Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i Slangerup,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i Slangerup, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Merete Osler PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i Slangerup 1990 som oprindeligt blev indsamlet af Merete Osler. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-10444). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-10444: Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i Slangerup Primærundersøger: Merete Osler. DDA udgave (ved Anette S. Gulbæk og Heidi W. Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1196 respondenter, 88 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (58 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Merete Osler og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i Dec, 2001 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Anette S. Gulbæk og Heidi W. Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-10444: Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i Slangerup 1990.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Maj, 2005 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden

4 en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i Slangerup, 1990

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: hjerte-karsygdomme; livsstilsforhold; mangel på motion; tobaksrygning; kostvaner; stress; forhøjet blodtryk; forhøjet blodkolesterol; overvægt; forebyggelse; højrisokostrategi; massestrategi; begrænse tobaksrygning; spise sundere; fysisk aktivitet; sundhedspædagogiske aktiviteter; evalueringsprojekt; målgrupper; IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-10444: Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i Slangerup, Primærundersøger: Merete Osler. DDA udgave (ved Anette S. Gulbæk og Heidi W. Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1196 respondenter, 88 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (58 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Merete Osler. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Afdeling for Social Medicin og Psykosocial Sundhed, 2200 KØBENHAVN N. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Merete Osler. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Afdeling for Social Medicin og Psykosocial Sundhed, 2200 KØBENHAVN N. Dataindsamler: (A) Merete Osler (B) Gallup A/S (B) Institut for Folkesundhedsvidenskab. (A) Afdeling for Social Medicin og Psykosocial Sundhed, 2200 KØBENHAVN N (B) Masnedøgade 22-26, 2100 KØBENHAVN Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Hjerte-karsygdomme forekommer hyppigt i Danmark. I 1987 døde personer af hjerte-karsygomme i Danmark, svarende til 46% af samtlige dødsfald. Sammenhængen mellem hjerte-karsygdomme og en række "risikofaktorer" er sandsynliggjort i talrige epidemiologiske undersøgelser. Livsstilsforhold som mangel på motion, tobaksrygning, kostvaner og stress ser ud til at være relateret til sygdomsprocessen. Sammen med legemlige og psykologiske forhold som tilstedeværelse af forhøjet blodtryk, forhøjet blodkolesterol, overvægt og visse personlighedstræk. Forebyggelse af hjerte-karsygdomme er prioriteret højt i den plan for forebyggelse, som regeringen fremlagde i foråret I efteråret 1988 fremlagde forebyggelsesrådet, ved en konference holdt i samarbejde med hjerteforeningen, et idékatalog om forebyggelse af hjerte-karsygdomme. Konferencen og kataloget sigtede mod at få kommuner og amtskommuner til at prioritere forebyggelse af hjerte-karsygdomme. I forbindelse med konferencen udnævntes 2 amter og 3 kommuner til "Hjerteamter/-kommuner". Det var Vejle og Roskilde amter og København,

8 Slangerup og Pandrup kommuner. Der blev dog ikke samtidigt lagt nogen fast plan eller afsat økonomiske ressourcer til forebyggelsen af hjerte-karsygdomme i de 5 lokalområder. I forebyggelsen af hjerte-karsygdomme er der i princippet to forskellige strategier. En højrisikostrategi og en massestrategi. Højrisikostrategien sigter mod at nå dem, som allerede har en hjerte-karsygdom, eller som har en betydelig risiko for at få sygdommen. Massestrategien består i almene sundhedsfremmende foranstaltninger, rettet mod hele befolkningen,fx. at begrænse tobaksrygning, spise mindre fedt og være mere fysisk aktiv. I 1989 indledte Slangerup kommune projektet "Slangerup - en hjertesund by". Projektets formål var gennem brede, kulturelle, sociale og pædagogiske aktiviteter at forsøge at påvirke Slangerup-borgernes holdning og levevis på en gavnlig måde i forhold til hjerte-karsygdomme. Man fokuserede især på: 1. at få færre til at ryge og få flere til at ryge mindre 2. at få flere til at være fysisk aktive 3. at få flere til at spise sundere (mindre fedt) 4. at færre bliver udsat for stress samt at flere lærer at mestre stressbelastning Projektet skulle løbe over 3 år med en initieringsfase på 1 år (januar juni 1991) og en 1-årig forankringsfase (juli juli 1992). Det var planen, at i initieringsfasen "skulle så mange borgere som muligt aktiveres til at tilrettelægge og gennemføre så mange sundhedsaktiviteter som muligt". De bedste aktiviteter skulle etableres i forankringsfasen. Slangerup projektet omfattede alene en massestrategi. Det er meget få af de sundhedspædagogiske og andre sundhedsfremmende aktiviteter, som i de senere år er iværksat i Danmark, hvis virkning er evalueret, dvs. at man har undersøgt, om det, som blev sat i gang, virkede. Selv i international sammenhæng er evaluering af sundhedsfremmende virke mangelfuld. Effekten og dermed relevansen af at iværksætte massestrategiske tiltag i forebyggelsen af hjerte-karsygdomme, diskuteres derfor fortsat. For at belyse effekten af de sundhedsfremmende aktiviteter overfor hjerte-karsygdomme i Slangerup, iværksatte man et sideløbende evalueringsprojekt. Evalueringen skulle tjene flere formål: 1. at belyse befolkningens viden, holdning og adfærd i relation til risikofaktorerne: Rygning, motion, kost og stress - herunder søge at udpege særligt udsatte grupper, (målgrupper for kampagnen). 2. at belyse om det lykkes at nå frem til målgrupperne for kampagnen - herunder målgruppens motivation for og deltagelse i de forskellige aktiviteter, som blev iværksat. 3. at belyse om kampagnen resulterede i, at målgruppen ændrede holdning og adfærd i relation til risikofaktorerne: rygning, motion, kost og stress i en ønsket retning. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1196 respondenter; 88 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 21 spørgeskemaspørgsmål/tests;

9 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og Engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen restriktion for anvendelse, men enhver form for publikation kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Merete Osler. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Afdeling for Social Medicin og Psykosocial Sundhed, 2200 KØBENHAVN N. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Merete Osler: Evaluering af forebyggelse af hjerte-karsygdomme i Slangerup. DIKE og Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg amt; 61; (2) Merete Osler og Niels Bloch Jespersen: The effect of a community-based cardiovascular disease prevention project in a Danish municipality. Danish Medical Bulletin; pp ; Referencer til beslægtede studier: panel-studier. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets navn. Uddannelse: respondenten: højeste uddannelsestype påbegyndt. INDLEDNING

10 Undersøgelsen "Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i Slangerup 1990" blev oprindelig foretaget af Merete Osler. DDA modtog datamaterialet dec. 2001, fra Merete Osler med henblik på arkivering oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SPSS til DDA s arkivformat, OSIRIS, samt udarbejdelse af nærværende datadokumentation. Manglende data I det oprindelige datamateriale er der anvendt to koder for manglende data (MD), og disse er bibeholdt under oparbejdningen. 9, 99, 999,...for "Uoplyst" (Spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). 10, 100, 1000,... for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filterende spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen pp formen FILTER: Vnnn). I enkelte tilfælde, hvor denne omkodningspraksis er fraveget, vil det være noteret i kodebogens dokumentation af de pågældende variable. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret.

11 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA studienummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA løbenummer Variablen er kodet i intervallet V0003 IDENTIFIKATIONSNUMMER start 10, bredde 4 Identifikationsnummer Variablen er kodet i intervallet V0004 RYGNING BETYDNING start 14, manglende data: = 9 Spm. 1a: Hvilken betydning har efter din mening følgende forhold på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme? A. Tobaksrygning Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Uoplyst/ved ikke svarprocent: 96 V0005 MOTIONS BETYDNING start 15, manglende data: = 9 Spm. 1b: Hvilken betydning har efter din mening følgende forhold på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme? B. Manglende motinon.

12 Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Uoplyst/ved ikke svarprocent: 97 V0006 OVERVÆGT BETYDNING start 16, manglende data: = 9 Spm. 1c: Hvilken betydning har efter din mening følgende forhold på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme? C. Overvægt Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Uoplyst/ved ikke svarprocent: 97 V0007 BLODTRYK BETYDNING start 17, manglende data: = 9 Spm. 1d: Hvilken betydning har efter din mening følgende forhold på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme? D. Forhøjet blodtryk Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Uoplyst/ved ikke svarprocent: 88 V0008 SUKKERSYGE BETYDNING start 18, manglende data: = 9 Spm. 1e: Hvilken betydning har efter din mening følgende forhold på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme? E. Sukkersyge.

13 Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Uoplyst/ved ikke svarprocent: 48 V0009 KOLESTEROL BETYDNING start 19, manglende data: = 9 Spm. 1f: Hvilken betydning har efter din mening følgende forhold på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme? F. Forhøjet kolesterol i blodet Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Uoplyst/ved ikke svarprocent: 86 V0010 FEDT I MADEN BETYDNING start 20, manglende data: = 9 Spm. 1g: Hvilken betydning har efter din mening følgende forhold på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme? G. Meget fedt i maden Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Uoplyst/ved ikke svarprocent: 97 V0011 ALKOHOL BETYDNING start 21, manglende data: = 9 Spm. 1h: Hvilken betydning har efter din mening følgende forhold på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme? H. Stort alkoholforbrug.

14 Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Uoplyst/ved ikke svarprocent: 91 V0012 STRESS BETYDNING start 22, manglende data: = 9 Spm. 1i: Hvilken betydning har efter din mening følgende forhold på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme? I. Stress Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Uoplyst/ved ikke svarprocent: 92 V0013 ARV BETYDNING start 23, manglende data: = 9 Spm. 1j: Hvilken betydning har efter din mening følgende forhold på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme? J. Arvelige forhold Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Uoplyst/ved ikke svarprocent: 72 V0014 ARBEJDSMILJØ BETYDNING start 24, manglende data: = 9 Spm. 1k: Hvilken betydning har efter din mening følgende forhold på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme?

15 K. Arbejdsmiljø Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Uoplyst/ved ikke svarprocent: 79 V0015 FORURENING BETYDNING start 25, manglende data: = 9 Spm. 1k: Hvilken betydning har efter din mening følgende forhold på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme? K. Forurening Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Uoplyst/ved ikke svarprocent: 73 V0016 HØRT I TV OG RADIO start 26, manglende data: = 9 Spm. 2a: Hvor har du indenfor det sidste år hørt om, hvordan du kan forebygge at få hjerte-kar-sygdomme. A. Fra fjernsyn og radio Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0017 FRA AVISER OG BLADE start 27, manglende data: = 9 Spm. 2b: Hvor har du indenfor det sidste år hørt om, hvordan du kan forebygge at få hjerte-kar-sygdomme.

16 B. Fra aviser og blade Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0018 FRA SUNDHEDSTIDSKRIFT start 28, manglende data: = 9 Spm. 2c: Hvor har du indenfor det sidste år hørt om, hvordan du kan forebygge at få hjerte-kar-sygdomme. C. Fra sundhedstidsskrifter Ja Nej Uoplyst svarprocent: 96 V0019 FRA PJECER OG BØGER start 29, manglende data: = 9 Spm. 2d: Hvor har du indenfor det sidste år hørt om, hvordan du kan forebygge at få hjerte-kar-sygdomme. D. Fra pjecer og bøger Ja Nej Uoplyst svarprocent: 96 V0020 FRA DEBAT EL OPL. MØDE start 30, manglende data: = 9 Spm. 2e: Hvor har du indenfor det sidste år hørt om, hvordan du kan forebygge at få hjerte-kar-sygdomme. E. Via debat- eller oplysningsmøde.

17 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 95 V0021 FRA FAMILIE/VENNER start 31, manglende data: = 9 Spm. 2f: Hvor har du indenfor det sidste år hørt om, hvordan du kan forebygge at få hjerte-kar-sygdomme. F. Fra familie/venner Ja Nej Uoplyst svarprocent: 96 V0022 FRA EGEN UDDANN/SKOLE start 32, manglende data: = 9 Spm. 2g: Hvor har du indenfor det sidste år hørt om, hvordan du kan forebygge at få hjerte-kar-sygdomme. G. Fra egen uddannelse/skolen Ja Nej Uoplyst svarprocent: 95 V0023 PÅ ARBEJDSPLADEN start 33, manglende data: = 9 Spm. 2h: Hvor har du indenfor det sidste år hørt om, hvordan du kan forebygge at få hjerte-kar-sygdomme. H. På arbejdspladsen.

18 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 96 V0024 AF EGEN LÆGE start 34, manglende data: = 9 Spm. 2i: Hvor har du indenfor det sidste år hørt om, hvordan du kan forebygge at få hjerte-kar-sygdomme. I. Af egen læge Ja Nej Uoplyst svarprocent: 96 V0025 HØRT ANDRE STEDER start 35, manglende data: = 9 Spm. 2j: Hvor har du indenfor det sidste år hørt om, hvordan du kan forebygge at få hjerte-kar-sygdomme. J. Andre steder, skriv hvor Ja Nej Uoplyst svarprocent: 83 V0026 HOLDE OP MED AT RYGE start 36, manglende data: = 9 Spm. 3a: Har du indenfor det sidste år overvejet/forsøgt eller har du opnået at: ( Husk at svare på hver linie) A. Holde op med at ryge Overvejet Forsøgt

19 Opnået Nej Uoplyst svarprocent: 70 V0027 RYGE MINDRE start 37, manglende data: = 9 Spm. 3b: Har du indenfor det sidste år overvejet/forsøgt eller har du opnået at: ( Husk at svare på hver linie) B. Ryge mindre (svar kun hvis du har røget regelmæssigt) Overvejet Forsøgt Opnået Nej Uoplyst svarprocent: 49 V0028 TABE I VÆGT start 38, manglende data: = 9 Spm. 3c: Har du indenfor det sidste år overvejet/forsøgt eller har du opnået at: ( Husk at svare på hver linie) C. Tabe i vægt Overvejet Forsøgt Opnået Nej Uoplyst svarprocent: 95 V0029 SPISE MINDRE FEDT start 39, manglende data: = 9 Spm. 3d: Har du indenfor det sidste år overvejet/forsøgt eller har du opnået at: ( Husk at svare på hver linie) D. Spise mindre fedt.

20 Overvejet Forsøgt Opnået Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0030 DYRKE MERE MOTION start 40, manglende data: = 9 Spm. 3e: Har du indenfor det sidste år overvejet/forsøgt eller har du opnået at: ( Husk at svare på hver linie) E. Dyrke mere motion Overvejet Forsøgt Opnået Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0031 DRIKKE MINDRE ALKOHOL start 41, manglende data: = 9 Spm. 3f: Har du indenfor det sidste år overvejet/forsøgt eller har du opnået at: ( Husk at svare på hver linie) F. Drikke mindre alkohol Overvejet Forsøgt Opnået Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0032 LEVE MINDRE STRESSET start 42, manglende data: = 9 Spm. 3g: Har du indenfor det sidste år overvejet/forsøgt eller har du opnået at:

21 ( Husk at svare på hver linie) G. Leve mindre stresset Overvejet Forsøgt Opnået Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0033 HVEM HOLDE OP RYGE start 43, manglende data: = 9 Spm. 4aa: Har nogle af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) A. Holde op med at ryge Familie/venner Kolleger/arb.plads Ansatte i sundhedsvæsenet Nej Familie/venner + Kolleger/arb.plads Familie/venner + Ansatte i sundhedsvæsenet Kolleger/arb.plads + Ansatte i sundhedsvæsenet Uoplyst svarprocent: 77 V0034 HVEM RYGE MINDRE start 44, manglende data: = 9 Spm. 4ab: Har nogle af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) B. Ryge mindre Familie/venner Kolleger/arb.plads Ansatte i sundhedsvæsenet Nej Familie/venner + Kolleger/arb.plads Familie/venner + Ansatte i sundhedsvæsenet Kolleger/arb.plads + Ansatte i sundheds-

22 væsenet Uoplyst svarprocent: 75 V0035 HVEM TABE I VÆGT start 45, manglende data: = 9 Spm. 4ac: Har nogle af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) C. Tabe i vægt Familie/venner Kolleger/arb.plads Ansatte i sundhedsvæsenet Nej Familie/venner + Kolleger/arb.plads Familie/venner + Ansatte i sundhedsvæsenet Kolleger/arb.plads + Ansatte i sundhedsvæsenet Uoplyst svarprocent: 97 V0036 HVEM SPIS MINDRE FEDT start 46, manglende data: = 9 Spm. 4ad: Har nogle af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) D. Spise mindre fedt Familie/venner Kolleger/arb.plads Ansatte i sundhedsvæsenet Nej Familie/venner + Kolleger/arb.plads Familie/venner + Ansatte i sundhedsvæsenet Kolleger/arb.plads + Ansatte i sundhedsvæsenet Uoplyst svarprocent: 96 V0037 HVEM MERE MOTION start 47, manglende data: = 9

23 Spm. 4ae: Har nogle af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) E. Dyrke mere motion Familie/venner Kolleger/arb.plads Ansatte i sundhedsvæsenet Nej Familie/venner + Kolleger/arb.plads Familie/venner + Ansatte i sundhedsvæsenet Kolleger/arb.plads + Ansatte i sundhedsvæsenet Uoplyst svarprocent: 97 V0038 HVEM MINDRE ALKOHOL start 48, manglende data: = 9 Spm. 4af: Har nogle af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) F. Drikke mindre alkohol Familie/venner Kolleger/arb.plads Ansatte i sundhedsvæsenet Nej Familie/venner + Kolleger/arb.plads Familie/venner + Ansatte i sundhedsvæsenet Kolleger/arb.plads + Ansatte i sundhedsvæsenet Uoplyst svarprocent: 95 V0039 HVEM MINDRE STRESSET start 49, manglende data: = 9 Spm. 4ag: Har nogle af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) G. Leve mindre stresset

24 Familie/venner Kolleger/arb.plads Ansatte i sundhedsvæsenet Nej Familie/venner + Kolleger/arb.plads Familie/venner + Ansatte i sundhedsvæsenet Kolleger/arb.plads + Ansatte i sundhedsvæsenet Uoplyst svarprocent: 97 V0040 HVAD HOLDE OP RYGE start 50, manglende data: = 9 Spm. 4ba: Har noget af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) A. Holde op med at ryge Omtale i pressen Lokale kampagner Nej Omtale i Pressen + Lokale kampagner Uoplyst svarprocent: 80 V0041 HVAD RYGE MINDRE start 51, manglende data: = 9 Spm. 4bb: Har noget af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) B. Ryge mindre Omtale i pressen Lokale kampagner Nej Omtale i Pressen + Lokale kampagner Uoplyst svarprocent: 79 V0042 HVAD TABE I VÆGT start 52, manglende data: = 9

25 Spm. 4bc: Har noget af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) C. Tabe i vægt Omtale i pressen Lokale kampagner Nej Omtale i Pressen + Lokale kampagner Uoplyst svarprocent: 96 V0043 HVAD SPIS MINDRE FEDT start 53, manglende data: = 9 Spm. 4bd: Har noget af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) D. Spise mindre fedt Omtale i pressen Lokale kampagner Nej Omtale i Pressen + Lokale kampagner Udokumenteret Uoplyst svarprocent: 97 V0044 HVAD MERE MOTION start 54, manglende data: = 9 Spm. 4be: Har noget af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) E. Dyrke mere motion Omtale i pressen Lokale kampagner Nej Omtale i Pressen + Lokale kampagner Udokumenteret Uoplyst svarprocent: 97

26 V0045 HVAD MINDRE ALKOHOL start 55, manglende data: = 9 Spm. 4bf: Har noget af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) F. Drikke mindre alkohol Omtale i pressen Lokale kampagner Nej Omtale i Pressen + Lokale kampagner Uoplyst svarprocent: 95 V0046 HVAD MINDRE STRESSET start 56, manglende data: = 9 Spm. 4bg: Har noget af følgende indenfor det sidste år påvirket eller forsøgt at påvirke dit til at: (Husk at svare på hver linie, gerne flere svar) G. Leve mindre stresset Omtale i pressen Lokale kampagner Nej Omtale i Pressen + Lokale kampagner Uoplyst svarprocent: 96 V0047 HØRT OM HJERTEKOMMUNE start 57, manglende data: = 9 Spm. 5a: Har du hørt om én eller flere af de nævnte lokale A. At Slangerup er hjertekommune Ja Nej Uoplyst

27 svarprocent: 98 V0048 HØRT OM HJERTE-UGEN start 58, manglende data: = 9 Spm. 5b: Har du hørt om én eller flere af de nævnte lokale B. Hjerte-ugen Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0049 HØRT OM HJERTESTANDEN start 59, manglende data: = 9 Spm. 5c: Har du hørt om én eller flere af de nævnte lokale C. Hjerte-standen ved Slangefesten Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0050 HØRT OM HJERTE-POSTEN start 60, manglende data: = 9 Spm. 5d: Har du hørt om én eller flere af de nævnte lokale D. Hjerte-posten Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97

28 V0051 HØRT OM SUNDHEDSPROG. start 61, manglende data: = 9 Spm. 5e: Har du hørt om én eller flere af de nævnte lokale E. Sundhedsprogram i Frederikssund eller Slangerup radio Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0052 HØRT OM LYSBILL SERIE start 62, manglende data: = 9 Spm. 5f: Har du hørt om én eller flere af de nævnte lokale F. Lysbilledserie om hjerte-kar-sygdomme i Slangerup bio Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0053 HØRT OM SLANGERUPBRØD start 63, manglende data: = 9 Spm. 5g: Har du hørt om én eller flere af de nævnte lokale G. Slangerup brød i Brugsen Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98

29 V0054 HØRT OM LOK SPISEAFTEN start 64, manglende data: = 9 Spm. 5h: Har du hørt om én eller flere af de nævnte lokale H. Lokale spiseaftener Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0055 HØRT OM KOGEBOG start 65, manglende data: = 9 Spm. 5i: Har du hørt om én eller flere af de nævnte lokale I. Kogebog med de lokale borgeres bedste opskrifter Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0056 HØRT OM LOK MOTIONLØB start 66, manglende data: = 9 Spm. 5j: Har du hørt om én eller flere af de nævnte lokale J. Lokalt motions- eller cykelløb Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0057 DELTAGET I KAMPAGNER

30 start 67, manglende data: = 9 Spm. 6 Har du deltaget i én eller flere af de nævnte lokale Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0058 JA, HJERTE-UGEN start 68, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 6a: Har du deltaget i en eller flere af de nævnte lokale Hjerte-ugen Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0059 JA, HJERTESTANDEN start 70, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 6b: Har du deltaget i en eller flere af de nævnte lokale Hjerte-standen ved Slangefesten Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0060 JA, HJERTEPOSTEN start 72, manglende data: = 9 eller >=10 V57

31 Spm. 6c: Har du deltaget i en eller flere af de nævnte lokale Hjerte-posten Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0061 JA, HØRT SUNDHEDSPROG. start 74, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 6d: Har du deltaget i en eller flere af de nævnte lokale Hørt sundhedsprogram Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0062 JA, SET LYSBILL SERIE start 76, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 6e: Har du deltaget i en eller flere af de nævnte lokale Set lysbilledserie Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0063 JA, KØBT SL. BRØD start 78, manglende data: = 9 eller >=10

32 FILTER: V57 Spm. 6f: Har du deltaget i en eller flere af de nævnte lokale Købt Slangerup brød Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 2 V0064 JA, LOK SPISEAFTEN start 80, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 6g: Har du deltaget i en eller flere af de nævnte lokale Deltaget i lokal spiseaften Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0065 JA, KØBT LOKAL KOGEBOG start 82, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 6h: Har du deltaget i en eller flere af de nævnte lokale Købt lokal kogebog Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0066 JA, LOKAL MOTIONSLØB start 84, manglende data: = 9 eller >=10

33 FILTER: V57 Spm. 6i: Har du deltaget i en eller flere af de nævnte lokale Lokalt motionsløb eller cykelløb Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0067 JA, ANDET start 86, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 6j: Har du deltaget i en eller flere af de nævnte lokale Deltaget i andet Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0068 KAMPAGNE KAN FOREBYGGE start 88, manglende data: = 9 Spm. 7: Tror du, lokale kampagner kan gøre noget for at forebygge hjerte-kar-sygdomme? Ja, jeg tror, lokale kampagner har stor betydning Ja, jeg tror, lokale kampagner har nogen betydning Nej, jeg tror ikke lokale kampagner indsats Uoplyst svarprocent: 97 V0069 MAN KAN SELV FOREBYGGE

34 start 89, manglende data: = 9 Spm. 8: Tror du, man kan gøre noget selv for at forebygge Hjerte-kar-sygdomme? Ja, jeg tror, egen indsats har stor betydning Ja, jeg tror, egen indsats har nogen betydning Nej, jeg tror ikke på egen indsats Uoplyst svarprocent: 99 V0070 RYGER start 90, manglende data: = 9 Spm. 9: Ryger du? Ja, dagligt Ja, lejlighedsvis Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0071 MOTIONSVANER start 91, manglende data: = 9 Spm 10: Hvis vi ser på det sidste år, hvad vil du så sige passer bedst som beskrivelse på din aktivitet i fritiden? (Angiv kun ét svar) Træner hårdt og driver konkurrenceidræt flere gange om ugen Dyrker motionsidræt eller tungt havearbejde mindst 4 timer pr. uge Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge (Medregn søndagsture, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejde) Læser, ser på fjernsyn eller anden stillesiddende beskæftigelse Uoplyst svarprocent: 98 V0072 UNDGÅR MADVARER

35 start 92, manglende data: = 9 Spm. 11: Undgår du af hensyn til din sundhed og dit helbred visse føde- og madvarer? Nej Ja Uoplyst svarprocent: 99 V0073 MADVARER DER UNDGÅS start 93, bredde 20, tekstfelt FILTER: V72 Spm. 11a: Undgår du af hensyn til din sundhed og dit helbred visse føde- og madvarer? Hvilke? Variablen er en tekstvariabel Blank = Irrelevant (585 tilfælde) V0074 INDDRAGER MADVARER start 113, manglende data: = 9 Spm. 12: Inddrager du af hensyn til din sundhed og dit helbred visse føde- og madvarer? Nej Ja Uoplyst svarprocent: 97 V0075 MADVARER DER INDDRAGES start 114, bredde 20, tekstfelt FILTER: V74 Spm. 12a: Undgår du af hensyn til din sundhed og dit helbred visse føde- og madvarer? Hvilke? Variablen er en tekstvariabel Blank = Irrelevant (568 tilfælde)

36 V0076 HØJDE I CM. start 134, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 13: Hvor høj er du Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (6 tilfælde) V0077 VÆGT I HELE KILO start 137, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 14: Hvor meget vejer du? Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (7 tilfælde) V0078 MÅLT BLODTRYK start 140, manglende data: = 9 Spm. 15a: Har du indenfor det sidste år fået målt blodtryk? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0079 MÅLT KOLESTEROL start 141, manglende data: = 9 Spm. 15b: Har du inden for det sidste år fået målt kolesterol? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 95 V0080 ALDER I ÅR start 142, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad er din alder?

37 ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR Uoplyst svarprocent: 100 V0081 KØN start 143 Spm. 17: Køn % antal kode Mand Kvinde V0082 CIVILSTAND start 144, manglende data: = 9 Spm. 18: Er du gift eller samlevende? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0083 HAR ERHVERVSUDDANNELSE start 145, manglende data: = 9 Spm. 19: Har du fået en erhvervsuddannelse efter skolen? Nej Ja, kortere videreuddannelse under 3 år Ja, videreuddannelse på 3 år eller længere Uoplyst svarprocent: 99 V0084 ERHVERVSMÆSS STILLING start 146, bredde 20, tekstfelt

38 Spm. 20: Hvad er din erhvervsmæssige stilling? Variablen er en tekstvariabel = Uoplyst (1 tilfælde) V0085 BOPÆLSKOMMUNE start 166 Spm. 21: Hvilken kommune bor du i % antal kode Helsinge Slangerup V0086 ALDER start 167, bredde 8, decimaler 2 Alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (2 tilfælde) V0087 BEMÆRKNINGER start 175, bredde 8, decimaler 2 Bemærkninger Variablen er kodet i intervallet 12,39-60,41 99 = Uoplyst (8 tilfælde) V0088 BEMÆRKNINGER KVINDER SPØRGESKEMA start 183, manglende data: = 9 Bemærkninger kvinder Udokumenteret Udokumenteret Udokumenteret Udokumenteret Uoplyst svarprocent: 99

39

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6171 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere