Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Holger Holm Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. 2. udgave, Hvis der under udarbejdelse af en publikation (dvs. enhver cirkuleret skriftlig fremstilling) er anvendt datamateriale, som er stillet til rådighed gennem DDA, bør såvel den oprindelige dataindsamler som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981, som oprindeligt blev indsamlet af Holger Holm Hansen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0528). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til den oprindelige dataindsamler. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-0528: Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer Primærundersøger: Holger Holm Hansen. DDA udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (261 respondenter, 94 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (62 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Holger Holm Hansen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i december 1981 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Ralph Bjørn Eriksen og Per Nielsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0528: Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for pu-

3 blikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Det skal understreges, at nærværende publikation er et teknisk orienteret produkt, som er nødvendigt for analyse af det beskrevne materiale. Derimod kan man ikke umiddelbart af randfordelingerne i de enkelte variable læse sig til, hvordan den danske befolkning forholder sig til de i undersøgelsen stillede spørgsmål, eller hvordan undersøgte karakteristika er fordelt i befolkningen. Randfordelingerne i kodebogen er uvægtede marginaler, som viser fordelingerne hos den gruppe, der faktisk blev udspurgt - og som ikke nødvendigvis uden en vægtning er repræsentativ. Derfor bør der ikke publiceres med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV juli 1983 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden

4 en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi; socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: fysisk arbejdsmiljø, fynske typografer; psykisk arbejdsmiljø, fynske typografer; arbejdsmiljø, fynske typografer; hovedpine; helbredstilstand, fynske typografer; lysforhold, indflydelse på arbejdsmiljø; lydforhold, indflydelse på arbejdsmiljø; klimatiske forhold, indflydelse på arbejdsmiljø; ergonomiske forhold, indflydelse på arbejdsmiljø; sygdomssymptomer, fynske typografer; typografers arbejdsmiljø. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0528: Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer Primærundersøger: Holger Holm Hansen. DDA udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (261 respondenter, 94 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (62 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0528. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S528. Studienummer (datasæt): 528. Donor (afleverende instans): Hansen, Holger Holm. Dansk Typograf Forbund, kreds 4. Pjentedamsgade 49, DK-5000 Odense C. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Hansen, Holger Holm. Dansk Typograf Forbund, kreds 4. Pjentedamsgade 49, DK-5000 Odense C. Økonomisk sponsor: Dansk Typograf Forbund, kreds 4. Pjentedamsgade 49, DK-5000 Odense C. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen omhandler det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt samt helbredstilstanden hos de fynske typografer. De fysiske miljøfaktorer omfatter: a) lys- og lydforhold b) klimatiske forhold og c) ergonomiske forhold. De psykiske miljøfaktorer er kortlagt ud fra: a) ensformighed i arbejdet og

8 b) arbejdsintensitet. Helbredstilstanden er beskrevet ved forekomsten af sygdomssymptomer som smerter i brystet, åndedrætsbesvær, hoste, mavesmerter, hovedpine og søvnbesvær. Det er i forbindelse hermed fastslået, hvilke gener der er blevet lægebehandlet. Endelig er det undersøgt, hvilke arbejdsredskaber der benyttes herunder forskellige stoffer som f.eks. opløsningsmidler. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 593 enheder i oprindelig stikprøve; 332 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): 261. Yderligere oplysninger: Årsagen til den lave besvarelsesprocent (ca. 44) skal bl.a. findes i, at spørgeskemaerne blev sendt ud kort før den langvarige arbejdskonflikt, som typograferne i foråret 1981 var ude i. Datasættets størrelse: 261 respondenter; 94 variable pr. respondent; 2 kort pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 75 spørgeskemaspørgsmål/tests; 90% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. For de på undersøgelsestidspunktet 533 beskæftigede typografer er der tale om en totaltælling. Derimod er der ikke foretaget nogen systematisk uddeling af spørgeskemaer til arbejdsløse typografer. På undersøgelsestidspunktet var der 136 ledige typografer og af disse har kun 60 modtaget et spørgeskema, og det drejer sig om personer, der har været i kontakt med arbejdsløshedsudvalget i Dansk Typograf Forbund, Kreds 4, Odense. Undersøgelsens geografiske univers: lokal; regional. DK, Odense; DK, Svendborg; DK, Fyn. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Antal uger: 12. Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Spørgeskemaerne er dels sendt til tillidsmænd til uddeling på arbejdspladsen dels direkte uddelt på arbejdspladsen. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: Sikkerhedsudvalget i Dansk Typograf Forbund, kreds 4, Odense. Vægtning: Vægtningskriterier: Ingen vægtning foretaget (totaltælling). BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS og BMDP.

9 Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: ingen. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Fejlkoder er rettet til de korrekte koder ved gennemgang af spørgeskemaerne. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Hansen, Holger Holm. Dansk Typograf Forbund, kreds 4. Pjentedamsgade 49, DK-5000 Odense C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Analyseresultater (skalaer, index, etc.): primær-analyseresultater arkiveret i arkivet. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn. Beskæftigelse: 'Branche' inden for typografiske arbejdspladser. INDLEDNING Denne undersøgelse blev oprindeligt foretaget af Holger Holm Hansen, Dansk Typograf Forbund, kreds 4, Odense. Undersøgelsen omhandler det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt helbredstilstanden hos de fynske typografer. De fysiske miljøfaktorer omfatter: a) lys- og lydforhold b) klimatiske forhold og c) ergonomiske forhold. De psykiske miljøfaktorer er kortlagt ud fra: a) ensformighed i arbejdet og b) arbejdsintensitet. Helbredstilstanden er beskrevet ved forekomsten af sygdomssymptomer som smerter i brystet, åndedrætsbesvær, hoste, mavesmerter, hovedpine og søvnbesvær. Det er i forbindelse hermed fastslået, hvilke gener der er blevet lægebehandlet. Endelig er det undersøgt, hvilke arbejdsredskaber og kemiske stoffer, der benyttes fx opløsningsmidler. Fra primærundersøgeren modtog DDA hulkort samt tilhørende dokumentation i form af spørgeskema og kodenøgle. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret

10 OSIRIS-datasæt samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (V1 og V2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDAnummer (528) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen. Med hensyn til manglende data opfylder materialet DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (henholdsvis 99, 999 osv.) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel. DDA har endelig foretaget rekodning af fejlkoder til de korrekte koder, som fandtes ved gennemgang af spørgeskemaerne. Det skal bemærkes, at det arkiverede studie er en sløret brugsversion i forhold til undersøgelsens oprindelige indhold. Af hensyn til respondenternes anonymitet er en identifikationsvariabel udgået, arbejdsplads er omkodet fra en direkte angivelse til en geografisk opdeling, ligesom aldersvariablen er blevet kategoriseret. Hermed er der åbnet mulighed for sekundæranalyse af undersøgelsen. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA-studienummer Variablen indeholder undersøgelsens studienummer i DDA. Alle respondenter har værdien 528 i denne variabel. V0002 SEKVENSNUMMER start 4, bredde 3 Sekvensnummer Denne variabel indeholder et trecifret løbenummer, begyndende med 001. Baggrundsvariable

11 V0003 KØN start 7, manglende data: = 9 Køn Denne variabel er kodet på grundlag af respondenternes navne, som kunne anføres på spørgeskemaets forside Mand Kvinde Uoplyst 100 svarprocent: 97 V0004 ALDER start 8, manglende data: = 9 Spm. 1: Alder Under 20 år år år år år år og derover Uoplyst svarprocent: 95 V0005 BRANCHE start 9, manglende data: = 9 Spm. 2: Branche Denne variabel er kodet på baggrund af en opdeling i grafiske arbejdspladser, som er anvendt i "Arbejdsmiljø i grafiske virksomheder" (håndbog fra Arbejdsmiljøfondet, 1981) Forarbejde (redaktion, klargøring, originalfoto) Formfremstilling (sætning, satsmontage, reprofoto- og kopi) Trykning (højtryk, plantryk, dybtryk og skabelontryk) Andre maskiner og udstyr (papemballage-,

12 etiket-, papirspose- og konvolutfremstilling) Andre arbejdspladser (transportudstyr, bud, elevatorer m.v.) Uoplyst svarprocent: 94 V0006 SPECIEL FUNKTION start 10, manglende data: = 9 Spm. 3: Er du periodevis/til stadighed beskæftiget ved en speciel funktion inden for eller uden for din branche? Denne variabel er kodet på baggrund af en opdeling i grafiske arbejdspladser, som er anvendt i "Arbejdsmiljø i grafiske virksomheder" (håndbog fra Arbejdsmiljøfondet, 1981) Forarbejde (redaktion, klargøring, originalfoto) Formfremstilling (sætning, satsmontage, reprofoto- og kopi) Trykning (højtryk, plantryk, dybtryk og skabelontryk) Andre maskiner og udstyr (papemballage-, etiket-, papirspose- og konvolutfremstilling) Andre arbejdspladser (transportudstyr, bud, elevatorer m.v.) Ingen speciel funktion Uoplyst svarprocent: 79 V0007 NUVÆRENDE ARBEJDSPLADS start 11, manglende data: = 9 Spm. 4: Nuværende arbejdsplads Typografisk arbejdsplads i Odense Typografisk arbejdsplads i Svendborg Typografisk arbejdsplads på det øvrige Fyn Arbejdsløs Uoplyst svarprocent: 97

13 Helbredstilstand Angående V8-V25: Der er kun kodet uoplyst, såfremt hele spørgsmål 5 er ubesvaret. V0008 LIDER AF HOVEDPINE start 12, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Hovedpine Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 100 svarprocent: 89 V0009 LIDER AF SØVNBESVÆR start 13, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Søvnbesvær Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 101 svarprocent: 89 V0010 ÅNDEDRÆTSBESVÆR start 14, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Åndedrætsbesvær

14 Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 99 svarprocent: 89 V0011 LIDER AF MAVEGENER start 15, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Mavegener Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst svarprocent: 89 V0012 LIDER AF HOSTE start 16, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Hoste Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 100 svarprocent: 89 V0013 LIDER AF LÆNDESMERTER start 17, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Lændesmerter

15 Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 99 svarprocent: 89 V0014 GLEMMER TING/AFTALER start 18, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Glemmer du ting/aftaler Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst svarprocent: 89 V0015 FORPUSTET UDEN ANSTR. start 19, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Forpustet uden kraftig anstrengelse Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst svarprocent: 89 V0016 FØLER SIG DISTRÆT start 20, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Føler du dig distræt (stress)

16 Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst svarprocent: 89 V0017 SMERTER I BEN start 21, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Smerter i ben ved anstrengelse Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 99 svarprocent: 89 V0018 ANGST ELLER UROLIG start 22, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Angst eller urolig Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 99 svarprocent: 89 V0019 NEDSAT FØLELSE I ARME start 23, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere

17 Nedsat følelse i arm(e) Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 100 svarprocent: 89 V0020 NEDSAT FØLELSE I BEN start 24, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Nedsat følelse i ben Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst svarprocent: 89 V0021 NEDSAT FØLELSE I FINGRE start 25, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Nedsat følelse i fingre Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 99 svarprocent: 89 V0022 NEDSAT FØLELSE I TÆER start 26, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere

18 Nedsat følelse i tæer Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 100 svarprocent: 89 V0023 NAKKE/SKULDERSMERTER start 27, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Nakke- eller skuldersmerter Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 99 svarprocent: 89 V0024 SMERTER I BRYST UDEN start 28, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller flere Smerter i bryst uden anstrengelse Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 100 svarprocent: 89 V0025 SMERTER I BRYST VED start 29, manglende data: = 9 Spm. 5: Lider du i løbet af en normal arbejdsuge af en eller

19 flere Smerter i bryst ved anstrengelse Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 99 svarprocent: 89 V0026 SVÆKKET HUKOMMELSE start 30, manglende data: = 9 Spm. 6: Føler du direkte, at din hukommelse er svækket? Ja Nej Uoplyst 100 svarprocent: 72 Lægebehandling V0027 GENNEMLYSNING LUNGEKL. start 31, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du været til gennemlysning på lungeklinik inden for det sidste år? Ja Nej Uoplyst 100 svarprocent: 98 V0028 LÆGEBEHANDLING AF GENER start 32, manglende data: = 9

20 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Ja Nej - gå til spm. 9 (V50) Uoplyst svarprocent: 88 Angående V29-V31: Såfremt respondenten kun har været lægebehandlet for een gene, er denne kodet i V29, mens der er kodet 100 (irrelevant) i V30 og V31. Tilsvarende ved lægebehandling for to gener er disse kodet i V29 og V30, mens der er kodet 100 (irrelevant) i V31. V0029 LÆGEBEHANDLING 1. GENE start 33, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V28 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Hvilke gener? Hovedpine Stress Nakke- eller skuldersmerter Bensmerter Mavesmerter, -onde eller -gene Armsmerter Fingre (nedsat følelse) Halsonde Eksem (overfølsomhed, allergi m.v.) Lændesmerter Rygsmerter Søvnløshed Øjensmerter Muskelinfiltrationer Nedsat hørelse Hoste Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 30 V0030 LÆGEBEHANDLING 2. GENE start 36, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V28

21 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Hvilke gener? Hovedpine Stress Nakke- eller skuldersmerter Bensmerter Mavesmerter, -onde eller -gene Armsmerter Fingre (nedsat følelse) Halsonde Eksem (overfølsomhed, allergi m.v.) Lændesmerter Rygsmerter Søvnløshed Øjensmerter Muskelinfiltrationer Nedsat hørelse Hoste Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0031 LÆGEBEHANDLING 3. GENE start 39, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V28 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Hvilke gener? Hovedpine Stress Nakke- eller skuldersmerter Bensmerter Mavesmerter, -onde eller -gene Armsmerter Fingre (nedsat følelse) Halsonde Eksem (overfølsomhed, allergi m.v.) Lændesmerter Rygsmerter Søvnløshed Øjensmerter Muskelinfiltrationer Nedsat hørelse

22 Hoste Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 3 V32-V49 er alle rekodede variable dannet på baggrund af V29-V31 med henblik på analyse. I disse variable omfatter "irrelevant" både respondenter, der ikke har den pågældende gene og respondenter, der har denne, men ikke har søgt lægebehandling herfor. V0032 LÆGEBEHANDLET GENE 1 start 42, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Hovedpine Ja Irrelevant 100 svarprocent: 4 V0033 LÆGEBEHANDLET GENE 2 start 44, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Stress Ja Irrelevant 100 svarprocent: 2 V0034 LÆGEBEHANDLET GENE 3 start 46, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Nakke- eller skuldersmerter

23 Ja Irrelevant 100 svarprocent: 7 V0035 LÆGEBEHANDLET GENE 4 start 48, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Bensmerter Ja Irrelevant 100 svarprocent: 2 V0036 LÆGEBEHANDLET GENE 5 start 50, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Mavesmerter, -onde eller -gene Ja Irrelevant 100 svarprocent: 5 V0037 LÆGEBEHANDLET GENE 6 start 52, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Armsmerter Ja Irrelevant 100 svarprocent: 2 V0038 LÆGEBEHANDLET GENE 7

24 start 54, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Fingre (nedsat følelse) Ja Irrelevant 100 svarprocent: 1 V0039 LÆGEBEHANDLET GENE 8 start 56, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Halsonde Ja Irrelevant 100 svarprocent: 1 V0040 LÆGEBEHANDLET GENE 9 start 58, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Eksem (overfølsomhed, allergi m.v.) Ja Irrelevant 100 svarprocent: 1 V0041 LÆGEBEHANDLET GENE 10 start 60, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Lændesmerter

25 Ja Irrelevant 100 svarprocent: 7 V0042 LÆGEBEHANDLET GENE 11 start 62, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Rygsmerter Ja Irrelevant 100 svarprocent: 4 V0043 LÆGEBEHANDLET GENE 12 start 64, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Søvnløshed Ja Irrelevant 100 svarprocent: 1 V0044 LÆGEBEHANDLET GENE 13 start 66, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Øjensmerter Ja Irrelevant 100 svarprocent: 1 V0045 LÆGEBEHANDLET GENE 14

26 start 68, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Muskelinfiltrationer Ja Irrelevant 100 svarprocent: 2 V0046 LÆGEBEHANDLET GENE 15 start 70, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Nedsat hørelse Ja Irrelevant 100 svarprocent: 0 V0047 LÆGEBEHANDLET GENE 16 start 72, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Hoste Ja Irrelevant 100 svarprocent: 1 V0048 LÆGEBEHANDLET GENE 17 start 74, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Andet

27 Ja Irrelevant 100 svarprocent: 3 V0049 ANTAL GENER LÆGEBEH. start 76, manglende data: >=10 Spm. 8: Har du været til lægebehandling for een eller flere Antal lægebehandlede gener Lægebehandlet for een gene Lægebehandlet for to gener Lægebehandlet for tre gener Irrelevant svarprocent: 30 V0050 UNDER LÆGEBEHANDLING NU start 78, manglende data: = 9 Spm. 9: Er du i øjeblikket under lægebehandling? Ja Nej Uoplyst 100 svarprocent: 93 V0051 SYGEFRAVÆR PGA. GENER start 79, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du haft sygefravær på grund af nogen af disse gener? Ja Nej Uoplyst 100 svarprocent: 54

28 Information og sikkerhedsarbejde - V0052 INF. OM MILJØFARER start 80, manglende data: = 9 Spm. 11: Er det din opfattelse at du/i er godt informeret/ oplyst om evt. miljøfarer/forholdsregler mod disse på din arbejdsplads? Ja Nej Uoplyst 100 svarprocent: 84 V0053 SIKKERHEDSARBEJDE start 81, manglende data: = 9 Spm. 12: Fungerer der en form for sikkerhedsarbejde på din arbejdsplads? Ja Nej Uoplyst 100 svarprocent: 91 V0054 PERSONLIGT SVAR start 82, manglende data: = 9 Spm. 13: Ønsker du evt. personligt svar fra udvalget ang. konklusionen på dine oplysninger? Ja Nej Uoplyst 100 svarprocent: 73

29 Fysiske arbejdsmiljø V0055 UDSAT FOR TRÆK start 83 Spm. 14: Er du daglig udsat for: Træk Afkrydset Ikke afkrydset -- V0056 UDSAT FOR VARME start 84 Spm. 14: Er du daglig udsat for: Varme Afkrydset Ikke afkrydset -- V0057 UDSAT FOR STØJ start 85 Spm. 14: Er du daglig udsat for: Støj Afkrydset Ikke afkrydset -- V0058 UDSAT FOR STØV start 86

30 Spm. 14: Er du daglig udsat for: Støv Afkrydset Ikke afkrydset -- V0059 UDSAT FOR BLITZLYS start 87 Spm. 14: Er du daglig udsat for: Blitzlys Afkrydset Ikke afkrydset -- V0060 AEROSOL AF: FARVE start 88 Spm. 14: Er du daglig udsat for: Aerosol af: farve Afkrydset Ikke afkrydset -- V0061 AEROSOL AF: OLIE start 89 Spm. 14: Er du daglig udsat for: Aerosol af: olie Afkrydset Ikke afkrydset --

31 V0062 AEROSOL AF: OPLØSN.MID. start 90 Spm. 14: Er du daglig udsat for: Aerosol af: opløsningsmidler Afkrydset Ikke afkrydset -- V0063 AEROSOL AF: LIM start 91 Spm. 14: Er du daglig udsat for: Aerosol af: lim Afkrydset Ikke afkrydset -- V0064 DAMPE FRA OPLØSN.MIDLER start 92 Spm. 14: Er du daglig udsat for: Dampe fra opløsningsmidler Afkrydset Ikke afkrydset -- V0065 DAMPE FRA FREMKALDER start 93 Spm. 14: Er du daglig udsat for: Dampe fra fremkalder/fikser

32 Afkrydset Ikke afkrydset -- V0066 ARBEJDER MED VOKS start 94 Spm. 15: Arbejder du med: Voks Afkrydset Ikke afkrydset -- V0067 ARBEJDER MED LIMSPRAY start 95 Spm. 15: Arbejder du med: Limspray Afkrydset Ikke afkrydset -- V0068 ARBEJDER MED LIM start 96 Spm. 15: Arbejder du med: Lim Afkrydset Ikke afkrydset -- V0069 ARBEJDER MED OPLØSN.MID. start 97 Spm. 15: Arbejder du med:

33 Opløsningsmidler Afkrydset Ikke afkrydset -- V0070 ARBEJDER MED FREMKALDER start 98 Spm. 15: Arbejder du med: Fremkalder/fikser Afkrydset Ikke afkrydset -- V0071 ARBEJDER MED LYSBORDE start 99 Spm. 15: Arbejder du med: Lysborde Afkrydset Ikke afkrydset -- V0072 ARBEJDER MED SKÆRME start 100 Spm. 15: Arbejder du med: Skærme Afkrydset Ikke afkrydset --

34 V0073 ARBEJDER MED RENGØRING start 101 Spm. 15: Arbejder du med: Rengøring/afvaskning Afkrydset Ikke afkrydset -- V0074 ARBEJDER MED POLYMERE start 102 Spm. 15: Arbejder du med: Polymere/plader Afkrydset Ikke afkrydset -- V0075 STÅENDE ARBEJDSSTILLING start 103 Spm. 15: Arbejder du med: Stående arbejdsstilling Afkrydset Ikke afkrydset -- V0076 SIDDENDE ARB.STILLING start 104 Spm. 15: Arbejder du med: Siddende arbejdsstilling Afkrydset

35 Ikke afkrydset -- V0077 SAMME ARBEJDSSTILLING start 105 Spm. 15: Arbejder du med: Samme arbejdsstilling i lange perioder Afkrydset Ikke afkrydset - gå til spm. 16 (V79) V0078 ARB.STILLING ANTAL TIMER start 106, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V77 Spm. 15: Arbejder du med: Samme arbejdsstilling i lange perioder, ca.... timer ad gangen time timer timer timer timer timer timer timer eller mere Uoplyst Irrelevant svarprocent: 31 V0079 PERSONLIG BESKYTTELSE start 108 Spm. 16: Bruger du personlige beskyttelsesmidler? Afkrydset Ikke afkrydset --

36 Psykiske arbejdsmiljø V0080 ARBEJDET ER FORJAGET start 109 Spm. 17: Føler du arbejdet er: Forjaget Afkrydset Ikke afkrydset -- V0081 ARBEJDET ER ENSFORMIGT start 110 Spm. 17: Føler du arbejdet er: Ensformigt Afkrydset Ikke afkrydset -- V0082 ARBEJDET ER BUNDET start 111 Spm. 17: Føler du arbejdet er: Bundet Afkrydset Ikke afkrydset --

37 V0083 ARBEJDET ER STRESSENDE start 112 Spm. 17: Føler du arbejdet er: Stressende Afkrydset Ikke afkrydset -- V0084 ARBEJDET UOVERKOMMELIGT start 113 Spm. 17: Føler du arbejdet er: Uoverkommeligt.. 1. Afkrydset 2. Ikke afkrydset -- V0085 ARBEJDET FYSISK KRÆVENDE start 114 Spm. 17: Føler du arbejdet er: Fysisk krævende Afkrydset Ikke afkrydset -- V0086 DÅRLIGE ARB.STILLINGER start 115 Spm. 17: Føler du arbejdet er: Skyld i dårlige arbejdsstillinger

38 Afkrydset Ikke afkrydset -- V0087 SØVNLØSHED PGA ARBEJDET start 116 Spm. 17: Føler du arbejdet er: Skyld i søvnløshed Afkrydset Ikke afkrydset -- V0088 OPLAGTHED EFTER ARBEJDE start 117, manglende data: = 9 Spm. 18: Når du kommer hjem fra arbejdet, føler du dig så: Uoplagt Normalt oplagt Uoplyst svarprocent: 89 V0089 ARBEJDER PÅ SKIFTEHOLD start 118 Spm. 19: Arbejder du på skiftehold? Afkrydset Ikke afkrydset - gå til spm. 20 (V91) V0090 TIDSPUNKT FOR SKIFTEHOLD start 119, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V89 Spm. 19: Arbejder du på skiftehold?

39 Hvilke skift? Skiftehold mellem kl. 6 og Skiftehold mellem kl. 20 og Både skiftehold mellem kl. 6 og 20 samt kl. 20 og Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 Gener i fritiden V0091 HOVEDPINE I FRITIDEN start 121, manglende data: = 9 Spm. 20: Når du har fri, afspadsering, ferie eller lign., har du så: Hovedpine Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst svarprocent: 76 V0092 SØVNLØSHED I FRITIDEN start 122, manglende data: = 9 Spm. 20: Når du har fri, afspadsering, ferie eller lign., har du så: Søvnløshed Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst

40 100 svarprocent: 72 V0093 ÅNDEDRÆTSBESVÆR UDENF. start 123, manglende data: = 9 Spm. 20: Når du har fri, afspadsering, ferie eller lign., har du så: Åndedrætsbesvær Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst 99 svarprocent: 66 V0094 ANGST/URO I FRITIDEN start 124, manglende data: = 9 Spm. 20: Når du har fri, afspadsering, ferie eller lign., har du så: Angst og/eller uro Ofte Af og til Sjældent Nej Uoplyst svarprocent: 67

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-0326 -------- Datamateriale ------------- Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Laursen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ----

Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ---- DDA-0691 -------- Datamateriale ------------- Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere