Årsregnskabsmeddelelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2009"

Transkript

1 1 af 21 Resume Resultatet for 2009 udgjorde EUR -3,5 (DKK -26,1 mio.) før skat og EUR -3,0 (DKK -22,7 mio.) efter skat. Resultatet er påvirket af engangsudgifter til tilpasning af organisationen og projektomkostninger i forbindelse med vurdering af muligheder for en markedskonsolidering. I overensstemmelse med selskabets forventninger, som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2009, udgjorde årets resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter for perioden 1. januar til 31. december 2009 EUR -1 mio. (DKK -7,2 mio.). Koncernens pengestrømme udgjorde EUR -1,6 mio. hvilket tillige er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. Værdireguleringer af investeringsejendomme udgjorde EUR -6,4 mio. (DKK -47,4 mio.) i 2009 mod EUR 10,5 mio. i Koncernen måler investeringsejendomme til dagsværdi og indregner værdireguleringer i resultatopgørelsen. Værdireguleringerne består af samlede opskrivninger på EUR 2,7 mio. (DKK 20,1 mio.) og samlede nedskrivninger på EUR 9,1 mio. (DKK 67,8 mio.) Trods finanskrisens omfang og et år med mange udfordringer, kan Victoria Properties med tilfredshed notere sig, at selskabet fortsat fremstår blandt markedsdeltagerne som en solid og respekteret aktør på det tyske marked med en attraktiv og stabil ejendomsportefølje. Selskabet forventes at komme styrket gennem krisen og er i en god position til at drage fordel af de langsomt forbedrede markedsvilkår. Victoria Properties er godt rustet til at være en central deltager i en forestående markedskonsolidering, og har et klart ønske om vækst for 2010 baseret på markedsmulighederne efter finanskrisen samt selskabets finansielle styrke. Reducering af administrationsomkostninger har resulteret i, at selskabet fra 2010 sparer ca. 40% i forhold til 2008 og ca. 32% i forhold til Administrationsomkostningerne forventes bibeholdt på et lavt niveau. Den gennemsnitlige tomgang for koncernens ejendomme udgjorde 5,6% ved udgangen af året, mod 5,0% ved udgangen af 3. kvartal Efter årets udløb er der indgået ny lejekontrakt hvorved tomgangsprocenten vil falde i 1. kvartal Pr. 31. december 2009 var koncernen garanteret lejeindtægter på minimum EUR 31,4 mio. (DKK 234,2 mio.) over de kommende fem år, hvilket svarer til ca. 47% af den samlede lejeindtægt. Derudover sikrer lejekontrakterne EUR 34,5 mio. (DKK 257,4 mio.) i lejeindtægter på lejekontrakter, der løber udover fem år. Ved udgangen af 2009 udgjorde selskabets soliditet 19,9% mod 20,5% ved udgangen af Victoria Properties likvide beholdninger udgjorde EUR 4,1 mio. (DKK 30,6 mio.) pr. 31. december 2009 mod EUR 5,7 mio. (DKK 42,5 mio.) ultimo Koncernens soliditets- og likviditetsmæssige situation anses for tilfredsstillende. Victoria Properties A/S Tuborg Boulevard 12, 3. sal 2900 Hellerup T: F:

2 2 af 21 Den gennemsnitlige effektive rente på koncernens langfristede rentebærende gæld, hvoraf ca. 40% er rentesikret i 30 år og 40% i fem år, udgjorde 3,2% (eksklusiv marginal) pr. 31. december (31. december ,9%). Rentemarginalen blev pr. 1. juli 2009 låst fast for en periode på 18 måneder. Det tyske ejendomsmarked viser tegn på stabilitet, mens det europæiske marked som helhed er faldet. Det tyske ejendomsmarked forventes ifølge Ernst & Young s Estate Trend Barometer at være et af de foretrukne markeder for internationale investorers placering af midler i fast ejendom. For 2010 har Victoria Properties planlagt en emission af nye aktier. Selskabets kerneinvestorer har stillet uigenkaldelig garanti for tegning af aktier for EUR 20,1 mio. (DKK 150 mio.). EUR 21,7 mio. skal anvendes til indfrielse af bridge-finansiering i FIH. Emissionen påtænkes gennemført inden 1. oktober For 2010 forventer Victoria Properties et nul-resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter samt emissionsudgifter. Årets resultat Koncernens resultat for 2009 udgjorde EUR -3,0 mio. (DKK -22,4 mio.) mod EUR -3,3 mio. (DKK 24,6 mio.) i I overensstemmelse med selskabets forventninger, som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2009, blev årets resultat før skat samt før værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter EUR -1,0 mio. (DKK -7,5 mio.). Resultatet for 2008 udgjorde EUR -2,5 mio. (DKK 18,6 mio.) før skat. Koncernens pengestrømme udgjorde EUR -1,6 mio. (DKK -12,1 mio.), hvilket er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. Resultatet for 2009 udgjorde EUR -3,5 mio. (DKK -26,1 mio.) før skat og EUR -3,0 mio. (DKK - 22,7 mio.) efter skat. Omsætningen i 2009 udgjorde EUR 13,1 mio. (DKK 98,0 mio.) mod EUR 9,5 mio. (DKK 70,8 mio.) i Værdireguleringer af investeringsejendomme udgjorde EUR -6,4 mio. (DKK -47,4 mio.) i 2009 mod EUR 10,5 mio. i Koncernen måler investeringsejendomme til dagsværdi og indregner værdireguleringer i resultatopgørelsen. Værdireguleringerne består af samlede opskrivninger på EUR 2,7 mio. (DKK 20,1 mio.) og samlede nedskrivninger på EUR 9,1 mio. (DKK 67,8 mio.). Opskrivningerne skyldes hovedsageligt indgåelse af lejekontrakter på forbedrede vilkår som følge af selskabets aktive ejerskab. Nedskrivningerne kan henføres til udviklingen på ejendomsmarkedet i de tre byer, hvor selskabet har ejendomme samt indgåelse af lejekontrakter på forringede vilkår. Pr. 31. december 2009 blev koncernens investeringsejendomme målt til et gennemsnitligt afkastkrav på 5,2% mod 5,0% i Urealiserede værdireguleringer af rentesikringsaftaler (finansielle instrumenter) på i alt EUR 3,8 mio. (DKK 28,6 mio.) havde en positiv påvirkning på resultatet. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret.

3 3 af 21 Likviditet - Finansiering Koncernen har en bridge-finansiering hos FIH på EUR 21,7 mio. (DKK 161,9 mio.), som i henhold til låneaftalen skal indfries senest den 1. oktober I tilknytning hertil har koncernens kerneinvestorer forlænget deres tilsagn om, og stillet uigenkaldelig garanti for, tegning af nye aktier i en fortegningsemission svarende til nominelt EUR 20,1 mio. (DKK 150 mio.). Fortegningsemissionen påtænkes gennemført senest den 1. oktober Rentemarginalen på koncernens lån er sikret frem til udgangen af Indgåelse af fire nye rentesikringsaftaler pr. 31. december 2009 medfører et gennemsnitligt renteniveau på 3,2% eksklusiv rentetillæg (pr. 31. december ,9% eksklusiv tillæg). Koncernens ejendomme Selskabet har ikke købt eller solgt ejendomme i Den samlede portefølje er på 43 ejendomme med en samlet værdi på EUR 240,1 mio. (DKK 1.791,1 mio.) pr. 31. december Gennemsnitligt afkast på koncernens ejendomsportefølje var 5,2% pr. 31. december 2009 mod 5,0% året før. Pr. 31. december 2009 var koncernen via lejekontrakternes opsigelsesvarsler garanteret lejeindtægter på minimum EUR 31,3 mio. (DKK 233,5 mio.) over de kommende fem år, hvilket svarer til ca. 45% af den samlede lejeindtægt. Derudover sikrer lejekontrakterne EUR 34,5 mio. (DKK 257,4 mio.) i lejeindtægter på lejekontrakter, der løber udover fem år. Gennemsnitslejen pr. kvadratmeter er steget fra EUR 8,63 i 2009 til EUR 8,83 i 2009, svarende til en stigning på 2,3%. Tomgangsprocenten steg fra 3,0% i 2008 til 5,6% i Efter årets udløb er der indgået ny lejekontrakt hvorved tomgangsprocenten vil falde i 1. kvartal Forventninger til 2010 For 2010 forventer Victoria Properties en nettoomsætning fra udlejning af koncernens ejendomme i størrelsesordenen EUR 13,2 mio. (DKK 98,5 mio.), hvilket er på niveau med 2009, samt et nul-resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter samt emissionsudgifter. Koncernens budgetterede administrationsomkostninger ligger ca. 32% under niveauet for 2009 og ca. 40% under niveauet for Administrationsomkostningerne forventes bibeholdt på et lavt niveau. Selskabets gennemsnitlige rente forventes i 2010 at falde fra 3,2% til 3,0%, som følge af optimering af rentesikringsaftaler indgået i januar Yderligere oplysninger: Mikkel C. Hesselberg, adm. direktør, telefon: ,

4 Indholdsfortegnelse FONDSBØRSMEDDELELSE NR af 21 Koncernens hoved- og nøgletal Årets aktiviteter Markedsforhold Idegrundlag og strategi Ejendomsporteføljen Risikostyring Regnskabsberetning Begivenheder efter 31. december Forventninger til Regnskabspraksis Udbyttepolitik og generalforsamling Finanskalender Ledelsespåtegning Bilag RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE... 21

5 5 af 21 Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Beløb i EUR Resultatopgørelsen Fortsættende aktiviteter Omsætning Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Heraf dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Resultat før skat, og før dagsværdiregulering af investeringsejendomme og afledte finansielle instrumenter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat Ophørende aktiviteter Årets resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat i alt Balancen Aktiver Langfristede materielle og immaterielle aktiver Andre langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driften Pengestrømme til investering, netto Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Nøgletal Selskabskapital (EUR 1.000) Forrentning af egenkapital efter skat (%) -5,9-6,2 25,4 10,4-20,1 Soliditet (%) 19,9 20,5 29,7 76,0 66,6 Børskurs, ultimo (EUR) 16,8 22,1 39,3 63,7 15,7 Børskurs, ultimo (DKK) 125,0 165,0 293,1 475,2 117,0 Resultat pr. aktie efter skat (EUR) -1,4-1,6 5,7 2,0-2,9 Indre værdi pr. aktie, ultimo (EUR) 22,6 24,1 25,5 19,6 13,9 Indre værdi pr. aktie, ultimo (DKK) 168,9 179,1 190,4 145,9 103,7 Kurs/indre værdi, ultimo 0,7 0,9 1,5 3,3 1,1 Price Earning (EUR) -12,2-13,7 6,9 31,8-5,4 Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 1. Årets aktiviteter FONDSBØRSMEDDELELSE NR af 21 I 2009 havde Victoria Properties betydeligt fokus på omkostningsbesparelser. Herudover er sammensætningen af finansieringsstrukturen optimeret, og selskabet er godt rustet til at kunne indgå i en konsolidering af danske aktører på det tyske marked. Selskabet har særligt i 2. halvår analyseret mulighederne for en markedskonsolidering, og dette arbejde vil fortsætte i 2010 og Victoria Properties har et klart ønske om at spille en aktiv rolle i den pågående konsolidering på det tyske ejendomsmarked, idet selskabet har en målsætning om vækst. Selskabet forventer for 2010 et nul-resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter samt emissionsudgifter. De væsentligste aktiviteter i 2009 omfattede: På selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2009 blev cand.oecon. Bo Heide-Ottosen valgt ind i bestyrelsen, mens selskabets tidligere bestyrelsesformand, cand.oecon Leif Jensen, udtrådte. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Bo Heide-Ottosen som formand. Selskabet har haft fokus på omkostningsbesparelser, som blandt andet har resulteret i en tilpasning af organisationen, herunder fornyelse af direktionen i august. Reduktion af administrationsomkostningerne har resulteret i, at selskabet fra 2010 sparer ca. 40% i forhold til 2008 og ca. 32% i forhold til Rentemarginalen for den eksisterende finansiering i FIH Erhvervsbank A/S blev genforhandlet og blev fra 1. juli 2009 låst fast for en periode på 18 måneder frem. Victoria Properties analyserer kontinuerligt selskabets låneportefølje med tilknyttede finansielle instrumenter med henblik på at optimere finansieringsomkostninger og varighed. I henhold til Victoria Properties valuta- og rentepolitik har selskabet fastsat en strategi om opnåelse af en varighed på mellem 4 og 9 år. For året 2009 har den gennemsnitlige varighed udgjort ca. 8 år. På en ekstraordinær generalforsamling den 4. november 2009 valgtes cand.polit. Lars Johansen ind i selskabets bestyrelse i stedet for civilingeniør Mads N. Clausen. I november 2009 fraflyttede selskabet kontorerne i Bredgade, København, som led i den løbende omkostningstilpasning. Ny adresse er Tuborg Boulevard 12 i Hellerup. Victoria Properties igangsatte i 2009 forbedringsarbejder på dele af ejendomsporteføljen, hvilket isoleret set påvirker ejendomsværdien positivt. I forbindelse med optimering af porteføljen blev udlejningsopgaverne i Hamborg overdraget til samme administrationsfirma, som selskabet benytter i Frankfurt. Firmaet har således også kontor i Hamborg, og Victoria Properties resterende ejendomsadministration i Hamborg blev overdraget til denne administrator ved årsskiftet 2009/2010. Markedsudvikling Som følge af finanskrisen, der har præget ejendomsmarkedet i 2008 og 2009, endte 2009 med en transaktionsvolumen for erhvervsejendomme på et lavt niveau. Det er de såkaldte core-ejendomme, som har været mest efterspurgte, mens ejendomme af f.eks. dårlig kvalitet eller med økonomisk svage lejere, har været under pres. Victoria Properties har på baggrund af markedsudviklingen, samt indgåelse af lejekontrakter på forringede vilkår, samlet set nedskrevet porteføljen i For 2010 forventer selskabet en mere positiv markedsudvikling. Victoria Properties valgte i 2009 at koncentrere selskabets ressourcer om den eksisterende portefølje, og der blev ikke foretaget yderligere investeringer i eller frasalg af ejendomme. 2. Markedsforhold Tysk økonomi i langsom bedring Den værste del af den globale økonomiske krise ser ud til at være overstået. En medvirkende årsag hertil er ifølge Joint Economic Forecast Project Group, en projektgruppe bestående af forskellige økonomiske research-institutter, stabiliseringen på de finansielle markeder. Ifølge deres Joint Economic Forecast Autumn 2009 stabiliseredes økonomien - om end på et lavere niveau - i flere lande, herunder Tyskland, i sommeren Dette skyldes blandt andet en massiv intervention fra centralbankerne såvel som statslige støtteprogrammer og garantier til den finansielle sektor gennem både 2008 og Som resultat

7 7 af 21 heraf er tilliden til det finansielle marked igen steget, og mange virksomheder ser nu mindre pessimistisk på fremtiden. Siden den finansielle krise har finansieringsvilkårene dog været skærpede, og ifølge instituttet ser dette ud til at fortsætte; der kan endda blive tale om, at vilkårene skærpes yderligere, idet mange banker forventer betydelige nedskrivninger. Instituttet forventer imidlertid, at tysk økonomi efter en bedring i 3. kvartal 2009 langsomt er på vej ud af krisen. Ifølge Key Trends on the German Property Market udgivet af det tyske ejendomsanalyseinstitut BulwienGesa i januar 2010, kæmper den tyske økonomi med eftervirkningerne af det største tilbageslag i nyere tid. Efter tre år med økonomisk vækst (2,3% i gennemsnit for perioden ) oplevede Tyskland det mest drastiske tilbagefald blandt EU s medlemsstater, med -5% i forhold til Meget overraskende satte den økonomiske bedring ind langt hurtigere end forventet, idet en stigning i BNP var registreret allerede i 2. kvartal 2009, og den positive udvikling fortsatte i andet halvår. For 2010 og 2011 forventer BulwienGesa en moderat økonomisk vækst i Tyskland på mellem 1% og 2%. Ejendomsmarkedet i Tyskland På grund af finanskrisen, der har præget ejendomsmarkedet i 2008 og 2009, endte året 2009 med en transaktionsvolumen for erhvervsejendomme på EUR 10,3 mia., et niveau som var 47% lavere end startede langsomt, mens der i de sidste to kvartaler var øget aktivitet. I 1. kvartal var transaktionsvolumen alene EUR 1,75 mia. (en reduktion på 80% i forhold til 1. kvartal 2008), mens transaktionsvolumen i 4. kvartal var på EUR 3,2 mia. Året 2009 var således præget af meget lav aktivitet, men mange investorer ser stadig positivt på det tyske ejendomsmarked. Ifølge King Sturges Real Estate Economy Index steg forventningerne til stort set alle klimaindikatorer i november såvel som i december Efterspørgsel Det er ifølge ejendomsmægler- og rådgiverfirmaet, Jones Lang LaSalle, core-ejendomme, dvs. ejendomme på gode beliggenheder samt ejendomme med gode, økonomisk solide lejere på lange lejekontrakter, som har været efterspurgt. Mange investorer ser erhvervsejendomme på såkaldte prime location som safe habour. Det er de syv største byer, The Big 7 (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamborg, Köln, München og Stuttgart), som har stået for størstedelen af ejendomshandlerne, og med 58% af transaktionsvolumen viser, at de risiko-averse investorer, der søger core-ejendomme, er tiltrukket af de etablerede markeder. Markedet er domineret af lokale private investorer, tyske åbne fonde, forsikringsselskaber og pensionskasser, mens udenlandske investorer har været tilbageholdende. På grund af manglende ejendomme på AAA-lokationer, dvs. ejendomme på ubetinget gode beliggenheder, har investorer imidlertid set sig nødsaget til at flytte fokus til sub-markeder og -lokationer, uden dog at slække på deres krav til ejendommene. Dette har medført et pres på afkastet for prime-ejendomme på B-lokationer (dvs. på ringere beliggenheder). Det traditionelle investor mantra location, location, location blev i 2009 erstattet med location, quality and security. Både Jones Lang LaSalle og BulwienGesa fremhæver, at investorerne, som følge af finanskrisen, har haft vanskeligere ved at tilvejebringe finansiering end hidtil. Dette er en medvirkende årsag til, at det netop er core-produkter, der efterspørges, idet disse giver det højeste niveau af sikkerhed for både investor og den bank, som formidler finansieringen. Markedet for B-produkter har været hårdere ramt, og der har kun været få transaktioner. De tre byer, som Victoria Properties har investeret i, er alle en del af de såkaldte Big 7 ; de tre stærkeste, og mest solide ejendomsmarkeder i Tyskland.

8 8 af 21 Berlin, Hamborg og Frankfurt Victoria Properties portefølje i Berlin består fortrinsvis af boligejendomme med butikslejemål i stueplan. Ifølge Jones Lang LaSalle forventes en årlig stigning i efterspørgslen på boliger i Berlin frem til Denne efterspørgsel skyldes en kombination af øget tilflytning, positiv befolkningsudvikling, vækst i antallet af mindre husstande, samt ikke mindst nedlæggelse af ældre utidssvarende lejemål. Det er særligt unge, som flytter til byen og antallet af husstande med kun én person er højere end nogen anden tysk by. Ifølge BulwienGesa har finanskrisen desuden ført til en afventende holdning hos potentielle ejerlejlighedskøbere, hvilket bidrager til at forøge efterspørgslen på lejeboliger generelt. I 2009 udviste gennemsnitslejen for lejeboliger i Berlin for de fleste distrikters vedkommende et stabilt eller stigende niveau, og kun tre ud af byens 12 distrikter har udvist et aftagende eller stagnerende lejeniveau ifølge Jones Lang LaSalle. Den gennemsnitlige leje for Berlin som helhed steg fra EUR 6,35 til EUR 6,45 pr. kvadratmeter i 1. halvår Der er dog markante forskelle i og mellem de enkelte bydele, hvilket understreger vigtigheden af at analysere mikrobeliggenheden nøje. Arbejdsløsheden i Berlin har siden genforeningen i 1990 været højere end gennemsnittet for resten af Tyskland, men er faldet betydeligt de seneste år fra 19% i 2005 til 14% i Hamborg oplevede ligeledes en fortsat vækst i økonomien og et fald i arbejdsløsheden fra 10,2% i 2002 til 8,5% i 2009, som dog er en stigning i forhold til 2008 (8,1%). På grund af Hamborgs varierede erhvervsstruktur er efterspørgslen på kontormarkedet relativ stabil, hvilket mindsker investeringsrisikoen i perioder med lavkonjunktur. Imidlertid blev også Hamborg ramt af den økonomiske krise i 2009 og efter år med et udlejers marked, blev 2009 et år med et lejers marked. Tomgangen steg til over 8%, og Jones Lang LaSalle forventer, at tomgangen vil stige yderligere på grund af allerede planlagte og igangsatte projekter. Toplejen, som faldt ca. EUR 0,5 pr. kvadratmeter i 2009, forventes fortsat at være under pres, men den vægtede, gennemsnitlige leje forblev stabil sammenlignet med Hamborg er en af Tysklands mest attraktive byer at bo i, og fremtidsperspektivet for byen fortsætter med at være positivt. Befolkningsantallet i Hamborg har været konstant stigende sammen med antallet af husholdninger i byen. Der er dermed stor efterspørgsel på boliger. Det skyldes blandt andet byens gode socio-økonomiske udgangspunkt, med både høj gennemsnitlig disponibel indkomst, købekraft og bidrag til BNP målt pr. indbygger. Frankfurt am Main er Tysklands absolutte finanscentrum, men byen og regionen udgør endvidere et naturligt geografisk centrum for transport. Alene lufthavnen, er en af verdens travleste. Byer som Wiesbaden og Kelkheim i Frankfurts opland tiltrækker økonomisk velstillede indbyggere, der pendler til centrum. I Frankfurt steg lejeniveauet på boligmarkedet i 2009 i forhold til året før, mens den månedlige leje for kontorlejemål efter fem stabile kvartaler i fjerde kvartal faldt til EUR 34 pr. kvadratmeter. München er den by i Tyskland, som har den højeste leje pr. kvadratmeter pr. bolig, men efterfølges af Hamborg og Frankfurt. Tomgangen for kontorlejemål steg kun svagt i 4. kvartal 2009, men samlet for året steg tomgangen med 10% til 13,6%, hvilket er 1,1 procentpoint højere end ved udgangen af Også i Frankfurt er befolkningsvæksten stigende, og i 2009 steg befolkningstallet med indbyggere sammenlignet med For alle distrikter i Frankfurt steg antallet af boligejendomme, men en endnu højere volumen er nødvendig for at møde den overordnede efterspørgsel. Det er husholdninger med mere end én person, som er fremherskende, men det forventes, at antallet af husholdninger vil stige, og særligt antallet af enkelpersonshusholdninger. Priserne for ejerlejligheder er steget i 2009, og den oftest udbudte pris steg til EUR pr. kvadratmeter mod EUR pr. kvadratmeter i Sammenfatning Tyskland forbliver et attraktivt marked for ejendomsinvestering. Dette understøttes blandt andet af Ernst & Young i deres Real Estate Trend Barometer fra februar Trods det faktum, at 80% af alle adspurgte i Ernst & Young s undersøgelse mener, at krisen ikke har toppet globalt for så vidt angår efterspørgsel af areal og lejeniveau, mener 80% af de adspurgte, at Tyskland er et attraktivt ejendomsmarked. Set internationalt har Tyskland således hævet sig markant over de øvrige markeder. Trods den lave omsætning af erhvervsejendomme i Tyskland i 2008 og 2009, er det Victoria Properties vurdering, at der i de kommende år fortsat vil være et attraktivt forhold mellem afkast og risiko ved in-

9 9 af 21 vestering i ejendomme i Tyskland. Dette er i tråd med de positive forventningsindeks, som ses på ejendomsmarkedet og for Tyskland generelt. 3. Idegrundlag og strategi Hovedaktiviteter Visionen for Victoria Properties er at være det førende danske børsnoterede ejendomsselskab med hovedfokus på tyske ejendomme. Selskabet skal således være ledende indenfor strategier og processer for professionel ejendomsinvestering i Tyskland. Selskabets hovedaktivitet er direkte og indirekte ejerskab af investeringsejendomme samt optimering af disse. Selskabets nuværende portefølje består af ejendomme i og omkring Frankfurt, Berlin og Hamborg. Se endvidere afsnittet Ejendomsportefølje for en nærmere beskrivelse. Som en afledt effekt af finanskrisen ser Victoria Properties i øjeblikket gode muligheder for konsolidering i markedet. Selskabet er godt rustet til at være en central deltager i en forestående markedskonsolidering, og det indgår i selskabets strategi at identificere muligheder for ekspansion via overtagelse af andre aktører på markedet, såfremt en sammenlægning måtte være kommerciel attraktiv og skabe værdi for vores aktionærer. Victoria Properties har et klart ønske om vækst i 2010 og 2011 baseret på markedsmulighederne. Som et led i denne strategi ønsker selskabet at overtage porteføljer fra nødlidende investorer ved udstedelse af nye aktier i Victoria Properties for den kontante del af købesummen og/eller porteføljer, som er fuldt finansierede. I løbet af 2009 har Victoria Properties arbejdet herfor og analyseret en række muligheder. Victoria Properties har endvidere en målsætning om at etablere egen eller joint venture baseret ejendomsadministration i tilknytning til selskabets asset management-funktion. Med dette tiltag ønsker selskabet at være den stærkeste aktør på markedet inden for sit felt, og cementere sin status som det førende danske børsnoterede selskab med hovedfokus på tyske ejendomme. For opfyldelse af selskabets vision skal Victoria Properties fortsat have fokus på: Et højt vidensniveau om det tyske ejendomsmarked. Et veletableret netværk blandt de stærkeste lokale og danske aktører på markedet, herunder ejere, udviklere, mæglere, administratorer og rådgivere. Sikring af en fleksibel og velkvalificeret tilgang til optimering af ejendommene via et nært samarbejde mellem selskabets interne asset management-funktion, ejendomsadministratorer og en fast tilknyttet teknisk rådgiver. Aktivt ejerskab Victoria Properties team inden for investering og forvaltning har stor erfaring med aktivt asset management af ejendomme. Den værdi, som Victoria Properties tilfører ejendommene, tager sit afsæt i aktivt asset management. I tæt samarbejde med selskabets ejendomsadministratorer udarbejdes en forretningsplan for hver ejendom. Forretningsplanen bygger blandt andet på følgende parametre: Transparens: Samtlige relevante nøgletal for ejendommen skal være kendte og pålidelige, og der skal foreligge en detaljeret budget- og likviditetsplan for ejendommen. Lejerstruktur: I markedsføringsplanen gøres det klart, hvilken kundegruppe ejendommen og området appellerer til, og der udvikles et koncept for, hvilke lejere man fremover ønsker at tiltrække. Optimering af lejen: Der planlægges tiltag for at optimere lejen i forhold til markedslejen såvel som det officielle tyske beboelseslejeniveau Mietspiegel. Der fokuseres desuden på nedbringelse af tomgang og istandsættelse af lejemål. Optimering af ejendoms-mix: Det vurderes løbende, hvorledes de enkelte ejendomme passer ind i selskabets strategi.

10 10 af 21 Denne forretningsplan medfører, at alle kontraktlige og rapporteringsmæssige forhold vedrørende en ejendom er gennemgået i samarbejde med ejendomsadministrator. På den måde har både selskabet og administrator et overblik over, på hvilke områder der kan arbejdes med ejendommen. Værditilvækst via aktivt ejerskab Det aktive ejerskab har siden Victoria Properties etablering i 2006 været et centralt element i selskabets strategi til sikring af værditilvækst på både kort og lang sigt uafhængigt af konjunkturudsving. Det er således et hovedelement i Victoria Properties investeringsstrategi at indkøbe ejendomme til optimale afkast med et lavt risikoniveau. Som en konsekvens af det aktive ejerskab reduceres risikomarginen og dermed afkastkravet, hvorved ejendommene som hovedregel senere kan sælges til højere pris end selskabets anskaffelsespris. Victoria Properties primære aktivitet er investering i gode og velbeliggende tyske investeringsejendomme. Selskabets vækststrategi tager udgangspunkt i fire former for investering: 1. Ejendomme, som fuldt ud ejes af Victoria Properties. 2. Overtagelse af porteføljer fra nødlidende danske investorer/finansieringsinstitutter. 3. Strukturerede handler, der oprettes som kommanditselskaber (K/S), åbne eller lukkede aktieselskaber, eller andre selskabsformer, hvor Victoria Properties administrerer investeringen som asset manager og modtager honorar herfor. 4. Etablering af ejendomsadministration og asset management til administration af såvel egen som ekstern portefølje. Værktøjer og processer Som led i opbygningen af organisationen har Victoria Properties etableret interne rutiner og værktøjer, der understøtter selskabets forretningsgange og processer. Dette gælder for såvel investeringer, asset management, økonomi, som for den daglige administration. Disse processer og værktøjer udvikles og forbedres fortløbende således, at alle interne og eksterne forretningsgange til stadighed sikrer kvalitet og omkostningsbevidsthed. Cash-flow Victoria Properties har i 2009 haft et udvidet fokus på selskabets finansielle poster og omkostninger og har således nedsat en finanskomite til styrkelse af dette fokusområde. En del af selskabets strategi for 2010 og frem vil være fokusering på øget indtjening via optimering af selskabets finansiering. 4. Ejendomsporteføljen Victoria Properties samlede ejendomsportefølje udgjorde ved udgangen af 2009 i alt 43 ejendomme i og omkring Frankfurt, Berlin og Hamborg. Samlet udgjorde porteføljen kvadratmeter fordelt på i alt lejemål. Dette er uændret i forhold til året før. Fordelingen af kvadratmeter på de tre byer fremgår af figuren nedenfor. M 2 fordelt på byer ultimo 2009 Hamburg 18% Frankfurt 39% Berlin 43%

11 11 af 21 Fordelingen af kvadratmeter og lejeindtægter for den samlede tyske ejendomsportefølje fremgår af figurerne nedenfor. M 2 fordelt på typer af lejemål ultimo % Lejeindtægter fordelt på typer af lejemål % 43% 49% 34% 61% Erhverv Boliger Øvrige Erhverv Boliger Øvrige Fastsættelse af ejendommene til markedsværdi sker i en 5-trinsproces, som beskrevet nedenfor: 1. Selskabets asset-manager og en ekstern arkitekt gennemgår alle væsentlige forhold og vurderer udgifter til vedligeholdelse og eventuelle forbedringer. 2. Der udarbejdes et 1. års normalbudget for ejendommene, som lægges til grund for værdiansættelsen. 3. Selskabet udarbejder markedsrapporter for de tre byer, hvor selskabets ejendomme er beliggende. I den forbindelse køber selskabet markedsdata fra det internationalt anerkendte ejendomsmægler- og rådgiverfirma, Jones Lang LaSalle, og det uafhængige analyseinstitut, BulwienGesa. 4. Der gennemføres to gange årligt interviews om markedsforholdene med ledende aktører i de tre byer. 5. Alle disse data og analyser sammenfattes afslutningsvis i en afkastprocent og dermed en værdiansættelse af de enkelte ejendomme. Værdireguleringer på investeringsejendomme udgjorde EUR -6,4 mio. i 2009 mod EUR 10,5 mio. i Koncernen måler investeringsejendomme til dagsværdi og indregner værdireguleringer i resultatopgørelsen. Værdireguleringerne bestod af samlede opskrivninger på EUR 2,7 mio. og samlede nedskrivninger på EUR 9,1 mio. Opskrivningerne skyldes hovedsageligt indgåelse af lejekontrakter på forbedrede vilkår som følge af selskabets aktive ejerskab. Nedskrivningerne kan henføres til udviklingen på ejendomsmarkedet i de tre byer, hvor selskabet har ejendomme samt indgåelse af lejekontrakter på forringede vilkår. Pr. 31. december 2009 blev koncernens investeringsejendomme målt til et gennemsnitligt afkastkrav på 5,2% mod 5,0% i For Victoria Properties samlede portefølje af ejendomme så nøgletallene således ud pr. 31. december 2009: Samlet værdi af investeringsejendomme: EUR 240,1 mio. Samlet årlig bruttolejeindtægt: EUR 13,1 mio. Gennemsnitsleje pr. kvadratmeter: EUR 8,83 Gennemsnitligt afkastkrav: 5,2% Gennemsnitsværdi pr. kvadratmeter: EUR Udlejningsprocent: 94,4%. Leje fra erhvervslejemål repræsenterede 61% af den samlede leje, og af disse 61% havde 23,9% en årlig leje på mere end EUR

12 12 af 21 Erhvervslejekontrakterne indeholder som udgangspunkt en uopsigelighedsperiode, i hvilken lejer ikke kan opsige lejemålet. Det gennemsnitlige varsel for erhvervslejerne, dvs. inklusive uopsigelighedsperioden, var ved udgangen af måneder i forhold til lejebidrag. Årlig leje fordelt på %-del af lejere < 1 mio. <0,4 mio. 2% 9% Varighed af lejekontrakter <1 år 15% >15 år 38% 1 5 år 7% <0,1 89% < år 40% <1 år 1 5 år 5 15 år >15 år På Victoria Properties hjemmeside, findes en oversigt over selskabets samlede ejendomsportefølje, som blandt andet indeholder billeder samt links til bykort. Markedsanalyse For så vidt angår generel markedsanalyse, er samarbejdet med Jones Lang LaSalle og BulwienGesa fortsat et vigtigt supplement til selskabets interne analysearbejde. Disse to firmaer leverer detaljerede og præcise data, og udgør selskabets primære eksterne kilder til information om udviklingen på ejendomsmarkedet og i den tyske økonomi. Derudover holder selskabet sig løbende orienteret via øvrige medier og analyser. 5. Risikostyring Victoria Properties aktiviteter er forbundet med såvel markedsmæssige som finansielle risici. Det er en fast del af selskabets årsplan at gennemgå og vurdere alle væsentlige risikoområder, herunder: Markeds- og konkurrenceforhold (udviklingen på det tyske ejendomsmarked og i den tyske økonomi, køb af passende ejendomme, efterspørgsel, omkostninger, tomgang og lejeindtægter). Finansielle forhold (likviditetsrisiko, renterisiko og valutarisiko). Øvrige risici (forsikringer, jura og organisation). Direktionen kommenterer ligeledes udviklingen inden for koncernens væsentligste risikoområder i sin løbende rapportering til bestyrelsen. 6. Regnskabsberetning 2009 Koncernens resultat for 2009 udgjorde EUR -3,0 mio. mod EUR -3,3 mio. i I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2009 blev årets resultat før skat samt før værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter EUR -1,0 mio. Resultatet for 2008 udgjorde EUR -2,5 mio. før skat. Koncernens pengestrømme udgjorde EUR -1,6 mio., hvilket er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. Bruttoresultat Bruttoresultatet består af nettoomsætning fra udlejning af investeringsejendomme og tilhørende driftsomkostninger, samt værdireguleringer af investeringsejendomme. Koncernens bruttoresultat faldt til EUR

13 13 af 21 4,3 mio. i 2009 fra EUR 18,8 mio. i Før værdireguleringer af ejendomme er bruttoresultatet steget fra EUR 8,2 mio. i 2008 til EUR 10,6 mio. i Nettoomsætningen steg i 2009 til EUR 13,1 mio. fra EUR 9,5 mio. i Stigningen kan henføres til lejeindtægter fra ejendomme, der er overtaget i 2008, som har haft fuld effekt fra januar Driftsomkostninger fra investeringsejendomme udgjorde i 2009 EUR 2,5 mio. mod EUR 1,3 mio. i Driftsomkostningerne er steget forholdsmæssigt mere end omsætningen, som følge af øgede genudlejningsomkostninger samt tab på fællesudgiftsregnskaberne med lejerne. Værdireguleringer på investeringsejendomme udgjorde EUR -6,4 mio. i 2009 mod EUR 10,5 mio. i Koncernen måler investeringsejendomme til dagsværdi og indregner værdireguleringer i resultatopgørelsen. Værdireguleringerne består af samlede opskrivninger på EUR 2,7 mio. og samlede nedskrivninger på EUR 9,1 mio. Opskrivningerne skyldes hovedsageligt indgåelse af lejekontrakter på forbedrede vilkår som følge af selskabets aktive ejerskab. Nedskrivningerne kan henføres til udviklingen på ejendomsmarkedet i de tre byer, hvor selskabet har ejendomme samt indgåelse af lejekontrakter på forringede vilkår. Pr. 31. december 2009 var koncernens investeringsejendomme målt til et gennemsnitligt afkastkrav på 5,2% mod 5,0% i Resultat af primær drift Koncernens salgs-, marketings- og administrationsomkostninger udgjorde i 2009 EUR 3,9 mio. mod EUR 4,4 mio. i Resultat af primær drift var herefter EUR 0,4 mio. i 2009 mod EUR 14,3 mio. i Finansielle poster De finansielle nettoomkostninger udgjorde i 2009 EUR 3,9 mio. mod EUR 19,4 mio. i Udviklingen i de finansielle poster kan henføres til flere forhold: I 2009 har rentesikringsaftalerne medført en urealiseret positiv værdiregulering på EUR 3,8 mio. I 2008 medførte rentesikringsaftalerne en urealiseret negativ værdiregulering på EUR 13,1 mio. Der er realiseret gevinster på finansielle instrumenter andragende EUR 1,3 mio. Koncernen har oplevet en stigning i renteomkostninger på gæld til kreditinstitutter, der i 2009 beløb sig til EUR 9,2 mio. imod EUR 6,3 mio. i Denne stigning i renteomkostninger kan henføres til hjemtagelse af lån i forbindelse med ekstern finansiering af erhvervede investeringsejendomme ultimo 2008, samt stigningen i marginalen fra 2. halvår Årets resultat Årets resultat blev negativt og udgjorde EUR -3,0 mio. i 2009 mod et positivt resultat på EUR 11,5 mio. i Skat af årets resultat udgjorde i 2009 en indtægt på EUR 0,4 mio. mod en indtægt på EUR 1,8 mio. i Koncernens resultat hidrører primært fra indkomst der beskattes i Tyskland. Den tyske udskudte skat er afsat med 15,825 % svarende til indkomstskattesatsen uden Gewerbesteuer. Skatten i 2009 udgjorde ca. 13% af årets resultat før skat. Den lave skatteprocent skyldes, at koncernen har negativt resultat i de tyske aktiviteter og et positivt resultat i de danske aktiviteter. Langfristede aktiver De samlede investeringer i ejendomme pr. 31. december 2009 udgjorde EUR 240,1 mio. mod EUR 246,3 mio. pr. 31. december Faldet kan henføres til EUR -6,4 mio. i værdireguleringer og EUR 0,1 mio. i tilgange på anskaffelsessummer på erhvervede ejendomme. Knowhow indgik i langfristede aktiver med EUR 1,3 mio. pr. 31. december 2009 mod EUR 1,9 mio. pr. 31. december Knowhow vedrører købet af Sehested Consulting A/S i slutningen af 2006 og afskrives lineært over 5 år. Udskudt skatteaktiv udgjorde pr. 31. december 2009 EUR 5,3 mio. mod EUR 4,5 mio. pr. 31. december Skatteaktivet vedrører hovedsagelig den andel af fremførte underskud, der forventes udnyttet inden for en begrænset årrække.

14 14 af 21 Kortfristede aktiver De samlede kortfristede aktiver var pr. 31. december 2009 EUR 5,9 mio. mod EUR 7,2 mio. pr. 31. december Koncernens egenkapital Koncernens egenkapital beløb sig pr. 31. december 2009 til EUR 50,3 mio. mod EUR 53,4 mio. pr. 31. december Forpligtelser De langfristede forpligtelser udgjorde pr. 31. december 2009 EUR 168,5 mio. mod EUR 190,7 mio. pr. 31. december Faldet kan hovedsagelig henføres til at selskabet skal betale et afdrag på bridgefinansieringen andragende EUR 21,7 mio. senest 1. oktober 2010, som nu indgår i kortfristet gæld. Kortfristede gældsforpligtelser var pr. 31. december 2009 EUR 33,9 mio. mod EUR 16,1 mio. pr. 31. december Stigningen skyldes afdrag på gæld til FIH andragende EUR 22,1 mio. Pengestrømsopgørelse Likviditeten fra driftsaktiviteterne udgjorde i 2009 EUR -1,2 mio. mod EUR -1,7 mio. i Likviditetspåvirkningen af investeringsaktiviteterne, der primært omfatter forbedringer af ejendomme, var i 2009 EUR -0,3 mio. mod EUR -72,8 mio. i 2008, hvor beløbet hovedsageligt bestod af køb af investeringsejendomme. Pengestrømmene fra finansieringsaktiviteter udgjorde i 2009 EUR -0,1 mio. mod EUR 77,5 mio. i 2008, hvor der blev hjemtaget lån til finansiering af erhvervede ejendomme. De samlede pengestrømme udgjorde i 2009 EUR -1,6 mio., hvorefter koncernens likvide beholdninger beløb sig til EUR 4,1 mio. pr. 31. december Heraf udgjorde indestående i pengeinstitutter uden råderet for koncernen EUR 0,4 mio. 7. Begivenheder efter 31. december 2009 Der har i perioden efter 31. december 2009 været et urealiseret tab på rentesikringsaftaler på ca. EUR 3,1 mio. opgjort ultimo januar Forventninger til 2010 For 2010 forventer Victoria Properties en nettoomsætning fra udlejning af koncernens ejendomme i størrelsesordenen EUR 13,2 mio., hvilket er på niveau med 2009, og et nul-resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme og dagsværdireguleringer af finansielle instrumenter samt emissionsudgifter. Koncernens budgetterede administrationsomkostninger for 2010 er reduceret med ca. 32% i forhold til 2009 og med ca. 40% i forhold til Selskabets gennemsnitlige rente forventes i 2010 at falde fra 3,2% til 3,0%, som følge af optimering af rentesikringsaftaler indgået i januar Usikkerheder og risici Foruden den nuværende usikkerhed på de finansielle markeder kan flere faktorer medføre, at den faktiske udvikling i 2010 afviger væsentligt fra selskabets nuværende forventninger. Blandt andet kan fremhæves usikkerheder og risici relateret til: Udviklingen på det tyske ejendomsmarked samt i selskabets ejendomsportefølje. Udviklingen i renteomkostningerne.

15 9. Regnskabspraksis FONDSBØRSMEDDELELSE NR af 21 Årsrapporten for 2009 er aflagt i overensstemmelse med nye og ændrede standarder (IFRS/IAS) samt nye fortolkningsbidrag (IFRIC) gældende for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til årsrapporten for 2008, idet præsentationen er tilpasset ændringerne i IAS 1 Præsentation af årsregnskaber, hvorefter totalindkomstopgørelsen præsenteres som en del af resultatopgørelsen, hvor den tidligere har indgået som en del af egenkapitalforklaringen. Endvidere måles gæld til realkredit- og finansieringsinstitutter til amortiseret kostpris mod tidligere til dagsværdi. Ændringerne har påvirket årets resultat positivt med EUR 0,1 mio., mens sammenligningstallene ikke er påvirket. 10. Udbyttepolitik og generalforsamling Victoria Properties har ikke de senere år udbetalt udbytte eller foretaget udlodninger og har på nuværende tidspunkt ingen overvejelser om at udbetale udbytte eller foretage udlodninger inden for en overskuelig fremtid, da selskabet fortsat arbejder på at opbygge sin ejendomsportefølje. I henhold til bestyrelsens forretningsorden skal udbyttepolitikken tages op til vurdering hvert år. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå, at der ikke udloddes udbytte for Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen: Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om, at bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at erhverve egne aktier for en samlet pålydende værdi af indtil i alt 10% af selskabets aktiekapital. Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling den 15. april 2010 klokken hos Lind Cadovius Advokataktieselskab, Østergade 38, 1019 København K. 11. Finanskalender marts 2010 Ordinær generalforsamling 15. april 2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 26. maj 2010 Halvårsrapport 19. august 2010 Periodemeddelelse 3. kvartal 18. november 2010

16 12. Ledelsespåtegning FONDSBØRSMEDDELELSE NR af 21 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt Årsregnskabsmeddelelsen for 2009 for Victoria Properties A/S. Årsregnskabsmeddelelsen aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og selskabets finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet og koncernen står over for. København, den Direktion Mikkel C. Hesselberg Administrerende direktør Bestyrelse Bo Heide-Ottosen Bendt Wedell Lars Johansen Formand Lars Skanvig Lars Thylander Sebastian C. Poulsen

17 RESULTATOPGØRELSE FONDSBØRSMEDDELELSE NR af 21 Resultatopgørelse Koncern Beløb i EUR Nettoomsætning Driftsomkostninger Regulering til dagsværdi netto Bruttoresultat Salgs- og marketingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Værdiregulering af dattervirksomheder - - Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Fordeling af årets resultat Aktionærerne i Victoria Properties A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EPS) Resultat pr. aktie (EUR) -1,37-1,62 Resultat pr. aktie, udvandet (EUR) -1,37-1,62 Total indkomst Periodens resultat Reguleringer 0 0 Periodens totalindkomst

18 BALANCE FONDSBØRSMEDDELELSE NR af 21 Balance pr. 31. december Koncern Beløb i EUR AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Knowhow Materielle aktiver Investeringsejendomme Andre anlæg, driftsmateriel m.v Andre langfristede aktiver Deposita 9 2 Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavende lejeindtægter Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

19 19 af 21 Balance pr. 31. december Koncern Beløb i EUR PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Udskudt skat Deposita Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Leverandørgæld Købesummer og købsomkostninger, investeringsejendomme 0 25 Selskabsskat Deposita Anden gæld Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

20 EGENKAPITALOPGØRELSE FONDSBØRSMEDDELELSE NR af 21 Koncern Beløb i EUR Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2008 Årets resultat Totalindkomst i alt Salg af egne aktier Kontant kapitalforhøjelse Egenkapitalbevægelser i 2008 i alt Egenkapital pr. 31. december Koncern Beløb i EUR Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2009 Årets resultat Totalindkomst i alt Salg af egne aktier Køb af egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2009 i alt Egenkapital pr. 31. december

21 PENGESTRØMSOPGØRELSE FONDSBØRSMEDDELELSE NR af 21 Koncern Beløb i EUR Resultat af primær drift Af- og nedskrivninger Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Vederlag til bestyrelse, egne aktier Ændringer i tilgodehavender Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser og deposita Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt Pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af investeringsejendomme Køb af øvrige materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Provenu fra aktieudstedelse samt køb af egne aktier Provenu fra lang- og kortfristede låneforpligtelser Afdrag på lang- og kortfristede låneforpligtelser Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt Årets pengestrøm i alt Likvide beholdninger pr. 1. januar Likvide beholdninger pr. 31. december Heraf udgør indestående i pengeinstitutter uden råderet for koncernen teur 406 pr. 31/

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 1 af 16 Delårsrapport for 1. halvår 2016 Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Koncernen realiserede et resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 1 af 19 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Godt rustet til yderligere vækst i 2008 Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgør for perioden 1. januar til 31. marts 2008 EUR

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010

Delårsrapport for 1. halvår 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 113 1 af 21 Delårsrapport for Victoria Properties udskyder emission og forlænger bridgefinansiering. Driften af ejendommene udvikler sig tilfredsstillende og understøtter den forventede

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2009

Delårsrapport for 1. halvår 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties fastholder forventningerne til Resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter for 1. halvår udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 1 af 28 Delårsrapport for 1. halvår Resumé Fortsat stigning i omsætning og primært resultat baseret på god underliggende drift Victoria Properties forøgede omsætningen til EUR 8,7 mio. i 1. halvår fra

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. kvartal (Perioden 1. januar til 31. marts ) Victoria Properties godt rustet til Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgjorde EUR -0,3 mio.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2008

Delårsrapport for 3. kvartal 2008 1 af 21 Delårsrapport for 3. kvartal (Perioden 1. januar til 30. september ) Victoria Properties styrker sit likviditetsberedskab og bekræfter langsigtet strategi Resultat før skat og dagsværdiregulering

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Meddelelse nr. 273 19. august 2015 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 299 mio. for første halvår 2015 mod DKK 218 mio. for samme periode sidste

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere