Prækommercielt indkøb af udvikling af nye, innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med høj befæstelsesgrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prækommercielt indkøb af udvikling af nye, innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med høj befæstelsesgrad"

Transkript

1 J.nr.: ANTH/ach Kontrakten er i sin helhed et mindstekrav. KONTRAKT Om Prækommercielt indkøb af udvikling af nye, innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med høj befæstelsesgrad Købehavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade København S HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Tårnby Kommune Amager Landevej Kastrup Tårnby Forsyning Spildevand A/S Gemmas Alle Kastrup Markedsmodningsfonden v/erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø (I det følgende samlende benævnt "Offentlig part") Samt Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon Fax v19

2 [virksomhedens navn] [adresse] [CVR-NUMMER] (I det følgende benævnt "Leverandøren") Side 2/18

3 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL DEFINITIONER UDVIKLINGSPROJEKTET LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER OFFENTLIG PARTS FORPLIGTELSER SAMARBEJDSFORM BRUG AF UNDERLEVERANDØRER: LOVKRAV MV RETTIGHEDER UDBUDSMÆSSIGE FORHOLD OFFENTLIGGØRELSE OG HEMMELIGHOLDELSE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER, HERUNDER ERSTATNING OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER: ÆNDRINGER KONTRAKTENS OPHØR TVISTER UNDERSKRIFTER Side 3/18

4 Bilagsfortegnelse BILAGSOVERSIGT Bilag 1 : Bilag 2 : Bilag 3 : Bilag 4 : Kravspecifikation (Behovsbeskrivelse) Leverandørens Løsningsbeskrivelse Samarbejdsorganisation Vederlag, herunder budgetloft Bilag 5 : Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 [Bilag 6: Leverandørens ajourførte tilbud for fase 2 (kun relevant, hvis kontrakten med Leverandøren fortsættes i fase 2)] Side 4/18

5 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Som følge af de klimaudfordringer, som Danmark står overfor, må der fremadrettet forventes ændringer i nedbørsmængder og -hændelser, konkret i form af større mængder regn og højere intensitet i regnhændelserne. Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) har derfor samlet en række kommuner samt deres forsyningsselskaber i et klimatilpasningspartnerskab med henblik på at identificere tværgående kommunale udfordringer indenfor regn- og spildevandshåndtering og samle efterspørgslen efter nye, innovative generiske løsninger. Målsætningen er, at partnerskabet skal bidrage til udviklingen af billigere og/eller bedre løsninger på udvalgte kommunale klimamæssige udfordringer. 1.2 Offentlig Part ønsker på denne baggrund at gennemføre et offentlig-privat innovationssamarbejde med henblik på at få udviklet nye, innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med høj befæstelsesgrad. Dette gøres ved at igangsætte en række udviklingskontrakter med forskellige parter. Samarbejdet mellem Offentlig Part og Leverandøren om Udviklingsprojektet er opdelt i to overordnede faser, jf. punkt 3.2 nedenfor. Der er tale om et prækommercielt indkøb (PCP), hvorfor der ud over nærværende kontrakt er indgået tilsvarende kontrakter med [fire] leverandører vedrørende fase 1 (Udvikling af løsningsdesign). Herefter udvælges maksimalt to til tre af leverandørerne, som Offentlig Part indgår kontrakt med vedrørende fase 2 (Udvikling af prototyper). Denne kontrakt omfatter begge faser, idet kontrakten dog kun videreføres for de maksimalt 2-3 leverandører, der udvælges til fase 2. Nærværende kontrakt regulerer parternes rettigheder og forpligtelser i relation til udviklingen af den ovenfor nævnte løsning. Kontrakten indeholder derimod ikke noget indkøb af den udviklede løsning, idet et sådant køb ikke er indeholdt som en del af det prækommercielle indkøb, der alene vedrører udviklingsdelen. Kontrakten anses for omfattet af EU-udbudsdirektivets artikel 16 f). Side 5/18

6 2. DEFINITIONER 2.1 Viden er den viden, herunder knowhow og de projektresultater, herunder immaterielle rettigheder, som genereres i Udviklingsprojektet, uanset om denne viden skabes i fase 1 eller i fase 2. Viden omfatter opfindelser, uanset om disse søges patent- eller brugsmodelbeskyttet. 2.2 Fortrolige Oplysninger er personnumre og andre personhenførbare oplysninger (herunder informationer om og billeder mv. af borgere, der medvirker i forbindelse med Udviklingsprojektet) samt interne oplysninger om Offentlig Part, som er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens regler. Fortrolige Oplysninger omfatter endvidere alle oplysninger, som er markeret "fortroligt", eller som på grund af deres art og/eller indhold med rimelighed kan anses som værende fortrolige. Dette omfatter ikke oplysninger, som allerede var offentligt kendt på modtagelsestidspunktet, uden at dette kan henføres til modtagerens handlinger, eller som lovligt blev givet til modtageren af tredjepart. 2.3 Udviklingsprojektet er det mellem parterne aftalte projekt som nærmere beskrevet under punkt 3, jf. også Bilag 1 og Bilag UDVIKLINGSPROJEKTET 3.1 Udviklingsprojektet gennemføres i perioden september 2014 til marts 2015 (fase 1) og for de leverandører, der udvælges til at fortsætte i fase 2, tillige i perioden april 2015 til april Udviklingsprojektet er opdelt i følgende faser: Fase 1 - Udvikling af løsningsdesign Fase 2 Udvikling af prototyper 3.3 Fase 1 består i en konkretisering af Leverandørens løsningsforslag inden for en periode på 6 måneder. Formålet med fase 1 er at videreudvikle det foreslåede løsningsdesign og nærmere afdække løsningens tekniske muligheder og kommercielle potentiale. Som afslutning på fase 1 skal Leverandøren levere den endelige logbog for fase 1 og en slutrapport som nærmere beskrevet i Bilag Fase 2 omfatter udvikling af en prototype på baggrund af Leverandørens konkrete løsningsdesign. Fase 2 vil ligeledes omfatte test af den udviklede prototype. Fase 2 har en varighed af op til 24 måneder. Som afslutning på fase 2 skal leve- Side 6/18

7 randøren levere den endelige logbog for fase 2 og en slutrapport samt en driftsog vedligeholdelsesmanual som nærmere beskrevet i Bilag Offentlig Part vil udvælge maksimalt 2-3 leverandører, som de indgåede udviklingskontrakter fortsættes med i fase 2. Såfremt Leverandøren ønsker at fortsætte i fase 2, skal Leverandøren ved afslutningen af fase 1 indlevere et ajourført tilbud på fase 2. Den nærmere proces for udvælgelsen af leverandører og overgangen til fase 2 fremgår af Bilag Såfremt Leverandøren udvælges til fase 2, fortsætter nærværende kontrakt med Leverandøren på uændrede vilkår, og Leverandørens tilbud på fase 2 indgår i kontrakten som et nyt Bilag 6. Såfremt Leverandøren ikke udvælges til fase 2, udløber nærværende kontrakt på tidspunktet for det prækommercielle indkøbs overgang til fase 2, jf. Bilag 1 og Bilag 5. Kontrakten udløber ligeledes, såfremt Offentlig Part vælger at standse projektet efter fase 1, jf. Bilag 5. De i punkt 9-11 anførte bestemmelser, herunder om rettigheder, gælder dog fortsat, uanset om kontrakten med Leverandøren måtte ophøre ved udgangen af fase LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER 4.1 Leverandøren er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af kravspecifikationen i Bilag 1, jf. løsningsbeskrivelsen i Bilag 2. Leverandøren er endvidere forpligtet til at overholde den i Bilag 1 anførte tids- og aktivitetsplan og til at samarbejde med Offentlig Part som nærmere beskrevet i Bilag 3. Leverandørens forpligtelser gælder for begge faser af Udviklingsprojektet, i det omfang Offentlig Part vælger at fortsætte kontrakten med Leverandøren i fase 2, jf. Bilag 5. Det overordnede leverance- og fremdriftsansvar, jf. Bilag 1 og Bilag 2, påhviler Leverandøren, idet Offentlig Part dog er forpligtet til at deltage aktivt i Udviklingsprojektet og yde den i punkt 5 beskrevne medvirken. 4.2 Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Udviklingsprojektet så vidt muligt baseres på almindeligt tilgængelige materialer og standarder. Leverandøren skal endvidere sikre, at projektaktiviteterne og Viden løbende dokumenteres i hele Udviklingsprojektets forløb som nærmere angivet i Bilag 1, med henblik på, at Offentlig Part kan gøre dokumentationen tilgængelig for andre tilbudsgivere under et eventuelt efterfølgende udbud, jf. punkt 10. Side 7/18

8 4.3 Leverandøren skal i hele perioden frem til afslutning af Udviklingsprojektet opretholde den til udførelse af projektet fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. 4.4 Som en del af kontraktens opfyldelse stiller Leverandøren sin viden samt udstyr og faciliteter til rådighed for Udviklingsprojektet som nærmere anført i Bilag Til at udføre Udviklingsprojektet stiller Leverandøren de i Bilag 2 anførte nøglemedarbejdere til rådighed. Disse nøglemedarbejdere kan alene udskiftes med samtykke fra Offentlig Part, medmindre udskiftningen skyldes medarbejderens personlige forhold, herunder ophør af ansættelsesforhold eller lignende omstændigheder. I så fald skal Leverandøren stille en ny medarbejder til rådighed inden for 14 dage. Udskiftningen må ikke påføre Offentlig Part yderligere omkostninger, og den nye medarbejder skal have mindst tilsvarende kvalifikationer. Udskiftning af øvrige medarbejdere skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i Udviklingsprojektet i videst muligt omfang undgås. 4.6 Leverandøren kan tilknytte yderligere medarbejdere til Udviklingsprojektet, men skal forinden orientere Offentlig Part om navn, uddannelse og erfaring for de pågældende medarbejdere. 4.7 Leverandøren har pligt til at udvise forsvarlig økonomisk forvaltning i forbindelse med afholdelse af de i Bilag 4 angivne udgifter. Leverandøren skal på forlangende kunne dokumentere, at afholdte udgifter svarer til markedsniveauet. For at dokumentere dette, skal Leverandøren i relevant omfang indhente flere tilbud på udstyr og materialer, der skal anvendes i Udviklingsprojektet. 5. OFFENTLIG PARTS FORPLIGTELSER 5.1 Offentlig Part stiller sin viden og de i Bilag 1 beskrevne testarealer til rådighed for Udviklingsprojektet. Offentlig Part samarbejder endvidere med Leverandøren som nærmere beskrevet i Bilag Offentlig Part skal betale Leverandøren det aftalte vederlag. Leverandørens vederlag fremgår af Bilag 4, som også indeholder den økonomiske ramme for Udviklingsprojektet. Side 8/18

9 5.3 Den i Bilag 4, tabel 3-3 og 3-4, indeholdte samlede pris for fase 1, udgør et bindende budgetloft. 5.4 Prisindikationen for fase 2 angivet i Bilag 4, tabel 4-1 til 4-4, er ikke bindende. Leverandøren er dog bundet af den angivne maksimale timepris for fase 2. Leverandøren skal aflevere en revideret og bindende pris (budgetloft) for fase 2 i forbindelse med overgangen til denne fase, såfremt tilbudsgiveren ønsker at gå videre til fase Leverandøren opnår først betaling for fase 1, når denne har afleveret logbogen og slutrapporten for fase 1 som beskrevet i Bilag 1. Leverandøren betales efter medgået tid og på baggrund af de afholdte udgifter til materiale mm. Leverandørens betaling for fase 1 kan dog ikke overstige den samlede bindende pris (budgetloftet) for fasen angivet i Bilag 4, tabel 3-3 og 3-4. Udgifterne til materiale m.m. må højst udgøre 50 % af den samlede betaling til Leverandøren for fase 1. Udgør udgifterne til materiale m.v. over 50 %, vil betalingen af disse blive reguleret i nedadgående retning. 5.6 Såfremt Leverandøren udvælges til at fortsætte i fase 2, betales Leverandøren månedsvis bagud i fase 2. Leverandøren betales efter medgået tid og på baggrund af de faktisk afholdte udgifter til materiale mm. Leverandørens betaling for fase 2 kan ikke overstige den tilbudte samlede bindende pris (budgetloftet) for fase 2. Udgifterne til materiale m.m. må højst udgøre 50 % af den samlede betaling til Leverandøren i fase 2. Udgør udgifterne til materiale m.v. over 50 %, vil betalingen af disse blive reguleret i nedadgående retning. 5.7 På anmodning af Offentlig Part har Leverandøren pligt til at dokumentere, hvilke poster vederlaget dækker, herunder en timeoversigt, samt på forlangende fremlægge revisorerklæring til bekræftelse heraf. Såfremt Offentlig Part ønsker det, skal Leverandøren, ligeledes på forlangende, kunne redegøre for, at der er fremdrift i projektet, og at de opsatte aktiviteter og deres succeskriterier, jf. Bilag 2, afsnit 2.4 vurderes realiserbare. Forskydninger mellem de enkelte budgetposter i tabel tabel 3-4 på mere end 10 % af en budgetpost, kræver Offentlig Parts godkendelse. Forskydninger, som er mindre end 10 % af en budgetpost i tabel 3-1- tabel 3-4 og inden for rammerne af den samlede bindende pris (budgetloftet), kræver ikke godkendelse fra Offentlig Part. Det samme gælder i fase 2 for forskydninger mellem de enkelte budgetposter i den i forbindelse med overgangen til fase 2 tilbudte endeligt bindende pris (budgetloft). 5.8 Faktureringen af vederlaget sker i overensstemmelse med det i Bilag 4 anførte. Side 9/18

10 5.9 Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er alle beløb i kontrakten angivet eksklusive moms og andre afgifter. Hvis et beløb af den ene eller anden grund af en af parterne skal berigtiges til en anden part med moms, er parterne forpligtet til at forhøje det pågældende beløb med det tilsvarende momsbeløb. 6. SAMARBEJDSFORM 6.1 Parterne opretter i umiddelbar forlængelse af indgåelse af nærværende kontrakt en samarbejdsorganisation som nærmere beskrevet i Bilag Parterne er i enhver henseende uafhængige parter. Ingen af parterne har fuldmagt eller på anden måde ret til at skabe forpligtelser for den anden part, medmindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom. Med kontrakten etableres intet joint venture, interessentskab, konsortium eller anden sammenslutning mellem parterne, og parterne skal ikke hæfte for eller være ansvarlige for hinanden, bortset fra hvad der udtrykkeligt følger af kontrakten. 7. BRUG AF UNDERLEVERANDØRER: 7.1 Leverandøren er berettiget til at anvende de underleverandører, der fremgår af Bilag Leverandøren hæfter for sine underleverandørers ydelser på ganske samme måde som for sine egne ydelser. Leverandøren er herunder forpligtet til på tilsvarende vis som for egne ydelser over for Offentlig Part at dokumentere opfyldelse af kontraktens krav. 7.3 Leverandøren er opmærksom på, at opfyldelsen af dette krav eventuelt kan forudsætte regulering i form af eksempelvis back-to-back bestemmelser i underleverandøraftalen. Leverandøren kan under ingen omstændigheder vægre sig for opfyldelsen af kontraktens forpligtelser med henvisning til forhold, der kan tilregnes en underleverandør. 7.4 Leverandøren kan ikke udskifte en underleverandør uden Offentlig Parts samtykke. Offentlig Part kan ikke nægte at samtykke, medmindre der foreligger reelle og saglige grunde herfor, herunder at der ikke er andre, som på tilsvarende vis vil kunne løfte opgaven, eller at det ikke er muligt inden for rammerne af de udbudsretlige regler og principper. Side 10/18

11 7.5 Leverandøren er forpligtet til at udskifte en underleverandør, hvis denne efter Offentlig Parts opfattelse og efter forudgående skriftlig advarsel fortsat ikke lever op til Offentlig Parts krav. 8. LOVKRAV MV. 8.1 Leverandøren forpligter sig til at levere ydelserne i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder eksempelvis love, regler, forskrifter og praksis inden for arbejdsmiljøområdet, ligestillingsloven samt persondataloven. 8.2 Såfremt der sker ændringer i relevant lovgivning eller ændringer i praksis vedrørende fortolkning heraf i kontraktens løbetid, er Leverandøren forpligtet til at tilpasse sine ydelser i overensstemmelse med den ændrede lovgivning samt at informere Offentlig Part herom. 9. RETTIGHEDER 9.1 Leverandøren opnår ejendomsretten til den Viden, som Leverandøren frembringer eller skaber gennem Udviklingsprojektet, herunder retten til at kommercialisere denne Viden. Hvis Leverandøren som led i Udviklingsprojektets udførelse frembringer eller skaber Viden, som kan rettighedsbeskyttes, er Leverandøren forpligtet til straks at meddele dette til Offentlig Part. Leverandøren har ret til at søge opfindelsen patent- eller brugsmodelbeskyttet. 9.2 Offentlig Part har en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset brugsret til den gennem Udviklingsprojektet skabte Viden, samt den del af Leverandørens øvrige viden, knowhow og immaterielle rettigheder, som er nødvendig herfor. Dette gælder uanset, om den pågældende Viden er skabt i fase 1 eller i fase 2, og uanset om aftalen med Leverandøren fortsættes i fase 2 eller ej. Brugsretten omfatter hele Offentlig Part, herunder alle institutioner og virksomheder, som ejes, administreres eller finansieres af Offentlig Part. Offentlig Part er endvidere berettiget til at dele denne brugsret med andre offentlige myndigheder, herunder med andre danske kommuner og forsyningsselskaber 9.3 I det omfang brugsretten, jf. punkt 9.2, danner grundlag for et efterfølgende udbud hos Offentlig Part (herunder hos en enkelt af de kommuner og/eller andre enheder, der udgør Offentlig Part) eller hos andre offentlige myndigheder, som Offentlig Part deler brugsretten med jf. punkt 9.2, er Leverandøren forpligtet til Side 11/18

12 at stille Viden og den nødvendige øvrige viden, knowhow og immaterielle rettigheder til rådighed for eksterne leverandører på objektive, ikke diskriminerende og rimelige vilkår mod disses betaling af en markedsmæssig, rimelig licens. Leverandøren er alene berettiget til licensbetaling fra den eksterne leverandør, der indgår aftale med Offentlig Part om levering af en løsning, og den pågældende løsning skal være udviklet på baggrund af den gennem Udviklingsprojektet skabte Viden. Nærværende kontrakt indebærer alene en ret for den eksterne leverandør, som ønsker licens, men ikke en pligt. Det er herunder overladt til Leverandøren og eksterne leverandører selv at afklare, om Leverandøren er berettiget til licensbetaling. Enhver tvist herom er Offentlig Part uvedkommende. 9.4 Markedsmodningsfonden har uden tidsbegrænsning krav på en procentvis andel, jf. Bilag 4, afsnit 5, af Leverandørens nettoindtægter ved enhver form for udnyttelse (herunder salg) af Viden, som er frembragt gennem Udviklingsprojektet. Dette gælder både Viden frembragt i fase 1 og i fase 2 og gælder, uanset om kontrakten med Leverandøren ophører efter fase 1 eller fortsætter i fase 2. Markedsmodningsfondens krav på en procentvis andel af Leverandørens nettoindtægter omfatter, ud over et eventuelt salgsprovenu, alle tilfælde, hvor den pågældende Viden indgår helt eller delvist i frembringelsen af et produkt, uanset produktets anvendelsesformål og frembringelsessted. Markedsmodningsfonden har dog maksimalt krav på et beløb, svarende til det vederlag, som Markedsmodningsfonden har betalt til Leverandøren. Leverandøren skal en gang årligt, hver den 1. juni., udarbejde et selvstændigt regnskab udvisende alle indtægter og udgifter ved udnyttelse af Viden omfattet af denne bestemmelse. Regnskabet skal påtegnes af en revisor, der skal attestere, at alle relevante indtægter og udgifter indgår i regnskabet. Markedsmodningsfondens andel af indtægterne forfalder til betaling en måned efter fristen for udarbejdelse af det pågældende regnskab. 10. UDBUDSMÆSSIGE FORHOLD 10.1 I det omfang Viden danner grundlag for efterfølgende udbud hos Offentlig Part, skal Offentlig Part ved tilrettelæggelse og gennemførelse af sådanne udbud i videst muligt omfang søge at undgå, at Leverandøren bliver inhabil i forhold til at afgive tilbud. Offentlig Part skal herunder iværksætte sådanne tiltag, at Leverandørens eventuelle konkurrencemæssige fordel som følge af deltagelse i Udviklingsprojektet søges udlignet. Offentlig Part er herunder berettiget til i forbindelse med udbuddet at gøre Viden, og den nødvendige øvrige viden, knowhow og immaterielle rettigheder for at udnytte Viden, samt logbøger, slutrapporter samt drifts- og vedligeholdelsesmanual Side 12/18

13 tilgængelig for tilbudsgivere under forudsætning af, at Offentlig Part pålægger de potentielle tilbudsgivere en forpligtelse til at hemmeligholde denne viden samt til udelukkende at benytte denne viden ved udførelse af den udbudte opgave. Dette gælder, uanset om der gennem Udviklingsprojektet er frembragt en opfindelse, som kan patent- eller brugsmodelbeskyttes, eller om der alene er tale om knowhow Leverandøren må ikke på nogen måde søge at påvirke udformningen af udbudsbetingelserne for et efterfølgende udbud eller på anden måde søge at præge et eventuelt udbuds tilrettelæggelse, herunder gennem bestemte (favoriserende) valg af materialer og standarder, jf. også punkt 4.2 ovenfor. 11. OFFENTLIGGØRELSE OG HEMMELIGHOLDELSE 11.1 Parterne har pligt til at hemmeligholde Fortrolige Oplysninger og Viden. Forpligtelsen gælder også efter Udviklingsprojektets afbrydelse eller afslutning og efter en parts eventuelle udtrædelse af Udviklingsprojektet, jf. dog punkt 10, 11.2 og 11.5 Parterne kan dog videregive disse oplysninger til deres eventuelle rådgivere i fornødent omfang mod at sikre, at rådgiverne påtager sig en tilsvarende hemmeligholdelsesforpligtelse. Offentlig Part er endvidere berettiget til at dele al Viden og enhver form for oplysninger om Udviklingsprojektet med andre offentlige myndigheder, herunder andre kommuner og offentlige forsyningsselskaber Parternes hemmeligholdelsesforpligtelse i henhold til punkt 11.1, omfatter ikke oplysninger og viden, som - på tidspunktet for erhvervelsen var eller senere blev offentligt tilgængelig, uden at dette skyldes tilsidesættelse af hemmeligholdelsesforpligtelsen, - er modtaget uden hemmeligholdelsesrestriktioner fra en tredjemand, som har været berettiget til at viderebringe den pågældende viden, - skal gives til udenforstående på grundlag af en forpligtelse fastsat ved lov, herunder offentlighedsloven og forvaltningsloven, retsafgørelse eller anden bindende offentlig retsakt, - er blevet rettighedsbeskyttet og derigennem er gjort offentligt tilgængeligt, eller - en part selv har udviklet, uafhængigt af deltagelse i Udviklingsprojektet. Side 13/18

14 11.3 Parterne aftaler herudover, i hvilket omfang Viden skal offentliggøres og formidles Parterne er forpligtede til at sikre, at deres respektive medarbejdere gøres bekendt med og overholder bestemmelserne om offentliggørelse og hemmeligholdelse i punkt Uanset punkt. 9.1 og 11.1 er Offentlig Part berettiget til at offentliggøre al Viden, som Leverandøren ikke har kommercialiseret eller iværksat rimelige tiltag til at kommercialisere inden 24 måneder efter denne kontakts ophør. Som led i en sådan offentliggørelse vil enhver anvendelse af Viden være frit tilgængelig for andre interesserede parter uden, at Leverandøren kan kræve licensbetalinger eller anden form for vederlag herfor. 12. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER, HERUNDER ERSTATNING 12.1 Såfremt der foreligger en mangel eller forsinkelse med en ydelse til opfyldelse af Udviklingsprojektet, kan hver af parterne påberåbe sig dansk rets almindelige regler om misligholdelse Det påhviler Leverandøren af egen drift at give begrundet meddelelse til Offentlig Part, såfremt der indtræder risiko for forsinkelse eller for, at kontrakten ikke i øvrigt bliver rigtigt opfyldt, herunder hvis der ikke er udsigt til, at Udviklingsprojektet kan realiseres som forudsat Det påhviler Leverandøren uden ugrundet ophør at afhjælpe forsinkelse eller mangler, herunder ved indsættelse af yderligere medarbejdere Såfremt en af Leverandøren leveret logbog, slutrapport eller anden dokumentation af væsentlig betydning er mangelfuld, herunder i relation til opfyldelsen af de i Bilag 1 anførte krav, har Leverandøren pligt til inden for en frist på 14 dage at udbedre manglerne. Såfremt dette ikke sker, kan Offentlig Part ophæve kontrakten, jf. punkt Aftalen kan ophæves, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse, og der ikke er foretaget behørig afhjælpning, jf. ovenfor. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. følgende forhold, uden at der er tale om en udtømmende liste: Side 14/18

15 - Væsentlig, gentagen misligholdelse af en af Leverandørens forpligtelser, jf. punkt 4. - Væsentlig eller gentagne forsinkelser med hensyn til overholdelse af den aftalte tids- og aktivitetsplan, jf. Bilag 1, og de i Leverandørens løsningsforslag indsatte milepæle, jf. Bilag 2, tabel 1-2 for fase 1 og Bilag 2, tekstboks 16 for fase 2. - Overtrædelse af bestemmelsen om fortrolighed, jf. punkt Leverandørens konkurs, eller såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det Leverandøren påtager sig produktansvaret for sine ydelser Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter ikke tab ved følgeskader, såsom produktionsforstyrrelser og andet driftstab, mistet omsætning/avance eller anden indirekte skade. Alle skader og tab, der udspringer af en parts efterfølgende anvendelse af projektresultaterne, anses for følgeskader, som ikke er omfattet af de øvrige parters erstatningsansvar En part er berettiget til at rejse regreskrav mod en anden part efter dansk rets almindelige regler, i det omfang parten måtte blive holdt ansvarlig for skader forårsaget af den anden parts medarbejdere, samarbejdspartnere eller produkter Hver parts erstatningspligt er bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger maksimeret til kr. i fase 1 og 12 mio. kr. i fase Hver part er ansvarlig for egne medarbejdere. Det forhold, at en opgave udføres hos en anden part, ændrer ikke herpå. Leverandøren er forpligtet til at holde egne medarbejdere forsikret i nødvendigt omfang. Offentlig Part er selvforsikret. 13. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER: 13.1 Offentlig Part kan som led i organisationsændringer overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter aftalen til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Side 15/18

16 13.2 Leverandøren kan ikke uden Offentlig Parts forudgående skriftlige samtykke og uden iagttagelse af de udbudsretlige principper overdrage sine forpligtelser ifølge aftalen til tredjemand. Offentlig Part kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund. 14. ÆNDRINGER 14.1 Kontrakten kan alene ændres ved skriftlig aftale mellem Leverandøren og Offentlig Part. Sådanne ændringer skal fremgå af et tillæg til kontrakten, der er underskrevet af Leverandøren og Offentlig Part, og som herefter indgår som en del af selve kontrakten Ændringerne kan eksempelvis omfatte en forlængelse af faserne, såfremt Udviklingsprojektet giver anledning hertil. En forlængelse af fase 1 vil kun kunne ske under forudsætning af, at fase 1 samtidig forlænges tilsvarende for de øvrige udviklingskontrakter, der måtte være indgået samtidig med nærværende kontrakt, jf. punkt 1, ovenfor Ændringer må kun ske under iagttagelse af de til enhver tid gældende udbudsregler. 15. KONTRAKTENS OPHØR 15.1 Leverandøren kan ikke opsige kontrakten. Offentlig Part kan ikke opsige kontrakten i fase 1. Kontakten ophører automatisk ved udløbet af fase 1, hvis Offentlig Part vælger ikke at opfordre leverandørerne til at afgive tilbud på fase 2 jf. punkt 3.6. I fase 2 er Offentlig Part til enhver tid berettiget til at opsige kontrakten med et forudgående skriftligt varsel på 30 dage. Kontrakten kan dog opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis Leverandøren på Offentlig Parts forlangende, jf. punkt 5.7 ovenfor, ikke er i stand til at sandsynliggøre, at der er udsigt til, at Udviklingsprojektet kan realiseres som planlagt Bringer Offentlig Part kontrakten til ophør, uden at dette er begrundet i Leverandørens forhold, jf. punkt 12, er Leverandøren berettiget til betaling for de indtil kontraktens ophør afholdte udgifter og anvendte timer på Udviklingsprojektet. De afholdte udgifter og anvendte antal timer, jf. punkt 5.7, skal kunne dokumenteres. I tillæg hertil er Leverandøren berettiget til at kræve eventuelle eksterne Side 16/18

17 udgifter dækket, hvis de eksterne udgifter er en direkte følge af, at kontrakten opsiges, herunder løn til medarbejdere, der var ansat til udførelse af Udviklingsprojektet, samt eventuel leje af lokaler eller andre faciliteter, som er rekvireret særskilt til brug for udførelsen af kontrakten. Leverandøren er forpligtet til at begrænse sine udgifter mest muligt, både i forhold til planlægningen af Udviklingsprojektet fra start og i forhold til kontraktens ophør, herunder ved i videst muligt omfang at beskæftige de pågældende medarbejdere med andre opgaver. Leverandøren vil derudover ikke være berettiget til nogen anden form for erstatning, herunder tab af goodwill, driftstab, øvrigt vederlag eller lignende Såfremt Offentlig Part opsiger kontrakten, er Offentlig Part alene berettiget til at udnytte rettighederne i henhold til punkt 9 i forhold til den Viden og de rettigheder, der bestod på tidspunktet, da Offentlig Part opsagde kontrakten Hvis kontrakten ophæves på grund af Leverandørens væsentlige misligholdelse, jf. punkt 12.5, kan Offentlig Part beslutte at indstille det prækommercielle indkøb eller at videreføre dette på grundlag af de øvrige kontrakter og udviklingsprojekter, som er indgået med andre leverandører. 16. TVISTER 16.1 Kontrakten er undergivet dansk ret Tvister mellem parterne, der udspringer af Udviklingsprojektet, kontrakten eller parternes samarbejde herom, skal søges bilagt af parterne i mindelighed. Kan der ikke opnås en mindelig løsning, afgøres tvisten ved Markedsmodningsfondens værneting. Parterne er dog berettigede til at begære en tvist, som ikke allerede er indbragt for domstolene, afgjort ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg Punkt 16.2 er ikke til hinder for, at en part kan anvende retsplejelovens regler om fogedforbud og/eller andre foreløbige retsmidler. Side 17/18

18 17. UNDERSKRIFTER 17.1 Kontrakten underskrives i to originaleksemplarer, ét til hver af Parterne. [Sted], den [dato]: For Offentlig Part: [Sted], den [dato]: For Leverandøren: [Navn og Titel] [Navn og Titel] Side 18/18

OPI-AFTALE 2A. Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse. Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART]

OPI-AFTALE 2A. Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse. Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART] OPI-AFTALE 2A Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART] OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne,

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter

Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter OPI-AFTALE 1B Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [PRIVAT PART 2] OPI-Lab og Living Lab

Læs mere

OPI-AFTALE 1A Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og én privat part

OPI-AFTALE 1A Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og én privat part OPI-AFTALE 1A Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og én privat part Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART] OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne,

Læs mere

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse OPI-AFTALE 2B Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [PRIVAT PART 2] OPI-Lab og Living Lab

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse OPI-AFTALE 2B Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse Version 14. marts 2014 REGION SYDDANMARK SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S HEEDS A/S Nærværende

Læs mere

OPI-AFTALE. Åbent Offentligt Privat Innovationssamarbejde baseret på 22 i Udbudsloven. [Dato] [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [evt.

OPI-AFTALE. Åbent Offentligt Privat Innovationssamarbejde baseret på 22 i Udbudsloven. [Dato] [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [evt. OPI-AFTALE Åbent Offentligt Privat Innovationssamarbejde baseret på 22 i Udbudsloven [Dato] [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [evt. PRIVAT PART 2] Nærværende aftale-skabelon er en opdateret udgave af aftale-skabelon

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 Til Klimatilpasningspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 5 Dato Maj 2014 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 UDSKILLELSE AF LEVERANDØRER

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase 1

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 5 Dato Juni 2014 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 UDSKILLELSE AF LEVERANDØRER VED

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Orienteringsmøde om PCP udbud i regi af Sygehuspartnerskabet Onsdag d. 18. juni 2014 i Dansk Design Center

Orienteringsmøde om PCP udbud i regi af Sygehuspartnerskabet Onsdag d. 18. juni 2014 i Dansk Design Center Orienteringsmøde om PCP udbud i regi af Sygehuspartnerskabet Onsdag d. 18. juni 2014 i Dansk Design Center Velkomst og præsentation af Sygehuspartnerskabet ved Lene Jermiin, Markedsmodningsfonden: - Sygehuspartnerskabet

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

PCP-udbud i regi af Spildevandspartnerskabet. Spørgsmål-svar til udbudsmaterialet

PCP-udbud i regi af Spildevandspartnerskabet. Spørgsmål-svar til udbudsmaterialet PCP-udbud i regi af Spildevandspartnerskabet Spørgsmål-svar til udbudsmaterialet Dato Nr. Spørgsmål Svar 16-02-2016 1 Evalueringsmetoden i konkurrencebetingelserne er svær at læse og forstå. Vi antager

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere