I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne"

Transkript

1 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret bad Folketingets Ombudsmand i begyndelsen af 2017 Udlændinge- og Integrationsministeriet om nye oplysninger og tal for sagerne for Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyste i den anledning, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 2015 til 2016 var steget fra 12 til 12,8 måneder, og at ministeriet i 2016 modtog 188 flere ansøgninger, end ministeriet afgjorde. 15. september 2017 Forvaltningsret Udlændinge Ombudsmanden konstaterede, at der pr. 1. april 2016 verserede 137 sager, som var mere end 1½ år gamle, og at antallet af verserende sager, som havde været til behandling i mere end ét år, fra den 1. april 2016 til den 15. marts 2017 var steget med ca. 37 pct. Ombudsmanden udtalte, at der uanset at der længe havde været fokus på området fortsat verserede et stort antal sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret, og at sagsbehandlingstiderne generelt var for lange. Det fandt ombudsmanden beklageligt. Det fremgik af det danske pas, at en ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret skulle indgives mellem det fyldte 21. og 22. år. Af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside fremgik det imidlertid, at ansøgningen i visse tilfælde henset til den aktuelle sagsbehandlingstid burde indgives mellem det fyldte 20. og 21. år. Ombudsmanden fandt det uhensigtsmæssigt, at der fortsat ikke var overensstemmelse mellem pas-vejledningen og den vejledning, der fandtes på hjemmesiden, og at pas-vejledningen således ikke i alle tilfælde var retvisende. Ombudsmanden noterede sig samtidig, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ville drøfte med Justitsministeriet, om der i passet blot kunne henvises til den aktuelle og retvisende vejledning på hjemmesiden.

2 Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyste efterfølgende, at ministeriet i maj 2017 havde iværksat nogle nye tiltag, som havde medført faldende sagsbehandlingstider og nedbragt sagsbeholdningen. Ministeriet oplyste dog, at det fortsat var forventningen, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sagerne ville være ca. 12 måneder. Ombudsmanden kvitterede for underretningen, men fastholdt sin kritik af, at sagsbehandlingstiderne generelt var for lange. (Sag nr. 17/00124) Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen: Ombudsmandens udtalelse 1. Indledning I 2014 bad jeg Justitsministeriet der på daværende tidspunkt havde ressortansvaret for indfødsret om en nærmere redegørelse for en række problemstillinger i forbindelse med behandlingen af sager om bevarelse af dansk indfødsret. På baggrund af Justitsministeriets svar til mig udtalte jeg mig den 1. juni 2015 om sagen. Jeg udtalte bl.a., at jeg fandt det meget kritisabelt, at der med de ulemper, som dette havde haft for de pågældende ansøgere havde kunnet gå flere måneder, efter at en ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret var modtaget i ministeriet, før en sag blev oprettet, og der blev sendt en bekræftelse til ansøgeren med orientering om, hvornår sagen kunne forventes behandlet. Jeg udtalte også, at jeg fandt det uhensigtsmæssigt, at vejledningen i det danske pas vedrørende tidspunktet for indgivelse af ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret ikke stemte overens med vejledningen om ansøgningstidspunktet på ministeriets hjemmeside og for tiden ikke var retvisende. Min udtalelse om sagen blev offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside som FOB Den 15. februar 2016 rejste jeg i forlængelse af min tidligere udtalelse på ny sagen over for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (nu Udlæn- 2/13

3 dinge- og Integrationsministeriet), som i mellemtiden havde overtaget ressortansvaret for indfødsret. Jeg stillede i den forbindelse på ny en række spørgsmål om sagsbehandlingen i sager om bevarelse af dansk indfødsret. På baggrund af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udtalelse af 2. juni 2016 udtalte jeg mig igen om sagen den 11. august 2016 (mit j.nr. 16/00423). Jeg udtalte, at jeg samlet fandt udviklingen i sagsbehandlingstiderne og i sagsbeholdningen i sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret positiv, om end jeg mente, at der var grund til at være særligt opmærksom på den gruppe af verserende sager, hvis sagsbehandlingstid blev betragteligt længere end ét år. Jeg fandt det uhensigtsmæssigt, at vejledningen om ansøgningstidspunktet i det danske pas stadig ikke stemte overens med den vejledning om ansøgningstidspunktet, som fremgik af ministeriets hjemmeside, og således fortsat ikke i alle situationer var retvisende. Den 27. januar 2017 rejste jeg endnu en gang sagen over for Udlændinge- og Integrationsministeriet, idet jeg igen stillede en række spørgsmål om behandlingen af de nævnte sager. Udlændinge- og Integrationsministeriet har besvaret min henvendelse i en udtalelse af 16. maj I det følgende har jeg behandlet de rejste spørgsmål, jf. pkt. 2-5 nedenfor. Udlændinge- og Integrationsministeriet har i udtalelsen af 16. maj 2017 bekræftet, at det fortsat ikke er muligt at sondre mellem sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret i forbindelse med udtræk af statistiske oplysninger i ministeriets sagsbehandlingssystem. Ministeriets besvarelse af mine spørgsmål om sagsbehandlingen omfatter derfor begge de nævnte sagstyper under ét. 2. Sagsbehandlingstid mv Min udtalelse af 11. august 2016 til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet indeholdt to tabeller med oplysninger om behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret, som jeg på det tidspunkt havde modtaget fra Justitsministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 3/13

4 Nedenfor er de pågældende tabeller genoptrykt og suppleret med oplysninger, som jeg har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet i udtalelsen af 16. maj Tabel (fra 1. januar til 15. marts) Antal oprettede sager Antal afgjorte sager Nettoudvikling i sagsbeholdning Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i mdr Ej oplyst* , , ca. 15,5** ca. 9, (anslået) 7,5 * Jeg har ikke anmodet om oplysninger vedrørende ** Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 2014 er opgjort pr. 13. oktober Tabel 2 Antal verserende sager, som var modtaget for mere end 18 måneder siden Heraf antal verserende sager, som var modtaget for mere end 2 år siden Pr. 15. marts Pr. 1. april Pr. 10. sep Som det fremgår af tabel 1, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret steget fra 12,0 måneder i 2015 til 12,8 måneder i Det fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, at det var ministeriets forventning, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i løbet af 2016 ville blive nedbragt til 9 måneder. Udlændinge- og Integrationsministeriet har i udtalelsen af 16. maj 2017 oplyst, at dette skulle forstås sådan, at det var forventningen, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, der blev afsluttet ved udgangen af 2016, ville 4/13

5 være nedbragt til 9 måneder. Ministeriet har i udtalelsen peget på, at det ikke lykkedes at indfri denne forventning. Jeg bemærker i den forbindelse, at det for 2015 var målet at nedbringe sagsbehandlingstiden til 7 måneder, og at dette mål heller ikke blev nået. Udlændinge- og Integrationsministeriet har også oplyst, at ministeriets indfødsretskontor i april 2016 iværksatte et nyt sagsbehandlingssystem i forhold til behandlingen af sager vedrørende bevis for og bevarelse af dansk indfødsret. Ministeriet har oplyst, at overgangen til det nye sagsbehandlingssystem indebar, at alle sager skulle oprettes på ny, at Indfødsretskontoret i nogle måneder i foråret 2016 anvendte personaleressourcer på at facilitere overgangen af sager, og at kontoret i de pågældende måneder afgjorde færre sager end i årets øvrige måneder. Udlændinge- og Integrationsministeriet har endvidere oplyst, at der ikke er fastsat et selvstændigt mål for sagsbehandlingstiden for sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret, men at det i lyset af en række konkrete tiltag, som ministeriet vil iværksætte [f]or de nuværende verserende sager er målet i 2017 at holde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på omkring 12 måneder Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, steg beholdningen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret i 2016 med 188 sager. Det fremgår også, at sagsbeholdningen i perioden fra den 1. januar 2017 til den 15. marts 2017 er faldet. I denne periode har ministeriet således afgjort 27 flere sager, end ministeriet har oprettet Udlændinge- og Integrationsministeriet har i udtalelsen af 16. maj 2017 oplyst, at ministeriet pr. 15. marts 2017 havde 168 verserende sager, der var modtaget for mere end 12 måneder siden, men højst 18 måneder siden, 64 verserende sager, der var modtaget for mere end 18 måneder siden, men højst 24 måneder siden, og 72 verserende sager, der var modtaget for mere end 24 måneder siden. Der verserede således pr. 15. marts sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret, der var modtaget for mere end 12 måneder siden. Heraf var 136 sager modtaget for mere end 18 måneder siden. Det samlede antal verserende sager, der var modtaget for mere end 12 måneder siden, er steget fra 222 (pr. 1. april 2016) til 304 (pr. 15. marts 2017). Det er en stigning med 82 sager, svarende til ca. 37 pct. 5/13

6 Som det fremgår af tabel 2, er antallet af verserende sager, der var modtaget for mere end henholdsvis 18 måneder og 2 år siden, næsten uændret siden april Udlændinge- og Integrationsministeriet har anført, at ministeriet særligt i sidste kvartal af 2016 har haft et betydeligt fokus på at afslutte behandlingen af sager, der var modtaget i ministeriet før På denne baggrund konstaterer jeg følgende: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget fra 2015 til 2016 og var for 2016 næsten 13 måneder. I 2016 afsluttede Udlændinge- og Integrationsministeriet færre sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret, end ministeriet oprettede. Der blev i perioden fra den 1. januar 2017 til den 15. marts 2017 afsluttet lidt flere sager, end der blev oprettet. Antallet af verserende sager, som har været til behandling i mere end ét år, er steget med ca. 37 pct. fra den 1. april 2016 til den 15. marts Det ansvarlige ministeriums forventninger til udviklingen i sagsbehandlingstiden i 2015 og 2016 er ikke blevet indfriet. Målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de nuværende verserende sager er omkring 12 måneder i Jeg har forståelse for de vanskeligheder, som behandlingen af det store antal af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret indebærer, herunder at Udlændinge- og Integrationsministeriets personaleressourcer ikke er ubegrænsede, og at disse ressourcer skal prioriteres til løsning af forskellige opgaver. Endvidere er jeg opmærksom på, at færdigbehandlingen af gamle sager svækker muligheden for hurtigt at behandle nyoprettede sager. Jeg må imidlertid konstatere, at der uanset at der gennem en længere periode har været fokus på området, og at der er iværksat en række initiativer med henblik på at nedbringe sagsbeholdningen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (se pkt. 3.1 nedenfor) fortsat verserer et stort antal sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret, herunder et stort antal sager, hvor sagsbehandlingstiden bliver betragteligt længere end ét år. Jeg finder på denne baggrund, at sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret generelt er for lange. 6/13

7 Det mener jeg er beklageligt. 3. Effektiviseringstiltag 3.1. I forbindelse med mine tidligere undersøgelser af behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret har de ansvarlige ministerier oplyst om forskellige effektiviseringstiltag, som var eller ville blive iværksat med henblik at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Justitsministeriet oplyste således den 13. oktober 2014 bl.a. følgende: Justitsministeriet [har] iværksat en række tiltag, som har til formål at styrke og effektivisere behandlingen af såvel sager om naturalisation som sager vedrørende bevis for og bevarelse af dansk indfødsret. Der er således tilført betydelige medarbejderressourcer til Justitsministeriets Indfødsretskontor i løbet af 2013 og Der er i tilknytning hertil gennemført større organisatoriske ændringer i Indfødsretskontoret. Endvidere er en række sagsgange blevet ændret for at sikre en hurtigere og mere effektiv sagsoplysning samt en tidligere besvarelse af henvendelser i de konkrete sager. Justitsministeriet har endvidere taget initiativ til drøftelser med Ankestyrelsen med henblik på at effektivisere behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret, hvor sagens afgørelse forudsætter, at der foretages en ægthedsvurdering af eksempelvis vielsesattester eller fødselsattester. Endelig bemærkes, at der i forbindelse med styrkelsen af indsatsen på dette område har været betydeligt fokus på at få afsluttet ældre og i visse tilfælde vanskelige sager, hvilket har betydet, at sagsbehandlingstiden i de sager, der er blevet afsluttet i den senere tid har været længere, end hvad der er tilfældet for en gennemsnitlig sag om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet oplyste den 2. juni 2016 bl.a. følgende: Indfødsretskontoret har således indført et internt sagsstyringssystem, hvor der løbende bliver fulgt op på tidsfrister i de konkrete sager i forbindelse med indhentning af yderligere oplysninger og dokumenter samt ved eventuel forelæggelse for Ankestyrelsen. 7/13

8 Der er endvidere igangsat et forløb med et eksternt konsulentfirma, der skal vurdere og udvikle implementerbare forbedrings- og effektiviseringsforslag i forhold til hele Indfødsretskontorets organisering, arbejdsprocesser og driftsledelse. Konsulentfirmaet ser også på, om der i forhold til behandlingen af sager vedrørende bevis for og bevarelse af dansk indfødsret er sagsgange eller andet, der bør ændres med henblik på at sikre en mere effektiv sagsbehandling, herunder en kortere sagsbehandlingstid. Som led i forløbet med det eksterne konsulentfirma er det besluttet at etablere et frivilligt præstationsprojekt, hvor jurister og administrative medarbejdere i Indfødsretskontoret med henblik på at nedbringe antallet af naturalisationssager mod betaling påtager sig at behandle og afgøre sager uden for den normale arbejdstid. Præstationsprojektet vil ligeledes omfatte sager vedrørende bevis for og bevarelse af dansk indfødsret. Ministeriet har ( ) fokus på at sikre, at sagsbehandlingstiden i såvel sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret samt sager om naturalisation nedbringes. Indfødsretskontoret er endvidere som tidligere anført meget opmærksom på, at de frister, der gives i forbindelse med indhentelse af yderligere oplysninger i sagerne, overholdes, og at sikre, at der inden for kort tid efter udløbet af disse frister sendes en erindringsskrivelse til den pågældende part, alternativt at rette telefonisk henvendelse til eksempelvis Ankestyrelsen for at afklare, hvad overskridelsen af fristen beror på. I forlængelse heraf bad jeg den 27. januar 2017 Udlændinge- og Integrationsministeriet om at redegøre for de resultater, som ministeriets samarbejde med det eksterne konsulentfirma havde medført Udlændinge- og Integrationsministeriet har i udtalelsen af 16. maj 2017 oplyst, at projektet med det eksterne konsulentfirma udviklede sig på en anden måde end forudsat, og at det derfor blev besluttet, at sagsgange og processer i sager om naturalisation skulle være projektets fokus. På den baggrund har samarbejdet med det eksterne konsulentfirma ikke særskilt ført til resultater i forhold til behandlingen af sager vedrørende bevis for og bevarelse af dansk indfødsret. 8/13

9 Udlændinge- og Integrationsministeriet har dog også oplyst, at ministeriet på baggrund af netop erfaringerne med de initiativer, der er taget vedrørende naturalisationssagerne vil iværksætte helt konkrete tiltag vedrørende sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret med henblik på at nedbringe antallet af verserende sager, liggetid samt sagsbehandlingstid. Udlændinge- og Integrationsministeriet har foreslået et møde, hvor ministeriet nærmere vil orientere om de konkrete tiltag, der vil blive iværksat, ligesom ministeriet har foreslået, at ministeriet senest den 1. oktober 2017 orienterer mig om status på projektet og dets resultater. Jeg er naturligvis indstillet på at holde et sådant møde. Jeg beder Udlændinge- og Integrationsministeriet kontakte min medarbejder ( ) med henblik på den nærmere planlægning heraf. 4. Vejledningen i det danske pas om ansøgningstidspunktet for bevarelse af dansk indfødsret 4.1. Det fremgår af det danske pas, at en dansk statsborger, som er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og som ønsker at bevare sin danske indfødsret må indgive ansøgning herom gennem en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation snarest efter det fyldte 21. år og senest inden det fyldte 22. år. Jeg har tidligere udtalt, at jeg fandt det uhensigtsmæssigt, at vejledningen i passet ikke stemte overens med den vejledning om ansøgningstidspunktet, som fremgik af det ansvarlige ministeriums hjemmeside, og ikke i alle situationer var retvisende. Af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside fremgik i januar 2017 og fremgår stadig følgende om ansøgningstidspunktet for bevarelse af dansk indfødsret: Såfremt en ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab alene er vedlagt dokumenter, der er udstedt af de officielle myndigheder i et af de lande, der fremgår af listen nedenfor, kan en ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab som udgangspunkt indgives mellem det fyldte 21. og 22. år. En ansøgning indgivet før det fyldte 21. år anses for at være en ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab, idet bevarelsesvurderingen foretages så tæt på det 22. år som muligt. Henset til den aktuelle sagsbehandlingstid bør ansøgninger om bevarelse af dansk statsborgerskab, hvori der er vedlagt originale dokumenter, der skal forelægges for Ankestyrelsen ( ), som udgangspunkt indgives 9/13

10 mellem det fyldte 20. og 21. år. En ansøgning indgivet før det fyldte 20. år anses for at være en ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab, idet bevarelsesvurderingen foretages så tæt på det 22. år som muligt. Oplysningerne i passet om, hvornår der kan ansøges om bevarelse af dansk indfødsret, stemmer således ikke med oplysningerne på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, og vejledningen i passet er således stadig ikke i alle tilfælde retvisende. Jeg bad derfor den 27. januar 2017 Udlændinge- og Integrationsministeriet om at oplyse, om der er anledning til at overveje at ændre i vejledningen i passet. Jeg bad i den forbindelse ministeriet om at tage stilling til, om der kunne være anledning til at overveje at ændre vejledningen i passet, således at der i passet henvises til ministeriets hjemmeside, hvor aktuel og mere retvisende vejledning findes Udlændinge- og Integrationsministeriet har i udtalelsen af 16. maj 2017 anført, at der som følge af sagsbehandlingstiden i sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret fortsat ikke er overensstemmelse mellem vejledningen i passet og vejledningen på ministeriets hjemmeside. Ministeriet vil under henvisning hertil tage initiativ til drøftelser med Justitsministeriet af, om vejledningen i passet kan ændres, således at vejledningen i passet i forhold til sagsbehandlingstiden indeholder en henvisning til ministeriets hjemmeside, der vil angive den aktuelle sagsbehandlingstid Jeg finder det uhensigtsmæssigt, at vejledningen om ansøgningstidspunktet i passet stadig ikke stemmer med vejledningen på ministeriets hjemmeside, og at pasvejledningen således fortsat ikke i alle situationer er retvisende. Jeg har samtidig noteret mig det anførte om Udlændinge- og Integrationsministeriets drøftelser med Justitsministeriet. Jeg foretager mig derfor på nuværende tidspunkt ikke mere vedrørende spørgsmålet om vejledningen i passet. På det møde, som ministeriet har foreslået (jf. pkt. 3.2 ovenfor), vil jeg imidlertid gerne høre til status i spørgsmålet. Jeg bemærker i den forbindelse, at en ordning med henvisning i passet til ministeriets hjemmeside naturligvis forudsætter, at vejledningen på hjemmesiden er retvisende. Jeg bemærker i den forbindelse endvidere, at Udlændingeog Integrationsministeriets hjemmeside om sager om bevarelse af dansk indfødsret angiver at være ajourført senest den 28. november Af hjemmesiden fremgår bl.a., at ministeriet i løbet af 2016 forventede at få nedbragt den 10/13

11 gennemsnitlige sagsbehandlingstid til 9 måneder, hvilket ministeriet i udtalelse af 16. maj 2017 har oplyst ikke er lykkedes, jf. pkt. 2.2 ovenfor. 5. Sager, der forelægges Ankestyrelsen 5.1. Med henvisning til en konkret sag om bevis for dansk indfødsret, som var omtalt i Dagbladet Information den 3. januar 2017, bad jeg den 27. januar 2017 Udlændinge- og Integrationsministeriet om bl.a. generelt at redegøre for den praksis, som ministeriet og Ankestyrelsen aktuelt følger i de tilfælde, hvor en sag forelægges Ankestyrelsen. Jeg bad også om, at ministeriet redegjorde for de ændringer, der var omtalt i artiklen i Information. Det fremgik således af artiklen, at forløbet omkring den konkrete sag havde givet anledning til en ændret procedure i forbindelse med Ankestyrelsens indhentelse af oplysninger fra udlandet. Jeg bad i forbindelse med ovenstående Udlændinge- og Integrationsministeriet om at indhente en udtalelse fra Ankestyrelsen Udlændinge- og Integrationsministeriet har i udtalelsen af 16. maj 2017 redegjort for den aktuelle praksis i de tilfælde, hvor ministeriet forelægger sager for Ankestyrelsen. Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst, at ministeriet ved modtagelse af ansøgninger om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret foretager en screening med henblik på bl.a. at identificere de sager, hvor der er behov for at anmode Ankestyrelsen om en udtalelse. Dette sker med henblik på, at ministeriet på et tidligt tidspunkt kan iværksætte høring af Ankestyrelsen. Udlændinge- og Integrationsministeriet har endvidere oplyst, at ministeriet har fokus på, at der løbende følges op på tidsfrister i de sager vedrørende bevis for og bevarelse af dansk indfødsret, hvor der er behov for at indhente yderligere oplysninger og dokumenter. Udlændinge- og Integrationsministeriet har også oplyst, at ministeriet har taget initiativ til en tættere dialog med Ankestyrelsen, herunder med flere årlige møder, hvor det kan drøftes, om der kan iværksættes tiltag, som kan optimere høringsprocessen. Der har været afholdt møde i marts 2017, og det næste møde er planlagt til afholdelse først i september Det fremgår af Ankestyrelsens udtalelse af 10. marts 2017 som Udlændinge- og Integrationsministeriet har lagt ved sin udtalelse af 16. maj 2017 at Ankestyrelsen pr. 1. oktober 2016 ændrede procedure i forbindelse med indhentelse af oplysninger fra udlandet. 11/13

12 Det fremgår af Ankestyrelsens udtalelse, at Ankestyrelsen ikke længere sender høringer til konsulater, men til den overordnede danske ambassade i det land, som varetager spørgsmål fra det land, som sagen omhandler. Jeg har forstået dette således, at der ikke længere sendes høringer til konsuler eller konsulater, men altid til den ambassade, som dækker det pågældende land, og at dette gælder, uanset om ambassaden er placeret i det pågældende land. Jeg har forstået, at dette også gælder i tilfælde, hvor der faktisk findes et konsulat i det land, hvis forhold skal undersøges. Jeg har endvidere forstået det sådan, at Ankestyrelsens ændrede procedure er sket efter aftale med Udenrigsministeriet Det fremgår også af Ankestyrelsens udtalelse af 10. marts 2017, at hvis styrelsen ikke modtager svar på en ambassadehøring inden for en frist på 6 måneder, vil sagen som udgangspunkt blive lukket og tilbagesendt til den forelæggende myndighed. Jeg antager, at Ankestyrelsen med udtrykket som udgangspunkt mener, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, om de relevante oplysninger vil kunne forventes inden for en rimelig tidshorisont efter udløbet af den nævnte 6-månedersfrist. I den forbindelse bemærker jeg, at Udlændinge- og Integrationsministeriet må foretage en vurdering af, om det vil være forsvarligt at træffe afgørelse i sagen, hvis Ankestyrelsen ikke har kunnet udtale sig om det pågældende fadereller moderskab og derfor har måttet lukke sagen Jeg foretager mig på den baggrund ikke mere i forbindelse med Udlændinge- og Integrationsministeriets samarbejde med Ankestyrelsen og Ankestyrelsens procedurer for indhentelse af oplysninger fra udlandet i forbindelse med sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret. Jeg bemærker, at jeg i denne forbindelse alene har taget stilling til de aspekter af Udlændinge- og Integrationsministeriets og Ankestyrelsens udtalelser, der angår selve disse myndigheders procedurer i relation til sagsbehandlingstid. Jeg har således ikke taget stilling til de dele af udtalelserne, der angår selve frembringelsen af oplysningerne, herunder at oplysningerne efter omstændighederne indhentes fra en advokat i det pågældende land. 12/13

13 6. Sagsbehandlingstiden mv. i 2017 Jeg vil på et senere tidspunkt bl.a. i lyset af det eventuelle møde med Udlændinge- og Integrationsministeriet og den orientering, som ministeriet har varslet senest den 1. oktober 2017 tage stilling til, om jeg vil bede ministeriet om at underrette mig om sagsbehandlingstiden mv. for 2017 i sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret. Jeg henviser til Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsnr Ved brev af 2. oktober 2017 oplyste Udlændinge- og Integrationsministeriet nærmere om de konkrete tiltag, som ministeriet havde iværksat med henblik på at nedbringe antallet af verserende sager og sagsbehandlingstiden. Ministeriet oplyste i den forbindelse, at tiltagene havde virket efter hensigten, og at ministeriet således bl.a. havde afgjort væsentligt flere sager pr. 25. september 2017, end ministeriet havde afgjort i hele 2016, ligesom antallet af verserende sager, der var modtaget i ministeriet for mere end 12 måneder siden, var nedbragt fra 304 pr. 15. marts 2017 til 196 pr. 25. september Ministeriet oplyste samtidig, at målet for 2017 fortsat var at holde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på omkring 12 måneder. Jeg kvitterede den 8. november 2017 for Udlændinge- og Integrationsministeriets brev og meddelte, at jeg på baggrund af ministeriets brev ikke fandt grundlag for at anmode om et møde i sagen. Jeg fastholdt dog kritikken af, at sagsbehandlingstiderne generelt var for lange, og jeg oplyste ministeriet om, at jeg i begyndelsen af 2019 ville anmode ministeriet om at underrette mig om sagsbehandlingstiden mv. for 2017 og 2018 vedrørende ministeriets sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret. Jeg meddelte også, at jeg i begyndelsen af 2019 ville bede ministeriet om at redegøre for status i spørgsmålet om vejledningen i det danske pas. 13/13

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 22. marts 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen. Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-80640 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016 Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt som e-mail Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen.

Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset 1599 København V 06-05-2009 30-09-2010 Sagsnr. 2009-57887 Sendt pr. e-mail: Anette.Laigaard@sof.kk.dk Sof_juridisk_enhed@sof.kk.dk Vedrørende

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt T A L E 6. september 2017 Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2017 om

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Indfødsretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L + 4 5 4 0 6 3 4 5 4 1 E E R

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere