Yderligere information 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere information 40"

Transkript

1 Delårsrapport kvartal 2012

2 Indhold Delårsrapport kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed 14 Kapitalforhold 17 Forventninger 18 Regnskab Ledelsens påtegning 20 Hoved- og nøgletal 21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomst 23 Balance 24 Egenkapital 26 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 29 Kvartalsoversigt 38 Yderligere information 40 Webcast og telekonference Tryg afholder webcast og telekonference torsdag den 8. november 2012 kl CET. Følg webcastet på tryg.com/dk. Finansanalytikere og investorer kan deltage på telefon eller , hvorfra der kan stilles spørgsmål. Webcastet og telekonferencen foregår på engelsk og kan efterfølgende ses på tryg.com/dk. Denne rapport udgør koncernregnskabet for Tryg A/S og er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2011, medmindre andet er nævnt. Sammenligningstal for 3. kvartal 2011 er generelt angivet i parentes. Redaktion Investor Relations Design e-types Layout amo design Offentliggørelse 8. november 2012

3 Højdepunkter Resultatet for 3. kvartal 2012 viser et godt resultat af forsikringsvirksomheden og et højt investeringsafkast. Forsikringsresultatet var positivt påvirket af lønsomhedstiltag og et lavt niveau af vejrskader. Højdepunkter i 3. kvartal 2012 Resultat før skat på 976 mio. DKK (279 mio. DKK). Forsikringsteknisk resultat på 652 mio. DKK (480 mio. DKK) Combined ratio på 87,7 (91,5) Erstatningsprocent på 70,3 (89,5) påvirket af lønsomhedstiltag, gunstige vejrforhold og højt storskadeniveau Renteniveau påvirker combined ratio negativt med 1 point i forhold til 3. kvartal 2011 Negativ præmievækst på 1,4 % afspejler fokus på lønsomhed Omkostningsprocent på 16,4 (16,1) fortsat på lavt niveau, men påvirket af restruktureringshensættelse på 60 mio. DKK svarende til 1,2 procentpoint Højt investeringsafkast sammensat af høje afkast i fri portefølje inden for både aktier og obligationer Højdepunkter kvartal 2012 Resultat før skat på mio. DKK (1.136 mio. DKK). Forsikringsteknisk resultat på mio. DKK (1.262 mio. DKK) Combined ratio på 88,5 (92,6) Erstatningsprocent på 72,9 (79,3) påvirket af lønsomhedstiltag, afløbstab på skybrud i juli 2011 og positiv effekt af tvær gående reassurancedækning Renteniveau påvirker combined ratio negativt med 1,4 point i forhold til 2011 Lav præmievækst på 0,1 % afspejler fokus på lønsomhed Højt investeringsafkast i fri portefølje inden for især obligationer Egenkapitalforrentning på 24,8 % efter skat. Egenkapitalforrentning på 29,4 % efter skat. Salg af finsk filial og ny partneraftale med Nordea Efter regnskabsperiodens afslutning har Tryg og If P&C Insurance Company Ltd (Finland) indgået en aftale om salg af Trygs finske filial til If for en samlet pris på 112 mio. DKK. Aftalen fortsætter på Trygs hovedmarkeder Danmark og Norge, men bliver ikke fornyet i Sverige og Finland. Se mere på side 5. På samme tid har Tryg og Nordea fornyet den fælles partnerskabsaftale for endnu fem år fra 1. januar Læs mere i selskabsmeddelelse nr offentliggjort den 6. november Tryg A/S Delårsrapport kvartal

4 Resultatoversigt 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Egenkapital, i alt Egenkapitalforrentning efter skat (%) 7,4 29,4 12,3 24,8 13,1 Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie á 25 DKK 2,8 12,3 13,4 29,6 19,0 Kapital iflg. Standard & Poor s Kapitalkrav A- rating Standard & Poor s Præmievækst i lokal valuta 6,7-1,4 5,0 0,1 3,6 Bruttoerstatningsprocent 89,5 70,3 79,3 72,9 79,1 Nettogenforsikringsprocent -14,1 1,0-3,1-0,9-2,5 Skadeforløb 75,4 71,3 76,2 72,0 76,6 Bruttoomkostningsprocent 16,1 16,4 16,4 16,5 16,6 Combined ratio 91,5 87,7 92,6 88,5 93,2 Combined ratio ekskl. afløb 97,3 91,5 96,7 93,6 97,9 Afløb f.e.r i procent -5,8-3,8-4,1-5,1-4,7 Storskader f.e.r. i procent 1,6 3,5 1,6 1,7 2,7 Vejrskader f.e.r. i procent 5,3 1,1 3,3 1,6 3,6 Combined ratio opdelt på forretningsområder Privat 91,0 83,9 92,7 87,9 92,7 Erhverv 92,7 79,2 94,3 84,2 92,1 Industri 88,6 92,6 88,6 86,8 91,2 Sverige 97,4 90,8 99,7 97,8 102,9 Resultatet fra Trygs finske filial indgår fra 3. kvartal 2012 under Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter, da forretningen ikke længere er en del af den fortsættende virksomhed. Sammenligningstallene er ændret i overensstemmelse hermed. Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter fremgår af regnskabstabellerne i rapporten. 2 Delårsrapport kvartal 2012 Tryg A/S

5 Trygs resultat Trygs resultat før skat udgjorde 976 mio. DKK i 3. kvartal 2012, hvilket er markant bedre end 279 mio. DKK i samme periode Fremgangen skyldes en fortsat forbedring af forsikringsvirksomheden og et godt investeringsresultat. Herudover var omfanget af vejrskader betydeligt lavere end 3. kvartal Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 29,4 % mod 7,4 % for samme periode i Det forsikringstekniske resultat udgjorde 652 mio. DKK i 3. kvartal 2012 (480 mio. DKK). Forbedringen skyldes effekten af lønsomhedstiltag samt et lavere niveau af vejrskader, som mere end opvejer et højere niveau af storskader og et lavere afløbsniveau. Tryg vurderer fortsat, at de gennemførte tiltag korrigeret for skadeinflation påvirker den underliggende lønsomhed positivt med cirka 2 procentpoint. Combined ratio udgjorde 87,7 i kvartalet, hvilket er en forbedring på 3,8 procentpoint. Forbedringen er sket på trods af et lavere renteniveau, der påvirkede combined ratio negativt med 1 procentpoint. Combined ratio for 3. kvartal vil normalt være bedre end for året som helhed, da især 1. og 4. kvartal historisk set har højere skadeniveauer. Resultatet er endnu et skridt på vejen mod at levere en stabil combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal Resultatet er i øvrigt positivt påvirket af især færre mellemstore skader end samme periode sidste år og påvirkes negativt af en hensættelse til restrukturering med 88 mio. DKK. Resultatet viser et forsat behov for tiltag, der skal sikre en combined ratio på et stabilt niveau under 90 i årene fremover. Arbejdet med at reducere omkostningerne og skadeudgifterne fortsatte som planlagt i kvartalet, og disse blev yderligere reduceret med henholdsvis 15 mio. DKK og 60 mio. DKK. Det målsatte niveau for reduktion af omkostninger og skadeudgifter er 1 mia. DKK. I den sammenhæng er der hensat 88 mio. DKK til restrukturering i forbindelse med den planlagte reduktion i antallet af medarbejdere og kontorer. Beløbet fordeler sig med 60 mio. DKK, der påvirker omkostningerne, og 28 mio. DKK, der påvirker erstatningerne. Investeringsafkastet udgjorde 338 mio. DKK og var sammensat af et afkast af matchporteføljen på 34 mio. DKK og et afkast af den fri portefølje på 370 mio. DKK. Herudover var der en samlet negativ påvirkning fra andre finansielle poster og investeringsafkastet fra ophørte aktiviteter på i alt 50 mio. DKK. Det positive afkast i matchporteføljen svarer til cirka 0,1 % af beholdningen og skyldes især et større fald i de norske renter end i de europæiske. Afkastet i den fri portefølje er sammensat af den positive udvikling på aktiemarkedet og et højt afkast på High Yield- og Emerging Market obligationer. Den danske og norske markedssituation har ikke ændret sig væsentligt i løbet af På det danske marked var forbrugerne fortsat tilbageholdne i 3. kvartal og omsætningen af ejerboliger lav trods en lav rente. Arbejdsløsheden var fortsat i niveauet 6 %. Den norske økonomi var fortsat præget af lav arbejdsløshed, et lavt renteniveau og en stigende realløn med risiko for stigende skadeinflation, hvilket overvåges aktivt for at kunne tilpasse priserne til inflationen. Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK i 3. kvartal 2012, hvilket i lokal valuta svarer til en reduktion på 1,4 % (1,2 % i DKK). Den lavere præmie kan især henføres til udviklingen i Industri og Erhverv og skal ses i sammenhæng med det øgede fokus på lønsomhed og markedssituationen især i Danmark. Præmieudviklingen var påvirket af pristiltag fra foregående år og i mindre omfang tiltag iværksat i Nettoeffekten af tiltagene og forventet skadeinflation svarer til en forbedring af combined ratio i niveauet 2 procentpoint. Tryg arbejder kontinuerligt med produktdifferentiering og lancerer i november 2012 et nyt indboprodukt på det danske marked. Produktet afspejler bedre forskelle i risici og er samtidig et væsentligt forbedret og forenklet produkt for kunderne. Det kommer blandt andet til udtryk ved fastsættelse af forsikringssummen. For kunden kan det være vanskeligt at overskue værdien af al indbo, og derfor er alt med en værdi under DKK dækket i den nye forsikring. Opgaven for kunden i samarbejde med Tryg er at identificere værdier, som overstiger dette niveau. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

6 Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 70,3 (89,5) i 3. kvartal Skadeforløbet, der inkluderer resultat af genforsikring, var 71,3 (75,4). Forbedringen skyldes lønsomhedsinitiativer, som korrigeret for skadeinflation bidrager med cirka 2 procentpoint, og at 3. kvartal 2011 var påvirket af skybruddet i København den 2. juli, hvorimod 3. kvartal 2012 var begunstiget af et lavt niveau af vejrskader. Erstatningerne var påvirket af et storskadeniveau på 244 mio. DKK, som var både højere end samme periode sidste år og højere end forventet i et kvartal. Det lavere renteniveau forøgede isoleret set erstatningsprocenten med cirka 1 procentpoint i forhold til 3. kvartal Afløbsresultatet for egen regning udgjorde 195 mio. DKK. Det høje niveau kan blandt andet tilskrives fortsatte gevinster på den ekstra genforsikringsdækning, der blev etableret for at dække ved en høj frekvens af vejrskader. Afløbet brutto udgjorde kun 67 mio. DKK. Det lave niveau skyldes især afløbstab på skybrudsskaderne 2. juli i Danmark og orkanerne i Norge, blandt andet Dagmar. Afløbstabene dækkes imidlertid af genforsikring. Tryg præsenterede på kapitalmarkedsdagen i London den 19. juni 2012 en række initiativer, som skal reducere skadeomkostningerne med 700 mio. DKK frem mod 2015 og heraf 100 mio. DKK i I 3. kvartal 2012 var effekten af disse initiativer opgjort til 80 mio. DKK, og effekten i 3. kvartal steg således med 60 mio. DKK, som især stammer fra et indkøbsbesparelser inden for skadeområdet. Skadeforebyggelse er et væsentligt indsatsområde for Tryg. I efteråret 2012 gennemførte Tryg blandt andet Tryg Boligtjek over for udvalgte privatkunder. Tryg Boligtjek omfatter en gratis gennemgang af boligen, hvor kunden får råd og vejledning om, hvordan potentielle skader kan forebygges. Også inden for erhvervsmarkedet har Tryg gennemført skadeforebyggende tiltag. Tiltagene har især været målrettet landbrugsområdet og har blandt andet omfattet termografering, der viser forskelle i temperaturer og hermed de største risici i forhold til brand. Skadeforebyggende tiltag vil være en væsentlig aktivitet i de kommende år til gavn for både kunden og Tryg. Omkostninger Omkostningsprocenten var i 3. kvartal ,4 (16,1). Det lidt højere niveau end tilsvarende periode sidste år kan tilskrives den nævnte hensættelse på 60 mio. DKK til strukturelle tilpasninger. Hensættelsen indgår ikke i de enkelte forretningsområder, men under øvrige områder, da det er en ikke tilbagevendende begivenhed. Eksklusive denne hensættelse ville omkostningsprocenten være 15.3, hvilket understreger Trygs fokus på at reducere omkostningsniveauet. Omkostningsniveauet er normalt lavere i 3. kvartal på grund af afholdelse af ferie. Udviklingen i omkostningsniveauet skal ses i sammenhæng med de initiativer, som blev præsenteret på kapitalmarkedsdagen i juni. I forhold til målet om at reducere omkostningerne med 300 mio. DKK frem til 2015 er der i 2012 år til dato realiseret 40 mio. DKK, hvoraf 15 mio. DKK vedrører 3. kvartal Målet er en omkostningsprocent i 2015 på under 15. Salget af den finske filial har en positiv påvirkning på koncernens omkostnings procent i nivauet 0,2 procentpoint, men medfører ingen ændring i de målsatte nominelle omkostningsinitiativer. Antallet af medarbejdere udgjorde ved udgangen af 3. kvartal 2012 svarende til en reduktion på 103 medarbejdere i forhold til samme periode sidste år og en reduktion på 79 siden starten af 2012 svarende til 1,9 %. Denne væsentlige reduktion i antallet af medarbejdere afspejler også Trygs fokus på at reducere omkostningsniveauet. Investeringsresultat Tryg diskonterer forsikringshensættelserne og matcher hensættelsernes betalingsprofil med obligationer. Investeringsaktiver, udover matchporteføljen, udgøres af den fri investeringsportefølje, der investeres bredt. Resultatet af matchporteføljen udgjorde 34 mio. DKK (123 mio. DKK) og var sammensat af et positivt mismatch i den norske del, da norske renter faldt mere end de europæiske. Denne effekt havde en større effekt end negativt mismatch i den danske del, hvor danske renter ikke faldt så meget som de europæiske. Den fri investeringsportefølje består hovedsageligt af aktier, ejendomme og obligationer og gav i 3. kvartal 2012 et samlet 4 Delårsrapport kvartal 2012 Tryg A/S

7 bruttoafkast på 370 mio. DKK (-262 mio. DKK), hvilket var sammensat af et højt aktieafkast på 144 mio. DKK og et højt afkast på obligationer på 196 mio. DKK især som følge af kursstigninger på Emerging Market og High Yield obligationer. Resultat før og efter skat Resultat før skat udgjorde 976 mio. DKK (279 mio. DKK). Skatten af fortsættende aktiviteter udgjorde 235 mio. DKK svarende til en skatteprocent på 24. Periodens resultat efter skat og ophørte aktiviteter udgjorde således 733 mio. DKK (163 mio. DKK). Resultatet for kvartal 2012 Resultatet før skat udgjorde mio. DKK (1.136 mio. DKK). Forbedringen i resultatet på mio. DKK kan både tilskrives en forbedring i det forsikringstekniske resultat på 582 mio. DKK og en forbedring af investeringsafkastet på 663 mio. DKK. Combined ratio blev forbedret fra 92,6 til 88,5. Forbedringen er sammensat af lønsomhedstiltag, færre vejrskader og et lidt højere afløbsniveau. Afløbet udgjorde 5,1 i procent og var påvirket af ekstraordinære afløbsgevinster fra genforsikring på 0,8 procentpoint. Eksklusive disse gevinster ville afløbet udgøre 4,3 % og være på niveau med samme periode 2011, hvilket understreger Trygs solide hensættelsesniveau. Erstatningsprocenten for kvartal var påvirket af, at der i 1. kvartal 2012 var en opjustering af erstatningsudgifterne fra skybruddet den 2. juli 2011 på cirka 300 mio. DKK. Dette havde imidlertid ubetydelig resultateffekt, da opjusteringen var dækket af genforsikring. Det lavere renteniveau påvirkede combined ratio negativt med 1,4 procentpoint i kvartal 2012 sammenlignet med samme periode Det lave renteniveau i den norske del af forretningen fra 2,7 % primo året til 2,2 % ved udgangen af 3. kvartal medførte en styrkelse af pensionshensættelserne med 299 mio. DKK og heraf 60 mio. DKK i 3. kvartal I de første tre kvartaler af 2012 blev lønsomheden, som for - v entet, fortsat forbedret på baggrund af pris-, risikoselektion og effektiviseringstiltag. Tiltagene har i kombination med den markedsøkonomiske situation medført en moderat præmievækst. Med resultatet for kvartal 2012 er Tryg godt på vej mod en combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal Kapital Trygs egenkapital udgjorde mio. DKK pr. 30. september Egenkapitalen påvirkedes i 3. kvartal af periodens resultat på 733 mio. DKK og styrkelse af den norske pensionshensættelse med 46 mio. DKK efter skat samt en række andre mindre bevægelser. Trygs tilgængelige kapital opgjort i henhold til Standard & Poor s model udgjorde mio. DKK svarende til en stigning på 788 mio. DKK. Den tilgængelige kapital skal blandt andet holdes op imod Trygs målsætning om et kapitalniveau mindst svarende til en rating på A- hos Standard & Poor s tillagt en buffer på 5 %. Tryg havde en buffer på 18 % pr. 30. september Læs mere i afsnittet Kapitalforhold på side 17. Begivenheder efter balancedagen Den 6. november offentliggjorde Tryg, at den finske forretning var solgt til If, og at partner aftalen med Nordea var fornyet. Den finske forretning havde præmieindtægter for omkring 624 mio. DKK i 2011 og udgør 3 % af Trygs forsikringsportefølje. Porteføljen har kunder og en markedsandel på 2 %. De cirka 200 medarbejdere vil blive overført til If. If køber Trygs finske forretning for 112 mio. DKK og i samme forbindelse foretages en nedskrivning på immaterielle aktiver svarende til cirka 100 mio. DKK. Den totale resultatpåvirkning inklusive salgsomkostninger vil være marginalt negativ. Som følge af salget opnår Tryg en kapitallettelse på cirka 250 mio. DKK. Salget forventes endeligt afsluttet i løbet af foråret 2013 og er afhængig af myndighedernes godkendelse. Tryg og Nordea har fornyet den fælles partnerskabsaftale for endnu en fem års periode med virkning fra 1. januar Nordea fortsætter salget af Trygs produkter på Trygs hovedmarkeder Danmark og Norge, og Tryg fortsætter salget af Nordeas pensionsprodukter i Danmark og Norge. Aftalen om kapitalforvaltning fortsætter som hidtil. Distributionsaftalen med Nordea bliver ikke fornyet i Sverige og Finland. Læs mere i selskabsmeddelelse nr offentliggjort den 6. november Tryg A/S Delårsrapport kvartal

8 Privat Privat omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark og Norge. Salget foregår gennem callcentre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør 48 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat for 3. kvartal 2012 Det forsikringstekniske resultat for Privat udgjorde 404 mio. DKK (231 mio. DKK). Forbedringen i resultatet skyldes et betydeligt lavere niveau af vejrskader og effekten af lønsomhedstiltag. Renteniveauet var fortsat lavt og påvirkede combined ratio negativt med cirka 0,7 procentpoint sammenlignet med samme periode Combined ratio for Privat blev 83,9 (91,0). Ligesom 2. kvartal vil 3. kvartal normalt også have en lavere combined ratio end helåret på grund af mindre eksponering i forhold til vejrskader. Privatmarkedet i Danmark var fortsat præget af generel tilbageholdenhed i forbruget og en lav omsætning af boliger. Salget af personbiler var dog 13 % højere for 3. kvartal 2012 end samme periode sidste år. De mindre biler er tydeligt i fremgang og udgjorde i september 2/3 af salget af nye biler mod mindre end hver 2. i samme måned sidste år. Den norske økonomi var fortsat positiv godt hjulpet af de høje oliepriser og et fortsat højt privatforbrug. Beskæftigelsen var fortsat høj og lønstigningerne i niveauet 4 %. Bilsalget var i Resultat for Privat 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 9,6 1,8 7,5 1,8 6,1 Bruttoerstatningsprocent 89,2 69,0 80,3 73,7 79,2 Nettogenforsikringsprocent -14,3-0,1-4,0-1,5-2,9 Skadeforløb 74,9 68,9 76,3 72,2 76,3 Bruttoomkostningsprocent 16,1 15,0 16,4 15,7 16,4 Combined ratio 91,0 83,9 92,7 87,9 92,7 Combined ratio ekskl. afløb 94,3 87,0 94,7 91,8 94,7 Afløb f.e.r. i procent -3,3-3,1-2,0-3,9-2,0 Storskader f.e.r. i procent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Vejrskader f.e.r. i procent 5,5 1,9 3,9 2,4 4,2 6 Delårsrapport kvartal 2012 Tryg A/S

9 3. kvartal 2012 lidt mere end 1 % højere i forhold til samme periode Inflationen for Norge var fortsat på et lavt niveau, men da lønudviklingen er væsentlig for mange skadereparationer, følger Tryg fortsat denne udvikling nøje med henblik på tilpasning af priserne for de enkelte produkter. Præmier Bruttopræmieindtægterne steg 1,8 % i lokal valuta (3,9 % i DKK) og var markant højere i den norske i forhold til den danske del af forretningen. Fastholdelsesprocenten lå fortsat på et højt niveau i både den danske og norske forretning, hvilket skal ses i sammenhæng med, at de gennemførte præmieforhøjelser i 2012 i stort omfang alene har været prisstigninger for at modsvare skadeinflationen. Som nævnt steg salget af mindre biler i den danske del af forretningen. De nye biler har et højt niveau af sikkerhedsudstyr og dermed lavere skaderisiko, hvilket alt andet lige bevirker en lavere vækst i præmieindtægten en udvikling som forstærkes af, at flere kunder fravælger kaskodækning. På privatmarkedet i Danmark lancerer Tryg et nyt indboprodukt, som er det første produkt baseret på en mere risikorigtig prissætning. Prissætningen er forbedret gennem anvendelse af flere parametre, som i stort omfang er baseret på eksternt tilgængelige data. Det har samtidig været vigtigt at udvikle et produkt, der præcist opfylder kundens forsikringsbehov. Således er alle genstande under DKK dækket, og kunden skal således alene forholde sig til genstande med en værdi over dette. Produktet vil løbende blive implementeret på markedet, og i de kommende år vil der gradvis ske en udvikling af hovedprodukterne på privatmarkedet. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten var 69,0 (89,2). Skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring, blev forbedret fra 74,9 til 68,9. Forbedringen i skadeforløbet kan dels henføres til et betydeligt lavere niveau af vejrskader samt nettoeffekten på 2 procentpoint af lønsomhedstiltag og skadeinflation. Afløb for egen regning udgjorde 77 mio. DKK, svarende til 3,1 %, hvilket er på niveau med afløbet for samme periode sidste år. I den danske del af forretningen blev der som nævnt gennemført det skadeforebyggende tiltag Tryg Boligtjek over for kunder med villaer med skybrudsskader i Dette omfatter en gennemgang af boligen i forhold til risikoen ved skybrud, og kunden kan få et tilbud på skadeforebyggende reparationer. Et stort antal kunder har sagt ja gennemgangen, og tiltaget har givet mange positive tilbagemeldinger fra kunderne. Omkostninger Omkostningsprocenten for Privat udgjorde 15,0 (16,1) svarende til en forbedring på 1,1 procentpoint, hvilket er en markant reduktion, som både kan tilskrives effekten af en reduktion i antallet af ansatte fra 950 primo året til 916 ultimo 3. kvartal 2012, generel tilbageholdenhed og lavere provisionsudgifter som følge af et lavere salgsniveau. Gennemførelsen af omkostningstiltag forløber planmæssigt. Resultat for kvartal 2012 Resultatet udgjorde 907 mio. DKK (575 mio. DKK). Forbedringen i resultatet blev opnået på baggrund af lønsomhedstiltag. Herudover var resultatet positivt påvirket af et lavere niveau af vejrskader, effekten af den nævnte tværgående genforsikrings dækning på cirka 90 mio. DKK og negativt påvirket af et betydeligt lavere renteniveau. Combined ratio udgjorde 87,9 i kvartal 2012 (92,7), hvilket er en forbedring på 4,8 procentpoint. Overordnet er resultatet for Privat år til dato forløbet som forventet med en fortsat forbedring af combined ratio som følge af lønsomhedsinitiativer og en forventet moderat præmievækst. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

10 Erhverv Erhverv omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder i Danmark og Norge. Forretningsområdet udgør 18 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat Det forsikringstekniske resultat for Erhverv udgjorde 193 mio. DKK (69 mio. DKK). Forbedringen skyldes især lønsomheds tiltag og et lavt niveau af store og mellemstore skader. Ud viklingen og niveauet i resultatet er tilfredsstillende, men der er fortsat behov for at forbedre den underliggende erstatningsudvikling og forbedre omkostningsniveauet. Combined ratio udgjorde 79,2 i 3. kvartal 2012 (92,7). Det lave renteniveau påvirkede combined ratio negativt med cirka 1,5 procentpoint sammenlignet med samme periode Markedssituationen for erhvervsområdet er fortsat meget forskellig på det danske og norske marked. Det danske marked er fortsat påvirket af et lavere forbrug, tilbageholdenhed med investeringer og bankernes tilbageholdenhed med udlån. Udviklingen illustreres blandt andet ved salget af varebiler, som i 3. kvartal var 6 % lavere end samme periode sidste år, og særligt i september, hvor salget var 25 % lavere. I den norske del var mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder fortsat positivt påvirket af en pæn vækst i det private forbrug. Resultat for Erhverv 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 2,5-2,9 1,4-1,6 0,2 Bruttoerstatningsprocent 96,4 56,8 79,1 65,8 75,4 Nettogenforsikringsprocent -24,9 2,3-5,4-2,0-3,6 Skadeforløb 71,5 59,1 73,7 63,8 71,8 Bruttoomkostningsprocent 21,2 20,1 20,6 20,4 20,3 Combined ratio 92,7 79,2 94,3 84,2 92,1 Combined ratio ekskl. afløb 102,0 86,3 96,2 90,8 96,1 Afløb f.e.r. i procent -9,3-7,1-1,9-6,6-4,0 Storskader f.e.r. i procent 4,1 0,0 1,8 0,4 2,4 Vejrskader f.e.r. i procent 6,3 0,9 3,5 1,2 3,9 8 Delårsrapport kvartal 2012 Tryg A/S

11 Præmier Bruttopræmieindtægterne var for 3. kvartal på 931 mio. DKK (946 mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til en negativ vækst på 2,9 %. Denne negative udvikling i præmieindtægten var mest udtalt i Danmark og var forventet med baggrund i lønsomhedstiltag, saneringer og krav til virksomheder om skadeforebyggende tiltag. Foruden en forventet reaktion på tiltagene påvirker ovennævnte markedssituation naturligvis også markedet som helhed. Udover at tiltagene har reduceret fastholdelsesprocenten de seneste kvartaler, bevirkede de højere priser og markedssituationen et lavere salg især i den danske del af forretningen. I 3. kvartal er der sket en stabilisering af fastholdelsesprocenten. For at øge forretningsomfanget til et lønsomt grundlag fortsættes med målrettede tiltag mod lønsomme segmenter. Prisdifferentiering er også et væsentligt område inden for erhvervsmarkedet og det første område, hvor der planlægges en lancering af et nyt produkt, er inden for arbejdsskade i både Danmark og Norge. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 56,8 (96,4), og skadeforløbet udgjorde 59,1 (71,5). Forbedringen i skadeforløbet kan henføres til lavt niveau af vejrskader, gunstigt skadeforløb i øvrigt og effekten af lønsomhedstiltag. Skadeforløbet for 3. kvartal 2012 på 59,1 procentpoint var også påvirket af positive afløbsgevinster på 66 mio. DKK svarende til 7,1 procentpoint. Erhverv har lanceret flere skadeforebyggende aktiviteter blandt andet målrettet landbrugsområdet. Ved hjælp af mindre undersøgelser og udstyr kan omfattende skader forhindres. For eksempel er brande i el-tavler hvert år skyld i store brande i landbruget, men ved hjælp af termografering kan brandfaren afdækkes, inden en skade opstår. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 20,1, hvilket er en reduktion på lidt over 1 procentpoint. Det er positivt, at der i en periode med reduktion i forretningsomfang sker et fald i omkostningsprocenten, hvilket afspejler, at der både sker en tilpasning til det lavere forretningsomfang, men også gennemføres initiativer, der rækker ud over dette. Antallet af medarbejdere blev reduceret fra 566 primo året til 556 ved udgangen af 3. kvartal. Dette er særlig vigtigt for Erhverv, så der sikres et større afkast på den kapital, som kan henføres til Erhverv, og samtidig forbedre konkurrencekraften i markedet. Resultat for kvartal 2012 Resultatet udgjorde 448 mio. DKK (177 mio. DKK). Forbedringen skyldes især et gunstigt forløb i forhold til vejr- og storskader, gevinster på tværgående reassuranceaftale og lønsomhedstiltag. Overordnet forløb perioden som forventet med en forbedret combined ratio og en mindre reduktion i forretningsomfang. Resultatet i forretningsområdet er forbedret, men der er fortsat behov for væsentlige initiativer i forhold til prissætning, segmentering og en yderligere reduktion af omkostningsniveauet. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

12 Industri Industri sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg i Danmark og Norge og Moderna i Sverige. Forretningsområdet sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Tryg Garanti indgår i resultatet for Industri. Forretningsområdet udgør 26 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat for 3. kvartal 2012 Resultatet udgjorde 95 mio. DKK (163 mio. DKK). Det lavere resultat sammenlignet med samme periode sidste år kan især henføres til et højt niveau af storskader. Combined ratio udgjorde 92,6 (88,6). Det højere niveau skyldes hovedsageligt et højere storskadeniveau, men også en negativ påvirkning af det lave renteniveau, der isoleret set øger combined ratio med 1,6 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Stor- og vejrskader påvirkede combined ratio med 14,1 procentpoint mod 9,0 procentpoint i 3. kvartal 2011, og den underliggende erstatningsudvikling var fortsat positiv. Forbedringen skyldes hovedsageligt fokus på at sikre et bedre forhold mellem pris og risiko specielt på produkterne Property og Arbejdsskade. De markedsøkonomiske forhold ændrede sig ikke væsentligt i 3. kvartal i de markeder, som Industri opererer på. Den danske del af Industri var påvirket af tilbageholdenhed i forbruget, men dette modsvares af en fremgang i dansk eksport på især det tyske marked. Påvirkningen af virksomhedernes forsikrings- Resultat for Industri 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 5,6-6,0 2,2-2,3 0,8 Bruttoerstatningsprocent 85,8 78,2 77,2 73,7 80,4 Nettogenforsikringsprocent -9,5 2,5-1,2 0,7-2,0 Skadeforløb 76,3 80,7 76,0 74,4 78,4 Bruttoomkostningsprocent 12,3 11,9 12,6 12,4 12,8 Combined ratio 88,6 92,6 88,6 86,8 91,2 Combined ratio ekskl. afløb 98,5 97,3 99,8 95,4 103,2 Afløb f.e.r. i procent -9,9-4,7-11,2-8,6-12,0 Storskader f.e.r. i procent 3,0 13,9 4,8 6,2 7,9 Vejrskader f.e.r. i procent 6,0 0,2 2,8 0,6 3,2 10 Delårsrapport kvartal 2012 Tryg A/S

13 behov var således som helhed forholdsvis begrænset. Det norske marked var fortsat positivt påvirket af en pæn indenlandsk vækst, og de økonomiske konjunkturer i Sverige havde ikke den store påvirkning på industriporteføljen, da den er forholdsvis lille og fortsat i en opbygningsfase. Præmier Præmieindtægten udgjorde mio. DKK (1.356 mio. DKK), hvilket i lokal valuta er en tilbagegang på 6 %. Udviklingen kan tilskrives lønsomhedstiltag og herunder sanering af kundeforhold for at forbedre lønsomheden samt afgang af nogle få større kunder. Udover en stigende afgang har tiltagene medført et lavere salgsniveau for den danske og norske del af industri forretningen. For at løfte forretningsomfanget til et lønsomt grundlag er en række initiativer iværksat, der skal målrette salgsindsatsen mod segmenter, hvor Tryg har en særlig kompetence og god lønsomhed. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 11,9, hvilket er 0,4 procentpoint lavere end i tilsvarende periode Forbedringen er opnået samtidig med en reduktion i præmieindtægten og skyldes dels en tilpasning til det lavere præmieniveau og dels en yderligere reduktion i omkostningsniveauet. Antallet af medarbejdere blev reduceret fra 333 primo året til 322 ultimo 3. kvartal. Resultat for kvartal 2012 Resultatet udgjorde 529 mio. DKK (480 mio. DKK), og combined ratio udgjorde 86,8 (88,6). Forbedringen skyldes især et forbedret underliggende erstatningsniveau og besparelsesinitiativer og sker på trods af et lavere renteniveau. Industri har fokus på lønsomhed og den fastlagte kundestrategi for forretningsområdet både for at kompensere for det lavere renteniveau og for at sikre et tilfredsstillende afkast af den kapital, som kan henføres til industriområdet. I den svenske del af industriforretningen var væksten i niveauet 6 %. Den svenske forretning fortsætter en kontrolleret vækst i udvalgte segmenter med et klart fokus på lønsomhed i den videre udbygning af forretningen. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 78,2 (85,8), mens skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring udgjorde 80,7 (76,3). Det højere skadeforløb kan især henføres til et storskadeniveau i 3. kvartal 2012 på 13,9 % (3 %). Især den danske del af Industri var påvirket af storskader, der blandt andet inkluderede en meget omfattende brand i en boligejendom. Skadeforløbet korrigeret for storskader, vejrskader, afløb, lavere renteniveau samt et mindre niveau af mellemstore skader svarer til den planlagte forbedring på cirka 2 procentpoint. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

14 Sverige Sverige omfatter salg af forsikringer til privatpersoner og til små og mellemstore virksomheder under brandet Moderna. Salget foregår gennem egne sælgere, callcentre og internettet. Forretningsområdet udgør 8 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat for 3. kvartal 2012 Resultatet for Sverige udgjorde 48 mio. DKK (17 mio. DKK). Det meget tilfredsstillende resultat er opnået gennem en kombination af lønsomhedsinitiativer og en reduktion af væksten i mindre lønsomme områder. Nicheområderne i den svenske del af forretningen forsikring af lystbåde og motorcykler samt produktforsikring solgt i sammenhæng med køb af elektronik fortsatte med en tilfredsstillende lønsomhed. Tiltagene i den øvrige privatforretning fortsatte i form af tarifændringer, sanering af ulønsomme kunder og i øvrigt en bevidst lav vækst. Den øvrige privatforretning omfatter den forretning, som oprindeligt blev startet op i Malmø med baggrund i Nordeakunder, og som gennem alle årene har bidraget med et stort negativt resultat. Herudover består den øvrige forretning af den del af privatporteføljen i det tilkøbte Moderna, som ikke omfatter nicheområderne. Resultat for Sverige 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 3,8-1,5 10,4 0,6 9,0 Bruttoerstatningsprocent 86,3 75,3 81,7 79,6 83,2 Nettogenforsikringsprocent -2,9 1,0 0,6 0,5 0,6 Skadeforløb 83,4 76,3 82,3 80,1 83,8 Bruttoomkostningsprocent 14,0 14,5 17,4 17,7 19,1 Combined ratio 97,4 90,8 99,7 97,8 102,9 Combined ratio ekskl. afløb 96,7 88,7 97,7 95,6 101,8 Afløb f.e.r. i procent 0,7 2,1 2,0 2,2 1,1 Vejrskader f.e.r. i procent 0,0 0,0 1,2 1,2 1,3 12 Delårsrapport kvartal 2012 Tryg A/S

15 Præmier Præmieindtægten for 3. kvartal udgjorde 477 mio. DKK (451 mio. DKK), hvilket svarede til en negativ udvikling i lokal valuta på 1,5 %. Dette skal ses i sammenhæng med tiltag over for den ulønsomme del af porteføljen og den forventede højere afgang. Derudover var konkurrencen inden for båd forsikringer fortsat hård samtidig med, at markedet for salg af både var presset, hvilket naturligvis påvirkede salget gennem bådforhandlere. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 14,5, hvilket var et lidt højere niveau end samme periode sidste år. Det højere omkostningsniveau skal ses i sammenhæng med den negative vækst i præmierne. Omkostningsprocenten var generelt lavere i 3. kvartal, da præmieindtægten for Moderna periodiseres i forhold til risikoen, hvilket på grund af særligt båd- og motorcykelforsikringer medfører en højere præmieindtægt i 2. og 3. kvartal. Ophøret af samarbejdet med Nordea om distribution af forsikringer medfører et behov for at styrke distributionen på anden vis. I den forbindelse er det positivt, at Trygs aftale med ICA Bank er blevet fornyet og indebærer en udvidelse af distributionen. Resultat for kvartal 2012 Resultatet udgjorde 48 mio. DKK (30 mio. DKK). Combined ratio udgjorde år til dato 97,8 (99,7). Forbedringen skyldes især lønsomhedstiltag og nye tariffer. Erstatninger Erstatningsprocenten for 3. kvartal 2012 udgjorde 75,3 (86,3). Det lavere erstatningsniveau kan henføres til initiativerne for at forbedre lønsomheden. Nicheområderne i den svenske del af forretningen havde en attraktiv erstatningsprocent. I den øvrige privatforretning blev erstatningsniveauet forbedret med 28 procentpoint. Medvirkende til den forbedrede lønsomhed var implementeringen af nye tariffer for bil- og villaforsikringer med en mere risikorigtig pris. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

16 Investeringsvirksomhed Trygs samlede investeringsportefølje på 45,4 mia. DKK gav i 3. kvartal 2012 et bruttoafkast på 713 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 1,6 % (6,4 % p.a.) på gennemsnitlig investeret kapital i perioden. Efter overførsel til forsikringsteknisk rente blev nettoinvesteringsafkastet 404 mio. DKK. Andre finansielle indtægter og udgifter samt afkast på ophørte aktiviteter beløber sig i 3. kvartal til -50 mio. DKK, hvilket betyder et samlet resultat på 338 mio. DKK. År til dato udgør det samlede investerings afkast 580 mio. DKK. Stigende aktiekurser og faldende kreditspænd øgede resultatet af den frie portefølje med 370 mio. DKK, og matchporte føljen giver et positivt mismatch på 34 mio. DKK. Det positive mismatch er sammensat af et større positivt mismatch i Norge og et negativt i Danmark. Matchporteføljen Tryg matcher de forsikringsmæssige hensættelser med aktiverne i matchporteføljen således, at ændringer i renteniveauerne påvirker Trygs resultat mindst muligt. Dette medfører generelt en samlet lavere variation i resultatet og vil i Solvency II medføre et mindre kapitalbehov til at imødegå udsving. Matchporteføljen blev reduceret lidt i perioden og udgjorde knap 35 mia. DKK ved udgangen af 3. kvartal Afkastet på porteføljen skal dels dække kursreguleringer på erstatningshensættelserne og dels forsikringsteknisk rente. Trygs målsætning om at mindske afvigelserne mest muligt kom til udtryk i 3. kvartal 2012 med et mismatch på 34 mio. DKK, hvilket svarer til et udsving på cirka 0,1 % af matchporteføljens værdipapirbeholdning. I Norge faldt de norske renter (statsrenter og især swaprenter) mere end de europæiske, hvilket betød, at værdiændringen af aktiverne var højere end værdiændringen for de forsikringsmæssige hensættelser. I Danmark var det modsatte tilfældet, rentespændet mellem specielt de lange danske og europæiske swaprenter blev øget markant. Det skyldes, at de danske renter ikke faldt så meget som de europæiske i starten af kvartalet, hvilket kan ses i sammenhæng med den nye Finanstilsynskurve, som blandt andet holdt de danske renter høje. Derudover har der de seneste måneder været faldende interesse for de sikre-havne deriblandt Danmark, hvilket har fået de danske renter til at stige mere end de tilsvarende europæiske. Resultat for Investeringsvirksomhed Afkast Investerings- 3. kvt. Afkast 3. kvt aktiver Mio. DKK 2011 I alt Match Fri Obligationer, pengemarked, m.v Aktier a) Investeringsejendomme I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt før andre finansielle poster Andre finansielle indtægter og udgifter, investering b) Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering b) Investeringsafkast Heraf ophørte aktiviteter -5 8 Investeringsafkast af fortsættende aktiviteter a) I aktiebeholdningen er der yderligere en eksponering på -8 mio. DKK solgt på futureskontrakter. b) Posten omfatter rente af driftslikvider og bankgæld, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster, nedskrivning af domicilejendomme samt omkostninger ved investeringsvirksomhed. 14 Delårsrapport kvartal 2012 Tryg A/S

17 Den fri investeringsportefølje (eksponeringsværdi) Matchportefølje Aktier Højrenteobligationer 10 7 Realkreditobligationer Statsobligationer 20 2 Procent Realkreditobligationer Statsobligationer Ejendomme Bankindskud og bankobligationer 83 Procent Bankindskud og bankobligationer Højt afkast i den fri investeringsportefølje Den fri investeringsportefølje består hovedsageligt af aktier, ejendomme og obligationer og gav i 3. kvartal 2012 et samlet bruttoafkast på 370 mio. DKK, svarende til 3,9 % (15,6 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Den fri beholdning udgjorde 10,5 mia. DKK ved udgangen af 3. kvartal 2012 og steg med 1,7 mia. DKK fra 2. kvartals beholdning på 8,8 mia. DKK. Stigningen skyldes den gode forsikringsmæssige drift, men samtidig, at værdien af både obligations- og aktieporteføljen steg betragteligt som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Aktieporteføljen, der er globalt diversificeret, steg godt 7 % og havde i 3. kvartal 2012 en gevinst på 144 mio. DKK. Resultat for Investeringsvirksomhed Afkast kvt. Afkast kvt 2012 Investeringsaktiver Mio. DKK 2011 I alt Match Fri Obligationer, pengemarked, m.v Aktier a) Investeringsejendomme I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt før andre finansielle poster Andre finansielle indtægter og udgifter, investering b) Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering b) Investeringsafkast Heraf ophørte aktiviteter Investeringsafkast af fortsættende aktiviteter a) I aktiebeholdningen er der yderligere en eksponering på -8 mio. DKK solgt på futureskontrakter. b) Posten omfatter rente af driftslikvider og bankgæld, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster, nedskrivning af domicilejendomme samt omkostninger ved investeringsvirksomhed. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

18 Verdensindekset havde til sammenligning et afkast på samt løbetidsforkortelse på både bankobligationer og covered 5,6 % i 3. kvartal. Aktierne har samlet givet et afkast på bonds understøttet obligationsbeholdningen i 3. kvartal. 202 mio. DKK i År-til-dato udgør afkastet for den frie portefølje som helhed 510 mio. DKK. Ejendomsporteføljen, der består af danske og norske investeringsejendomme, havde et afkast på 30 mio. DKK i 3. kvartal Andre finansielle indtægter og udgifter 2012, hvilket var som forventet. For hele 2012 er afkast Andre finansielle indtægter og udgifter samt afkastet på resultatet af ejendomsporteføljen 161 mio. DKK. ophørt aktiviteter var negative med i alt 50 mio. DKK i 3. kvartal 2012 og dermed i alt 325 mio. DKK i Dette Obligationsporteføljen havde i 3. kvartal 2012 havde et højt af- er sammensat af Trygs nedskrivning af domicilejendom på kast på 196 mio. DKK. Faldende kreditspænd og risiko søgning 143 mio. DKK samt valutaafdækningen af vores svenske på finansmarkederne betød kursstigninger på Emerging Market og norske egenkapital. og High Yield eksponeringer. Derudover har et højt rente afkast 16 Delårsrapport kvartal 2012 Tryg A/S

19 Kapitalforhold Tryg måler sin kapitalbase imod to forskellige kapitalregimer, hvor det ene er den lovmæssige kapital defineret i Lov om Finansiel Virksomhed, mens det andet er i forhold til Standard & Poor s (S&P) rating model for forsikringsselskaber. Tryg har en målsætning om at opretholde en kapitalbuffer på 5 % til en A- rating hos S&P. De to modeller bygger på forskellige metodikker, hvorfor både de to kapitalkrav og kapitalen til rådighed er forskellige. S&Ps kapitalmodel Kapitalkravet til at dække risikoen på koncernens aktiver steg med 118 mio. DKK i 3. kvartal Stigningen er primært drevet af en øget markedsværdi af aktieporteføljen. På passivsiden steg kapitalkravet med 152 mio. DKK i 3. kvartal 2012, som hovedsageligt skyldes større hensættelser som følge af forventet forretningsudvikling. Dette medførte samlet set, at kapitalkravet steg med 247 mio. DKK i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal Egenkapitalen steg med 755 mio. DKK i 3. kvartal Dette skyldes primært indregning af kvartalets resultat efter skat på 733 mio. DKK. Den tilgængelige kapital steg således samlet set med 788 mio. DKK i 3. kvartal Kapitalbufferen steg fra 13 % til 18 % i 3. kvartal 2012, hvilket skal ses i sammenhæng med Trygs nuværende dividendepolitik om at udbetale den overskydende kapital, som overstiger en buffer på 5 %. Lovmæssig kapital Tryg er i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed forpligtet til at opgøre et individuelt solvensbehov, der skal betragtes som selskabets egen kapitalmæssige vurdering af koncernens risikoprofil. Det individuelle solvensbehov udgjorde mio. DKK pr. 30. september Dette skal ses i forhold til basiskapitalen, der pr. 30. september 2012 udgjorde mio. DKK, hvilket medfører en overdækning på mio. DKK svarende til en buffer på 50,7 %. Solvency II Godkendelsen af Omnibus II direktivet er forudsætningen for ikraftsættelse af Solvency II, som foreløbigt er udkskudt til foråret Det er usikkert, om Solvency II reelt vil kunne træde i kraft fra 2014 eller blive yderligere udsat til EIOPA (et uafhængigt rådgivningsorgan til EU) er i øjeblikket i gang med at gennemføre en ny prøveberegning (Long Term Guarantee Assessment). Tryg deltager i denne prøveberegning. Tryg er godt forberedt til de nye regler og har en betydelig overdækning i forhold til den forventede standard beregningsmodel for solvenskravet (SCR). Tryg ansøger Finanstilsynet om godkendelse af en partiel intern model. Kapital baseret på Standard & Poor s model Ændring Mio. DKK kvt. Aktiv risiko Passiv risiko Diversifikation Kapitalkrav Egenkapital Ansvarlig lånekapital Foreslået udbytte Øvrig kapital Tilgængelig kapital Buffer Buffer % 10 % 13 % 18 % 5 % Tryg A/S Delårsrapport kvartal

20 Forventninger Tryg har en målsætning om på mellemlang sigt at nå en egenkapitalforrentning efter skat på 20 % svarende til en combined ratio på 90 eller derunder. Målsætningen skal opnås fra 3. kvartal Resultatet for kvartal 2012 understøtter sammen med yderligere planlagte lønsomhedstiltag, at Tryg er godt på vej mod at levere en stabil combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal De målsatte omkostnings- og skadeinitiativer på 1 mia. DKK ændres ikke, selv om den finske forretning ikke længere indgår i den fortsættende forretning. Tryg forventer en noget lavere præmievækst i 2012 end i de foregående år. Tryg vil i løbet af 4. kvartal 2012 kommunikere den fremtidige udbyttepolitik. Forbehold Visse udsagn i denne rapport er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn om Trygs fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, fortsætter eller lignende udtryk. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan Trygs faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. Tryg er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i rapporten, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. Læs kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på tryg.com/dk for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens resultater eller forsikringsbranchen. 18 Delårsrapport kvartal 2012 Tryg A/S

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Yderligere information 44

Yderligere information 44 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige og Finland

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side

2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side 2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2011

2. kvartals- og halvårsrapport 2011 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Hoved- og nøgletal 2 Trygs resultat 3 Begivenheder efter 30. juni 2011 5 Privat Norden

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Yderligere information 34

Yderligere information 34 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2011 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2011 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Dansk Aktionærforening. Download præsentationen på tryg.com. Tryg En sikker havn i en turbulent tid. Lars Møller, IR-direktør

Dansk Aktionærforening. Download præsentationen på tryg.com. Tryg En sikker havn i en turbulent tid. Lars Møller, IR-direktør Dansk Aktionærforening Tryg En sikker havn i en turbulent tid Lars Møller, IR-direktør Download præsentationen på tryg.com 1 Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse,

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere