Forord. Januar 2002 Bjarne Sonberg Pædagogisk konsulent, Uddannelsesstyrelsen Undervisningsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Januar 2002 Bjarne Sonberg Pædagogisk konsulent, Uddannelsesstyrelsen Undervisningsministeriet"

Transkript

1

2 Forord Området regning og matematik for voksne med svage forudsætninger er et næsten uopdyrket område i Danmark. Nogle af de allerførste forskningsresultater fremgår af rapporten Danskernes læse-regne-færdigheder i et internationalt lys. Rapporten, der blev offentliggjort i juni 2000, er udarbejdet Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut og har baggrund i data fra den danske deltagelse i Second International Adult Literacy Survey. I forbindelse med det udviklingsarbejde, der i 2000 blev sat i værk i forbindelse med implementeringen af Lov om Forberedende Voksenundervisning af 26. maj 2000 bad Undervisningsministeriet ph.d.-studerende Lene Østergaard Johansen undersøge resultaterne af den danske del af SIALS-undersøgelsen med særligt henblik på at tegne en profil af potentielle deltagere i FVU altså en nærmere analyse af deltagernes færdigheder i de områder af SIALS-undersøgelsen, der handler om dokumentforståelse og regnefærdigheder. Resultatet af Lene Østergaard Johansens grundige arbejde offentliggøres med denne rapport, og det er ministeriets håb, at den sammen med en andre af ministeriet initiativer vil danne grundlag for et frugtbart og fremadrettet udviklingsarbejde i forbindelse med forberedende voksenundervisning. Januar 2002 Bjarne Sonberg Pædagogisk konsulent, Uddannelsesstyrelsen Undervisningsministeriet 1

3 Indholdsfortegnelse Forord... 0 Indholdsfortegnelse Indledning FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen... 6 FVU-matematik... 6 SIALS-undersøgelsens rammer Definitioner i SIALS SIALS-opgaverne og FVU-matematik Regnefærdighed Dokumentforståelse Opsummering Resumé af Danskernes læse-regne-færdigheder Færdighed i dokumentforståelse Regnefærdigheder Selvvurdering af færdigheder i forhold til arbejde og dagligdag Læse-regne-færdigheder og læsning af forskellige typer tekst på arbejde Færdigheder i forhold til jobmuligheder Færdigheder i forhold til dagligdagen Hvem overvurderer deres læse-regne-færdigheder? Hvem har vanskeligheder med at læse og regne? Efteruddannelse og færdigheder Færdigheder og sektor Færdigheder og ordblindhed mv Opsummering Karakteristika af potentielle målgrupper Alder, køn og fødested Uddannelse og færdighedsniveau Uddannelse, køn og færdighedsniveau Regnefærdigheder og tilknytning til arbejdsmarkedet Opsummering Sammenhæng mellem læse- og regnefærdigheder Sammenhæng mellem regnefærdigheder og færdighed i dokumentforståelse Sammenhæng mellem regne- og læsefærdighed Opsummering Dokumenter i arbejdslivet og dagliglivet Brug af dokumenter i arbejdslivet

4 Læse og anvende oplysninger fra dokumenter Skrive og udfylde dokumenter Lave udregninger Sammenhæng mellem alder og vurdering af egne færdigheder i forhold til arbejdslivet Regnefærdigheder og dagligdagen Dokumenter og dagligdagen Opsummering Deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hvorfor deltage i kursusaktiviteter? Hvem har foreslået kurset? Undervisningsform Opsummering SIALS-opgaverne og deres sværhedsgrad Analysen Regnefærdighedsopgaverne Opgaverne i dokumentforståelse Dokumenttyper og kontekster Regnestykkernes sværhedsgrad Opsummering Sammenfatning Målgruppernes mangfoldighed Målgruppernes motivation for uddannelse Sammenhæng mellem regne- og læsefærdigheder Målgruppeanalysens begrænsninger Referencer

5 1. Indledning 1. Indledning Statsminister Poul Nyrup Rasmussen gav ved folketingets åbning i efteråret 1999 startskuddet til en reform af det danske voksenuddannelsessystem. I tæt dialog med parterne på arbejdsmarkedet har vi derfor indledt en proces, hvor vi over en årrække vil gøre voksenefteruddannelserne mere målrettede, ikke mindst i forhold til de kortuddannede. Vi har klare mål. Vi skal i højere grad bruge systemet til fordel for de kortuddannede og de uddannelser, der giver bredt anerkendt kompetence. Det gælder ikke mindst i de basale kundskaber dansk, regning og matematik. (Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, Folketingets åbningstale d. 5. oktober 1999) Reformen af voksenuddannelsessystemet indeholdt blandt andet en ny grundlæggende voksenuddannelse: Forberedende Voksenundervisning kaldet FVU. Regeringen ønskede, med FVU at øge de kortuddannedes mulighed for lære og udvikle kompetencer gennem hele livet. FVU omfatter undervisning i to fag: Læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. De to fag har efterfølgende fået de officielle navne FVU-læsning og FVU-matematik. Siden januar 1996 har voksne, der ikke synes, de læser godt nok, haft mulighed for at deltage i særligt tilrettelagte læsekurser. FVU-læsning erstatter med voksenuddannelsesreformen disse Læsekurser for voksne. Der er i Danmark stor erfaring med tilrettelæggelse og gennemførelse af læsekurser for forskellige målgrupper, og der er i de sidste mange år blevet forsket meget inden for dette felt. I forbindelse med udviklingen af faget FVU-læsning har det været muligt at trække både på praksiserfaringer og forskningsressourcer. Det nye og helt specielle ved FVU-matematik er, at der nu bliver gjort en politisk indsats for at få voksne på matematikkursus. Der er samtidigt politisk forståelse for, at de målgrupper, som FVU henvender sig til, ikke er de mest motiverede for uddannelse. For at tage højde for dette lægger politikerne stor vægt på, at FVU undervisningen adskiller sig fra traditionel skoleundervisning ved for eksempel at give mulighed for, at det er læreren, der er på udebane. Undervisningen skal, hvis det ønskes, foregå i deltagernes nærmiljø. Det kunne for eksempel være på en virksomhed, i en fagforening, eller i en beboerforening (Undervisningsminister Margrethe Vestager, 2000). I Danmark har vi ikke særlig mange erfaringer med matematikkurser for voksne med svage forudsætninger, og der er heller ikke forsket ret meget inden for dette felt. Udviklingen af FVU-matematik kan ses som en helt ny opgave, hvor uddannelsesplanlæggerne så at sige har skullet starte helt fra bunden. I 1991 kom Carsten Elbros undersøgelse af danskernes læsefærdigheder (Elbro, 1991), som gav stødet til etableringen af Læsekurser for voksne. Ny viden om danskernes læsefærdigheder er for nyligt blevet offentliggjort, idet Danmark har deltaget i en stor international OECD undersøgelse - "Second International Adult Literacy Survey" her efter kaldet SIALS. (OECD, 2000). Hovedundersøgelsen blev gennemført i 1998 i Danmark, og resultaterne blev offentliggjort sommeren Ud over en lille undersøgelse af AMU-kursisters matematikkompetence gennemført af Lena Lindenskov 4

6 1. Indledning i (Lindenskov, 1996a og Lindenskov, 1996b) har der ikke tidligere været danske undersøgelser af voksnes regnefærdigheder. Men i forbindelse med SIALS er de danske resultater af undersøgelsen blevet dokumenteret i Danskernes læse-regnefærdigheder i et internationalt lys her efter kaldet AKF-rapporten (Jensen, 2000). Så selv om at det er en literacy-undersøgelse, så siger SIALS noget om de voksnes regnefærdigheder. SIALS-undersøgelsen bliver herved interessant i forbindelse med planlægning og implementering af den ny uddannelse FVU-matematik, og det rejser spørgsmålet: er det muligt på baggrund af dataerne fra SIALS-undersøgelsen at sige noget om potentielle målgrupper for FVU-matematik? I forbindelse med planlægning og implementering af FVU-matematik er det væsentligt at få nogle ideer om, hvilke typer af målgrupper, der vil komme til at deltage i FVU-matematik, og hvad der kendetegner disse forskellige målgrupper. Formålet med dette projekt Målgruppeanalyse er at lave en analyse af potentielle målgrupper for FVU-matematik. Analysen laves på baggrund af SIALS-undersøgelsen og data-sættet herfra. Målgruppeanalysen er en del af undervisningsministeriets udviklingsprojekt inden for regne/matematikområdet igangsat i forbindelse med vedtagelse af FVU-loven (Undervisningsministeriet, 2000). Undervisningsministeriet har på forhånd afgrænset potentielle målgrupper til at omhandle personer, der ifølge SIALS har utilstrækkelige regnefærdigheder og/eller utilstrækkelige færdigheder i dokumentforståelse. Målgruppeanalysen er samtidig en del af forskningsprojektet På jagt efter dannelsen i matematikundervisningen Voksne, matematik, dannelse og kvalifikationer v. ph.d.- studerende Lene Østergaard Johansen, Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik, Aalborg Universitet. 5

7 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen Dette kapitel indeholder først en beskrivelse af mål og indhold i FVU-matematik. Derefter en beskrivelse af SIALS-undersøgelsens betingelser og to af undersøgelsens kategorier. Sidst i kapitlet analyseres SIALS-opgaverne og sammenstilles med mål og indhold i FVU-matematik. Af kapitlet fremgår det, hvorfor det er relevant at bruge SIALS-undersøgelsens resultater, når man taler om regnefærdigheder, og hvorfor det er relevant at inddrage SIALS-undersøgelsen i forhold til at beskrive kommende potentielle målgrupper for FVU-matematik. FVU-matematik Fagbeskrivelsen for FVU-matematik er indeholdt i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (FVU-bekendtgørelsen) 1 (Undervisningsministeriet, 2001). I fagbeskrivelsen for FVUmatematik er undervisningens formål, mål og tilrettelæggelsesform beskrevet: Formålet med undervisningen i talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVU-matematik) er at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at kunne overskue, behandle og producere matematikholdige informationer og materialer. Undervisningens mål er, at deltagerne udvikler de funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser, alle voksne i samfundet principielt har brug for at have (numeralitet). Undervisning tilrettelægges i forskellige sammenhænge, hvori matematikken inddrages og anvendes (kontekster). (Undervisningsministeriet, 2001) FVU-matematik skal give deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder, og undervisningen skal give deltagerne mulighed for at kunne overskue, behandle og producere matematikholdige informationer og materialer. Længere nede i den citerede tekst står der, at målet er, at deltagerne skal udvikle deres numeralitet. Numeralitet er en ny term i det danske sprog. Tine Wedege og Lena Lindenskov (Wedege, 1998) har defineret numeralitet på følgende måde: Numeralitet er funktionelle matematikfærdigheder og forståelser som alle mennesker principielt har brug for at have. Numeralitet ændrer sig med tid og sted: samfundsudvikling og teknologisk udvikling. Termen numeralitet er inspireret af den engelske term numeracy men er givet en begrebsdefinition, som er anderledes og bredere end den mere traditionelle engelske begrebsdefinition 2. 6

8 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen Inden for forskningsområdet er der dog internationalt en fælles opfattelse af, at numeralitet dækker over en funktionel matematikviden i voksnes hverdagsliv, og at numeralitet ikke er det samme som matematisk skoleviden. Denne opfattelse er baseret på den tese, at man ikke automatisk lærer at bruge matematik i situationskontekster uden for skolen ved at lære matematik i skolen. (Lindenskov og Wedege, 2000) Numeralitet er altså ikke bare skolematematikviden, men noget mere og funktionelt. I forbindelse med udarbejdelsen af en dansk definition af numeralitet, har Lena Lindenskov og Tine Wedege udarbejdet en arbejdsmodel til brug ved undersøgelse af voksnes numeralitet. I denne arbejdsmodel indgår der fire dimensioner (Wedege, 1998 & Lindenskov og Wedege, 2000): 1. Medie o Skriftlig information og kommunikation o Mundtlig information og kommunikation o Konkrete materialer o Tid o Processer 2. Kontekst o Arbejdsliv o Familieliv o Uddannelsesliv o Samfundsliv o Fritidsliv. 3. Personlig hensigt o At oplyse(s) o At konstruere o At vurdere o At forstå o At blive værdsat o At øve sig o At blive underholdt o At få sine argumenter skærpet o At bekræftes 4. Færdigheder og forståelse o Håndtering af og fornemmelse for størrelser og tal o Håndtering af og fornemmelse for dimension og form o Håndtering af og fornemmelse for mønstre og relationer o Håndtering af og fornemmelse for data og chance o Håndtering af og fornemmelse for forandring o Håndtering af og fornemmelse for opstilling og brug af modeller Jeg vil ikke komme nærmere ind på disse fire dimensioner, kun fremhæve, at der i medie ikke kun indgår skriftlige informationer, men også mundtligt information, konkrete materialer, processer og tid. 7

9 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen Målet med FVU-matematik er, at deltagerne skal udvikle deres numeralitet. Deltagerne på FVU-matematik skal ikke bare arbejde med den skriftlige dimension men også med den mundtlige og den praktiske dimension. I udviklingen af fagbeskrivelsen har Lena Lindenskov og Tine Wedege blandt andet hentet inspiration hos Alan J. Bishop, der i sin bog Mathematical Enculturation (Bishop, 1991) har udviklet en kulturtilegnende læreplan (curriculum) for matematikundervisning. These then in summary are the five principles which I feel characterise the enculturation curriculum, or the cultural approach to the Mathematics curriculum: - it should represent the Mathematical culture, in terms of both symbolic technology and values, - it should objectify the formal level of that culture, - it should be accessible to all children, - it should emphasise Mathematics as explanation, - it should be relatively broad and elementary rather than narrow and demanding in its conception. (Bishop, 1991:98) I fagbeskrivelsen for FVU-matematik beskrives undervisningens indhold som et dynamisk samspil: Undervisningens indhold beskrives ved et dynamisk samspil mellem en række aktiviteter, forskellige typer data og medier samt udvalgte matematiske begreber og operationer. (Undervisningsministeriet, 2001) Ved en traditionel planlægning af matematikundervisning tages der afsæt i et matematisk begreb, der skal indlæres, hvorefter læreren udvælger en passende aktivitet som begrebet kan indlæres ved hjælp af. Aktiviteten er i den situation ofte sukkeret der får det sure til at glide nemmere ned. Lindenskov og Wedege har fastholdt, at tal aldrig optræder kontekstfrit i dagliglivet, og at matematikopgaverne heller aldrig er formuleret på forhånd. Når vi tæller, så tæller vi noget bestemt 10 søm for eksempel. Når vi måler, så måler vi noget bestemt og med et bestemt mål en meter stof for eksempel. Lena Lindenskov og Tine Wedege har hentet inspiration til aktiviteter i, det som Bishop kalder the six universial activities (Bishop, 1991: ): - Counting - Locating - Measuring - Designing - Playing - Explaining Det dynamiske samspil kan være karakteriseret af, at der er foregået en aktivitet, denne aktivitet fører nogle data med sig, disse data behandles ved hjælp af matematiske operationer og begreber. Lindenskov og Wedege har beskrevet det dynamiske samspil ved hjælp af følgende model: 8

10 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen Aktiviteter Data Matematiske Operationer/ begreber Fra politisk side var der fra starten lagt op til, at de to FVU-fag skulle trinopdeles. FVUmatematik er nu delt op i to trin, og deltagerne har mulighed for at afslutte hvert trin med en centralt stillet skriftlig prøve. De to trin har fået følgende betegnelse: Trin1 Tal og størrelser Trin 2 Mønstre og sammenhænge I fagbeskrivelsen for FVU-matematik er mål og indhold for de to trin beskrevet (Undervisningsministeriet, 2001). De næste to sider viser mål og indhold for FVUmatematik Trin 1 Tal og størrelser og FVU-matematik trin 2 Mønstre og sammenhænge. 9

11 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen Trin 1 - Tal & størrelser 1.2 Mål Undervisningens mål er, at deltagerne kan - aflæse, vurdere og sammenligne numeriske data, numre og koder - læse og forstå information i enkle tabeller - sammenligne, ordne og afrunde tal og størrelser - anslå antal samt afstande, højder, rummål, vægt og tid ud fra en fornemmelse for måleenhederne (cm/m; dl/l; g/kg; sek/min) - addere, subtrahere, multiplicere og dividere hele tal og decimaltal med benævnelser samt vurdere/kontrollere resultatet med eller uden hjælpemidler - tælle og måle både præcist og ved overslag beregne antal, længde, højde og afstande, vægt, materialer, tid og beløb - omsætte mål for længde (cm/m), vægt (g/kg), tid (min/time og dag/uge) og rummål (dl/l) - opstille regnestykke til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål 1.3 Indhold Undervisningen omfatter følgende: Aktiviteter: - tælle (aflæse, nummerere, sortere, sammenligne, beregne) - måle (opmåle, veje, sammenligne, beregne, omsætte, ordne) - lokalisere (angive sted, tid og retning) - spille (følge regel og strategi) Data og medier: - antal, tid, priser, rabat, svind, vægt, temperatur, rummål, længde, afstand, numre, dato - skriftlig information og kommunikation (informerende og instruerende tekster, opslags- og udfyldningstekster); mundtlig information og kommunikation; konkrete materialer Matematiske operationer og begreber: - mængdetal, ordenstal samt koder og numre - større, mindre, lig med, ens og forskellig fra - positionssystemet - enheder (m, liter, kg, kr, time) og omsætning - addition, subtraktion, multiplikation, division af hele tal og decimaltal med brug af hjælpemidler - særlige tal og sammenhænge til brug ved hovedregning og overslag - særlige brøker (1/4, 1/2, ¾) og procenter (10%, 25%, 50%) - længde, højde, bredde og omkreds. 10

12 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen Trin 2 - Mønstre & sammenhænge 2.2 Mål Undervisningens mål er, at deltagerne kan - aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål - måle og beregne arealer og rumfang (præcist og ved overslag) - genkende og tegne geometriske figurer (trekant, firkant, cirkel) - omsætte inden for metersystemet i relevante sammenhænge - læse og forstå information i enkle tabeller og grafer - indsamle og bearbejde data ved brug af simple statistiske metoder - blive opmærksomme på om data er repræsentative - læse og forstå angivelser af chance og risiko - regne med og vurdere forholdstal og procent i relevante sammenhænge - anvende simple matematiske konventioner, der bruges i relevante videreuddannelser. - opstille regneudtryk til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål. 2.3 Indhold Undervisningen omfatter følgende: Aktiviteter: - tælle (aflæse, nummerere, sortere, sammenligne, klassificere, kombinere, beregne) - måle (opmåle, veje, sammenligne, beregne, omsætte, ordne) - designe (tegne, konstruere, kombinere, kopiere, sammenligne) - lokalisere (angive tid, sted og retning, identificere, sammenligne, omsætte i metersystemet) - spille (forudsige, følge samt opstille regler og strategier) - forklare (klassificere, identificere, sammenligne, beregne, fremstille tabel og diagram). Data og medier: - valuta, rente, pris, rabat, svind, vægt, temperatur, afstand, retning, point, diagram, figurer, datasæt, sandsynlighed, numre, tid, dato - skriftlig information og kommunikation (informerende og instruerende tekster, opslagsog udfyldningstekster), mundtlig information og kommunikation samt konkrete materialer. Matematiske operationer og begreber: - forholdstal og proportionalitet - enkle formler fra en hverdagssammenhæng - enhedssystemer og målestoksforhold - trekant, firkant, cirkel, kasse, cylinder - symmetri i mønstre - areal og rumfang af flader og rumlige figurer fra hverdagen - koordinatsystem og simple grafer - søjle- og cirkeldiagram - gennemsnit og spredning - simpel kombinatorik. 11

13 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen SIALS-undersøgelsens rammer Hovedundersøgelsen blev gennemført i foråret (Jensen, 2000). Der indgik testpersoner i hovedundersøgelsen. Interviewene blev foretaget af 120 interviewere moniteret af Socialforskningsinstituttet. Interviewernes rolle var under opgavebesvarelsen at hjælpe med praktiske forhold, fx at udlevere en avis. Interviewerne kendte ikke svarene på opgaverne og måtte ikke hjælpe testpersonerne undervejs men kun opfordre dem til at besvare så mange opgaver som muligt. Det var ikke tilladt for testpersonerne at bruge lommeregner, ordbøger eller andre hjælpemidler. Og det var heller ikke tilladt at modtage hjælp fra familiemedlemmer eller andre. Testpersonerne havde den tid til rådighed til at løse opgaverne, som de havde brug for, der var ingen tidsbegrænsning. Interviewet foregik efter følgende skabelon: 1. Intervieweren interviewer testpersonen udfra et baggrundsspørgeskema. Spørgsmålene i spørgeskemaet omhandlede først en lang række generelle spørgsmål, så som alder, fødested, uddannelsesniveau, beskæftigelse, indkomstniveau mm. Derefter en række mere specifikke spørgsmål så som, hvor ofte testpersonen udfører arbejdsopgaver og dagliglivsopgaver, der stiller krav til læse-regne-færdigheder, hvordan testpersonen vurderer egne færdigheder i forhold til dagligliv og arbejdsliv mm. (tidsperspektiv ca. 40 minutter) 2. Testpersonen får udleveret et basishæfte indeholdende 5 opgaver. 3. Hvis testpersonen har besvaret mindst to af basishæftets opgaver korrekt får vedkommende udleveret et af testhæfterne. (Tidsperspektiv ca. 1 time) Det samlede testmateriale bestod af syv blokke: blok1 til blok7. Hver blok bestod af mellem 11 og 15 forskellige spørgsmål. I testen indgik syv testhæfter. Til hvert hæfte var der udvalgt tre blokke, således at hver blok var med i tre hæfter, og enhver parvis kombination af to blokke forekom i netop ét hæfte. Testpersonerne fik tilfældigt udvalgt et testhæfte. Interviewerne var pålagt at være så fleksible i forhold til interviewene som muligt. Det var derfor muligt for en testperson at få delt interviewet op over to dage, således at testpersonen første dag fik udarbejdet baggrundsspørgeskemaet og næste dag udfyldte selve testhæftet. Definitioner i SIALS SIALS-undersøgelsen er den anden literacy-undersøgelse. Literacy-begrebet blev defineret i forbindelse med den første undersøgelse International Adult Literacy Survey (IALS) i OECD-rapporten Literacy, Economy and Society. the IALS would define literacy in terms of a mode of adult behaviour, namely: Using printed and written information to function in society, to achieve one s goals, and to develop one s knowledge and potential (OECD, 1995:14) Det er en funktionel definition, idet literacy er defineret som evne til ikke bare at forstå men også bruge skriftlige materialer, og ikke bare til at nå sine mål men også til at udvikle sin viden og sit potentiale. 12

14 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen Literacy begrebet er i SIALS-undersøgelsen opdelt i tre underbegreber, Prose literacy (PL) læse-færdighed 4 ; document literacy (DL) dokumentforståelse; quantitative literacy (QL) regnefærdigheder. De tre begreber dækker over: Færdigheder i læsning den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at finde og bruge tekster som fx ledere, nyheder i aviser og blade samt skønlitteratur og digte. Færdigheder i dokumentforståelse den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at finde og bruge information indeholdt i forskellige formularer som fx jobansøgning Færdigheder i regning - den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at kunne bruge de forskellige regnearter enten alene eller i sammenhæng med hensyn til tal indeholdt i skriftligt materiale som fx at afstemme et checkhæfte, regne drikkepenge ud, færdiggøre en ordreformular eller udregne rentesatsen ved et lån. (Jensen, 2000:15) Alle tre typer af færdigheder indgår i en læsedimension. Opdelingen mellem læsefærdigheder og færdigheder i dokumentforståelse er primært foretaget udfra typen af skriftlig information i opgaven, mens opdelingen mellem færdigheder i dokumentforståelse og regnefærdigheder er sket udfra, om besvarelsen af opgaven kræver beregninger. I AKF-rapporten er de danske resultater fremstillet som danskernes læse- og regnefærdigheder, hvor læsefærdigheder omfatter de to første underbegreber, prose literacy og document literacy, og regnefærdigheder udelukkende beskrives udfra quantitativ literacy. Definitionen af regnefærdigheder er i AKF-rapporten reduceret til kun at omfatte viden og færdigheder, der er nødvendig for at kunne bruge de forskellige regnearter enten alene eller i sammenhæng med hensyn til tal/cifre indeholdt i skriftligt materiale. Så når der tales om danskernes regnefærdigheder omhandler det udelukkende danskernes evne til at anvende de fire regningsarter på tal/cifre, angivet i et skriftligt dokument. Det vil sige, at SIALS-undersøgelsen kun har testet for få og meget snævre færdigheder. Til hver testopgave er der kun et korrekt svar, og oftest også kun en måde at løse opgaven på. Til gengæld kan man sige, at det at kunne håndtere de fire regningsarter på tal/cifre er det allermest grundlæggende fundament for at kunne anvende matematik og matematikholdig viden i hverdagen. Det var ikke tilladt at bruge hjælpemidler til besvarelsen af opgaverne, det vil sige, at SIALS-undersøgelsen tester deltagernes evne til hovedregning og måske håndregning. På baggrund af testpersonernes opgavebesvarelser deler SIALS-undersøgelsen testpersonerne op på fire forskellige niveauer. The scale point to each task is the point which individuals with that proficiency score have a given probability of responding correctly. In the IALS an 80 per cent probability of correct response was the criterion used. This means that individuals estimated to have a particular scale score perform tasks at that point on the scale with an 80 per cent probability of a correct response. It also means they will have a greater than 80 per cent chance of performing tasks that are lower on the scale. It does not mean, however, that individuals with given proficiencies can never succeed at tasks with higher difficulty values; they may do so some of the time. It 13

15 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen does suggest that their probability of success is relatively low i.e. the more difficult the task relative to their proficiency, the lower the likelihood of a correct response (OECD, 2000:94) For at blive placeret på de enkelte færdighedsniveauer skal testpersonen med 80% sandsynlighed kunne besvare opgaverne på dette niveau korrekt. Det betyder, at personen har mere end 80% sandsynlighed for at besvare opgaverne på de lavere færdighedsniveauer korrekt. Men det betyder ikke, at personen slet ikke kan besvare opgaver på højere niveauer korrekt, men at sandsynligheden for at personen svarer korrekt er relativ lav. I AKF-rapporten er de forskellige niveauer defineret (Jensen, 2000:31-37) som beskrevet i tabellen: Regnefærdigheder Regnefærdighed niveau 1 (QL1) Selv om ingen af regneopgaverne, der er anvendt i (0-225 point) undersøgelsen, ligger på under 225 point, antyder erfaringen, at læseren for at løse sådanne opgaver skal udføre én relativt enkelt operation (sædvanligvis at lægge tal sammen), hvor tallene enten er klart angivet i det givne dokument og regningsarten er angivet, eller hvor tallene angives, og læseren ikke skal finde tallene. Regnefærdighed niveau 2 (QL2) ( point) Regnefærdighed niveau 3 (QL3) ( point) I opgaver på dette niveau skal læseren typisk udføre en enkelt operation (ofte er det at lægge tal sammen eller trække tal fra hinanden), og der skal anvendes tal, der er nemme at finde i teksten eller dokumentet. Den operation, der skal udføres, er nem at udlede af spørgsmålets ordlyd eller materialets format. I opgaver på dette niveau skal læseren typisk udføre en enkelt operation. Regningsarterne bliver imidlertid mere varierede der er også opgaver, der går ud på at gange og dividere. Til tider må læseren finde frem til to eller flere tal forskellige steder i dokumentet, og tallene findes ofte i indviklede opstillinger. Der anvendes ofte semantiske forholdsudtryk som fx hvor mange eller beregn forskellen, men i nogle af opgaverne skal læseren drage mere indviklede slutninger for at finde ud af, hvilken operation der skal udføres. 14

16 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen Regnefærdigheder Regnefærdighed niveau 4 (QL4) Med én undtagelse skal læseren i opgaver på dette ( point) (Fortsat) niveau udføre én enkelt operation, hvor det typisk ikke er så nemt at finde frem til enten mængderne eller regningsarten. Det vil sige, at for de fleste opgaver på dette niveau gælder, at spørgsmålet eller retningslinjerne ikke indeholder et semantisk forholdsudtryk som fx hvor mange eller beregn forskellen, som kan være en hjælp for læseren. Regnefærdighed niveau 5 (QL5) ( point) I disse opgaver skal læseren udføre flere operationer efter hinanden, og de skal finde træk ved problemet i materialet eller bruge deres egen baggrundsviden for at finde frem til, hvilke kvantiteter eller regningsarter der skal anvendes. I AKF-rapporten er de forskellige niveauer for dokumentforståelse defineret (Jensen, 2000:25-29) som beskrevet i tabellen: Dokumentforståelse niveau 1 (DL1) (0-225 point) Dokumentforståelse niveau 2 (DL2) ( point) Dokumentforståelse niveau 3 (DL3) ( point) Dokumentforståelse I de fleste af opgaverne på dette niveau skal læseren finde frem til en enkelt oplysning baseret på ord, der svarer til hinanden. Hvis der er distraherende oplysninger, findes de typisk ikke i nærheden af det korrekte svar. I nogle af opgaverne kan læseren blive bedt om at skrive personlige oplysninger i et skema. Opgaverne på dette niveau er lidt mere varierede. I nogle skal læseren fortsat sammenholde en enkelt egenskab, og der kan være flere distraherende oplysninger, eller det kan kræves, at der drages en enkel slutning for at sammenholde oplysninger. I nogle af opgaverne på dette niveau kan læseren blive bedt om at skrive oplysninger i et skema eller hurtigt at læse oplysninger igennem i et dokument Opgaverne på dette niveau er varierede. I nogle skal læseren sammenholde ord eller synonymer, men sædvanligvis skal læseren tage betingende oplysninger med i betragtning eller sammenholde oplysninger på basis af flere forskellige træk i oplysningerne. I nogle opgaver bliver læseren bedt om at forene oplysninger fra en eller flere kilder. I andre bedes læseren om hurtigt at læse et dokument igennem for at give flere svar 15

17 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen Dokumentforståelse niveau 4 (DL4) ( point) Dokumentforståelse niveau 5 (DL5) ( point) Dokumentforståelse I opgaver på dette niveau bedes læseren ligesom på de foregående niveauer, om at sammenholde oplysninger på basis af flere forskellige oplysninger, hurtigt at læse dokumenter igennem og forene oplysninger; ofte kræver disse oplysninger imidlertid, at læseren drager mere indviklede slutninger for at finde det korrekte svar. Til tider indeholder dokumentet betingede oplysninger, som læseren skal tage i betragtning. I opgaver på dette niveau bedes læseren om at søge i indviklede opstillinger med oplysninger, der indeholder flere distraherende elementer, at drage mere indviklede slutninger, bearbejde betingende oplysninger eller anvende specialviden. Umiddelbart er der ikke noget i beskrivelsen af dokumentforståelse, der synliggør, hvorfor det kan være relevant at inddrage dokumentforståelse i beskrivelsen af potentielle målgrupper for FVU-matematik. Men ser man lidt nærmere på det, viser det sig, at det er i typen af dokumenter svaret skal søges. Voksne støder ofte på materiale som fx planer, diagrammer, grafer, tabeller, kort og skemaer i privatlivet, på deres arbejde, og når de skal begå sig i samfundet. Den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at bearbejde oplysninger, der findes i disse dokumenter, er derfor et vigtigt aspekt af læsefærdighederne i et moderne samfund. (Jensen, 2000:23) Opgaverne i dokumentforståelse stiller krav til, at testpersonen er i stand til at identificere, forstå og fortolke information præsenteret i forskellige former for dokumenter. Disse informationer kan være kvantitative tal eller procenter. I en del af opgaverne i dokumentforståelse stilles der krav til testpersonens bagvedliggende matematiske viden, idet informationerne kan være præsenteret i grafer, diagrammer, tabeller mm. Testpersonen skal altså være i besiddelse af matematisk viden for at kunne forstå og fortolke de informationer, der er angivet ved hjælp af matematiske repræsentationer. SIALS-opgaverne og FVU-matematik Da FVU-matematik ikke udelukkende drejer sig om at mestre de fire regningsarter, og da besvarelse af dokumentforståelsesopgaverne som beskrevet også stiller krav til personens matematikviden, indeholder dette afsnit en analyse af både regnefærdighedsopgaverne og dokumentforståelsesopgaverne. I den internationale undersøgelse International Adult Literacy Survey (IALS) er færdigheder på de to laveste niveauer niveau 1 og 2 16

18 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen defineret som utilstrækkelige i forhold til de krav, der stilles i dagens informationssamfund med hensyn til at forstå og bruge informationer i skriftligt materiale. Men om færdighederne slår til, afhænger naturligvis af de krav, der stilles i hverdagen. (Jensen, 2000:7) Hvis personer, der er placeret på niveau 1 og 2 i regnefærdigheder og niveau 1 og 2 i dokumentforståelse er potentielle deltagere til FVU-matematik, hvad er det så de med rimelig sandsynlighed kan, og hvad er det så for noget de muligvis ikke kan? Ved at gennemgå hver eneste opgave og opgaveformulering har jeg forsøgt at beskrive de enkelte færdighedsniveauer udfra samme skabelon som fagbeskrivelsen. Jeg har erstattet begrebet mål med, hvad det er, opgaven tester. Regnefærdighed De syv blokke indeholder tilsammen 32 regnefærdighedsopgaver, og disse er fordelt på følgende måde: 1 opgave på regnefærdighedsniveau 1 (QL1) 7 opgaver på regnefærdighedsniveau 2 (QL2) 16 opgaver på regnefærdighedsniveau 3 (QL3) 5 opgaver på regnefærdighedsniveau 4 (QL4) 2 opgaver på regnefærdighedsniveau 5 (QL5) I de følgende beskrivelser af de forskellige niveauer, har jeg analyseret hver enkelt opgave, og på baggrund af denne analyse, beskrevet opgaverne samlet set på hvert niveau ud fra fagbeskrivelsens skabelon. Niveau 1 QL: Tester : - at personen er i stand til at aflæse numeriske data - at personen er i stand til at addere heltal Aktivitet: - aflæse og beregne Data: - priser og gebyr Medier: - Udfyldningstekst (Bestillingsblanket) Matematiske operationer og begreber: - addition Der er kun én opgave i hele sættet, som er en niveau 1 opgave. Denne opgave siger ikke ret meget om, hvad personerne kan eller ikke kan, idet der jo ikke findes et niveau under 1. Det vil sige, at alle de personer, der ikke som minimum var i stand til at svare korrekt på niveau 2 spørgsmål med 80% sandsynlighed, er blevet placeret i niveau 1 gruppen. Det er altså mere interessant at se på, hvad det er niveau 2 opgaverne herudover tester for. 17

19 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen Niveau 2 QL: Tester : - at personen er i stand til at aflæse og anvende numeriske data fra tabeller og simple figurer - at personen er i stand til at læse og forstå enkle tabeller - at personen er i stand til at addere og subtrahere heltal, decimaltal, procenttal og minuttal - at personen er i stand til at opstille et regnestykke til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål - at personen er i stand til at omsætte rummål i forhold 1:2 Aktivitet: - aflæse og beregne - identificere de relevante oplysninger - indsætte data Data: - priser - temperatur - minutter - timer - antal - procent Medier: - Opslagstekst (Prisliste; Tabel; Medicinetikette; Figur grafisk fremstilling) - Udfyldningstekst (Bestillingsblanket; informerende tekst) - Informerende tekst (opskrift) Matematiske operationer og begreber: - Addition, subtraktion - Samlet pris, varmere, højeste temperatur - procent - halvering - forholdsregning Opgaverne på niveau 2 tester, om personen er i stand til at aflæse og anvende numeriske data fra tabeller og simple figurer; at personen er i stand til at aflæse og forstå tabeller; at personen er i stand til at addere og subtrahere forskellige typer af numeriske størrelser; at personen er i stand til at opstille enkle regnestykker; og at personen er i stand til at halvere et rummål. Personer, der befinder sig på niveau 1, kan ikke besvare disse typer af opgaver korrekt med rimelig sikkerhed. Personer, der befinder sig på niveau 2, kan med 80% sandsynlighed svare korrekt på denne type opgaver. En person, der befinder sig på regnefærdighedsniveau 1, er en oplagt potentiel deltager på FVU-matematik trin 1. En person, der befinder sig på regnefærdighedsniveau 2, kan muligvis springe FVU-matematik trin 1 over og i stedet tage trin 2, men det er uklart, og der vil være behov for individuel vejledning i denne situation, hvilket der også er lagt op til i fagbeskrivelsen. Lad os prøve at se på, hvor stor en del af pensum på FVU-matematik trin 1, som regnefærdighedsopgaverne på niveau 1 og niveau 2 har testet for: 18

20 2. FVU-matematik og SIALS-undersøgelsen Trin 1 - Tal & størrelser 2.3 Mål Undervisningens mål er, at deltagerne kan - aflæse, vurdere og sammenligne numeriske data, numre og koder - læse og forstå information i enkle tabeller - sammenligne, ordne og afrunde tal og størrelser - anslå antal samt afstande, højder, rummål, vægt og tid ud fra en fornemmelse for måleenhederne (cm/m; dl/l; g/kg; sek/min) - addere, subtrahere, multiplicere og dividere benævnte hele tal og decimaltal samt vurdere/kontrollere resultatet med eller uden hjælpemidler - tælle og måle samt præcist og ved overslag beregne antal, længde, højde og afstande, vægt, materialer, tid og økonomi - omsætte mål for længde (cm/m), vægt (g/kg), tid (min/time og dag/uge) og rummål (dl/l) - opstille regnestykke til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål 2.4 Indhold [ ] Matematiske operationer og begreber: - mængdetal, ordenstal samt koder og numre - større, mindre, lig med, ens og forskellig fra - positionssystemet - enheder (m, liter, kg, time) og omsætning - addition, subtraktion, multiplikation, division af hele tal og decimaltal med brug af hjælpemidler - særlige tal og sammenhænge til brug ved hovedregning og overslag - særlige brøker (1/4, 1/2, ¾) og procenter (10%, 25%, 50%) - længde, højde, bredde og omkreds. I tekstboksen har jeg prøvet at markere med fed og farve de mål og de matematiske operationer og begreber, som regnefærdighedsopgaverne tester for. Som det tydeligt kan ses af den markerede tekst, er det kun en meget begrænset del af målene på FVUmatematik trin1, som regnefærdighedsopgaverne på niveau 1 og 2 tester for. Hvis det var sådan, at en person, der var placeret på niveau 2, kun kunne det, som niveau 1 og 2 opgaverne tester for, var der ingen tvivl om, at personen skulle på FVU-matematik trin 1. Men da testen intet siger om, hvad personen ellers kan, er det svært at udtale sig om det, og det må være op til en visitation. Jeg vil senere komme ind på, hvilke typer af opgaver der forekommer lette og svære for personer, der befinder sig på henholdsvis niveau 1 og niveau 2. I tekstfeltet næste side beskrives, hvad det er opgaverne på regnefærdighedsniveau 3 yderligere tester for. Opgaverne på regnefærdighedsniveau 3 tester, om personen er i stand til forstå og bruge begrebet gennemsnit, at personen er i stand til at aflæse, forstå og anvende data repræsenteret i et bjælkediagram, et cirkeldiagram, en graf og kilometertabel, at personen er i stand til at opstille og beregne flere regnestykker på basis af information, at personen er i stand til at multiplicere heltal, at personen er i stand til at regne med 19

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Danske unge i en international sammenligning

Danske unge i en international sammenligning PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Niels Egelund (red.) Niels Egelund (red.) PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Publikationen PISA 2012 kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning - en afprøvning af to undervisningsmaterialer Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet august 2004 2

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Publikationen PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

NYE UDFORDRINGER FOR VUC? - FOKUS PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU)

NYE UDFORDRINGER FOR VUC? - FOKUS PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU) NYE UDFORDRINGER FOR VUC? - FOKUS PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU) UDARBEJDET AF FOR DEA, LEDERFORENINGEN FOR VUC OG VUC VIDENSCENTER For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere