Dansk Depressionsdatabase. Datadefinitioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Depressionsdatabase. Datadefinitioner"

Transkript

1 Dansk Depressionsdatabase Datadefinitioner Version december 2013

2 2 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatk Vest c/o Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Århus N Telefon: (+45) Web-adresse:

3 3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OMFATTEDE ENHEDER DIAGNOSEKRITERIER INKLUSIONSKRITERIER EKSKLUSIONSKRITERIER PROCEDURE VED INDBERETNING DELT FORLØB KONTAKT- OG BESØGSINDIKATORER DATADEFINITIONER I RELATION TIL INDIKATORERNE DATAINDBERETTENDE ENHED DIAGNOSETIDSPUNKT INDIKATORER I DANSK DEPRESSIONSDATABASE... 5 VEDR. INDIKATOR 1A OG 1B: VURDERING VED SPECIALLÆGE I PSYKIATRI... 5 VEDR. INDIKATOR 2A OG 2B: INITIAL SOMATISK UDREDNING... 6 VEDR. INDIKATOR 3A OG 3B: VURDERING VEDR. SOCIALE STØTTEBEHOV... 7 VEDR. INDIKATOR 4A; 4B; 5A OG 5B: DEPRESSIONSSVÆRHEDSGRAD... 7 VEDR. INDIKATOR 6A OG 6B: SELVMORDSRISIKO VED INDLÆGGELSE/AMBULANT BESØG... 8 VEDR. INDIKATOR 7: SELVMORDSRISIKO VED UDSKRIVELSE... 8 VEDR. INDIKATOR 8: TILBUD OM PSYKOTERAPI... 9 VEDR. INDIKATOR 9A OG 9B: PÅRØRENDEKONTAKT... 9 VEDR. INDIKATOR 10: PLANLAGT OPFØLGNING VEDR. INDIKATOR 11_EX24 OG 11_EX48: REGISTRERING AF GENINDLÆGGELSER VEDR. INDIKATOR 12: REGISTRERING AF DØDELIGHED EFTER INDLÆGGELSE VEDR. INDIKATOR 12A: REGISTRERING AF DØDELIGHED UNDER INDLÆGGELSE VARIABELLISTE VARIABLE I FORHOLD TIL DEPRESSIONSFORLØB SAMT IN- OG EKSKLUSION VARIABLE I FORHOLD TIL PROCESINDIKATORERNE VARIABLE I FORHOLD TIL RESULTATINDIKATORERNE VARIABLE I FORHOLD TIL ANDET RELEVANT FX TIL KONTROL AF INDLÆGGELSESVARIGHED TIL ECT FORKLARING AF SKS-KODER OM INDBERETNING AF SKS-KODER TIL LPR DIAGNOSEKODER TIL INKLUSION AF PATIENTER PROCEDUREKODER VÆRDIKODER GENERELT VEDR. KODNING OG INDBERETNING TIL DATABASEN REFERENCER... 13

4 4 1. Indledning Den nationale styregruppe for Dansk Depressionsdatabase (tidligere NIP-depression) har udvalgt et sæt af indikatorer med tilhørende standarder, med henblik på måling af kvaliteten af de sundhedsfaglige kerneydelser, i forbindelse med depression. De udvalgte indikatorer og standarder fremgår af indikatorskemaet Indikatorer og standarder for Dansk Depressionsdatabase (1). Kompetencecenter Syd/Vest indhenter kvalitetsdata i relation til indikatorsættet fra Landspatientregistret (LPR) og Det Centrale Personregister (CPR-registret). Der vil, foruden forskellige administrative data til brug for in- og eksklusion af patienter og kobling af kontaktforløb, også blive indhentet SKS diagnosekoder, procedurekoder og tillægskoder til: Inklusion og eksklusion af patienter med depression Beregning af indikatorværdier Beregning af prognostiske faktorer En fuldstændig variabelliste kan ses i kapitel 11. Der opgøres resultater for følgende patientpopulationer: Alle patienter i Danmark, som diagnosticeres med en depression, uanset sværhedsgrad og antal af tidligere depressioner, og som er indlagt tilknyttet hospitalspsykiatrien (sygehusafdelinger/ambulatorium/distriktspsykiatrien). På sigt vil der desuden blive etableret datafangst fra Dansk Almenmedicinsk kvalitetsenhed (DAK-E) mhp. opgørelse af resultater for patienter behandlet i almen praksis. I nedenstående beskrives de omfattede enheder, diagnose- og inklusionskriterier for patienterne, datadefinitioner i relation til indikatorsættet samt generelle anbefalinger vedrørende indberetning af SKSkoder vedr. Dansk Depressionsdatabase til LPR. For yderligere beskrivelse og bagvedliggende evidens for de enkelte indikatorer, henvises til dokumentalistrapporten Dansk Depressionsdatabase. 2. Omfattede enheder Alle enheder i Danmark, som varetager den primære behandling og kontrol af patienter med en depression, fx en hospitalsafdeling, et ambulatorium distriktspsykiatrien, er pr. 1. januar 2011 omfattet af dataindberetning til Dansk Depressionsdatabase ved indberetning af SKS koder til LPR. For patienter, behandlet i almen praksis, afventes der datafangst via DAK-E. 3. Diagnosekriterier Populationen omfatter: alle patienter 18 år med diagnosen depression og fast bopæl i Danmark, som er i kontakt med ovennævnte behandlingssystem. Både patienter med tidligere episoder med depression samt nye sygdomstilfælde skal indberettes til databasen. Desuden indgår også patienter diagnosticeret med DF34.1 (Dysthymi) og F06.32 (organisk affektiv sindslidelse) som aktionsdiagnose. Sygdommen diagnosticeres i henhold til ICD-10 kriterierne og omfatter følgende, herunder også samtlige underkoder: DF32.X depressiv enkeltepisode (DF32.0; DF32.1;DF32.2; DF32.3; DF32.8; DF32.9) DF33.X periodisk depression (DF33.0; DF33.1; DF33.2; DF33.3; DF33.4; DF33.8;D F33.9) DF34.1X Dysthymi DF06.32 Organisk affektiv sindslidelse, depressiv 4. Inklusionskriterier Alle patienter med diagnosen depression (DF32.X; DF33.X; DF34.1X; DF06.32 inklusiv samtlige underkoder) som aktionsdiagnose (A-diagnose), som udskrives fra hospitalsafdeling som er i ambulant behandling for depression. Senest én måned efter indlæggelse senest en måned efter først ambulante besøg skal der registreres en aktionsdiagnose efter listen over tilladte psykiatriske aktionsdiagnoser.

5 5 5. Eksklusionskriterier Børn og unge (under 18 år) samt patienter som ikke har et dansk CPR-nr. ekskluderes. Patienter med andre psykiatriske diagnoser som aktionsdiagnose, herunder patienter med skizofreni (F2-diagnoser) og bipolare lidelser (F30-F31.9), ekskluderes. 6. Procedure ved indberetning Jf. fællesindholdet for basisregistrering af sygehuspatienter til Landspatientregistret (2) bruges termen kontakt om følgende: o En indlæggelse o En ambulant kontakt (besøg og ydelser) Termen besøg bruges i forbindelse med patientens fremmøde. Det vil sige, at et ambulant forløb betegnes som en kontakt og består af ét flere besøg. Indberetning af SKS-koder til LPR foretages efter afdelingens sædvanlige praksis og krav beskrevet i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter (SSI), og der dokumenteres for de pågældende processer, ydelser og diagnoser i patientens journal. Der indberettes kontaktbaseret til LPR i forbindelse med at en given procedure udføres, en ydelse gives der konstateres en klinisk betydende ændring. Det anbefales at der sker en regelmæssig opdatering af indlæggelseskontaktens den åbne ambulante kontakts registreringer, når denne strækker sig over længere tid (mere end 1 måned). 7. Delt forløb I de tilfælde, hvor patienten overflyttes mellem flere afdelinger, aftales det lokalt hvilken afdeling, der foretager indberetningen til databasen. Det vil være den sidst indberettende afdeling, der krediteres. 8. Kontakt- og besøgsindikatorer For beregning af de enkelte indikatorer henvises til beregningsreglerne for Dansk Depressiondatabase. Dog skal det nævnes, at indlæggelser ambulante kontakter, der begynder og afsluttes samme dag ekskluderes af opgørelserne. 9. Datadefinitioner i relation til indikatorerne Indberetning af SKS-koder til Landspatientregistret foretages efter afdelingens sædvanlige indberetningspraksis og krav beskrevet i Sundhedsstyrelsens Fællesindhold for registrering af sygehuspatienter. 9.1 Dataindberettende enhed Angiver dataindberettende enhed i relation til den aktuelle indberetning til databasen. Sygehus og afdelingskode for patientens behandlingsenhed er dataindberettede enhed, og anføres med sygehuskode (4 cifre) og afdelingskode (3 cifre) i henhold Sundhedsstyrelsens klassifikation. 9.2 Diagnosetidspunkt Det vil være muligt, via ICD-10 diagnosen, at se om der er tale om første- flergangstilfælde af depression. Flergangstilfælde med depression skal således ikke opdeles i antal episoder. 10. Indikatorer i Dansk Depressionsdatabase Vedr. indikator 1a og 1b: vurdering ved speciallæge i psykiatri Indikator 1a angiver andelen af indlagte patienter, der vurderes ved speciallæge i psykiatri inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling. Indikator 1b angiver andelen af ambulante patienter, der vurderes ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante besøg.

6 6 Vedr. kodning og indberetning for både indlagte og ambulante Vurdering ved speciallæge i psykiatri angives med følgende procedurekode: ZZP0010C Set og vurderet af speciallæge i psykiatri ZZP0010D : Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ZV005B1 Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri Med vurdering ved speciallæge i psykiatri menes at speciallægen har set og vurderet patienten, enten ved direkte patientkontakt via et direkte teletransmitteret interview. Herunder at der er taget stilling til aktuel og fremadrettet medicinsk behandling og foretaget somatisk og evt. neurologisk undersøgelse af patienten, hvis indiceret. I den diagnostiske proces, kan særlige delelementer være uddelegerede, således at fx psykologer med specialuddannelse i psykiatri, udfører den psykopatologiske udredning, mens yngre læger/1. reservelæger kan varetage den somatiske udredning. Såfremt patienten er indlagt fra et ambulatorium og her har fået foretaget vurdering ved speciallæge i psykiatri ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri at patienten er udskrevet til et ambulatorium og under indlæggelsen er vurderet ved speciallægen kan koden Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri bruges. Dette kun såfremt det vurderes ikke at være nødvendigt at denne procedure gentages. Vurderingen skal dog være foretaget af speciallæge inden for samme hovedafdeling (fx at ambulatorium og afdeling/afsnit tilhører samme hovedafdeling). De kliniske ydelser skal være dokumenteret i journalen og koden indberettet til LPR. Vedr. indikator 2a og 2b: initial somatisk udredning Indikator 2a angiver andelen af indlagte patienter, hvor der er iværksat initial somatisk udredning inden for 2 dage fra indlæggelsesdatoen. Indikator 2b angiver andelen af ambulante patienter, hvor der er iværksat initial somatisk udredning senest 30 dage efter 1. ambulante besøg. Vedr. kodning og indberetning Initial somatisk udredning angives med følgende procedurekode: ZZ0149A Somatisk undersøgelse ZZ0149AX Somatisk udredning AWZ17 Procedure foretaget i andet regi + ZZ0149A Somatisk undersøgelse AWZ17 Procedure foretaget i andet regi + ZZ0149AX Somatisk udredning Med initial somatisk udredning/undersøgelse menes, at den somatiske undersøgelse af patienten, herunder relevante ordinationer, skal være påbegyndt indenfor 2 dage efter indlæggelsen/senest 30 dage efter 1. ambulante besøg. Tidsgrænsen for at udredning/undersøgelse i andet regi kan godtages, er 30 dage inden indlæggelsen/1. ambulante besøg. Somatisk udredning foretages mht. diffentialdiagnostik og skal her forstås som den proces hvorved lægen undersøger patientens krop for sygdomstegn herunder somatisk anamnese inkl. medicinanamnese, somatisk objektiv undersøgelse, evt. neurologisk undersøgelse, og parakliniske undersøgelser som beskrevet i Referenceprogrammet for unipolar depression 2007 (3). Følgende undersøgelser betragtes derfor som et minimum: - Vægt, højde, Blodtryk og EKG samt, hvis muligt abdominalomfang. - Somatisk undersøgelse. Hvis indiceret, neurologisk undersøgelse (ved psykiater) i særlige tilfælde ved speciallæge i neurologi.

7 7 - Blodprøver: Hæmoglobin, creatinin, SR/CRP, ALAT, p-cholesterol(total), p-cholesterol (HDL), p-cholesterol (LDL), p-triglycerid, p-glucose (fastende), p-tsh, p- koagulationsfaktorer. Formålet er dels at screene for uerkendte medicinske lidelser og dels at få en basisregistrering af somatiske forhold, som kan forværres som følge af den psykofarmakologiske behandling (metabolisk syndrom). Det somatiske program skal naturligvis tilpasses den enkelte patient og udbygges afhængigt af specielle symptomer og tegn, som patienten måtte frembyde. Somatisk udredning af patienten kan godt uddelegeres til yngre læger, som kan varetage den somatiske udredning. Undersøgelser og blodprøver, som er ordineret og udført af egen læge henvisende ambulatorium, kan også indgå såfremt resultaterne fremgår af henvisningen og skal ikke gentages. Fx behøver en patient, som ambulant har fået foretaget neurologisk undersøgelse af dertil kompetent læge og fået taget blodprøver, ikke at få dette gentaget, når han hun indlægges. Dette gælder med mindre nye symptomer dukker op i mellemtiden. De kliniske ydelser skal være dokumenteret i journalen og koden skal være indberettet til LPR. Vedr. indikator 3a og 3b: vurdering vedr. sociale støttebehov Indikator 3a angiver andelen af indlagte patienter, hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Indikator 3b angiver andelen af ambulante patienter, hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulant kontakt. Vedr. kodning og indberetning Vurdering vedr. sociale støttebehov angives med følgende procedurekode: ZZV005C Vurdering vedrørende sociale støttebehov Med udredning for sociale støttebehov menes både emotionel opbakning samt konkret hjælp til patienten, herunder om patienten har brug for hjælp til eksempelvis boligforhold, hjælp til hygiejne og rengøring, økonomisk hjælp, revalidering, uddannelsesvejledning m.m.. Vurdering vedr. sociale støttebehov kan godt være foretaget af andre faggrupper end socialrådgiver. De kliniske ydelser skal være dokumenteret i journalen og koden skal være indberettet til LPR. Vedr. Indikator 4a; 4b; 5a og 5b: depressionssværhedsgrad ved henholdsvis indlæggelse/ambulant besøg og udskrivelse/afslutning af ambulant kontakt Indikator 4a angiver, hvorvidt indlagte patienter får vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling. Indikator 4b angiver, hvorvidt ambulante patienter får vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) senest 30 dage efter 1. ambulante besøg. Indikator 5a angiver, hvorvidt indlagte patienter har fået foretaget en vurdering af depressionssværhedsgraden med Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Indikator 5b angiver, hvorvidt ambulante patienter har fået foretaget en vurdering af depressionssværhedsgraden med Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved afslutning af ambulant kontakt.

8 8 Vedr. kodning og indberetning for både indlagte og ambulante Vurdering af depressionssværhedsgraden vha. Hamiltons Depressionsskala (Ham-D17) angives ved følgende procedurekode: ZZV020K Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ZZV005B2 Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad Resultatet af vurderingen for HAM-D17 kodes og indberettes med følgende værdikode: VPH0000 VPH0052 (0 52) Værdikoden indberettes som tillægskode til procedurekoden, fx kodes og indberettes en HAM-D17 score på 20 som VHP0020 Definition af ovenstående vedr. indikator 4a, 4b, 5a og 5b: Opfyldelse af indikatoren kræver således, at vurdering af depressionens sværhedsgrad er sket med Hamiltons 17 item depressionsskala (HAM-D17). HAM-D17 skal anvendes til monitorering af depressionsintensiteten. Ved anvendelse af HAM-D17, skal der desuden foretages regelmæssige samratings (jf. dokumentalistrapporten for Dansk Depressionsdatabasen (4)). Der bør anvendes den udgivelse af skema for Hamiltons depressionsskala, som forefindes i Sundhedsstyrelsens referenceprogram for Unipolar Depression fra 2007, Appendiks C (3). de kliniske ydelser skal være dokumenteret i journalen og koderne, herunder også den respektive sum af scoren, skal være indberettet til LPR. Definitioner specielt i forhold til indikator 5a og 5b: Vurdering vha. Hamiltons Depressionsskala (Ham-D17) skal foretages umiddelbart i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. (højest 7 dage inden udskrivelse). Såfremt afslutning af forløbet ikke sker planmæssigt, fx fordi patienten udebliver fra en ambulant aftale, bruges koden Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad. Vedr. Indikator 6a og 6b: selvmordsrisiko ved indlæggelse/ambulant besøg Indikator 6a angiver hvorvidt patienten er blevet undersøgt for selvmordsrisiko ved indlæggelsen på psykiatrisk afdeling. Indikator 6b angiver, hvorvidt patienten er blevet undersøgt for selvmordsrisiko ved 1. ambulante besøg. Vedr. kodning og indberetning for både indlagte og ambulante: Vurdering for selvmordsrisiko angives ved følgende procedurekode: ZZ9970FA Screening for selvmordsrisiko Vurdering af selvmordsrisiko er her defineret som anbefalet af Sundhedsstyrelsen: Vurdering og visitation af selvmordstruede rådgivning til sundhedspersonale (2007) (5). Med vurdering af selvmordsrisiko menes, at der som minimum skal være foretaget en klinisk gennemgang af patientens tilstand og de risikofaktorer for selvmord, som patienten har. Ud fra vurderingen iværksættes initiativer, der skal forhindre selvmord selvmordsforsøg i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel og lokale retningslinjer. De kliniske ydelser skal være dokumenteret i journalen og koden indberettet til LPR. Vedr. indikator 7: selvmordsrisiko ved udskrivelse Indikator 7 angiver hvorvidt patienten er undersøgt for selvmordsrisiko når udskrivelse aftales med psykiatrisk afdeling. Vedr. kodning og indberetning for indikator: Vurdering for selvmordsrisiko angives med følgende procedurekode:

9 9 ZZ9970FA Screening for selvmordsrisiko Ved udskrivelse menes, at patienten skal vurderes for selvmordsrisiko inden for 7 dage før udskrivelsen finder sted. Se desuden definition beskrevet under indikator 6a og 6b. Vedr. indikator 8: tilbud om psykoterapi Indikator 8 angiver hvorvidt ambulante patienter er blevet tilbudt psykoterapeutisk behandling senest 90 dage efter 1. besøg. Vedr. kodning og indberetning: Vurdering af psykoterapeutisk behandling angives med følgende procedurekode: ZZ5731 Tilbud om psykoterapi ZZV005B3 Ingen indikation for tilbud om psykoterapi Med ovenstående menes, at patienten er blevet tilbudt samtaleterapeutisk behandlingsmetode, som er udført overfor enkeltperson i grupper af certificeret fagperson sådan under uddannelse med henblik på certificering (med tilknyttet supervision ved psykolog psykiater, der har psykoterapeutisk uddannelse på niveau 2 3). Ved fagperson forstås læge, psykolog sygeplejerske andre med lignende mellemlang sundhedsuddannelse med relevant videreuddannelse. Med relevant videreuddannelse mhp. certificering menes en uddannelse af minimum 3-4 års varighed. Uddannelsen kan have reference i forskellige skoler byggende på evidensbaserede metoder jf. referenceprogrammet for unipolar depression hos voksne, Sundhedsstyrelsen 2007 (3) NICE-guidelinen (The treatment and management of depression in adults. National Practice Guideline 90, 2009 (6)), og skal godkendes af enten Dansk Psykiatrisk Selskab dansk Psykolog Forening. De relevante uddannelser udbydes i Danmark udelukkende i privat regi og skal leve op til de europæiske standarder for et acceptabelt uddannelsesniveau. Udover psykiatere og psykologer, vil det dreje sig om relativt få sygeplejersker, socialrådgivere, ergo - og fysioterapeuter, der opfylder krav om uddannelse til udøvelse af psykoterapi Ingen indikation for tilbud om psykoterapi kan benyttes i forbindelse med afslutning af patientforløb, hvor psykoterapi ikke har været relevant i forløbet. De kliniske ydelser skal være dokumenteret i journalen og koden indberettet til LPR. Vedr. indikator 9a og 9b: pårørendekontakt Indikator 9a angiver hvorvidt pårørende til indlagte patienter er i kontakt mhp. inddragelse senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Indikator 9b angiver, hvorvidt pårørende til ambulante patienter er i kontakt mhp. inddragelse senest 90 dage efter 1. ambulante besøg. Vedr. kodning og indberetning for både indlagte og ambulante Vurdering af tilbud om pårørendekontakt angives med følgende procedurekode: BVAA5 Samtale med pårørende AWZ13B Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig ZZV005B5 Ingen indikation for pårørendekontakt Pårørende er bredt defineret som patientens netværk. Med kontakt mhp. inddragelse menes, at der skal have fundet en samtale mellem personalet og

10 10 patientens pårørende sted. Samtalen kan have karakter af, at være både mundtlig, telefonisk, via mailkorrespondance lignende. Der skal i journalen foreligge en dokumentation for, at personalet har været i kontakt/samtale med mindst én pårørende mhp. inddragelse. Såfremt patienten ingen pårørende har, ikke ønsker pårørende inddraget, kan koden etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig koden "Ingen indikation for pårørendekontakt" bruges. De kliniske ydelser skal være dokumenteret i journalen og koden skal være indberettet til LPR. Vedr. indikator 10: planlagt opfølgning Indikator 10 angiver andelen af indlagte patienter, hvor der er planlagt opfølgning ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Vedr. kodning og indberetning Vurdering af planlagt opfølgning efter udskrivelse angives med følgende kode: AWB4 Planlagt opfølgning ZZV005B4 Ingen indikation for planlagt opfølgning Med planlagt opfølgning menes datoen for, hvornår personalet på patientens vegne, patienten selv, har indgået aftale om konkret tid hos den instans, der skal følge patienten efter udskrivelsen. Planlagt opfølgning kan ske ved henvisning til ambulant hospitalsregi patient kan være udskrevet til almen praktiserende læge, praktiserende speciallæge praktiserende psykolog. Såfremt det vurderes, at afdelingen ikke skal planlægge opfølgning hos anden instans benyttes koden Ingen indikation for planlagt opfølgning. De kliniske ydelser skal være dokumenteret i journalen og koden indberettet til LPR. Udskrivelsesdatoen kan benyttes i de tilfælde, hvor der er usikker dokumentation for, hvilken dato personalet patienten selv, har foretaget henvendelse til opfølgende instans. Vedr. indikator 11_ex24 og 11_ex48: registrering af genindlæggelser Indikator 11_ex24 angiver hvorvidt patienten genindlægges inden for 30 dage med en psykiatrisk diagnose efter udskrivelse fra indlæggelse over 24 timers varighed med A-diagnosen depression Indikator 11_ex48 angiver hvorvidt patienten genindlægges inden for 30 dage med en psykiatrisk diagnose efter udskrivelse fra indlæggelse over 48 timers varighed med A-diagnosen depression Data beregnes på baggrund af patienternes indlæggelses- og udskrivelsesdato. Der skal således ikke indberettes koder for denne indikator. Med genindlæggelse menes alle indlæggelser med psykiatrisk diagnose DF XX.X uanset om akutte/subakutte planlagte indlæggelser, eksklusiv indlæggelser af 24 timers varighed (i tæller og nævner), inden for den fastsatte tidsramme på 30 dage. Planlagte indlæggelser af 48 timers varighed frasorteres ved i Indikator 11_ex48 yderligere at fjerne indlæggelser af 48 timers varighed (i tæller og nævner). Hvis der er 3 dage imellem 2 indlæggelser beregnes dette som samme indlæggelse (dog er i hhv. 11_ex24 og i 11_ex48, hhv. 24-timers og 48-timers indlæggelser ekskluderet). Vedr. Indikator 12: registrering af dødelighed efter indlæggelse Indikator 12 angiver hvorvidt patienten er død indenfor 30 dage efter udskrivelse med A-diagnosen depression.

11 11 Data indhentes fra centralpatientregistret (CPR-registret). Der skal således ikke indberettes koder for denne indikator. Alle indlæggelser, også endagsindlæggelser, medtages og en patient kan kun optræde én gang i opgørelserne (dog foretages også opgørelse af indikatoren, hvor endagsindlæggelser ekskluderes). Vedr. Indikator 12a: registrering af dødelighed under indlæggelse Indikator 12a angiver hvorvidt patienten er død under indlæggelse med A-diagnosen depression. Data indhentes fra centralpatientregistret (CPR-registret). Der skal således ikke indberettes koder for denne indikator. Alle indlæggelser, også endagsindlæggelser, medtages og en patient kan kun optræde én gang i opgørelserne (dog foretages også opgørelse af indikatoren, hvor endagsindlæggelser ekskluderes). 11. Variabelliste 11.1 Variable i forhold til depressionsforløb samt in- og eksklusion Administative variable Beskrivelse Indikator CPR-nr.(fra CPR-registret) Anvendes også til angivelse af alder, og cpr Alle status til død udvandring i opfølgningsperiode Sygehuskode 4 cifre i henhold til Sundhedsstyrelsens Alle klassifikation Afdelingskode 3 cifre i henhold til Sundhedsstyrelsens Alle klassifikation Patienttype Indlagt, ambulant Alle C_PATTYPE=3 (Skadestuepatient) - udgår C_PATTYPE=2 (Ambulatoriepatient) + tillægskoden C_indm=1 (Akut) (pr ) Indlæggelsesdato dd-mm-åå Alle Udskrivelsesdato dd-mm-åå Alle Tidspunkt for overflytning af forløb evt. mm-tt-dd-mm-åå - til ambulant regi Ambulant besøg AAF22 - Hjemmebesøg AAF6 - Udebesøg AAF7 - Indlæggelsesmåde Akut (indlæggelse som ikke er planlagt) - Planlagt Afslutningsmåde 8: Død (udgået)- Der bruges CPR status - død i stedet. Genindlæggelse AF11 (kan bruges) - Depressionsdiagnoser (aktionsdiagnosekoder) Alle OBS: Indbefatter også samtlige underkoder til nedenstående.

12 12 DF32.X (DF32.0/1/2/3/8/9) DF32.0 DF32.1 DF32.2 DF32.3 DF32.8 DF32.9 DF33.X (DF33.0/1/2/3/4/8/9) DF33.0 DF33.1 DF33.2 DF33.3 D F33.4 DF33.8 DF33.9 DF34.1 DF06.32 depressiv enkeltepisode periodisk depression Dysthymi Organisk effektiv sindslidelse, depressiv 11.2 Variable i forhold til procesindikatorerne SKS procedurekode Beskrivelse Indikator ZZP0010C Set og vurderet af speciallæge i psykiatri 1a og 1b ZZP0010D Set og vurderet af speciallæge i børne- og 1a og 1b ungdomspsykiatri (pr ) ZZV005B1 Ingen indikation for vurdering ved 1a og 1b speciallæge i psykiatri ZZ0149A Somatisk undersøgelse (overkode) (pr. 2a og 2b ) ZZ0149AX Somatisk udredning 2a og 2b ZZV005B6 Somatisk undersøgelse foretaget i andet 2a og 2b regi (udgår ) AWZ17 Procedure foretaget i andet regi+ indsæt 2a og 2b tillægskode med den relevante procedure fx ZZ0149AX (pr ). ZZV020K Vurdering af depressionssværhedsgrad ved HAM-D17 (overkode) 4a 4b 5a og 5b ZZ9970FA Screening for selvmordsrisiko (overkode) 6a, 6b og 7 BVAA5 Samtale med pårørende 9a og 9b AWZ13B Etablering af kontakt til patientens 9a og 9b pårørende ikke mulig (pr ) ZZV005B5 ingen indikation for pårørendekontakt 9a og 9b (tilladt alternativ kode i stedet for AWZ13B) AWB4 (administrativ kode) Planlagt opfølgning 10 ZZV005B4 Ingen indikation for planlagt opfølgning 10 Værdikoder som tillægskoder Beskrivelse VPH0000 VPH0000 (værdikode) Angiver et tal 4a, 4b, 5a og 5b 11.3 Variable i forhold til resultatindikatorerne SKS-koder Beskrivelse Indikator VPH0000 VPH0000 (værdikode) Angiver et tal 4a, 4b, 5a og 5b Indlæggelses- og udskrivelsesdato 11_ex24 og 11_ex48 Udskrivelsesdato + udtræk fra CPR- 12

13 13 registeret vitalstatus Udskrivelsesdato + udtræk fra CPRregisteret vital status + udtræk fra LPR på DF00-DF a 11.4 Variable i forhold til andet relevant fx til kontrol af indlæggelsesvarighed til ECT Diagnosekoder/procedurekoder Beskrivelse Indikator BRXA1 Behandling med ECT 11_ex24 og 11_ex Forklaring af SKS-koder Procedurekode Procedureart Proceduredato Tillægskoder til procedurekode Koder for behandlinger og undersøgelser Angiver typen af procedurekoden samt om der er en tillægskode tilknyttet Datoen for udførelse af procedure/behandling Kode, der knytter sig til procedurekoden 12. om indberetning af SKS-koder til LPR 12.1 Diagnosekoder til inklusion af patienter Diagnosekoder som baggrund for inklusion af patienter i Dansk Depressionsdatabase indberettes efter sædvanlig procedure i den enkelte afdeling via de lokale Patient Administrative Systemer ind til Landspatientregistret Procedurekoder Mange af procedurekoderne, for de udførte kliniske ydelser i forbindelse med behandling af patienter med depression, skal ligge indenfor en bestemt tidsfrist. Dette fx for indikator 1a, som er vurdering ved speciallæge i psykiatri inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at det er datoen for, hvornår patienten er vurderet ved speciallæge i psykiatri, som bliver registreres, og ikke datoen for, hvornår koden indberettes Værdikoder Værdikoder til angivelse af et givent måleresultat indberettes som tillægskoder til SKS-procedurekoden for den pågældende kliniske ydelse. Hvis der ikke er angivet et måleresultat i form af en værdikode, vil den pågældende procedurekode ikke indgå i indikatorberegningen Generelt vedr. kodning og indberetning til databasen For at sikre, at alle patienter med depression jf. ovenstående indgår i opgørelsen af resultater, anbefales det at indberetning af diagnose- og procedurekoder sker ved kontaktens afslutning. Uafsluttede ambulante og indlagte psykiatriske kontakter indberettes dog mindst én gang om måneden, såfremt der er noget at indberette til databasen. Med henblik på at kunne validere de indberettede koder/ydelser er det desuden væsentligt, at pågældende ydelser er dokumenteret i patientjournalen. 13. Referencer 1. Indikatorskema for dansk Depressionsdatabase. Indikatorer og standarder for Dansk Depressionsdatabase, version 1.0, 2. januar Fællesindhold for registrering af sygehuspatienter. 19. udgave. Sundhedsstyrelsen, Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. Sundhedsstyrelsen, Dokumentalistrapport. Dansk Depressionsdatabase Version 1.1, 2. januar Vurdering og visitation af selvmordstruede rådgivning til sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen, The NICE guideline on the treatment and management of depressions in adults. Oktober, 2009.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.5 Dato for seneste revidering: 01.10.2017 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database SKIZOFRENI Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database Version 5.0 December 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 5.

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.11 31. august 2015 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitionerne er udarbejdet af Styregruppen

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS Problemstilling/handling/kommentarer Inklusion & indberetning Skal en ydelse, f.eks. selvmordsscreening, der er registreret i et system (f.eks. Middelfart) registreres igen i et andet system (f.eks. Kolding-Vejle)

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.5 Marts 2015 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version oktober 2016

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version oktober 2016 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.13 25. oktober 2016 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitioner er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011 Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Dato 13.04.2012 Postadresse: Kompetencecenter Vest for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Registreringsomlægninger

Registreringsomlægninger Regionshuset Viborg Psykiatri- og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Registreringsomlægninger Besøgstyper

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Databasen for Astma. Datadefinitioner

Databasen for Astma. Datadefinitioner Databasen for Astma Datadefinitioner Version 2.0 Oktober 2016 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. OMFATTEDE ENHEDER... 4 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 4 3.1 Patient population 1: Ambulante

Læs mere

Skizofreni Børn og unge

Skizofreni Børn og unge Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Ukommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.10 November 2017 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.9 November 2016 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Skizofreni Voksne. 1. januar 2012 31. december 2012. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2012. Version 1.0

Skizofreni Voksne. 1. januar 2012 31. december 2012. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2012. Version 1.0 Skizofreni Voksne Den Nationale Skizofrenidatabase National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe,

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

3.2 Patient population 2: Receptpopulation

3.2 Patient population 2: Receptpopulation 1 Beregningsregler for indikatorer i Database for Astma i Danmark Opgørelsesåret: 1. juli til 30. juni OBS: Til afgrænsning af populationen benyttes perioden 1. januar til 31. december. Opgørelsesåret

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database SKIZOFRENI Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database Version 5.1 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. OMFATTEDE ENHEDER...3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER...4 4. EKSKLUSIONSKRITERIER...4

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 3.1 Januar 2016 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og

Læs mere

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Storyboard Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Introduktion til storyboard Formålet med sessionen tirsdag d. 9. maj er at fortælle om jeres analyser og lokale forandringsteorier Storyboardet

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 3.0 September 2015 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund... 2 1.1 Anvendte forkortelser og termer... 2 2 Generelle retningslinjer...

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst 1 Præoperativ optimering Andelen af patienter der er set og vurderet af speciallæge eller af læge i hoveduddannelses

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til REGISTRERING Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til befolkningsregistrering, idet enkeltpersoner har kunnet identificeres via CPR personnummeret siden oprettelsen

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 22. december 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 2.5 September 2012 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2015 FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB Dato 16. december 2014 J.nr.: 4000-V2102-14 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Nedenstående er en oplistning af emner med tilhørende aktiviteter, der understøttes af den nuværende EPJ/PAS løsning i Region

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere