Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : : : : 7. Maj Gritt Jakobsen, Jakobsen Grontmij Christine Wennerberg, Wennerberg Grontmij

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Resumé 4 2 PROJEKTANSVARLIGE 5 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN Varmeplanlægningen 5 4 FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 6 5 FORSYNINGSOMRÅDER OG VARMEBEHOV Forsyningsområder Varmebehov 8 6 FORSYNINGSANLÆG Produktionsanlæg Energiforsyning Spidslast Nettab Forsyningssikkerhed 9 7 TIDSPLAN 9 8 AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG MM FORHANDLING MED BERØRTE PARTER ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE Brugerøkonomi Forudsætninger for brugerøkonomien Resultater ENERGI- OG MILJØMÆSSIG VURDERING Energimæssig vurdering Miljømæssig vurdering SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 13

3 Side Investeringsomkostninger i projektet Drift og vedligehold, fjernvarmenet og kundeinstallationer Brændselspriser Miljøomkostninger Centralt samfundsøkonomisk resultat Følsomhedsanalyser Kalkulationsrente Priser og investeringer Resultat SELSKABSØKONOMI Selskabsøkonomiske beregningsforudsætninger Lånerente Investeringer Drift og vedligehold af fjernvarmenet Tilslutningstakt Kompensationsbetaling Salg af energibesparelser Varmesalgspris Selskabsøkonomisk resultat 18 BILAG 20 BILAG 1 OMFATTEDE ADRESSER 21 BILAG 2 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER 23 BILAG 3 - SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER 24 BILAG 4 BRUGERØKONOMISKE BEREGNINGER OMRÅDE BILAG 5 - BRUGERØKONOMISKE BEREGNINGER OMRÅDE

4 Side 4 1 INDLEDNING Dette projektforslag er udarbejdet på baggrund af henvendelser fra borgere i Gentofte kommune, som ønsker at konvertere til fjernvarme. Derudover har Gentofte Kommune et ønske om, at hele kommunen skal forsynes med fjernvarme og dermed udfase naturgas og olie til opvarmning. Projektforslaget omfatter konvertering af private boliger fra naturgas og olie til fjernvarme fra CTR (Central Kommunernes Transmissionsselskab) via Gentofte Fjernvarme i følgende områder: Jægersborg, område 9.6: Ermelundsvej Hundesøvej Soløsevej Gentofte, område 9.7: Adolphsvej H.A. Clausens vej Projektforslaget viser den samfunds- og brugerøkonomiske gevinst ved omlægning af varmeforsyningen til fjernvarme i områderne. Projektforslaget gennemgår yderligere selskabsøkonomien ved konvertering til fjernvarme. I de følgende kapitler er projektet belyst i forhold til de parametre, der skal behandles ved den kommunale godkendelse af projektet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, nærmere udmøntet i; Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning med senere ændringer 1.1 Resumé Projektforslaget fremsættes af Gentofte Fjernvarme, der påregner at etablere fjernvarmeforsyning i de udvalgte områder, der i dag opvarmes med naturgas og olie. Ved fuld fjernvarmekonvertering i de udvalgte områder, forventes projektet årligt at levere ca MWh varme til borgerne i Gentofte Kommune. Referencescenariet er individuel naturgasforsyning. I forhold til referencescenariet viser beregningerne i projektforslaget følgende resultater; Brugerøkonomisk forventes besparelser på ca. 10 % i forhold til opvarmning med naturgas afregnet efter HMN s listepris, april 2014, når omkostningerne til konvertering er dækket.

5 Side 5 Samfundsøkonomisk overskud på 1,8 mio. kr. i nutidsværdi med en diskonteringsrente på 4 % p.a. over en 20-årig projektperiode. Samfundsøkonomien er robust over for ændringer i brændselspriser og stigninger i investeringsomkostninger. Negativ selskabsøkonomi med en intern rente på 1,9 % og et selskabsøkonomisk underskud i nutidsværdi på ca. -0,6 mio. kr. med en diskonteringsrente på 3,5 % p.a. Da udvidelsen af fjernvarmenettet er marginal i forhold til Gentofte Fjernvarmes større fjernvarmeudbygning, hvor der er robust positiv selskabsøkonomi, vurderes det negative selskabsøkonomiske resultat ikke at have negativ indflydelse på øvrige varmekunder. Det vil for forbrugerne være frivilligt at tilslutte sig fjernvarme. Alle de omfattede husstande har tilkendegivet interesse i at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Det indstilles til Gentofte Kommune, at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Der anmodes om godkendelse af projektforslaget efter Bekendtgørelse 374 af 15/04/2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg da samfundsøkonomiske hensyn taler for at ændre den eksisterende områdeafgrænsning, og ændringen af områdeafgrænsningen ikke vil forrykke berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold væsentligt. 2 PROJEKTANSVARLIGE Projektforslaget er udarbejdet på foranledning af Gentofte Fjernvarme med assistance fra Grontmij A/S. Ansvarlig for projektet er: Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon: Kontaktperson: Johan Sølvhøj Heinesen Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 3.1 Varmeplanlægningen Projektforslaget omfatter konvertering af gas og olieforsynede boliger til fjernvarme på Ermelundsvej, Soløsevej og Hundesøvej samt Adolphsvej og H.A. Clausensvej.

6 Side 6 Det varmeplanmæssige grundlag for projektforslaget er Gentofte Kommunes vedtagne varmeplan fra Varmeplanen opdelte Gentofte Kommune i områder, der blev udlagt til fjernvarmeforsyning, og områder, der blev udlagt til naturgasforsyning. I 2010 påbegyndte Gentofte Fjernvarme en større udbygning af fjernvarmenettet i kommunen, og målet er, at forsyne alle med fjernvarme og dermed udfase olie og naturgas. Indeværende projektforslag er i god sammenhæng med det allerede gennemførte fjernvarmeprojekt, og vil bidrage til kommunens ønske om udbredelsen af fjernvarme. 4 FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning. 5 FORSYNINGSOMRÅDER OG VARMEBEHOV 5.1 Forsyningsområder De omfattede områder der påtænkes forsynet med fjernvarme, er vist på kortet nedenfor

7 Side 7 H.A. Clausens Vej Figur 1: Gentofte, område 9.7: Adolphsvej, H.A. Clausens Vej

8 Side 8 Er me lun dsv ej Soløsevej Hu nde søvej Figur 2: Jægersborg, område 9.6: Soløsevej, Hundesøvej, Ermelundsvej I Bilag 1 er adresseliste over de berørte ejendomme anført. 5.2 Varmebehov Varmebehovene er baseret på forsyningsselskabernes indberetninger til BBR registret hvor muligt. Få varmebehov er beregnet ud fra formlen; h = ½ æ 0,504 / 2 Varmebehovene er yderligere verificeret med HMN, for at sikre det bedst mulige beregningsgrundlag. Nedenstående skema viser opvarmningsform og varmebehov for de udvalgte områder i Gentofte.

9 Side 9 Opvarmningsform Antal Varmebehov (MWh) Oliefyr 11 Naturgasfyr Tabel 1: Opvarmningsform og varmebehov i område 9.6 og FORSYNINGSANLÆG 6.1 Produktionsanlæg Projektforslaget indebærer ikke etablering af nye produktionsanlæg, da varmen kan leveres fra eksisterende kraftværker, der leverer til CTR (Central Kommunernes Transmissionsselskab) Energiforsyning I referencescenariet anvendes naturgas på kedelanlæg. I projektscenariet leveres fjernvarmen fra CTR som overskudsvarme fra kraftvarmeproduktion og affaldsforbrænding i CTR s interessent kommuner Spidslast Nettab Der er ikke behov for spidslast produktion, da udbygningen er marginal og nettet har kapacitet nok. Der regnes med et anslået nettab på maksimalt 10 %. 6.2 Forsyningssikkerhed Områderne forsynes med samme grad af forsyningssikkerhed, som CTR s øvrige kunder. CTR transmissionsnet er yderligere koblet sammen med VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), hvilket øger forsyningssikkerheden. 7 TIDSPLAN Der arbejdes med følgende tidsplan i projektet: Behandling i Teknik- og Miljøudvalg: 3. juni 2014 Høring af projektforslag: juni-juli 2014 Forventet godkendelse af projektforslag: august 2014 Forventet anlægsopstart: september 2014

10 Side 10 Alle boliger forventes tilsluttet fjernvarmesystemet inden udgangen af AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG MM. Alle ledninger føres i offentlig vej, og der vil derfor ikke være brug for arealafståelser. 9 FORHANDLING MED BERØRTE PARTER Projektforslaget har været drøftet med HMN i forbindelse med verifikation af de beregnede naturgasbehov i Gentofte. HMN er ligeledes blevet informeret om fremsendelse af projektforslag til godkendelse i kommunen. Der påregnes betalt kompensation til HMN i overensstemmelse med Projektbekendtgørelsen kap Der er ikke gennemført forhandlinger med andre parter. Efter den indledende politiske behandling sendes projektforslaget i høring i 4 uger, hvor eventuelle berørte parter, kan komme med indsigelser. 10 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE 10.1 Brugerøkonomi I projektforslaget er medtaget villaer på to afgrænsede veje i henholdsvis Gentofte og Jægersborg Forudsætninger for brugerøkonomien Den brugerøkonomiske beregning er baseret på følgende forudsætninger; 4 % i rente 20 årig afskrivning Gaspris fra april 2014 Virkningsgrad kondenserende gasfyr 100 % Gældende tarifstruktur fra Gentofte Fjernvarme Overslagspriser på gas- og fjernvarmeinstallationer samt drift og vedligeholdelse efter nedenstående tabeller:

11 Side 11 Effekt (kw) Fjernvarme (kr.) Naturgas (kr.) < Tabel 2: Overslagspriser for gas- og fjernvarmeinstallationer ekskl. moms. I Tabel 3 nedenfor er drift og vedligeholdelsesomkostninger for naturgas- og fjernvarmeinstallationer vist. D&V installationer Naturgas, fast Naturgas, variabel Fjernvarme, fast Fjernvarme, variabel Omkostning 966 kr./installation 24 kr./mwh 121 kr./installation 12 kr./mwh Tabel 3: Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for brugerinstallationer ekskl. moms Resultater Nedenfor er de brugerøkonomiske resultater præsenteret. Besparelserne er udtryk for en forventet besparelse for en gennemsnitlig forbruger i hhv. område 9.6 og 9.7. I praksis vil besparelsen variere efter forbrugsmønstret hos den enkelte forbruger. Område Totale omkostninger (kr.) Gennemsnitlig varmepris (kr./mwh) 9.6 Fjernvarme 9.6 Naturgas 9.7 Fjernvarme 9.7 Naturgas Besparelse (kr.) Besparelse (%) 9 10 Tabel 4: Nøgletal for konvertering fra naturgas til fjernvarme i de to områder regnet over 20 år.

12 Side 12 Der er opstillet brugerøkonomiske beregninger for begge områder, da den gennemsnitlige forbrugerstørrelse varierer en smule. De brugerøkonomiske beregninger er vist i Bilag 4 og Bilag ENERGI- OG MILJØMÆSSIG VURDERING Et af målene i dansk energipolitik har gennem mange år været at fremme konverteringer fra naturgas til fjernvarme. Konverteringen i dette projektforslag reducerer forbruget af naturgas og olie til fordel for øget forbrug af fjernvarme baseret på affaldsforbrænding og biobrændsler 11.1 Energimæssig vurdering Som tidligere omtalt stammer CTR fjernvarme fra overskudsvarme fra kraftvarmeproduktion og affaldsforbrænding i CTR s interessentkommuner suppleret med nødvendig spidslastvarme. I referencescenariet anvendes naturgas på individuelle kondenserende kedelanlæg. Således erstattes brugen af individuel naturgas og olie med overskydende varme fra bortskaffelse af affald og naturgasbaseret kraftvarme. Dermed er projektforslaget ud fra en energimæssig vurdering særdeles fordelagtigt i forhold til at øge Danmarks uafhængighed af fossile brændsler og udnytte de fossile brændstoffer, der fortsat er nødvendige i en årrække til højeffektiv kraftvarmeproduktion Miljømæssig vurdering Projektforslaget skal ifølge Bekendtgørelsen redegøre for de miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af projektet i forhold til at fortsætte med den nuværende varmeforsyning. Således er de miljømæssige effekter ved at overgå fra individuel gas -og oliebaseret varmeforsyning til fjernvarmeforsyning vurderet. I tabellen nedenfor er emissioner fra referencescenariet minus emissioner i projektet vist summeret for den 20-årige projektperiode.

13 Side 13 Emissioner (Ton) CO 2 -ækv SO 2 0,23 NO x 0,77 PM 2,5 0,03 Tabel 5: Emissioner i referencescenariet minus emissioner i projektet, samfundsøkonomisk perspektiv. Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger i henhold til Energistyrelsens vejledning for samfundsøkonomiske analyser. 12 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER 12.1 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Samfundsøkonomien i projektet er beregnet efter Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen, juni Der er anvendt de af Energistyrelsen udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april Der er regnet samfundsøkonomi over en periode på 20 år. De enkelte dele som indgår i de samfundsøkonomiske beregninger, er gennemgået nedenfor Investeringsomkostninger i projektet Tabellen nedenfor viser en oversigt over udgifter til fjernvarmeledninger og kundeinstallationer i projektet fordelt på fordelings- og stikledninger samt kundeinstallationer. Område Fordelings- og stikledninger (kr.) Kundeinstallationer (kr.) Tabel 6: Oversigt over estimerede investeringsomkostninger i projektet Der er i nærværende projektforslag indhentet tilbud på etablering af fjernvarmenet i de to områder, hvorfor priserne er angivet meget præcist. Omkostninger til kundeinstallationer er beregnet efter priserne i Tabel 2. Der anlægges primært fjernvarmeledninger i befæstede arealer. Der er regnet med en levetid på 40 år for fjernvarmeledningerne.

14 Side Drift og vedligehold, fjernvarmenet og kundeinstallationer Drift og vedligehold af fjernvarmenet er beregnet efter de i Tabel 3 angivne priser. Priser på kundeinstallationer er angivet i Tabel 2. For oliekunder er der i referencescenariet indlagt en omkostning til etablering af gasledning Brændselspriser Der er anvendt Energistyrelsens seneste samfundsøkonomiske brændselspriser fra oktober Alle priser er reguleret til 2014 niveau Miljøomkostninger I beregningsgrundlaget er benyttet Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (dataark oktober 2012), som fastsætter en CO 2 kvotepris for perioden 2014 til 2034 på mellem 90,50 kr./ton og 278,40 kr./ton. For at få de samfundsøkonomiske priser er kvoteprisen forhøjet med nettoafgiftsfaktoren. Ifølge Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2011 (priser opdateret september 2012), opdeles skadesomkostningerne for NO x, SO 2, PM 2,5 i forhold til, om det er i eller uden for bymæssig bebyggelse. I dette projektforslag er der både i reference og projekt regnet med omkostningspriser i bymæssig bebyggelse efter værdisatte emissionsreduktioner. SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg Land ,8 By 94, ,7 Tabel 7: Værdisatte emissionsreduktioner 12.2 Centralt samfundsøkonomisk resultat I nedenstående skema er de centrale tal i den samfundsøkonomiske beregning præsenteret. Øverst i skemaet ses nutidsværdierne i referencescenariet og nederst for projektet. Effekten af at gennemføre projektet frem for at bevare referencen vil være et samfundsøkonomisk overskud på 1,88 millioner kr. i nutidsværdi med en tilbagediskonteringsfaktor på 4 % p.a. og en projektperiode på 20 år.

15 Side 15 Samfundsøkonomiske omkostninger Nuværdi Reference Re-investering gaskedel [ kr. ] Drift og vedligeholdelse [ kr. ] Brændselsudgift [ kr. ] Miljøomkostninger [ kr. ] Total reference [ kr. ] Projekt Nuværdi Investering i fjernvarmenet [ kr. ] Investering i kundeinstallationer [ kr. ] Afkoblingsbidrag gasselskab [ kr. ] Driftsomkostninger - fjernvarmenet [ kr. ] Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] Brændselsudgift [ kr. ] Forvridningstab [ kr. ] Miljøomkostninger [ kr. ] Total projekt [ kr. ] Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] Tabel 8: Samfundsøkonomiske omkostninger ved reference og projekt Som det ses i Tabel 8, taler den samfundsøkonomiske beregning for en udbygning med fjernvarme. Nutidsværdien af investering i fjernvarmenettet er i projektscenariet er opgjort til ca. 3 millioner kr. Heri er inkluderet en scrapværdi af nettet efter 20 år da nettet har en levetid på 40 år. I Bilag 2 er den samfundsøkonomiske beregning vist Følsomhedsanalyser Der er gennemført følsomhedsanalyser på centrale parametre herunder kalkulationsrente, investeringsomkostninger, varmebehov og olie- og gaspriser, som gennemgås nedenfor.

16 Side Kalkulationsrente Brugen af en lavere kalkulationsrente vil have en betydelig positiv effekt på samfundsøkonomien i projektet. Anvendelsen af en kalkulationsrente på 3 % p.a. giver således et samfundsøkonomisk overskud på ca. 2,6 mio. kr Priser og investeringer Priser på gas- og olie samt investeringerne i fjernvarmeledninger til projektet kan have indflydelse på det samfundsøkonomiske resultat, og er derfor inddraget i følsomhedsanalysen Resultat I nedenstående figur er vist, hvordan brændselspriser og investeringsomkostninger påvirker samfundsøkonomien ved fald og stigninger. Den procentvise afvigelse for parameteren er vist ud af x- aksen, mens resultatet på det samfundsøkonomiske overskud i mio. kr. ved at gennemføre projektet i forhold til at bevare referencen er vist på y-aksen.

17 Side 17 NPV mio. kr. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Investeringsomkostninger Olie- og gaspriser Procentvis ændring i parametre Tabel 9: Samfundsøkonomisk over- og underskud ved ændring af centrale parametre Konklusion på følsomhedsanalyse er, at samfundsøkonomien er robust over for fald i brændselspriser og stigninger i investeringsomkostninger. Da kunderne allerede har tilkendegivet deres interesse for tilslutning til fjernvarme, vurderes der ingen risici i forbindelse med projektet. 13 SELSKABSØKONOMI I den selskabsøkonomiske beregning kigges alene på, hvordan projektet vil påvirke selskabsøkonomien. Nedenfor gennemgås de forudsætninger, som har indflydelse på selskabsøkonomien Selskabsøkonomiske beregningsforudsætninger Lånerente Den selskabsøkonomiske beregning er foretaget over en 20-årig periode med en lånerente på 3,5 % Investeringer Investering i fjernvarmenettet er en væsentlig parameter i den selskabsøkonomiske beregning, da omkostninger hertil ofte er store Drift og vedligehold af fjernvarmenet Drift og vedligehold af fjernvarmenettet er beregnet efter de i Tabel 3 angivne priser.

18 Side Tilslutningstakt Der regnes med 90 % tilslutning i område 9.7 i 2014, da der allerede er indgået aftaler med beboerne i området. I område 9.6 regnes med en tilslutningsprocent på 100 % i Kompensationsbetaling Afkoblingsgebyr til HMN indgår i den selskabsøkonomiske beregning med kr./installation ekskl. moms. Kompensationsbetaling til HMN indgår i den selskabsøkonomiske beregning med 701 kr./ejendom ekskl. moms Salg af energibesparelser Ved konvertering af olie og gasopvarmede ejendomme opnås en energibesparelse, som har en værdi på 0,25 kr./kwh. Denne er indregnet som indtægt i selskabsøkonomien. En større andel af ejendommene i områderne er standardkonverteringer (ejendomme <200 m 2 ), hvor der er anvendt en standardværdi for energibesparelsen. For de resterende ejendomme (>200 m 2 ) er energibesparelsen opgjort specifikt Varmesalgspris Der regnes i projektet med en gennemsnitlig varmepris på 580 kr./mwh ekskl. moms Selskabsøkonomisk resultat I nedenstående skema er den selskabsøkonomiske beregning præsenteret..

19 Side 19 Selskabsøkonomiske omkostninger Projekt Nuværdi Investering i fjernvarmenet og stikledning [kr.] ( ) Drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet [kr.] ( ) Variabel produktion VEKS [MWh] Produktionspris VEKS variabel [kr./mwh] Produktionspris VEKS fast - 0 de første 5 år [kr./mwh] Variabel pris ab værk [kr.] ( ) - Afkoblingsafgift til gasselskab [kr.] ( ) Kompensationsbetaling [kr.] (26.638) Værdi af energibesparelse [kr.] Varmesalg [MWh] Varmepris [kr./mwh] Indtægt for varmesalg [kr.] Nuværdi Selskabsøkonomisk overskud [kr.] ( ) Internal rate of return [%] 1,9% Tabel 10: Selskabsøkonomiske omkostninger ved projektet Beregningerne viser et selskabsøkonomisk underskud på ca. -0,6 mio. kr. med en intern rente på 1,9 %. Den interne rente er et udtryk for investeringens (fjernvarmeudbygningens) forventede afkast over den 20-årige projektperiode. Da udvidelsen af fjernvarmenettet er marginal i forhold til Gentofte Fjernvarme større fjernvarmeudbygning, hvor der er robust positiv selskabsøkonomi, vurderes det negative selskabsøkonomiske resultat ikke at have noget indflydelse på de eksisterende varmekunder. De selskabsøkonomiske beregninger er vist Bilag 3.

20 BILAG Side 20

21 Side 21 BILAG 1 OMFATTEDE ADRESSER Omfattede adresser: Ermelundsvej Ermelundsvej Ermelundsvej Ermelundsvej Ermelundsvej Ermelundsvej Ermelundsvej Ermelundsvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Soløsevej Soløsevej Soløsevej Soløsevej Soløsevej Soløsevej Soløsevej Soløsevej Husnr. Ejd. nr. 107 A B B A-B B C D B A B A A B

22 Side 22 Omfattede adresser: Husnr. Ejd. nr. Adolphsvej Adolphsvej 62 A 62 A 780 Adolphsvej 62 C 62 C 799 H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej 12, 1 H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej 16 A 16 A H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej 20 A 20 A H A Clausens Vej 20 B 20 B H A Clausens Vej

23 Side 23 BILAG 2 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Samfundsøkonomiske omkostninger prisniveau: 2014 Nuværdi Reference Re-investering gaskedler [ kr. ] D&V - naturgaskedler [ kr. ] Brændsel - boliger m.v. Indfyret naturgas - individuel [MWh] 1251, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Pris [kr./mwh] 362,05 360,22 361,65 362,98 364,23 368,27 372,32 375,85 379,39 382,93 386,46 390,00 393,03 396,06 399,09 402,12 405,16 407,18 409,20 411,22 413,24 Brændselsudgift [ kr. ] CO 2 omkostning [ kr. ] NO X, SO 2 og PM2,5 omkostning [ kr. ] Total reference [ kr. ] Nuværdi Projekt Investering i fjernvarmenet [ kr. ] ( ) Investering i kundeinstallationer [ kr. ] Afkoblingsbidrag gasselskab [ kr. ] Driftsomkostninger - fjernvarmenet [ kr. ] Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] Brændsel - VEKS Fjernvarme ab VEKS [MWh] Samfundsøkonomisk marginalpris [kr./mwh] 127,20 125,73 125,66 126,50 126,53 128,35 129,94 130,04 131,72 133,47 132,93 134,66 136,43 137,79 139,23 140,74 142,01 143,07 144,84 145,47 145,47 Brændselsudgift [ kr. ] Forvridningstab [ kr. ] CO 2 omkostning [ kr. ] NO X, SO 2 og PM2,5 omkostning [ kr. ] Total projekt [ kr. ] ( ) Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] ( )

24 Side 24 BILAG 3 - SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER Selskabsøkonomiske omkostninger Nuværdi Projekt Investering i fjernvarmenet og stikledning [kr.] ( ) ( ) Drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet [kr.] ( ) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) Variabel produktion VEKS [MWh] Produktionspris VEKS variabel [kr./mwh] Produktionspris VEKS fast - 0 de første 5 år [kr./mwh] Variabel pris ab værk [kr.] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Afkoblingsafgift til gasselskab [kr.] ( ) ( ) Kompensationsbetaling [kr.] (26.638) (26.638) Værdi af energibesparelse [kr.] Varmesalg [MWh] Varmepris [kr./mwh] Indtægt for varmesalg [kr.] Nuværdi Selskabsøkonomisk overskud [kr.] ( ) ( ) Internal rate of return [%] 1,9%

25 Side 25 BILAG 4 BRUGERØKONOMISKE BEREGNINGER OMRÅDE 9.6 REFERENCE Nuværdi (kr) Variable omkostninger Naturgas [kr.] Total variable afgifter: [kr.] D&V Drift, fast [kr.] Drift, variabel [kr.] Total D&V: [kr.] Anslået investering i ny gasinstallation [kr.] Afdrag på investeringer v. ny kedel [kr.] Årlig omkostning til naturgas [kr.] Gennemsnitlig varmepris [kr/mwh] 745 Omkostning til naturgas, D&V, afdrag [kr.] PROJEKT Nuværdi (kr) Variable omkostninger: Varmeafgift, fjernvarme [kr.] Total variable afgifter: [kr.] Faste omkostninger Målerleje < 300 GJ [kr.] Målerleje > 300 GJ [kr.] Varmeafgift, fjernvarme [kr.] Total faste afgifter: [kr.] D&V Drift, fast [kr.] Drift, variabel [kr.] Total D&V: [kr.] Anslået investering i ny fjernvarmeinstallation [kr.] Afdrag på investeringer v. ny veksler [kr.] Årlig omkostning til fjernvarme [kr.] Gennemsnitlig varmepris [kr/mwh] 729 Omkostning til fjernvarme, D&V, afdrag [kr.] Brugerøkonomisk overskud [kr.] Brugerøkonomisk overskud [%] 9%

26 Side 26 BILAG 5 - BRUGERØKONOMISKE BEREGNINGER OMRÅDE 9.7 REFERENCE Nuværdi (kr) Variable omkostninger Naturgas [kr.] Total variable afgifter: [kr.] D&V Drift, fast [kr.] Drift, variabel [kr.] Total D&V: [kr.] Anslået investering i ny gasinstallation [kr.] Afdrag på investeringer v. ny kedel [kr.] Årlig omkostning til naturgas [kr.] Gennemsnitlig varmepris [kr/mwh] 745 Total - individuel naturgas [kr.] PROJEKT Nuværdi (kr) Variable omkostninger: Varmeafgift, fjernvarme [kr.] Total variable afgifter: [kr.] Faste omkostninger Målerleje < 300 GJ [kr.] Målerleje > 300 GJ [kr.] Varmeafgift, fjernvarme [kr.] Total faste afgifter: [kr.] D&V Drift, fast [kr.] Drift, variabel [kr.] Total D&V: [kr.] Anslået investering i ny fjernvarmeinstallation [kr.] Afdrag på investeringer v. ny veksler [kr.] Årlig omkostning til fjernvarme [kr.] Gennemsnitlig varmepris [kr/mwh] 720 Årlig omkostning til fjernvarme, D&V, afdrag [kr.] Brugerøkonomisk overskud [kr.] Brugerøkonomisk overskud [%] 10%

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune

Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Sammenfatning 1. Baggrund Gentofte Kommune var en af de første kommuner i Danmark til at se mulighederne for at udnytte overskudsvarmen fra de københavnske

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune PROJEKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 8.870 Vikingeparken, Hobro Mariagerfjord kommune Juni 0 7. juni 0 Sagsnr.: 00008 sjs@naturgas.dk Projektforslag ) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse

Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse Punkt 5. Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse 2015-061872 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at projekt for forsyning

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSOVERSIGT 5 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 6. 1.1 Resumé 6 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET 7 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 8

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSOVERSIGT 5 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 6. 1.1 Resumé 6 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET 7 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 8 Fjernvarmeprojekt for Humlebæk TRANSMISSIONSLEDNING OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 TILSLUTTET FJERNVARME September 2012 Udgivelsesdato Projekt : : 5. september 2012 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : :

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 3. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME LYSTRUP FJERNVARME Revision

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF EGEBJERG OG ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG

FJERNVARMEFORSYNING AF EGEBJERG OG ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG FEBRUAR 2017, REVISION 1 EGEBJERG NÆRVARME FJERNVARMEFORSYNING AF EGEBJERG OG ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere