BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014"

Transkript

1 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK SION

2 »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og opvokset på Nørrebro, til stormøde om integration

3 S. 4 INTEGRATIONSPOLITIKKEN S. 5 BLAND DIG I BYEN KØBENHAVNS VISION Det skal være nemt at være københavner, og København vil være den mest inkluderende storby i Europa. Vi får en bedre by, når vi blander os på tværs. Alle skal have mulighed for at føle sig hjemme i København og for at blande sig i de beslutninger, der tages, der hvor de bor. Vi skal respektere hinandens forskelligheder, også de kulturelle og religiøse. Respekten omfatter også, at vi stiller krav til hinanden og har forventninger til hinanden. Langt de fleste københavnere klarer sig nemlig godt og kan være rollemodeller for andre. Resultaterne skal nås gennem partnerskaber på tværs af byen, fordi alle har et ansvar for Københavns fremtid. I et inkluderende København arbejder vi imod enhver form for udstødelse. Derfor søger vi løsninger, der giver løft til mennesker med sociale problemer. Kun på den måde sikrer vi, at alle har reelle muligheder for at være med og bidrage til byen på lige fod. Hvad er inklusion? Inklusion er følelsen af at høre til. Hvis man føler sig som københavner, er man inkluderet i byen. Hvad er integration? Integration er en dynamisk og gensidig proces, hvor borgere med forskellig baggrund mødes og skaber et fællesskab for fremtiden. Hvad er medborgerskab? Medborgerskab betyder, at alle har mulighed for aktivt at bruge deres demokratiske rettigheder som borgere i København. En aktiv medborger tager ansvar for fællesskabet og udviser tolerance og imødekommenhed over for sine medborgere uanset baggrund.

4 S. 6 INTEGRATIONSPOLITIKKEN S. 7 DET TROR VI PÅ Forskellighed er en styrke Alle skal have mulighed for at være med Medborgerskab kommer alle ved Forskellighed er en styrke Københavnernes forskellighed kan bruges positivt. At kunne to eller flere sprog er en styrke. Det er også en styrke for en virksomhed at have medarbejdere med forskellige baggrunde ansat. Og det er positivt at kende til og bo tæt på mennesker, der er anderledes end en selv. Forskelligheden skal udnyttes til at skabe mere dynamik og udvikling, så København står bedre rustet i globaliseringen. Det indebærer også forståelsen af, at etniske minoriteter er en sammensat og mangeartet gruppe. Alle skal have mulighed for at være med Københavnerne skal behandles lige, men ikke nødvendigvis ens. Hvis nogen har brug for en ekstra hånd for at være med, skal vi sørge for, de får det. Alle skal have mulighed for at få en uddannelse og et job, og alle skal have mulighed for et godt og værdigt liv. Det betyder også, at alle har ret til at bestemme over deres eget liv og skal være ligestillet. At behandle lige er også at stille krav til hinanden, for det viser, at man har respekt. Vi behandler alle lige, uanset alder, handicap, køn, religion, seksualitet, hvor man kommer fra, hvilken baggrund man har, hvor mange penge man har, og hvem man stemmer på. Medborgerskab kommer alle ved I København har alle et ansvar for inklusionen. Hvis flere skal føle sig som københavnere, kræver det partnerskaber på kryds og tværs i byen. Kommunen, københavnere, virksomheder, frivillige, uddannelsesinstitutioner, organisationer, lokale foreninger og lokaludvalg bliver inddraget, bidrager og tager ansvar. Det kræver både en indsats af dem, der i forvejen er en del af fællesskabet, og dem, der skal inkluderes i det.

5 S. 8 INTEGRATIONSPOLITIKKEN S. 9 HVORDAN KAN JEG BIDRAGE Hvis du er københavner bland dig med mennesker, der ikke ligner dig selv bland dig i lokale beslutninger og initiativer husk altid respekt og tolerance gør en indsats for at blive en del af et fællesskab og åbn dine fællesskaber for andre Hvis du er aktiv i dit lokalområde gå aktivt ind i partnerskaber med kommunen og andre lokale aktører om en koordineret indsats vær bevidst om, hvor kommunen kan hjælpe vær løbende opmærksom på, hvor der opstår behov, og fortæl om det fortsæt det gode lokale arbejde Hvis du er fra erhvervslivet vær opmærksom på at lukke medarbejdere med forskellige baggrunde ind i virksomheden vær bevidst om at udnytte forskellighederne aktivt hjælp med at sikre job og praktikpladser Hvis du er fra en uddannelsesinstitution hjælp os med at give alle unge en uddannelse vær bevidst om at udnytte forskellighederne aktivt hjælp de unge til at inkludere hinanden i fællesskaber på tværs Hvis du er ansat i kommunen hold fokus på at behandle alle lige, men ikke nødvendigvis ens husk at bruge medarbejdernes forskellighed aktivt inddrag erhvervsliv, foreninger og andre i inklusionsarbejdet hjælp med at byde nytilkomne københavnere velkommen hjælp med at bekæmpe diskrimination i tæt samarbejde med Politiet og andre Hvis du er politiker tag ansvar for politisk og økonomisk prioritering af inklusion ord er vigtige: vær opmærksom på, at din kommunikation og dine handlinger er inkluderende gå foran med aktive partnerskaber med erhvervsliv, foreninger og andre vær med til at udvikle byen på en måde, der udnytter forskellighed bidrag til at nedbryde fjendebilleder

6 S. 10 INTEGRATIONSPOLITIKKEN S. 11 TEMAER + MÅL Tema: Alle børn og unge skal have en god start på livet Mål: Flere unge styrket ud af folkeskolen Tema: Inklusion på arbejdsmarkedet Mål: Flere i arbejde Mål: Mere blandet leder- og medarbejderskare i kommunen Tema: En hånd til udsatte grupper og områder Mål: Flere skal have gavn af kommunens tilbud Mål: Et mere trygt København for alle grupper Tema: Den åbne og imødekommende storby Mål: Flere skal opleve at høre til i København Mål: Færre skal føle sig ekskluderet p.g.a. fattigdom Mål: Færre skal opleve diskrimination De fire temaer tegner arbejdet med inklusion i København de næste fire år. Vi vil fortsat have fokus på de barrierer, der kan opstå for inklusionen. Det kan være barrierer for den enkelte, fx fattigdom, traumer eller misbrug, og det kan være barrierer for samfundet, fx diskrimination og negative mediebilleder af enkelte grupper. Vi vil derfor fortsat lære fra andre europæiske storbyer, samle erfaringer fra vores egne projekter, lytte til Eksperttænketanken for Integration og inddrage etniske minoriteter i inklusionsarbejdet.

7

8 S. 14 INTEGRATIONSPOLITIKKEN S. 15 ALLE BØRN OG UNGE SKAL HAVE EN GOD START PÅ LIVET Mål: Flere unge styrket ud af folkeskolen Ansvarlig: Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Vejen til målet Styrke sprogstimulering i dagtilbud Styrket arbejde med kombination af sprog og faglighed Modeller til bedre fordeling i daginstitutioner og skoler Udvikle elvernes uddannelseskultur Socialrådgivere på skolerne Bedre overgang fra skole til ungdomsuddannelse, bl.a. gennem mentorordninger Praktikpladser, blandt andet gennem sociale klausuler, til unge i erhvervsuddannelser Styrke børn og unges fritidsinteresser fordi fremtidens København tilhører næste generation Skoler med dårlige faglige resultater styrkes pædagogisk og ledelsesmæssigt Bedre forældresamarbejde og forventningsafstemning i skoler og dagtilbud Efteruddannelse af lærere i sprog og kultur Fastholdelse af fattige børn og unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne Flere børn og unge skal styrket ud af folkeskolen. Vi starter allerede i vuggestue og børnehave, hvor børn og forældre møder andre familier, og sprogstimuleringen starter. Børn er forskellige, men alle har et potentiale. Vi skal derfor hjælpe alle børn og have forventninger til alle børn, også dem, der har to sprog som udgangspunkt. Alle skal have chance for at præstere bedre i folkeskolen, og alle skal have lige muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. Lige muligheder gælder også i forhold til relationer og muligheder for det gode, udviklende og trygge børne- og ungdomsliv. Der er derfor vigtigt at identificere de barrierer, der forhindrer lige muligheder for det gode pige- eller drengeliv, samt de forskellige udfordringer, som piger og drenge står over for. Herudover skal alle børn og unge, uanset baggrund, have lige muligheder for at forberede sig på voksenlivets demokratiske rettigheder. Initiativer tæt på dagligdagen i klasseværelset gør forskellen for præstationer i folkeskolen. Vi skal derfor have fokus på de folkeskoler, hvor for få efterfølgende tager en ungdomsuddannelse. Finansiering: I 2010 brugte Københavns Kommune 265,3 mio. på børne- og unge-temaet. For 2011 er der afsat 278,7 mio., ,7 mio. og ,3 mio. De indsatser, som ikke er finansieret, skal indgå i de kommende års budgetforhandlinger. Børne- og Ungdomsudvalget har ansvar for at konkretisere indsatserne og føre dem ud i livet.

9

10 S. 18 INTEGRATIONSPOLITIKKEN S. 19 INKLUSION PÅ ARBEJDS MARKEDET fordi arbejde giver identitet og fællesskab Mål: Flere i arbejde Ansvarlig: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Vejen til målet Indsatser målrettet særlige grupper af etniske minoriteter Bekæmpe direkte og indirekte diskrimination i virksomhederne Gøre det nemmere for veluddannede udlændinge og deres familier at komme til København Mål: Mere blandet leder- og medarbejderskare i kommunen Ansvarlig: Økonomiudvalget Styrke danskkundskaberne for etniske minoriteter, der har behov for det Styrket arbejde med socialøkonomiske virksomheder Flere københavnere skal i arbejde, og kommunens medarbejdere og ledere skal have forskellige kompetencer og baggrunde. Vi skal udnytte forskellighederne aktivt og fx udnytte, at medarbejdere kan tale flere sprog eller kan begå sig i flere kulturer. Vi stiller både krav til dem, der skal have arbejde, og dem, der skal ansætte. Vi skal arbejde for et mindre opdelt og mere rummeligt arbejdsmarked. Vi vil samarbejde med virksomhederne om at skabe nye job og om at uddanne gode medarbejdere. Hvis en ledig mangler danskkundskaber for at kunne få et job, skal vi hjælpe med det, gerne i samarbejde med virksomheder Vejen til målet Bekæmpe direkte og indirekte diskrimination i kommunen Finansiering: I 2010 brugte Københavns Kommune 156,9 mio. på beskæftigelses-temaet. For 2011 er der afsat 167,6 mio., ,7 mio. og ,2 mio. De indsatser, som ikke er finansieret, skal indgå i de kommende års budgetforhandlinger. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget har ansvar for at konkretisere indsatserne og føre dem ud i livet. Udnytte medarbejdernes forskellighed

11

12 S. 22 INTEGRATIONSPOLITIKKEN S. 23 EN HÅND TIL UDSATTE GRUPPER OG OMRÅDER fordi alle skal have mulighed for et godt og værdigt liv Mål: Flere skal have gavn af kommunens tilbud Ansvarlig: Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Børneog Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Vejen til målet Styrke indsatsen for fattige og udsatte familier fx gennem Familiecoach Styrke mentorordninger, herunder Bydelsmødre, i udsatte boligområder og på den måde udnytte beboernes ressourcer Sikre at flere børn og unge deltager i fritidstilbud, fx ved permanente rabatordninger Bedre sammenhæng mellem kommunens indsatser og mellem job, uddannelse, sundhed og sociale indsatser Nedbringe ventelister til klubtilbud Styrket indsats for starthjælpsmodtagere og borgere, der er i risiko for at blive berørt af 450-timers reglen Mål: Et mere trygt København for alle grupper Ansvarlig: Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Socialudvalget Vejen til målet Styrke initiativer under Sikker By Helhedsplaner og områdeløft i udsatte boligområder, hvor beboere og foreninger inddrages aktivt Initiativer, der gør, at flere med arbejde flytter ind i udsatte boligområder Alle skal have mulighed for et godt og værdigt liv. Derfor skal det være mere trygt at bo i de udsatte boligområder, uanset hvilken baggrund man har. Det er en styrke, hvis mennesker med forskellig baggrund mødes i deres dagligdag, og vi vil derfor gerne have flere med arbejde og uddannelse ind i de udsatte boligområder. Forskellighederne kan udnyttes aktivt, også i de udsatte boligområder. Vi må dog aldrig forveksle forskellighed med accept af isolation og manglende frihed. Kultur må ikke blive en undskyldning for, at tolerere vold, chikane og overgreb. Vi vil derfor give en hånd til de udsatte grupper, der for tiden ikke er i stand til at forsørge sig selv. Det gælder fx fattige, ledige på starthjælp, hjemløse, psykisk traumatiserede og udsatte familier. Vores tilbud skal være åbne for alle grupper af københavnere. Flere skal have gavn af kommunens tilbud i fx daginstitutioner, biblioteker og klubber. Det kræver bedre sammenhæng mellem kommunens indsatser, og det kræver, at de succesfulde indsatser fortsætter og forankres, mens de mindre succesfulde lukkes ned. Finansiering: : I 2010 bruger Københavns Kommune 62,5 mio. på udsatte-temaet. For 2011 er der afsat 98,2 mio., ,6 mio. og ,3 mio. De indsatser, som ikke er finansieret, skal indgå i de kommende års budgetforhandlinger. De nævnte udvalg har ansvar for at konkretisere indsatserne og føre dem ud i livet.

13

14 S. 26 INTEGRATIONSPOLITIKKEN S. 27 DEN ÅBNE OG IMØDEKOMMENDE STORBY fordi København er til for alle københavnere Mål: Flere skal opleve at høre til i København Ansvarlig: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Vejen til målet Bedre kommunikation til nye københavnere, bl.a. velkomstskilte og velkomstpjecer, filmstreams på forskellige sprog, der guider rundt i byen Partnerskaber med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, boligforeninger, foreninger og medier samt deltagelse i international samarbejde Københavnere med forskellig baggrund i bestyrelser, politiske organer m.v. Sikre at byens forskellighed bliver hørt og inddraget i inklusionsindsatsen, og at der er dialog mellem forskellige trosretninger Mål: Færre skal føle sig ekskluderet p.g.a. fattigdom Ansvarlig: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget Københavnerne skal opleve, at de hører til og føler sig anerkendt og inkluderet i København. Færre skal opleve diskrimination, og at fattigdom kan virke ekskluderende. Vi skal styrke kendskab, forståelse og tolerance blandt københavnerne ved at få flere til at mødes på tværs. Et inkluderende København kræver en indsats af alle københavnere. Både dem, der skal inkluderes i et fællesskab, og dem, der i forvejen er en del af fællesskabet. Vi når bedst målet ved at lave partnerskaber med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, boligforeninger, organisationer, medier, frivillige, lokalsamfund med flere. Partnerskaberne kan f.eks. være samarbejde med virksomheder om mangfoldighed, aftaler med restauratører om at bekæmpe diskrimination, eller at etablerede foreninger hjælper med at opbygge nye foreninger. Alle, der bidrager til byen, skal sættes i gang og tage ansvar, og opgaven skal koordineres centralt, men løftes lokalt. Vejen til målet Koordineret indsats for fattige og socialt udsatte familier Fremskudt og koordineret indsats over for langtidsfattige med anden etnisk baggrund Mål: Færre skal opleve diskrimination Ansvarlig: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Vejen til målet Bekæmpe direkte og indirekte diskrimination i byen, også i nattelivet Styrkelse af københavnernes kendskab til deres rettigheder som borgere Identifikation af fattigdomsrelaterede barrierer for inklusion Kommunens ansatte uddannes til at møde københavnerne med forståelse for deres forskellige baggrunde Finansiering: I 2010 bruger Københavns Kommune 11,8 mio. på inklusions-temaet. For 2011 er der afsat 10,8 mio., ,8 mio. og ,3 mio. De indsatser, som ikke er finansieret, skal indgå i de kommende års budgetforhandlinger. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvar for at konkretisere indsatserne og føre dem ud i livet.

15

16 Læs mere på Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade København V Telefon Foto: Das Büro, Alexander Banck-Petersen, Lars Nisgaard Øbro Design: Liebling

17

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

BLAND DIG I I BYEN MEDBORGERSKAB OG INKLUSION. integrations politikken

BLAND DIG I I BYEN MEDBORGERSKAB OG INKLUSION. integrations politikken BLAND DIG I I BYEN MEDBORGERSKAB OG INKLUSION integrations politikken 2011 14 S. 2 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon

Læs mere

Faxe Kommunes borgere i alle aldre uanset baggrund samt medarbejdere i Faxe Kommune.

Faxe Kommunes borgere i alle aldre uanset baggrund samt medarbejdere i Faxe Kommune. Foreløbig projektbeskrivelse Center for Beskæftigelse og Omsorg d. 25. januar 2012 Baggrund Baggrund Center for Beskæftigelse og Omsorg foreslår, at Faxe Kommune igangsætter en projektbaseret helhedsorienteret

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 OVERBLIK OG GENNEMGANG KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side INKLUSIONSBAROMETRET - JANUAR 2013 - OVERBLIK For hvert mål vises,

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 5 Fokus Medborgerskab... 6 Fokus Mangfoldighed... 7 Fokus Inklusion... 8 2 Vision: Vi vil styrke og fordre

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 1. Tema/Indsatsområde 2. Mål 3. Aktiviteter 4. Ressourcer 5. Succeskriterier for aktiviteter 6. Hvordan dækker aktiviteterne

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 22. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Ishøjs medborgerpolitik

Ishøjs medborgerpolitik Ishøjs medborgerpolitik Kom med, borger Bland dig i byen Ishøj Kommune Kom med, borger I Ishøj er mangfoldighed en styrke. Derfor går Ishøj Kommune nye veje ved at indføre en medborgerpolitik, der er for

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

BLAND DIG I I BYEN MEDBORGERSKAB OG INKLUSION UDKAST. integrations politikken 2011 14

BLAND DIG I I BYEN MEDBORGERSKAB OG INKLUSION UDKAST. integrations politikken 2011 14 BLAND DIG I I BYEN UDKAST MEDBORGERSKAB OG INKLUSION integrations politikken 2011 14 S. 2 INTEGRATIONSPOLITIKKEN 2011 2014 s. 03 borgmesterens forord S. 04 BLAND DIG I BYEN. EN VISION S. 06 FRA VISION

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil halvere merledigheden for københavnere med ikke-vestlig baggrund og hjælpe flere i gang

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusions politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusionspolitikken Borgerrepræsentationen vedtog den 16. december 2010 en ny inklusionspolitik

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen INTRODUKTION BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET VIL NEDBRINGE MERLEDIGHEDEN FOR KØBENHAVNERE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK, HJÆLPE FLERE UNGE IGENNEM UDDANNELSE OG STYRKE KØBENHAVNERNES MEDBORGERSKAB

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets statusredegørelse for inklusionspolitikken 2012

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets statusredegørelse for inklusionspolitikken 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontoret for Politik Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets statusredegørelse for inklusionspolitikken 2012 Statusredegørelsen knytter

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Skødstrup er et område i vækst. Det er et børnerigt område, og mange nye unge familier flytter til byen med et håb om at finde et positivt, trygt

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Grundlovstale 5. juni 2010.

Grundlovstale 5. juni 2010. Grundlovstale 5. juni 2010. Når vi i dag fejrer grundlovsdag, hylder vi ikke blot demokratiet og den demokratiske styreform. Vi minder også os selv og hinanden om de frihedsrettigheder og grundlæggende

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

TEMAER FRA MØDET DEN

TEMAER FRA MØDET DEN TEMAER FRA MØDET DEN 3.3.2016 Andet Dagtilbud Partnerskaber Børneog Unge Politik Skolegang Sundhed Forældresamarbejde Ungdomsuddannelse Fællesskab FORÆLDRESAMARBEJDE Fokus på indsats og støtte til barn

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik. Pixiudgave

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik. Pixiudgave Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Pixiudgave Vision & Integrationspolitik Vision: Kalundborg er rollemodel for god integration Vi er en kommune, hvor mangfoldighed og forskellighed er en ressource.

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere