Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse"

Transkript

1 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse 1

2 Denne vejledning har til formål at give studerende, der tager efter- eller videreuddannelse i VIA University College et overblik over eksamenskrav og former. Eksamensvejledningen er bygget op med en del 1, der beskriver formelle og praktiske retningslinjer for eksamen og en del 2, som er uddannelsesspecifik og som omhandler nogle konkrete retningslinjer for din uddannelse. Vejledningen henviser til regler og kriterier for eksamen fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er desuden vigtigt at orientere sig i Studieordningen, som findes på Du vil også kunne finde andre nyttige informationer på Studienet. Indholdsfortegnelse Del Regelgrundlag for eksamen... 3 Eksamen: Tilmelding og framelding... 3 Eksamensformer... 3 Skriftlige opgavers omfang... 4 Individuel eksamen eller gruppeeksamen... 4 Vejledning... 4 Digital aflevering Bevis i e-boks... 5 Særlige prøvevilkår... 5 Plagiering... 5 Klagevejledning... 6 Del Overblik over eksamensformerne... 8 Uddybning af eksamensformerne... 8 Tidsrammen ved mundtlige eksamener Afgangsprojektet Om de skriftlige produkter

3 Del 1 Regelgrundlag for eksamen Når du skal aflægge eksamen, sker det efter bestemmelserne i eksamensbekendtgørelsen, BEK nr af 02/12/2016. n finder sted på grundlag af karakterbekendtgørelsen, BEK nr. 114 af 03/02/2015. Karakterskalaen anvendes til at vurdere eksaminandens grad af målopfyldelse i forhold til læringsmålene på de enkelte moduler. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i læringsmålene for det enkelte modul, som de fremgår af studieordningen. Denne vejledning bygger desuden på lovgrundlag for henholdsvis: o Akademiuddannelser, BEK nr af 29/06/2016. o Diplomuddannelser, BEK nr af 29/06/2016. Du kan desuden søge oplysninger i uddannelsens studieordning. Den finder du på Studienet eller på Eksamen: Tilmelding og framelding Tilmelding til et modul er samtidig tilmelding til eksamen i modulet. Dvs. at når du tilmelder dig et modulet, er du automatisk tilmeldt eksamen. Framelding Hvis du vil framelde dig eksamen, skal du give den administrative partner skriftlig besked. Hvis du vælger ikke at gennemføre eksamen, bruger du et eksamensforsøg. Du har tre forsøg i alt og beståede eksamener kan ikke tages om. Framelding grundet sygdom I forbindelse med sygdom skal du hurtigst muligt meddele det til den administrative partner. En lægeerklæring skal sendes til VIA og du betaler selv for den. Framelding til eksamen grundet dokumenteret sygdom eller barsel tæller ikke som et brugt eksamensforsøg. Når du er klar til at gå til eksamen, så sker tilmeldingen ved henvendelse til administrationen. Har du ikke har bestået eksamen, kan du tilmelde dig reeksamen. Du kan tage kontakt til eksaminator og/eller studievejleder for en snak om, hvordan forberedelsen til reeksamen bedst gribes an. Sygeeksamen vil gennemføres hurtigst muligt, mens reeksamen, grundet udeblivelse eller en ikke bestået eksamen, ofte vil gennemføres i forbindelse med næste eksamenstermin. Eksamensformer En eksamen kan være enten skriftlig, mundtlig eller en kombination af de to. På enkelte moduler forekommer andre prøveformer, fx praktiske prøver, elektroniske produkter eller skriftlige genreprodukter som case eller portfolie. Du kan enten se modulets prøveform i denne vejledning eller i undervisningsplanen for modulet, som bliver tilgængelig på Studienet. 3

4 Skriftlige opgavers omfang Det maksimale omfang af en skriftlig opgave, rapport eller et produkt vil fremgå i denne vejledning eller i modulets undervisningsplan, som bliver tilgængelig på Studienet. Optælling af sidetal Skriftlige produkters omfang er anført med angivelse af maximalt sideantal. Udgangspunktet er, at en side (en normalside) omfatter anslag inkl. tegn og mellemrum. I omfanget af det skriftlige produkt medregnes alt, der er formuleret på siderne. Det omfatter også anvendelsen af tekstbokse, fodnoter og slutnoter samt evt. indscannet materiale, hvori der indgår tekst. Dog skal du ikke medregne forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste eller litteratur- /referenceliste. Antal anslag skal angives i forbindelse med digital aflevering på WISEflow. Overskrides det normerede omfang kan det medføre, at opgaven afvises. Efter aftale med en vejleder kan du i et begrænset omfang medtage bilag. Bemærk dog at bilag ikke indgår i bedømmelsen og ikke kan forventes læst af bedømmerne. Dette gælder også lydfiler eller andre elektroniske produkter. Individuel eksamen eller gruppeeksamen Du kan som studerende vælge at gå til individuel eksamen eller gruppeeksamen, med mindre der er fastsat andet under det specifikke modul. Nogle eksamener kan kun aflægges individuelt. Et fælles skriftligt produkt udløser i nogle tilfælde automatisk en mundtlig gruppeeksamen. Det kan også forekomme, at du på baggrund af et fælles skriftligt produkt skal aflægge individuel mundtlig eksamen. I andre tilfælde skal du/gruppen meddele den administrative partner, hvis I ønsker at aflægge mundtlig gruppeeksamen. Vejledning Ved skriftlige eksamener eller kombinationseksamener vil der være tilbud om vejledning. Vejledningen er en mulighed for direkte kontakt mellem de studerende og fagets undervisere. Et vejledningsforløb vil normalt bestå af fællesvejledning/gruppevejledning og/eller individuel vejledning. Vejledningen slutter, når det skriftlige produkt er afleveret. Vejledningen hører til det afholdte modul, og derfor bortfalder vejledningen ved framelding eller udsættelse. Der er mulighed for at tilkøbe vejledning til andet eksamensforsøg, se mere her under Betaling. Digital aflevering Aflevering foregår via den digitale eksamensplatform WISEflow. Du uploader din opgave i WISEflow gennem dit holdwebsted på Studienet. Ved syge- eller reeksamen vil du modtage en ny adgang til WISEflow. Det er en god idé at lære WISEflow at kende før eksamen. Du kan finde en vejledning til digital aflevering på Studienet. Skriftlige produkter skal afleveres inden kl den givne dag. Studerende, der ikke afleverer rettidigt kan ikke indstilles til eksamen. Det er dit ansvar som studerende, at det skriftlige produkt afleveres inden for tidsfristen. 4

5 Når du afleverer en skriftlig opgavebesvarelse, skal du i WISEflow ved en tro- og love erklæring bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Se desuden afsnittet Plagiering. 7-trins-skalaen bliver anvendt til bedømmelse og er fastsat i karakterbekendtgørelsen. Der vil altid gives en individuel bedømmelse, også selvom det er en gruppeeksamen. På eksamensbeviser anføres ud over bedømmelsen efter 7-trins-skalaen en oversættelse til den internationalt anvendte ECTS-skala. Denne indeholder trinnene A, B, C, D, E, Fx og F, der præcis svarer til trinnene på 7-trins-skalaen: 12, 10, 7, 4, 02, 00, -3. Hvad vurderer bedømmerne? En eksamen vurderes med uddannelsesniveauet som udgangspunkt. Det vurderes i hvilken udstrækning, eksaminanden har indfriet målene for uddannelsen samt læringsmålene for det aktuelle modul. Det indebærer også, at den studerende forventes at kunne håndtere citater og kildehenvisninger efter almindelige konventioner. Formulerings- og staveevne indgår altid i vurderingen på Afgangsprojektet og kan indgå i vurderingen i øvrige eksamener. Censur Ved eksamen medvirker enten en ekstern eller intern censor. Ved enkelte eksamener vil der kun være én bedømmer. Bevis i e-boks Du modtager et bevis for det enkelte modul og afslutningsvist for den samlede uddannelse. Beviserne bliver sendt til dig i e-boks. Du kan forvente at modtage beviset efter 1-2 uger ved en mundtlig eksamen og efter 3-4 uger ved en skriftlig eksamen. Vær opmærksom på, at hvis modulet afsluttes tæt på ferie/lukkeperioder i VIA, kan der være længere bedømmelsesfrist. Særlige prøvevilkår Hvis du har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, hvis du har et andet modersmål end dansk eller hvis du ønsker at aflevere en eksamensopgave på engelsk, kan du søge om at aflægge eksamen på særlige vilkår. Du skal allerede ved studiestart eller snarest herefter søge om særlige prøvevilkår hos studievejlederen. Plagiering Hvis en studerende uretmæssigt har anskaffet sig eller ydet hjælp eller har udgivet en andens arbejde for sit eget, vil VIA træffe beslutning om, hvordan det skal sanktioneres med hjemmel i eksamensbekendtgørelsens 20. Når du afleverer en skriftlig opgavebesvarelse, skal du i WISEflow ved en tro- og love erklæring bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Uretmæssig hjælp betyder: At du har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler eller skaffet dig selv eller en anden eksaminand uretmæssig hjælp til opgavebesvarelsen At du har udgivet andres arbejde for dit eget i opgavebesvarelsen 5

6 At du har brugt eget, tidligere bedømt arbejde uden kildehenvisning i opgavebesvarelsen I WISEflow kontrolleres alle opgavebesvarelser for uretmæssig hjælp i en plagieringskontrol. Plagieringskontrollen sammenligner opgavebesvarelsen med alle åbne kilder, der er tilgængelige via internettet, dvs. alle hjemmesider, artikler og opgaver, som ligger online. Der foreligger plagiering, når man i en skriftlig opgavebesvarelse forsøger at give det indtryk, at man er ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er en anden. For at undgå mistanke om plagiering er det derfor særdeles vigtigt, at citater, kilder og referencer markeres tydeligt i opgavebesvarelsen. Brug af egne, tidligere afleverede opgaver Du kan bruge uddrag fra egne opgaver efter disse retningslinjer: Du kan citere tekstuddrag (relativt kort) på linje med alle andre kilder, - og med brug af sædvanlige kriterier for kildeangivelse. Du kan arbejde med lignende problemstillinger som i tidligere opgaver, - blot set i det nye perspektiv, som det aktuelle modul betinger. Du kan inddrage tidligere anvendte teorier, men teorierne skal belyses i en ny sammenhæng. Du kan anvende empiri, som du har brugt i en tidligere opgave, men det forventes gjort i et anderledes og typisk bredere perspektiv. Hvis plagieringskontrollen i WISEflow giver anledning til mistanke om plagiering, vil du modtage en henvendelse i e-boks, hvor vi orienterer om mistanken og beder om dine kommentarer. Klagevejledning Hvis du vil klage over forhold ved en prøve, skal du sende VIA en skriftlig og begrundet klage. Vi anbefaler af hensyn til datasikkerhed, at du sender din klage til os via e-boks adresseret til VIA University College med Eksamensklage, Efter- og videreuddannelse i emnefeltet. Alternativt kan du sende en mail til Undervejs vil vi kommunikere gennem e-boks, så det er derfor vigtigt, at du tjekker din digitale post. VIA skal modtage klagen senest to uger efter, at du på sædvanlig måde har fået information om bedømmelsen. VIA kan dispensere fra fristen, hvis usædvanlige forhold begrunder det. Du har ret til at få en kopi af din egen besvarelse udleveret. Vi anbefaler, at du inden selve klagen kontakter en studievejleder eller en uddannelsesansvarlig med henblik på en vejledende samtale. Klagen skal indeholde præcise oplysninger om: Dit navn, adresse, studienummer (VIA-ID), mailadresse og telefonnummer Modulet/prøven herunder modulnavn og nummer samt prøveform Klagen kan vedrøre: Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver o. lign., samt dets forhold til uddannelsens mål og krav Prøveforløbet n 6

7 VIA forelægger straks din klage for de oprindelige bedømmere. Inden for en frist på to uger skal de afgive en udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen. Du får tilsendt bedømmernes udtalelser og kan inden for én uge fremsende dine eventuelle kommentarer. VIA afgør klagen på grundlag af bedømmernes udtalelser og dine kommentarer hertil. VIAs afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå på: Tilbud om en ombedømmelse, dog ikke ved mundtlige prøver, eller når en mundtlig prøve er en del af den samlede eksamen Tilbud om en omprøve At du ikke får medhold i klagen - denne afgørelse forudsætter, at bedømmerne er enige VIA giver både dig og bedømmerne besked om afgørelsen. Hvis du får tilbud om en ombedømmelse eller en omprøve (og du accepterer), skal dette finde sted snarest muligt, og der udpeges nye bedømmere. Dit bevis inddrages indtil ombedømmelsen eller omprøven har fundet sted. Både ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter. Hvis du ønsker at acceptere et tilbud om omprøve eller ombedømmelse, skal du give VIA besked senest to uger efter, du har modtaget afgørelsen. Anke Er du ikke enig i VIAs afgørelse af din klage, kan du indberette det til et ankenævn. Anken skal vedrøre VIAs afgørelse af de faglige spørgsmål. Din anke skal være skriftlig og begrundet, og VIA skal modtage den senest to uger efter, du har fået afgørelsen på din klage. VIA kan dispensere fra fristen, hvis usædvanlige forhold begrunder det. Anken kan sendes via e-boks, adresseret til VIA University College med Anke, Efter- og videreuddannelse i emnefeltet. Alternativt kan du sende anken i en mail til Du kan læse mere om bestemmelserne for en ankesag i eksamensbekendtgørelsen. 7

8 Del 2 Overblik over eksamensformerne I nedenstående oversigt ses de gældende eksamensformer på Akademiuddannelsen i Ledelse. Modulnavn Eksamensform Intern/ ekstern Organisation og Mundtlig eksamen med udgangspunkt i Ekstern arbejdspsykologi individuelt kort projekt Ledelse i praksis Mundtlig eksamen kombineret med en individuel erhvervscase Ekstern Det strategiske lederskab Mundtlig eksamen med udgangspunkt i individuelt langt projekt Ekstern Projektstyring i praksis Mundtlig eksamen kombineret med en individuel erhvervscase Intern Coaching i organisationer Mundtlig eksamen med udgangspunkt i et individuelt kort projekt Intern Human Ressource Management Mundtlig eksamen med baggrund i en individuel synopsis Intern Lean ledelse i praksis Mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en disposition Intern Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser Mundtlig eksamen med udgangspunkt i individuelt kort projekt Intern Forandringsledelse Mundtlig eksamen kombineret med en individuel erhvervscase Intern Coaching og konflikthåndtering Mundtlig eksamen kombineret med en individuel erhvervscase Intern Lederens forretningsforståelse Afgangsprojekt Mundtlig eksamen med baggrund i en individuel synopsis Skriftlig projektrapport og et mundtligt forsvar Intern Ekstern Uddybning af eksamensformerne Organisation og arbejdspsykologi - Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt Eksamen i Organisation og arbejdspsykologi består af en mundtlig prøve på baggrund af et individuelt kort projekt. Det korte projekt er et obligatorisk oplæg til den mundtlige prøver og karakteriseret af: At den studerende selv formulerer eksamensspørgsmålet ved at lave en problemformulering eller hypotese. At den studerende selv vælger teorigrundlaget for det korte projekt. 8

9 At det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori og empirivalg i forbindelse med én tematiseret fremstilling, der kan være næremere beskrevet. Omfanget af det korte projekt er maksimum 8 normalsider svarende til anslag inkl. mellemrum. Eksamen afholdes med ekstern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Det er både den skriftlige og den mundtlige præstation, der bedømmes i en helhedsvurdering. Ledelse i praksis - Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase Eksamen i Ledelse i praksis består af en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i den udarbejdede erhvervscase. Erhvervscasen skrives individuelt. Ved den mundtlige eksamen kommenterer og uddyber den studerende sin erhvervscase og viser gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis. Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis. En erhvervscase defineres som et kort oplæg til et virkelighedsnært scenarie. Case-oplægget er enten en kort beskrivelse af et scenarie max 2 A4 sider (4.800 anslag inkl. mellemrum) eller eksempelvis et kort videooplæg eller lignende, der skildrer en relevant, virkelighedsnær situation fra egen praksis. Case-oplægget afleveres sammen med en litteraturliste. Eksamen afholdes med ekstern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Det er både den mundtlige præstation og erhvervscasen, der bedømmes i en helhedsvurdering. Det strategiske lederskab - Mundtlig prøve med udgangspunkt i langt projekt Eksamen i Det strategiske lederskab består af en mundtlig eksamen på baggrund af et individuelt langt projekt. Projektet er et obligatorisk oplæg til den mundtlige eksamen og karakteriseret ved: At den studerende selv formulerer eksamensspørgsmålet ved at lave en problemformulering eller hypotese. At den studerende selv vælger teorigrundlaget for projektet. At det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori og empirivalg i forbindelse med én tematiseret fremstilling, der kan være næremere beskrevet. Omfanget af det lange projekt er maksimum 15 normalsider svarende til anslag inkl. mellemrum. Eksamen afholdes med ekstern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Det er både den skriftlige og den mundtlige præstation, der bedømmes i en helhedsvurdering. 9

10 Projektstyring i praksis - Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase Eksamen i Projektstyring i praksis består af en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i den udarbejdede erhvervscase. Erhvervscasen skrives individuelt. Ved den mundtlige eksamen kommenterer og uddyber den studerende sin erhvervscase og viser gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis. Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis. En erhvervscase defineres som et kort oplæg til et virkelighedsnært scenarie. Case-oplægget er enten en kort beskrivelse af et scenarie max 2 A4 sider (4.800 anslag inkl. mellemrum) eller eksempelvis et kort videooplæg eller lignende, der skildrer en relevant, virkelighedsnær situation fra egen praksis. Case-oplægget afleveres sammen med en litteraturliste. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Det er både den mundtlige præstation og erhvervscasen, der bedømmes i en helhedsvurdering. Coaching i organisationer - Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt Eksamen i Coaching i organisationer består af en mundtlig eksamen på baggrund af et individuelt kort projekt. Det korte projekt er et oplæg til den mundtlige eksamen og karakteriseret ved: At den studerende selv formulerer prøvespørgsmålet ved at lave en problemformulering eller hypotese. At den studerende selv vælger teorigrundlaget for det korte projekt. At det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori og empirivalg i forbindelse med én tematiseret fremstilling, der kan være næremere beskrevet. Omfanget af det korte projekt er maksimum 8 normalsider svarende til anslag inkl. mellemrum. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Det er både den skriftlige og den mundtlige præstation, der bedømmes. Human Ressource Management - Mundtlig prøve med baggrund i synopsis Eksamen i Human Ressource Management består af en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en individuelt udarbejdet synopsis. Omfanget af synopsen er maksimum 4 normalsider svarende til anslag inkl. mellemrum. Se desuden afsnittet Synopsis. Den mundtlige eksamen indledes med, at den studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver fra bearbejdningen af synopsens problemstilling. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Det er både synopsen og den mundtlige præstation, der bedømmes. 10

11 Lean ledelse i praksis - Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition Eksamen i Lean ledelse i praksis består af en mundtlig eksamen baseret på et praktisk produkt og en disposition. Det praktiske produkt og dispositionen udarbejdes individuelt. Et praktisk produkt er kendetegnet ved: At den studerende gennem det praktiske produkt viser sine evner til at omsætte teori til et praktisk produkt. At den studerende præsenterer sin løsning, som f.eks. kan være et en opførelse, en udstilling, en praktisk øvelse, resultatet af en programmeringsopgave, en videopræ-sentation eller lignende. At det praktiske produkt sammen med dispositionen danner grundlag for den mundtlige eksamination. En disposition er kendetegnet ved: At den har et omfang på maksimum én A4-side og desuden er vedhæftet en litteraturliste. At den i stikordsform angiver det teoretiske grundlag for det praktiske produkt. At den sammen med det praktiske produkt danner grundlag for den mundtlige eksamination. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Det er både den mundtlige præstation, det praktiske produkt og dispositionen, der bedømmes i en helhedsvurdering. Interkulturel Ledelse og samarbejdsprocesser - Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt Eksamen Interkulturel Ledelse og samarbejdsprocesser består af en mundtlig eksamen på baggrund af et individuelt kort projekt. Det korte projekt er et obligatorisk oplæg til den mundtlige prøver og er karakteriseret ved: At den studerende selv formulerer eksamensspørgsmålet ved at lave en problemformulering eller hypotese. At den studerende selv vælger teorigrundlaget for det korte projekt. At det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori og empirivalg i forbindelse med én tematiseret fremstilling, der kan være næremere beskrevet. Omfanget af det korte projekt er maksimum 8 normalsider svarende til anslag inkl. mellemrum. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Det er både den skriftlige og den mundtlige præstation, der bedømmes i en helhedsvurdering. Forandringsledelse - Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase Eksamen i Forandringsledelse består af en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i den udarbejdede erhvervscase. Erhvervscasen skrives individuelt. 11

12 Ved den mundtlige eksamen kommenterer og uddyber den studerende sin erhvervscase og viser gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis. Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis. En erhvervscase defineres som et kort oplæg til et virkelighedsnært scenarie. Case-oplægget er enten en kort beskrivelse af et scenarie på max 2 A4 sider (4.800 anslag inkl. mellemrum) eller eksempelvis et kort videooplæg eller lignende, der skildrer en relevant, virkelighedsnær situation fra egen praksis. Case-oplægget afleveres sammen med en litteraturliste. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Det er både den mundtlige præstation og erhvervscasen, der bedømmes i en helhedsvurdering. Coaching og konflikthåndtering - Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase Eksamen i Coaching og konflikthåndtering består af en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i den udarbejdede erhvervscase. Erhvervscasen skrives individuelt. Ved den mundtlige eksamen kommenterer og uddyber den studerende sin erhvervscase og viser gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis. Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis. En erhvervscase defineres som et kort oplæg til et virkelighedsnært scenarie. Case-oplægget er enten en kort beskrivelse af et scenarie på max 2 A4 sider (4.800 anslag inkl. mellemrum) eller eksempelvis et kort videooplæg eller lignende, der skildrer en relevant, virkelighedsnær situation fra egen praksis. Case-oplægget afleveres sammen med en litteraturliste. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Det er både den mundtlige præstation og erhvervscasen, der bedømmes i en helhedsvurdering. Lederens forretningsforståelse Mundtlig prøve med baggrund i en synopsis Eksamen i Lederens forretningsforståelse består af en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en individuelt udarbejdet synopsis. Omfanget af synopsen er maksimum 4 normalsider svarende til anslag inkl. mellemrum. Se desuden afsnittet Synopsis. Den mundtlige eksamen indledes med, at den studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver fra bearbejdningen af synopsens problemstilling. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Det er både synopsen og den mundtlige præstation, der bedømmes. Tidsrammen ved mundtlige eksamener Tidsrammen ved den mundtlige eksamen er 30 minutter med følgende fordeling: ¼ til et mundtligt oplæg. 12

13 ½ til eksaminationssamtale. ¼ til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. I gruppeprojekter er tidsrammen også 30 minutter til hvert enkelt gruppemedlem. Afgangsprojektet Afgangsprojektet er uddannelsens afsluttende eksamen, hvor den studerende gennem det skriftlige projekt og et mundtlig forsvar skal demonstrere opnåelse af at uddannelsens mål for læringsudbytte. Den studerende skal: Dokumentere sin evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. Behandle emnet for afgangsprojektet inden for centrale dele af uddannelsens faglige område og på en måde, så et bredt spektrum af uddannelsens såvel obligatoriske som valgfrie fag inddrages. Det skriftlige afgangsprojekt skal indeholde følgende: Indledning Præsentation af en faglig, væsentlig problemstilling En problemformulering i relation til problemstillingen Redegørelse for eventuelle relevante afgrænsninger Begrundede metodeovervejelser samt metodevalg, dvs. valg af teoretisk og empirisk tilgangsvinkel Analyse hvor teori og praksis anskues i et dynamisk samspil, som kan danne grundlag for ny indsigt Konklusion og perspektivering, herunder konkrete refleksioner og overvejelser om det lærte og om de fremadrettede handlemuligheder, som analysen har afdækket Om afgangsprojektet Det skriftlige afgangsprojekt må have et omfang på max. 25 normalsider svarende til anslag inkl. mellemrum, fodnoter og tekstbokse. En figur tæller som ét anslag. Forside, indholdsfortegnelse og bilag indgår ikke heri. Man kan vælge at udarbejde afgangsprojektet i grupper af op til 4 studerende, i sådanne tilfælde er omfanget: 2 studerende: maks. 35 normalsider ( anslag inkl. mellemrum) 3 studerende: maks. 45 normalsider ( anslag inkl. mellemrum) 4 studerende: maks. 55 normalsider ( anslag inkl. mellemrum) Eksaminationen er med individuel bedømmelse, og det skal være muligt at foretage en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Ved gruppeprojekter skal det derfor af det skriftlige projekt fremgå, hvilke specifikke dele af projektet, den enkelte studerende har udarbejdet selvstændigt. Den mundtlige eksamen Den mundtlige eksamen er individuel og har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i det skriftlige projekt. Den studerende skal have lejlighed til at præsentere sine hovedbudskaber, herunder projektets perspektivering og sin egen læring. Den mundtlige eksamen har en varighed på 40 minutter med følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 13

14 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til votering og tilbagemelding til den studerende. Eksamen afholdes med ekstern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen. I bedømmelsesgrundlaget indgår det skriftlige afgangsprojekt med 2/3 vægt og den mundtlige præstation med 1/3 vægt. Om de skriftlige produkter Projekt Både det korte og det lange projekt tager udgangspunkt i en begrundet præsentation af emne og problemstilling, og formuleres som et afrundet, konkluderet, selvstændigt produkt. Omfang af projekt Det korte projekt må være på maksimalt 8 normalsider svarende til anslag inkl. mellemrum. Det lange projekt må være på maksimalt 15 normalsider svarende til anslag inkl. mellemrum. Det korte projekt skal minimum indeholde følgende elementer: Problemstilling Problemformulering/hypotese Empiriske data Metodevalg og teori som kan skabe belæg for og begrunde indsatsen i praksis. Indholdsfortegnelse Kapiteloverskrifter og sidenumre. Indledning I indledningen tages der udgangspunkt i den/de studerendes konkrete erfaringsbaggrund og forforståelse. Emnet belyses, problematiseres og indsnævres. Hvorfor er netop dette emne og de tilhørende problemstillinger betydningsfulde for den enkelte og for praksisfeltet? Emnet skal vælges inden for modulets faglige temaer. Problemformulering og afgrænsning I problemformuleringen og afgrænsningen videreføres og præciseres de overvejelser, der er gjort i indledningen, således at det klart fremgår, hvilke problemstillinger den/de studerende ønsker at arbejde videre med. Problemformuleringen styrer udvælgelse af teori, eventuel indsamling og anvendelse af empiri samt emnebehandlingen som helhed. Emneafgrænsningen begrunder og argumenterer for, hvorfor de valgte dele er særlig interessante, og hvorfor nogle aspekter eller delområder er valgt fra. 14

15 Opgavens udformning I dette afsnit beskrives og begrundes valg af undersøgelsesmetoder, litteratur og teoretiske vinkler samt opgavens disponering. Afsnittet kan indeholde en afklaring af begreber, der er særligt centrale for opgaven. Emnebehandling I denne del af opgaven præsenteres de teoretiske og eventuelle empiriske tilgange. Såvel teori som empiri gøres til genstand for kritisk og analytisk tolkning og refleksion, ligesom rækkevidden og forklaringskraften diskuteres og vurderes. Af hensyn til opgavens læsevenlighed anvendes beskrivende overskrifter i dette afsnit. Emnebehandlingen er opgavens absolut største afsnit. Konklusion og perspektivering Konklusionen skal relatere sig til problemformuleringen. I afsnittet vurderes det, hvilke konklusioner det er muligt at uddrage af emnebehandlingen. Der skal tillige konkluderes vedrørende den metodiske fremgangsmåde. En perspektivering kan dels indeholde overvejelser over, hvilke perspektiver konklusionen kan have for praksis og dels beskrive hvilke nye problemstillinger og undersøgelsesområder, konklusionen peger hen imod. Noter og referencer Noter og referencer, der har karakter af kommentarer til eller uddybning af teksten, anbringes som fodnoter eller slutnoter. Referencer i form af litteraturhenvisninger anbringes i teksten som eksempelvis (Klausen, 2009). Den henviste litteratur skal kunne findes i litteraturlisten. Oplysninger hentet fra internettet dokumenteres med hjemmesidens adresse, som anføres i litteraturlisten. Litteraturliste Litteraturlisten indeholder den litteratur, der danner grundlag for opgaven og den mundtlige fremlæggelse. Litteraturen anføres med forfatter, udgivelsesår, titel og udgivelsessted/forlag. Forfatterne opføres i alfabetisk rækkefølge. For inspiration til opbygning af litteraturliste se litteraturlisterne fra de obligatoriske moduler. Bilag Bilag er supplerende oplysninger eller dokumentation, som er relevante for opgaven og emnebehandlingen. De medtages i begrænset omfang efter aftale med vejlederen. Synopsis Synopsis tager udgangspunkt i en begrundet præsentation af emne og problemstilling. Synopsen skal indeholde følgende elementer: Indledning Hovedemne, problemstilling, problemformulering samt evt. afgrænsning Metodevalg og teori, som kan skabe belæg for og begrunde forandring i praksis Hvilke empiriske data, der skal indsamles og hvordan Hvordan dine data skal analyseres og hvilke kritiske overvejelser bør indgå Litteraturliste. Fremgangsmåden i forbindelse med en synopsis kan skitseres ud fra følgende spørgsmål: 1. Det er et problem at (udgangspunkter, undren) 2. Det er især et problem for (hvem angår det?) 15

16 3. Det skal kunne bruges af til at 4. Problemet skyldes. 5. Vi vil derfor. 6. Vi vil undersøge problemet på denne måde (metode) 7. Vi har tænkt os at forstå problemet ud fra (teori) 8. Nogle vigtige begreber er (begrebsdefinitioner) 9. Vi vil kun beskæftige os med fordi (afgrænsning) 10. Foreløbig forestiller vi os disse afsnit i denne rækkefølge (indhold og disposition) Disse spørgsmål kan endvidere danne grundlag for en diskussion og fortolkning til eksamen samt hvilken læring, det har givet. I en synopsis kan der eventuelt indgå andet materiale f.eks. billedmateriale, avisartikel, statistik og undersøgelse. Omfang Synopsens omfang er max typografiske anslag inkl. mellemrum (4 normalsider). Kontakt Administrativ partner: Heidi Vedel, Studievejleder: Anne Lund,

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017 Eksamensvejledning Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Efterårssemestret 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen

Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen Forår 2017 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Grundlæggende Objektorienteret Programmering

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2017

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2017 Udfold dit talent VIA University College Januar 2017 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2017 1/22 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlaget for eksamen...

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 vers.4 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om prøver og bedømmelse...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Inspirationskatalog til prøve/eksamen AKADEMI-UDDANNELSERNE Gældende fra 1. januar 2017 Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag OBS: Kun til uddannelsesinstitutionernes interne brug Side

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Forårssemestret 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Energi-

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse. Efterår 2016

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse. Efterår 2016 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Efterår 2016 Senest revideret 26. august 2016 Indhold Indledning... 4 Grundlaget for eksamen... 4 Generelt for modulernes og uddannelsens indhold... 4 Overblik

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Forår 2016 Senest revideret 14. januar 2016 Indhold Indledning... 4 Grundlaget for eksamen... 4 Overblik over eksamensformerne... 4 Obligatoriske moduler...11

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelser inden for social- og sundhedsområdet Efterår 2017

Eksamensvejledning. Diplomuddannelser inden for social- og sundhedsområdet Efterår 2017 Eksamensvejledning Diplomuddannelser inden for social- og sundhedsområdet Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP)

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Gældende fra januar 2016 Rammer og kriterier for modulprøver Indhold Generelt om modulprøver 3 Prøveformer 3 Skriftlige

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamensvejledning. Friluftsvejlederuddannelsen Forår VIA University College Efter- og Videreuddannelse

Eksamensvejledning. Friluftsvejlederuddannelsen Forår VIA University College Efter- og Videreuddannelse Eksamensvejledning Friluftsvejlederuddannelsen Forår 2017 VIA University College Efter- og Videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at give akademistuderende

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Foråret 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Prøve-

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning

Prøve- og eksamensvejledning Prøve- og eksamensvejledning Pædagogisk Diplomuddannelse Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Prøve- og eksamensvejledning har til formål

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 4. semester

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Pædagogik og relationsarbejde

Pædagogik og relationsarbejde PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Pædagogik og relationsarbejde Vejen Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde April 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.viauc.dk/videreuddannelse Forord De faglige mål og overordnede rammer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og AU studieordning, 1.10. 2012 Vejledning for modulet Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og Et valgmodul fra Akademiuddannelsen i Socialpædagogik September 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Sprogpædagogik og sprogindsatser PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Sprogpædagogik og sprogindsatser Et modul fra PD i Børns sprog Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere