Indholdsplan for efterskolen Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det"

Transkript

1 - 1

2 Indholdsplan for efterskolen Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens forudsætninger... 8 Fagbeskrivelser... 8 Ugeplan for skoleåret Årsplan, herunder elevernes ugentlige timetal... 9 Kostskolearbejdets tilrettelægning Rengøring, vedligeholdelse, madlavning Evaluering Evalueringsskitse: Evaluering af skoleåret Selvevaluering: Områder Ansvarlig Form Fokusgruppeevaluering Håndbog for Tømmerup Fri- og Efterskole om praktiske forhold: Intro-perioden Udtroaktiviteter Temadage for fri- og efterskole Naturvidenskabsfestival Skilejrskole Morgensang/morgensamling Terminsprøve Mundtlig prøveperiode: Indholdsbeskrivelser fagene: Band: Begynder guitar Computer og musik: Fællessang: Kreativt værksted Historie: Samfundsfag: Kristendom: Psykologi

3 Idehistorie og filosofi Tysk 9.kl Tysk 10. kl Matematik 9. klasse: Matematik 10. kl. + fagdage m.v Fysik/ Kemi 10. kl Fysik/Kemi 9. kl Fysik/ Kemi COOL Biologi Geografi Engelsk Dansk 9. og 10. klasse 4 hold Dans og aerobic Fodbold Boldspil Pigeidræt Drengeidræt Badminton Basket / Volleyball Alverdens idræt Uddannelsesvejledning Uddannelsesvejledningens organisering: Selvvalgt opgave med udgangspunkt i uddannelsesplan for både 9. og 10. kl Brobygning

4 Indholdsplanen indeholder beskrivelse af flg. punkter: - a. Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter fra september Desuden vedlægges en nærmere beskrivelse af skolens værdigrundlag. b. Skolens elevgruppe, antal, alder, køn og evt. andre særlige foranstaltninger c. Beskrivelse af hvert enkelt fag: 1. formål 2. indhold 3. timetal pr. uge og i alt, antal hold og antal elever pr. hold 4. særlige hjælpemidler og metoder - 5. prøveforberedende/ikke prøveforberedende, herunder niveau 6. obligatorisk/valgfrit d. Typisk ugeplan og/eller periodeplan samt ferieplan e. Årsplan, herunder omfang og placering af erhvervspraktik og lejrskole f. Elevernes ugentlige min./max. timetal g. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse belyst med typiske eksempler fra hverdage og weekender. h. Særlig redegørelse for elevers og læreres deltagelse i rengøring, vedligeholdelse og køkkenarbejde. I. Hvordan involveres eleverne i skolens dagligdag? j. Evalueringsplan I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter 2 stk. 2 citeres: Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: Tømmerup Fri- og Efterskole vedkender sig de grundtvig-koldske tanker om menneskelivet og skolelivet som udgangspunkt for værdigrundlaget. Vores grundholdning er, at mennesker er forskelli- 4

5 ge, og at der i denne forskellighed ligger en stor styrke. Vi mener, at mennesker har brug for positive oplevelser af egne kræfter og evner. Vores grundholdning er derfor at stimulere vores elevers selvværd ved at give den enkelte passende udfordringer såvel fagligt som menneskeligt, idet vi ønsker at udvikle det hele menneske. Skolelivet er et forpligtende anliggende for alle skolens elever, der skal opleve et værdifyldt fællesskab, hvor de, gennem medindflydelse og medansvar, oplever sig selv som en vigtig del af helheden. Som supplement til vedtægterne har bestyrelsen for Tømmerup Fri- og Efterskole vedtaget nedenstående værdigrundlag: Skolens idégrundlag bygger på det Grundtvig-Koldske menneskesyn. Herom skal der til stadighed føres en levende samtale til gavn for det daglige samvær og fællesskab på skolen og for at styrke og udvide forholdet mellem skolens bagland og personalet. Den levende samtale skal medvirke til, at eleverne møder en åben skole, som rummer liv, kærlighed, oplevelser, engagement og glæde. Livsdueligheden søges opøvet og bevidstgjort gennem de demokratiske processer, der betragtes som en naturlig del af det folkelige arbejde. Samtidig bør der altid foregå en vågen søgen efter vore historiske og kulturelle rødder herunder den kristne livsopfattelse som vi er den del af. Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske? At skolen er fri er for os ensbetydende med - at vi ønsker retten til hele tiden selv at forsøge at skabe den bedst mulige skole for vore børn, uafhængigt af statsmagt og modestrømninger - at vi erkender og påtager os dette ansvar over for hinanden for vore børns skyld, og - at vi stræber efter frihed i det forpligtende fællesskab. Ud fra det Grundtvig/Koldske idégrundlag anskuer vi hvert eneste menneske som en dyrebar, ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. På dette ståsted betragter vi hver dag i livet, som en værdifuld mulighed for hvert enkelt menneske til at bruge sit eget værd til gavn for sig selv og de andre i fællesskabet. Vi søger at udnytte denne mulighed gennem den levende og ligeværdige samtale, hvor man tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen på forhånd kender svarene. Vi ønsker, at vore børn skal være børn, og at de skal møde denne åbne, udogmatiske holdning på skolen og opleve, at de bliver værdsat og taget alvorligt i livsbekræftende omgivelser, hvor kærligheden og glæden kan trives. Samtidigt forpligter vi os til at fortælle børnene, hvor vi står, og hvad vi tror på. Vi mener, at kærligheden og glæden, engagementet og de gode oplevelser, er naturlige forudsætninger for, at børnene kan lære først og fremmest at leve et liv sammen med andre. Derfor ønsker vi, at alle børn, forældre, skolekreds og ansatte på skolen skal have mulighed for at leve med i det, der foregår, at have medindflydelse, og at påtage sig et medansvar. Vi ser det ikke som vores opgave at forkynde det kristne evangelium, men i bred forstand at beskæftige os 5

6 med, hvad det vil sige at være dansk med forståelse og respekt for den svage og anderledes. Jo dybere perspektiv vi har på os selv og vore traditioner, jo bedre er vi rustede til mødet med det nye og fremmede. 1: At opleve arbejde og fritid som en hel og sammenhængende tilværelse f.eks. gennem en skolehverdag med glidende overgange, hvor emneområderne uden for skolen inddrages, eksempelvis ved besøg og kontakt med lokalsamfundet. Et godt fritidsliv medvirker til et godt skoleliv. 2: At deltage åbent og aktivt i et levende fællesskab, hvor frihed og ansvar følges ad, og at øve sig i at vælge og drage konsekvensen heraf f.eks. ved at inddrage eleverne i de daglige forpligtigelser. 3: At møde det danske bl.a. gennem sangen og fortællingen. 4: At dygtiggøre sig og udvikle de evner og anlæg, den enkelte er begavet med f.eks. ved at opstille fagkombinationer, der giver vore elever mulighed for at vælge sig ind på de efterfølgende uddannelser. 5: At møde oplysning om folk, liv, det hele menneske, verden omkring os og verden iblandt os bl.a. ved at arbejde med emneområder, der fremmer forståelse og respekt for andre. 6: At styrke selvtillid og mod bl.a. ved at arbejde med varierede fremstillingsformer som foredrag, projekter, selvvalgte opgaver, drama og teater. 7: At lære retten til forskellighed f.eks. ved at arbejde bevidst med sociale normer. 8: At opleve den indbyrdes vekselvirkning mellem undervisning og samvær ved at bibringe børnene og de unge forståelse for, at læring er en heltidsaktivitet med forskellige vægtninger gennem døgnets 24 timer. 9: At opdage betydningen af mellemmenneskelig forståelse f.eks. ved at inddrage internationale forhold i skolelivet gennem konkrete forbindelser til lande uden for Danmark. 6

7 10: At bruge fantasien og blive forundret både i den daglige undervisning og i skabende projektforløb. 11: At turde stå frem både i den lille flok og ved forskellige former for scenisk optræden. 12: At blive opmærksom på samtalens 3 nødvendige elementer: tale - lytte - svare først og fremmest ved selv at blive taget alvorligt og lyttet til. 13: At begribe, at dannelse handler om etik, æstetik og moral - bl.a. gennem en klar oplevelse af, at vi er hinandens forbilleder. 14: At opdage, at vi hele vort liv har brug for hinanden og at være noget for hinanden gennem erfaringer i dagligdagen, hvor der er brug for netop mig og mine bidrag. 7

8 Skolen har til skoleåret optaget 79 elever, 38 drenge og 41 piger i alderen år, heraf 32 på 9. klassetrin og 48 på 10. klassetrin. Optagelse sker kun efter, at kommende elever og deres forældre har været på besøg på skolen til orientering, rundvisning og optagelsessamtale, som er optagelsesgrundlaget. Derefter sker optagelse efter indbetaling af depositum. Ved besøget på skolen, oftest lørdag formiddage, er programmet sammensat ved, at elever og forældre får en grundig holdningspræsentation af forstanderen, hverdagspræsentation af elever, indlæg ved uddannelsesvejlederen, rundvisning ved elever og individuelle samtaler med en lærer. Forældre/elev be- eller afkræfter indmeldelsen, hvorefter der tages stilling til optagelsen. Alle de forældre/elever, der siger ja til optagelsesgrundlaget, og som efter skolens vurdering mener det, og som opfylder kravet om at kunne følge en normal undervisning, bliver optaget. Skolen bekræfter indmeldelsen pr. brev og anmoder om indbetaling af depositum p.t. 800 kr. og et indmeldelsesgebyr p.t kr. inden for en vis frist, normalt 14 dage. Indbetalingen er forældrenes endelige bekræftelse af indmeldelsen. Ved udmeldelse før kursets start betaler forældrene i afbrydelsesbetaling 900 kr., efter kursets start 1800 kr. og skolepenge til udmeldelsesdato. I de enkelte fag har vi beskrevet nogle af nedenstående områder: 1. formål 2. indhold 3. timetal pr. uge og antal elever pr. hold 4. hjælpemidler/metoder 5. prøveforberedende/ikke-prøveforberedende, herunder niveau 6. obligatorisk/valgfrit 7. fagets evaluering I prøvefagene tages udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål for de enkelte fagområder, hvorved slutmålene som minimum tilsigtes opfyldt ved skoleårets afslutning på 9. eller 10. Klassetrin, afhængigt af elevens klassetrin. Som supplement er udfærdiget fagbeskrivelser for alle fag, herunder valgfag. Disse kan læses fra side Endvidere forefindes fagbeskrivelserne for ikke normale skemalagte dage således: Fagdagene under de involverede fag: Dansk, Engelsk, Matematik, Studieteknik, Linjedage og linjeture. Intro- og udtroperiode, emnedage, terminsprøveperiode, Selvvalgt opgave/projektopgave, skitur og mundtlig prøveperiode har separate beskrivelser. - Se bilag 1 8

9 Ifølge optagelsesgrundlaget har eleverne min. 34 t. undervisningslektioner pr. uge og ofte max lekt. pr. uge. Hovedparten af eleverne har 34 lekt. Undervisningsblokken består af 2 dele: obligatoriske fag (grundfagene) med 29 t. og valgfag, som består dels af fag, der vælges for hele året, dels af periodefag, der vælges i 2 perioder á 20 uger. De obligatoriske fag og timer udgør 25,25 lektioner (+tysk/fransk/fysik) og læses hele skoleåret: Dansk 5 lekt., matematik 3 lekt., engelsk 3 lekt., idræt 2 lekt., fællessang 1 lekt., linjefag 4 lekt., morgensamling 0,25 lekt., kontaktgruppetime eller fællesmøde 1 lekt., obligatorisk fagdag 6 lekt. Alle elever på 9. klassetrin undervises i Tysk/Fransk og Fysik. På 10. klassetrin skal der vælges mellem Tysk/Fransk og Fysik. De fleste elever på 10. klassetrin undervises både i Tysk/Fransk og Fysik. Alle elever på 9. klassetrin undervises i Historie, Samfundsfag og Kristendomskundskab. Samtidig undervises eleverne på 10. klassetrin i Ekstra Idræt. Eleverne skal vælge en af følgende linjer: Dramalinje, verdenslinje eller sport & adventurelinje. I Matematik, Engelsk, Tysk og Fysik deles eleverne på niveaudelte hold. Alle efterskoleeleverne skal normalt afslutte et prøveforberedende fag med Folkeskolens Afgangsprøve eller 10. klasses prøven, efter gældende regler. Af valgfag, der vælges for hele året, tilbydes eleverne: fysik/kemi (3 t.), tysk (4 t.), fransk (4 t.). Periodefagene, der også er valgfag, vælger eleverne i blokke á 20 uger: Airobic/Dans ( 2 t), IT (2 t), fodbold (2 t), badminton (2 t), band (2 t), filosofi (1 t), psykologi (1 t), Alverdens boldspil (2 t), kor (2 t), billedkunst (2 t), guitar (2 t), sangdansshowdance (2 t). Det kan tilføjes, at valgfagsholdene er af forskellig størrelse. I april 2012 afholdt skolen et formøde for alle forældre og elever til skoleåret På dette møde blev der generelt orienteret om det kommende skoleår og lidt om de krav og forventninger skolen har til forældre og elever. Eleverne var inddelt i kontaktgrupper, således at de, sammen med deres forældre, på dette tidspunkt fik den første samtale med deres kommende kontaktlærer. Årsplanen vil under hensyn til de skiftende elevhold og lærergruppen nok variere fra år til år, men har dog en vis ensartet struktur. Skoledagene indledes med morgensang og -samling for alle elever. Derefter er der undervisning til 11:45, hvor der er spisning (varm mad), hvorefter undervisningen fortsætter fra kl. 12:40 kl. 17:15. Om fredagen slutter sidste time kl. 14:00 efter 4 formiddagslektioner og 2 eftermiddagslektioner. Hvis eleverne ønsker at komme i erhvervspraktik, skal dette ske i efterårsferien eller vinterferien. Eleverne bor hjemme, og skolen er via uddannelsesvejlederen behjælpelig med fremskaffelse af praktikpladser. 9

10 Der afholdes forældremøder fredag den xx. oktober 2012, søndag den xx. november 2012 og søndag xx. februar Sidstnævnte dag er især beregnet på almen orientering om elevernes videreuddannelse. I vintermånederne tilstræbes det, at der foregår andre aktiviteter med f.eks. gæster udefra, temafest, elevudfordringer, juleaktiviteter, diskoteksaftener m.v. Eleverne deltager også ofte i arrangementer uden for skolen, således idrætsturneringer, musikkoncert, teaterforestilling m.v. Tillige foretages forskellige former for ekskursioner. Et fast indslag i årsplanen er den fælles udlandstur, der er planlagt som en skilejrskole til Østrig. Turen er placeret i uge 4/ og er af 1 uges varighed. Alle efterskolens elever og lærere deltager. I uge og uge , har linjerne planlagt separate studieture, hvor sigtet er koncentreret om den kreative del af linjearbejdet, men med et større og mere globalt sigte. Sport & adventurelinjen tager til Tjekkiet for at dyrke ekstremsport og til Egypten for at dykke samt tage dykkercertifikat. Dramalinjen tager til Venedig for at opleve Comedia del Arte og til London for at se teater inde og ude fra. Verdenslinjen tager til henholdsvis Berlin og Ghana, begge ture med Prisen for denne tur indgår i elevbetalingen. I sidste del af skoleåret, ca. 14 dage, afvikles de mundtlige prøver, og sideløbende hermed foregår forskellige praktiske, oftest udendørs, aktiviteter og opgaver. Under hensyn til, at efterskolen er kombineret med en friskole og for at have så tæt kontakt med eleverne i kostskolearbejdet som muligt samt a. h. t. stabiliteten i friskolen, har skolen organiseret sig sådan, at 11 af skolens lærere er efterskolelærere, dvs. at de hovedsagelig har timer i efterskolen (enkelte med supplerende timer i friskolen) og er med i kostskolearbejdet, herunder tilsynsordningen, som bl.a. omfatter overnatning på skolen, spisning med eleverne, tilsyn ved sygdom, hjælp i lektielæsningstimerne og at være igangsætter af og føre tilsyn med aktiviteterne. 2 lærere har således det overordnede tilsyn i et døgn ad gangen mandag til torsdag, mens tilsynet på fredage og i weekender går på skift blandt lærerne. 1 lærer overnatter. Skolens viceforstander har det daglige ledelsesansvar for efterskolen. Lærerne er kontaktlærere til eleverne og varetager primært forbindelsen til hjemmene angående dagligdags ting som at give fri til tandlæge, besøg, familiebegivenheder, sygdom, orientering om skolearbejdet, den sociale og faglige udvikling o.a., men er også den personlige støtte og rådgiver for eleverne. Hver kontaktgruppe er på 8 elever og er organiseret efter bordgrupper i spisesalen. Eleverne har fast lektielæsningstime på værelserne på hverdagsaftener. Efter lektielæsningstimen 10

11 er der altid aktivitetstilbud fra tilsynslærerne, oftest i idrætshallen, men nogle elever foretrækker at gå i it-lokalet, bøf -rummet, TV-stuen, spille skak eller nogle af de andre spil, skolen stiller til rådighed. Måske ønsker de bare at sidde og snakke i pejsestuen. Efter aftale med faglæreren udsteder denne kørekort til eleverne til personlig brug i it-lokalet, musiksalen o.a. steder. Enkelte elever følger efter aftale med tilsynslærerne aktiviteter uden for skolen i lokale klubber/foreninger. Fredag eftermiddag ca. kl må eleverne, der hovedsagelig kommer fra Sjælland, rejse på weekend med tilbagekomst søndag efter 19:00 eller blive på skolen. I almindelige weekender foreligger ikke noget fast program, men eleverne er bekendt med, at bliver de på skolen, deltager alle i en af læreren fastlagt aktivitet, mens weekendens øvrige program aftales mellem lærere og elever. Til aktiviteter i weekenden disponerer læreren over et nærmere aftalt beløb. I hver weekend foregår altid aktiviteter i hallen, enten individuelt eller fælles, arrangeret af læreren. Lørdag formiddag er mange elever ofte i svømmehallen i Kalundborg eller på indkøb, andre ordner praktiske ting som f.eks. vask af tøj. Lørdag aften er typisk hyggeaften med TV, spil, snak eller f.eks. biograftur. Søndag formiddag ordner mange elever hjemmeopgaver, mens eftermiddagen ofte står på en gåtur, strandtur el.lign. Søndag aften er hjemkomstaften, da eleverne ankommer på forskellige tidspunkter, og hvor weekendens oplevelser drøftes. Generelt gælder, at 1. eleverne selv klarer rengøringen i efterskolen 2. deltager meget lidt i skolens vedligeholdelse 3. yder nogen hjælp i køkkenet ad 1 Alle elever får et rengøringskursus i introduktionsugen. En grundig rengøring foretages 1 gang om ugen, og oprydning af værelset og fællesområder foretages alle dage. Aftenrengøringen foretages af vagtlærerens kontakthold, som tager sig af skolestuer (fejning af gulve, aftørring af borde, tavle, tømning af papirkurv m.v.), fællesrum, opholdsstue, TV-stue. Et hold elever gør gange og badeværelser rene.. Alle lærere har fast tilsyn hermed. En lærer har det overordnede ansvar. ad 2 Skolens vedligeholdelse varetages til daglig af pedellen og en medhjælper, og kun ved særlige lejligheder inddrages eleverne i vedligeholdelsesaktiviteter. ad 3 Køkkenarbejdet, dvs. fremstillingen af varm mad varetages af voksne, fastansatte køkkenmedarbejdere, men eleverne forestår sammen med tilsynslæreren aftensmaden og medvirker ved kaffe- 11

12 /te fremstillingen om aftenen og i weekender. Til daglig deltager køkkenholdet, en kontaktgruppe på 8 elever, en uge ad gangen ved opvask, oprydning i spisesalen og ved dækning af borde til næste måltid, alt i samarbejde med tilsynslærerne. Endvidere deltager 2 elever fra én af kontaktgrupperne 3 dage om ugen som køkkenmedhjælpere (VIP). De deltager ikke i undervisningen i disse 3 dage, men følger køkkenpersonalets arbejdstider, samt deltager, efter køkkenpersonalets anvisning, i madlavningen. I) Hvordan involveres eleverne i skolens dagligdag? 1) Det umiddelbare og tætte samarbejde foregår i kontaktgruppen (nævnt andetsteds). Det er hér eleven har den første umiddelbare voksenkontakt, som skal være med til at skabe den fornødne tryghed for eleven. Men eleven skabes også mulighed for at gøre opmærksom på forhold i vedrørende dagligdag som positivt og negativt betyder noget, forhold som måske kan/skal ændres. Eleven gives mulighed for at der er afsat en voksen til denne formidling. Forældrene kan/skal også bruge kontaktlæreren som formidler i skole-hjem samarbejdet. 2) Det er endvidere hensigten, at eleverne gives mulighed for at deltage i skolens sikkerhedsarbejde, ved at de involveres i vurderingen af forhold af relevant art for deres dagligdag, herunder elforbrug. Der er udarbejdet undervisningsmiljøvurdering. I skolens vedtægter 2 noteres: Institutionens formål er at drive fri- og efterskole med de grundtvig-koldske skoletanker som baggrund. I uddybende notat (udleveret til forældre) om skolens værdigrundlag (se bilag på siderne ) nogle pædagogiske områder skolen overordnet set vil arbejde hen i mod. Skolens overordnede selvevaluering kan ses på skolens hjemmeside. Heri indgår efterskolens løbende evalueringer og skoleårets afsluttende evalueringer. Dette såvel internt mellem medarbejderne som eksternt til elever og forældre. I skoleåret fortsætter arbejdet med elevernes skriftlige evaluering omkring en række fag sammenholdt med lærernes evaluering i samme områder. Der afsluttes med lærernes karaktergivning. Skemaerne klargøres og udleveres i forbindelse med forældredagene. Formålet med dette arbejde er at give eleverne og lærerne nogle værktøjer, så de har mulighed for at reflektere over deres daglige arbejde og konsekvenserne heraf. Eleverne kan derved udvikle og korrigere deres arbejdsmønstre i samarbejde med den enkelte faglærer. Evalueringsskitse: I efterskolen vil bl.a. følgende områder blive evalueret: 1) Generel skriftlig og mundtlig større evaluering ved afslutningen af skoleåret med alle eleverne. Alle større områder omfattes såsom: dagsplan, ugeskema, fritid, fagdage, selvvalgt opgave/projektopgave, samarbejde, uddannelse- 12

13 vejledning m.v. samt overordnede parametre som faglighed, social dannelse, personlig dannelse. 2) Mundtlig evaluering foretages i løbet af skoleåret med en gruppe elever, en fokusgruppe med repræsentanter fra alle kontaktgrupper, som skal underbygge den generelle evaluering i samarbejde med forstanderen: er det elevernes opfattelse, at de har lært noget i de faglige discipliner, har vi både bredde og dybde i fagene, fungerer de sociale og personlige dele af kostskolelivet? 3) Skriftlig evaluering med alle forældrene ved skoleåret afslutning: hvordan vurderes samarbejde mellem elev, hjem og skole at have været? hvordan vurderes skolens parametre som faglighed, social dannelse, personlig dannelse? har informationsniveauet været godt nok? 4) Alle elever på 9. klassetrin skal gennemføre alle prøverne, herunder mundtlig tysk, til Folkeskolens Afgangsprøve. 5) På 10. klassetrin skal alle eleverne til prøve i Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk (alternativt Fransk) og/eller Fysik-Kemi. Følgende ses nogle af de evalueringsværktøjer vi benytter os af: Evaluering af skoleåret Tømmerup Fri- og Efterskole Hvad synes du om - hvad har du tænkt? Sæt X og Skriv på linjerne, de er beregnet til kommentarer og begrundelser for dine svar. Den første uge, introugen: Meget godt godt nogenlunde mindre godt Forældredag med sport og foredrag: meget godt godt nogenlunde mindre godt Forældredagen med konsultationer (hvor I kunne tale med alle lærere) Meget godt godt nogenlunde mindre godt 13

14 Fællessangtime: Meget godt godt nogenlunde mindre godt Naturvidenskabsfestival (arbejde med menneske og maskiner): Meget godt godt nogenlunde mindre godt Kommentarer: Tema-fredage: Dansk: meget godt godt nogenlunde mindre godt Matematik: meget godt godt nogenlunde mindre godt Engelsk: meget godt godt nogenlunde mindre godt Linjefag : meget godt godt nogenlunde mindre godt Studieteknik: meget godt godt nogenlunde mindre godt Kommentarer: Hvad synes du om fællesdansk, forløbet hvor alle har arbejdet med det samme stof? meget godt: godt: nogenlunde: mindre godt: Lejrskolen i Østrig: Meget god god nogenlunde mindre god Kommentar: Dagsplan (6,30-22,00 middagspausen) Meget god god nogenlunde mindre god Emneugen i forbindelse med skolens 100-års jubilæum: Meget god god nongenlunde mindre god Lektiecafé: Meget god god nogenlunde mindre god Ugeskema: (for mange timer, for få timer, fordelingen af timer) Meget godt godt nogenlunde mindre godt 14

15 Hvad mener du om de personlige evalueringsskemaer, hvor både du selv og læreren beskriver situationen? Meget gode gode nogenlunde mindre gode VIP ordningen i køkkenet: Meget god god nogenlunde mindre Kontaktgruppeeftermiddage og ugentlige kontaktmøder: Meget god god nogenlunde mindre god Hvordan synes du dit samarbejde har været med lærerne? Dansklærere: Matematiklærere: Engelsklærere: Tysklærere: Fysik-kemilærere: Andre fag skriv: Meget godt godt nogenlunde mindre godt Rengøringen: Dejligt at her er rent Til at leve med for meget forslag: Fritid: ( fester, hallen, PC er, TV-stuen, Bøfrum, Pejsestuen, Mobiltelefonsystem, almindelige aftener) skriv kommentarer: Meget godt godt nogenlunde mindre godt Hvordan ser du på computerspil i pejsestuen? Meget godt godt nogenlunde mindre godt Valgfagene: (Nævn hvilke du kommenterer) Meget gode gode nogenlunde mindre gode 15

16 Har du haft medindflydelse på fællesskabet? Ja meget ja nej ved ikke Synes du, du har bidraget aktivt til fællesskabet? Ja meget ja nej ved ikke Hvad synes du om weekender på skolen? Meget hyggelige hyggelige nogenlunde ved ikke Kommentar: Vil du med 3-4 ord nævne, hvad du synes et år på Tømmerup Efterskole har givet dig? Hvad du synes, du har fået med? Tømmerup Fri- og Efterskole Evaluering af linjer skoleåret Skriv kommentarer og begrundelser på linjerne. Jeg har haft sport-adventure: Verdenslinje: Drama: Meget godt godt nogenlunde mindre godt Kommentar: Hvad synes du, du har haft glæde af? Hvad synes du, du har savnet? Synes du, at du er blevet klogere, at du har lært noget i linjefaget: Har der været tid nok til linjefaget? Ja Nej Ved ikke Kommentar: Hvad synes du om linjeturene, hvad var særligt godt, er der noget, du har savnet? 16

17 Tjekkiet: Egypten: Venedig: London: Berlin: Ghana: sæt X og kommenter: 17

18 Evaluering på Tømmerup Fri- og Efterskole skal være en naturlig og til stadighed løbende proces, som har til formål at videreudvikle og forbedre skolen på alle områder. Alle sider af livet på skolen skal kunne gøres til genstand for evaluering under én eller anden form. På bestyrelsens møde i august eller september foretager bestyrelsen en samlet selvevaluering af skolens funktion i det foregående skoleår. Denne selvevaluering sker på baggrund af de evalueringer, som finder sted mange steder på skolen i løbet af året, og konklusionerne fra disse delevalueringer er baggrunden for bestyrelsens endelige evaluering. I begyndelsen af hvert skoleår vil forstander og viceleder, i samarbejde med bestyrelsen, drøfte nogle fokuspunkter for skolens pædagogiske virksomhed i skoleåret. Bestyrelsens endelige selvevaluering foretages i lyset af det vedtagne værdigrundlag. Områder Ansvarlig Form Bestyrelsens arbejde Formanden Valgfri Efterskolen Forstander+viceforstander Skriftligt+mundtligt Friskolen Forstander + souschef Skriftligt+mundtligt Teknisk-Administrativt- Personale Forstanderen Valgfri Sikkerhedsgruppen Forstanderen Valgfri Eleverne i efterskolen Forstanderen + viceforstander Spørgeskema Eleverne i frisko-forstandelen/elevråd + souschef Valgfri Skoleårets løbende aktivi-forstander/viceforstandeteter Valgfri Forældrenes tilfredshed Forstanderen/viceforstander/souschef Spørgeskema Vedtagne fokuspunkter Forstander/viceforstander Valgfri Samarbejdet i medarbej-forstanderedergruppen Medarbejderudviklingssamtaler 18

19 Elevdeltagere: 1 elev fra hver kontaktgruppe Forstander: Jens Boldt Viceforstander: Ann Christiansen Følgende overskrifter har vi indtil videre på tapetet til mødet: Hvad er det vigtigste, I tager med, når I går herfra? Hvad kunne I godt have undværet? Hvordan har det sociale fællesskab fungeret? Hvad kunne være gjort bedre? Hvordan kan lærerne styrke deres rolle på dette område? Hvad kan vi gøre for at styrke tilliden mellem lærer og elev? Hvad er positivt ved dagsplanen? og hvad er mindre positivt? Hvordan oplever I vores undervisning? Hvordan fungerer lektiesystemet? Hvilke styrkesider har vores faglige undervisning? - og hvilke svage sider? Hvordan fungerer kontaktgruppesystemet? Hvordan skal vi profilere efterskolen i fremtiden? En del af skolens værdisæt er, at den enkelte elev skal rejse herfra med evner til samarbejde, glæde ved at konkurrere og med tillid og tiltro til deres fremtid. Hvordan er din opfattelse af det? Er der andre værdisæt, du kunne tænke dig at foreslå? 19

20 Tømmerup Fri- og Efterskole Evalueringsplan Team/lærere Fag: Tema: Fokus: hvilke områder skal evalueringen sætte fokus på? Målgruppe: Hvem skal bruge evalueringen? Elever, lærere, ledelsen, skolen Evalueringsspørgsmål: hvilke spørgsmål skal evalueringen besvare? Er der problematikker der skal afdækkes? Formål: Hvad skal målgruppen bruge informationerne til? Tidsplan Metode Bemærkninger: 20

21 BEFORDRING - Når det er hensigtsmæssigt befordres eleverne i privatbil af en ansat ved Tømmerup Fri- og Efterskole efter aftale med en lærer. BESØG Du må meget gerne modtage besøg efter undervisningstiden og i weekenden af din familie. Dette aftales med tilsynslærerne. Hvis du ønsker besøg af en af dine venner, aftales dette på forhånd med tilsynslærerne. For kærester gælder skolens værelsesregler. Din gæst deltager i pligter, måltider og indgår i de planlagte arrangementer på lige fod med skolens øvrige elever. BROBYGNING Vores elever på 10. klassetrin skal i løbet af skoleåret deltage i obligatorisk brobygning i 1 uge på ungdomsuddannelsesinstitutioner i nærheden af efterskolen. For de fleste elever vil dette betyde, at de kommer til at deltage i en uges undervisning på Kalundborg Gymnasium eller Erhvervsskoler i Holbæk eller Slagelse. COMPUTER/PC Eleverne kan benytte skolens it-udstyr/internetforbindelse, men kan med fordel medbringe egen pc. Der vil i de fleste områder på skolen være opsat et trådløst netværk, som er koblet på skolens bredbåndsforbindelse. Eleverne skal anvende deres UNI-login. Netværket er åbent fra kl. 7,00-22,00. Kl. 22,00 slukkes computerne ligeledes, så der er 30 min. til at sige godnat, finde eget værelse og for nogen at ordne aftenrengøring. Se endvidere punktet Forsikring og Erstatning. CYKEL Lovlig cykel med lås og lygter SKAL medbringes. Allerede i den første uge får vi brug for den. 21

22 Kontakt skolen Elektriske artikler: Der er el-kedler til rådighed på alle gangene. El-kedler og popcornmaskiner eller lignende kan ikke medbringes, det kan det elektriske system nemlig ikke bære. ELEVBANK På kontoret har vi mulighed for at opbevare elevernes penge. Typisk overfører forældrene et ugentligt eller månedligt beløb til vores elevbankkonto: Nordea 2190, kontonummer Husk at notere elevens navn og elevnummer. Elevbanken er åben hverdage fra ,00. DAGSPLAN 06,30 07,05 morgenbadning, værelsesorden 07,05 07,35 morgenmad, derefter værelsestjek 08,00 08,15 morgensang 08,20 11,45 undervisning frikvarter 11,45 12,40 middag 12,40 17,20 undervisning frikvarter 17,50 aftensmad 18,45 19,45 lektielæsning/lektiecafé 19,45 aftenaktiviteter 21,30 te/kaffe 22,00 dagen slutter, aftenrengøring og oprydning, elever på eget værelse, alle pc er slukkes 22,30 sengetid 23,00 lyset slukkes, godnat ERHVERVSPRAKTIK Eleverne får ikke tilbudt muligheden for erhvervspraktikuge, idet det skal foregå fra efterskolen, og så er mulighederne ikke så mange.. Men hvis man har et ønske/lavet aftale på forhånd om specialpraktik (politi, forsvar m.v.), kan dette lade sig gøre efter aftale med studievejlederen. Normalt aftales denne praktik til afvikling i efterårsferien eller vinterferien. 22

23 FOTO OG FILM MED SKOLENS ELEVER Skolen tager løbende fotos og film af elevaktiviteter, som vil blive publiceret på skolens hjemmeside, på YouTube, Facebook og lign. Portrætter og billeder med navngivne elever publiceres ikke. Eleven vil i løbet af skoleåret blive fotograferet af Fotografer Brdr. Løkke. Der bliver leveret en billedpakke indeholdende enkeltportrætter. Billedpakken er til 100 % gratis gennemsyn, og returporto er betalt. FORSIKRING OG ERSTATNING Hvis en elev forvolder skade/ødelæggelse på skolens eller kammeraters ejendele er det forældrenes forsikring eller eleven selv, der skal klare det økonomiske. Betaling finder sted kontant efter regning. Generelt kan siges, at alt hvad en elev medbringer til skolen, er den pågældende elev selv ansvarlig for, og er uheldet ude, skal man gøre krav mod egen familieforsikring (som man forhåbentlig har tegnet!). Eksempelvis hvis der på skolen er sket et indbrud og fjernet en, af eleverne, medbragt pc eller andre ejendele, er det familiens egen forsikring, som skal dække tabet. Principielt er det også en god idé at have ulykkesforsikringen i orden for sit barn. En ulykkesforsikring kan eksempelvis dække en tandskade, som der på længere sigt kan være udgifter forbundne med. FRITAGELSE Skolen beder om, at elever kun bedes fri i helt specielle tilfælde (runde fødselsdage og lignende). Skulle det være nødvendigt at bede eleven fri, kan det ske efter forældrekontakt med kontaktlæreren. Fritagelse over flere dage gives normalt ikke. Kontakt eventuelt viceforstanderen. I den mundtlige prøveperiode tilrettelægger eleven sin egen studieplan med aktiviteter og læsning på skolen. HJEMMESIDE Følg med i hvad der sker på skolen: > efterskolen > aktuelt KARAKTERBLAD/EVALUERINGSARK I november og januar måned udarbejdes et karakterblad, med dertil hørende evaluering for hver elev. Bladet fremsendes til forældrene. Alle fagområder og liniefag evalueres af eleverne selv og af lærerne på forskellige parametre. Lærerne giver herefter standpunktskarakterer. 23

24 KONTAKTGRUPPENS FUNKTIONER Kontaktgruppen mødes jævnligt med kontaktgruppelæreren. I gruppen taler man om den enkeltes trivsel, fællesskabet, de praktiske opgaver m.v. Gruppen spiser middag sammen hver dag. Kontaktgruppen er på skift i køkkenet. Der kan være tale om, at de nogle dage samarbejder med køkkenpersonalet omkring madlavningen eller oprydningsopgaver. Derudover arbejder kontaktgruppen sammen, når der skal løses praktiske opgaver ved særlige arrangementer og i rengøringen. KONTAKTGRUPPELÆREREN Kontaktgruppelæreren vil i løbet af skoleåret tage kontakt til hjemmet i forbindelse med den enkelte elevs trivsel og engagement på skolen. Første gang vil normalt være medio september. Vi håber også, at forældrene meget tidligt vil kontakte kontaktlæreren, hvis, der set fra hjemmets synspunkt, er spørgsmål, man vil tale om. En liste oprettes mellem kontaktlærer og forældre. KONTORTID Kontoret er normalt åbent mellem kl og kl på hverdage. Skolens Skolesekretæren hedder Merete Bruun. I middagspausen kan der veksles penge og hæves i elevbanken (se dette punkt). KNALLERT Denne får du ikke brug for, da du har din cykel med på skolen. KÆLEDYR må du hygge dig med, når du er hjemme på weekend. Fra kl. 18,45-19,45 er der lektietime på eget værelse. Hvis du ønsker at samarbejde med andre eller at holde lektietime i IT, skal du skrive dig på listen på opslagstavlen, husk at skrive dig/jer på, inden klokken ringer til lektietime. MOBILTELEFON Din mobiltelefon må ikke være tændt i undervisningen, i spisesalen, ved fællesarrangementer, i lektietimen m.v. Hvis telefonen har indbygget kamera må dette ikke misbruges. Misbrug af reglerne medfører konfiskation af mobiltelefonen i en periode. 24

25 Vi opfordrer til at mobiltelefonen kun bruges som praktisk hjælpemiddel og ikke som livline. Samtidig gør vi opmærksom på, at mobiltelefonen ikke må benyttes efter kl. 23,00. MØDEPLIGT Eleverne har mødepligt til al undervisning og fælles samvær, terminsprøver m.v. NATTILSYN Der overnatter altid en lærer i centrum af skolen af sikkerhedshensyn. Vi skal understrege, at det er særdeles vigtigt for os, at eleverne også udnytter nattetimerne til hvile gennem en god nats søvn, da vi har nogle lange og krævende arbejdsdage foran os. Det er derfor uforeneligt med efterskoleopholdet, hvis den enkelte elev ikke tilbringer natten med søvn i egen seng. NYHEDSBREVE Nyhedsbrevene ligger på hjemmesiden, der vil være et link på forsiden. NØGLE Hver elev får udleveret en personlig systemnøgle fra skoleårets start, og nøglen tilbageleveres efter skoleårets afslutning. Nøglen giver adgang til værelse og skabsrum med personlige ejendele. En ny nøgle koster 150 kr. PAS Du skal have dit eget pas med til studieturene i udlandet, passet skal mindst være gyldigt til november (Krav for indrejse i Egypten) POST Sendes til skolens adresse. Vær omhyggelig med at skrive elevens navn og elevnr. på forsendelsen. Post uddeles i middagspausen. PAKKELISTE Tynd rullemadras (90x200) Dyne og hovedpude Sengelinned Sengetæppe Toiletartikler 25

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14 INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14 Indhold 1. Skolens formål 2. Skolens fysiske rammer 3. Skolens elevgruppe 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 5. Skolens ugeplan 6. Årsplanen 7. Skolens

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere