ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА"

Transkript

1 ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године

2 На основу чл. 39. и 6. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр.24/202, 4/205 и 68/205 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл.гласник РС бр. 86/205), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број JН 27/207 број 3-53/389- од г и Решења о образовању комисије за јавну набавку 3-53/ од г., припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара гуме за тешка и лака возила Конкурсна документација садржи: ЈН 27/207 Поглавље I II III IV V VI VII VIII Назив поглавља Општи подаци о јавној набавци Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова Критеријум за доделу уговора Обрасци који чине саставни део понуде Модел уговора Упутство понуђачима како да сачине понуду Модел меничног овлашћења

3 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ. Подаци о наручиоцу Наручилац: Институт за ратарство и повртарство Адреса: Максима Горког 30 Интернет страница: ПИБ: ; Матични број: ; 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Законом о облигационим односима. 3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке ЈН 27/207 су добра: ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА 4. Процењена вредност јавне набавке Вредност јавне набавке процењена је у складу са чланом 65. Закона о јавним набавкама и обухвата све трошкове које понуђач сноси око испоруке предмета јавне набавке. 5. Циљ поступка Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка Није у питању резервисана јавна набавке. 7. Контакт (лице или служба) Милка Петровић 8. Рокови Подношење понуда је до : године до 8,00, сати Отварање понуда године у 9,00 сати. Место отварања понуда : Институт за ратарство и повртарство, Максима Горког 30, Нови Сад

4 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке JН 27/207 су добра гуме за тешка и лака возила Ознака из општег речника набавке: гуме за тешка и лака возила 2. Партије Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

5 II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. TАБЕЛА Р.Б. Димензије Опис Намена Тражени квалитет Јединица мере 45/80 R3 летње Путничко возило Tigar 2 45/80 R3 зимске Путничко возило Tigar 3 65/70 R3 летње Путничко возило Tigar 4 65/70 R3 зимске Путничко возило Tigar 5 75/70 R3 зимске Путничко возило Tigar /70 R3 летње Путничко возило Tigar 7 65/60 R4 летње Путничко возило Tigar 8 65/60 R4 зимске Путничко возило Tigar 9 65/70 R4 летње Путничко возило Tigar 0 65/70 R4 зимске Путничко возило Tigar 65/80 R4 летње Путничко возило Tigar 2 65/80 R4 зимске Путничко возило Tigar 3 75/70 R4 летње Путничко возило Tigar /70 R4 зимске Путничко возило Tigar /80 R4 летње Путничко возило Tigar 6 75/80 R4 зимске Путничко возило Tigar 7 85/60 R4 летње Путничко возило Tigar /60 R4 зимске Путничко возило Tigar /65 R4 летње Путничко возило Tigar /65 R4 зимске Путничко возило Tigar /55 R5 летње Путничко возило Tigar 22 85/55 R5 зимске Путничко возило Tigar 23 85/65 R5 летње Путничко возило Tigar /65 R5 зимске Путничко возило Tigar /55 R5 летње Путничко возило Tigar /55 R5 зимске Путничко возило Tigar /75 R6 крампонке Путничко возило Tigar 28 85/75 R6 летње Путничко возило Tigar 29 85/75 R6 M+S Путничко возило Tigar 30 95/55 R6 летње Путничко возило Tigar /55 R6 зимске Путничко возило Tigar /60 R6 летње /60 R6 зимске Peugeot 407 Peugeot 407 Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Коли чина 2 2 Страна5 од 45

6 34 205/55 R6 летње /55 R6 зимске 36 25/65 R6 летње, 4x /65 R6 зимске, 4x /40 R /40 R9 летње, носивост 800кг, premium квалитет зимске, носивост 800кг, premium квалитет Dacia Sandero Dacia Sandero Dacia Duster Dacia Duster Mercedes S320 Mercedes S320 Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop платана kosačica Trayal SAMPO 2035, KOMPAKTOR 4.5/ платана LEMKEN, MULTITILER IMT ,50-6 VODILJA 8 платана MASSEY IMT платана IMT VODILJA 8 платана IMT /80-2 IMT VODILJA 8 платана платана IMT 577 IMT 539, Систем за наводњавање Valmont платана MASSEY платана IMT / платана Сетвоспремач 2,m 8 платана, 0 PR, СЕЈАЛИЦА /0 N AMAZONE 6 платана, max СЕЈАЛИЦА /80-5 load 750 kg MONOSEM Једноосовинска приколица, Тањирача платана DRAVA 5m, ZMAJ - 42 Цистерна за воду платана TEA платана DDK / платана ПЛУГ Pottinger /75-5,3 2 платана TEHNOSTROJ, ПЛУГ Pottinger-5, TANJIRAČA TARA 3 m, Ваљак MAJEVICA платана Чупач метлица Страна6 од 45

7 BOURGOIN 6 2.5/ платана FLIEGEL /65-8 (BALONKA) / / / платана, 6PR43AB ZMAJ I FLIEGL, FLIEGL FOX DK платана, 0 PR, 02A8 ПЛУГ KUHN-4 4 платана, 32A8, 02A8 ПЛУГ KUHN-6 4 платана, 49A6/43A8 Тањирача KUHN TRELLEBORG x00 2 платана Шпартач Trayal x80x5 IND 2 платана DŽERMINATOR Trayal TFG 36, TARUP IND 4 платана MASTER CUT 69 8x7-8 IND 4 платана TFG 36, Pobeda IND 8 платана 7 560x65- IND 4 платана 72 50/75-8/4.33 IND Пуна гума 73 6 x 6-8/4.33 Пуна гума 74 8 x 7-8/4.33 Пуна гума 75 80/70-8/4.33 Пуна гума /50-0/6.50 Пуна гума /75-0/6.50 Пуна гума бела 78 80/ Пуна гума бела /55-7, x предње, tubeless twin44 задње, tubeless slope gripper 4 INDOS, SETVOSPREMAČ 6m, HEDER KOLICA I INDOS, Pobeda, HEDER KOLICA II Daewoo + TFG 320, за рад у две смене стандард квалитет TFG 320, за рад у две смене стандард квалитет EFG 320, за рад у две смене стандард квалитет EFG 36, за рад у две смене стандард квалитет EFG 36, EFG 320, за рад у две смене стандард квалитет виљушкар, за рад у две смене стандард квалитет виљушкар, за рад у две смене стандард квалитет комбајн wintersteiger комбајн wintersteiger Trayal Solideal Solideal Solideal Solideal Solideal Solideal Solideal Trelleborg Trelleborg /2 грађевинска колица Trayal Укупна вредност добара из ове табеле ће бити предмет оцењивања приспелих понуда применом критеријума "најнижа понуђена цена" као и оцењивања прихватљивости понуде у смислу упоређивања са процењеном вредношћу јавне набавке јер ова табела садржи спецификацију гума на основу које је Наручилац одредио процењену вредност ове јавне набавке и у складу са њом обезбедио одређени износ средстава у финансијском плану. Датум М. П. Понуђач Страна7 од 45

8 TАБЕЛА 2 Тражени квалитет Једин ица мере Р.Б. Димензије Опис Намена погонске, Max load 350kg, xr20 Kormoran 6940 lbs, 25 psi Аутобус Sanos управљачке, Max load 2 xr20 Kormoran 350kg, 6940 lbs, 25 psi Аутобус Sanos 3 xr22.5 Аутобус Sanos Kormoran управљачке, Max load 4 xr22.5 Kormoran 350kg, 6940 lbs, 25 psi Аутобус Sanos 5 85 R4 C Приколица Zastava Tigar 6 85/75 R6 C летње Комби Iveco Tigar 7 85/75 R6 C зимске Комби Iveco Tigar погонске, Max load 50, Камион Renault 8 25/75 R6 C Tigar 2540 lbs Mascott управљачке, Max load Камион Renault 9 25/75 R6 C Tigar 50, 2540 lbs Mascott Max load 350kg, 6940 lbs, 0 235/75 R7.5 Kormoran 25 psi Плато приколица погонске, Max load 350kg, 295/80 R22.5 Kormoran 6940 lbs, 25 psi Аутобус Iveco управљачке, Max load 2 295/80 R22.5 Kormoran 350kg, 6940 lbs, 25 psi Аутобус Iveco погонске, Max load 350kg, Камион Renault 3 305/70 R22.5 Good Year 6940 lbs, 25 psi Midlum управљачке, Max load Камион Renault 4 305/70 R22.5 Good Year 350kg, 6940 lbs, 25 psi Midlum Max load 350kg, 6940 lbs, Сандучар 5 385/65 R22.5 Kormoran 25 psi приколица платана Bridgestone, IHC Kleber, платана ZMAJ платана, Tractor type IHC R34 44A8, 4B 20 28L R /70 R20 29A8/B /65 R /70 R /70 R34 25A8, 25/B, Max. Load 770 kg at 30 km/h /65 R34 5A8, 48/D платана SAMPO 2035 Берач BOURGOIN SAMPO C-4 SAMPO 2085 Берач BOURGOIN SAMPO C-4 SAMPO 2085, SAMPO C-4 ZETOR 064 Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Страна8 од 45

9 27.2 R28 280/85R R R R42 (520/85 R42) 3 300/95 R46 4A8, 4/B, Max. Load 2575 kg at 40 km/h /85 R28 24A8, 2/B /85 R /85 R38 44A8, 4/B /65 R28 36D, 39/A8, Max. Load 2240 kg at 65 km/h /70 R30 4A8, 4/B /65 R /65 R42 53D, 56/A8, Max. Load 3650 kg at 65 km/h JD 5720 JD 6320 ZETOR 064 JD 800 JD 6320 JD 6320 JD 5720 JD 6320 JD 6920 JD 830, JD 800 JD 6920 JD 830 Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, Bridgestone, Kleber, ТАБЕЛА САДРЖИ ГУМЕ КОЈЕ ЕВЕНТУАЛНО МОГУ БИТИ ПРЕДМЕТ ПОТРАЖИВАЊА У ТОКУ ВАЖЕЊА УГОВОРА Страна9 од 45

10 III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.. тач. ) ЗЈН); Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.. тач. 2) ЗЈН); Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.. тач. 4) ЗЈН); ИЗЈАВА (Обрасци из поглавља V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст.. тач. ) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом 4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). Страна0 од 45

11 ДОДАТНИ УСЛОВИ Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: Табела 2 Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - да није био у блокади у претходне три године ( 204,205,206). потврда НБС о броју дана неликвидности за тражени период. ] 2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ има сопствени сервис за демонтажу, монтажу и балансирање гума за тешка и лака возила који се налази на подручју Града Новог Сада или поседује уговор о пословној техничкој сарадњи са сервисом за демонтажу, монтажу и балансирање гума за тешка и лака возила који се налази на подручју Града Новог Сада. 3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ - да поседује машину за монтажу и демонтажу гума за путничка возила - да поседује машину за монтажу и демонтажу гума за теретна возила - да поседује машину за монтажу и демонтажу гума за тракторе (до 46 ) - да поседује машину за монтажу и демонтажу пуних гума за виљушкаре - да поседује машину за исправљање фелни ИЗЈАВА (Образац из поглавља V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст.. тач. ) до 4) и из чл.76. за овај додатни услов копија пописне листе основних средстава. Страна од 45

12 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем, 2, 3 и 4., и додатног услова у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 2 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став. тач. ) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став. тач. ) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач ће бити дужан да достави: ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ) Чл. 75. ст.. тач. ) ЗЈН, услов под редним бројем. наведен у табеларном приказу обавезних услова Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра. 2) Чл. 75. ст.. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова Доказ: Страна2 од 45

13 Правна лица: ) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 3) Чл. 75. ст.. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што у обрасцу понуде треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Страна3 од 45

14 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. НАПОМЕНА: Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре (А.П.Р.), не мора да доставља доказе о испуњености обавезних услова довољно је да у обрасцу понуде упише број Решења из АПР. За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем, 3, понуђач је обавезан да уз понуду достави доказе наведене у Табели 2. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Страна4 од 45

15 IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ. Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде наручилац ће, сходно чл. 85. став. тачка 2.. извршити применом критеријума,,најнижа понуђена цена. Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће оцењиване наведеним критеријумом. Понуда која садржи најнижу понуђену цену се сматра најповољнијом понудом 2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Страна5 од 45

16 V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ Саставни део понуде чине следећи обрасци: ) Образац понуде са структуром понуђене цене (Образац ); 2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 4) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. закона; 5) модел уговора; 6) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4); 7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5). 8) Модел меничног овлашћења Страна6 од 45

17 (Образац ); ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Понуда бр од за јавну набавку добаракуповина гума за тешка и лака возила ЈН број 27/207 Пуно пословно име Понуђача Седиште Место Адреса Одговорно лице Особа за контакт Телефон/ Телефакс Рачун Банка Матични број понуђача Шифра делатности ПИБ понуђача Интернет страница на којој су докази из члана 77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз понуду): Понуђач је уписан у регистар понуђача БПН од ПОНУДУ ПОДНОСИ: А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача Страна7 од 45

18 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ) Назив подизвођача: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: Подизвођач је уписан у регистар понуђача БПН од 2) Назив подизвођача: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: Подизвођач је уписан у регистар понуђача БПН од Напомена: Табелу Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. Страна8 од 45

19 ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Интернет страница на којој су докази из члана 77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз понуду): Понуђач је уписан у регистар понуђача БПН од 2) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Интернет страница на којој су докази из члана 77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз понуду): Понуђач је уписан у регистар понуђача БПН од 3) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Интернет страница на којој су докази из члана 77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз понуду): Понуђач је уписан у регистар понуђача БПН од Страна9 од 45

20 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ОПИСАНЕ У ОБРАСЦУ СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОПИС СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ Р.Б. Димензије Опис Намена Тражени квалитет Јединица мере Колич ина Цена по јединици мера без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а Уписати назив произвођача бренда који се нуди 45/80 R3 летње Путничко возило Tigar 2 45/80 R3 зимске Путничко возило Tigar 3 65/70 R3 летње Путничко возило Tigar 4 65/70 R3 зимске Путничко возило Tigar 5 75/70 R3 зимске Путничко возило Tigar /70 R3 летње Путничко возило Tigar 7 65/60 R4 летње Путничко возило Tigar 8 65/60 R4 зимске Путничко возило Tigar 9 65/70 R4 летње Путничко возило Tigar 0 65/70 R4 зимске Путничко возило Tigar 65/80 R4 летње Путничко возило Tigar 2 65/80 R4 зимске Путничко возило Tigar 3 75/70 R4 летње Путничко возило Tigar /70 R4 зимске Путничко возило Tigar /80 R4 летње Путничко возило Tigar 6 75/80 R4 зимске Путничко возило Tigar 7 85/60 R4 летње Путничко возило Tigar /60 R4 зимске Путничко возило Tigar /65 R4 летње Путничко возило Tigar /65 R4 зимске Путничко возило Tigar /55 R5 летње Путничко возило Tigar Конкурсна документација за ЈН 27 20/45

21 22 85/55 R5 зимске Путничко возило Tigar 23 85/65 R5 летње Путничко возило Tigar /65 R5 зимске Путничко возило Tigar /55 R5 летње Путничко возило Tigar /55 R5 зимске Путничко возило Tigar /75 R6 крампонке Путничко возило Tigar 28 85/75 R6 летње Путничко возило Tigar 29 85/75 R6 M+S Путничко возило Tigar 30 95/55 R6 летње Путничко возило Tigar /55 R6 зимске Путничко возило Tigar /60 R6 летње /60 R6 зимске /55 R6 летње /55 R6 зимске 36 25/65 R6 летње, 4x /65 R6 зимске, 4x /40 R /40 R9 летње, носивост 800кг, premium квалитет зимске, носивост 800кг, premium квалитет Peugeot 407 Peugeot 407 Dacia Sandero Dacia Sandero Dacia Duster Dacia Duster Mercedes S320 Mercedes S320 Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop Good Year, Bridgestone, Dunlop платана kosačica Trayal 4.5/ платана SAMPO 2035, KOMPAKTOR LEMKEN, Конкурсна документација за ЈН 27 2/

22 MULTITILER IMT ,50-6 VODILJA 8 платана MASSEY IMT платана IMT VODILJA 8 платана IMT /80-2 IMT VODILJA 8 платана платана IMT 577 IMT 539, Систем за наводњавање Valmont платана MASSEY платана IMT / платана Сетвоспремач 2,m 8 платана, 0 PR, СЕЈАЛИЦА /0 N AMAZONE 6 платана, max load СЕЈАЛИЦА / kg MONOSEM Једноосовинска приколица, Тањирача платана DRAVA 5m, ZMAJ - 42 Цистерна за воду платана TEA платана DDK / платана ПЛУГ Pottinger /75-5,3 2 платана TEHNOSTROJ, ПЛУГ Pottinger-5, TANJIRAČA TARA 3 m, Ваљак MAJEVICA платана Чупач метлица BOURGOIN 6 2.5/ платана FLIEGEL Конкурсна документација за ЈН 27 22/

23 62 3.0/65-8 (BALONKA) / / / платана, 6PR43AB 0 платана, 0 PR, 02A8 4 платана, 32A8, 02A8 4 платана, 49A6/43A8 ZMAJ I FLIEGL, FLIEGL FOX DK 0-88 ПЛУГ KUHN-4 ПЛУГ KUHN-6 Тањирача KUHN TRELLEBORG Конкурсна документација за ЈН 27 23/ x00 2 платана Шпартач Trayal x80x5 IND 2 платана DŽERMINATOR Trayal TFG 36, TARUP IND 4 платана MASTER CUT 69 8x7-8 IND 4 платана TFG 36, Pobeda IND 8 платана 7 560x65- IND 4 платана 72 50/75-8/4.33 IND Пуна гума 73 6 x 6-8/4.33 Пуна гума 74 8 x 7-8/4.33 Пуна гума 75 80/70-8/4.33 Пуна гума /50-0/6.50 Пуна гума /75-0/6.50 Пуна гума бела 78 80/ Пуна гума бела /55-7,5 предње, tubeless twin44 INDOS, SETVOSPREMAČ 6m, HEDER KOLICA I INDOS, Pobeda, HEDER KOLICA II Daewoo + TFG 320, за рад у две смене стандард квалитет TFG 320, за рад у две смене стандард квалитет EFG 320, за рад у две смене стандард квалитет EFG 36, за рад у две смене стандард квалитет EFG 36, EFG 320, за рад у две смене стандард квалитет виљушкар, за рад у две смене стандард квалитет виљушкар, за рад у две смене стандард квалитет комбајн wintersteiger Trayal Solideal Solideal Solideal Solideal Solideal Solideal Solideal Trelleborg 4 4 2

24 80 26x задње, tubeless slope gripper 4 комбајн wintersteiger Trelleborg /2 грађевинска колица Trayal Напомена:Укупна вредност добара из ове табеле ће бити предмет оцењивања приспелих понуда применом критеријума "најнижа понуђена цена" као и оцењивања прихватљивости понуде у смислу упоређивања са процењеном вредношћу јавне набавке јер ова табела садржи спецификацију гума на основу које је Наручилац одредио процењену вредност ове јавне набавке и у складу са њом обезбедио одређени износ средстава у финансијском плану. ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ОЦЕЊИВАТИ Укупна цена без ПДВ-а ПДВ Укупна цена са ПДВ-ом Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) Гарантни период ( не краћи од 24 месеца) Рок испоруке (не дужи од 3 дана) Потпис одговорног лица: М.П. Конкурсна документација за ЈН 27 24/45

25 Табела 2: Р.Б. Димензије Опис Тражени квалитет Јединица мере Намена погонске, Max load 350kg, xr20 Kormoran 6940 lbs, 25 psi Аутобус Sanos управљачке, Max load 2 xr20 Kormoran 350kg, 6940 lbs, 25 psi Аутобус Sanos 3 xr22.5 Аутобус Sanos Kormoran управљачке, Max load 4 xr22.5 Kormoran 350kg, 6940 lbs, 25 psi Аутобус Sanos 5 85 R4 C Приколица Zastava Tigar 6 85/75 R6 C летње Комби Iveco Tigar 7 85/75 R6 C зимске Комби Iveco Tigar погонске, Max load 50, 8 25/75 R6 C Tigar 2540 lbs Камион Renault Mascott управљачке, Max load 50, 9 25/75 R6 C Tigar 2540 lbs Камион Renault Mascott Max load 350kg, 6940 lbs, 0 235/75 R7.5 Kormoran 25 psi Плато приколица погонске, Max load 350kg, 295/80 R22.5 Kormoran 6940 lbs, 25 psi Аутобус Iveco управљачке, Max load 2 295/80 R22.5 Kormoran 350kg, 6940 lbs, 25 psi Аутобус Iveco погонске, Max load 350kg, 3 305/70 R22.5 Good Year 6940 lbs, 25 psi Камион Renault Midlum управљачке, Max load 4 305/70 R22.5 Good Year 350kg, 6940 lbs, 25 psi Камион Renault Midlum Max load 350kg, 6940 lbs, 5 385/65 R22.5 Kormoran 25 psi Сандучар приколица платана IHC платана ZMAJ платана, Tractor type IHC R34 44A8, 4B SAMPO 2035 Конкурсна документација за ЈН 27 25/45 Цена по јединици мера без ПДВ-а Уписати назив произвођача бренда који се нуди

26 20 28L R /70 R20 29A8/B /65 R /70 R /70 R34 25A8, 25/B, Max. Load 770 kg at 30 km/h /65 R34 5A8, 48/D платана 27.2 R28 280/85R R R R42 (520/85 R42) Берач BOURGOIN SAMPO C-4 SAMPO 2085 Берач BOURGOIN SAMPO C-4 SAMPO 2085, SAMPO C-4 ZETOR 064 JD 5720 JD 6320 ZETOR 064 4A8, 4/B, Max. Load 2575 kg at 40 km/h JD 800 Конкурсна документација за ЈН 27 26/45

27 3 300/95 R /85 R28 24A8, 2/B /85 R /85 R38 44A8, 4/B /65 R28 36D, 39/A8, Max. Load 2240 kg at 65 km/h /70 R30 4A8, 4/B /65 R /65 R42 53D, 56/A8, Max. Load 3650 kg at 65 km/h JD 6320 JD 6320 JD 5720 JD 6320 JD 6920 JD 830, JD 800 JD 6920 JD 830 ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА У ПРИЛОЖЕНОЈ ТАБЕЛИ ИСКАЖЕ ЦЕНЕ ЗА НАВЕДЕНЕ ГУМЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ПРИМЕЊЕНЕ У СЛУЧАЈУ ДА СЕ У ТОКУ ВАЖЕЊА УГОВОРА ПОЈАВИ ПОТРЕБА ЗА НЕКОМ ОД ЊИХ. Потпис одговорног лица Конкурсна документација за ЈН 27 27/45

28 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 2) У складу са чланом 88. став. ЗЈН, понуђач [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. Датум: М.П. Потпис понуђача Конкурсна документација за ЈН 27 28/45

29 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (ОБРАЗАЦ 3) У складу са чланом 26. ЗЈН,, (Назив понуђача) даје: ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара - куповина гума за тешка и лака возила ЈН број 27/207, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Датум: М.П. Потпис понуђача Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став. тачка 2) ЗЈН. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Конкурсна документација за ЈН 27 29/45

30 (ОБРАЗАЦ 4) X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу ИЗЈАВУ Понуђач...[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара - куповина гума за тешка и лака возила ЈН број 27/207, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Датум Понуђач М.П. Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Конкурсна документација за ЈН 27 30/45

31 (ОБРАЗАЦ 5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу И З Ј А В У Понуђач [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара - куповина гума за тешка и лака возила ЈН број 27/207, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: ) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.. тач. ) ЗЈН); 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.. тач. 2) ЗЈН); 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст.. тач. 4) ЗЈН); 4) Понуђач испуњава и додатни услов да има сопствени сервис за демонтажу, монтажу и балансирање гума за тешка и лака возила који се налази на подручју Града Новог Сада или поседује уговор о пословној техничкој сарадњи са сервисом за демонтажу, монтажу и балансирање гума за тешка и лака возила који се налази на подручју Града Новог Сада на адреси: Понуђач: Датум: М.П. Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став. тач. ) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.. Конкурсна документација за ЈН 27 3/45

32 (ОБРАЗАЦ 6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу И З Ј А В У Подизвођач [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара - куповина гума за тешка и лака возила ЈН број 27/207, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: ) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.. тач. ЗЈН); 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.. тач. 2 ЗЈН); 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст.. тач. 4 ЗЈН); 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). Подизвођач: Датум: М.П. Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Конкурсна документација за ЈН 27 32/45

33 Број: Датум: VI МОДЕЛ УГОВОРА У Г О В О Р О КУПОВИНИ ГУМА ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА Закључен између:.наручиоца: Институт за ратарство и повртарство, са седиштем у Новом Саду, улица Максима Горког број 30. ПИБ: ; Матични број: ; Број рачуна: Назив банке: ERSTE, Телефон: 02/ Телефакс: 02/4898-3; кога заступа директор проф. др Јан Туран и...са седиштем у..., улица..., ПИБ:...М.Б:...Број рачуна:... Назив банке:..., Телефон:/ Телефакс...кога заступа... АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 2. из, ул. M.Б. пиб: који заједнички наступа са из ул. бр. матични број пиб:, кога заступа. На основу закљученог Споразума од.године, ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности добара: куповина гума за тешка и лака возила ЈН 27/207 Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма из, ул, бр. ; и буде носилац и гарант извршења посла. Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде из, ул бр. - који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум о заједничкој сарадњи бр. је саставни део овог уговора. АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 3. Понуђач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу ПИБ:, М.Б., а која чини % од укупно уговорене вредности. За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става. овог члана. Конкурсна документација за ЈН 27 33/45

34 Основ уговора: ЈН број:27/207 Број и датум одлуке о додели уговора:... Понуда изабраног понуђача бр. од... Члан. Уговорне стране сагласно констатују дa je Наручилац, у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 27/207 -, доделио Понуђачу Добављачу уговор за испоруку предметних добара - гума за тешка и лака возила. Предмет овог Уговора је купопродаја, демонтажа, монтажа и балансирање гума за тешка и лака возила, за потребе Института за ратарство и повртарство, у складу са понудом Добављача која је оцењена као најповољнија и која је саставни део овог Уговора. Члан 2. Вредност добара из понуде износи динара без обрачунатог пдв односно са обрачунатим пдв-ом, с тим да се уговор може реализовати до укупне финансијске вредности ове јавне набавке а која износи колико и процењена вредност набавке ,00 динара без ПДВ-а. Уколико се у току трајања уговора појави објективна потреба Наручиоца, Добављач је у обавези да му, у оквиру финансијске вредности уговора, омогући промену наведених количина гума из табеле као и да испоручи гуме наведене у табели 2 по исказаној цени. Све промене ове врсте биће прецизиране Анексом уговора. Члан 3. Плаћање се врши по ценама из понуде, на основу испостављене фактуре, на рачун Добављача број, код банке, у року до 60 дана а који почиње да тече од дана испоруке купљених добара. У цену су укључени сви трошкови које Добављач има око испоруке као и демонтаже, монтаже и балансирања гума. Члан 4. Добављач предаје Наручиоцу, као гаранцију за добро извршење посла, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко меницу број. Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко меницу у случају да не изврши било коју своју обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет испоручене робе, као и утврђене рокове а такође је сагласан да Наручилац у наведеним случајевима има право и на једнострани раскид уговора и наплату уговорне казне у вредности од 0% од укупне уговорене цене. Наручилац има обавезу да на писани захтев Добављача врати нереализовану меницу и то у року од 3 дана од дана пријема захтева а по истеку рока важења менице. Члан 5. Продавац се обавезује да изврши испоруку гума као и да изврши демонтажу старих гума, монтажу и балансирање нових гума, након закључења овог Уговора, у складу са требовањем Купца. Роба се доставља на начин прописан за ту врсту робе. Роба мора бити оригинално упакована и декларисана на српском језику. Декларација која прати робу мора да садржи све податке у складу са законом а нарочито податке којима се доказује усаглашеност испоручене робе са карактеристикама, спецификацијом и описима траженим у конкурсној документацији. Гуме морају бити нове тј. не смеју бити старије Конкурсна документација за ЈН 27 34/45

35 од две године од дана њихове производње уз услов да су адекватно чуване у магацину у сладу са упутсвом произвођача ауто гума. Испорука добара ће се вршити сукцесивно по потреби Наручиоца. Рок испоруке је 3 (три) дана од дана пријема поруџбенице од стране Наручиоца. Место испоруке,односно монтаже, демонтаже и балансирања гума је у простор у сервису понуђача. Назив и адреса вулканизерског сервиса. Члан 6. Приликом примопредаје добара се води записник који овлашћени представници Наручиоца и Добављача састављају и потписују, а отпремницу потврђује потписом овлашћени представник купца који је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе продавцу у погледу видљивих недостатака. Писани приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу у року од 24 сата од момента испоруке односно преузимања добара, а за скривене недостатке, у року трајања гаранције коју је дао Продавац. Наручилац је дужан да достави писану рекламацију приговор а Добављач да отклони недостатке у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 3 дана од пријема писане рекламације. Члан 7. Уколико Добављач не поступи на начин или у року из претходног члана, као и у случају да се не придржава било којег другог услова из понуде, Наручилац има право једностраног раскида уговора и наплате уговорне казне у вредности од 0% од укупне уговорене вредности, наплатом менице за добро извршење посла коју је Добављач доставља приликом потписивања овог уговора. Члан 8. Обзиром на намену гума Добављач гарантује за квалитет и усаглашеност са захтевима важећих стандарда за ову област. Добављач је обавезан да Наручиоцу омогући евентуално остваривање права из гарантног рока чије се трајање утврђује према произвођачкој гаранцији ако је дуже од рока који је уговорио Наручилац 24 месеца. Члан 9. На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором. Члан 0. Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених заступника уговорних страна са роком важења до утрошка финансијских средстава.. Члан. Уговорне стране сарађују у добром духу професионалних односа и узајамног поверења, па све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају када то није могуће, признају надлежност суда у Новом Саду. Члан 2. Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих Институт задржава 4 примерка НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне наба Конкурсна документација за ЈН 27 35/45

36 VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику. Комуникација у поступку Комуникација у поступку (питања, одговори, захтеви за заштиту, одлуке, закључци и др.) се одвија у складу са чл. 20. Закона о јавним набавкама, односно писаним путем, непосредно или на адресу наручиоца препорученом пошиљком са повратницом, електронском поштом радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07:00 до 5:00 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Институт за ратарство и повртарство, ул. Максима Горког 30, 2000 Нови Сад, са назнаком:,, Понуда за јавну набавку добара гуме за тешка и лака возила број ЈН 27/207 - НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до до 08,00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана у 9,00 часова. Представници понуђача који желе да активно учествују у поступку јавног отварања понуда, обавезни су да пре почетка јавног отварања комисији наручиоца предају писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде Конкурсна документација за ЈН 27 36/45

37 подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена понуђачу неотворена. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и као таква биће враћена понуђачу неотворена. Понуда мора да садржи: Образац Изјаве о испуњености услова из Члана 75. и 76 Поуњен потписан и оверен Образац понуде са структуром цене Попуњен,потписан и оверен Модел Уговора Образац изјаве о независној понуди Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. закона; Доказе из табеле 2 наведене под ред.број и ПАРТИЈЕ Јавна набавка није обликована у партије. 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за ратарство и повртарство, ул. Максима Горког 30, 2000 Нови Сад са назнаком: Измена понуде за јавну набавку број ЈН 27/207, НЕ ОТВАРАТИ или Допуна понуде за јавну набавку број ЈН 27/207 НЕ ОТВАРАТИ или Опозив понуде за јавну набавку број ЈН 27/207 - НЕ ОТВАРАТИ или Измена и допуна понуде за јавну набавку број ЈН27/207 - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Конкурсна документација за ЈН 27 37/45

38 У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени конкурсном документацијом, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: ) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. Споразумом из става 2. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Конкурсна документација за ЈН 27 38/45

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 06. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 4 претежна делатност: 5 матични број: 08849

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe Година XX Петак, 19. маја 2017. годинe Број/Broj 36 Godina XX Petak, 19. maja/svibnja 2017. godine SSN 1512-7508 - српски језик SSN 1512-7486 - босански језик SSN 1512-7494 - хрватски језик ПАРЛАМЕНТАРНА

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere