Studieordning Laborantuddannelsen. Fællesdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Laborantuddannelsen. Fællesdel"

Transkript

1 Studieordning Laborantuddannelsen Fællesdel

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Studieordningens rammer Indledning Uddannelse og titel Formål Omfang Love og bekendtgørelser Optagelse på uddannelsen Krav til uddannelsen og/eller fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens opbygning Uddannelsens kerneområder Indhold og læringsmål for Laboratorieteknik og forståelse Læringsmål Indhold og læringsmål for Bioteknologi Indhold Læringsmål Indhold og læringsmål for Kemiteknologi Læringsmål Obligatoriske uddannelseselementer Indhold og læringsmål for Kemi og biokemi Læringsmål Indhold og læringsmål for Laboratorieteknik og beregninger Læringsmål Indhold og læringsmål for Kvalitetssikring, kommunikation og arbejdsmiljø Læringsmål Indhold og læringsmål for Mikrobiologi Læringsmål Indhold og læringsmål for Fermentering, proteinoprensning og -karakterisering samt immunkemi Læringsmål Indhold og læringsmål for Spektrofotometriske og potentiometriske metoder Læringsmål Indhold og læringsmål for Kromatografiske metoder Læringsmål Indhold og læringsmål for Bioteknologisk laboratoriemetodik og avancerede teknikker Læringsmål Indhold og læringsmål for Kemiteknologisk laboratoriemetodik og avancerede teknikker Læringsmål University College Nordjylland 2/22

3 7.10 Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Praktik Læringsmål for Arbejdspladsens organisering og kultur Læringsmål for Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø Læringsmål for Kvalitetssystemer Læringsmål for Laboratorietekniske metoder Antal prøver i praktikken Det afsluttende eksamensprojekt Merit University College Nordjylland 3/22

4 2. Studieordningens rammer 2.1 Indledning Denne studieordning er gældende for alle udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (laborant AK). Den indeholder de regler og læringsmål, der er fælles for alle udbuddene, og er vedtaget af uddannelsesnetværket den 20. juni Studieordningen træder i kraft ved starten af studieåret 2014/2015. De regler og læringsmål, der kun gælder for den enkelte institution, er beskrevet i studieordningens institutionsdele. Deltagende institutioner: CPH Business Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademiet Lillebælt Professionshøjskolen Metropol University College Nordjylland 2.2 Uddannelse og titel 2.3 Formål Uddannelsens betegnelse er Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Chemical and Biotechnical Science. Den, der har gennemført og bestået uddannelsen, har ret til at anvende titlen Laborant AK. Den engelske titel er AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science. Jf. BEK nr. 976 af 19/10/2009 er uddannelsens formål at kvalificere den uddannede til at kunne planlægge og løse arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter inden for laboratorieområdet i forbindelse med produktion, udvikling, rådgivning og kontrol i såvel private som offentlige virksomheders tekniske laboratorier. 2.4 Omfang Uddannelsen, der er en erhvervsakademiuddannelse (fuldtidsuddannelse), er normeret til 150 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Uddannelsens niveau i kvalifikationsrammen: Kort videregående niveau. University College Nordjylland 4/22

5 2.5 Love og bekendtgørelser Denne studieordning er udarbejdet i henhold til: LBK nr. 467 af 08/05/2013: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr. 976 af 19/10/2009: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (laborant AK) BEK nr. 223 af 11/03/2014: Bekendtgørelse om adgang ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 570 af 27/05/2010 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (laborant AK) Bekendtgørelserne kan findes på 3. Optagelse på uddannelsen 3.1 Krav til uddannelsen og/eller fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve Adgang til uddannelsen gives efter bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Adgang via gymnasial eksamen: Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C. Adgang via erhvervsuddannelse: Mejerist (trin 2) Procesoperatør (trin 2) Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten kemi C eller naturfag C. Anden adgang: Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C. University College Nordjylland 5/22

6 4. Uddannelsens mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som skal opnås i uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen. Viden Den uddannede har opnået viden om: De generelle arbejdsprincipper i laboratoriet og principperne for et godt arbejdsmiljø og for miljømæssigt forsvarlig håndtering af kemikalier og produkter Kemi og biokemi i relation til brug i laboratoriet Måleprincipper, funktion og opbygning af analyseudstyr i relation til almindeligt brug, vedligeholdelse og fejlfinding Mikroorganismers struktur, patogenicitet og funktion i naturlige og menneskeskabte miljøer Geners struktur og funktion Proteiner relateret til laboratoriearbejde herunder især enzymer og immunglobuliner Og forståelse for principperne for dokumentation af laboratoriearbejde og har kendskab til kvalitetssikring på laboratorieområdet Arbejdspladsens organisering, samarbejdsformer og samspil med omverdenen Den uddannede kan: Udvælge og anvende grundlæggende laboratorietekniske enhedsoperationer og analysemetoder Foretage valg, betjening, kontrol og vedligehold af almindeligt forekommende laboratorieudstyr samt foretage elementær fejlfinding Udvælge og anvende relevante laboratorietekniske metoder og teknikker Forberede og gennemføre simple kemiske synteser og karakterisere produkterne samt vurdere resultaterne Foretage laboratorieberegninger og anvende statistiske metoder ved vurdering af resultater Anvende dansk- og engelsksprogede instruktioner, forskrifter og manualer Anvende it i forbindelse med laboratoriearbejde og rapportering Formidle resultater og problemstillinger fra laboratoriet til kolleger og andre samarbejdspartnere Foretage simpel metodeudvikling og metodevalidering, vurdere laboratorieobservationer samt dokumentere eget arbejde i henhold til de gældende kvalitetssikringsregler University College Nordjylland 6/22

7 Den uddannede kan: Planlægge, udføre og dokumentere laboratorieopgaver, herunder foreslå ændringer, foretage optimeringer og lokalisere fejl Håndtere laboratoriearbejde sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt Samarbejde fagligt og tværfagligt, herunder indgå i arbejdsmæssige sammenhænge, hvor der udføres forskning I en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til laboratorieområdet 5. Uddannelsens opbygning Uddannelsen består af to slags uddannelseselementer: Obligatoriske uddannelseselementer, der relaterer sig direkte til de kerneområder, der er opført i uddannelsesbekendtgørelsen. Læringsmålene for obligatoriske uddannelseselementer er fælles for alle udbud af uddannelserne og beskrives i studieordningens fællesdel. Valgfri uddannelseselementer, der relaterer sig bredt til kerneområderne. Den enkelte institution afgør titel, læringsmål og indhold af de valgfri uddannelseselementer. Disse elementer beskrives af den enkelte institution i studieordningens institutionsdele. I uddannelsen indgår også praktik og et afsluttende eksamensprojekt 6. Uddannelsens kerneområder Uddannelsen indeholder følgende kerneområder: 1. Laboratorieteknik og -forståelse (30 ECTS) 2. Bioteknologi (25 ECTS) 3. Kemiteknologi (25 ECTS) I alt 80 ECTS 6.1 Indhold og læringsmål for Laboratorieteknik og forståelse Indhold Laboratorieteknik og -forståelse består af følgende obligatoriske uddannelseselementer: Kemi og biokemi Laboratorieteknik og beregninger Kvalitetssikring, kommunikation og arbejdsmiljø University College Nordjylland 7/22

8 6.1.1 Læringsmål Den studerende har opnået viden om: Og forståelse for de generelle arbejdsteknikker i laboratoriet Principperne for opretholdelse af et godt arbejdsmiljø Principperne for miljømæssigt forsvarlig håndtering af kemikalier og produkter Kemi og biokemi i relation til brug i laboratoriet Måleprincipper, funktion og opbygning af analyseudstyr i relation til almindeligt brug Kvalitetssikring på laboratorieområdet Forskellige samarbejdsformer Udvælge og anvende grundlæggende laboratorietekniske enhedsoperationer og analysemetoder Foretage valg, betjening og kontrol af basalt laboratorieudstyr Forberede og gennemføre simple kemiske synteser og karakterisere produkterne samt vurdere resultaterne Foretage laboratorieberegninger og anvende statistiske metoder ved vurdering af resultater Anvende dansk- og engelsksprogede instruktioner, forskrifter og manualer Anvende it i forbindelse med brug af laboratorieudstyr, databehandling samt rapportering Tilrettelægge og udføre basalt laboratoriearbejde sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt Dokumentere og fremlægge eget arbejde i henhold til de gældende kvalitetssikringsregler Vælge statistiske metoder ved vurdering af resultater Indgå i samarbejde med studerende på tilsvarende uddannelsesniveau University College Nordjylland 8/22

9 6.2 Indhold og læringsmål for Bioteknologi Indhold Bioteknologi består af følgende obligatoriske uddannelseselementer: Mikrobiologi Fermentering, proteinoprensning og -karakterisering samt immunkemi Molekylærbiologiske teknikker, celledyrkning samt metodeoptimering Læringsmål Den studerende har opnået viden om: Mikrobiologiske processer og metoder Bioteknologiske og molekylærbiologiske metoder Lovgivning inden for mikrobiologisk og bioteknologisk arbejde Udvælge og anvende grundlæggende mikrobiologiske teknikker Anvende bioteknologiske og molekylærbiologiske teknikker Udføre metodeoptimering af udvalgte bioteknologiske teknikker Kvalitetssikre og vurdere mikrobiologiske og bioteknologiske analyseresultater Tilrettelægge eget arbejde i et længere forløb Planlægge, kvalitetssikre og udføre arbejdsopgaver i det mikrobiologiske og bioteknologiske laboratorium på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde Dokumentere, vurdere og formidle resultater i det mikrobiologiske og bioteknologiske laboratorium University College Nordjylland 9/22

10 6.3 Indhold og læringsmål for Kemiteknologi Indhold Kemiteknologi består af følgende obligatoriske uddannelseselementer: Spektrofotometriske og potentiometriske metoder Kromatografiske metoder Laboratoriemetodik og avancerede teknikker Læringsmål Den studerende har opnået viden om: Metoder og teknikker i kemiske analyser Kvalitetssikring af udstyr, metoder og resultater i det kemiske laboratorium Udvælge og anvende basalt analyseudstyr Udføre kemiske analyser Kvalitetssikre og vurdere kemiske analyseresultater Foretage metodeoptimering og metodevalidering Tilrettelægge eget arbejde i et længere forløb Planlægge, kvalitetssikre og udføre arbejdsopgaver i det kemiske laboratorium på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde Dokumentere, vurdere og formidle resultater i det kemiske laboratorium 7. Obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er: 1. Kemi og biokemi (10 ECTS) 2. Laboratorieteknik og beregninger (10 ETCS) 3. Kvalitetssikring, kommunikation og arbejdsmiljø (10 ETCS) 4. Mikrobiologi (5 ECTS) University College Nordjylland 10/22

11 5. Fermentering, proteinoprensning og -karakterisering samt immunkemi (10 ECTS) 6. Spektrofotometriske og potentiometriske metoder (5 ECTS) 7. Kromatografiske metoder (10 ECTS) 8. Bioteknologisk laboratoriemetodik og avancerede teknikker (10 ECTS) 9. Kemiteknologisk laboratoriemetodik og avancerede teknikker (10 ECTS) I alt 80 ECTS 7.1 Indhold og læringsmål for Kemi og biokemi Indhold Salte og molekyler, intermolekylære kræfter og polaritet, tilstandsformer og -overgange, reaktionstyper, ligevægte, opløselighed, ph-beregninger, kemiske enhedsoperationer Kulbrinter, halogen-, hydroxyl- og aminosubstitutter af kulbrinter, oxoforbindelser, carboxylsyrer og derivater heraf, lipider, kulhydrater, aminosyrer og peptider Læringsmål Den studerende har: Grundlæggende viden om kemi og kemiske reaktioner i relation til brug af stoffer i laboratoriet Grundlæggende viden om biokemi og biokemiske reaktioner i relation til brug i laboratoriet Opstille og afstemme kemiske reaktionsskemaer Anvende elementært stofkendskab i forbindelse med fremstilling af substrater og reagenser Anvende elementært stofkendskab i relation til analyseprincipper Tilegne sig viden og færdigheder indenfor kemiteknologi og bioteknologi University College Nordjylland 11/22

12 7.2 Indhold og læringsmål for Laboratorieteknik og beregninger Indhold Sterilisation og desinfektion, aseptiske arbejdsprocedurer, substratfremstilling, dyrkning, rendyrkning og tælling af mikroorganismer samt mikroskopi SI-systemet, enheder, atom- og molarmasse, støkiometriske beregninger, betydende cifre Syre-base-, fældnings-, redox- og kompleksometriske titreringer, renhedsbestemmelser, reagensfremstillinger, fortyndinger samt synteseteknik og -beregninger Brug af vægte og volumetrisk udstyr, basale metoder til karakterisering af rene stoffer og opløsninger, ph og potentiometriske bestemmelser Læringsmål Den studerende har: Viden om og forståelse for de generelle arbejdsteknikker i laboratoriet, herunder omhu, ensartethed, objektivitet og basal sikkerhed Viden om de basale teknikker på laboratoriet, herunder prøvebehandling, aseptiske teknikker, reagens- og substratfremstilling og brug af almindeligt laboratorieudstyr Viden om måleprincipper, funktion og opbygning af analyseudstyr i relation til almindelig brug Foretage valg og betjening af basalt laboratorieudstyr Fremstille reagenser og substrater Udvælge og anvende grundlæggende laboratorietekniske enhedsoperationer og analysemetoder på såvel det mikrobiologiske, som det kemiske laboratorium Anvende laboratorieberegninger i forbindelse med substrat- og reagensfremstilling samt resultatbehandling Anvende forskellige enhedsoperationer til at udføre simple kemiske synteser og oprensninger Karakterisere synteseprodukter og vurdere resultaterne af kemiske synteser Anvende dansk- og engelsksprogede instruktioner, forskrifter og manualer University College Nordjylland 12/22

13 Tilrettelægge og udføre basale arbejdsopgaver i det kemiske og mikrobiologiske laboratorium på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde Foretage beregninger på basale arbejdsopgaver i det kemiske og mikrobiologiske laboratorium 7.3 Indhold og læringsmål for Kvalitetssikring, kommunikation og arbejdsmiljø Indhold Introduktion til internationale standarder, kvalitetssikring af analyseresultater, sporbarhed og kontrolkort Laboratorierelevant statistik, normalfordelingen, konfidensinterval, tests på en eller flere variable Anvendelse af regnearksfunktioner og -grafer Generelle sikkerhedsregler i laboratoriet, laboratoriets sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler, førstehjælp, klassificering og mærkning af stoffer og produkter, affaldshåndtering, arbejdsmiljøloven og arbejdspladsbrugsanvisninger Udarbejdelse af laboratoriejournaler og rapporter, projekt- og gruppearbejde, litteratursøgning og teknisk engelsk Læringsmål Den studerende har: Viden om og forståelse for principperne for et godt arbejdsmiljø og for miljømæssigt forsvarlig håndtering af stoffer og produkter Viden om og forståelse for principperne for dokumentation af laboratoriearbejde Viden om gældende kvalitetssikringsregler Viden om statistik og simple statistiske metoder Viden om forskellige samarbejdsformer Klassificere og mærke laboratoriereagenser i henhold til gældende regler Foretage affaldshåndtering i henhold til gældende regler Foretage kvalitetssikring af analyseresultater med fyldestgørende dokumentation og kontrol University College Nordjylland 13/22

14 Kontrollere basalt laboratorieudstyr Anvende statistik, statistiske metoder og simple tests ved vurdering af resultater Rapportere laboratorieresultater Anvende it i forbindelse med brug af laboratorieudstyr, databehandling samt rapportering Indgå i samarbejde Dokumentere eget arbejde i henhold til de gældende kvalitetssikringsregler Fremlægge egne data og indgå i en diskussion af disse Tilrettelægge og udføre laboratoriearbejde sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt 7.4 Indhold og læringsmål for Mikrobiologi Indhold Eu- og prokaryote celler, ernæring og metabolisme samt vækst Systematisk bakteriologi, svampe og virus, bakteriers forekomst, betydning og anvendelse, dyrknings- og identifikationsprincipper Standardforskrifter, statistik, risikovurdering, kvalitetssikring af mikrobiologisk arbejde Læringsmål Den studerende har opnået viden om: Arbejde og sikkerhed i det mikrobiologiske laboratorium Mikroorganismers struktur, metabolisme, vækstbetingelser og betydning Bakteriers og svampes systematik Patogene mikroorganismers forekomst og betydning Substratprincipper Anvendelse af hurtigmetoder Udvælge og anvende mikrobiologiske dyrkningsteknikker til påvisning og identifikation af mikroorganismer University College Nordjylland 14/22

15 Udføre mikrobiologiske analyser efter standardforskrifter Foretage kvalitetssikring og vurdering af mikrobiologiske analyseresultater Planlægge, kvalitetssikre og udføre arbejdsopgaver i det mikrobiologiske laboratorium på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde Dokumentere, vurdere og formidle resultater i det mikrobiologiske laboratorium 7.5 Indhold og læringsmål for Fermentering, proteinoprensning og -karakterisering samt immunkemi Indhold Propagering, fermenteringstyper og -udstyr samt produktisolering Proteiners struktur, funktion samt proteinbestemmelse Enzymkatalyse, -aktivitet, -kinetik, -hæmning samt enzymassays Metoder til proteinoprensning samt karakterisering af proteinernes egenskaber, fx saltfældning, dialyse, søjlekromatografi samt gelelektroforese Immunsystemet og antistofproduktion, antigener, immunglobuliner samt immunkemiske analysemetoder, fx ELISA, agglutinationstest, præcipitations-teknikker og immunoblotting Læringsmål Den studerende har opnået viden om: Fermenteringstyper samt tilhørende up- og downstreamprocesser Proteiner, herunder enzymer, relateret til karakterisering og anvendelse i laboratoriet Metoder til oprensning og karakterisering af proteiner Immunsystemet, immunglobuliner og immunkemiske metoder Udføre fermentering og kvantificere produktet Udføre enzymkinetiske målinger Foretage oprensning og karakterisering af proteiner samt vurdere resultaterne Anvende immunkemiske metoder, vurdere resultaterne og foretage elementær fejlfinding University College Nordjylland 15/22

16 Planlægge, kvalitetssikre og udføre arbejdsopgaver i det bioteknologiske laboratorium Dokumentere, vurdere og formidle resultater i det bioteknologiske laboratorium 7.6 Indhold og læringsmål for Spektrofotometriske og potentiometriske metoder Indhold UV/VIS, AAS og IR-udstyr samt elektroder: instrumentering, anvendelse, kalibrering, prøvebehandling, kontrol, vurdering af resultater, dokumentation Læringsmål Den studerende har: Grundlæggende viden om elektromagnetisk stråling Viden om udstyr og analyseprincipper i spektrofotometri Viden om udstyr og analyseprincipper i potentiometri Foretage og kvalitetssikre kvantitative bestemmelser Klargøre, betjene og vedligeholde spektrofotometre, ph-metre og elektroder samt foretage elementær fejlfinding Anvende spektrofotometriske metoder til identifikation Foretage simpel kvalificering af apparatur Planlægge, kvalitetssikre og udføre spektrofotometriske og potentiometriske analyser Dokumentere, vurdere og formidle spektrofotometriske og potentiometriske analyser University College Nordjylland 16/22

17 7.7 Indhold og læringsmål for Kromatografiske metoder Indhold LC og GC udstyr: instrumentering, anvendelse, optimering, kalibrering, prøvebehandling, kontrol, vurdering af resultater, dokumentation Læringsmål Den studerende har: Viden om princippet i kromatografi Grundlæggende viden om LC- og GC-udstyrs opbygning og funktion Grundlæggende viden om principperne for styring af selektiviteten i kromatografi: stationære og mobile fasers kemi og selektivitet, ph og temp. viden om integrationssoftware Foretage og kvalitetssikre kvalitative og kvantitative bestemmelser Klargøre, betjene og optimere kromatografiudstyr og foretage elementær fejlfinding Foretage basal metodeudvikling Planlægge, kvalitetssikre, udføre og optimere kromatografiske metoder Dokumentere, vurdere og formidle kromatografiske resultater 7.8 Indhold og læringsmål for Bioteknologisk laboratoriemetodik og avancerede teknikker Indhold DNA, RNA, opbygning og funktion, DNA/RNA-teknikker DNA-polymeraser, restriktionsenzymer og ligaser forekomst og anvendelse. Standard PCR, detektion af PCR-produkt Kloning, genetisk analyse, hybridisering og sekventering Celledyrkning. Bekendtgørelse om arbejde med GMO, op- og nedklassificerings procedurer. Etik University College Nordjylland 17/22

18 7.8.1 Læringsmål Den studerende har: Viden om struktur og funktion af DNA og RNA samt proteinsyntese Viden om molekylærbiologiske teknikker Viden om op- og nedklassificering af laboratorier til genteknologisk arbejde i henhold til gældende lovgivning Viden om simple celledyrkningsteknikker Anvende bioteknologiske/molekylærbiologiske teknikker og eventuelt celledyrkningsteknikker Udføre kloning af DNA i en mikroorganisme Foretage metodeoptimering Foretage kvalitetssikring af molekylærbiologiske analyseresultater Planlægge og organisere eget arbejde i et længere forløb under hensyntagen til materialer, udstyr, kvalitetssikring, sikkerhed og tidsforbrug Planlægge, kvalitetssikre og udføre arbejdsopgaver i det molekylærbiologiske laboratorium på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde Dokumentere, vurdere og formidle resultater og foreslå ændringer til kolleger og andre samarbejdspartnere Anvende viden og metoder i nye sammenhænge Tilegne sig færdigheder og ny viden i en struktureret sammenhæng 7.9 Indhold og læringsmål for Kemiteknologisk laboratoriemetodik og avancerede teknikker Indhold Kvalificering af udstyr, validering af metoder, metodetilpasning og -udvikling, planlægning af længere forløb, kendskab til udvalgte avancerede teknikker, f.eks. ICP, MS, NMR University College Nordjylland 18/22

19 7.9.1 Læringsmål Den studerende har: Viden om udvalgte avancerede laboratorieteknikker Grundlæggende viden om kvalificering af laboratorieudstyr Viden om validering af analysemetoder Vælge, anvende og optimere udvalgte avancerede analyseteknikker Planlægge og organisere eget arbejde i et længere forløb under hensyntagen til materialer, udstyr, kvalitetssikring, sikkerhed og tidsforbrug Planlægge og udføre komplekse laboratorieopgaver Deltage i kvalificerings- og valideringsopgaver Dokumentere, vurdere og formidle resultater og foreslå ændringer til kolleger og andre samarbejdspartnere Anvende viden og metoder i nye sammenhænge Tilegne sig færdigheder og ny viden i en struktureret sammenhæng 7.10 Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Der er 3 prøver i de obligatoriske uddannelseselementer. Læringsmålene i de nedenstående 7 obligatoriske uddannelseselementer dokumenteres med 2 prøver. Kemi og biokemi (10 ECTS) Laboratorieteknik og beregninger (10 ETCS) Kvalitetssikring, kommunikation og arbejdsmiljø (10 ETCS) Mikrobiologi (5 ECTS) Fermentering, proteinoprensning og -karakterisering samt immunkemi (10 ECTS) Spektrofotometriske og potentiometriske metoder (5 ECTS) Kromatografiske metoder (10 ECTS) University College Nordjylland 19/22

20 Læringsmålene i de nedenstående 2 obligatoriske uddannelseselementer dokumenteres med 1 prøve Bioteknologisk laboratoriemetodik og avancerede teknikker (10 ECTS) Kemiteknologisk laboratoriemetodik og avancerede teknikker (10 ECTS) 8. Praktik Praktikken gennemføres under lønnet ansættelse i en eller flere virksomheder, jf. uddannelsesbekendtgørelsen. Praktikken kan være ulønnet, hvis den gennemføres i udlandet, og hvis det udenlandske praktiksted erklærer, at lønnede praktikophold ikke er sædvane i det pågældende land. Praktikken udgør 50 ECTS-point. I praktikken indgår 4 uddannelseselementer: Arbejdspladsens organisering og kultur: 5 ECTS Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø: 5 ECTS Kvalitetssystemer: 5 ECTS Laboratorietekniske metoder: 35 ECTS 8.1 Læringsmål for Arbejdspladsens organisering og kultur Viden Den studerende har opnået viden om: Virksomhedens kerneområder og mission Virksomhedens organisation Laboratoriets kommunikations- og beslutningsprocesser Arbejdspladsens procedurer for indkøb og bestilling af interne ydelser Tilpasse sig arbejdspladsens normer, adfærdsmønstre og værdier Samarbejde og kommunikere med de forskellige faggrupper, der er tilknyttet laboratoriet University College Nordjylland 20/22

21 8.2 Læringsmål for Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø Viden Den studerende har opnået viden om: Virksomhedens sikkerhedsorganisation Brug og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsvurdering Procedurer for håndtering af affald Foretage valg af personlige værnemidler Planlægge og udføre laboratoriearbejde sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt Medvirke ved udarbejdelsen af arbejdspladsbrugsanvisninger og arbejdspladsvurderinger 8.3 Læringsmål for Kvalitetssystemer Viden Den studerende har: Viden om virksomhedens kvalitetssikringsprocedurer, herunder procedurer, som sikrer pålidelige resultater og procedurer for dokumentation Dokumentere eget arbejde i henhold til kvalitetssikringsprocedurer, herunder registrering og journalisering efter de stillede krav Medvirke ved vedligeholdelsen/udbygningen af virksomhedens kvalitetssikringsprocedure Medvirke ved virksomhedens validering af apparater og metoder University College Nordjylland 21/22

22 8.4 Læringsmål for Laboratorietekniske metoder Viden Den studerende har: Viden om de væsentligste metoder, der anvendes på arbejdspladsen, herunder metodernes princip og anvendelse Anvende et bredt udsnit af arbejdspladsens analyser og metoder Planlægge, gennemføre og vurdere eget arbejde 8.5 Antal prøver i praktikken Praktikken dokumenteres med en prøve. 9. Det afsluttende eksamensprojekt Formålet er at dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, som søges løst i et afsluttende eksamensprojekt, formuleres af den studerende, gerne i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Relevante dele af studieretningens kerneområder skal indgå. Institutionen godkender problemstillingen. 10. Merit Merit gives af den enkelte institution på baggrund af en konkret realkompetencevurdering. University College Nordjylland 22/22

Studieordning 2014-2015 Fællesdel

Studieordning 2014-2015 Fællesdel Studieordning 2014-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Laborant AK AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science Version 1.0 e Side 0 af 24 Indhold Fælles del 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2012

Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science August 2012 FÆLLES DEL Indhold INDHOLD...

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen

Studieordning for laborantuddannelsen Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK). AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science. Laborant Side 1 af 23 Fællesdel Laborantskolen

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen

Studieordning for laborantuddannelsen Studieordning for laborantuddannelsen Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science FÆLLES DEL Gældende fra februar 2010 Indhold

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2012

Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål

Læs mere

1. Studieordningens rammer Studieordningens ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen 6

1. Studieordningens rammer Studieordningens ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen 6 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 5 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato 5 1.2 Overgangsordninger 6 2. Optagelse på uddannelsen 6 2.1 Krav til uddannelsen og/eller fagfordeling samt eventuel

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2012

Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science Version 2: Målene for 3.semesterprøven (15.3.2)

Læs mere

Stud labo. Erhvervsakad. August 2012

Stud labo. Erhvervsakad. August 2012 Stud dieordning for labo orantuddannelsen 2012 Erhvervsakad demiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Sciencee August 2012 Indhold INDHOLD... 2

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2017

Studieordning for laborantuddannelsen 2017 Studieordning for laborantuddannelsen 2017 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science Godkendt den 8/8-2017 Underskrift Uddannelseschef

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2016

Studieordning for laborantuddannelsen 2016 Studieordning for laborantuddannelsen 2016 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and BiotechnicalScience - August 2016 Indhold 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2013

Studieordning for laborantuddannelsen 2013 Studieordning for laborantuddannelsen 2013 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science August 2013 INDHOLD DEL 1: FÆLLES DEL...

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2011

Studieordning for laborantuddannelsen 2011 Studieordning for laborantuddannelsen 2011 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science September 2011 Indhold INDHOLD... 2 DEL

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2015

Studieordning for laborantuddannelsen 2015 Studieordning for laborantuddannelsen 2015 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science August 2015 Foreløbig! Indhold 1. Studieordningens

Læs mere

DEL 1. FÆLLESDELEN 5. Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) Studieordning 3/31

DEL 1. FÆLLESDELEN 5. Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) Studieordning 3/31 DEL 1. FÆLLESDELEN 5 ens rammer... 5 Indledning... 5 Uddannelse og titel... 5 Formål... 5 Omfang... 5 Love og bekendtgørelser... 5 Optagelse på uddannelsen... 6 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 6

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2010

Studieordning for laborantuddannelsen 2010 Studieordning for laborantuddannelsen 2010 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science Februar 2010 ErhvervsAkademi Sjælland Indhold

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2012

Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science August 2012 INDHOLD DEL 1: FÆLLES DEL...

Læs mere

Studieordning for laborant

Studieordning for laborant Studieordning for laborant Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (laborant AK) Academy Profession Degree Programme in Chemical and Biotechnical Science Godkendt 25. august 2014, beskrivelse

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2014

Studieordning for laborantuddannelsen 2014 Studieordning for laborantuddannelsen 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science August 2014 Foreløbig Indhold 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen

Studieordning for laborantuddannelsen Studieordning for laborantuddannelsen Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science Gældende fra september 2013 INSTITUTIONSDEL Side

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet (Laborant AK)

Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet (Laborant AK) Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet [Skriv undertitlen på dokumentet] ] DEL 1. FÆLLESDELEN 5 ens rammer... 5 Indledning... 5 Uddannelse

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen

Studieordning for laborantuddannelsen Studieordning for laborantuddannelsen Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science Gældende fra september 2014 INSTITUTIONSDEL Side

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Konstituering På det første møde i udvalget vælges en formand. Formanden vælges blandt de udefrakommende medlemmer.

Konstituering På det første møde i udvalget vælges en formand. Formanden vælges blandt de udefrakommende medlemmer. Kommissorium Bilag 1. Formål Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet, og relevans for samfundet og

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK)inden for laboratorieområdet (lab.. Side l af 7. Kapitel 2 Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK)inden for laboratorieområdet (lab.. Side l af 7. Kapitel 2 Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK)inden for laboratorieområdet (lab.. Side l af 7 BEKENDTGØRELSE OM ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE (AK)INDEN FOR LABORATORIEOMRÅDET (laborant AK) BEK nr. 636 af

Læs mere

Studieordning for Laborantuddannelsen. ved. Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business

Studieordning for Laborantuddannelsen. ved. Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business Studieordning for Laborantuddannelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business August 2009 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for studieordningen... 4 1)

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi BEK nr 1178 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 176.60C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordningen gælder for studerende, der optages august 2004. Sidst opdateret August 2004. Laborantuddannelsen 2

Studieordningen gælder for studerende, der optages august 2004. Sidst opdateret August 2004. Laborantuddannelsen 2 6WXGLHRUGQLQJ IRU /DERUDQW XGGDQQHOVHQ UHYLGHUHWDXJXVW 6WXGLHRUGQLQJIRU/DERUDQW$. Studieordningen beskriver overordnet hvordan laborantuddannelsen er sammensat på Erhvervsakademiet. Den er udarbejdet med

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen

Studieordning for laborantuddannelsen Studieordning for laborantuddannelsen 2010 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet. AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science. Laborant Side 1 af 22 Institutionsdel Laborantskolen

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Studieordning for Laborantuddannelsen

Studieordning for Laborantuddannelsen Studieordning for Laborantuddannelsen revideret januar 2009 Studieordning for Laborant (AK) Studieordningen beskriver overordnet hvordan laborantuddannelsen er sammensat på Erhvervsakademiet på Selandia-ceu,

Læs mere

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 38 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Godkendelse...

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi (procesteknolog AK) Fællesdel August 2009

Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi (procesteknolog AK) Fællesdel August 2009 Indledning Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi (procesteknolog AK) Fællesdel August 2009 Indledning Indhold Indledning... 4 Deltagende institutioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Juni 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Bioteknologi

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen udgave

Studieordning for laborantuddannelsen udgave Studieordning for laborantuddannelsen 2013 1.udgave Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet. AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science. Laborant Side 1 af 25 Institutionsdel Cphbusiness

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Fagbilag bioteknologi

Fagbilag bioteknologi fagbilag bioteknologi 1 Fagbilag bioteknologi 1. Identitet og formål 1.1 Siden penicillinets opdagelse for ca. 50 år siden, har der været en rivende udvikling indenfor området bioteknologi. Bioteknologi

Læs mere

Informationsmøde. Infomøde for laborant praktikanter og deres vejledere Onsdag den 14. september Charlotte Yttesen

Informationsmøde. Infomøde for laborant praktikanter og deres vejledere Onsdag den 14. september Charlotte Yttesen Informationsmøde Infomøde for laborant praktikanter og deres vejledere Onsdag den 14. september 2016 Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Program PraktikPortal Praktikprøven (Rapport) Afsluttende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Faget bidrager til at give eleverne forudsætninger for ansvarlig og kritisk stillingtagen til anvendelse og udvikling af bioteknologi.

Faget bidrager til at give eleverne forudsætninger for ansvarlig og kritisk stillingtagen til anvendelse og udvikling af bioteknologi. Bioteknologi A 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. Bioteknologi tager udgangspunkt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2012 - Jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Valgfrie uddannelseselementer

Valgfrie uddannelseselementer Valgfrie uddannelseselementer 2017-2019 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Læringsmål og fagbeskrivelser - Første semester for studieretningerne

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Bioteknologi A Anne-Sofie

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Aftagerundersøgelse Laborantuddannelsen

Aftagerundersøgelse Laborantuddannelsen Aftagerundersøgelse 2015 Laborantuddannelsen Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 30. juli 2015 Aftagerundersøgelse 2015 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid Finderup,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 16/17 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser Modulbeskrivelse Modul 10: Immunkemiske analyser Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med grundlæggende immunologi og immunkemiske

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2648 Titel: Laboratorieservice Kort titel: Laboratorie Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi C Hasse Bonde Rasmussen 2t ke Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 16/17 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3mKE Denne

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Studieordning for miljøteknolog

Studieordning for miljøteknolog Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) Academy Profession Degree Programme in Environmental Technology Godkendt 25. august 2014, beskrivelse af studiestartsprøven revideret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns

Læs mere

Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser.

Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser. Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser. fra Laborant AK til Bioanalytiker på: Hospitalslaborantskolen i København Seme Merit i Fagområder/fag Specielle kriterier Supplerende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2017 Hansenberg

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2012

Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science Februar 2012 INSTITUTIONSDEL Side 1 a 59

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog) BEK nr 169 af 16/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR LABORATORIEOMRÅDET (LABORANT AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST I HOLSTEBRO

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR LABORATORIEOMRÅDET (LABORANT AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST I HOLSTEBRO Akkrediteringsrapport 2016 GENAKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR LABORATORIEOMRÅDET (LABORANT AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST I HOLSTEBRO Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2010

Studieordning for laborantuddannelsen 2010 Studieordning for laborantuddannelsen 2010 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science September 2010 INSTITUTIONSDEL Side 1 a

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Akademiuddannelse i Laboratorie- og Bioteknologi 01.07.2012 STUDIEORDNING. for Laboratorie- og Bioteknologi. Revideret 1.

Akademiuddannelse i Laboratorie- og Bioteknologi 01.07.2012 STUDIEORDNING. for Laboratorie- og Bioteknologi. Revideret 1. for Laboratorie- og Bioteknologi Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK) BEK nr 712 af 06/07/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Erhvervsakademi

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2012 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Gymnasiet HTX - Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2014 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Bioteknologi A Ditte H.

Læs mere

Hanne Lind, Lennart Degn Rasmussen og Kristiane Hornung Hamborg

Hanne Lind, Lennart Degn Rasmussen og Kristiane Hornung Hamborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Kemi B ved jpo Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Kemi B Jakob Pilemand Ottesen (jpo) 2t16 Forløbsoversigt (6) Forløb 1 repetition

Læs mere