i dybden med skuespillerens instrument - sig selv. Her får eleven en forståelse for skuespilteknik, kroppen og det fysiske, tanken og følelserne, udtrykket og talen, improvisationen og teksten. Her arbejdes i et trygt og sikkert forum, hvor eleven sammen med sit teaterhold og underviser kan udvikle sig selv og tilgangen til scenen. Musik Der arbejdes med sammenspil indenfor forskellige stilarter, med hovedvægten lagt på rytmisk musik, men dele af den klassiske musik kan inddrages. Eleven får træning i sang, sammenspil, periodefornemmelse og timing. Eleven får styrket teknikken og får kendskab til percussion og forskellige rytmer. Teaterlinje På teaterlinjen vil skolens teaterlærere undervise i en række forskellige emneområder, der tilsammen vil give dig indblik i og større forståelse for teatrets og skuespillets verden. Teaterhistorie: Fra antikken til i dag. Teatergenrer: Arbejde med udpluk fra vidt forskellige dramatikeres/instruktørers værker. Her fokuseres på skuespillerens rolle og spilleform i de forskellige genrer. På teaterlinje skabes en dybere forståelse for teatret og skuespillerkunsten og de mange former og tekniker, som præger den teatrale og dramatiske kunst- og underholdningsform. Musiklinje På musiklinjen vil skolens musiklærere undervise i en række forskellige emneområder, som vil give grundlæggende almen viden om faget og være udviklende for den daglige musikudøvelse. F.eks. bliver du introduceret til:

9 Musikhistorie: Vi vil beskæftige os med forskellige genrer både fra den klassiske og den rytmiske musikverden. Musikteori: Node-, rytme- og harmonilære Køkkenpraktik Eleverne er i alle normaluger i køkkenet 2 personer ad gangen. Der køres en turnus således, at eleven i løbet af skoleåret kommer i køkkenet mindst 2 gange af hver 2 eller 3 dage. Eleven hjælper med opvask, borddækning, bagning, madlavning, servicering mv. Det er et mål, at eleven gennem arbejdet i køkkenet bl.a. bliver bekendt med kostvaner, kostanbefalinger, kostsammensætninger, levnedsmidler og deres forarbejdning, tilberedning og kvalitet. Måltider Der lægges stor vægt på, at det at spise sammen på skolen skal være en god oplevelse for alle. Ved måltiderne serveres en varieret, velsmagende og sund kost med udgangspunkt i kostpyramiden herunder friskbagt brød, årstidens grøntsager og frugt m.v. Det er målet at udvide elevernes horisont gennem nye kulinariske oplevelser og medvirke til at lære dem sunde kostvaner. Rengøring Rengøring af skolen varetages af eleverne selv. Fredag gør alle eleverne rent på fællesområderne. Gangarealerne rengøres dagligt fra kl i en turnusordning mellem gangenes beboer. Fællesprojekt I løbet af 2 uger arbejder alle skolens elever og lærere sammen om opsætningen af en stor fælles teater- og musikforestilling. Alle elever kommer til at medvirke i forestillingen som musikere/skuespillere, der arbejdes derfor med store billeder og sceniske virkemidler. Projektet fungerer som en forløber for de mere intensive og længerevarende holdforestillinger, eleverne senere skal lave. Holduger/holdforestilling Hvert hold har 6 uger, som udelukkende består af holdundervisning med de 2-3 lærere, der er tilknyttet holdet (dansk-, musik- og teaterlærer). Der lægges vægt på en tematisk og projektorienteret undervisningsform, hvor der i vid udstrækning arbejdes på tværs af faggrænser, og hvor eleven får mulighed for at arbejde i dybden med forskellige emner. Det er et mål at give eleverne indblik i forskellige arbejdsmetoder, så eleverne senere føler sig på sikker grund i mere selvstændige projektforløb. I 2 af ugerne færdiggøres og opføres holdets teater- og musikforestilling. I ugerne op til forestillingsugerne er der i dansktimerne arbejdet med forfatter, tid, genre, samtid m.m. I musiktimerne arbejdes med musik, sang m.v. til forestillingen. I teatertimerne arbejdes med karakterarbejde og indstudering. Udlandsrejse Hvert år drager vi hen på foråret til Amandola i Marche regionen i det centrale Italien. Byen ligger i udkanten af en af Italiens smukkeste og mest bjergrige nationalparker og kun 1 times kørsel fra Adriaterhavskysten. Turen vil byde på masser af natur- og kulturoplevelser, og samtidig får eleverne ved besøg på vore kontaktskoler i området mulighed for at møde jævnaldrende unge. Nogle år får vi også besøg af unge fra Amandola her i Vostrup

10 Hele projektet skal være med til at give eleven forståelse for lokale områders kultur og særkende. Samtidig er det målet, at lære eleven at se værdier og muligheder i forbindelse med kommunikation og erfaringsudveksling på tværs af landegrænser. Obligatorisk fag for 10. årgang Innovation, iværksætteri og ledelse 10. årgangs elever har obligatorisk IIL. Faget udbydes i samarbejde med DGI og Efterskoleforeningen, og formålet er: At motivere unge til at engagere sig og tage del i det frivillige arbejde ved at blive iværksættere og frivillige ledere. Dette sker ved, at eleverne via proces- og projektforløb tilegner sig kompetencer til at anvende forskellige metoder og værktøjer, der giver lyst og mulighed for at sætte i værk. I undervisningen inddrages elevernes iagttagelser, ideer og refleksion for at udvikle praktiske færdigheder. Endelig står elevernes egen ledelse centralt i processen. Der arbejdes med forskellige projekter i årets løb. Vi begynder i nærmiljøet, hvor der sættes projekter i gang, der har en positiv betydning for skolelivet. Grundprincippet i faget hedder, hvad kan jeg tilbyde, ikke hvad kan jeg få. Senere på året kommer vi ud af huset eller inviterer gæster indefor, men også den store verden inddrages i faget. Målet er, at eleverne, når skoleåret nærmer sig sin afslutning, selv står for projekter fra start til slut. Obligatoriske fag for 9. klasse I dansk, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi, historie, idræt, kristendom, samfundsfag, engelsk og tysk er undervisningen prøveforberedende, og der er mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen følger undervisningsministeriets vejledende læseplaner. I Vostrup integrerer vi ofte elementer fra musisk/kreative fag i den boglige undervisning. Med udgangspunkt i elevens eget faglige niveau arbejdes der målrettet og koncentreret mod, at eleven forbedrer sig fagligt, og samtidig forbereder sig bedst muligt til det videre uddannelsesforløb. Boglige valgfag for 10. årgang Engelsk Der undervises på 2 forskellige niveauer. Niveau 1, hvor der arbejdes med at få grundlæggende grammatik og sproglighed på plads. Niveau 2, hvor der arbejdes med at udvide elevernes kundskaber bl.a. via mere komplicerede tekster. Undervisningen vil være gymnasieforberedende og både mundtlighed og skriftlighed vil være fokuspunkter. Der vil blive arbejdet med emner fra sprogområderne, og både historiske, politiske, sociale og kulturelle emner vil blive berørt. Matematik Også her undervises der på 2 forskellige niveauer. Niveau 1, hvor man arbejder med at få de grundlæggende matematiske begreber på plads. Niveau 2, hvor de enkelte emner inden for faget udvides, og hvor undervisningen vil være gymnasieforberedende. Der vil blive arbejdet hen imod at du tilegner dig arbejdsmetoder, så du på egen hånd og i samarbejde med andre kan formulere og løse problemer og skaffe dig viden

11 Tysk Der er et tyskhold for 10. årgang, hvor formålet. med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i enkle sætninger, således at dagligdags samtalesituationer kan klares. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og kultur. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Et væsentligt mål er at eleverne får/bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen foregår med sigte på forberedelse til gymnasiet, hvor der arbejdes med sprogforståelse lige som der trænes i så vel den mundtlige som skriftlige udtryksfærdighed. Afslutningsprojekt for 10. årgang Vostrup Efterskoles Udvidede Projektopgave I 3 af skoleårets sidste uger arbejder eleverne med Vostrup Efterskoles Udvidede Projektopgave. Det er en gruppebaseret opgave, hvor eleverne selv er ansvarlige for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, i en projektorienteret arbejdsform og med en lærer som vejleder og konsulent. Grupperne skal udarbejde et projekt, hvor der bl.a. er fokus på at udvikle samspillet mellem flere kunstneriske genrer. Ud over det egentlige produkt i form af en kunstnerisk fremlæggelse/forestilling skal grupperne udarbejde en skriftlig arbejdsrapport. Ud over at styrke elevernes selvstændighed og samarbejdsevner gennem et længere projektforløb får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med en prøveform, som tilgodeser alle elevens evner og kvaliteter. Her kan eleverne med fordel inddrage erfaringer høstet via faget IIL. Musisk/kreative valgfag for alle elever Dans I faget dans skal der først og fremmest danses. Eleven kommer til at beskæftige sig med forskellige former for improviseret og moderne dans og kommer til at arbejde med begreber som: Tid, rum, tempo, intention og retning. Eleven skal øve sig og blive dygtigere teknisk samtidig med, at det er sjovt. Derudover vil eleven blive præsenteret for forskellige dansegenrer fra hele verden. Eksempelvis tango, samba, folkedans, vals, funk osv. Igennem dansen vil eleven udvikle større kropsbevidsthed. Faget vil både indeholde en teoretisk og en praktisk del, med størst vægt på den praktiske. Danseholdet vil optræde i forbindelse med forestillinger og shows i løbet af efterskoleåret. Filmværksted I faget lærer eleven om filmproduktion og får en grundlæggende forståelse for filmkultur og elementær filmhistorie. Eleven prøver kræfter med alle mediets facetter og kommer til at lære, hvordan man laver film fra manuskript til færdigt produkt. Der vil blive analyseret og lavet film. Guitaren Her får eleven viden om guitaren. Faget er både teoretisk og praktisk. I den teoretiske del vil eleven lære om mange forskellige typer guitarer, og hvorfor/hvordan de er konstrueret forskelligt. Eleven vil lære om træsorter, stemmeskruer, stole, sadler, pickupper, strenge,

12 linings, bracings, produktionsmetoder og meget mere. Vi vil især lægge vægt på de faktorer, der har betydning for lyden. I den praktiske del vil eleven lære at justere el-guitarer så de kan yde optimalt. Eleven lærer altså at lave det perfekte set-up på sin egen el-guitar - ja selv en akustisk guitar, hvor der ikke er meget at justere, kan ofte tunes, så den bliver bedre. Der vil være mulighed for at lave sin egen guitar ved at reparere et gammelt vrag eller lave en samlesætsguitar. Materialerne til dette betales af eleven selv (kr for et komplet samlesæt ) Stomp STOMP er en aktivitet, hvor vi frembringer lyd på alle mulige ting: bl.a. Spande og tønder, med koste og kæppe, således at disse rytmiske lyde danner et forløb. Vi vil også arbejde med gummistøvledans, således at vi kan lave et rytmisk forløb med kombineret dans og musik. Formålet er at opøve den rytmiske sans og kropsbevidstheden, og en sidegevinst vil helt sikkert være, at vi har det rigtig sjovt undervejs. Vi vil sammen udarbejde et forløb med forskellige aktiviteter og ende med at have det med i skolens store show Sy og design I sy og design vil eleven lære at sy og blive inspireret til at designe sit eget tøj. Ved at lære nogle grundlæggende sy-teknikker vil eleven ret hurtigt være i stand til at sy mere, end de havde troet var muligt! Der bliver lagt vægt på at finish og design hænger sammen, således at det færdige produkt er noget, eleverne kan være stolte af. I sy og design kan der både laves drenge- og pigetøj, så det passer til den enkelte, og sidder lige i skabet. Ind i mellem vil vi være med til at designe og sy kostumer til nogle af årets teaterforestillinger. Superkor Superkoret er for ambitiøse sangere, som gerne vil udfordres yderligere. I superkoret vil repertoiret være mere ambitiøst end i de arrangementer, der præsenteres i fællestimer. Der er ingen optagelseskrav, men det forventes, at du kan synge rent og er indstillet på at være medvirkende! Formålet med undervisningen er, at eleven: Stifter bekendtskab med forskellige genrer indenfor kormusik. Stifter bekendtskab med bladsang (at kunne synge efter noder). Lærer at stå for opvarmning. Prøver kræfter med at arrangere korstemmer. Prøver kræfter med improvisation og eksperimentering. Billedkunst kun for 10. årgang I billedkunst vil eleven arbejde med alle former for udtryk og samle på alle former for indtryk. Det er ikke sikkert, at eleverne blender en guldfisk; men de ser på kunsten og dens rolle gennem tiderne. Billedkunst er dog først og fremmest et værkstedsfag, hvor eleven lærer om, udforsker og eksperimenterer med forskellige materialer og medier. Skulpturer, billeder i acryl og akvarel, installationer, illustrationer, plakater, tegninger, farvelære, collager og alt det andet, som endnu ikke er set. Vi har et stort billedkunstlokale i den gamle smedje. Her har eleverne de ideelle rammer for kreativ udfoldelse og fordybelse

13 Eleverne får i løbet af skoleåret fyldt deres værktøjskasse med teknikker, redskaber og gensidig inspiration. Værkstedet kan naturligvis også benyttes i fritiden. Fysisk- & mentaltræning kun for 10. årgang Faget består primært af en fysisk del, hvor pulsen skal op, men også en mental del, hvor det indre er i fokus. I den fysiske del af faget kommer eleven til at arbejde med forskellige former for holdsport som f.eks. softball, ultimate frisbee, floorball, beach volleyball og fodbold. Vi spiller selvfølgelig for at vinde, men mest bare for at have det sjovt, så eleven behøver ikke være verdensmester for at være med, Eleven kommer også til at prøve kræfter med forskellige idrætslege, orienteringsløb og andre udendørsaktiviteter. Undervisningen kommer til at foregå udendørs i det omfang, det er muligt. I den mentale del af faget arbejdes der med yoga og meditation for at styrke balancen mellem krop og sind. Teaterlaboratorium kun for 10. årgang I Teaterlaboratoriet ønsker vi at give eleverne en bred teaterforståelse. De lærer at nytænke og skabe en forståelse for, hvordan man kan blande konventionelle teaterformer med andre æstetiske udtryk og derved skabe nye. De vi blive præsenteret for teaterformer og - teknikker, som ligger udenfor de udtryk, de vil møde på landets etablerede scener. Gennem projektorienteret arbejde med mindre produktioner, skabes en større forståelse for æstetiske læringsprocesser og samarbejde, mens arbejde i workshops med konkrete skuespilteknikker, giver eleverne kompetencer og redskaber, der kan appliceres bredspektret i sceniske produktioner og det afsluttende projektarbejde. Disse teknikker vil eksempelvis indbefatte fysisk teater og diverse teatrale grænsefelter som eksempelvis crossover-teater og rollespil. Sangskrivning og komposition kun for 10. årgang Sangskrivning og komposition er et 2 lektioners blokfag, hvor eleverne blandt andet kommer til at arbejde med egne musikalske idéer. Eleverne vil blive stillet forskellige opgaver, som gør dem i stand til at udvikle deres evner til at skrive sange og komponere musik. I sangskrivning og komposition vil eleverne få gode råd til, hvordan de akkompagnerer sig selv på sit instrument samt hvilke virkemidler, de kan benytte sig af, så de rammer lige præcis det udtryk, de synes, deres komposition skal have. Inspirationen til sangskrivning og komposition kan findes i naturen, lyrikken, billedkunsten og scenekunsten. Eleven vil blive udfordret i at benytte forskellige inspirationskilder, og de vil blive bedre til at få idéer

14 Skolevejledning I samarbejde med kontaktlæreren står skolens vejleder for de vejledingsmæssige aktiviteter. I oktober er den første vejledersamtale, hvor der arbejdes med elevens uddannelsesplan. Til forældremødet i november bliver uddannelsesplanen genstand for samtale om valg af ungdomsuddannelse. I januar/februar er den anden vejledersamtale, hvor det endeligt afklares, hvilke ønsker eleven har efter opholdet på Vostrup Efterskole. Bliver det nødvendigt med yderligere vejledersamtaler, står vejlederen til disposition. I vinterferien fremsendes information om tilmeldingsproceduren til ungdomsuddannelserne til hjemmet. Senest den 1. marts underskrives tilmeldingsskemaerne til Vostrup Efterskole, hvor skolevejlederen sørger for videreforsendelse til de respektive uddannelsesinstitutioner. Eleverne modtager selv svar fra de søgte uddannelsesinstitutioner

15 Valgskema 9. klasse Navn Elevunderskrift Valgfag Du skal nu vælge valgfag, så du får mellem 39 og 42 lektioner pr. uge. Det vil sige, du kan vælge 1 eller 2 valgfag. Forældreunderskrift Fællesfag Fællestimer 4 X Holdfag Eleverne er delt i 3 hold (klasser). Du skal vælge, om du vil have musik eller teater. Dansk 4 X Musik hold 6 Teater hold 6 Obligatoriske fag Biologi 1 X Engelsk 4 X Fysik/kemi 2 X Geografi 1 X Historie 1 X Idræt 3 X Da vi ikke kan garantere, at du får opfyldt dine ønsker, beder vi dig skrive 1. og 2. prioritet på. Markeres med henholdsvis et 1- eller et 2- tal ud for de ønskede fag. Du kan kun få ét fag i hver af blokkene, da de ligger på samme tid i skemaet. Dans 3 Filmværksted 3 Lyd, lys og sceneteknik 3 Superkor 2 Guitaren 2 Stomp 2 Sy og design 2 Skemaet afleveres senest den 15. ma Kristendom 1 X Matematik 4 X Retskrivning 1 X Samfundsfag 1 X Tysk 4 X Du har i alt 37 obligatoriske lektioner

16 10. årgang Navn Elevunderskrift Forældreunderskrift Fællesfag Fællestimer 4 X Innovation, Iværksætteri og Ledelse 2 X Hold- og linjefag Eleverne er delt i 3 hold (klasser). Du skal vælge, om du vil have musik eller teater. Dansk 4 X Musik hold og linje 10 Teater hold og linje 10 Du har i alt 20 obligatoriske lektioner. Du skal nu vælge valgfag, så du får mellem 32 og 40 lektioner pr. uge. Valgfag Kasserne angiver hvilke fag, der ligger på samme tid i skemaet. Det betyder, at man kun kan få et fag i hver blok. Angiv venligst 1. og 2. prioritet, da vi ikke kan garantere, at alle dine ønsker bliver opfyldt. Angiv 1. prioritet med et 1- tal og anden prioritet med et 2-tal. Du får alle de boglige fag, som du ønsker. Engelsk 4 Matematik 4 Tysk 4 Sangskrivning og komposition 2 Dans 3 Filmværksted 3 Lyd, lys og sceneteknik 3 Billedkunst 3 Idræt 3 Teaterlaboratorium 3 Guitaren 2 Stomp 2 Sy og design 2 Superkor 2 Afleveres senest den 15. maj

17 Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Motion Motion Motion Motion Motion Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Dansk Dansk Dansk Engelsk Engelsk Engelsk Matematik Matematik Matematik Engelsk Engelsk Engelsk Matematik Matematik Matematik Pause Pause Pause Pause Pause Historie Guitaren Kristendom Guitaren Fællestime HMS/TMS Dansk Dansk Dansk K-grp-møde Tysk 9. kl Tysk (valg) Stomp Fællestime LS Tysk 9. kl Tysk (valg) Sang&Komp Fællestime JR Teaterlinje Musikhold 1,2,3 Pause K-grp-middag Middag Middag Middag Middag K-Rengøring Linje Geografi Linje Retskrivning Personalemøde IIL Samfundsfag IIL Biologi Pause Pause Pause Pause Sy & Design Dans Film Hold 1 Hold 2 Hold 3 Billed Idræt Teaterlab ( Hold 1 Hold 2 Hold Pause Pause Pause Pause Dans Film Superkor (Teaterlærermøde) ( ) Fysik Billed Idræt Teaterlab Teaterhold 1,2,3 Musiklinje Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Fælles afslutning & Sang

18 18

19 19

20 20

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

VI LÆRER DIG AT KUNNE

VI LÆRER DIG AT KUNNE 6 SPÆNDENDE UDDANNELSER DU IKKE KAN LÆSE DIG TIL! LYDTEKNIKER KØKKENASSISTENT EJENDOMSTEKNIKASSISTENT MUSIKER VÆRKSTEDSLÆRE METAL/TRÆ FILM- OG BILLEDMEDARBEJDER VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Læreplaner for Halsnæs lilleskole Generelle betragtninger om undervisningen på Halsnæs Lilleskole. Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Projektarbejde:

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9 INDHOLDSPLAN Musik, teater og design linjen 2014/2015 Lærere: Karin Bang-Møller, Bettina Beamson, Frits Bay og Jørgen Olsen Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Dansk

Selam Friskole Fagplan for Dansk Selam Friskole Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere