Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere."

Transkript

1 1

2 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først og fremmest føre til udvælgelsen af caseskoler i undersøgelsen. Desuden skulle den give bredere perspektiver på, hvordan skoler med en stor andel af tosprogede elever og/eller en stor andel af elever, hvis forældre er socioøkonomisk svagt stillet, tilrettelægger deres skole-hjem-samarbejde. Svarprocenten er opgjort til 58 %. Bilaget indeholder tabeller der viser svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor respondenterne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer. Det er vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som udgangspunkt kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes som appendiks bagerst i rapporten. 2

3 3

4 4

5 1. Hvor længe har du været skoleleder? Mindre end et år 19 4,6 1-2 år 21 5,1 3-5 år 76 18, år 87 21,0 Mere end 10 år ,1 Total ,0 2. Hvor længe har du været på din nuværende skole? Mindre end 3 måneder 27 6,5 Mindre end 3 måneder, da min tidligere skole er lagt sammen med min nuværende skole 3,7 Mellem 3 måneder og et år 16 3,9 1-2 år 38 9,2 3-5 år 92 22, år 84 20,2 Mere end 10 år ,3 Total ,0 3. Har skolens bestyrelse taget andre initiativer i forhold til skole-hjem-samarbejdet end at udfærdige principper? Ja ,1 Nej ,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 8 4. Har skolen en familieklasse? Ja 62 16,5 Nej ,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 12 5

6 5. I hvilken grad oplever du der foregår faglige drøftelser om skole-hjem-samarbejde imellem de ansatte i familieklasserne og skolens lærere? I høj grad 27 43,5 I nogen grad 28 45,2 I mindre grad 6 9,7 Ved ikke 1 1,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at skolen har de nødvendige ressourcer (både hvad angår timer og økonomi) til at gennemføre et velfungerende skole-hjem-samarbejde? I høj grad ,4 I nogen grad ,9 I mindre grad 52 13,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvilken rolle spiller pædagogerne i skole-hjem-samarbejdet på din skole? De deltager i skole-hjem-samtaler De deltager i forældremøder sammen med lærerne De afholder egne forældremøder (fx i SFO-regi) De deltager i de samme møder o.l. (fx teammøder, og pædagogisk råds møde) hvor skole-hjem samarbejdet drøftes som lærerne Antal besvarelser Procent ,0% ,5% ,4% ,5% Pædagogerne deltager ikke i skole-hjem-samarbejdet eller i drøftelserne på skolen om skole-hjem-samarbejde 9 2,4% Andet, skriv hvad: 67 17,9% Total ,7% Respondenterne kan sætte flere kryds. 8. Har forvaltningen udpeget skole-hjem-samarbejdet som et særligt indsatsområde i kommunen? Ja 94 25,3 Nej ,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 16 6

7 9. I hvilken grad ser du det som en ledelsesopgave at sikre en udvikling af lærernes praksis og kompetencer i forhold til skole-hjem-samarbejdet? I høj grad ,4 I nogen grad 78 20,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant På en skala fra 1-10 beder vi dig vurdere dit kendskab til lærerenes praksis omkring skole-hjem-samarbejdet hvor 1 er et begrænset kendskab og 10 er et detaljeret kendskab 1 - Jeg har et begrænset kendskab til lærernes praksis på området,0,0 2 1, , , , , , , , Jeg har et konkret og detaljeret kendskab til lærernes praksis på området 51 13,5 Total Ubesvaret/ikke relevant 10 7

8 11. I hvilken grad forsøger skoleledelsen at skabe en fælles tilgang i lærernes arbejde med skole-hjemsamarbejdet, enten blandt alle skolens lærere eller på afdelingsniveau? Antal Procent I høj grad ,8 I nogen grad ,6 I mindre grad 10 2,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Har skolen en skole-hjem-vejleder eller en anden ressourceperson (fx en AKTlærer/vejleder eller en intern konsulent) som støtter lærerne i forhold til skole-hjemsamarbejdet? Ja ,6 Nej ,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvordan drøfter ressourcepersonen skole-hjem-samarbejdet med lærerne? Antal besvarelser Procent Systematisk med alle team (fx mindst en gang om året) 41 20,5% Når de enkelte team efterspørger sparring ,0% Når den enkelte lærer efterspørger sparring ,5% Når skoleledelsen vurderer at den enkelte lærer møder særlige udfordringer ifht. skole-hjem-samarbejdet ,5% Systematisk med særlige grupper af lærere (fx nye lærere eller klasselærere) 37 18,5% Total ,0% Respondenterne kan sætte flere kryds. 8

9 14. I hvilken grad arbejder skolen med faste koncepter for indhold eller form på skole-hjemsamarbejdet (fx fælles samtaleark eller fælles regler om særlige informationer der gives til forældrene, fx v. skolestart)? {Bemærk: elevplaner medregnes ikke... I høj grad 58 15,4 I nogen grad ,5 I mindre grad ,9 Slet ikke 16 4,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Arbejder skolen systematisk med særlige metoder, redskaber eller modeller i forhold til skole-hjem-samarbejdet (fx PALS, integrationsministeriets værktøjskasser eller Anerkendende samtale)? Ja, hele skolen 75 19,9 Ja, enkelte afdelinger 25 6,6 Ja, enkelte team eller lærere 67 17,8 Nej ,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Ca. hvor stor en andel af lærere har inden for de seneste fem år deltaget i kurser eller anden kompetenceudvikling der direkte har til formål at styrke deres kompetencer til at indgå i skole-hjem-samarbejdet? 0 % 67 22, % , % 25 8,6 100 % 53 18,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Har skolen indenfor de seneste fem år afholdt pædagogiske dage/seminarer om skolehjem-samarbejde på skolen eller i kommunen? Ja, flere 43 11,5 Ja, få ,8 Nej, ingen ,0 Ved ikke 40 10,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 14 9

10 Ud fra en samlet betragtning: I hvilken grad drøfter skoleledelsen skole-hjem samarbejdet: 18. Med skolens ressourceperson(er)? I høj grad 94 27,2 I nogen grad ,9 I mindre grad 53 15,3 Slet ikke 6 1,7 Ikke relevant 17 4,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Med lærerne enkeltvis? I høj grad ,7 I nogen grad ,4 I mindre grad 39 10,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Med teamene enkeltvis? I høj grad 90 25,6 I nogen grad ,8 I mindre grad 56 16,0 Slet ikke 1,3 Ikke relevant 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Med lærerne på afdelingsmøder? I høj grad 59 17,1 I nogen grad ,2 I mindre grad 78 22,5 Slet ikke 7 2,0 Ikke relevant 25 7,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 42 10

11 22. Med alle lærerne fx på pædagogisk råds møder eller på skoleintra? I høj grad 81 22,9 I nogen grad ,6 I mindre grad 78 22,1 Slet ikke 7 2,0 Ikke relevant 5 1,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 35 I hvilken grad drøfter skoleledelsen følgende emner med lærerne: 23. Indhold og form af forældremøder? I høj grad 55 14,7 I nogen grad ,2 I mindre grad 96 25,7 Slet ikke 4 1,1 Ikke relevant 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Indhold og form af skole-hjem-samtaler? I høj grad 52 14,0 I nogen grad ,8 I mindre grad 96 25,8 Slet ikke 7 1,9 Ikke relevant 2,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Praksis for uformel forældrekontakt? I høj grad 88 23,7 I nogen grad ,7 I mindre grad 80 21,5 Slet ikke 7 1,9 Ikke relevant 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 16 11

12 26. I hvilken grad vurderer du at der er en fælles opfattelse af formålet/formålene med skolehjem-samarbejdet blandt det pædagogiske personale på skolen? I høj grad ,4 I nogen grad ,2 I mindre grad 17 4,5 Slet ikke 1,3 Ved ikke 2,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at lærerne har en fælles tilgang til, hvordan de arbejder med skole-hjem-samarbejdet? I høj grad 69 18,4 I nogen grad ,4 I mindre grad 51 13,6 Slet ikke 2,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Der kan være flere vigtige formål med skole-hjem-samarbejdet. Hvilke af nedenstående formål vurderer du er det allervigtigste formål med skole-hjem-samarbejdet? At skabe en god relation mellem skolen og forældrene? ,5 At styrke at forældrene støtter op om at eleverne trives i skolen? 84 22,5 At styrke at forældrene støtter op om elevernes læring? 92 24,6 At sikre at forældrene får en viden om deres barns faglige niveau? 7 1,9 At sikre et godt samarbejde forældrene imellem? 6 1,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 14 I hvilken grad gør I som skoleledelse følgende: 29. Deltager på forældremøder generelt? I høj grad 46 12,8 I nogen grad ,9 I mindre grad ,7 Slet ikke 31 8,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 28 12

13 30. Deltager på forældremøder hvis der er særlige vanskeligheder omkring klassen eller forældregruppen? I høj grad ,8 I nogen grad 91 24,7 I mindre grad 11 3,0 Slet ikke 2,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Deltager i samtaler med hjemmet hvis der er særlige vanskeligheder omkring eleven? I høj grad ,2 I nogen grad 67 18,0 I mindre grad 12 3,2 Slet ikke 2,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Deltager i skole-hjem-samarbejdet hvis læreren har et særligt behov for støtte (fx nyuddannede lærere)? I høj grad ,8 I nogen grad ,1 I mindre grad 31 8,4 Slet ikke 3,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at jeres skole har en udfordring med at få forældre til at møde op til forældremøder? I høj grad 37 9,9 I nogen grad ,4 I mindre grad ,0 Slet ikke 21 5,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 15 13

14 34. Når der bliver afholdt forældremøder, er praksis for lærerne/teamene så at der i invitationen til forældremødet understreges at forældrene forventes at deltage? Ja, for alle eller næsten alle lærere /team ,8 Ja for over halvdelen af lærerne/ teamene 90 25,8 Ja for under halvdelen af lærerne/ teamene 36 10,3 Nej for ingen eller meget få lærere/ team 52 14,9 Ved ikke 32 9,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Når der bliver afholdt forældremøder, er praksis for lærerne/teamene så at en lærer (eller pædagog) kontakter nogle forældre personligt for at sikre sig at de kommer til forældremødet? Ja, for alle eller næsten alle lærere /team 52 15,1 Ja for over halvdelen af lærerne/ teamene 91 26,5 Ja for under halvdelen af lærerne/ teamene 88 25,6 Nej for ingen eller meget få lærere/ team 93 27,0 Ved ikke 20 5,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Bliver skole-hjem-samtaler somme tider afholdt i elevens hjem? Ja, ofte 14 3,8 Ja, sjældent ,4 Nej ,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I klasser hvor der er forældre med svage eller ingen danskkundskaber, oversættes invitationer til skole-hjem-samtaler og/eller forældrearrangementer så til andre sprog? Ja, altid 23 6,2 Ja, ofte 61 16,4 Ja, men sjældent ,9 Nej, aldrig 45 12,1 Ikke relevant da alle forældre forstår dansk ,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 16 14

15 38. Bruger skolen tolke ved forældremøder når der deltager forældre der ikke taler dansk eller taler meget lidt dansk? Ja, altid 74 19,8 Ja, ofte 92 24,7 Ja, men sjældent 97 26,0 Nej, aldrig 16 4,3 Ikke relevant da alle forældre taler dansk 94 25,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Bruger skolen tolke ved skole-hjem-samtaler el.lign. med forældre der ikke taler dansk eller taler meget lidt dansk? Ja, altid ,7 Ja, ofte 85 22,9 Ja, men sjældent 59 15,9 Nej, aldrig 2,5 Ikke relevant da alle forældre taler dansk 85 22,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Har skolen tiltag med særligt fokus på at støtte at nydanske forældre deltager i skolehjem-samarbejdet eller støtter op om deres børns skolegang? Ja ,1 Nej ,0 Vi har ingen nydanske forældre på skolen 85 22,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Har skolen tiltag med særligt fokus på at støtte at socialt udsatte forældre (forældre som er ramt af arbejdsløshed, dårlig økonomi og/eller svære sociale forhold generelt) støtter op om deres børns skolegang? Ja ,5 Nej ,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 15 15

16 Nedenfor er der nævnt en række tilgange til skole-hjem-samarbejdet. Har I på skolen arbejdet særligt med at fremme følgende? 42. At lærerne laver forventningsafstemning med forældrene i opstarten på samarbejdet, både individuelt og med den samlede forældregruppe? Ja, i hele lærergruppen ,3 Ja, i nogle afdelinger ,8 Ja, i enkelte team eller hos ressourcepersoner 71 19,1 Nej 25 6,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant At lærerne tilpasser deres kommunikation så alle kan forstå budskaberne - uanset uddannelse, kultur og sprog? Ja, i hele lærergruppen ,7 Ja, i nogle afdelinger 69 18,8 Ja, i enkelte team eller hos ressourcepersoner 69 18,8 Nej 65 17,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant At lærerne tilpasser deres krav og forventninger til den enkelte familie i forhold til hvordan netop de har mulighed for at støtte op om deres barns skolegang? Ja, i hele lærergruppen ,9 Ja, i nogle afdelinger ,4 Ja, i enkelte team eller hos ressourcepersoner 96 26,1 Nej 24 6,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 20 16

17 45. At lærerne arbejder ud fra den præmis at alle forældre (også fx socialt udsatte forældre) kan bidrage med noget i forhold til deres børns læring? Ja, i hele lærergruppen ,3 Ja, i nogle afdelinger 85 23,0 Ja, i enkelte team eller hos ressourcepersoner 53 14,3 Nej 20 5,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant At lærerne melder tydeligt ud til forældrene hvilke forventninger læreren har til samarbejdet med forældrene (fx hvad der er forældrenes ansvar og hvad der er skolens/lærerens ansvar)? Ja, i hele lærergruppen ,0 Ja, i nogle afdelinger ,0 Ja, i enkelte team eller hos ressourcepersoner 45 12,2 Nej 3,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant At lærerne viser forældrene hvordan de kan støtte deres børns læring (fx ved at give forældrene didaktisk indsigt)? Ja, i hele lærergruppen 67 18,1 Ja, i nogle afdelinger ,7 Ja, enkelte team eller hos ressourcepersoner ,8 Nej 46 12,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant At lærerne taler med nogle forældre om hvordan de kan skabe en aktiv familiekultur (fx give børnene forskellige oplevelser og input) der understøtter barnets generelle læring (fx styrker deres ordforråd eller almene viden)? Ja, i hele lærergruppen 73 19,7 Ja, i nogle afdelinger ,5 Ja, enkelte team eller hos ressourcepersoner ,5 Nej 38 10,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 18 17

18 49. At lærerne understøtter at forældrene kender og forstår formålene med forskellige dele af undervisningen (fx børnestavning, lektier, lejrture, idræt mv.)? Ja, i hele lærergruppen ,1 Ja, i nogle afdelinger ,1 Ja, enkelte team eller hos ressourcepersoner 88 24,0 Nej 14 3,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant At lærerne spørger til og anvender den viden forældrene har om deres barn (fx hvordan barnet motiveres og trives)? Ja, i hele lærergruppen ,2 Ja, i nogle afdelinger 99 27,1 Ja, enkelte team eller hos ressourcepersoner 78 21,4 Nej 12 3,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant At lærerne anerkender forældrenes holdninger, oplevelser og erfaringer? Ja, i hele lærergruppen ,7 Ja, i nogle afdelinger 91 24,8 Ja, enkelte team eller hos ressourcepersoner 62 16,9 Nej 17 4,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant At lærerne understøtter at forældregruppen bliver trygge ved hinanden og samarbejder med hinanden? Ja, i hele lærergruppen ,4 Ja, i nogle afdelinger ,1 Ja, enkelte team eller hos ressourcepersoner 43 11,7 Nej 18 4,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 20 18

19 53. Har I på skolen arbejdet med andre tilgange til skole-hjem-samarbejdet end dem der er nævnt ovenfor? Ja 64 18,2 Nej ,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 37 19

20 54. I hvilken grad vurderer du at skolen inden for de seneste år har haft fokus på at forbedre skole-hjem-samarbejdet særligt med nydanske forældre? I høj grad 91 24,5 I nogen grad ,0 I mindre grad 66 17,7 Slet ikke 96 25,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad oplever du at skole-hjem-samarbejdet med de nydanske forældre er blevet forbedret inden for de seneste år? I høj grad 35 12,9 I nogen grad ,2 I mindre grad 54 19,9 Slet ikke 8 3,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at din skole inden for de seneste år har haft fokus på at forbedre skole-hjem-samarbejdet særligt med socialt udsatte forældre (forældre som er ramt af arbejdsløshed, dårlig økonomi og/eller svære sociale forhold generelt)? I høj grad 94 25,3 I nogen grad ,4 I mindre grad 77 20,8 Slet ikke 24 6,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 17 20

21 57. I hvilken grad oplever du at skole-hjem-samarbejdet med socialt udsatte forældre (forældre som er ramt af arbejdsløshed, dårlig økonomi og/eller svære sociale forhold generelt) er blevet forbedret inden for de seneste år? I høj grad 45 13,1 I nogen grad ,4 I mindre grad 76 22,1 Slet ikke 5 1,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 44 I hvilken grad har I følgende udfordringer i samarbejdet med forældrene på jeres skole: 58. Forældre møder ikke op til skole-hjem-samtaler eller forældremøder? I høj grad 9 2,4 I nogen grad ,5 I mindre grad ,8 Slet ikke 23 6,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Forældre støtter ikke op om deres barns skolegang? I høj grad 8 2,2 I nogen grad ,7 I mindre grad ,6 Slet ikke 13 3,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Forældre kan eller vil ikke indgå i en konstruktiv dialog med skolen? I høj grad 5 1,3 I nogen grad 40 10,8 I mindre grad ,2 Slet ikke 77 20,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 16 21

22 61. På en skala fra 1-10, hvor 1 er 'slet ikke' og 10 er 'i høj grad, i hvilken grad vurderer du så at skolen i dag har et velfungerende skole-hjem-samarbejde generelt? 1 - Slet ikke 0,0 2 0,0 3 1, , , , , , , I høj grad 16 4,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 16 22

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport praktiklærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning,

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Institutionsrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Institutionsrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Institutionsrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Tabelrapport. Understøttende undervisning

Tabelrapport. Understøttende undervisning Tabelrapport Understøttende undervisning Tabelrapport Undersøgelse af understøttende undervisning i folkeskolen 1.0 22.06.2016 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1%

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1% DET STATISTISKE DATAGRUNDLAG Figur 1: Svarprocent Figur 2: Besvarelser fordelt på skolerne Skoleleder Administrativleder, pædagogiskleder eller lignende Lærer Pædagog eller pædagogmedhjæl per I alt Skolen

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ SOLBJERGSKOLEN

RETNINGSLINIER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ SOLBJERGSKOLEN RETNINGSLINIER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ SOLBJERGSKOLEN På Solbjergskolen arbejder vi for en åben, tillidsfuld og ærlig dialog mellem forældre, elever og skolens medarbejdere. Målet er, at eleverne

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for kommunens skoler Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for skoleområdet Indhold Indhold... 1 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde 16-03-2016 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen og opnår

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

To sprog én udfordring

To sprog én udfordring To sprog én udfordring 1 Uddrag af spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med Tosprogs-Taskforcen og DRs kampagne To sprog én udfordring Det siger lærerne *** Indblik i svarene fra over 2.000 lærere om

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalforvaltninger

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalforvaltninger Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalforvaltninger 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler Tabelrapport INDHOLD Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler 1 Indledning 4 2 Frie grundskoler

Læs mere

Værdiregelsæt og antimobbestrategi for

Værdiregelsæt og antimobbestrategi for Værdiregelsæt og antimobbestrategi for Vildbjerg Skole Værdiregelsæt Skolens værdier - Det forstår vi ved værdien, sådan tager vi ansvar, og det skal værdien fremme: Første værdi Vi passer på hinanden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Faxe Kommunes alkoholpolitik/- retningslinje og samtalen om alkohol Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, der sætter så målrettet ind på implementeringen af alkoholpolitikken/retningslinjen.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kolind Centralskole

Brugertilfredshedsundersøgelse Kolind Centralskole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Kolind Centralskole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Individuel rapport for Kolind Centralskole Indhold Indhold... 1 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: 75Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund

Skolerapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: 75Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 68,2% beelser: Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 64,9% Antal besvarelser: 163 Voel Skole

Skolerapport Svarprocent: 64,9% Antal besvarelser: 163 Voel Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 64,9% beelser: 163 Voel Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 71,2% Antal besvarelser: 104 Grauballe Skole

Skolerapport Svarprocent: 71,2% Antal besvarelser: 104 Grauballe Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 71,2% beelser: Grauballe Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 80,6% Antal besvarelser: 125 Resenbro Skole

Skolerapport Svarprocent: 80,6% Antal besvarelser: 125 Resenbro Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 80,6% beelser: 125 Resenbro Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 79,7% Antal besvarelser: 216 Gødvadskolen

Skolerapport Svarprocent: 79,7% Antal besvarelser: 216 Gødvadskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 79,7% beelser: 216 Gødvadskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 63,4% Antal besvarelser: 249Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder

Skolerapport Svarprocent: 63,4% Antal besvarelser: 249Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 63,4% beelser: 249Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 69,7% Antal besvarelser: 205 Bryrup Skole

Skolerapport Svarprocent: 69,7% Antal besvarelser: 205 Bryrup Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 69,7% beelser: 205 Bryrup Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 71,5% Antal besvarelser: 468 Balleskolen

Skolerapport Svarprocent: 71,5% Antal besvarelser: 468 Balleskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 71,5% beelser: 468 Balleskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen på Grundtvigsvej. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 24

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen på Grundtvigsvej. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 24 Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts 2017 Side 1 af 24 Folkeskolen Blandt respondenterne svarer 73 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse på

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 69,7% Antal besvarelser: 334 Frisholm Skole

Skolerapport Svarprocent: 69,7% Antal besvarelser: 334 Frisholm Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 69,7% beelser: 334 Frisholm Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 67,2% Antal besvarelser: 82 Trekløverskolen, Afdeling Sjørslev

Skolerapport Svarprocent: 67,2% Antal besvarelser: 82 Trekløverskolen, Afdeling Sjørslev FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 67,2% beelser: 82 Trekløverskolen, Afdeling Sjørslev LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 59,3% Antal besvarelser: 51 Dybkær Specialskole

Skolerapport Svarprocent: 59,3% Antal besvarelser: 51 Dybkær Specialskole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 59,3% beelser: 51 Dybkær Specialskole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Sprogvurdering af alle skolestartere

Sprogvurdering af alle skolestartere Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% beelser: 419 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60,4% beelser: 58 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60,4% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,8% beelser: 681 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72% beelser: 367 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8% beelser: 672 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Revideret d. 14. marts 2017 Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1% beelser: 182 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8% beelser: 576 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Trivselspolitik for Slangerup Skole. 1. Skolen. 2. Klassen. 3. Skole-hjem-samarbejde. Ordens- og samværsregler på Slangerup Skole

Trivselspolitik for Slangerup Skole. 1. Skolen. 2. Klassen. 3. Skole-hjem-samarbejde. Ordens- og samværsregler på Slangerup Skole Trivselspolitik for Slangerup Skole På Slangerup skole er trivsel en del af grundlaget for at sikre alle elever den bedst mulige læring. 1. Skolen Ordens- og samværsregler på Slangerup Skole Man kan sige,

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2015.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2015. Skemaet gennemføres blandt forældre i 1. klasse, 3. klasse og 5. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1% Vallensbæk Kommune beelser: 1.184 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen

Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4 Baggrundsviden s. 4 Skolens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen

Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde

Projektbeskrivelse. Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde Projektbeskrivelse Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde Formandskabet for Skolerådet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af skole-hjem-samarbejdet i folkeskolen

Læs mere

Antimobbestrategi for Resenbro Skole. Gældende fra januar 2017

Antimobbestrategi for Resenbro Skole. Gældende fra januar 2017 Antimobbestrategi for Resenbro Skole Gældende fra januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I vores værdigrundlag fortæller vi, at Resenbro Skole er stedet, hvor alle børn og voksne gennem

Læs mere

Forløb om undervisnings- differentiering. Introduktion

Forløb om undervisnings- differentiering. Introduktion Program for løft af de fagligt svageste elever Intensivt læringsforløb Lærervejledning Forløb om undervisnings- differentiering Introduktion . Introduktion Dette undervisningsforløb er udarbejdet til Programmet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk B på stx indeholder i tabelform

Læs mere

DAGPLEJEN SOM TILBUD TIL BØRN I SOCIALT UD- SATTE POSITIONER

DAGPLEJEN SOM TILBUD TIL BØRN I SOCIALT UD- SATTE POSITIONER Til Fagforbundet Fag og Arbejde (FOA) Dokumenttype Rapport Dato Maj, 201 -[Valgfri DET 1 - If no optional KOMMUNALE text is needed then remember to delete PERSPEKTIV the fields.] [Tekst - If no optional

Læs mere

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt Derfor har skolen et AKT-team, der arbejder med de børn, grupper eller klasser, der har Adfærd-, Kontakt- eller Trivselsproblemer. Målet med dette arbejde

Læs mere

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO.

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO. Nr. 2 Skole-hjem samarbejdet RO. Skole-hjem samarbejdet bygger på gensidig respekt mellem skolen og hjemmet gennem en åben og fordomsfri dialog, så børnene oplever, at de voksne samarbejder om at give

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 59% Antal besvarelser: 147 Høsterkøb Skole

Skolerapport Svarprocent: 59% Antal besvarelser: 147 Høsterkøb Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 59% beelser: 147 Høsterkøb Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen

Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen

Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen Indledning og værdigrundlag Med følgende principper for skole-hjemsamarbejde ønsker vi at skabe forudsætninger for et godt og åbent samarbejde

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen

Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 244 NOVAskolen

Skolerapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 244 NOVAskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 244 NOVAskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 5 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Risingskolen Skoleår: 2007/2008 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Workshop om udvikling af spørgeskemaer

Workshop om udvikling af spørgeskemaer www.eva.dk Workshop om udvikling af spørgeskemaer ESB-netværket, 20. juni 2017 Cecilie Juul Jørgensen, cjj@eva.dk og Mia Uth Madsen, mim@eva.dk www.eva.dk Hvad kan en spørgeskemaundersøgelse give svar

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Vadgård Skole. Udarbejdet (dato): Mobning herunder digital mobning

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Vadgård Skole. Udarbejdet (dato): Mobning herunder digital mobning GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Vadgård Skole Udarbejdet (dato): 2016 Mobning herunder digital mobning Antimobbestrategien er retttet mod at løse og forebygge alle former for mobbeproblematikker på

Læs mere

Principper for skole-hjemsamarbejde på Marstal Skole.

Principper for skole-hjemsamarbejde på Marstal Skole. Side 1 Principper for skole-hjemsamarbejde på Marstal Skole. Hvad siger loven: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Kapitel 1 Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne

Læs mere

Antimobbestrategi for Stjernevejskolen

Antimobbestrategi for Stjernevejskolen Antimobbestrategi for Stjernevejskolen Udarbejdet november 2011 revideret januar 2017 Formål: Elever på skolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev på skolen

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere