Hovedbestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010"

Transkript

1 Hovedbestyrelsens beretning Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni Det er hovedbestyrelsens beretning, så prioriteringen og vægtningen af indholdet er foretaget af de otte jordemødre, der aktuelt udgør hovedbestyrelsen. Disse er: Lillian Bondo, landsformand Kit Dynnes Hansen, næstformand Else Hoffmann Andersen, kredsformand Region Hovedstaden (Johanna Arnasdottir frem til 1/6-09 og Lise Løkke frem til 1/4-10) Eva Skovrind, kredsformand Region Sjælland (frem til 1/6-09 Susanne Andersen) Gitte Valeur, kredsformand Region Syd (Kirsten Lyck frem til 1/6-09, derefter Ina Thy Hølmkjær frem til 1/4-10) Sille Richter Hansen, kredsformand Region Midt Nanna Bergmann, kredsformand Region Nordjylland (frem til 1/6-09 Line Hundebøl Nielsen) Charlotte Bjerre, lederkredsformand (frem til 1/6-09 Ellen Tobiassen) Kom med forslag Jordemoderforeningen afholder ordinær kongres den 8. november Hovedbestyrelsens beretning fortæller i overordnede træk om foreningens politiske prioriteringer og aktiviteter i kongresperioden. Målet er, at beretningen danner grundlag for diskussion på kongressen om indsatsen i den forløbne periode og at den er udgangspunkt for forslag til nye politiske initiativer og aktiviteter. Alle medlemmer af Jordemoderforeningen kan stille forslag til kongressen. Forslag skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde senest den 20. september. Forslag kan formidles via kredsbestyrelserne (tillidsrepræsentanter og kredsformænd) eller sendes direkte til sekretariatet. Medlemmerne involveres Hele jordemoderens potentiale skal udnyttes Kongressen 2008 fandt sted efter den længste og en af de mest opslidende konflikter på det danske arbejdsmarked, hvor jordemødre spillede en central, aktiv og meget synlig rolle. En 1

2 konflikt, hvor det lykkedes at sprænge den tilbudte ramme, og som samtidig resulterede i nedsættelse af en lønkommission, der skulle se på lønnen i den offentlige sektor herunder lønforskellene mellem mænd og kvinder og mellem det private og det offentlige arbejdsmarked. Det var også en konflikt, som kostede mange kræfter og ressourcer - både for den enkelte jordemoder og for Jordemoderforeningen som faglig organisation. Kongressen i 2008 var derfor et kig tilbage på konflikten, men først og fremmest havde kongressen fokus på, hvordan vi skulle komme videre. Det helt centrale omdrejningspunkt var, hvordan vi skulle koble lønstrategien med indsatsen for faglig udvikling. Der er fortsat behov for at forbinde det fagforeningsmæssige arbejde for bedre løn- og arbejdsforhold med indsatsen for at udvikle professionen. Kongressen besluttede at igangsætte en proces, som skulle udmønte sig i en strategi med konkrete mål for arbejdet i Jordemoderforeningen i de kommende år. Undervejs skulle medlemmerne inddrages, så det fælles ejerskab blev sikret i så stort omfang som muligt. I januar og februar 2009 blev der afholdt workshops, der satte gang i debatten i kredsene og på arbejdspladserne. Temaerne var jordemødres opgaver, status, uddannelse, forskning samt kvalificering af svangreomsorgens struktur og tilbud. Endelig var der fokus på ledelsesområdet, hvor det en gang for alle blev slået fast, at professionsudvikling fordrer jordemoderledelse. Det var tydeligt på møderne, at medlemmerne af Jordemoderforeningen var parat til omstilling og forandring. Møderne afspejlede en pragmatisk og forsøgsorienteret holdning i medlemsskaren, når det gælder strukturen. Mangfoldighed i tilbuddene til de gravide var i fokus, og dermed også mangfoldighed i måden at strukturere jordemoderarbejdet på. Således skulle der være plads til at arbejde som privat jordemoder og i kendt jordemoder-ordninger i offentligt regi, mens andre igen gerne ville bibeholde forankringen i sygehussektoren. På baggrund af de mange input kunne hovedbestyrelsen præsentere et strateginotat på landskonferencen for kredsbestyrelserne i foråret Strateginotatet blev godt modtaget af tillidsrepræsentanterne, og notatet er siden blev brugt aktivt og flittigt som styringsredskab for foreningens hovedbestyrelse. 2

3 Jordemødre på fremtidens arbejdsmarked Jordemoderforeningens strateginotat består af seks punkter: 1: Opgaver for jordemødre Jordemødre skal påtage sig og ansættes til alle de funktioner, som uddannelsen ruster til og arbejde for opkvalificering af svangreomsorgen mv. 2: Struktur Jordemoderforeningen går ind for en skattefinansieret svangreomsorg af høj kvalitet og med kontinuitet for alle. Opgaverne kan løses såvel i offentligt som i privat regi. 3: Uddannelse og forskning Jordemoderforeningen følger grunduddannelsen tæt med hensyn til at bevare dens jordemoderfaglige styrke. Foreningen vil desuden medvirke til at udvikle efter- og videreuddannelser, der matcher behovet for jordemødre i mange sundhedsopgaver. 4: Det gode arbejdsliv Jordemoderforeningen arbejder for ordentlige normeringer, kreativ ledelse og faglige udfordringer, så jordemødre kan og vil bevare tilknytning til faget. 5: Ledelse Jordemoderforeningen vil arbejde for jordemoderledelse på alle niveauer; fortsat udvikling af faget kræver fagprofessionel ledelse. 6: Status Jordemoderforeningen vil arbejde for at fastholde jordemødres status på et højt niveau gennem høj kvalitet i ydelser og inddragelse af brugerønsker. Ledige jordemødre med brede kompetencer Det er imidlertid ikke kun jordemødrene, som ønsker at arbejde i det brede kompetencefelt. Politikere på Christiansborg og arbejdsgiverne i Danske Regioner har også fået øjnene op for, at jordemødre kan bruges langt bredere end hidtil og samtidig overtage opgaver for de grupper, der i løbet af kort tid vil blive mangel på i sundhedssektoren. På baggrund af den øgede uddannelseskapacitet, som politikere havde gennemført, kunne vi i foråret 2009 forudsige, at der i løbet af efteråret samme år ville være jordemødre nok til landets fødeafdelinger. Dermed ville der være jordemødre nok til også at varetage funktionerne på en række andre områder. Beskæftigelsessituationen blev i efteråret yderligere belastet af, at en del jordemødre i forbindelse med finanskrisen gik op i tid, og at jordemødre, som havde løsere eller ingen tilknytning til fødeafdelingerne, søgte om fastansættelse. Derfor har strategiarbejdet i foreningen i høj grad været rettet mod beskæftigelsessituationen. Mange initiativer er taget for at øge beskæftigelsesmulighederne, men selvom arbejdsgiverne centralt ønsker at bruge flere jordemødre, tager det tid at få de politiske ønsker omsat til en konkret ansættelsespolitik på afdelingerne. Jordemoderforeningen har fremhævet jordemødrenes kompetencer uden at kritisere eller underkende andre faggrupper. Vi forventer, at vores forslag om at anvende jordemødres gode arbejdskraft bredt i sygehusene og i 3

4 sundhedssektoren med tiden vil blive inkorporeret, selv om der en overgang har været noget modstand i sygeplejerskegruppen. Vi forventer, at fagligheden og samarbejdsevnerne hos jordemødre vil overkomme denne modstand. Fra højkonjunktur til finanskrise Den forløbne kongresperiode er kendetegnet ved at starte på et tidspunkt, hvor højkonjunkturen buldrede af sted og gav mange nye jobmæssige muligheder for i foråret 2009 at blive afløst en finanskrise, der har præget den offentlige sektor voldsomt og medført fyringer og besparelser på personaleområdet. I foråret 2009, hvor det første hold fra Esbjerg blev færdigt, var der stadig ledige stillinger mange steder. Allerede hen over sommeren samme år ændredes situationen imidlertid fundamentalt. Lederkredsen kunne på et medlemsmøde i efteråret 2009 rapportere, at alle ledige stillinger var besat. Finanskrisen har sandsynligvis fået mange jordemødre, som i en periode har prøvet kræfter uden for fødegangene til at søge tilbage, som det blandt andet er tilfældet i sygeplejefaget. Samtidig ser vi en tendens til en stigning i antallet af jordemødre, som ønsker at gå op i tid. Selvom man kunne forudse, at der på sigt ville blive jordemødre nok til det snævre felt på fødegangene, så gjorde den finansielle krise, at situationen uden jordemodermangel kom betydeligt hurtigere end forventet, så studerende, som tre og et halvt år forinden havde set frem til et godt arbejdsmarked og et langt jordemoderliv, blev mødt med arbejdsløshed. De fleste fra årgangen sommer 2009 nåede imidlertid at få nogle af de sidste ledige stillinger på fødegangene, mens årgangen fra januar 2010 i langt højere grad blev ramt af arbejdsløshed. En del fra denne årgang fik imidlertid vikaransættelser, og endelig er vi nu kommet i den situation, at vi i stedet for at importere jordemødre fra andre lande, sender nyuddannede danske jordemødre til job i Norge og England. Så denne kongresperiode startede med en situation, hvor man generelt og markant påpegede den daværende og især fremtidige mangel på personale i sundhedssektoren, samtidig med at vi på længere sigt kunne se, at der blev uddannet for mange jordemødre til kun at anvende jordemødre til konsultationsarbejde og fødegangsarbejde. Derfor har hele kongresperioden var præget at de mange beskæftigelsesinitiativer. Sundhedministeriet vil have jobglidning Allerede i vinteren nedsatte sundhedsministeriet en task-force, som skulle se på muligheder for opgaveglidning for at afhjælpe mangel på visse sundhedsfaglige grupper. Jordemoderforeningen havde ikke sæde i denne gruppe, men forsøgte gennem Sundhedskartellet at komme med eksempler på, hvor jordemødre kunne afhjælpe manglen. Eksemplerne var udtryk for både vertikal og horisontal opgaveglidning, men gruppens sammensætning gjorde, at forslagene ikke blev taget i betragtning. Da Danske Regioner i 4

5 månederne efter blev gjort opmærksom på Jordemoderforeningens forslag til opgaveflytning, kom der anderledes fokus på mulighederne. Forbindelsen til Danske Regioner Dette øgede fokus på mulighederne førte til en række bilaterale møder mellem formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, og Jordemoderforeningens formand, hvor man drøftede, hvordan jordemødre kan bruges i det brede kompetencefelt. Ved siden af de politiske møder har der været holdt en række møder på embedsmandsplan, som på linje med andre forslag til job- og opgaveflytninger har været med til at klarlægge potentialet i at få ansat jordemødre i langt flere stillinger på sygehusene. Det gode samarbejde med Danske Regioner omkring beskæftigelsessituationen startede i forbindelse med Danske Regioners Sundhedspolitiske topmøde i januar 2009, hvor Jordemoderforeningen sammen med andre centrale aktører indenfor sundhedssektoren fik lejlighed til at drøfte, hvordan man afhjælper den fremtidige mangel på sundhedspersonale. Topmødet og det efterfølgende møde med Bent Hansen resulterede i et fælles indlæg i Jyllands-posten med Bent Hansen og Lillian Bondo som afsendere og med den klare fælles opfordring til landets hospitaler om, at de skulle begynde at ansætte jordemødre i stillinger uden for fødegangene. Indlægget nævner Holbæk og Gentofte som eksempler på velfungerende afdelinger, hvor der er ansat jordemødre på både svangre-, føde- og barselafdelingerne. På den baggrund medtog Danske Regioner også eksemplet fra Holbæk, da de kort tid efter udgav en pjece til landets regioner og hospitaler med gode eksempler på opgaveglidning. I forlængelse af pjecen nedsatte Danske Regioner en referencegruppe for opgaveglidning med deltagelse af de fem regioner, og alle centrale aktører på lønmodtagerside heriblandt Jordemoderforeningen og brugen af jordemødre var et helt centralt spørgsmål på referencegruppens første møder. Forsøg på nye aftaler Fra Jordemoderforeningens side har det været vigtigt, at alle niveauer i regioner og hospitaler er klar over, at der fra og med januar 2010 står mange jordemødre klar til at kunne aflaste især sygeplejerskemanglen. Det er imidlertid ikke kun indenfor hospitalsverdenen og i regionerne, at der kan bruges jordemødre. Således afholdt Jordemoderforeningen i løbet af 2009 en lang række møder med centrale aktører, som kan tænkes at ville fremme ansættelse af jordemødre. Det skete for eksempel ved møde med Falcks ledelse, for at undersøge muligheden for at ansætte jordemødre og tilbyde jordemoderydelser, som en del af deres sundhedstilbud til virksomheder. Det skete desuden ved møde med sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, som ved den lejlighed udtalte: Det er da det nemmeste opgaveglidningsprojekt i 5

6 verden og hvorfor går hospitalsledelserne ikke bare i gang, så vi kan bruge de dygtige sygeplejersker på de områder, hvor vi mangler dem. I kommunerne opretter man sundhedshuse, hvor jordemødre kunne have en naturlig plads og ved en række møder med den daværende sundhedsborgmester i København gjorde foreningen det klart, at jordemødre kan udføre forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i de kommunale sundhedshuse både overfor gravide og for befolkningen generelt. Et møde med Kommunernes Landsforening gav imidlertid ikke det store resultat. Der er ingen tvivl om, at den primærkommunale økonomi er utrolig presset, og der skønnes ikke at være udstrakt mulighed for at udbygge forebyggelsen, også selv om vi kan sandsynliggøre, at forebyggelse sparer penge på lang sigt. Den daværende social- og indenrigsminister Karen Ellemann, som Jordemoderforeningens formand og sekretariatschef mødtes med i forbindelse med lovforslag til barnets reform, kunne omvendt godt se potentialet i flere kommunalt ansatte jordemødre. Jordemoderforeningen har desuden undersøgt mulighederne for at indgå en sygesikringsoverenskomst med Danske Regioner, der kunne give privatpraktiserende jordemødre adgang til at tilbyde sundhedsydelser på linje med for eksempel praktiserende læger og fysioterapeuter. Regionsforeningen har indtil videre ved gentagne møder om tanken afvist ideen. Den samme skæbne led et forsøg på at indgå en overordnet aftale om varetagelse af hjemmefødsler på privat basis efter inspiration fra Hjemmefødselsordningen i Vestsjælland. Foreningen ønsker i lighed med Foreningen af privatpraktiserende jordemødre at skabe nye muligheder for at virke som jordemoder på privat basis og under ordnede forhold og vil løbende undersøge mulighederne for at indgå sådanne aftaler. Et af de områder, hvor der er ansat jordemødre, er hos privatpraktiserende læger. Ikke kun til svangreundersøgelserne, men til en lang række opgaver. Derfor traf hovedbestyrelsen også beslutning om, at man skulle optage forhandling med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening, PLA, om en overenskomst. Efter flere uformelle kontakter og et møde med Praktiserende Lægers Organisation PLO s nye formand Henrik Dibbern stod det imidlertid i foråret 2010 klart, at PLA ikke for nærværende ønsker at indgå overenskomst. Deres argument er, at der stadig er for få jordemødre, der er ansat hos de privatpraktiserende læger. Der er ingen tvivl om, at en overenskomst i sig selv vil betyde, at der kan ansættes flere jordemødre hos lægerne, men indtil da rådgiver foreningen de enkelte medlemmer i forhold til at få en individuel kontrakt, og samtidig forsøger vi at gøre de enkelte læger opmærksom på jordemødrenes kompetencer. Vi har haft gode kontakter med en række jordemødre ansat hos læger, der gerne vil medvirke til at understrege over for deres kolleger de stærke kompetencer, som jordemødre har. 6

7 De politiske niveauer I samme periode afholdt Jordemoderforeningen en række møder med de sundhedspolitiske ordførere fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, hvor vi naturligvis også diskuterede beskæftigelsessituationen og opgaveglidning. Den entydige melding fra hele det politiske spektrum var stor positiv tilkendegivelse i forhold til jordemødre i det brede kompetencefelt - men ofte med eftersætningen, at det jo er op til regionerne at sørge for at fjerne eventuelle forhindringer for ansættelse af flere jordemødre. Det har således ikke skortet på politisk opbakning til at ansætte jordemødre bredere end hidtil. Beslutningen herom ligger imidlertid ikke hos folketingspolitikerne, men træffes lokalt. Derfor skrev Jordemoderforeningen også en række breve i efteråret 2009 til centrale aktører i sundhedssektoren, hvor vi redegjorde for mulighederne med de mange jordemødre, som nu kan aflaste manglen på andet sundhedspersonale. Således har samtlige regionspolitikere modtaget et brev fra foreningen, ligesom samtlige hospitalsdirektioner både i efteråret og foråret har modtaget brev om situationen. Brevene stod imidlertid ikke alene. I efteråret 2009 blev pjecen Ansæt jordemødre - de kan andet og mere end du tror produceret i eksemplarer. Pjecen fortæller dels om beskæftigelsessituationen, og dels om jordemødres kompetencer - men først og fremmest handler pjecen om en række jordemødre, der ikke arbejder i jordemoderkonsultation og på fødegang, men i stedet er ansat på fertilitetsklinik, barselafdeling, lægepraksis osv. Pjecen viser, at jordemødre allerede er beskæftiget i en række af de funktioner, hvor vi gerne skulle have ansat endnu flere jordemødre eksemplarer er mange, men det er utrolig vigtigt, at alle niveauer i sundhedssektoren er klar over, at der står jordemødre parat, og samtidig er det også vigtigt at få gjort op med den generelle opfattelse, at jordemødre kun er uddannet til arbejdet med undersøgelser og fødsler. Derfor er pjecerne sendt til alle beslutningstagere, men den bliver også brugt af jordemødre, som vedlægger den i deres ansøgning, når de søger ansættelse uden for det traditionelle, smalle område. De får dermed referencer fra andre arbejdsgivere indenfor området, som allerede har ansat en jordemoder. Samarbejde med a-kassen Jordemoderforeningen har i perioden haft et tæt samarbejde med vores a-kasse, DSA, omkring tiltag for arbejdsløse jordemødre. I forvejen deltager DSA på de møder, som Jordemoderforeningen afholder for de studerende på de tre uddannelsessteder, umiddelbart før de er færdige med deres uddannelse. Derudover har Jordemoderforeningen holdt oplæg for samtlige ansatte i DSA, så de er parate til den nye situation, og så de er bekendt med jordemødres kompetencer og muligheden for at bruge disse bredt indenfor sundhedssektoren. Siden de første initiativer mellem DSA og Jordemoderforeningen er udviklingen i sundhedssektoren 7

8 generelt blevet ændret, så jordemodergruppen ikke er den eneste gruppe, der er ramt af ledighed. Besparelserne i regionerne har ført til fyringer, men først og fremmest har den stramme økonomi og usikkerhed om fremtiden i både kommuner og regioner ført til ansættelsesstop mange steder. Derfor er andre sundhedsprofessionelle grupper også ramt af især dimittendledighed. Fyringerne i Hovedstadsregionen faldt tidsmæssigt sammen med, at de store grupper af nyuddannede jordemødre kom ud til arbejdsløshed. Det betød naturligvis noget for hvilken medieopmærksomhed, der kunne skaffes for jordemødrenes beskæftigelsessituation. Den generelle økonomiske situation i sundhedssektoren og i regionerne har fyldt ganske meget mere end jordemødrenes beskæftigelsessituation, og derfor er ændringerne generelt heller ikke slået igennem endnu, selvom vores budskab om ledig jordemoderarbejdskraft og hensigtsmæssig brug heraf er nået ud til beslutningstagere i regionerne. Ikke desto mindre kan man i nogle regioner se de første tegn på, at jordemødre bliver ansat i større omfang på for eksempel barselafdelinger. Således har Silkeborg Sygehus vedtaget, at der kun skal ansættes jordemødre på barselafdelingen indtil der er halvt jordemødre og halvt sygeplejersker. Adskillige nyuddannede jordemødre har valgt at trodse den tiltagende ledighed blandt jordemødre og søger ansættelse i blandt andet England. Jordemoderforeningen kan kun i begrænset omfang vejlede med hensyn til indgåelse af aftaler med udenlandske arbejdsgivere, men har gennem tidsskriftet beskrevet de udfordringer af praktisk karakter, som man skal være opmærksom på, når man søger udenlands. På Jordemoderforeningen.dk er der åbnet en side, hvor jordemødre med erfaringer fra jobs uden for landets grænser opfordres til at dele erfaringerne med andre jordemødre. De gode eksempler Da det i foråret 2009 stod klart, at manglen på jordemødre snart ville blive erstattet af et overskud af uddannet arbejdskraft, besluttede hovedbestyrelsen, at omdrejningspunktet for efterårets medlemsmøde skulle være jordemødre, der arbejder på områder, hvor jordemødre traditionelt ikke har været beskæftiget under den massive jordemodermangel. På mødet fortalte en jordemoder om funktioner i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, som kommunerne med fordel kunne ansætte jordemødre til. En chefjordemoder fortalte om processen fra udelukkende at have sygeplejersker ansat på svangre- og barselafdelingen til i dag, ti år efter, at være leder af en afdeling, hvor der er ansat jordemødre i hele bredden. Vejen har ikke været let, men blev sat i gang og støttet af afdelingens ledende sygeplejerske. Debatten blandt medlemsmødets deltagere viste, at jordemodergruppen i dag er indstillet på at specialisere sig på de forskellige felter, og at der er både kompetencer, nysgerrighed og gåpåmod til at søge stillinger uden for det traditionelle felt. 8

9 Samarbejde med sygeplejersker Med baggrund i blandt andre DSR s sikre prognoser om mængden af arbejdskraft i sundhedssektoren og med baggrund i trepartsaftalerne 2007 har Jordemoderforeningen arbejdet for at demonstrere den store anvendelighed, som jordemødre har. Det har medført diskussioner med DSR. Dels har vi afholdt et møde mellem foreningernes formænd og chefjordemoder og oversygeplejerske fra Holbæk, hvor man så på erfaringer fra Holbæk Sygehus, der har jordemødre ansat til UL og i svangre-, føde- og barselafdeling, og dels et generelt møde, hvor man har diskuteret, hvordan man taler til, med og om hinanden. Dansk Sygeplejeråd mener, at svangre- og barselafdelingerne fortsat skal være bemandet med sygeplejersker. Jordemoderforeningen har i hele forløbet valgt at fremhæve jordemødrenes kompetencer på hele svangreomsorgens område, og samtidig lagt op til, at man skal fastholde sygeplejersker, som gennem års ansættelse på afdelingerne har opnået gode kompetencer indenfor området. I pjecen Ansæt jordemødre, de kan andet og mere, end du tror har vi bevidst fokuseret på cases, hvor jordemødre allerede arbejder, og hvor de dermed har bevist deres kunnen og relevans. Vi bliver ved... Beskæftigelsessituationen vil fortsat være et helt centralt fokusområde for Jordemoderforeningen i de kommende år. Jordemoderforeningen vil fortsat argumentere fagligt og økonomisk ansvarligt i møder med relevante aktører, både centralt og ude i kredsene over for regionspolitikere, administration, læger og alle andre, som kan have en interesse i at ansætte jordemødre. Kort før sommerferien 2010 mødtes Jordemoderforeningens formand og sekretariatschef med den nye sundhedsminister, Bertel Haarder. Bertel Haarder sad som undervisningsminister, da der blev truffet beslutning om uddannelse af flere jordemødre, og under samtalen tilkendegav han, at jordemødre bør anvendes i det brede kompetencefelt. Således vil der også fremover blive kæmpet for beskæftigelse til alle jordemødre. Gode grunde til at være medlem af Jordemoderforeningen I første halvdel af 2008 oplevede Jordemoderforeningen en kraftig medlemsfremgang. Der er ingen tvivl om, at optakt til konflikten var en medvirkende årsag. Således var foreningen tæt på 100 procents opbakning fra de danske jordemødre. Det er helt afgørende for en lille forening som Jordemoderforeningen, at alle bakker op, hvis man skal have succes som faggruppe. De grupper, som vi bliver sammenlignet med er ofte 5, 20, 50, 100 gange større end Jordemoderforeningen, og sammenhold er derfor helt afgørende for en succesfuld interessevaretagelse. Sammenholdet er vigtigt både på den enkelte arbejdsplads, i forhold til at fremme 9

10 jordemødres status, uddannelse og profession, såvel som opbakning til organisationen. Alle dele er vigtige, og det var problematisk, at en række medlemmer efter konflikten valgte at melde sig ud af fællesskabet. Derfor igangsatte hovedbestyrelsen en række initiativer. Således er der lavet ny procedure, så alle tillidsrepræsentanter med jævne mellemrum får en liste over de medlemmer, som er registreret på den pågældende arbejdsplads, samt får besked, når et medlem melder sig ud. Listerne sikrer et bedre overblik for den enkelte tillidsrepræsentant, og ofte får man også styr på de rette adresser og stillingskategorier. Foreningen har desuden udarbejdet en pjece, der gennemgår 30 gode grunde til at være medlem, og endelig er der gjort mere for at tydeliggøre, at tillidsrepræsentanten er Jordemoderforeningens lokale repræsentant. Initiativerne har båret frugt, og de udmeldelser Jordemoderforeningen modtager i dag skyldes overvejende arbejdsophør som jordemoder. Enten fordi medlemmet går på efterløn og pension, eller fordi vedkommende skifter branche og ikke bruger sin jordemoderbaggrund. Tillidsrepræsentanternes aktive og opsøgende arbejde overfor alle er krumtappen i at fastholde en høj organisationsprocent og dermed også give mulighed for at arbejde som en samlet profession, effektivt varetage jordemødres interesser og udvikle jordemoderfaget. Medlemstilgang under forventet Ved kongressen i 2008 budgetterede man med en medlemsvækst som følge af de mange nye jordemødre, som ville blive uddannet i 2009 og fremefter. Udmeldelserne i forlængelse af konflikten kombineret med at der ikke har været samme udvikling i antallet af jobs, som i antallet af uddannede jordemødre, har imidlertid betydet, at medlemsudviklingen kun har været moderat stigende. Det er en udfordring, at medlemstallet ikke stiger kraftigere, fordi der helt tydeligt er kommet langt flere opgaver til organisationen og til sekretariatet. Således er der kommet langt mere pres på den juridiske rådgivning, efter at flere jordemødre søger ansættelse i kommuner, privat praksis etc. og samtidig med at rationaliseringer, besparelser og lukninger af fødegange har betydet langt flere opgaver. Samtidig lægger det også yderligere pres på interessevaretagelsen i form af politisk lobbyarbejde og kommunikation. Nye kontingentgrupper I kongresperioden er der kommet nye kontingentgrupper. Således blev det besluttet, efter udspil fra de studerende selv, at de skulle betale kontingent. Kontingentet er på 75 kroner i kvartalet. På kongressen blev det samtidig besluttet, at de studerende skal have aktiviteter og tilbud for pengene. Konkret sker det ved, at de studerende blandt andet får adgang til kurser og konferencer til reducerede priser, og at de selvfølgelig fortsat modtager Tidsskrift for Jordemødre. For at styrke forholdene for de studerende er der imidlertid samtidig sat fokus 10

11 på de studerendes råd. Der har i kongresperioden været flere kurser for de aktive i for eksempel organisationsarbejde og retorik. Alt sammen ud fra devisen om at stærke repræsentanter for de jordemoderstuderende kan gøre en forskel på uddannelsesinstitutionen. Jordemoderforeningen skal og vil gøre alt, hvad der er muligt for at støtte op om dette arbejde, der udføres frivilligt af de aktive. En såkaldt brev-kongres vedtog i marts 2009 endnu en ændring af kontingentstrukturen, så arbejdsløse jordemødre kan være medlemmer til nedsat kontingent. Beslutningen blev taget i lyset af, at det har været svært for de nyuddannede at komme i beskæftigelse. Samtidig vedtog brevkongressen en karens-bestemmelse i vedtægterne, så man ikke længere kan vente med at melde sig ind, til man står i konkrete problemer. Hvis man skal have hjælp, skal man have været medlem i mindst seks måneder forinden. Hovedbestyrelsen kan dog stadig dispensere for dette, hvis der er grunde, der taler for det. For eksempel hvis det er strategisk vigtigt, at vi fører og vinder en konkret sag, som kan have stor betydning for andre jordemødre. Politikere og sekretariat Både organisation og sekretariat har været præget af det strategiarbejde, som blev lavet først i kongresperioden. Således er strateginotatet styrende for både sekretariatets og kredsenes arbejde, og der sker en større sammentænkning af de lokale og de centrale indsatser. Det arbejde bliver koordineret på hovedbestyrelsesmøderne. Både i forbindelse med strateginotatet og det uddannelsespolitiske papir er der tænkt i, at medlemmerne skal kunne komme til orde på møder i kredsene, så de aktives input danner baggrund for den politik og de prioriteringer, som sker i organisationen. Det er afgørende for en lille forening med aktiv involvering og deltagelse fra medlemmernes side. Kongresperioden har også været præget af valg til de styrende organer. Således blev formand Lillian Bondo i foråret 2009 genvalgt for en ny 4-årig periode. Ligeledes er der skiftet en del ud på kredsformandsposterne. Der er nye formænd i alle kredse, bortset fra Region Midt. Næstformand Kit Dynnes Hansen har ikke været på valg i perioden. Sekretariatet har været præget af stabilitet i kongresperioden. Op til sidste kongres blev der ansat ny juridisk konsulent, ny udviklingskonsulent og ny sekretariatschef. I indeværende kongresperiode er der ikke sket udskiftninger i den faste stab, men der er blevet ansat en student. Den studerende arbejder ligesom tidligere tiders studerende i sekretariatet primært med opgaver relateret til tidsskrift og hjemmeside. 11

12 Løn og arbejdsforhold Udmøntningen af OK08 i regionerne Den samlede ramme på 13,13 pct., som Sundhedskartellets organisationer fik ved OK08, er udmøntet i beretningsperioden. Der er sket mange pæne forbedringer af løn og fx ulempebetalingen i perioden. I regionerne har der været følgende forbedringer i perioden: Generelle lønstigninger 4,08 pct. den 1. april ,47 pct. den 1. oktober ,2 pct. den 1. april 2009 (kompensation for personalegoder) 0,42 pct. den 1. oktober januar 2009, 2010 og 2011 Udbetaling af seniorbonus Den enkelte kan frit vælge, om hendes bonus skal udbetales som løn, pension, bruges til kompetenceudvikling eller fridage. Værdien af en dag fastsættes, hvis man vælger sådanne, til 0,4 pct. Resten udbetales derefter som bonus, eller kan indbetales som pension eller bruges til kompetenceudvikling. 1. april 2009 Lederløn Lederskalaen blev forhøjet - L5 hævedes med 3,6 pct. og bliver til nyt L6. - Det nuværende løntrin L6 udgik - L7 hæves med 1,6 pct. - L8 hæves med 0,8 pct. - L9 hæves med 0,6 pct - L10 hæves med 0,4 pct. Alle ledere, som var indplaceret på L5 eller L6, hævedes til L7. Der blev ikke modregnet i de nuværende tillæg i forbindelse med oprykningen. Mindstegrundlønnen for ledende jordemødre hævedes fra L5 til det nye L7. Lokal løndannelse Lokal løndannelse til basisstillinger på Sundhedskartellets område 0,8 pct. 12

13 Lokal løndannelse til lederne 1,25 pct. Tillæg Jordemødre med minimum otte års erfaring fik et pensionsgivende tillæg på kr. om året. Særlig feriegodtgørelse Den særlige feriegodtgørelse forhøjedes for alle jordemødre fra 1,50 til 1,95 pct. Basisjordemødre med indtil 8 års erfaring fik yderligere 0,9 pct. i særlig feriegodtgørelse.- altså i alt 2,45 pct.. Pension Forhøjelse af pensionsprocenten til 13,13 for ansatte på basisoverenskomsten. Forhøjelse af pensionsprocenten for ledere til 16,13. Udviklingssamtale, seniorer og tillidsrepræsentanter Alle jordemødre fik ret til en årlig medarbejderudviklingssamtale. Seniorer skulle tilbydes senkarrieresamtaler med deres leder. Senkarrieresamtalerne tilbydes foreløbigt på forsøgsbasis. Tillidsrepræsentanter skulle have et TR-tillæg for at varetage tillidsrepræsentantfunktionen og fik et længere opsigelsesvarsel.barsel Forældrenes samlede periode med løn under barsel blev forlænget. Samtidig bliver en del af orloven øremærket til faren. Når barnet er fyldt 14 uger, har forældrene fremover ret til fravær med løn: - seks uger til moderen - seks uger til faderen - seks uger til deling Efter den nye ordning kan moderen få i alt 26 uger ( uger) med løn, hvis hun anvender de uger, som kan deles mod tidligere maksimalt 24 uger. Forældre fik mulighed for tjenestefrihed med løn, også på barnets 2. sygedag. Grundlaget for afholdelse af barnets 2.sygedag er det samme som ved afholdelse af barnets 1. sygedag. 1. april 2010 Tillæg Jordemødre, der er indplaceret på trin 5-6 og har op til 7 års erfaring, fik et tillæg på kr. årligt. 13

14 Særydelser og pension Følgende lønafhængige særydelser, blev pensionsgivende med 2 pct.: - aftentillæg - nattillæg - weekendtillæg - søgnehelligdagstillæg - tilkald uden for planlagt tjeneste - tilkald i forbindelse med rådighedstjeneste - timelønnedes fridøgns- og helligdagsbetaling Overarbejde er ikke omfattet. Fridøgn, ulempetillæg mv. Godtgørelsen for inddragelse af fridøgn blev forhøjet fra 289,65 kr. til 375,82 kr. ( niveau). Nattillægget mellem kl og kl forhøjedes fra 30,5 pct. til 32,5 pct. Weekendtillægget for arbejde i tidsrummet lørdag kl til søndag kl forhøjedes fra 40 pct. til 42 pct. Honoreringen for døgnvagter på lørdage forbedredes, så der honoreres svarende til døgnvagter på søndage for minimum 8 timer. Godtgørelsen for patientledsagelse eller udrykning forhøjedes fra 105,04 kr. til 145,89 kr. ( niveau). Rejseforsikringsdækningen ved ambulancetransport, forhøjedes fra 1 mio. kr. til 5 mio. Lokal løndannelse Lokal løndannelse til basisstillinger på Sundhedskartellets område 0,8 pct.. Lokal løndannelse til lederne 1,25 pct. Udmøntning af OK08 på statens område Der er lavet mange generelle forbedringer og udmøntninger, som er parallelle med det regionale område fx om seniordage, kompetenceudvikling, barsel og barns 1. og 2. sygedag og der er i perioden udmøntet følgende generelle lønstigninger til de statsansatte: 1. april 2008: 3,30 pct. 1. april 2008: 0,44 pct. (reguleringsordningen) 1. april 2009: 1,82 pct. 1. april 2009: 0,20 (kompensation for personalegoder) 1. april 2009: 0,03 pct. (reguleringsordningen) 14

15 1. oktober 2009: 0,65 pct. 1. april 2010: 2,40 pct. 1. april 2010: -1,14 (reguleringsordningen) Derudover blev der til jordemødre på professionshøjskolerne pr. 1. april 2008 opjusteret på den eksisterende 8-trins-skala og cand. scient.san. er kunne rykke til trin 8 på skalaen. Lektortillægget blev ligeledes pr. 1. april 2009 forhøjet fra til (97-niveau). OK10 på det private område I marts 2010 fornyede Jordemoderforeningen den brancheoverenskomst, som er indgået med FASID (Foreningen af Sygeplejevikarbureauer i Danmark) under Dansk Erhverv. Forhandlingen skete sammen med den øvrige del af det private arbejdsmarkeds forhandlinger og dermed indenfor den meget beskedne ramme, som forelå for alle privatansatte. Resultatet af forhandlingerne blev således en 2-årig overenskomst, hvor alle løndele forhøjes med 1,2 pct. pr. 1. marts 2008 og 1,8 pct. pr. 1. marts Der sker ikke yderligere forbedringer i perioden. OK11 på det regionale område Allerede i efteråret 2009 blev der så småt taget hul på diskussionerne i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg om, hvilket tema, man ønskede for OK11, og hvordan man ønskede at tilrettelægge forhandlingsforløbet. Jordemoderforeningen og Sundhedskartellet står ved OK11 i en anden situation end i I 2008 var der store forventninger blandt organisationernes medlemmer om et historisk stort resultat og om at få sat en tydelig ligelønsdagsorden. Der blev i mange kredse i pressen, blandt forskere, medlemmer, politikere, analytikere m.fl. talt om strejke før forhandlingerne overhovedet var begyndt. Der var højkonjunktur med stor aktivitet på det private arbejdsmarked og medfølgende arbejdskraftmangel, og det private arbejdsmarked havde i 2007 fået rekordhøje lønstigninger. Rammerne for OK11 er nogle helt andre end ved OK08. Vi kan bl.a. se frem til at forhandle i skyggen af en finanskrise, generel økonomisk afmatning, større ledighed og en samlet ramme i 2010 på det private arbejdsmarked på tre procent over to år samtidig med, at der har været en større søgning til de sundhedsfaglige uddannelser end længe. Temaet for OK08, som vi i øvrigt havde tilfælles med arbejdsgiverne, om rekruttering og fastholdelse bliver det derfor også vanskeligt at holde fast i med samme indhold som sidst. Samtidig har Jordemoderforeningen nogle særlige udfordringer at tage hånd om: Der uddannes flere jordemødre end nogensinde før, og der er ingen vakante stillinger længere. Det kalder på en anden udnyttelse af jordemoderarbejdskraften og især på behovet for jobglidning. I en situation med arbejdskraftoverskud kan både lønudviklingen og andre personalepolitiske 15

16 goder komme under pres, selvom afskaffelsen af jordemodermanglen egentlig skulle give optimale muligheder for arbejdsmiljømæssige forbedringer. Endelig forelå der den 28. maj 2010 en rapport fra Lønkommissionen, som Sundhedskartellet naturligvis skal inddrage såvel i overenskomstforhandlingerne som i en bredere (lands)- politisk dagsorden. Og det bliver i de økonomisk pressede samfundsmæssige rammer en særlig opgave at fastholde den langsigtede ligelønsstrategi. Som en yderligere udfordring har det vist sig, at lønudviklingen på det offentlige område på grund af resultatet fra OK08 blev væsentligt større end lønudviklingen på det private område. Det betød, at reguleringsordningen, som kobler lønudviklingen på det private arbejdsmarked med lønudviklingen på det offentlige, gav en negativ regulering. Den generelle lønstigning (0,4 pct.), der skulle have været udmøntet i april 2010, måtte derfor modregnes. Men da den negative regulering var højere end de 0,4 pct., begynder vi OK11 forhandlingerne med at skylde penge (ca. 1,2 pct. i regionerne). Udfordringerne er således meget store forud for OK11, og det indgår derfor også i overvejelserne hvor langt den næste overenskomst skal række. Muligheden for en kortere periode fx på to år er således vendt i flere sammenhænge, men det er et spørgsmål, vi skal nå til enighed med arbejdsgiverne om. Som overordnede temaer til OK11 har hovedbestyrelsen peget på, at større medindflydelse/selvbestemmelse på arbejdstid, faglig integritet/udvikling, bedre sikkerhed i ansættelsen, sundhed med fokus på natarbejde og sidst men ikke mindst fokus på reallønssikring og ligeløn forventes at blive centrale emner ved OK11. På lederområdet er kompensation for arbejdsbelastning et forventeligt tema. I det fælles debatoplæg med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet, som Jordemoderforeningen udsendte elektronisk på hjemmesiden og til alle tillidsrepræsentanter og arbejdspladser, er der således også lagt op til indsamling af forslag til krav indenfor de tre temaer: Løn til hele livet, det gode arbejdsliv og faglig og professionsrettet udvikling. I april 2010 blev der afholdt dels en fælles kick-off konference for samtlige tillidsrepræsentanter og hovedbestyrelsesmedlemmer i Sundhedskartellets organisationer og dels afviklede Jordemoderforeningen i samarbejde med kredsene fem regionale medlemsdebatmøder, hvor formand Lillian Bondo og forhandlingsleder Lene Maigaard deltog. En del af debatmøderne var lagt på kredsenes generalforsamlinger og der var generelt et stort fremmøde. I alt deltog ca. 200 jordemødre. Fristen for forslag til krav var sat til den 15. juni, hvor jordemødrene bl.a. kunne indtaste forslag på hjemmesiden. Herefter skal forslagene behandles af kredsene og hovedbestyrelsen, og derefter fremsendes de til Sundhedskartellets forhandlingsudvalg og senere udveksles med arbejdsgiverne. 16

17 OK 11 på statens område De statslige overenskomstforhandlinger i 2008 forløb samtidig med de regionale, men kom hurtigere i hus og var ikke konfliktramt. OK11 på statens område vil være præget af de samme samfundsmæssige forhold som beskrevet under det regionale område, og selvom der ikke er en gæld på det statslige område fra en negativ regulering, blev der modregnet 1,14 pct. i den generelle stigning på 2,4 pct., som der egentlig var aftalt den 1. april Der er en forventning om, at reguleringsordningen pr. 1. april 2011, som indgår i OK11 resultatet, vil være negativ, og således også på statens område give et begrænset råderum til OK11. Forhandlingerne vedrører for Jordemoderforeningens vedkommende alene de tre uddannelsessteder - altså professionshøjskolerne. Der er indkaldt forslag til krav via tillidsrepræsentanterne på uddannelserne og tillidsrepræsentanterne har efterfølgende været indbudt til en drøftelse af forslagene ved et møde i Jordemoderforeningen. Forslagene vil blive koordineret med de øvrige sundhedsgrupper (inkl. socialrådgiverne) med ansatte på professionshøjskolerne, da der er tale om en fællesoverenskomst for disse grupper, før de udtages endeligt af CO10 s repræsentantskab. Staten - øvrige aktiviteter Der har været en del udskiftninger blandt tillidsrepræsentanterne på uddannelserne, og der har siden sommeren 2010 manglet TR-dækning på uddannelsen ved UC-Syddanmark. De statslige tillidsrepræsentanter modtager samme nyhedsbrev, som sendes til de regionale tillidsrepræsentanter. Ikke alt i disse nyhedsbreve er lige relevant for de statslige, så Jordemoderforeningen har derfor indført et nyhedsbrev direkte målrettet statens tillidsrepræsentanter, som er udsendt 12 gange i perioden. I foråret 2009 blev der gennemført et kursus målrettet de statslige tillidsrepræsentanter. Det blev til en dag med fokus på fællesoverenskomst/organisationsaftalen, lønstruktur og forhandlingssystem, vilkårsaftaler og lektorkvalificeringsforløb. Kurset blev afholdt i marts 2009 og med 4 deltagere. I foråret 2010 blev det igen forsøgt at lave et målrettet tilbud, men det var ikke muligt at finde datoer, hvor mere end en tillidsrepræsentant kunne deltage. Tillidsrepræsentanterne tilbydes fortsat deltagelse på den almindelige efteruddannelse for tillidsrepræsentanter. Lokale forhandlinger Både i 2009 og 2010 har der været aftalt nye midler til lokal løndannelse. På basisoverenskomstens område har der været afsat 0,8 pct. hvert år i nye midler, og for lederne har der været aftalt 1,25 pct. hvert år. Jordemoderforeningens sekretariat varetog de lokale forhandlinger for lederne i Der blev gennemført forhandlinger for ledere på 28 fødesteder. Kun 17

18 på 5 fødesteder valgte samtlige ledere selv at forhandle, selvom Jordemoderforeningen siden 2005 har givet den enkelte leder adgang til det. I samarbejde med Lederkredsen blev det besluttet, at lederne fra 2010 selv skulle forestå forhandlingerne, mod at kunne deltage på et forhandlingskursus og med mulighed for vejledning fra sekretariatet blandt andet i form af årlige udsendelser af lønoplysninger for alle landets jordemoderledere til brug for forhandlingerne. Sekretariatet skal også fremover varetage lønforhandlinger ved nyansættelser af ledere, hvor det normalt er muligt at løfte lønningerne mest ved forhandling, og hvor det er hensigtsmæssigt at have et overblik over løndannelsen på regions- og landsplan. I marts 2010 blev der udbudt to regionale kurser for ledere med den eksterne forhandlingskonsulent Malene Rix og Jordemoderforeningens forhandlingsleder. Et tredje kursus måtte aflyses pga. for få tilmeldte, men udbydes i august 2010 som et opsamlingsheat. Samlet vil der på det tidspunkt have været 37 ledere på kursus. De lokale forhandlinger for basisjordemødre er langt de fleste steder forløbet uproblematisk og er håndteret af tillidsrepræsentanterne - evt. med vejledning fra sekretariatet. Sekretariatet har alene måtte assistere med egentlig mødedeltagelse på et enkelt fødested ved de lokale forhandlinger for

19 19

20 Lønkommissionen Det opdelte arbejdsmarked Lønkommissionen fremlagde den 28. maj 2010 efter halvandet års arbejde sin redegørelse. Resultatet viser, at kvinders arbejde ikke værdisættes på samme niveau som mænds. Det gælder i særlig grad for kvinder med en mellemlang videregående uddannelse - herunder jordemødre. Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved en betydelig kønsopdeling. Opdelingen har tre dimensioner: en vertikal, en horisontal og en glidende. Den vertikale betyder, at flere mænd end kvinder er ledere. Den horisontale arbejdsdeling betyder, at mænd og kvinder arbejder i forskellige job, sektorer og brancher. Således er 65 pct. af de ansatte i den private sektor mænd, mens der er flere end 70 pct. kvinder i den offentlige sektor (i regionerne 80 pct.). Den jobbestemte kønsarbejdsdeling viser, at mænd fx er ansat i bygge- og håndværksfag, og kvinderne typisk er ansat inden for pleje og omsorg. Den glidende arbejdsdeling henviser til det fænomen, at mænd og kvinder med samme uddannelse og samme job, ofte ender med at lave forskellige ting. På den baggrund viser Lønkommissionens analyser, at for arbejdsmarkedet som helhed er forskellen mellem mænd og kvinders løn cirka 18 pct. Den væsentligste årsag til denne lønforskel er kønsarbejdsdelingen på arbejdsmarkedet. Altså det forhold, at mænd og kvinder er beskæftiget i forskellige fag i forskellige sektorer. Selvom Lønkommissionen kommer med en række forklaringer på lønforskellen, skal analyserne generelt læses med det forbehold, at de ikke kan forklare, hvorfor de to køn er forskelligt placeret på arbejdsmarkedet, eller hvorfor lønningerne er forskellige på forskellige dele af arbejdsmarkedet. Rapporten beskriver dels ligelønsloven og dens muligheder, dels indeholder den en undersøgelse af, hvordan man kan bruge jobvurderinger af kvinde- og mandsdominerede faggrupper med det formål at vurdere arbejdets værdi. I Lønkommissionens redegørelse er de vigtigste konklusioner: Mænd tjener mellem pct. mere end kvinderne på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedet er stærkt kønsopdelt. Det vil sige, at det ene køn er dominerende indenfor sektorer og jobfunktioner, og generelt er det sådan, at der, hvor der er mange mænd, er lønnen højere, end der, hvor der er mange kvinder. Arbejdet med mennesker og omsorg har ikke fundet samme værdisætning som arbejdet med teknik, og Lønkommissionen konkluderer at der er en tendens til at de udvalgte grupper, der arbejder inden for det tekniske område, og som har en 20

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere