Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelor i radiografi. Studieordning"

Transkript

1 3. april 2017

2 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi ens opbygning Radiografuddannelsens fællesdel Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år Teori og klinik/praktik på uddannelsens første to år Prøver på uddannelsens første to år Temaer på uddannelsens første to år Regler om merit Krav til professionsbachelorprojekt Mål for læringsudbytter afsluttet efter uddannelsens første to år Radiografuddannelsens basisdel og studieretninger Radiografuddannelsens struktur og indhold Teori og klinik/praktik Fagområder og fag Temaer i uddannelsens sidste 1 ½ år Uddannelsens forløb og placering af prøver Prøvers form og tidsmæssige placering Radiografuddannelsens semestre Første semester Andet semester Tredje semester Fjerde semester Femte semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik Femte semester - radiologisk billeddiagnostik Femte semester - stråleterapi Sjette semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik Sjette semester - radiologisk billeddiagnostik Sjette semester - stråleterapi Syvende semester Krav til professionsbachelorprojekt ved UCN Undervisnings- og arbejdsformer Teoretisk undervisning Klinisk undervisning Sprog i undervisningen Møde- og deltagelsespligt Krav til studieaktivitet Samarbejde mellem UCN og kliniske uddannelsessteder Kriterier for godkendelse af kliniske undervisningssteder Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Studieplaner for klinisk undervisning Internationalisering Uddannelseselementer, som kan gennemføres i udlandet Generelle forhold ved prøver Sprog ved prøver

3 9.2 Særlige prøvevilkår Afmelding fra prøver Afholdelse af syge- og omprøve Brug af andres og egne arbejder Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af snyd og forstyrrende adfærd Klager over eksamen Merit Meritvurdering (obligatorisk merit) i forbindelse med ansøgning om optagelse/indskrivning på uddannelsen Meritvurdering på baggrund en ansøgning, hvis den studerende ikke har opfyldt sin oplysningspligt i forbindelse med optagelse/indskrivning Forhåndsgodkendelse af merit og endelig merit Dispensation Ikrafttræden og overgangsordning Overgangsordning Bilag

4 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi Denne studieordning er godkendt af University College Nordjylland (UCN) i overensstemmelse med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi, BEK nr. 507 af 30/05/2016. Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, LBK nr af 23/10/2014. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, BEK nr af 30/06/2016. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 02/12/2016. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, BEK nr. 114 af 03/02/2015. Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, BEK nr. 85 af 26/01/2016. Er der uoverensstemmelse mellem denne studieordning og reglerne for uddannelsen i øvrigt, er det de øvrige regler for uddannelsen, der gælder. en indeholder beskrivelser af radiografuddannelsens to dele; den fælles og den institutionelle. Den fælles del er udviklet i samarbejde mellem radiografuddannelserne ved Professionshøjskolen Metropol (Metropol), University College Lillebælt (UCL) og University College Nordjylland (UCN). Den institutionelle del er udviklet af radiografuddannelsen ved UCN ens opbygning en indledes med præsentation af rammerne for den fælles del af radiografuddannelsen. Herefter følger den institutionelle del; først med et overblik over uddannelsens struktur og indhold, derefter præsenteres uddannelsens 7 semestre kronologisk. Den sidste del af studieordningen indeholder beskrivelser af rammer, der går på tværs af semestre; undervisnings- og arbejdsformer, samarbejde mellem kliniske uddannelsessteder og UCN, studier i udlandet, prøver, deltagelsespligt, merit og dispensation. 4

5 2. Radiografuddannelsens fællesdel 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år - herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Antal ECTS* Sundhedsvidenskabelige fag i alt 76 Heraf Radiografi 63,5 Heraf Farmakologi 6 Naturvidenskabelige fag i alt 33 Heraf Radiografisk anatomi og fysiologi 9 Heraf Radiografisk Billeddannelse 13,5 Humanistiske fag i alt 8 Samfundsvidenskabelige fag i alt 3 I alt 120 *Fagområderne skal til sammen give 120 ECTS. 2.2 Teori og klinik/praktik på uddannelsens første to år Teori og klinik/praktik Antal ECTS* Teori 65 Klinik/praktik 55 I alt 120 *Antal teoretiske og antal kliniske/praktiske ECTS skal til sammen give 120 ECTS 2.3 Prøver på uddannelsens første to år Intern teoretisk prøve Intern teoretisk prøve Interne teoretiske prøver, Ekstern klinisk prøve 2.4 Temaer på uddannelsens første to år Navn på temaer og udfoldelse heraf Antal ECTS* T1 Grundlæggende viden om radiografi i patientforløb med fokus på alment forekommende røntgen-, CT - og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi. Temaet omfatter viden om radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, samt radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod viden om omsorg, kommunikation, patientsikkerhed, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode. 30 5

6 Navn på temaer og udfoldelse heraf Antal ECTS* T2 T3 T4 Grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på patientforløb ved alment forekommende røntgen- og CT undersøgelser og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi. Temaet omfatter grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografiske undersøgelses- og behandlingssituationer. Temaet retter sig mod mødet med patienten i relation til planlægning, udførelse og evaluering af almindeligt forekommende undersøgelser og behandlinger i den radiologiske, nuklearmedicinske og stråleterapeutiske praksis. Temaet omfatter ligeledes evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode anvendt i praksis. 30 Viden om radiografi i patientforløb med fokus på CT -, MR- og komplekse røntgenundersøgelser Temaet har fokus på et nuanceret samfunds- og humanvidenskabeligt blik på relationen mellem patient og radiograf, herunder etiske dilemmaer i radiografi. Temaet omfatter ny og udvidet viden inden for radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, radiografisk billeddannelse, sundhedsjura, patientsikkerhed, farmakologi, evidensbaseret radiografi samt videnskabsteori og metode. 30 Færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved CT-, MR- og komplekse røntgenundersøgelser Temaet omfatter færdigheder og kompetencer i planlægning, udførelse og evaluering af billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder grundlæggende MR-, komplekse røntgen- og CT undersøgelser. Temaet har fokus på omsorg, kommunikation og etik i relation til mennesker i livstruende og krisefyldte situationer. Temaet har endvidere fokus på tværprofessionelt samarbejde som grundlag for sammenhængende patientforløb. 30 I alt 120 *Temaerne for de første to år skal til sammen give 120 ECTS. 2.5 Regler om merit Studerende som har gennemført andet år på en anden uddannelsesinstitution indenfor samme uddannelse, vil ved overflytning få meriteret de første to år uden individuel vurdering. I øvrigt henvises til den gældende adgangsbekendtgørelse for bestemmelser om merit. Vedrørende merit for studieophold i udlandet henvises til studieordningens afsnit om internationalisering. 2.6 Krav til professionsbachelorprojekt I bachelorprojektet på Radiografuddannelsen indgår 5 praktiske/kliniske ECTS. Bachelorprojektet består af en skriftlig og en mundtlig del og kan udarbejdes alene eller i grupper, mono- eller tværprofessionelt. Problemstillingen godkendes af uddannelsesinstitutionen. Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes evne til at arbejde med en faglig problemstilling med afsæt i praksis og inddragelse af relevant teori og metode. I bachelorprojektet skal den studerende demonstrere sin selvstændige anvendelse af professionens arbejdsformer og undersøgelsesmetoder og skal inddrage resultater fra praksisrelaterede udviklings-, forsøgs- og forskningsarbejde samt forskningsbaseret litteratur af relevans for problemstillingen. 6

7 2.7 Mål for læringsudbytter afsluttet efter uddannelsens første to år Læringsudbytter - viden viden om og forståelse af fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med samt omsorgen for patienter i forskellige forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostiske undersøgelser viden om, kan forstå og kan reflektere over sammenhængen mellem menneskets anatomi og fysiologi samt patofysiologi i relation til sundhedsudfordringer og udvalgte sygdomssammenhænge med betydning for pleje og behandling, herunder relevant farmakologi og medicinhåndtering viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, udvalgte kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende og personalesikkerhed viden om, kan forstå og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved udvalgte billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder stråleterapi viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål i forhold til tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger i professionspraksis viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relations skabelse viden om udvalgte metoder og standarder for kvalitetssikring og patientsikkerhed og kan reflektere over anvendelse heraf viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i forhold til grundlæggende nuklearmedicinsk, radiologisk og stråleterapeutisk praksis viden om og kan reflektere over videnskabsteori, videnskabelige metoder, kvalitetssikring og -udvikling i forhold til radiografi Læringsudbytter - færdigheder vurdere og forklare grundlæggende områder indenfor radiografi i relation til kvalitet af og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til grundlæggende MRundersøgelser, grundlæggende - og komplekse røntgen og CT-undersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi anvende, begrunde og vurdere radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af grundlæggende MR-undersøgelser, grundlæggende- og komplekse røntgen- og CT-undersøgelser, samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse mestre planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og vejledning til patienter i forbindelse med grundlæggende MR-undersøgelser, grundlæggende - og komplekse røntgen- og CT undersøgelser anvende og begrunde grundlæggende sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr, radioaktive sporstoffer og udvalgte kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved grundlæggende MR-undersøgelser, grundlæggende og komplekse røntgen- og CT-undersøgelser mestre medicinhåndtering, observation af virkning og bivirkning og mestre adækvate handlinger samt begrunde disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin ved grundlæggende MR undersøgelser, grundlæggende og komplekse røntgen og CT -undersøgelser 7

8 Læringsudbytter - færdigheder anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at søge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder Læringsudbytte - kompetencer identificere egne læringsbehov og kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder i tilknytning til professionsudøvelse selvstændigt påtage sig ansvar for at træffe kvalificerede valg om anvendelse af ioniserende stråling begrundet i faglige, etiske og juridiske betragtninger i relation til udvalgte røntgen- og CT-undersøgelser selvstændigt informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i relation til udvalgte røntgen-, CT- og MR-undersøgelser selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse udvalgte røntgen-, CT- og MR-undersøgelser selvstændigt håndtere kommunikation i forbindelse med udvalgte røntgen-, CT- og MR-undersøgelser, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdspartnere håndtere og påtage sig ansvar for anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi ved udvalgte billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov 3. Radiografuddannelsens basisdel og studieretninger De første to studieår udgør radiografuddannelsens basisdel, hvor den studerende udvikler viden, færdigheder og kompetencer i uddannelsens centrale fagområder. Dernæst specialiserer den studerende sig i én af de tre studieretninger, der hver har et omfang på 45 ECTS: Nuklearmedicinsk billeddiagnostik inden for klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser. Radiologisk billeddiagnostik inden for billeddiagnostiske røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser og behandlinger. Stråleterapi inden for planlægning og behandling ved strålebehandlingsforløb i relation til udvalgte kræftformer (BEK nr. 507 af 30/05/2016 5). 4. Radiografuddannelsens struktur og indhold Radiografuddannelsen veksler mellem teori og klinik/praktik hvor studerende arbejder med indhold fra natur- og sundhedsvidenskab samt humaniora og samfundsvidenskab. 8

9 4.1 Teori og klinik/praktik Radiografuddannelsen omfatter 120 ECTS teori og 90 ECTS klinikpraktik. Af disse i alt 210 ECTS indeholder 20 ECTS tværprofessionelle elementer, og 20 ECTS indeholder valgfri elementer. ECTS Semester Teori Klinik/praktik Heraf studieretning Heraf tværprofessionelle Heraf valgfrie I alt Fælles del af studieordningen (klinik/praktik) (teori) 3 (teori) Institutionsdel af studieordningen (teori) (klinik/praktik) Alle semestre Fagområder og fag Radiografuddannelsens indhold af fagområder, herunder fag med et omfang på minimum 5 ECTS. ECTS I alt Fælles (basis) UCN (specialeretninger) Sundhedsvidenskabelige fag Heraf radiografi 63,5 Heraf farmakologi 6 Naturvidenskabelige fag Heraf radiografisk anatomi og fysiologi 9 Heraf radiografisk billeddannelse 13,5 Humanistiske fag Samfundsvidenskabelige fag I alt Temaer i uddannelsens sidste 1 ½ år I radiografuddannelsens institutionelle del, specialeretningerne ved UCN, arbejder de studerende med temaerne: Tema 5. Specialiseret teoretisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter klinisk fysiologiske- og nuklearmedicinske undersøgelser røntgen-, ultralyd- og MR undersøgelser planlægning og udførelse af stråleterapeutiske behandlinger. 9

10 Tema 6. Specialiseret klinisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter klinisk fysiologiske- og nuklearmedicinske undersøgelser røntgen-, ultralyd- og MR undersøgelser planlægning og udførelse af stråleterapeutiske behandlinger. Tema 7. Perspektiveret viden om og færdigheder samt kompetencer i anvendelse af teori og metode inden for radiografi. 4.4 Uddannelsens forløb og placering af prøver Der er studiestart to gange om året. Prøver placeres i forbindelse med afslutning af et semester. Studiestart i februar FEB MAR APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC JAN 1. SEMESTER: Grundlæggende radiografi 2. SEMESTER: Grundlæggende radiografi Teori Klinik/praktik, billeddiagnostik Teori 30 ECTS heraf 1 tværprofessionel 20 ECTS, heraf 3 tværprofessionelle 10 ECTS PRØVE: Intern teoretisk mundtlig PRØVE: Intern skriftlig praktisk-teoretisk 3. SEMESTER: Kompleks radiografi 4. SEMESTER: Kompleks radiografi Stråleterapi & Tværproffrcin Valg- Medi- Klinik/praktik, billeddiagnostik og tværprofessionelt nuklearmedicin: Teori klinik/ klinik/ praktik praktik klinik/ Teori praktik klinik/ praktik klinik/ klinik/ Teori praktik praktik 5 ECTS klinik/praktik 25 ECTS teori, heraf 3 tværprof. og 3 valgfrie 30 ECTS, heraf 3 tværprofessionelle og 7 valgfrie PRØVE: Intern teoretisk, skriftlig og mundtlig PRØVE: Ekstern praktisk og mundtlig PRØVE: Intern, teoretisk, skriftlig (medicinhåndtering) 5. SEMESTER: Studieretning 6. SEMESTER: Studieretning Teori Klinik/praktik 30 ECTS, heraf 15 ift. studieretning 30 ECTS ift. studieretning, heraf 10 tværprofessionelle PRØVE: Intern teoretisk skriftlig og mundtlig PRØVE: Ekstern praktisk og mundtlig 7. SEMESTER: Valgfri Valgfri, teori Bachelorprojekt, teori/klinik/praktik 10 ECTS 20 ECTS, heraf 5 klinik/praktik PRØVE: Teoretisk (valgfri elementer) PRØVE: Bachelorprojekt 10

11 Studiestart i september FEB MAR APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC JAN 1. SEMESTER: Grundlæggende radiografi Teori 30 ECTS heraf 1 tværprofessionel PRØVE: Intern teoretisk mundtlig 2. SEMESTER: Grundlæggende radiografi 3. SEMESTER: Kompleks radiografi Klinik/praktik, billeddiagnostik Teori Stråleterapi & nuklearmedicin: 20 ECTS, heraf 3 tværprofessionelle 10 ECTS Teori klinik/ klinik/ praktik praktik PRØVE: Intern skriftlig praktisk-teoretisk klinik/ Teori praktik klinik/ praktik klinik/ klinik/ Teori praktik praktik 4. SEMESTER: Kompleks radiografi 5. SEMESTER: Studieretning Klinik/praktik, billeddiagnostik og tværprofessionelt Tværprof. Valgfri Medicin 5 ECTS klinik/praktik 25 ECTS teori, heraf 3 tværprof. og 3 valgfrie 30 ECTS, heraf 3 tværprofessionelle og 7 valgfrie 30 ECTS, heraf 15 ift. studieretning PRØVE: Ekstern praktisk og mundtlig 6. SEMESTER: Studieretning 7. SEMESTER: Valgfri Teori PRØVE: Intern teoretisk, skriftlig og mundtlig PRØVE: Intern, teoretisk, skriftlig (medicinhåndtering) PRØVE: Intern teoretisk skriftlig og mundtlig Klinik/praktik Valgfri, teori Bachelorprojekt, teori/klinik/praktik 30 ECTS ift. studieretning, heraf 10 tværprofessionelle 10 ECTS 20 ECTS, heraf 5 klinik/praktik PRØVE: Ekstern praktisk og mundtlig PRØVE: Teoretisk (valgfri elementer) PRØVE: Bachelorprojekt 4.5 Prøvers form og tidsmæssige placering Prøver placeres i forbindelse med afslutning af et semester. Semester Prøveform Bedømmelse ECTS 1 Teoretisk Individuel Skriftlig og mundtlig Intern 30 2 Klinisk-teoretisk Individuel Skriftlig Intern 30 3 Teoretisk Gruppe Skriftlig og mundtlig Intern 25 Teoretisk: Medicinhåndtering Individuel Skriftlig Intern 5 4 Klinisk Individuel Mundtlig Ekstern 30 5 Teoretisk Gruppe Skriftlig og mundtlig Intern 30 6 Klinisk Individuel Mundtlig Ekstern 30 7 Teoretisk: Valgfrie elementer Individuel Skriftlig Intern 10 Klinisk-teoretisk Gruppe/individuel Skriftlig og mundtlig Ekstern Radiografuddannelsens semestre Herunder præsenteres de enkelte semestres temaer og mål for læringsudbytter samt tilrettelæggelse af prøver. 5.1 Første semester Tema: Grundlæggende viden om radiografi i patientforløb med fokus på alment forekommende røntgen-, CT- og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi. 11

12 Indhold: Viden om radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, samt radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod viden om omsorg, kommunikation, patientsikkerhed, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode Mål for læringsudbytte på første semester Mål for læringsudbytte af teoretiske elementer: Viden Den studerende har viden om fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik, viden om, kan forstå og kan reflektere over sammenhængen mellem menneskets anatomi og fysiologi samt patofysiologi i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for pleje og behandling, herunder farmakologi og medicinhåndtering, viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende og personalesikkerhed, viden om professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger, viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse, viden om egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i forhold til billeddiagnostik praksis, viden om og kan reflektere over videnskabsteori samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Kompetencer identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder, udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov. Mål for læringsudbytte af tværprofessionelle elementer: Viden viden om og kan forstå borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom Prøve på første semester Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på første semester ECTS-omfang Prøven omfatter 30 teoretiske ECTS, heraf 1 tværprofessionel Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Forudsætninger for at gå til prøven på 1. semester er: At den studerende opfylder møde- og deltagelsespligt i feltpraktikken i billeddiagnostisk afdeling. Mødepligt: 30 timer. 12

13 Deltagelsespligt: Udarbejdelse af en patientforløbsbeskrivelse og deltagelse i online dialog ud fra temaerne radiografens hygiejne-adfærd og afdelingens hygiejneprocedurer. At den studerende sammen med en studiegruppe udarbejder tre skriftlige caseopgaver om radiografi i forhold til patienter med sygdomme i hhv. bevægeapparatet, i thorax og i centralnervesystemet. Caseopgaverne skal opfylde følgende krav: Omfang Maksimalt tegn. Litteratur Anvendt litteratur skal afspejle niveau i mål for læringsudbytte på 1. semester. Indhold Problemstilling: De studerende skal analysere og fortolke casen således at de studerende identificerer, argumenterer for og beskriver problemer indeholdt i casen. Afgræsning: De studerende skal afgrænse problemstillingen ved at vælge et problem og begrunde valget. Problemformulering: De studerende skal fremstille en problemformulering om det valgte problem i relation til casen. Aflevering: Aflevering af de enkelte cases vil fremgå af skema. Fremlæggelse: Ved den mundtlige fremlæggelse skal de studerende i gruppen komme med forslag til hvordan problemformuleringen skal løses. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg Tilrettelæggelse Prøven er intern, individuel og mundtlig. Ved prøvens begyndelse trækker den studerende en case, som består af en anonymiseret henvisning med røntgenbilleder og tekst, der beskriver den situation, patienten er i. Der kan trækkes cases indenfor radiografi i forhold til patienter med sygdomme i bevægeapparatet, i thorax eller i centralnervesystemet. Den studerende har tid til individuel forberedelse af et mundtligt oplæg med udgangspunkt i casen og med anvendelse af relevant viden inden for modulets læringsudbytte. Den mundtlige eksamination indledes med den studerendes oplæg, hvorefter eksaminator stiller spørgsmål inden for mål for modulets læringsudbytte Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt ved forberedelse og præsentation af det mundtlige oplæg. Ingen hjælpemidler er tilladt under den mundtlige eksamination Sprog Se afsnit Bedømmelse Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. 13

14 Omprøve og sygeprøve Regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne. 5.2 Andet semester Tema: Grundlæggende viden om radiografi i patientforløb med fokus på alment forekommende røntgen-, CT- og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi. Indhold: Viden om radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, samt radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod viden om omsorg, kommunikation, patientsikkerhed, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode Mål for læringsudbytte på andet semester Mål for læringsudbytte af kliniske elementer: Viden Den studerende har viden om og kan forstå fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik, viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed, viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger, viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse, viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse, viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i forhold til billeddiagnostik praksis, viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Færdigheder anvende og begrunde radiograffaglige standarder og fremstille billedmateriale til grundlæggende røntgen- og CT-undersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi, anvende, begrunde og vurdere radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af grundlæggende røntgen- og CT-undersøgelser, samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse, anvende og begrunde sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed, anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionsprak-sis som i tværprofessionel praksis. Kompetencer identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder, under vejledning træffe kvalificerede valg om anvendelse af ioniserende stråling begrundet i faglige, etiske og juridiske betragtninger, 14

15 under vejledning informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere om forberedelse, udførelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling, under vejledning påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen, under vejledning indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter, under vejledning påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst, udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov. Mål for læringsudbytte af tværprofessionelle elementer i klinik: Viden Den studerende har viden om og kan forstå borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom, viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i forhold til billeddiagnostik praksis. Færdigheder anvende og begrunde sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed, anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis. Kompetencer identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder, under vejledning informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere om forberedelse, udførelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling, under vejledning påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen, under vejledning indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter, udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov. Mål for læringsudbytte af teoretiske elementer: Viden Den studerende har viden om og kan forstå fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, stråleterapeutisk udstyr, radioaktive sporstoffer, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed 15

16 viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i forhold til billeddiagnostik praksis viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Færdigheder anvende og begrunde radiograffaglige standarder og fremstille billedmateriale til grundlæggende røntgen- og CT-undersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi anvende, begrunde og vurdere radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af grundlæggende røntgen- og CT-undersøgelser, samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse anvende og begrunde sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis. Kompetencer identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder, udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne lære-processer og udviklingsbehov Prøve på andet semester Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på andet semester ECTS-omfang Prøven omfatter 10 teoretiske og 20 kliniske ECTS, heraf 3 tværprofessionelle Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Forudsætninger for at gå til prøven på 2. semester er: Opfyldelse af møde- og deltagelsespligten i den kliniske/praktiske del af 2. semester jf. afsnit 6.4. Aflevering af to patientforløbsbeskrivelser i den kliniske/praktiske del af 2. semester. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg Tilrettelæggelse Prøven er intern, individuel og skriftlig. For holdet trækkes lod om hvilken af de 2 patientforløbsbeskrivelser, fra den kliniske del af 2. semester, der skal danne basis for en bearbejdning i en skriftlig opgave. Den studerende har 2 uger til at udarbejde den skriftlige opgave. 16

17 Krav til den skriftlige opgave Omfang Opgaven må maksimalt omfatte tegn inklusive mellemrum. En figur, en tabel eller et billede tæller som ét tegn. Det angivne antal tegn er eksklusive forside, indholdsfortegnelse, fortegnelse over referencer, bilagsfortegnelse og bilag. Referencer Anvendt litteratur og andre referencer skal afspejle niveau i mål for læringsudbytte på 2. semester. Referencerne skal være baseret på forsknings- og udviklingsviden inden for radiografens fagområde, og på viden om praksis i radiografprofessionen og de erhverv, uddannelsen er rettet mod. Indhold Den studerende skal analysere og fortolke patientforløbsbeskrivelsen og argumentere for de problematikker, der udtrykkes heri. Den studerende skal afgrænse problemstillingen ved at vælge et problem og begrunde valget. Den studerende skal bearbejde det valgte problem metodisk Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt ved udarbejdelse af den skriftlige opgave Sprog Se afsnit Bedømmelse Der gives karakter efter 7-trins-skalaen Omprøve og sygeprøve Generelle regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne. 1. omprøve Studerende, der går til omprøve, tilbydes vejledning i forbindelse med bearbejdning af den oprindelige opgave. Tidspunkt for aflevering af den bearbejdede opgave meddeles den studerende af studiesekretær for radiografuddannelsen. 2. omprøve Bestås 1. omprøve ikke tilrettelægges 2. omprøve samtidig med ordinær prøve for efterfølgende hold. Den studerende udarbejder en ny opgave ud fra den anden patientforløbsbeskrivelse fra den kliniske/praktiske del af 2. semester. Den studerende tilbydes vejledning. 5.3 Tredje semester Tema: Viden om radiografi i patientforløb med fokus på CT-, MR- og komplekse røntgenundersøgelser. Indhold: Temaet har fokus på et nuanceret samfunds- og humanvidenskabeligt blik på relationen mellem patient og radiograf, herunder etiske dilemmaer i radiografi. Temaet omfatter ny og udvidet viden inden for radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, radiografisk billeddannelse, sundhedsjura, patientsikkerhed, farmakologi, evidensbaseret radiografi samt videnskabsteori og metode Mål for læringsudbytte på 3. semester Mål for læringsudbytte af teoretiske elementer: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik, billedvejledt behandling og stråleterapi, 17

18 viden om, kan forstå og kan reflektere over sammenhængen mellem menneskets anatomi og fysiologi samt patofysiologi i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for pleje og behandling, herunder farmakologi og medicinhåndtering, viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, stråleterapeutisk udstyr, radioaktive sporstoffer, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende og personalesikkerhed, viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved, viden om, kan forstå og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder stråleterapi, viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom, viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger, viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse, viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i forhold til nuklearmedicinsk, billeddiagnostik og stråleterapeutisk praksis viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Færdigheder vurdere og formidle radiografi i relation til kvalitet af og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og vejledning, mono- og tværfagligt, anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder. Kompetencer identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder, tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov. Mål for læringsudbytte af tværprofessionelle elementer i teori: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom, viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger, viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse, viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. 18

19 Færdigheder vurdere og formidle radiografi i relation til kvalitet af og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og vejledning, mono- og tværfagligt, anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder. Kompetencer identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder, tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov. Mål for læringsudbytte af valgfrie elementer i teori: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og reflektere over valgfrie aktuelle temaer og problemstillinger i professionen. Færdigheder vurdere og formidle aktuelle temaer og problemstillinger i radiografi i relation til kvalitet af og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske, udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen. Kompetencer identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder, udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov. Mål for læringsudbytte af kliniske elementer: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik, billedvejledt behandling og stråleterapi, viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, stråleterapeutisk udstyr, radioaktive sporstoffer, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende og personalesikkerhed, viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved, viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom, viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger, 19

20 viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse, viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i forhold til nuklearmedicinsk, billeddiagnostik og stråleterapeutisk praksis viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Færdigheder anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder. Kompetencer identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder, tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Prøve i radiografi på tredje semester Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på tredje semester ECTS-omfang Prøven omfatter 5 kliniske og 20 teoretiske ECTS, heraf 3 tværprofessionelle og 3 valgfrie Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Forudsætninger for at gå til prøven på 3. semester er: Opfyldelse af møde- og deltagelsespligten i den kliniske/praktiske del af 3. semester. Opfyldelse af møde- og deltagelsespligten i det tværprofessionelt forløb. Opfyldelse af møde- og deltagelsespligten i valgfrie forløb. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg Tilrettelæggelse Prøven er intern, og består af et skriftligt produkt og en mundtlig eksamination. Det skriftlige produkt udarbejdes i gruppe, den mundtlige eksamination er individuel. Den mundtlige eksamination indledes med den studerendes oplæg, hvorefter eksaminator stiller spørgsmål inden for mål for modulets læringsudbytte Krav til det skriftlige produkt Omfang Det skriftlige produkt må ved to studerende maksimalt have et omfang på tegn, ved 3 studerende tegn og ved 4 studerende tegn inklusive mellemrum. En figur, en tabel eller et billede tæller som ét tegn. Det angivne antal tegn er eksklusive forside, indholdsfortegnelse, fortegnelse over referencer, bilagsfortegnelse og bilag. Referencer Anvendt litteratur og andre referencer skal afspejle niveau i mål for læringsudbytte på 3. semester. Referencerne skal være baseret på forsknings- og udviklingsviden inden for radiografens fagområde, og på viden om praksis i radiografprofessionen og de erhverv, uddannelsen er rettet mod. 20

21 Indhold De studerende skal argumentere for og metodisk bearbejde en problemstilling i forhold til tema på 3. semester: Kompleks radiografi Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt ved udarbejdelse af det skriftlige produkt. Ingen hjælpemidler er tilladt under den mundtlige eksamination Sprog Se afsnit Bedømmelse Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trinsskalaen, hvor det skriftlige produkt og den mundtlige præstation vægtes lige Omprøve og sygeprøve Generelle regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne. 1. omprøve Studerende, der går til omprøve, må ikke bearbejde det skriftligt produkt, der er udarbejdet i gruppen, men kan vælge at skrive et tillæg for at styrke det skriftlige produkt. Den studerende tilbydes vejledning. Tidspunkt for aflevering af tillægget meddeles den studerende af studiesekretær for radiografuddannelsen. Ved den mundtlige eksamination eksamineres den studerende både i det oprindelige skriftlige produkt og i tillægget. 2. omprøve Bestås 1. omprøve ikke tilrettelægges 2. omprøve samtidig med ordinær prøve for efterfølgende hold. Den studerende udarbejder et nyt skriftligt produkt. Den studerende tilbydes vejledning Prøve i medicinhåndtering på tredje semester Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte om medicinhåndtering gennem uddannelsens første til tredje semester: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over sammenhængen mellem menneskets anatomi og fysiologi samt patofysiologi i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for pleje og behandling, herunder farmakologi og medicinhåndtering, viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, stråleterapeutisk udstyr, radioaktive sporstoffer, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed. Kompetencer udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov i forhold til farmakologi og medicinhåndtering ECTS-omfang Prøven omfatter 5 teoretiske ECTS Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Forudsætninger for at gå til prøve i medicinhåndtering på 3. semester er: 21

22 Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i teoretisk undervisning om medicinhåndtering og farmakologi på tredje semester. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg Tilrettelæggelse Prøven er intern, individuel og skriftlig Indhold Prøven består af et opgavesæt, der indeholder cases med konkrete spørgsmål, multiple choise og forklaringsopgaver samt opgaver i medicinregning Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt Sprog Se afsnit Bedømmelse Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven skal bestås, som forudsætning for, at den studerende kan fortsætte på uddannelsens tredje år Omprøve og sygeprøve Regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne. 5.4 Fjerde semester Tema: Færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved CT-, MR- og komplekse røntgenundersøgelser. Indhold: Temaet omfatter færdigheder og kompetencer i planlægning, udførelse og evaluering af billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder grundlæggende MR-, komplekse røntgen- og CT undersøgelser. Temaet har fokus på omsorg, kommunikation og etik i relation til mennesker i livstruende og krisefyldte situationer. Temaet har endvidere fokus på tværprofessionelt samarbejde som grundlag for sammenhængende patientforløb Mål for læringsudbytte på 4. semester Mål for læringsudbytte af kliniske elementer: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik, billedvejledt behandling og stråleterapi, viden om, kan forstå og kan reflektere over sammenhængen mellem menneskets anatomi og fysiologi samt patofysiologi i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for pleje og behandling, herunder farmakologi og medicinhåndtering, viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, stråleterapeutisk udstyr, radioaktive sporstoffer, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed, viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder stråleterapi, viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom, viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger, 22

23 viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse, viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen. Færdigheder vurdere og formidle radiografi i relation til kvalitet af og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske, anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til diagnostik, på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi, anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af billeddiagnostiske undersøgelser samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse, mestre planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og vejledning, såvel mono- som tværfagligt, mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, ultralyd- og MR-undersøgelser, anvende og begrunde sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed, udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen, anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen, ultralyd- og MR-undersøgelser, anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis, deltage i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb, anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer. Kompetencer identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder, selvstændigt påtage sig ansvar for at træffe kvalificerede valg om anvendelse af ioniserende stråling begrundet i faglige, etiske og juridiske betragtninger, selvstændigt informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere om forberedelse, udførelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling, indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks, selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen, under vejledning tage ansvar for medicinhåndtering og medicinordination inden for en rammedelegering, kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udførelse og efterbehandling af undersøgelser og behandlinger, håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter, 23

24 indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb, håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst, udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov. Mål for læringsudbytte af tværprofessionelle elementer i klinik: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom, viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger, viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse. viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen. Færdigheder vurdere og formidle radiografi i relation til kvalitet af og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske, mestre planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og vejledning, såvel mono- som tværfagligt, udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen, anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis, deltage i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb, anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer. Kompetencer identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder, indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks, selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen, kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udførelse og efterbehandling af undersøgelser og behandlinger, håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter, indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb, 24

25 udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov. Mål for læringsudbytte af valgfrie elementer i klinik: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og reflektere over valgfrie aktuelle temaer og problemstillinger i professionen. Færdigheder vurdere og formidle aktuelle temaer og problemstillinger i radiografi i relation til kvalitet af og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske, udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen. Kompetencer identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder, udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Prøve på fjerde semester Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på fjerde semester ECTS-omfang 30 kliniske ECTS, heraf 3 tværprofessionelle og 7 valgfrie Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Forudsætninger for at gå til prøven på 4. semester er: Opfyldelse af møde- og deltagelsespligten i den kliniske/praktiske del af 4. semester. Deltagelse i én refleksionsøvelse i den kliniske/praktiske del af 4. semester. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg Tilrettelæggelse Prøven er ekstern, individuel og mundtlig og består af en klinisk og en teoretisk del. Prøven finder sted på det kliniske undervisningssted, hvor den studerende gennemfører klinisk undervisning på 4. semester. Det kliniske undervisningssted tilrettelægger prøven og tilstræber, at undersøgelser, der tildeles den studerende, afspejler den kliniske hverdag. Eksaminatorer er den kliniske vejleder, som har været tilknyttet den studerende i det aktuelle undervisningsforløb, og en underviser fra UCN. Censor er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. UCN træffer aftale med censor. Der er ikke offentlig adgang til prøven Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler, der anvendes i den kliniske hverdag, må anvendes under den kliniske del af prøven. Ingen hjælpemidler må anvendes under den mundtlige eksamination Sprog Se afsnit

26 Bedømmelse Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trinsskalaen, hvor den kliniske og den teoretiske del vægtes lige Omprøve og sygeprøve Regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne. 5.5 Femte semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik Tema: Specialiseret teoretisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter undersøgelser inden for nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Indhold: Teknologi til billeddannelse og til kommunikation af billedmateriale samt på strålebiologi og strålebeskyttelse ved undersøgelser inden for nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Farmakologi, radiografisk anatomi og fysiologi, radiologi og patologi i relation til undersøgelser inden for nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Omsorg, kommunikation og formidling i relation til undersøgelser inden for nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Forskningsmetodologi, kvalitetsudvikling og innovation, folkesundhedsvidenskab og epidemiologi med relevans for radiografi Mål for læringsudbytte på femte semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik Mål for læringsudbytte af teoretiske elementer, fælles for de tre studieretninger: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi indenfor radiografi og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved, viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, viden om og kan forstå innovation som middel til forandring af praksis og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til radiografens praksis, viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse, viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen, viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsnet, viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Færdigheder vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt, anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen. Kompetencer indgå i debatter om sundhedsvæsenets udvikling og den politiske prioritering med udgangspunkt i professionens ansvars- og kompetenceområde, håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer. 26

27 Mål for læringsudbytte af studieretningselementer i teori: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved, Færdigheder anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi, anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undersøgelser indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse, mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer, radioaktive sporstoffer og anden udvalgt medicin til brug ved undersøgelser indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik Prøve på femte semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på femte semester ECTS-omfang Prøven omfatter 30 teoretiske ECTS, heraf 15 i studieretning nuklearmedicinsk billeddiagnostik Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Forudsætninger for at gå til prøven på 5. semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik: Bestået prøve i medicinhåndtering. Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i 5. semester. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg Tilrettelæggelse Prøven er intern og består af et skriftligt produkt og en mundtlig eksamination. Det skriftlige produkt udarbejdes i gruppe, den mundtlige eksamination er individuel. Den mundtlige eksamination indledes med den studerendes oplæg, hvorefter eksaminator stiller spørgsmål inden for mål for modulets læringsudbytte Krav til det skriftlige produkt Omfang Det skriftlige produkt må ved to studerende maksimalt have et omfang på tegn, ved 3 studerende tegn, ved 4 studerende tegn og ved 5 studerende tegn inklusive mellemrum. En figur, en tabel eller et billede tæller som ét tegn. Det angivne antal tegn er eksklusive forside, indholdsfortegnelse, fortegnelse over referencer, bilagsfortegnelse og bilag. Referencer Anvendt litteratur og andre referencer skal afspejle niveau i mål for læringsudbytte på 5. semester. Referencerne skal være baseret på forsknings- og udviklingsviden inden for radiografens fagområde, og på viden om praksis i radiografprofessionen og de erhverv, uddannelsen er rettet mod. 27

28 Indhold De studerende skal anvende metoder til kvalitetsudvikling til at argumentere for og bearbejde problemstillinger i relation til medicinsk teknologi inden for specialeretningen Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt ved udarbejdelse af det skriftlige produkt. Ingen hjælpemidler er tilladt under den mundtlige eksamination Sprog Se afsnit Bedømmelse Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trinsskalaen, hvor det skriftlige produkt og den mundtlige præstation vægtes lige Omprøve og sygeprøve Generelle regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne. 1. omprøve Studerende, der går til omprøve, må ikke bearbejde det skriftligt produkt, der er udarbejdet i gruppen, men kan vælge at skrive et tillæg for at styrke det skriftlige produkt. Den studerende tilbydes vejledning. Tidspunkt for aflevering af tillægget meddeles den studerende af studiesekretær for radiografuddannelsen. Ved den mundtlige eksamination eksamineres den studerende både i det oprindelige skriftlige produkt og i tillægget. 2. omprøve Bestås 1. omprøve ikke tilrettelægges 2. omprøve samtidig med ordinær prøve for efterfølgende hold. Den studerende udarbejder et nyt skriftligt produkt. Den studerende tilbydes vejledning. 5.6 Femte semester - radiologisk billeddiagnostik Tema: Specialiseret teoretisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser. Indhold: Teknologi til billeddannelse og til kommunikation af billedmateriale samt på strålebiologi og strålebeskyttelse ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser. Farmakologi, radiografisk anatomi og fysiologi, radiologi og patologi i relation til røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser. Omsorg, kommunikation og formidling i relation til røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser. Forskningsmetodologi, kvalitetsudvikling og innovation, folkesundhedsvidenskab og epidemiologi med relevans for radiografi Mål for læringsudbytte på femte semester - radiologisk billeddiagnostik Mål for læringsudbytte af teoretiske elementer, fælles for de tre studieretninger: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi indenfor radiografi og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved, viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, viden om og kan forstå innovation som middel til forandring af praksis og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til radiografens praksis, viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse, viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen, 28

29 viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsnet, viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Færdigheder vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt, anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde, udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen. Kompetencer indgå i debatter om sundhedsvæsenets udvikling og den politiske prioritering med udgangspunkt i professionens ansvars- og kompetenceområde, håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer. Mål for læringsudbytte af studieretningselementer i teori: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi i forhold til røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved, Færdigheder anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale indenfor røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi, anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse, mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser Prøve på femte semester - radiologisk billeddiagnostik Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på femte semester ECTS-omfang Prøven omfatter 30 teoretiske ECTS, heraf 15 i studieretning radiologisk billeddiagnostik Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Forudsætninger for at gå til prøven på 5. semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik: Bestået prøve i medicinhåndtering. Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i 5. semester. 29

30 Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg Tilrettelæggelse Prøven er intern og består af et skriftligt produkt og en mundtlig eksamination. Det skriftlige produkt udarbejdes i gruppe, den mundtlige eksamination er individuel. Der tilbydes gruppevejledning og holdseminar. Når det skriftlige produkt er afleveret, ydes ikke vejledning. Den mundtlige eksamination indledes med den studerendes oplæg, hvorefter eksaminator stiller spørgsmål inden for mål for modulets læringsudbytte Krav til det skriftlige produkt Omfang Det skriftlige produkt må ved to studerende maksimalt have et omfang på tegn, ved 3 studerende tegn, ved 4 studerende tegn og ved 5 studerende tegn inklusive mellemrum. En figur, en tabel eller et billede tæller som ét tegn. Det angivne antal tegn er eksklusive forside, indholdsfortegnelse, fortegnelse over referencer, bilagsfortegnelse og bilag. Referencer Anvendt litteratur og andre referencer skal afspejle niveau i mål for læringsudbytte på 5. semester. Referencerne skal være baseret på forsknings- og udviklingsviden inden for radiografens fagområde, og på viden om praksis i radiografprofessionen og de erhverv, uddannelsen er rettet mod. Indhold De studerende skal anvende metoder til kvalitetsudvikling til at argumentere for og bearbejde problemstillinger i relation til medicinsk teknologi inden for specialeretningen Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt ved udarbejdelse af det skriftlige produkt. Ingen hjælpemidler er tilladt under den mundtlige eksamination Sprog Se afsnit Bedømmelse Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trinsskalaen, hvor det skriftlige produkt og den mundtlige præstation vægtes lige Omprøve og sygeprøve Generelle regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne. 1. omprøve Studerende, der går til omprøve, må ikke bearbejde det skriftligt produkt, der er udarbejdet i gruppen, men kan vælge at skrive et tillæg for at styrke det skriftlige produkt. Den studerende tilbydes vejledning. Tidspunkt for aflevering af tillægget meddeles den studerende af studiesekretær for radiografuddannelsen. Ved den mundtlige eksamination eksamineres den studerende både i det oprindelige skriftlige produkt og i tillægget. 2. omprøve Bestås 1. omprøve ikke tilrettelægges 2. omprøve samtidig med ordinær prøve for efterfølgende hold. Den studerende udarbejder et nyt skriftligt produkt. Den studerende tilbydes vejledning. 5.7 Femte semester - stråleterapi Tema: Specialiseret teoretisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter stråleterapeutisk planlægning og behandling. Indhold: Teknologi til billeddannelse, til kommunikation af billedmateriale og til stråleterapi samt på strålebiologi og strålebeskyttelse ved stråleterapeutisk planlægning og behandling. Farmakologi, radiografisk anatomi og fysiologi, 30

31 radiologi og patologi i relation til stråleterapeutisk planlægning og behandling. Omsorg, kommunikation og formidling i relation til stråleterapeutisk planlægning og behandling. Forskningsmetodologi, kvalitetsudvikling og innovation, folkesundhedsvidenskab og epidemiologi med relevans for radiografi Mål for læringsudbytte på femte semester - stråleterapi Mål for læringsudbytte af teoretiske elementer, fælles for de tre studieretninger: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, viden om og kan forstå innovation som middel til forandring af praksis og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til radiografens praksis, viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse, viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen, viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsnet, viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Færdigheder vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt, anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde, udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen. Kompetencer indgå i debatter om sundhedsvæsenets udvikling og den politiske prioritering med udgangspunkt i professionens ansvars- og kompetenceområde, håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer. Mål for læringsudbytte af studieretningselementer i teori: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi i forhold til stråleterapeutisk planlægning og behandling og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved. Færdigheder anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale indenfor stråleterapeutisk planlægning og behandling på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi, 31

32 anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af stråleterapeutisk behandling samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse, mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved stråleterapeutisk planlægning og behandling Prøve på femte semester - stråleterapi Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på femte semester ECTS-omfang Prøven omfatter 30 teoretiske ECTS, heraf 15 i studieretning stråleterapi Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Forudsætninger for at gå til prøven på 5. semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik: Bestået prøve i medicinhåndtering. Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i 5. semester. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg Tilrettelæggelse Prøven er intern og består af et skriftligt produkt og en mundtlig eksamination. Det skriftlige produkt udarbejdes i gruppe, den mundtlige eksamination er individuel. Der tilbydes gruppevejledning og holdseminar. Når det skriftlige produkt er afleveret, ydes ikke vejledning. Den mundtlige eksamination indledes med den studerendes oplæg, hvorefter eksaminator stiller spørgsmål inden for mål for modulets læringsudbytte Krav til det skriftlige produkt Omfang Det skriftlige produkt må ved to studerende maksimalt have et omfang på tegn, ved 3 studerende tegn, ved 4 studerende tegn og ved 5 studerende tegn inklusive mellemrum. En figur, en tabel eller et billede tæller som ét tegn. Det angivne antal tegn er eksklusive forside, indholdsfortegnelse, fortegnelse over referencer, bilagsfortegnelse og bilag. Referencer Anvendt litteratur og andre referencer skal afspejle niveau i mål for læringsudbytte på 5. semester. Referencerne skal være baseret på forsknings- og udviklingsviden inden for radiografens fagområde, og på viden om praksis i radiografprofessionen og de erhverv, uddannelsen er rettet mod. Indhold De studerende skal anvende metoder til kvalitetsudvikling til at argumentere for og bearbejde problemstillinger i relation til medicinsk teknologi inden for specialeretningen Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt ved udarbejdelse af det skriftlige produkt. Ingen hjælpemidler er tilladt under den mundtlige eksamination Sprog Se afsnit

33 Bedømmelse Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trinsskalaen, hvor det skriftlige produkt og den mundtlige præstation vægtes lige Omprøve og sygeprøve Generelle regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne. 1. omprøve Studerende, der går til omprøve, må ikke bearbejde det skriftligt produkt, der er udarbejdet i gruppen, men kan vælge at skrive et tillæg for at styrke det skriftlige produkt. Den studerende tilbydes vejledning. Tidspunkt for aflevering af tillægget meddeles den studerende af studiesekretær for radiografuddannelsen. Ved den mundtlige eksamination eksamineres den studerende både i det oprindelige skriftlige produkt og i tillægget. 2. omprøve Bestås 1. omprøve ikke tilrettelægges 2. omprøve samtidig med ordinær prøve for efterfølgende hold. Den studerende udarbejder et nyt skriftligt produkt. Den studerende tilbydes vejledning. 5.8 Sjette semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik Tema: Specialiseret klinisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter undersøgelser indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Indhold: Mødet med og omsorgen for patienten i forløb, der omfatter klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser. Planlægning, udførelse og evaluering af undersøgelser i klinisk fysiologiske og nuklearmedicinsk praksis. Kvalitetssikring, udvikling og forskning i klinisk fysiologiske og nuklearmedicinsk praksis Mål for læringsudbytte på sjette semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik Mål for læringsudbytte af studieretningselementer i klinik: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, viden om, kan forstå og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi i undersøgelser indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved. Færdigheder anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til nuklearmedicinsk billeddiagnostik på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi, anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undersøgelser indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse, mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer, radioaktive sporstoffer og anden udvalgt medicin til brug ved undersøgelser indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik, udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen, vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt, 33

34 anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer, sporstoffer og anden udvalgt medicin til brug ved undersøgelser indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik, anvende og begrunde faglige standarder og mestre fremstilling af specialiseret billedmateriale til nuklearmedicinsk diagnostik på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi, mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb, anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer, anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. Kompetencer selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks, selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen, selvstændigt tage ansvar for medicinhåndtering og medicinordination inden for en rammedelegering, håndtere og prioritere tilstedeværende ressourcer og kan påtage sig ansvar for at træffe kvalificerede valg på baggrund af faglige, etiske og juridiske betragtninger i en kompleks og udviklingsorienteret professionsfaglig kontekst, selvstændigt kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, selvstændigt varetage mono- og tværprofessionelt klinisk lederskab, der understøtter innovative løsninger af sundhedsfaglige problemstillinger, som bidrager til patient-/ borgeroplevet kvalitet og sammenhæng i og på tværs af sundhedsvæsenets forskellige sektorer, selvstændigt påtage sig ansvar for at informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udførelse og efterbehandling af undersøgelser og behandlinger, håndtere og selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb, håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Mål for læringsudbytte af tværprofessionelle elementer i klinik: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner. Færdigheder vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt, mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb, anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer, mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. Kompetencer 34

35 selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks, selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen, selvstændigt kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, selvstændigt varetage mono- og tværprofessionelt klinisk lederskab, der understøtter innovative løsninger af sundhedsfaglige problemstillinger, som bidrager til patient-/ borgeroplevet kvalitet og sammenhæng i og på tværs af sundhedsvæsenets forskellige sektorer, håndtere og selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Prøve på sjette semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på sjette semester i studieretningen nuklearmedicinsk billeddiagnostik ECTS-omfang Prøven omfatter 30 kliniske ECTS i studieretning nuklearmedicinsk billeddiagnostik, heraf 10 tværprofessionelle Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Forudsætninger for at gå til prøven på 6. semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik: Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i den kliniske/praktiske del af 6. semester. Deltagelse i et kvalitetsudviklingsprojekt på det kliniske undervisningssted. Deltagelse i formidling af kvalitetsudviklingsprojekt for personale på det kliniske undervisningssted. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg Tilrettelæggelse Prøven er ekstern, individuel og mundtlig og består af en klinisk og en teoretisk del. Prøven finder sted på det kliniske undervisningssted, hvor den studerende gennemfører klinisk undervisning på 6. semester. Det kliniske undervisningssted tilrettelægger prøven og det tilstræbes, at undersøgelser, der tildeles den studerende, afspejler den kliniske hverdag. Eksaminatorer er den kliniske vejleder, som har været tilknyttet den studerende i det aktuelle undervisningsforløb, og en underviser fra UCN. Censor er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. UCN træffer aftale med censor. Der er ikke offentlig adgang til prøven Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler, der anvendes i den kliniske hverdag, må anvendes under den kliniske del af prøven. Ingen hjælpemidler må anvendes under den mundtlige eksamination Sprog Se afsnit Bedømmelse Efter eksaminationen voterer eksaminator og censor og Der gives en samlet bedømmelse af den studerendes præstation efter 7-trinsskalaen, hvor den kliniske og den teoretiske del vægtes lige Omprøve og sygeprøve Regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne. 35

36 5.9 Sjette semester - radiologisk billeddiagnostik Tema: Specialiseret klinisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser. Indhold: Mødet med og omsorgen for patienten i forløb, der omfatter røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser. Planlægning, udførelse og evaluering af undersøgelser i klinisk praksis i relation til røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser. Kvalitetssikring, udvikling og forskning i i klinisk praksis i relation til røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser Mål for læringsudbytte på sjette semester - radiologisk billeddiagnostik Mål for læringsudbytte af studieretningselementer i klinik: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, viden om, kan forstå og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi i undersøgelser indenfor radiologisk billeddiagnostik og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved. Færdigheder anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til diagnostik ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi, anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse, mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser, udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen, vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt, anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer, og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser, anvende og begrunde faglige standarder og mestre fremstilling af specialiseret billedmateriale ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi, mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb, anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer, anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. Kompetencer selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks, 36

37 selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen, selvstændigt tage ansvar for medicinhåndtering og medicinordination inden for en rammedelegering, håndtere og prioritere tilstedeværende ressourcer og kan påtage sig ansvar for at træffe kvalificerede valg på baggrund af faglige, etiske og juridiske betragtninger i en kompleks og udviklingsorienteret professionsfaglig kontekst, selvstændigt kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, selvstændigt varetage mono- og tværprofessionelt klinisk lederskab, der understøtter innovative løsninger af sundhedsfaglige problemstillinger, som bidrager til patient-/ borgeroplevet kvalitet og sammenhæng i og på tværs af sundhedsvæsenets forskellige sektorer, selvstændigt påtage sig ansvar for at informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udførelse og efterbehandling af undersøgelser og behandlinger, håndtere og selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb, håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Mål for læringsudbytte af tværprofessionelle elementer i klinik: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, Færdigheder vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt, mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb, anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer, mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. Kompetencer selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks, selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen, selvstændigt kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, selvstændigt varetage mono- og tværprofessionelt klinisk lederskab, der understøtter innovative løsninger af sundhedsfaglige problemstillinger, som bidrager til patient-/ borgeroplevet kvalitet og sammenhæng i og på tværs af sundhedsvæsenets forskellige sektorer, håndtere og selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Prøve på på sjette semester - radiologisk billeddiagnostik Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på sjette semester i studieretningen radiologisk billeddiagnostik. 37

38 ECTS-omfang Prøven omfatter 30 kliniske ECTS i studieretning radiologisk billeddiagnostik, heraf 10 tværprofessionelle Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Forudsætninger for at gå til prøven på 6. semester - radiologisk billeddiagnostik: Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i den kliniske/praktiske del af 6. semester. Deltagelse i et kvalitetsudviklingsprojekt på det kliniske undervisningssted. Deltagelse i formidling af kvalitetsudviklingsprojekt for personale på det kliniske undervisningssted. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg Tilrettelæggelse Prøven er ekstern, individuel og mundtlig og består af en klinisk og en teoretisk del. Prøven finder sted på det kliniske undervisningssted, hvor den studerende gennemfører klinisk undervisning på 6. semester. Det kliniske undervisningssted tilrettelægger prøven og det tilstræbes, at undersøgelser, der tildeles den studerende, afspejler den kliniske hverdag. Eksaminatorer er den kliniske vejleder, som har været tilknyttet den studerende i det aktuelle undervisningsforløb, og en underviser fra UCN. Foreligger der særlige omstændigheder, kan UCN udpege andre eksaminatorer. Censor er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. UCN træffer aftale med censor. Der er ikke offentlig adgang til prøven Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler, der anvendes i den kliniske hverdag, må anvendes under den kliniske del af prøven. Ingen hjælpemidler må anvendes under den mundtlige eksamination Bedømmelse Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trinsskalaen, hvor den kliniske og den teoretiske del vægtes lige Sprog Se afsnit Omprøve og sygeprøve Regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne Sjette semester - stråleterapi Tema: Specialiseret klinisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter stråleterapeutisk planlægning og behandling. Indhold: Mødet med og omsorgen for patienten i forløb, der omfatter stråleterapeutisk planlægning og behandling. Planlægning, udførelse og evaluering af stråleterapeutisk behandling. Kvalitetssikring, udvikling og forskning i praksis i relation til stråleterapeutisk planlægning og behandling Mål for læringsudbytte på sjette semester - stråleterapi Mål for læringsudbytte af studieretningselementer i klinik: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, 38

39 viden om, kan forstå og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi i undersøgelser indenfor stråleterapi og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved. Færdigheder anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale indenfor stråleterapeutisk planlægning og behandling på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi, anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af stråleterapeutisk planlægning og behandling samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse, mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved stråleterapeutisk planlægning og behandling, udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen, vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt, anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer, og anden udvalgt medicin til brug ved stråleterapeutisk planlægning og behandling, anvende og begrunde faglige standarder og mestre udvalgt stråleterapeutisk planlægning og behandling på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi, mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb, anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer, anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. Kompetencer selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks, selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen, selvstændigt tage ansvar for medicinhåndtering og medicinordination inden for en rammedelegering, håndtere og prioritere tilstedeværende ressourcer og kan påtage sig ansvar for at træffe kvalificerede valg på baggrund af faglige, etiske og juridiske betragtninger i en kompleks og udviklingsorienteret professionsfaglig kontekst, selvstændigt kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, selvstændigt varetage mono- og tværprofessionelt klinisk lederskab, der understøtter innovative løsninger af sundhedsfaglige problemstillinger, som bidrager til patient-/ borgeroplevet kvalitet og sammenhæng i og på tværs af sundhedsvæsenets forskellige sektorer, selvstændigt påtage sig ansvar for at informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udførelse og efterbehandling af undersøgelser og behandlinger, håndtere og selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb, håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Mål for læringsudbytte af tværprofessionelle elementer i klinik: 39

40 Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, Færdigheder vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt, mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb, anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer, mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. Kompetencer selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks, selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen, selvstændigt kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, selvstændigt varetage mono- og tværprofessionelt klinisk lederskab, der understøtter innovative løsninger af sundhedsfaglige problemstillinger, som bidrager til patient-/ borgeroplevet kvalitet og sammenhæng i og på tværs af sundhedsvæsenets forskellige sektorer, håndtere og selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Prøve på sjette semester - stråleterapi Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på sjette semester i studieretningen stråleterapi ECTS-omfang Prøven omfatter 30 kliniske ECTS i studieretning stråleterapi, heraf 10 tværprofessionelle Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Forudsætninger for at gå til prøven på 6. semester - radiologisk billeddiagnostik: Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i den kliniske/praktiske del af 6. semester. Deltagelse i et kvalitetsudviklingsprojekt på det kliniske undervisningssted. Deltagelse i formidling af kvalitetsudviklingsprojekt for personale på det kliniske undervisningssted. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg Tilrettelæggelse Prøven er ekstern, individuel og mundtlig og består af en klinisk og en teoretisk del. Prøven finder sted på det kliniske undervisningssted, hvor den studerende gennemfører klinisk undervisning på 6. semester. Det kliniske undervisningssted tilrettelægger prøven og det tilstræbes, at undersøgelser og/eller behandlinger, der tildeles den studerende, afspejler den kliniske hverdag. 40

41 Eksaminatorer er den kliniske vejleder, som har været tilknyttet den studerende i det aktuelle undervisningsforløb, og en underviser fra UCN. Censor er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. UCN træffer aftale med censor. Der er ikke offentlig adgang til prøven Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler, der anvendes i den kliniske hverdag, må anvendes under den kliniske del af prøven. Ingen hjælpemidler må anvendes under den mundtlige eksamination Bedømmelse Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trinsskalaen, hvor den kliniske og den teoretiske del vægtes lige Sprog Se afsnit Omprøve og sygeprøve Regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne Syvende semester Tema: Perspektiveret anvendelse af teori og metode inden for radiografi. Indhold: Undersøgelse af en klinisk radiograffaglig problemstilling inden for de radiologiske, klinisk fysiologisk nuklearmedicinske eller stråleterapeutiske professionsfelt med anvendelse af videnskabelige teori og metode. Semesteret indeholder et valgfrit forløb og et professionsbachelorprojekt. Valgfrie elementer tilrettelægges på tværs af professionshøjskolerne i begyndelsen af 7.semester. Valgfrie elementer retter sig mod professionsfaglig virksomhed indenfor innovation, teknologi, forsknings- og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt Mål for læringsudbytte på syvende semester Mål for læringsudbytte af valgfrie elementer i teori: Viden Den studerende har viden om, kan forstå og reflektere over valgfrie aktuelle temaer og problemstillinger i professionen. Færdigheder vurdere og formidle aktuelle temaer og problemstillinger i radiografi i relation til kvalitet af og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske, udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen. Kompetencer identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder, udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov. Mål for læringsudbytte af teoretiske elementer: (Bachelorprojekt) Viden Den studerende har 41

42 viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Færdigheder mestre udvikling af egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen, anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. Kompetencer selvstændigt håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Mål for læringsudbytte af kliniske elementer: (Bachelorprojekt) Viden Den studerende har viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner, viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Færdigheder mestre udvikling af egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen, anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. Kompetencer selvstændigt håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer, håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Prøve på syvende semester - valgfrie elementer Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte for valgfrie elementer på syvende semester ECTS-omfang Prøven omfatter 10 teoretiske ECTS Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Den studerende skal opfylde møde- og deltagelsespligt i valgfri elementer på 7. semester. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg. 42

43 Tilrettelæggelse Prøven er intern, individuel og skriftlig. Det skriftlige produkt udarbejdes sideløbende med deltagelse i valgfrie elementer Krav til det skriftlige produkt Omfang Det skriftlige produkt må maksimalt have et omfang på tegn. En figur, en tabel eller et billede tæller som ét tegn. De tegn er eksklusive forside, abstract, indholdsfortegnelse, fortegnelse over referencer, bilagsfortegnelse og bilag. Referencer Anvendt litteratur og andre referencer skal afspejle professionsbachelorniveau. Referencerne skal være baseret på forsknings- og udviklingsviden inden for radiografens fagområde, og på viden om praksis i radiografprofessionen og de erhverv, uddannelsen er rettet mod. Indhold Den studerende skal vælge og argumentere for valget af et emne blandt de valgfrie elementer, den studerende har deltaget i. Emnet skal præsenteres og diskuteres i forhold til kvalitetsudvikling indenfor radiografprofessionen og radiografens samarbejde med øvrige sundhedsprofessionelle Bedømmelse Der gives karakter efter 7-trinsskalaen Sprog Se afsnit Merit Der henvises til reglerne for forhåndsmerit og endelig merit i Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser Omprøve og sygeprøve Regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne Krav til professionsbachelorprojekt ved UCN Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået formål med uddannelsen til professionsbachelor i radiografi: Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne planlægge, udføre, vurdere, formidle, lede, udvikle og implementere radiografi samt rådgive inden for undersøgelse, diagnostik og behandling, sundhedsfremme og forebyggelse, herunder strålebeskyttelse og patientsikkerhed. Gennem uddannelsen kvalificeres den studerende i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for radiografi til at fungere som radiograf i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Den uddannede opnår kompetencer til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde og til at kunne fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende efter- og videreuddannelse ECTS-omfang Bachelorprojektet omfatter 15 teoretiske og 5 kliniske ECTS Tidsmæssig placering Se afsnit Forudsætninger Forudsætninger for at gå til mundtlig prøve i forbindelse med bachelorprojektet er: 43

44 Den studerende skal have bestået uddannelsens øvrige prøver. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg Tilrettelæggelse Bachelorprojektet består af et skriftligt produkt og en mundtlig eksamination. Det skriftlige produkt udarbejdes individuelt eller i gruppe på op til 5 studerende, mono- eller tværprofessionelt. Den mundtlige eksamination er individuel. Bachelorprojektets problemstilling skal være praksisnær og central for uddannelsen og professionen. Problemstillingen formuleres af studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Problemstillingen skal godkendes af UCN. Hvis der indsamles og anvendes data om eller fra patienter, personale eller andre personer, skal UCNs gældende retningslinjer for dette følges. Den mundtlige eksamination indledes med den studerendes oplæg, hvorefter eksaminator stiller spørgsmål inden for mål for modulets læringsudbytte Krav til det skriftlige produkt Omfang Det skriftlige produkt må maksimalt have et omfang på tegn inklusive mellemrum tegn inklusive mellemrum pr. ekstra studerende, hvis projektet gennemføres i gruppe. En figur, en tabel eller et billede tæller som ét tegn. De tegn er eksklusive forside, abstract, indholdsfortegnelse, fortegnelse over referencer, bilagsfortegnelse og bilag. Referencer Anvendt litteratur og andre referencer skal afspejle professionsbachelorniveau. Referencerne skal være baseret på forsknings- og udviklingsviden inden for radiografens fagområde, og på viden om praksis i radiografprofessionen og de erhverv, uddannelsen er rettet mod. Indhold Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Den studerende skal demonstrere sin selvstændige anvendelse af professionens arbejdsformer og undersøgelsesmetoder, og inddrage resultater fra praksisrelaterede udviklings-, forsøgs- og forskningsarbejde samt forskningsbaseret litteratur af relevans for problemstillingen Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt ved udarbejdelse af det skriftlige produkt. Ingen hjælpemidler er tilladt under den mundtlige eksamination Sprog Se afsnit Bedømmelse Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trinsskalaen, hvor det skriftlige produkt og den mundtlige præstation vægtes lige. 44

45 Omprøve og sygeprøve 1. omprøve Studerende, der går til omprøve på grundlag af et individuelt fremstillet skriftligt produkt, kan vælge at styrke det oprindelige skriftlige produkt gennem en bearbejdning. Tidspunkt for aflevering af det bearbejdede skriftlige produkt meddeles den studerende af studiesekretær for radiografuddannelsen. Studerende, der går til omprøve, må ikke bearbejde det skriftligt produkt, der er udarbejdet i gruppen, men kan vælge at skrive et tillæg for at styrke det skriftlige produkt. Tillægget må maksimalt have et omfang 4800 tegn. Tidspunkt for aflevering af tillægget meddeles den studerende af studiesekretær for radiografuddannelsen. Ved den mundtlige eksamination eksamineres den studerende både i det oprindelige skriftlige produkt og i tillægget. I forbindelse med 1. omprøve tilbydes vejledning. 2. omprøve Bestås 1. omprøve ikke tilrettelægges 2. omprøve samtidig med ordinær prøve for efterfølgende hold. Den studerende gennemfører et nyt projekt og tilbydes vejledning. Regler for omprøve og sygeprøve i øvrigt fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne. 6. Undervisnings- og arbejdsformer 6.1 Teoretisk undervisning Læringstilgangen på UCN er Refleksiv Praksislæring. Med Refleksiv menes, at den studerende gennem sit studieforløb motiveres til at udvikle personlige og faglige kompetencer f.eks. kompetencen til at reflektere over og vurdere eget læringsudbytte. Gennem systematiske feed-back processer, undersøgelser og stillingtagen til professionens/erhvervets hidtidige viden og praksis vil den studerende gennem studiet kvalificere sig til at være selvstændig, innovativ og problemløsende i sit virke som medarbejder indenfor sundhedssektoren. Dermed vil den studerende via sin uddannelse få en stærk forankring i den profession/erhverv, som er uddannelsens sigte. Læring er imidlertid ikke en overførsel af viden fra underviser til studerende. På radiografuddannelsen er udgangspunktet, at læring sker i den studerende og i relationen til medstuderende og undervisere. På radiografuddannelsen er udgangpunktet for læring ligeledes, at studerende lærer på forskellig vis. Uddannelsen er derfor tilrettelagt ud fra forskellige pædagogiske metoder. I studieaktivitetsmodellen ses de forskellige studieaktiviteter, som sættes i spil ift. at de studerende når uddannelsens læringsmål, men det er vigtigt at understrege, at den studerende skal tage ejerskab for sit uddannelsesforløb. Studieaktivitetsmodellen for radiografuddannelsen ses på og hvert semester udspecificerer på semesterplanen, hvilke studieaktiviteter iht. studieaktivitetsmodellen der skal arbejdes med på det pågældende semester. Den studerende skal iht. Forsknings- og Uddannelsesministeriet opnå 30 ECTS læring pr. semester. Èt ECTS point udgør 27 arbejdstimer for den studerende. På semesterplanen er der derfor udarbejdet en oversigt over den forventede arbejds-belastning på de forskellige fag/studieaktiviteter. 45

46 Fig. 1 Studieaktivitetsmodellen På radiografuddannelsen anvendes der altså en bred vifte af undervisningsformer, som til sammen skal understøtte ovenstående og fremme opnåelsen af de læringsmål, som er beskrevet i denne studieordning, og igennem uddannelsen er der en tydelig progression i læringsformerne, således at læringsformerne bevæger sig fra vidensorienteret og lærerstyret undervisning til problemorienteret og deltagerstyret undervisning. For undervisningen gælder det ligeledes, at denne tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori - Praksislæring. Der inddrages problemstillinger fra mange områder inden for den sundhedsfaglige sektor. Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i undervisningen. Derud-over understøtter undervisningen udviklingen af den studerendes IKT-kompetencer. 6.2 Klinisk undervisning Den kliniske undervisning er tilrettelagt så der skabes mulighed for, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer i forhold til den specifikke kliniske praksis. Klinisk undervisning tager både udgangspunkt i planlagt og uforudset klinisk praksis og der udarbejdes individuelle studieplaner for den studerende i klinisk undervisning. Klinisk undervisning finder sted under vejledning, hvor den studerende deltager i praktisk udøvelse af faget og reflekterer over viden, færdigheder og kompetencer. I klinisk undervisning er den fortløbende vejledning og refleksion af grundlæggende betydning for den studerendes læringsudbytte. Den kliniske undervisning tilrettelægges på kliniske undervisningssteder godkendt af radiografuddannelsen ved UCN. Radiografuddannelsen ved UCN og det kliniske undervisningssted samarbejder med henblik på at styrke sammenhængen mellem den studerendes læring i teori og praksis. Den kliniske undervisning varetages af kliniske vejledere i samarbejde med undervisere ved radiografuddannelsen. Den studerende gennemgår planlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb, som er relevante i forhold modulernes tema, læringsudbytte og bedømmelseskrav. 46

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 29. august 2016 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 507 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 307 af 24/04/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 031.536.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

april 2009 National studieordning for radiografuddannelsen

april 2009 National studieordning for radiografuddannelsen april 2009 National studieordning for radiografuddannelsen Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse nr. 307 af 24. april 2009 om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi og

Læs mere

4. semester Sammenhængende patientforløb ved røntgen-, CT- og MR- undersøgelser

4. semester Sammenhængende patientforløb ved røntgen-, CT- og MR- undersøgelser 4. semester Sammenhængende patientforløb ved røntgen-, CT- og MR- undersøgelser RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL 4. semester Sammenhængende patientforløb ved røntgen-, CT- og MR- undersøgelser Efterår 2017, redigeret

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i Radiografi

Studieordning 2016 Professionsbachelor i Radiografi Studieordning 2016 Professionsbachelor i Radiografi 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens dimittendprofil, formål og opbygning... 5 2.1 Dimittendprofil... 5 2.2 Formål... 6 2.3 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor December 2016 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold Indhold 2 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed BEK nr 502 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen

Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen 2016 Indhold 1. Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 6 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Gældende pr. november 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til modulet... 4 2. Modulets fokusområde... 4 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 4 3.1 Fordeling af klinisk og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi BEK nr 503 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. september 2012 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Professionsbachelor i Ergoterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Ergoterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, 8. Modulbeskrivelse Gældende efteråret 2016 Katrine Borg-Hansen, 160808 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til modulet i løbet af de første uger. 2. Modulets fokusområde Modulet retter sig mod Radiografi med fokus på

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Modul 6 Teori / Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Modul 6 Teori / Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 6 Teori / Klinik Marts 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere