OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt. Fokus på arbejdsmiljøet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt. Fokus på arbejdsmiljøet"

Transkript

1 OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt Fokus på arbejdsmiljøet

2 INDHOLD Et godt arbejdsmiljø er vigtigt! Oversigt over de to mulige bestyrelsesmodeller... 4 Det gode samarbejde mellem bestyrelse og ledelse... 6 Årshjul og strategiplan for arbejdsmiljøarbejdet... 8 Opbygning af arbejdsmiljøorganisationen... 9 Uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen Plan for kompetenceudvikling Arbejdsmiljøgruppens (AMO) opgaver og pligter Bestyrelsens opgaver og pligter i forhold til arbejdsmiljøorganisationen Institutionslederens opgaver og pligter Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere AMO Hvis der ikke er valgt en AMR Yderligere hjælp, vejledning og rådgivning Pjecen er en del af et projekt om arbejdsmiljø ved overenskomstfornyelsen Fokus på arbejdsmiljøet Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, SPIA, Daginstitutionernes Landsorganisation, fobu, Accountor Institutionsservice A/S, Børneringen, De Danske Børneinstitutioner og BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. 2

3 ET GODT ARBEJDSMILJØ ER VIGTIGT! Ikke blot fordi der er nogle lovgivningsmæssige krav, institutionen skal leve op til og hvor en manglende overholdelse kan resultere i påbud eller andre former for sanktioner. Ikke blot fordi et godt arbejdsmiljø betyder lavere sygefravær og mindre personaleudskiftning og dermed en bedre økonomi i institutionen. Men først og fremmest fordi et godt arbejdsmiljø for de ansatte i institutionen er en forudsætning for, at de kan skabe et godt, trygt og pædagogisk udviklende miljø for børnene i institutionen. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt af hensyn til både børn, voksne og personale. Et dårligt fysisk arbejdsmiljø og et belastet indeklima kan gøre mennesker syge. Og et dårligt psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne vil hurtigt smitte af på børnene. Også lederens eget psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for hele institutionen, da en stresset leder vil påvirke medarbejderne og dermed også de børn, der bruger institutionen. Et dårligt arbejdsmiljø koster Det koster økonomisk i form af sygefravær og i sidste ende opsigelser og udskiftning af personale. Men det koster i høj grad også menneskeligt. Både for den ansatte der rammes af stress og nedslidning og for institutionens børn. Hvis personalet ikke trives, kan de ikke skabe et trygt og udviklende miljø for børnene. Og en stor udskiftning af personalet har en negativ effekt på muligheden for at skabe stabile relationer både mellem børn og voksne og mellem børnene. Derfor er det både pædagogisk, menneskeligt og økonomisk en god forretning at tage arbejdsmiljøet alvorligt. Det er vigtigt at arbejde med alle dele af arbejdsmiljøet i dagligdagen Arbejdsmiljø er ikke noget, I kun skal arbejde med hvert 3. år i forbindelse med arbejdspladsvurderingen (APV) eller når problemerne er opstået. Arbejdet med arbejdsmiljøet skal være en integreret del af hverdagen og pædagogikken. Det gode arbejdsmiljø afhænger af både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø, og de to dele er i høj grad sammenhængende, da problemer på det ene område kan forplante sig til det andet. Fysisk arbejdsmiljø handler f.eks. om ergonomi, lys, støj, de æstetiske rammer. Psykisk arbejdsmiljø handler blandt andet om at holde fokus på det, der er institutionens kerneopgave: det daglige pædagogiske arbejde med børnene. Et godt samarbejde og tillidsfulde relationer er forudsætninger for et godt psykisk arbejdsmiljø, og for at det pædagogiske arbejde kan udføres ordentligt. Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø er for eksempel at have fokus på: Hvordan arbejdet organiseres og tilrettelægges Det pædagogiske arbejdes indhold Samarbejdet mellem kollegerne Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. I pjecen her vil vi have fokus på bestyrelsens ansvar, rolle og opgaver i arbejdsmiljøarbejdet i de private daginstitutioner. Vi vil også komme med bud på hvordan bestyrelsen kan arbejde kontinuerligt med arbejdsmiljøet i institutionen. Vi vil komme ind på lovkrav, opbygning af arbejdsmiljøorganisationen, samarbejde mellem bestyrelse og ledelse og mellem ledelse og medarbejdere og arbejdsmiljømæssige konsekvenser af ændringer i pædagogisk praksis, ved ombygninger eller andet. Til slut er der henvisninger til hvor man kan finde yderligere hjælp, vejledning og rådgivning. Med de ord vil vi ønske jer god vind med arbejdet. 3

4 OVERSIGT OVER DE TO MULIGE BESTYRELSESMODELLER MED ANGIVELSE AF ANSVAR OG OPGAVER DEN EN-STRENGEDE BESTYRELSESMODEL Bestyrelsen Lederen Kommunalbestyrelsen Overordnede ledelse Økonomiske ansvar Fastsætter formål og idegrundlag jf. kommunens godkendelseskriterier Udarbejder vedtægter Arbejdsgiverkompetence Har den daglige pædagogiske, personalemæssige og administrative ledelse under ansvar over for bestyrelsen Træffer enkeltbeslutninger (inden for de af bestyrelsen stillede rammer) Udmønter budgetterne Har det overordnede tilsyn Udbetaler tilskud pr. barn jf. de økonomiske rammer og principper (godkendelseskriterier) Godkender institutionen jf. godkendelseskriterierne Orienteres om vedtægter Disponerer over ejendom og formue Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet Det daglige ansvar og opgaver i forhold til arbejdsmiljøet. 4

5 DEN TO-STRENGEDE BESTYRELSESMODEL Institutionsbestyrelsen Forældrebestyrelsen Lederen Kommunalbestyrelsen Overordnet ledelse og arbejdsgiverkompetence Har indstillingsret til ansættelse af personale Har den daglige pædagogiske, personalemæssige og administrative ledelse under ansvar over for bestyrelsen Økonomiske ansvar Fastlægger principper for institutionen og for budgetrammen Træffer enkeltbeslutninger (aftalt med bestyrelsen) Udbetaler tilskud pr. barn jf. de økonomiske rammer og principper (godkendelseskriterier) Fastsætter formål og idegrundlag jf. kommunens godkendelses-kriterier Handler inden for institutionsbestyrelsens mål og rammer samt institutionens formål og idegrundlag Udmønter budgetterne Godkender institutionen jf. godkendelses-kriterierne Udarbejder vedtægter Høres forinden vedtægter vedtages Orienteres om vedtægter Disponerer over ejendom og formue Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet Inddrager overvejelser om arbejdsmiljø i dens arbejde Det daglige ansvar og opgaver i forhold til arbejdsmiljøet 5

6 DET GODE SAMARBEJDE MELLEM BESTYRELSE OG LEDELSE Bestyrelsen har det formelle overordnede arbejdsgiveransvar, og er dermed også ansvarlig for institutionens arbejdsmiljø. For at kunne varetage dette ansvar skal bestyrelsen involveres, informeres og have mulighed for at beslutte principper i forhold til arbejdsmiljøet. Den ansatte ledelse er blandt andet ansvarlig for den daglige og administrative ledelse, herunder arbejdsmiljøet og dermed udmøntningen af besluttede principper omkring arbejdsmiljøet. Tillidsfuldt samarbejdet Et afsæt for tillidsfuld dialog og status kan for eksempel være institutionens arbejdspladsvurdering (APV), den årlige lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse, sygefraværsstatistik, samarbejdsrelationer og -klima. Ledelsen tager initiativ til en forventningsafklaring mellem ledelsen og bestyrelsen omkring bestyrelsens opgaver og ansvar i forhold til bestyrelsens inddragelse. Det er også ledelsens opgave at komme med anbefalinger til hvornår og hvordan, der med fordel kan arbejdes og informeres på bestyrelsesmøderne omkring arbejdsmiljøet i institutionen. Vi anbefaler en kontinuerlig orientering og dialog via et fast punkt på dagsordenen. Organisering af arbejdsmiljø på bestyrelsesmøder Når en ny bestyrelse er valgt, anbefaler vi, at ledelsen orienterer bestyrelsen omkring gældende regler, arbejdsgiveransvar og kompetencefordelingen mellem ledelsen og bestyrelsen. Ligesom det også er vigtigt at orientere den nye bestyrelse om kompetencen til at træffe beslutninger i forhold til principperne omkring arbejdet med arbejdsmiljøet. Derudover en status i forhold til institutionens nuværende forhold og arbejde med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø eventuelt via den seneste APV. Typisk afholdes der bestyrelsesmøde 4-6 gang årligt, og der er ofte en fast dagsorden til møderne. Bestyrelsen kan med fordel have Arbejdsmiljø, som fast punkt på dagsordenen, hvilket vil være med til at sikre en løbende fokus på området (Se skema med forslag til dagsordenspunkter). sig måske skal der udarbejdes en ny APV, eller der skal følges op på en handleplan. Det er bestyrelsen, som skal bevilge økonomi til eventuelle forløb, der skal sættes i gang, eller hvis der skal afsættes midler til nye hjælpemidler for eksempel pusleborde med hæve/sænke-funktion. Bestyrelsen skal via ledelsen have indsigt i, hvordan lederen i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten (AMR), tillidsrepræsentanten (TR) og den øvrige personalegruppe arbejder på at sikre et godt arbejdsmiljø, samt at der er løbende opmærksomhed på sikkerhed og sundhed. Konsekvenser for arbejdsmiljøet som følge af bestyrelsens beslutninger Når bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende institutionen, skal både bestyrelsen og ledelsen have fokus på, om konsekvenserne af beslutningen har indflydelse på arbejdsmiljøet. Det kan være svært at gennemskue, hvilke konsekvenser en beslutning kan have. Derfor er det ikke muligt for bestyrelsen at have løsninger klar på alle problematikker, der kan opstå, men en løbende opmærksomhed kan være med til at sikre, at ændringer i arbejdsmiljøet bliver opdaget så tidligt som muligt. 2 eksempler Hvis en institution er under renovering, har bestyrelsen en interesse i renoveringens forløb, og om økonomien holder, men her skal bestyrelsen via ledelsen have information om og vurdering af, hvorvidt renoveringen har indflydelse på arbejdsmiljøet. Der hvor det er muligt at sætte ind for at forbedre arbejdsmiljøet, skal bestyrelsen sikre, at lederen og AMR har en ramme, som giver dem mulighed for at løfte arbejdsmiljøet under renoveringen. Hvis en bestyrelse træffer beslutning om op- eller ned-normering, kan det have indflydelse på arbejdsmiljøet. Ved en op-normering skal der måske ansættes nye medarbejdere, og det kan ændre noget i den eksisterende gruppedynamik, som har indflydelse på arbejdsmiljøet. Ved at have opmærksomhed på processen, kan bestyrelsen og ledelsen bedre agere, hvis der opstår ændringer i arbejdsmiljøet, som der skal handles på. Under punktet Arbejdsmiljø er det bestyrelsens opgave at spørge ind til, hvor i processen institutionen befinder 6

7 OVERSIGT MED FORSLAG TIL, HVILKE PUNKTER, BESTYRELSEN KAN/SKAL HAVE PÅ DERES DAGSORDEN I LØBET AF ÅRET Forslag til dagsordenspunkter: Generelle meddelelser fra ledelsen af betydning for arbejdsmiljøet APV Instruktion og oplæring Ulykker Det seneste års arbejdsmiljøarbejde Det kommende års arbejdsmiljøarbejde Se eksempel på årshjul Det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø Kompetenceplan Bestrelsens ansvar Ledelsens opgave Hjælpetekster Eksempler på meddelelser fra ledelse der kan have betydning for arbejdsmiljøet, og hvor AMO skal inddrages: Planer om udvidelse eller ombygning Flere indskrevne børn Ændringer i arbejdsgange og metoder Det generelle arbejde med beskyttelse og forebyggelse Er der arbejdsforhold der har brug for at blive ændret /justeret af hensyn til de ansatte sikkerhed og sundhed? Er der behov for at prioritere økonomi til sikkerhed- og sundhedsmæssige problemer? Hvad er status på vores handlingsplan? Giver vores APV anledning til fokuspunkter for arbejdsmiljøarbejdet for det kommende år? Er det tid til at planlægge vores kommende APV? (hver 3 år) Status på statistik over sygefravær giver det anledning til særlige overvejelser, forebyggelse eller lignende? Hvordan arbejder vi med APV på personalemøder med SU-status? Hvordan instruerer vi vores nye medarbejdere til arbejdsmiljøet på? er der behov for eventuelle justeringer? Er der i øvrigt behov for yderligere instruktion af medarbejdere? Hvordan drøfter vi løbende vores pædagogiske praksis og adfærd, så vi fremmer et sundt og godt arbejdsmiljø? En gang årligt skal der udarbejdes en oversigt over indtrufne ulykker, forgiftninger og sundhedsskader. Årsager til indtrufne ulykker og nærved ulykker skal undersøges og forebygges. Det skal kontrolleres om de forebyggende tiltag har givet den ønskede effekt. Hvilke gode/dårlige erfaringer har vi gjort i forbindelse med det seneste års arbejdsmiljøarbejde? Har vi nået de mål vi satte for det seneste års arbejdsmiljøarbejde? Eksempler på hvad vi kan sætte fokus på i det kommende år: Optimering af instruktion og oplæring af nye medarbejdere Konflikthåndtering Indeklima (kulde, træk, rengøring, støj) APV Sikkerhedskultur Ny lovgivning eller viden om arbejdsmiljø som giver anledning til nye tiltag Psykisk arbejdsmiljø og engagement Opstil mål for de enkelte fokusområder. Hvor ofte skal vi mødes? Hvordan skal vi mødes? Hvem indkalder til møder? Hvordan håndterer vi akut opståede arbejdsmiljøproblemer, fx arbejdsulykker? Hvordan fordeler vi opgaverne, så vi opnår vores mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde? Hvordan informerer vi hinanden i AMO, fx om henvendelser fra kolleger eller om gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer? Hvordan informerer vi alle i virksomheden om arbejdsmiljøarbejdet? Der skal årligt udarbejdes en kompetenceplan for AMO s medlemmer. Det er en god idé at drøfte supplerende uddannelse på den årlige arbejdsmiljødrøftelse for at sikre sammenhæng mellem kompetencer og arbejdsmiljøarbejdet. Vi kan også drøfte, hvordan den nye viden er blevet brugt/ skal bruges. 7

8 ÅRSHJUL OG STRATEGIPLAN FOR ARBEJDSMILJØARBEJDET Herunder er illustreret et eksempel på årshjul/strategiplan. Årshjulet illustrerer også de strategiske drøftelser, som man har minimum hvert andet år. Forslag til faste dagsordenspunkter, som er på hvert ordinære møde: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om Arbejdstilsynets besøg og afgørelser 4. Opfølgning på status for sygefravær 5. Opfølgning på situationen i organisationen herunder gensidige informationer om arbejdsmiljø og trivsel 6. Drøftelser og evt. beslutning relevante emner til næste møde. 1. KVARTAL a. Socialt Kapitel (det rummelige arbejdsmarked) b. Sygefravær/fremmøde frem for fravær c. Strategiplan/årshjul (hvert 2. år) Dialogmøde med AMO 4. KVARTAL a. Stress, mobning og chikane b. Vold og trusler om vold c. Arbejdsmiljøstrategi (årlig) 2. KVARTAL a. Jobrotation b. MUS/GRUS og udviklingsplan c. Kompetenceudvikling 3. KVARTAL a. Opfølgning på Socialt kapitel b. APV og trivsel tendenser c. Social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejdsevne) og Psykisk arbejdsmiljø Budgettemamøde Dialogmøde med AMO om budgettet 8

9 OPBYGNING AF ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Det er arbejdsgiveren, der skal etablere og organisere arbejdsmiljøarbejdet. I lovgivningen bliver der lagt vægt på, at udviklingen af et godt arbejdsmiljø sker i et samarbejde mellem den overordnede ledelse, øvrige ledere og medarbejdere. Dette samarbejde understøttes ved at oprette en arbejdsmiljøorganisation. HVORDAN SKAL JERES ARBEJDSMILJØARBEJDE ORGANISERES? 1-9 ansatte ansatte 35 og flere ansatte Krav om valg af arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Nej Ja Ja Arbejdsmiljøgrupper Nej Ja 1 Ja 2 Arbejdsmiljøudvalg Nej Nej ja Årlig arbejdsmiljødrøftelse Ja Ja Ja APV arbejdspladsvurdering Ja Ja Ja Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse nej 3 Ja Ja Tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse Nej Ja Ja Hvem tæller med? Alle ansatte har valgret, også lærlinge, deltidsansatte, løst ansatte, afløsere, vikarer og praktikanter Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere må ikke deltage i valget. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer således alle ansatte uden ledelsesansvar i det pågældende område, og det gælder, uanset om de arbejder på kontor eller gør rent og uanset deres faglige tilhørsforhold De nærmere regler kan ses i Arbejdstilsynets AT vejledninger F.3.1 og F ) Antal fastsættes ud fra et nærhedsprincip 2) Antal fastsættes ud fra et nærhedsprincip 3) BUPL og organisationerne anbefaler, at lederen altid har den obligatoriske uddannelse. Arbejdsgiver, virksomhedsleder eller leder, der fungerer som formand for arbejdsmiljøorganisationen uden at være udpeget til at være arbejdsleder i arbejdsmiljøorganisationen, er ikke forpligtet til at have arbejdsmiljøuddannelsen. Dog er man forpligtet til at have den fornødne viden. 9

10 UDDANNELSE AF ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Det er leder og arbejdsmiljørepræsentant der udgør arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladsen (AMO). Den obligatoriske uddannelse Arbejdsmiljørepræsentanten og leder har både ret og pligt til at gennemføre den obligatoriske uddannelse på 3 dage. Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at sørge for, at der sker en tilmelding til uddannelsen. Uddannelsen skal være gennemfør senest 3 måneder efter arbejdsmiljørepræsentanten er valgt eller lederen er udpeget. Den supplerende uddannelse. Den første supplerende uddannelse, som er på 2 dage, skal være gennemført indenfor 12 måneder. Derefter er den supplerende uddannelse på 1,5 dage pr. år. Arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant har ret til at deltage i supplerende uddannelse. BUPL og organisationerne anbefaler, at man deltager i den supplerende uddannelse Ny arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen Obligatorisk uddannelse Inden 3 md. 3dage Herefter inden 9 md. Supplerende uddannelse 2dage Alle arbejdsmiljørepræsentanter eller arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har herefter, hvert år ret, men ikke pligt til supplerende uddannelse 1,5dag 10

11 PLAN FOR KOMPETENCEUDVIKLING Den supplerende uddannelse skal sikre en løbende målrettet opdatering, der styrker kompetencerne. Lederen skal sørge for udarbejdelse af en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationens supplerende uddannelse. Planen skal tage udgangspunkt i institutionens arbejdsmiljøbehov. Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere overfor arbejdstilsynet at arbejdsmiljørepræsentanten har deltaget i udarbejdelse af kompetenceudviklingsplanen. På Bagerst bupl.dk/privatarbejdsmiljoe i pjecen kan du finde: kan du finde: Samlet kompetenceudviklingsplan skema Aftale om kompetenceudvikling for arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) ARBEJDSMILJØGRUPPENS OPGAVER OG PLIGTER Arbejdsmiljøarbejdet omfatter en række vigtige opgaver, der skal varetages af arbejdsmiljøgruppen. Arbejdet med arbejdsmiljøet strækker sig fra arbejdspladsvurdering og den årlige arbejdsmiljødrøftelse til mere løbende opgaver som det daglige arbejdsmiljøfokus. Det daglige arbejdsmiljøfokus er for eksempel at sikre samarbejdet på arbejdspladsen, at være opmærksom på arbejdsmiljøet og løbende håndtere eventuelle problemer arbejdsmiljøet. De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed samt medvirke til, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige. Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden og som de ikke selv kan rette, skal de meddele dette til et medlem af Arbejdsmiljøgruppen eller til arbejdsgiveren. Kort kan siges, at Arbejdsmiljøloven bygger på: at eventuelle problemer skal løses på den enkelte arbejdsplads, at dette er arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte aktivt skal medvirke til ovenstående. 11

12 BESTYRELSENS OPGAVER OG PLIGTER I FORHOLD TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Det er arbejdsgiveren/bestyrelsens ansvar, at der tages initiativ til at oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Det betyder for eksempel at arbejdsgiver/bestyrelse skal opfordre til, at der bliver valgt arbejdsmiljørepræsentanter, hvis institutionen har over 9 ansatte. Derudover skal arbejdsgiver/bestyrelse skal sørge for, at samarbejdet kan finde sted, og at AMO har det nødvendige grundlag, for at kunne løse sine opgaver tilfredsstillende. Bestyrelsen har ansvaret for: At sikre kontakt mellem medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen At sørge for tid, uddannelse og dækning af udgifter At sikre medlemmernes deltagelse i planlægningen At henvende sig til særligt sagkyndige At arbejde sammen med arbejdsmiljøorganisationen Følge op på APV og handleplan Inddrage arbejdsmiljø som en del af bestyrelsens årshjul INSTITUTIONSLEDERENS OPGAVER OG PLIGTER Lederen er leder af arbejdsmiljøgruppen (daglig arbejdsmiljøleder), og skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø i institutionen. Ansvaret for arbejdsmiljøet ligger hos arbejdsgiver. Opgaverne som arbejdsmiljøleder er blandt andet: At deltage aktivt i arbejdsmiljøorganisationens arbejde. At medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige på institutionen. At udbedre fejl og mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom. Kan faren ikke afværges på stedet, skal arbejdsgiver straks gøres bekendt med problemet. Hvis ikke der er valgt en arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal hele personalegruppen i arbejdet med arbejdsmiljøet evt. via personalemøderne med SU-status Det er institutionslederens ansvar, at der er et sikkert og sundt arbejdsmiljø. SAMARBEJDET MELLEM LEDELSE OG MEDARBEJDERE AMO Det er centralt for et godt arbejdsmiljø, at ledelse og medarbejdere kan arbejde sammen. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er stedet, hvor ledelse og medarbejderrepræsentant(er) mødes for at drøfte forebyggelse og løsning af arbejdsmiljøproblemer samt planlægge udførelsen af arbejdsmiljøopgaver. 12

13 Opgaverne kan for eksempel være: Arbejdspladsvurdering (APV) Årlig arbejdsmiljødrøftelse Arbejdsmiljø på personalemøder med SU-status Kompetencebehov Drøftelse af sygefravær retningslinjer, statistik og forebyggelse Forebyggelse af stress Forebyggelse af vold, mobning og chikane Samarbejdet mellem leder og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) kan overvejes udvidet med tillidsrepræsentanten / tillidsrepræsentanter populært kaldet TRIO-samarbejdet. I TRIO-samarbejdet kan der for eksempel være fokus på tendenser i APV-målinger, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, stemning, arbejdskultur mv. samt initiativer, som skal forelægges til beslutning på personalemøde med SU-status. Det vil sige, at TRIO-samarbejdet kan medvirke til, at der bliver sat fokus på en løbende udvikling og forbedring af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Som udgangspunkt vil det være det en god idé på arbejdspladsen at definere rammen for samarbejdet. I TRIO-samarbejdet skal der være plads til en åben og fordomsfri dialog. Alle skal turde sige deres mening om forhold på arbejdspladsen, lytte til hinandens meninger, udfordre hinanden og give rum til at være faglige. HVIS DER IKKE ER VALGT EN AMR Hvis der ikke er valgt en AMR på arbejdspladsen foregår samarbejdet om arbejdsmiljøet på personalemøderne med SU-status det vil sige, at her drøftes alle forhold af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold. Disse møder skal der holdes mindst fire af om året for eksempel én gang i kvartalet. Her skal der aftales retningslinjer for sygefraværssamtaler, forebyggelse af stress og forebyggelse af vold, mobning og chikane. Yderligere hjælp, vejledning og rådgivning bupl.dk/arbejdsmiljoe BUPL og Organisationerne hjælper dig, hvis du får brug for mere hjælp. 13

14 Samlet kompetenceudviklingsplan for: Virksomhed: periode Arbejdsgiveren skal hvert år tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) supplerende arbejdsmiljøuddannelse af 1½ dags varighed. *Tilbud og valg af supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal fremgå af en kompetenceudviklingsplan, som skal være tilgængelig for alle arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Virksomheden skal overfor Arbejdstilsynet dokumentere, at medlemmer af AMO tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse. *I det år, hvor den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse bliver gennemført, skal der dog tilbydes to dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Navn på arbejdsmiljøorganisations medlemmer Emne for supplerende uddannelse Baggrund og formål med supplerende uddannelse Uddannelsessted, tid og varighed Er tilbud om supplerende uddannelse givet? Dato og underskrift, medlem i AMO

15 Aftale om kompetenceudvikling for arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) Supplerende uddannelse Den første supplerende uddannelse på 2 dage skal være gennemført indenfor 12 måneder efter valget som AMR. Derefter er den supplerende uddannelse på 1,5 dage pr. år. Arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant har ret til at deltage i supplerende uddannelse. BUPL og organisationerne anbefaler, at man deltager i den supplerende uddannelse Følgende er drøftet i forbindelse med samtale om kompetenceudvikling for: Navn: Beskrivelse af konkrete udfordringer, ønsker og behov for kompetenceudvikling: På baggrund af drøftelsen den (dato) er det aftalt, at AMR (navn) deltager i den supplerende uddannelse og at den gennemføres i perioden (navnet på uddannelsen og periode). Den supplerende uddannelse gennemføres sammen med lederen af AMO AMR redegør for uddannelsens indhold og udbytte på personalemødet med SU-status den: Dato Underskrift AMR Underskrift leder af AMO

16 Fokus på arbejdsmiljøet OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt bupl.dk/arbejdsmiljoe Juni 2017

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.2-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.2-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017 STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN Arbejdsmiljødagene 2017 Lidt om mig Lidt om Jer Hvem er her i dag håndsoprækning: Arbejdsmiljørepræsentanter? Arbejdsmiljøledere? Hele arbejdsmiljøgruppen?

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen.

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Ny lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen Pr. 1. oktober 2010 blev der vedtaget ny lovgivning omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den nye lovgivning er at løse

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DEN ÅRLIGE DRØFTELSE DEN ÅRLIGE DRØFTELSE HVAD ER DEN ÅRLIGE DRØFTELSE? Ifølge reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø skal alle virksomheder afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Målet med den årlige

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere