LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune"

Transkript

1 Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 3. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME

2 LYSTRUP FJERNVARME Revision 2 Dato Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen (TIHL) Kontrolleret af BLY, NBL Godkendt af TIHL Beskrivelse Projektforslag iht. varmeforsyningsloven for konvertering fra individuel opvarmning til fjernvarme (Storparcel 4 i Lystrup/Elev efter lokalplan 402) Ref Rambøll Olof Palmes Alle 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 INDHOLD 1. Indledning Formål Baggrund for projektet Indstilling og det videre forløb 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning Forhold til varmeplanlægningen 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Forsyningsområde Tilslutning Udførelse Forsyningsområde Nettovarmebehov Tekniske anlæg 3 6. Tidsplan 4 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Berørte parter 4 9. Økonomiske konsekvenser for brugerne Forudsætninger Miljø- og energimæssige vurderinger Samfundsøkonomisk vurdering Selskabsøkonomisk vurdering Konklusion 7 BILAG Bilag 1 Forsyningsområder Bilag 2 Forudsætninger Fra VarmeplanAarhus Bilag 3 Øvrige Forudsætninger Bilag 4 Samfundsøkonomiske Beregninger Bilag 5 Selskabsøkonomiske Beregninger Bilag 6 Brugerøkonomiske Beregninger

4 1 1. INDLEDNING Lystrup Fjernvarme fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Elev (LP 402, Storparcel 4). Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af stikledninger og enkelte distributionsledninger til ovennævnte områder. Der findes hovedforsyningsledninger til området i dag. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af området ved hhv. fjernvarme baseret på central kraftvarme fra Varmeplan Aarhus (projektet) og individuel varmepumpe jord/vand (referencen). Området fremgår af bilag 1. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for individuelle opvarmningsform på ca. 7,1 mio kr. ekskl. moms (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af økonomien for Lystrup Fjernvarme. Disse beregninger viser et selskabsøkonomisk overskud set over beregningsperioden på 3,4 mio. kr.. Samtidig er der også regnet brugerøkonomi, som under de givne forudsætninger viser, at fjernvarme er billigere end individuel varmepumpe for den enkelte forbruger. Besparelsen ligger omkring 3500 kr./år, eksklusiv moms. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for, at tilkoble et nyt område til fjernvarmen i Lystrup, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer. 1.2 Baggrund for projektet Der er i lokalplanen fra 1990 angivet at områdets ønskes forsynet kollektiv og da en del af området nu skal bebygges, ønsker Lystrup Fjernvarme at undersøge mulighederne for et forsyne de nye bebyggelser; idet området ligger op af det nuværende fjernvarmeområde. 1.3 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Aarhus Kommune, jf. ovennævnte lovgivning, med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Etablering af ledningsnet til fjernvarme forsyning af Storparcel 4 i Elev

5 2 2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Lystrup Fjernvarme Hovmarken Lystrup Kontaktperson: Poul B. Skou Tlf: Vedrørende projektforslagets indhold kan varmeværkets rådgiver kontaktes: Rambøll Olof Palmes Alle Aarhus N Kontaktperson: Tina Hartun Nielsen Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 14/ om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven) og bekendtgørelse nr. 374 af 15/ om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). 3.1 Forhold til varmeplanlægningen De omfattede projektområder er i dag udlagt til kollektiv opvarmning, og da der ikke er naturgas i området er dette derved implicit udlagt til fjernvarme, derved ændres områdeafgrænsningen ikke. Vedrørende forholdet til lokalplaner og kommuneplaner henvises til pkt FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i strid med den øvrige lovgivning for området, herunder Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning. Det vurderes, at projektforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1. Der er ikke udført en vurdering efter lovgivningen i forbindelse med dette projektforslag, da det antages, at Aarhus Kommune udfører denne. 5. FORSYNINGSOMRÅDE Forsyningsområdet er for dette projekt Storparcel 4 i lokalplan 402 beliggende i Elev/Koldkilde. Se nedenstående illustration. 1 Lov nr. 316 af 5. maj 2004

6 3 5.1 Tilslutning Det antages i beregningerne at 50 % af bygninger bygges på samme tid; idet de har samme bygherre og at resten bliver udbygget jævnt de følgende 10 år. For så vidt angår konverteringerne bygger projektforslaget på den forudsætning, at der forudsættes en tilslutningsprocent til fjernvarme på 100 %. 5.2 Udførelse Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Forbrugeranlæg dimensioneres efter Lystrup Fjernvarmes til enhver tid gældende Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering. 5.3 Forsyningsområde Lystrup Fjernvarmes forsyningsområde udvides ved godkendelse af projektet. Lystrup Fjernvarme overtager forsyningspligten i takt med at forsyningsledningerne etableres. 5.4 Nettovarmebehov Varmebehovet er beregnet ud fra BR10 med oplysninger fra lokalplanen om bygningstype og areal. 5.5 Tekniske anlæg Der skal etableres fjernvarmeunit i de enkelte huse og samtidig skal der etableres ledningsnet til fjernvarme i området. Der er anlagt hoveddistributionsledninger til området.

7 4 6. TIDSPLAN Forbrugerne forventes tilkoblet fjernvarmen i takt med at udbygningen sker. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte bygninger vil så vidt muligt ske i arealer, der er offentligt ejet, og der forventes ikke at blive behov for ekspropriation af private arealer. 8. BERØRTE PARTER Der er ikke andre berørte parter end de omhandlede potentielle forbrugere.

8 5 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE I nedenstående tabel ses en oversigt over de økonomiske konsekvenser for de enkelte forbrugere inkl. anvendte forudsætninger for investering, varmebehov og brændselspriser. Brugerøkonomi Forudsætninger Opvarmet areal m² 92 Storparcel 4 Lån Periode år 20 Rente 4% Alle priser er eksklusive moms Reference Varmebehov MWh 6,5 Varmevirkningsgrad 305% Brændselsbehov MWh 2,12 Varmebetaling Brændselspris kr/kwh 1,20 I alt kr/år Abonnement kr/år 0 Drift og vedligehold kr/år Samlet varmeregning kr/år Reinvestering i varmeunit kr Årlig annuitet kr/år Samlet varmeregning kr/år incl moms Alternativ Varmebehov MWh 6,5 Varmebetaling Varmepris kr/mwh 430 Distributionstillæg kr/mwh 0 Transmissionstillæg kr/mwh 0 Varmebetaling kr/år 2786 Fast bidrag kr/m² 15,5 Fast bidrag kr/år 1426 Målerleje kr/år 975 Drift og vedligehold kr/år 0 Samlet varmeregning kr/år Investering i fjernvarmeunit Fjernvarmeinstallation kr Stikledning kr Tilkoblingsbidrag kr Installationsbidrag kr 0 Samlet investering kr Årlig annuitet kr/år Samlet varmeregning kr/år incl moms 8725 Besparelse eksklusiv moms 3502 incl moms 4378

9 6 10. FORUDSÆTNINGER Foruden forudsætningerne nævnt i ovenstående afsnit er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra Juni 2013, samt Finansministeriets udmeldte kalkulationsrente på 4 %. Der benyttes de forudsætninger der er udmeldt fra VarmeplanAarhus mht, emissioner, samfundsøkonomiske omkostninger, samt selskabsøkonomiske varmepriser. Disse er vedhæftet som bilag. Derudover vil der forefindes bilag vedr. udbygningstakter, varmebehov etc. Desuden vil detaljerede beregninger findes som bilag. 11. MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER Den miljø- og energimæssige vurdering opgør de samlede udledninger og ressourceforbrug i tons over planperiodens 20 år. Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O er omregnet til CO2- ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år Reference Fjernvarme Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton % SO2 ton % Nox ton % PM2,5 (partikler) kg 0,00 0,01-0,01- Mængden af CO2-ækvivalenter er større for individuelle opvarmninger, hvilket også indgår i de samfundsøkonomiske beregninger. 12. SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING Der er udført samfundsøkonomiske beregninger af omkostningerne ved hhv. fjernvarme baseret på central kraftvarme og individuel opvarmning med varmepumpe. De samfundsøkonomiske beregninger bygger de udmeldte samfundsøkonomiske priser fra VarmeplanAarhus som bygger på Energistyrelsens vejledning til samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet fra juli 2012 samt appendiks hertil med forudsætninger fra juni Der er foretaget en samfundsøkonomisk beregning som viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmeforsyning i forhold til individuelle varmepumpeløsninger. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2013 priser) Enhed Reference Fjernvarme Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 1,5 1,8-0,3 Drift og vedligehold Mio. kr. 1,8 0,1 1,7 Kapitalomkostninger Mio. kr. 7,3 1,5 5,8 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,1 0,2-0,1 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,1 0,0 0,1 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,3-0,2-0,1 I alt Mio. kr. 10,4 3,3 7,1 68%

10 7 13. SELSKABSØKONOMISK VURDERING I dette afsnit belyses de selskabsøkonomiske konsekvenser ved at udvide forsyningsområdet til storparcel 4. Som det fremgår, vil der være et selskabsøkonomisk overskud på ca. 3,4 mio ekskl. moms (nutidsværdi over 20 år). Et selskabsøkonomisk overskud vil komme varmeforbrugerne til gode i form af lavere varmepriser, jf. hvile-i-sig-selv princippet. Nedenstående graf viser Lystrup fjernvarmes likviditetsvirkning efter tilkobling af Storparcel KONKLUSION Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger der viste et positivt resultat, samtidig med at fjernvarmeløsningen giver betydelige brugerøkonomiske besparelser, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Aarhus Kommune.

11 BILAG 1 FORSYNINGSOMRÅDER 8

12 9

13 BILAG 2 FORUDSÆTNINGER FRA VARMEPLANAARHUS 10

14 VPA-forudsætninger, december 2012 revideret januar2014 Bilag 1: Samfundsøkonomi. (Variable omkostninger, afgifter og miljøparametre for varme leveret ab transmissionsanlæg) Omkostninger er i 2011-kroner Varme omk. Kr./GJ 23,57 23,14 23,78 59,28 57,76 59,41 58,08 57,45 62,53 60,92 59,16 Afgifter Kr./GJ 53,61 54,69 55,53 19,73 22,00 23,74 25,23 27,17 27,17 27,16 27,16 I alt CO 2 -ækv. kg/gj 37,67 38,74 39,08-15,84-15,18-12,03-9,86-8,54-6,20-6,70-7,09 NO X g/gj 36,98 37,95 38,70 75,08 75,61 79,18 82,16 83,76 86,38 85,17 85,82 SO 2 g/gj 2,13 2,30 2,29 25,14 25,69 26,83 28,20 28,42 29,58 29,55 29,13 PM 2,5 g/gj 1,08 1,07 1,13 2,73 2,72 2,72 2,71 2,70 2,70 2,69 2, Varme omk. Kr./GJ 66,09 64,51 62,15 61,05 59,66 58,29 57,56 56,74 53,22 53,91 50,76 51,41 Afgifter Kr./GJ 27,15 27,15 27,14 27,13 27,13 27,12 27,12 27,12 27,12 27,12 27,12 27,65 I alt CO 2 -ækv. kg/gj -3,65-3,76-3,25-3,34-3,22-3,53-4,01-4,01-4,01-4,01-4,01-4,01 NO X g/gj 87,90 86,99 86,29 85,17 84,48 83,25 82,71 82,71 82,71 82,71 82,71 82,71 SO 2 g/gj 30,90 31,99 32,06 32,03 32,14 31,98 32,16 32,16 32,16 32,16 32,16 32,16 PM 2,5 g/gj 2,69 2,68 2,68 2,67 2,67 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66

15 VPA-forudsætninger, december 2012 revideret januar 2014 Bilag 2: Selskabsøkonomi for varme leveret til nabobyerne (Samlede omkostninger for varme leveret ab transmissionsanlæg) Omkostninger er i 2011-kroner Varme omk. Kr./GJ 105,36 105,62 104,70 107,82 108,94 111,24 112,25 114,75 119,93 119,28 118, Varme omk. Kr./GJ 120,11 119,13 118,40 118,04 117,57 117,11 116,83 112,97 111,97 112,29 111,18 112,11

16 VPA-forudsætninger, december 2012 revideret januar 2014 Bilag 3: Selskabsøkonomi for varme leveret i Aarhus Kommune Variable omkostninger for varme leveret ab transmissionsanlæg Variable omkostninger er i 2011-kroner Variable omk. Kr./GJ 81,30 80,44 79,53 79,00 79,87 81,41 82,05 83,82 87,61 87,15 86, Variable omk. Kr./GJ 87,77 86,99 86,37 85,85 85,86 85,52 84,47 80,61 79,60 79,92 78,82 79,75 Faste omkostninger for varmeværker i Aarhus Kommune Faste omkostninger er i mio kroner Løgten Mio.Kr. 2,500 2,610 2,584 2,928 2,923 2,967 2,971 3,014 3,126 3,089 3,050 Skødstrup Mio.Kr. 2,600 2,857 2,830 3,207 3,203 3,282 3,288 3,337 3,463 3,423 3,382 Lystrup Mio.Kr. 9,000 10,061 9,978 11,329 11,333 11,561 11,603 11,796 12,261 12,140 12,016 Vejlby Mio.Kr. 2,400 2,421 2,390 2,702 2,691 2,783 2,845 3,017 3,235 3,200 3,165 Tranbjerg Mio.Kr. 6,200 6,587 6,510 7,365 7,341 7,439 7,438 7,531 7,808 7,710 7,611 Malling Mio.Kr. 2,900 3,066 3,032 3,433 3,424 3,548 3,570 3,620 3,757 3,714 3,671 Rundhøj Mio.Kr. 1,300 1,279 1,261 1,424 1,417 1,433 1,430 1,445 1,500 1,483 1,465 Holme-Lundshøj Mio.Kr. 5,600 5,503 5,426 6,126 6,091 6,159 6,143 6,206 6,440 6,367 6,291 AVA, Varme Mio.Kr. 243, , , , , , , , , , ,912

17 Løgten Mio.Kr. 3,068 3,107 3,412 3,381 3,361 3,328 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 Skødstrup Mio.Kr. 3,403 3,354 3,313 3,282 3,248 3,215 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 Lystrup Mio.Kr. 12,113 12,911 12,780 12,688 12,585 12,483 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 Vejlby Mio.Kr. 3,188 3,146 3,111 3,085 3,057 3,028 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 Tranbjerg Mio.Kr. 7,651 7,535 7,435 7,358 7,275 7,192 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121 Malling Mio.Kr. 3,747 3,695 3,759 3,725 3,689 3,653 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 Rundhøj Mio.Kr. 1,475 1,454 1,437 1,423 1,409 1,395 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 Holme-Lundshøj Mio.Kr. 6,331 6,242 6,166 6,109 6,047 5,985 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 AVA, Varme Mio.Kr. 298, , , , , , , , , , , ,197

18 11 fdfdsfdsf BILAG 3 ØVRIGE FORUDSÆTNINGER

19 ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt Projektforslag Rambøll Kunde Lystrup Fjernvarme Olof Palmes Allé 22 Notat nr. 1 DK-8200 Aarhus N Ref. nr. Dato T Til F Fra Tina Hartun Nielsen Kopi til Forudsætningsnotat Version A Udarbejdet af: TIHL Kontrolleret af: NBL Godkendt af: TIHL Dette notat indeholder beregningsforudsætningerne for nærværende projekt/projektforslag, efter bekendtgørelse nr. 374 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 1 Reference 1.1 Individuelle Nr Anlægstype Stk varmebehov Brændsel Boligareal Investeringer D&V fast D&V variabel MWh/stk m2/enhed kr./enhed kr./enhed kr./gj 3 Storparcel El villa Kollektive anlæg Nr Anlægstype Brændsel CM-Værdi Total Virknings grad 13 VPÅ VPÅ mix 100% 20 Forsyningsledninger 21 Distribution+stik 22 Fjv. Units Investe ringer** mio. kr. D&V fast mio. kr. c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \storparcel4_ref.xlsmforudsætninger af 2

20 ENERGI 2. Alternativ 2.1 Individuelle - konvertering Udbygningstakt Nr Anlægstype Storparcel 4 50% 10% 10% 10% 10% 10% 0% Nr Anlægstype Stikledning Distributio nsnet m m 3 Storparcel ,6 Nr Anlægstype Stikledning Distributio Fjv unit nsnet incl måler kr./m kr./m kr. 3 Storparcel Total 1, Kollektive Varmeproduktion Varmeproduktion VPÅ Forsyningsledninger Distribution+stik Varmeproduktion Varmetab Nr Anlægstype Brændsel CM-Værdi Total Virknings grad Investe ringer** D&V fast D&V variabel mio. kr. mio. kr. kr./gj 13 VPÅ Kul6,2%halm 100% 0,00 0,00 20 Forsyningsledninger 0,00 0,00 0,00 21 Distribution+stik 1,14 0,00 5,00 22 Fjv. Units 0,51 0,00 5,00 3 Økonomi 3.1 Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttes Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Ens juni 2013 Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 2013 Beregningsperioden er Levetid for komponenter sættes til: Anlæg Ledninger 20 år 30 år c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \storparcel4_ref.xlsmforudsætninger af 2

21 12 fddsfdsfds BILAG 4 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

22 03 Page 1 of 2 Lystrup Fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Storparcel 4 Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2013-priser 03 Projektforslag Nuværdiberegninger er fra 2014 til 2033 Reference index samf 1,000 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 Ens juni 2013 index selsk 1,000 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 19 El villa 3,50% PrisgrundlagEns juni 2013 Anlægsnummer 3 Storparcel 4 20 Levetid inve 20 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets 0 0: Uvægtet/ 0 Varmeproduktion TJ Cm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Totalvirkningsgrader 90,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% 305,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Brændværdi GJ/MWh 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0,00 77,08 72,80 75,25 73,55 65,33 59,75 56,63 50,45 51,91 53,07 43,80 44,18 42,94 43,29 43,04 43,96 45,30 45,30 45,30 45,30 CH4-emission Kg/TJ 3 0,00 40,22 37,89 35,87 36,07 34,44 32,66 25,29 23,14 24,75 25,84 27,05 28,82 30,50 32,24 33,71 35,32 37,26 37,26 37,26 37,26 N2O-emission Kg/TJ 4 0,00 1,31 1,25 1,22 1,20 1,10 1,01 0,97 0,88 0,90 0,90 0,82 0,82 0,83 0,83 0,83 0,85 0,86 0,86 0,86 0,86 SO2-emission Kg/TJ 5 0,00 61,31 62,43 48,28 46,60 43,45 39,66 38,97 35,76 35,82 36,93 32,04 29,01 28,76 28,78 28,42 28,82 28,28 28,28 28,28 28,28 NOx-emission Kg/TJ 6 0,00 117,22 115,98 113,64 112,40 103,24 95,66 91,81 84,90 88,44 86,90 81,46 84,19 86,44 89,81 91,94 95,53 97,16 97,16 97,16 97,16 PM2,5-emission Kg/TJ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissionsberegninger elforbrug CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 277,49 262,08 270,90 264,77 235,19 215,12 203,86 181,62 186,86 191,05 157,67 159,04 154,58 155,84 154,93 158,27 163,07 163,07 163,07 163,07 CH4-emission Kg/GWh 15,80 144,81 136,40 129,12 129,84 124,00 117,57 91,04 83,30 89,11 93,02 97,38 103,76 109,80 116,05 121,36 127,16 134,14 134,14 134,14 134,14 N2O-emission Kg/GWh 7,90 4,71 4,50 4,41 4,33 3,94 3,64 3,49 3,18 3,22 3,24 2,94 2,94 2,97 2,99 3,01 3,05 3,09 3,09 3,09 3,09 SO2-emission Kg/GWh 386,00 220,71 224,75 173,80 167,74 156,42 142,77 140,29 128,75 128,95 132,94 115,33 104,44 103,52 103,62 102,32 103,76 101,82 101,82 101,82 101,82 NOx-emission Kg/GWh 665,00 422,00 417,53 409,09 404,65 371,65 344,36 330,51 305,64 318,38 312,85 293,27 303,07 311,19 323,32 330,98 343,90 349,79 349,79 349,79 349,79 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 104,81 124,27 143,28 161,85 179,98 199,89 219,80 227,13 234,45 241,78 249,11 256,43 263,76 271,09 278,41 285,74 293,07 300,39 307,72 315,05 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0128 0,0 3,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0128 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1, ,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 383,02 361,71 349,05 368,31 356,38 373,97 384,55 339,73 360,97 383,77 320,50 341,46 369,72 385,73 404,89 424,04 437,05 451,55 492,92 492,41 Nord Pool - forbrug Kr./MWh forbruger 609,66 588,70 572,41 595,66 581,00 602,51 615,11 567,25 593,52 622,83 544,33 571,80 608,89 628,80 651,75 678,93 695,34 714,30 766,53 766,13 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselspris kr/gj br El villa 197,6 169,4 163,5 159,0 165,5 161,4 167,4 170,9 157,6 164,9 173,0 151,2 158,8 169,1 174,7 181,0 188,6 193,2 198,4 212,9 212,8 Afgifter (Energi) kr/gj br El villa 144,37 145,21 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 Afgifter (CO2) kr/gj br El villa 26,80 17,88 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br El villa 14,01 29,04 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br El villa 14,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 50,03 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 0,90 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \storparcel4_ref.xlsm :09

23 03 Page 2 of 2 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ Brændsel total TJ Brændsel total MWh Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages e PM2,5-emission Kg medtages e CO2-ækvivalente emissioner Ton Emissionsberegninger elforbrug CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0, NOx-emission Kg 0, PM2,5-emission Kg 0, CO2-ækvivalente emissioner Ton 0, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 6,5 0,0 3,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr -0,2 0,4564 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1-0,1-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 1,3 El villa 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Køb af el Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NOx Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM2,5 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Mio kr 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgifter Mio kr 1,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 1,5 Varmepris 0,00 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt Mio kr 6,2 117,0% 7,3 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts Mio kr 1,3 117,0% 1,5 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,1 100,0% 0,1 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf Mio kr 0,1 117,0% 0,1 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 1,5 117,0% 1,8 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 1,4-20,0% -0,3 I alt Mio kr 10,4 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \storparcel4_ref.xlsm :09

24 13 Page 1 of 6 Lystrup Fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: VPÅ Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2013-priser13 Projektforslag Nuværdiberegninger er fra 2014 til 2033 Alternativ 1 index samf 1,000 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 Ens juni 2013 index selsk 1,000 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 5 Kul6,2%halm 3,50% PrisgrundlagEns juni 2013 Anlægsnummer 13 VPÅ 20 Levetid inve 20 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets 0 0: Uvægtet/ 0 Varmeproduktion TJ Cm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Totalvirkningsgrader 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Brændværdi GJ/Ton 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 87,80 38,74 39,08-15,84-15,18-12,03-9,86-8,54-6,20-6,70-7,09-3,65-3,76-3,25-3,34-3,22-3,53-4,01-4,01-4,01-4,01 CH4-emission Kg/TJ 3 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2O-emission Kg/TJ 4 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO2-emission Kg/TJ 5 10,00 2,30 2,29 25,14 25,69 26,83 28,30 28,42 29,58 29,55 29,13 30,90 31,99 32,06 32,03 32,14 31,98 32,16 32,16 32,16 32,16 NOx-emission Kg/TJ 6 30,00 37,95 38,70 75,08 75,61 79,18 82,16 83,76 86,38 85,17 85,82 87,90 86,99 86,29 85,17 84,48 83,25 82,71 82,71 82,71 82,71 PM2,5-emission Kg/TJ 7 2,10 1,07 1,13 2,73 2,72 2,72 2,71 2,70 2,70 2,69 2,69 2,69 2,68 2,68 2,67 2,67 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 258,06 243,73 251,94 246,24 218,73 200,06 189,59 168,91 173,78 177,68 146,64 147,90 143,76 144,93 144,08 147,19 151,65 151,65 151,65 151,65 CH4-emission Kg/GWh 15,80 134,67 126,86 120,08 120,75 115,32 109,34 84,67 77,47 82,87 86,50 90,57 96,50 102,12 107,93 112,86 118,25 124,75 124,75 124,75 124,75 N2O-emission Kg/GWh 7,90 4,38 4,19 4,10 4,03 3,67 3,39 3,25 2,96 3,00 3,01 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 2,83 2,87 2,87 2,87 2,87 SO2-emission Kg/GWh 386,00 205,26 209,02 161,64 156,00 145,47 132,78 130,47 119,74 119,92 123,63 107,26 97,13 96,27 96,37 95,15 96,50 94,69 94,69 94,69 94,69 NOx-emission Kg/GWh 665,00 392,46 388,30 380,45 376,33 345,63 320,25 307,37 284,24 296,09 290,95 272,74 281,86 289,41 300,69 307,81 319,83 325,31 325,31 325,31 325,31 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 79,90 94,73 109,23 123,38 137,20 152,38 167,56 173,14 178,73 184,31 189,90 195,49 201,07 206,66 212,24 217,83 223,41 229,00 234,58 240,17 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0128 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0128 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 383,02 361,71 349,05 368,31 356,38 373,97 384,55 339,73 360,97 383,77 320,50 341,46 369,72 385,73 404,89 424,04 437,05 451,55 492,92 492,41 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 587,67 566,71 550,41 573,67 559,01 580,52 593,12 545,25 571,52 600,84 522,34 549,80 586,89 606,80 629,75 656,93 673,35 692,30 744,54 744,14 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 10,2 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0 7,9 7,7 7,5 7,4 7,2 7,1 6,9 6,8 6,7 6,5 6,4 6,3 6,1 Brændselspris kr/gj br Kul6,2%hal 25,2 23,14 23,78 59,28 57,76 59,41 59,41 58,08 57,45 62,53 60,92 59,16 66,09 64,51 62,15 61,05 59,66 58,29 57,56 56,74 53,22 Afgifter (Energi) kr/gj br Kul6,2%hal 54,30 54,69 55,53 19,73 22,00 23,74 23,74 25,23 27,17 27,17 27,16 27,16 27,15 27,15 27,14 27,13 27,13 27,12 27,12 27,12 27,12 Afgifter (CO2) kr/gj br Kul6,2%hal 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Kul6,2%hal 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Kul6,2%hal 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \storparcel4_alt.xlsm :10

25 13 Page 2 of 6 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ Brændsel total TJ Brændsel total Ton Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages e PM2,5-emission Kg medtages e CO2-ækvivalente emissioner Ton Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0, NOx-emission Kg 0, PM2,5-emission Kg 0, CO2-ækvivalente emissioner Ton 0, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 1,5 Kul6,2%hal 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Salg af el Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NOx Mio kr 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM2,5 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Mio kr 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgifter Mio kr 0,8 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 0,0 Varmepris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts Mio kr 1,5 117,0% 1,8 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,2 100,0% 0,2 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf Mio kr 0,0 117,0% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,8-20,0% -0,2 I alt Mio kr 1,8 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \storparcel4_alt.xlsm :10

26 d1 Page 3 of 6 Lystrup Fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Distribution+stik Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2013-priser d1 Projektforslag Nuværdiberegninger er fra 2014 til 2033 Alternativ 1 index samf 1,000 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 Ens juni 2013 index selsk 1,000 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 1 Intet 3,50% PrisgrundlagEns juni 2013 Anlægsnummer 21 Distribution+stik 20 Levetid inve 30 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets 0 0: Uvægtet/ 0 Varmeproduktion TJ Cm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Totalvirkningsgrader 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Brændværdi GJ/Ton ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CH4-emission Kg/TJ 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2O-emission Kg/TJ 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO2-emission Kg/TJ 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOx-emission Kg/TJ 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PM2,5-emission Kg/TJ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 258,06 243,73 251,94 246,24 218,73 200,06 189,59 168,91 173,78 177,68 146,64 147,90 143,76 144,93 144,08 147,19 151,65 151,65 151,65 151,65 CH4-emission Kg/GWh 15,80 134,67 126,86 120,08 120,75 115,32 109,34 84,67 77,47 82,87 86,50 90,57 96,50 102,12 107,93 112,86 118,25 124,75 124,75 124,75 124,75 N2O-emission Kg/GWh 7,90 4,38 4,19 4,10 4,03 3,67 3,39 3,25 2,96 3,00 3,01 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 2,83 2,87 2,87 2,87 2,87 SO2-emission Kg/GWh 386,00 205,26 209,02 161,64 156,00 145,47 132,78 130,47 119,74 119,92 123,63 107,26 97,13 96,27 96,37 95,15 96,50 94,69 94,69 94,69 94,69 NOx-emission Kg/GWh 665,00 392,46 388,30 380,45 376,33 345,63 320,25 307,37 284,24 296,09 290,95 272,74 281,86 289,41 300,69 307,81 319,83 325,31 325,31 325,31 325,31 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 79,90 94,73 109,23 123,38 137,20 152,38 167,56 173,14 178,73 184,31 189,90 195,49 201,07 206,66 212,24 217,83 223,41 229,00 234,58 240,17 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0128 0,0 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0128 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1,0128 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 383,02 361,71 349,05 368,31 356,38 373,97 384,55 339,73 360,97 383,77 320,50 341,46 369,72 385,73 404,89 424,04 437,05 451,55 492,92 492,41 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 587,67 566,71 550,41 573,67 559,01 580,52 593,12 545,25 571,52 600,84 522,34 549,80 586,89 606,80 629,75 656,93 673,35 692,30 744,54 744,14 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselspris kr/gj br Intet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgifter (Energi) kr/gj br Intet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (CO2) kr/gj br Intet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Intet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Intet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 50,03 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \storparcel4_alt.xlsm d :10

27 d1 Page 4 of 6 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ Brændsel total TJ Brændsel total Ton Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages e PM2,5-emission Kg medtages e CO2-ækvivalente emissioner Ton Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0, NOx-emission Kg 0, PM2,5-emission Kg 0, CO2-ækvivalente emissioner Ton 0, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 1,1 0,0 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr -0,2 0, ,0-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 0,0 Intet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Salg af el Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NOx Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM2,5 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgifter Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 0,0 Varmepris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt Mio kr 0,9 117,0% 1,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf Mio kr 0,0 117,0% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,0-20,0% 0,0 I alt Mio kr 1,0 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \storparcel4_alt.xlsm d :10

28 fjv Page 5 of 6 Lystrup Fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Fjv. units++ Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2013-priserfjv Projektforslag Nuværdiberegninger er fra 2014 til 2033 Alternativ 1 index samf 1,000 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 Ens juni 2013 index selsk 1,000 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 1 Intet Nominel ren 3,50% PrisgrundlagEns juni 2013 Anlægsnummer 22 Fjv. units++ Låns løbetid 20 Levetid inve 30 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Lånetype 0 0: Uvægtet/ 0 Varmeproduktion TJ Cm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Totalvirkningsgrader 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Brændværdi GJ/Ton ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CH4-emission Kg/TJ 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2O-emission Kg/TJ 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO2-emission Kg/TJ 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOx-emission Kg/TJ 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PM2,5-emission Kg/TJ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 319,51 258,06 243,73 251,94 246,24 218,73 200,06 189,59 168,91 173,78 177,68 146,64 147,90 143,76 144,93 144,08 147,19 151,65 151,65 151,65 151,65 CH4-emission Kg/GWh 15,80 136,20 134,67 126,86 120,08 120,75 115,32 109,34 84,67 77,47 82,87 86,50 90,57 96,50 102,12 107,93 112,86 118,25 124,75 124,75 124,75 124,75 N2O-emission Kg/GWh 7,90 4,79 4,38 4,19 4,10 4,03 3,67 3,39 3,25 2,96 3,00 3,01 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 2,83 2,87 2,87 2,87 2,87 SO2-emission Kg/GWh 386,00 196,04 205,26 209,02 161,64 156,00 145,47 132,78 130,47 119,74 119,92 123,63 107,26 97,13 96,27 96,37 95,15 96,50 94,69 94,69 94,69 94,69 NOx-emission Kg/GWh 665,00 410,07 392,46 388,30 380,45 376,33 345,63 320,25 307,37 284,24 296,09 290,95 272,74 281,86 289,41 300,69 307,81 319,83 325,31 325,31 325,31 325,31 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 64,09 79,90 94,73 109,23 123,38 137,20 152,38 167,56 173,14 178,73 184,31 189,90 195,49 201,07 206,66 212,24 217,83 223,41 229,00 234,58 240,17 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0128 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0128 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1,0128 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 376,35 383,02 361,71 349,05 368,31 356,38 373,97 384,55 339,73 360,97 383,77 320,50 341,46 369,72 385,73 404,89 424,04 437,05 451,55 492,92 492,41 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 575,62 587,67 566,71 550,41 573,67 559,01 580,52 593,12 545,25 571,52 600,84 522,34 549,80 586,89 606,80 629,75 656,93 673,35 692,30 744,54 744,14 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselspris kr/gj br Intet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgifter (Energi) kr/gj br Intet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (CO2) kr/gj br Intet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Intet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Intet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 50,40 50,03 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 13,00 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \storparcel4_alt.xlsm fjv :10

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF FLINTHØJ NR 8, MATR 16AK + 16AL LYSTRUP BY, ELSTED. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF FLINTHØJ NR 8, MATR 16AK + 16AL LYSTRUP BY, ELSTED. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 7. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF FLINTHØJ NR 8, MATR 16AK + 16AL LYSTRUP BY, ELSTED LYSTRUP FJERNVARME Revision 1

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD Til Horsens Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 217 Revideret september 217 FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.7.B17 PROVSTLUND NORD FJERNVARME HORSENS HR.7.B17 PROVSTLUND

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2017 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 304 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2014 BOV SKOLE PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF BOV SKOLE TIL FJERNVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2014 BOV SKOLE PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF BOV SKOLE TIL FJERNVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2014 BOV SKOLE PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF BOV SKOLE TIL FJERNVARME BOV SKOLE Revision 1 Dato 2014-06-24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 6 STØVRING KRAFTVARME VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 3 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. 11. august 2016 PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. 11. august 2016 PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato. august PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC-ANLÆG MED FORGASSER KEDEL Revision D Dato

Læs mere

Fjernvarme Horsens 19. September 2016 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF 6 MINDRE LOKALPLANOMRÅDER I HORSENS BY

Fjernvarme Horsens 19. September 2016 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF 6 MINDRE LOKALPLANOMRÅDER I HORSENS BY Fjernvarme Horsens 19. September 2016 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF 6 MINDRE LOKALPLANOMRÅDER I HORSENS BY Version 2A Dato 2015-04-22 Udarbejdet af Jane Moustgaard Kontrolleret af Tina Hartun

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME Revision Dato 2014-10-20

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 50 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL

PROJEKTFORSLAG 50 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL DIN Forsyning A/S. marts 216 PROJEKTFORSLAG 5 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL 5 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL Revision 3 Dato 216-3- Udarbejdet af Niels Beck-Larsen/ Tina Hartun Nielsen Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR UDVI- DELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN

PROJEKTFORSLAG FOR UDVI- DELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN Gråsten Varme A/S November 25 PROJEKTFORSLAG FOR UDVI- DELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN PROJEKTFORSLAG FOR UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN Revision 3 Dato 25-4-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Maj 2017 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Revision 2 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Januar 2016 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Revision 1 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015 Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk AARS FJERNVARME Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk Maj 2015 Projektet er udført for Aars Fjernvarme A.m.b.a. af AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Telefon

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Projektforslag: Boligområde, Skærbæk Øst Del af lokalplan 284, Fredericia

Projektforslag: Boligområde, Skærbæk Øst Del af lokalplan 284, Fredericia Projektforslag: Boligområde, Skærbæk Øst Del af lokalplan 284, Fredericia Fjernvarmeforsyning til nyudstykning af 6 parceller April 2013 Projektforslag: Boligområde, Skærbæk Øst Del af lokalplan 284, Fredericia

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere