О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:"

Transkript

1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /3 Датум: На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског факултета доноси следећу О Д Л У К У Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: Вишекритеријумско одлучивање у функцији конзервације земљишних и водних ресурса брдско-планинских подручја централне Србије са Извештајем Комисије ставља се на увид јавности у Библиотеци и интернет страници Факултета са роком од 30 дана. Одлуку доставити: Библиотеци Факултета, истаћи на огласну таблу и сајт факултета, писарници, Служби за наставу и студентска питања. Д Е К А Н Проф.др РАТКО РИСТИЋ

2 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број: Датум: НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Предмет: Извештај Комисије за оцену израђене докторске дисертације дипл. инж. Тијане Вулевић, под насловом: Вишекритеријумско одлучивање у функцији конзервације земљишних и водних ресурса брдско-планинских подручја централне Србије I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1.Орган који је именовао (изабрао) комисију и датум: Наставно-научно веће Шумарског факултета, одлуком бр. 01-2/29, од год., именовало је Комисију за оцену израђене докторске дисертације дипл. инж. Тијане Вулевић 2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датум избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 1. др Нада Драговић, редовни професор Универзитета у Београду Шумарског факултета; ужа научна област: Ерозија и конзервација земљишта и вода; датум избора: године 2. др Ратко Ристић, редовни професор Универзитета у Београду Шумарског факултета; ужа научна област: Ерозија и конзервација земљишта и вода; датум избора: године 3. др Миодраг Златић, редовни професор Универзитета у Београду Шумарског факултета; ужа научна област: Ерозија и конзервација земљишта и вода; датум избора: године 4. др Мирјана Тодосијевић, доцент Универзитета у Београду Шумарског факултета; ужа научна област: Ерозија и конзервација земљишта и вода; датум избора: године 5. др Милија Сукновић, редовни професор Универзитета у Београду Факултета организационих наука; ужа научна област: Моделирање пословних система и пословно одлучивање; датум избора: године II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 1. Име, име једног родитеља, презиме: Тијана, Зоран, Вулевић 1

3 2. Датум и место рођења, општина, држава: , Краљево, Србија Датум одбране, место и назив магистарске тезе/мастер рада: Научна област из које је стечено академско звање магистра наука/мастера: III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Вишекритеријумско одлучивање у функцији конзервације земљишних и водних ресурса брдско-планинских подручја централне Србије IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Докторска дисертација дипл. инж. Тијане Вулевић, под насловом: Вишекритеријумско одлучивање у функцији конзервације земљишних и водних ресурса брдско-планинских подручја централне Србије обухвата укупно 273 страна, од којих је 226 страна текста, 42 стране прилога и 5 страна на којима се налазе биографија кандидаткиње на српском језику, изјава о ауторству, изјава о истоветности штампане и електронске верзије докторског рада и изјава о коришћењу. Докторска дисертација садржи 187 табела, 29 слика и 5 прилога. Списак коришћене домаће и иностране литературе обухвата 206 библиографских јединица. На почетку рада су дате кључне документационе информације, резиме на српском и енглеском језику, са кључним речима. Текст дисертације је подељен у 8 поглавља, која су структурирана у посебне логички повезане целине: 1. УВОД (Стр. 1-4) 1.1. Предмет истраживања 1.2. Подручје истраживања 1.3. Циљ истраживања 1.4. Полазне хипотезе 1.5. Општи метод и структура рада 2. ОДЛУЧИВАЊЕ, ПРИСТУП ОДЛУЧИВАЊУ И МЕТОДЕ ОДЛУЧИВАЊА (Стр. 5-21) 2.1. Појам и приступи одлучивању 2.2. Поступак решавања проблема 2.3. Увод у вишекритеријумско одлучивање 2.4. Класификација и избор метода вишекритеријумског одлучивања 2.5. Вишекритеријумско одлучивање и заштита земљишних и водних ресурса од деградације Ерозија земљишта и бујичне поплаве као видови деградације Вишекритеријумско одлучивање и заштита од ерозије и бујица 3. МЕТОД РАДА (Стр ) 3.1 Методе корисности Метода аналитички хијерархијски процес Метода адитивних тежинских фактора 3.2. Методе рангирања PROMETHEE метода ELECTRE метода 2

4 3.3. Методе за одређивање тежина критеријума Објективне методе за одређивање тежине критеријума Субјективне методе за одређивање тежине критеријума Интегралне методе за одређивање тежина критеријума 3.4. Методе вишекритеријумске оптимизације Метода компромиса Метод тежинских коефицијената 3.5. Моделирање проблема одлучивања у области заштите од ерозије и бујица Моделирање проблема одлучивања у области заштите од ерозије Идентификација најугроженијих ("hot spot") површина Моделирање проблема одлучивања у области заштите од бујица Поставка проблема оптимизације структуре начина коришћења земљишта Оптимизација примене конзервационих мера (тераса) 4. МАТЕРИЈАЛ ИСТРАЖИВАЊА (Стр ) 4.1. Карактеристике истраживаних подручја Карактеристике слива Топчидерске реке Карактеристике слива реке Топлице Карактеристике слива реке Расине 5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА (Стр ) 5.1. Резултати рангирања подсливова према степену угрожености од ерозије земљишта Критеријуми за процену угрожености ерозијом земљишта Тежина критеријума за процену угрожености ерозијом земљишта Рангирање подсливова према степену угрожености ерозијом земљишта Идентификација најугроженијих подсливова и "hot spot" површина према степену угрожености од ерозије земљишта 5.2. Резултати рангирања подсливова према степену угрожености од бујичних поплава Критеријуми за процену угрожености подсливова од бујичних поплава Тежине критеријума за рангирање подсливова према степену угрожености од бујичних поплава Рангирање подсливова према опасности од бујичних поплава Идентификација подсливова који су најугоженији од бујичних поплава Евидентирање стања преграда и дефинисање приоритета за примену мера превенције Избор оптималног система заштите бујичног слива изградњом преграда 6. ДИСКУСИЈА (Стр ) 7. ЗАКЉУЧАК (Стр ) 8. ЛИТЕРАТУРА (Стр ) ПРИЛОГ А (Стр ) ПРИЛОГ Б (Стр ) ПРИЛОГ В (Стр ) ПРИЛОГ Г (Стр ) ПРИЛОГ Д (Стр ) На крају је дата биографија као и следеће изјаве: Изјава о ауторству, Изјава о истоветности штампане и електронске верзије и Изјава о коришћењу. 3

5 V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Поглавље 1. Увод се састоји од пет потпоглавља. У потпоглављу 1.1. Предмет истраживања кандидаткиња наводи да су брдско-планинска подручја Србије према конфигурацији терена, геолошкој подлози, климатским приликама и хидрографској мрежи врло повољно тло за развој ерозионих процеса који разарају земљиште и ремете водни режим. Указано је на потребу и значај примене метода вишекритеријумског одлучивања (вишекритеријумске анализе и оптимизације) у области заштите подручја од деструктивног дејства ерозије и бујичних поплава. Посебно је истакнут значај примене наведених метода за: идентификацију (у интеграцији са Географским информационим системом - ГИС) и рангирање подсливова који су угрожени ерозијом земљишта и бујичним поплавама, одлучивање о избору ефикасног система преграда (као попречних објеката у кориту бујичних водотока) и локације за изградњу ових објеката, оптимизацију начина коришћења земљишта и оптимизација изградње тераса као конзервационе мере. У потпоглављу 1.2. Подручје истраживања, кандидаткиња наводи сливове у централној Србији изабране за истраживања, и то: слив Топчидерске реке, слив реке Топлице и слив реке Расине. Избор сливова извршен је на основу обима претходних истраживања, као и потребе за даљом редукцијом ерозије земљишта и опасности од бујичних поплава. У потпоглављу 1.3. Циљеви истраживања, кандидаткиња је дефинисала следеће циљеве: - идентификација и приоритизација подсливова које су најугроженији ерозионим процесима; - идентификација и приоритизација површина у подсливовима који представљају hot spot површине са аспекта ерозије земљишта; - избор оптималног начина коришћења земљишта; - рангирање подсливова за изградњу преграда према морфометријским параметрима слива; - избор оптималног система бујичарских преграда у кориту водотока, и - процена отпорности система бујичарских преграда на деструктивно дејство поплава и продукта ерозионих процеса (наноса). У потпоглављу 1.4. Полазне хипотезе, кандидаткиња дефинише следеће хипотезе: 1. Подсливови који се издвајају као хидрографске целине у оквиру једног сливног подручја, разликују се по степену угрожености ерозијом услед чега немају исти приоритет у погледу примене конзервационих радова који се предузимају у циљу заустављања или смањења ерозионих процеса и очувања земљишних и водних ресурса. 2. Рангирање подсливова по угрожености ерозијом је неопходно ради усмеравања економских и људских ресурса на површине које имају већи приоритет по питању третирања конзервационим радовима. 3. Доношење оптималних одлука у области конзервације земљишних и водних ресурса може се постићи применом метода вишекритеријумског одлучивања. 4. Оптимизацијом начина коришћења земљишта и избором вегетационог покривача у сливу, губици земљишта се могу свести до толерантног нивоа. 5. Доношење одлука о избору система бујичарских преграда применом метода вишекритеријумске анализе представља функционално и економично решење проблема заустављања наноса (продукта ерозионих процеса) у речном току и/или заштите од поплава. 4

6 6. Применом метода вишекритеријумског одлучивања могуће је утврдити који од могућих сценарија конзервације, односно могућих комбинација радова у сливу и речном току представља рационално решење са аспекта минимизације ерозије и опасности од бујичних поплава. У потпоглављу 1.5. Општи метод и структура рада, кандидаткиња приказује структуру рада и основни методолошки приступ коришћен у раду са посебним освртом на софтверске апликације које је користила у раду. У оквиру поглавља 2. Одлучивање, приступ одлучивању и методе одлучивања, кандидаткиња указује на постојеће приступе одлучивања који омогућавају пронажење оптималних или најефикаснијих решења проблема одлучивања (потпоглавље 2.1. Појам и пристипи одлучивању), наводи основне кораке решавања проблема (потпоглавље 2.2. Поступак решавања проблема) и карактеристике метода вишекритеријумског одлучивања које су у ту сврху примењене (потпоглавље 2.3. Увод у вишекритеријумско одлучивање). У потпоглављу 2.4. Класификација и избор метода вишекритеријумског одлучивања, наводи бројне класификације метода вишекритеријумског одлучивања, где се као основна може усвојити подела метода према природи проблема одлучивања на: методе вишециљног одлучивања и методе вишеатрибутивног одлучивања или вишекритеријумске анализе. Проблеми вишециљног одлучивања се класификују у континуалне проблеме одлучивања, од којих се поступак одређивања оптималног решења заснива се на оптимизацији више, најчешће конфликтних функција циља, у условима ограничености ресурса. Код вишекритеријумске анализе карактеристично је формирање евалуационе табеле или матрице одлучивања која садржи податке о вредностима критеријума за дате алтернативе и не трага се за оптималним већ компромисним решењем. Кандидаткиња указује на разлике између наведених метода и истиче да избор методе зависи од бројних фактора: наведих излаза који се желе добити, од квалитета и обима улазних податка, од броја алтернатива, расположивих софтвера, и чињенице да ли је у питању један или више доносилацa одлукa. У потпоглављу 2.5. Вишекритеријумско одлучивање и заштита земљишних и водних ресурса од деградације, кандидаткиња указује на значај проучавања ерозије земљишта и бујичних поплава у Србији, с обзиром на заступљеност и деструктивност процеса, као и на вишекритеријумску природу проблема заштите подручја угроженог ерозијом земљишта и бујичним поплавама. Између осталог, истиче потребу за дефинисањем размере истраживања (домена истраживања) у примени вишекритеријумског одлучивања, а потом и избор модела и критеријума који ће се користити у зависности од задатог циља, који се може односити на: приоритизацију површина по угрожености ерозијом земљишта, односно бујичним поплавама, и избор оптималних или најприхватљивијих мера и радова заштите од ових процеса. Такође, приказан је преглед светске литературе која се односи на примену метода вишекритеријумске анализе у области конзервације земљишних и водних ресурса, посебно AHP методе која је коришћена за избор најпожељније стратегије управљања шумама (Kangas, 1994), за избор оптималне ширине појаса вегетације уз речну обалу (Qureshi, Harrison, 2001), за рангирање технологија пречишћавања отпадних вода (Botteroetal., 2011). У области утврђивања угрожености земљишта ерозијом AHP методом, значајни су радови: Wu, Wang (2007), Ni et al. (2008), Rahman et al. (2009), Vulevic et al. (2015). Указано је и на широку примену PROMETHEE и ELECTRE метода, које су у области заштите од ерозије коришћене за: рангирање подсливова по угрожености ерозијом (Vulevic, Dragovic, 5

7 2017), избор најбоље алтенативе заштите слива угроженог ерозијом (Grau et al., 2010), планирање начина коришћења земљишта (Akpinaretal., 2004), процену ризика од ерозије земљишта на нивоу парцеле (Macaryetal., 2010). Указано је на још већу примену ових метода у области управљања водним ресурсима и дат је преглед најзначајније литературе. Кандидаткиња наглашава да су методе вишекритеријумског одлучивања и оптимизације, код нас примењене у сродним научним дисциплинама као што су: грађевинарство (Прашчевић,1995;Оприцовић,1998; Ћировић, 2009; Praščević, N., Prašćević, Ž., 2016), пољопривреда (Срђевић et al., 2002; Draginicic et al., 2015), водопривреда (Срђевић, 2000; Srdjevic 2007; Srdjevic, Z., Srdjevic, B., 2014; Dragovic,Vulevic, 2015), шумарство (Lakicevic et al., 2014), заштита животне средине од тешких метала (Nikolic et al., 2009), управљање наносом (Crnkovic et al., 2016) и оцена животног циклуса пројекта (Agarski et al., 2016). У области уређења бујичних токова у нашој земљи слабо су примењиване и методе једнокритеријумске оптимизације (Драговић, 2001), као и методе вишекритеријумске анализе (Markovic, 2012; Markovic, 2013; Dragovic, Vulevic, 2015; Vulević, Dragović, 2017), што је додатан подстицај за примену ових метода. У поглављу 3. Метод рада, као део потпоглавља 3.1. Методе корисности и 3.2. Методе рангирања, приказане су методе коришћене у раду, подељене на: методе корисности (метода аналитички хијерархијски процес AHP, метода адитивних тежинских фактора- WSM) и методе рангирања (PROMETHEE и ELECTRE). Заједничко за све методе је да као излаз дају редослед рангирања акција (алтернатива), а као улаз захтевају дефинисање алтернатива одлучивања, критеријума за евалуацију алтернатива, одређивање тежина (значаја) критеријума и формирање евалуационе табеле, односно матрице одлучивања. Поред описа наведених метода, у потпоглављу 3.3. Методе за одређивање тежине критеријума, дате су и методе коришћене за одређивање тежина критеријума и то: објективне методе (ENTROPY метода и метод стандардне девијације), субјективне методе (метода поређења у паровима) и методе које подразумевају интеграцију два наведена приступа (комбиноване тежине по Jahan, Edwards, 2013). Потпоглавље 3.4. Методе вишекритеријумске оптимизације, обухвата опис метода где се проблем одлучивања решава формулисањем две или више функције циља које се истовремено оптимизију (максимизирају или минимизирају). Описане су две методе вишециљне оптимизације коришћене у раду: метода компромиса и метод тежинских коефицијената. Моделирање проблема одлучивања у области заштите од ерозије и бујица је приказано у потпоглављу 3.5, где је помоћу AHP методе, у виду хијерархије приказана структура проблема одлучивања, где је на првом нивоу дефинисан циљ, на другом критеријуми, а на трећем нивоу алтернативе. Кандидаткиња наводи да се у области заштите од ерозије и бујица, приликом одлучивања о подручју које се штити, као основни циљ може поставити избор најугроженијих површина чија је заштита приоритетна, при чему су саме површине (парцеле, поља, полигони, подсливови, сливови) алтернативе између којих се одлучује, док су критеријуми везани за сам процес ерозије и узрочнике настанка ерозије, односно бујичних поплава. Код моделирања проблема одлучивања у области заштите од ерозије и бујица, алтернативе представљају подсливови који су у раду генерисани применом ArcHydro алгоритма у ArcMap-у , применом процедуре објашњене у радовима Youssefetal (2011) и Радић (2014). Број издвојених подсливова у три изучавана слива варира, у зависности од дефинисаног прага (минимална узводна површина неопходна да се дефинише ток), и износи 9 (у сливу Топчидерске реке, површине ), 11 (у сливу Топлице, површине) и 19 (у сливу Расине, површине). 6

8 За постизање циља који се односи на утврђивање редоследа угрожености површина (подсливова) како би се постигла ефикасна заштита од ерозије земљишта, као критеријуми су коришћени параметру RUSLE методе (ревизије Универзалне једначине губитака земљишта): фактор ерозионе снаге кише, фактор еродибилности земљишта, фактор дужине и нагиба падине и фактор биљног покривача. Усвојена вредност фактора примене конзервационих мера у раду износи 1, због недостатка података о примени конзервационих мера и радова. У раду је, поред рангирања површина по угрожености ерозијом, предвиђа и идентификација најугроженијих површина ерозијом земљишта ("hot spot" површина), класификовањем вредности губитака земљишта у категорије угрожености, које се приказују просторно и указују на локацију која захтева примену одређених мера и/или радова. Код циља који је дефинисан као утврђивање редоследа подсливова према угрожености од бујичних поплава, као критеријуми су коришћени морфометријски параметри који одражавају потенцијал слива за појаву бујичних поплава (познати у домаћој литератури као хидрографски и геоморфолошких параметари). Кандидаткиња је на основу прегледа домаће и стране литературе изабрала десет критеријума који су коришћени у раду: површина (под)слива (К1), густина хидрографске мреже (К2), коефицијент облика (под)слива (К3), релативни пад тока (К4), средљи пад (под)слива (К5), стопа бифуркације (К6), текстурна стопа (К7), учесталост тока (К8), коефицијент ерозионе енергије рељефа (К9) и геоморфолошко-ерозиони коефицијент (К10). У раду је предвиђено и моделирање проблема одлучивања са аспекта заштите бујичног слива изградњом преграда, где су предвиђене следеће анализе: - рангирање преграда или профила на којима се граде, применом критеријума: цена изградње објекта, количина задржаног наноса, цена 1m 3 задржаног наноса, дужина заплава и утицај локације изражен односом припремних и главних радова, и - рангирање токова (сливова) за извођење радова, применом критеријума: цена радова (техничких, биолошких, биотехничких), број преграда као објеката који утичу на животну средину, специфична продукција наноса у сливу, количина задржаног наноса, цена 1m 3 задржаног наноса и угроженост саобраћајница. У оквиру овог поглавља дата је и поставка проблема оптимизације структуре начина коришћења земљишта као и критеријуми који се могу користити за доношење одлуке о пренамени површина (вредност губитака земљишта под одређеним начином коришћења, нагиб и близина саобраћајница). У поглављу 4. Материјал истраживања, кандидаткиња приказује карактеристике истраживаних подручја: слива Топчидерске реке (десне притоке реке Саве, сливне површине 148,14 km 2 ) слива реке Топлице (леве притоке Јужне Мораве, сливне површине 348,2 km 2, узводно од бране Селова ) и слива реке Расине (десне притоке Западне Мораве, сливне површине 982,48 km 2 ). Поред општих карактеристика слива, дате су климатске, геолошке и педолошке карактеристике, као и типови вегетационог покривача. 7

9 У поглављу 5. Резултати истраживања, потпоглављу 5.1. Резултати рангирања подсливова према степену угрожености ерозијом земљишта, кандидаткиња приказује вредности критеријума RUSLE методе за подсливове издвојене у сливовима Топчидерске реке, реке Топлице и реке Расине. У наредном потпоглављу, наводи да су тежине критеријума основни параметар који је потребно дефинисати пре спровођења процедуре рангирања применом метода вишекритеријумске анализе, где су: - за субјективне тежине критеријума RUSLE методе усвојене подједнаке тежине, како је предвиђено и самом RUSLE методом, односно вредност 0,25 (значај сваког критеријума је по 25%). - субјективне тежине критеријума одређене су применом методе поређења у паровима; објективне тежине применом стандардне девијације; и корелационе тежине помоћу Pearsonov-ог коефицијента корелације), и њихове вредности зависе од вредности параметра λ. Усвојен је значај субјективних тежина 30% тј. λ=1/3, при чему је значај објективних и корелационих тежина укупно 70%,односно по (1-1/3)/2. Дате су вредности комбинованих тежина критеријума за три истраживана слива, а потом су приказани резултати рангирања подсливова применом метода WSM, PROMETHEE II и ELECTRE II. Код WSM методе, приказане су матрице са стандардизованим вредностима елемената почетне матрице (вредности RUSLE критеријума за подсливове) и резултати рангирања. Код примене PROMETHEE II методе, одређени су прагови индиференције и преференције, и приказане су вредности позитивног, негативног и чистог тока акција, тј. подсливова), као и и ранг акција у случају избора линеарне функције преференције тип III и тип V. Резултати примене ELECTRE II методе су код Топчидерске реке приказани кроз следеће матрице табеларно: нормализована матрица одлучивања, тежинска нормализована матрица, матрица сагласности, матрица несагласности, матрица агрегатне доминације, и директни, индиректни и коначан ранг подсливова. Код наредна два слива (слив река Топлице и Расине), приказани су само основни кораци методе: тежинска нормализована матрица, матрица агрегатне доминације и резултати рангирања. Приказани су и резулати поређења ранга добијени применом све три методе вишекритеријумске анализе, где је степен корелације ранга утврђен применом Спирмановог коефицијента корелације. Највећи степен корелације ранга имају WSM и PROMETHEE II метода, који износи преко 0,85 у сва три сливна подручја. Исти поступак рангирања и приказ резултата је извршен и у случају примене комбинованих тежина критеријума (Прилог А). Након рангирања подсливова, извршена је идентификација најугроженијих подсливова и "hot spot" површина по угрожености ерозијом земљишта. Према добијеним резулатима као најугроженији подсливови се могу идентификовати подслив Т8 у сливу Топчидерске реке, подслив С3 у сливу реке Топлице, и подслив Р15 у сливу реке Расине. Идентификација "hot spot" површина је извршена класификовањем губитака земљишта у категорије угрожености на основу дефинисаних интервала (слаба угроженост губици < 5 t ha-1 god - 1, умерена 5-10 t ha-1 god -1,..., до интензивне угрожености, за губитке >40 t ha-1 god -1 ). За приказ "hot spot" површина у сливу Топчидерске реке изабран је подслив Т8, који је применом све три методе вишекритеријумске анализе рангиран као најугроженији ерозијом земљишта, док је у сливу реке Топлице изабран подслив С6, а у сливу реке Расине подслив Р18. Подсливови С6 и Р18 нису рангирани као најугроженији, али су изабрани за анализу јер су коришћени за избор техничких радова (преграда) због доступности профила за њихову изградњу. 8

10 У потпоглављу 5.2. Резултати рангирања подсливова према степену угрожености од бујичних поплава, прво је одређена вредност 10 морфометријских критеријума на основу DEM-а и хидрографске мреже, која је по Strahler-у класификована у токове 1,..,n реда. Број токова одређеног реда је параметар који је битан за многе анализе, попут одређивања локације за изградњу преграда, а у овом раду је коришћен за одређивање стопе бифуркације (морфометријски параметар обележен као К6). У виду евалуационих табела приказане су вредности морфометријских критеријума за истраживана подручја, а потом и резултати рангирања применом WSM, ELECTE II и PROMETHEE II методе, који су приказани на исти начин као резултати потпоглавља 5.1. Код рангирања подсливова према степену угрожености од бујичних поплава, субјективним тежинама критеријума није додељен исти значај, већ су тежине одређене у консултацији са експертом применом AHP методе (метод поређење у паровима). Највећи значај је дат критеријумима: релативни пад тока, средњи пад слива, коефицијент ерозионе енергије и геоморфолошко-ерозиони коефицијент чије су тежине по 0,1525. Најмањи значај имају коефицијент облика слива (0,0511), густина хидрографске мреже (0,0348), стопа бифуркације (0,0411). Сви критеријуми су типа максимизације, изузев површине слива. Резултати рангирања у случају примене комбинованих тежина критеријума дати су у Прилогу Б. Промена тежина критеријума није битно утицала на промену ранга. Сензитивност резултата истраживања је поред примене комбинованих тежина, испитана на примеру слива реке Расине и у случају: а) елиминације најмање значајних критеријума и б) елиминације алтернатива (подсливова низводно од акумулације "Ћелије"). Кандидаткиња је елиминацију најмање значајних критеријума извршила применом ENTROPY методе, према којој је потребно из анализе искључити критеријуме: коефицијент облика слива, стопа бифуркације и учесталост тока. Извршено је поређење резултата рангирања пре и после елиминације три критеријума, и добијено је да је првог приоритета и даље подслив Р11, уз идентичан редослед рангирања подсливова који се добија применом WSM и PROMETHEE II методе. Након елиминације алтернатива Р1-Р10, такође је остварен висок степен корелације ранга (вредност преко 0,90). Резултати метода, без обзира на тежине критеријума и број разматраних критеријума и алтернатива, указују да су према степену опасности од бујичних поплава најугроженији подсливови Т6 и Т7 у сливу Топчидерксе реке, подсливови С2 и С8 у сливу реке Топлице, подслив Р11 у сливу реке Расине. За планирање изградње преграда је потребно размотрити најпре ове подсливове који су првог приоритета. У раду су за планирање изградње преграда изабрани подсливови: Т8 у сливу Топчидерске реке, С6 у сливу реке Топлице и Р18, због расположивости података о профилима на којима је изградња преграда могућа. У наредном потпоглављу, кандидаткиња истиче значај анализе оштећења, којима преграде у току свог животног циклуса могу подлећи, и која су већа или мања у зависности од избора врсте материјала за иградњу и његовог квалитета, хидрауличких и статичких прорачуна неопходних за димензионисање објеката, продукције наноса и разорности бујичног тока. Обиласком локација где су изведене преграде у сливу Топчидерске реке, сливу Топлице и сливу Расине, регистровано је стање преграда (физичка оштећења преграда и степен обраслости вегетацијом) што је приказано у Прилогу В. Значајан резултат ове анализе је предложена формула за дефинисање приоритета за санацију преграда, на основу параметра који је означен као степен у којем сваки део преграде (крило, труп, прелив, слапиште) доприноси свеукупној функционалности објекта, као и 9

11 степена оштећења делова преграде. Применом поменуте формуле, одређени су приоритети за санацијом 10 преграда у сливу реке Топлице, и 19 преграда у сливу реке Расине. Ова анализа није вршена за преграде у сливу Топчидерске реке, јер су лоцирана само две преграде од бетона у сливу Беле реке. У наредном потпоглављу, извршен је избор оптималног система заштите бујичног слива изградњом преграда. Најпре је извршено рангирање сливова према приоритетима за изградњом преграда, на примеру Топчидерксе реке, где је према "Идејном пројекту антиерозионе заштите у сливу Топчидерске реке - Ковиона, Шутиловац, Пречица, Сикијевац" из године планирана изградња преграда корисне висине 3 и 4 метара у више бујичних токова. Критеријуми који су коришћени за рангирање и тежине ових критеријума износе редом: цена изградње преграда (0,2944), угроженост пруга и саобраћајница (0,2408), цена 1m 3 задржаног наноса (0,1716), специфична продукција наноса у сливу (0,1147), количина задржаног наноса (0,0836), потреба за улагањем у биолошке и биотехничке радове (0,0559), и број преграда (0,0391). Рангирање је извршено применом WSM, ELECTRE II и PROMETHEE II, где је добијено да приоритет има слив Пречица, нарочито са аспекта нижих трошкова изградње, значајне угрожености саобраћајница и најмањег броја преграда које се изграђују. Наредна анализа се односи на рангирање локација и избор профила за изградњу преграда, која је извршена за профиле у Гужваничком потоку, притоци Луковске реке (слив реке Топлице). Као алтернативе одлучивања дефинисана су четири профила, који су рангирани применом критеријума: цена изградње објекта предвиђене корисне висине на датом профилу, количина задржаног наноса, цена 1m 3 задржаног наноса и дужина заплава. И у овој анализи цени изградње преграде је дат највећи значај, која је одређена на основу предмера и предрачуна радова (Прилог Д). Резултат указује на то да је Профил 1, где је планирана изградња преграде корисне висине 3m, најбољи избор у овом случају, због карактеристика саме локације за изградњу преграде (ширина корита и висина обала корита). Применљивост метода вишекритеријумске анализе је показана на примеру изградње преграда у Гужваничком потоку, у сливу реке Топлице, у случају ограничених финансијских средстава ( ,00 евра). Алтернативе које представљају различите комбинације преграда, њихова локација и цена су рангиране применом WSM, ELECTRE II и PROMETHEE II. Ова анализа је значајна јер су финансијска средства често ограничавајући фактор приликом планирања изградње објеката у циљу заштите од бујица и ерозије. Даље у раду, кандидаткиња, примењује методе вишекритеријумске анализе у циљу доношења одлуке о најповољнијем односу броја и висине преграда узимајући у обзир и место изградње, тј. профиле у главном току и притокама, на примеру Жуњске реке, притоке реке Расине. Критеријуми који су коришћени у анализи су: цена изградње преграда (Прилог Д), количина задржаног наноса, цена 1m 3 задржаног наноса, дужина заплава и утицај локације изражен односом припремних и главних радова. Алтернативе су дефинисане као: а) мањи број објеката веће корисне висине, б) већи број објеката ниже корисне висине, и ц) повећање корисне висине одређеним објектима из друге варијанте. Све алтернативе су даље груписане према томе да ли се налазе у главном току, у притокама, или главном току и притокама, чије је димензионисање извршено применом формула из Прилога Г. Као најприхватљивије решење, применом WSM, ELECTRE II и 10

12 PROMETHEE II, добија се изградња мањег броја објеката ниже корисне висине, у главном току. У следећем потпоглављу, извршена је оптимизација начина коришћења земљишта у подсливу Т8 (слив Топчидерске реке) као најугроженијем подсливу ерозијом земљишта. Применом CORINE утврђена је структура начина коришћења земљишта, а у GIS окружењу издвојене су све површине које је потребно заштити конзервационим мерама и радовима или конвертовати у другачији начин коришћења у односу на постојећи. Критеријуми за доношење одлуке о промени начина коришћења земљишта су нагиб терена и вредности губитака земљишта (одређени применом RUSLE методе). На пример, планирано је да се оранице конвертују у трајне травњаке на нагибима изнад 6, уколико су губици већи од 20 t ha -1 god -1, односно у шуму, уколико се поред наведених услова, оранице налазе непосредно уз саобраћајнице. Применом метода математичког програмирања и Matlab-а R2014a извршена је оптимизација структуре начина коришћења, постављањем следећих циљева: 1) смањење ерозије земљишта, 2) задовољење потреба становништва које се бави пољопривредом и 3) минимизирање ерозије и настојање да се задржи пољопривредна производња у што већој мери. Променљиве у функцији циља представљају површине под одређеним начином коришћења у ha, док су ограничења минималне, односно максималне и минималне површине под одређеним начином коришћења. При дефинисању ограничења, праћен је тренд промене стуктуре коришћења земљишта, на основу начина коришћења из 2000., и године. Резултати указују на то да су након оптимизације, где је циљ минимизација ерозије земљишта, површине под шумом повећане са 28,81% на 42,58%, а губици земљишта редуковали за 32%. Приликом оптимизирања друге функције циља, добијена је структура начина коришћења која подразумева заступљеност пољопривредних површина од 63,7%, која за 15,39% више задовољава потребе фармера него пре оптимизације, а за 23,90% више него у случају првог циља (минимизација ерозије). Уколико је циљ истовремено задовољити оба наведена циља, тј. минимизација ерозије и потребе фармера, при чему је значај првог циља 60% а другог циља 40%, добија се готово идентичан удео шума и пољопривредних површина (шума 42,58% и пољопривредних површина 49,99%). Кандидаткиња је у следећем потпоглављу анализирала планирање изградње тераса и утврђивање оптималне површине на којој ће се ова техничка мера применити, при чему је потребно задовољити постављене циљеве (минимизацију ерозије или минимизацију трошкова изградње тераса). Поступак оптимизације изградње тераса је извршем у Matlab-у R2014a на примеру два истраживана подручја, у сливовима река Топлице и Расине, применом две методе математичког програмирања (методе компромиса и методе тежинских коефицијената). Спроведена је анализа у случају: 1) минимизације ерозије изградњом тераса (као примарне функције циља) и минимизације трошкова изградње тераса (као секундарне функција циља) и 2) одређивања најоптималнијих површина за изградњу тераса узимајући у обзир интегрални утицај више критеријума као што су: вредности губитака земљишта, надморска висине места где се изводе радове, близина пута због употребе механизације, и величина површине која доприноси да се продукти ерозионих процеса транспортују сливом и доспевају до хидрографске мреже или саобраћајница. У другом случају, утицај разматраних критеријума је одређен применом AHP методе. 11

13 У првом случају, ограничавајући фактор подизања тераса су површине погодне за терасирање (нагиби између 12% и 47%) и минимална површина на којој ће се применити конзервационе мере, односно у другом случају, погодност површина за терасирање и минимална улагања у подизање тераса. Резултати указују на то да: уколико се приликом одлучивања о терасама као конзервационој мери узме у обзир само цена њиховог подизања, приоритет би имале површине где је њихова изградња најекономичнија; уколико се посматра интегрални утицај више фактора (ерозије, близине пута, надморске висине и величине третиране површине), приоритет има површина са највећим вредностима критеријума који се максимизирају (губици земљишта, величина површине) и најнижим вредностима критеријума који се минимизирају (близина саобраћајнице, надморска висина); уколико се посматра само вредност губитака земљишта, приоритет имају ерозијом најугроженије површине. У наредном потпоглављу је дат предлог модела за интегралну заштиту подручја у виду хијерархије која је направљена у складу са општом концепцијом интегралног уређења бујичног слива (Kostadinov, 2008), као и на основу мера и радова предвиђених за уређење изабраних сливова у оквиру ове дисертације. Дефинисан модел као саставне елементе има циљ (интегрална заштита слива), критеријуме и алтернативе. Алтернативе које се могу разматрати као опције интегралног уређења слива су: не предузимање акција/мера/радова, промена начина коришћења земљишта, извођење грађевинско-техничких радова у кориту водотока (преграда и др.), извођење биолошких и биотехничких радова (пошумљавање, терасе и др.) и примена различитих мера и радова подразумева комбинацију неке од наведених варијанти. Критеријуми који су одабрани за евалуација наведених алтернатива су: економичност, тј. цена примене мера/извођења радова, ефективност (количина задржаног наноса/ редуција опасности од поплава) и друштвена прихватљивост, односно спремност заједнице/доносиоца одлука за спровођењем мера и радова. У поглављу 6. Дискусија, кандидаткиња упоређује резултате до којих је дошла са резултатима сличних истраживања, и указује на нове могућности анализа рангирања подсливова према степену угрожености од ерозије земљишта и бујичних поплава. У поглављу 7. Закључци, кандидаткиња систематизовано износи најважније закључке до којих се у раду дошло, на основу чега Комисија констатује да су постигнути дефинисани циљеви истраживања, да је разматрана проблематика актуелна, и применљива на решавање реалних проблема у области заштите од ерозије и бујица. У оквиру Закључка, наведени су и правци будућих истраживања. У поглављу 8. Литература наведена су 206 литературна извора, која представљају релевантне и актуелне референце из области и проблематике која је предмет овог рада. VI ЗАКЉУЧЦИ У раду су први пут примењене методе вишекритеријумског одлучивања у области заштите од ерозије и бујичних поплава за: рангирање подсливова према степену угрожености од 12

14 ерозије, рангирање подсливова према степену од угрожености од бујичних поплава, доношење одлука о изградњи преграда за заштиту од бујичних поплава, избор оптималне структуре начина коришћења земљишта и оптималне заступљености конзервационих мера. На основу анализе резултата истраживања, пратећи њихову логичку структуру, могу се извести следећи закључци: - Сви подсливови који су издвојени у оквиру једног сливног подручја нису у подједнакој мери угрожени ерозијом земљишта, на основу критеријума RUSLE методе, и стога немају исти приоритет заштите, који се може утврдити применом метода вишекритеријумске анализе. - У оквиру издвојених подсливова одређене су локације које представљају жаришта ерозије, тзв. hot spot површине које се карактеришу максималним губицима земљишта и чија је идентификација неопходна у циљу предузимања неопходних мера и радова. - Подсливови одређеног сливног подручја су у различитом степену осетљиви на опасност од бујичних поплава, која се процењује анализом морфометријских параметара, од којих су неки по први пут код нас разматрани (текстурна стопа, бифуркациона стопа). Рангирање подсливова помоћу наведених критеријума, применом метода вишекритеријумске анализе, омогућава доношење одлуке о избору подслива чија је заштита од бујичних поплава приоритетна. - Анализа осетљивости резултата рангирања је неопходна да би се проверила робусност метода, што се може постићи применом различитих приступа одређивања тежина критеријума (субјективни, објективни или комбиновани), као и елиминацијом критеријума или алтернатива. - Методе вишекритеријумске анализе, примењене за рангирање подсливова према степену угрожености ерозијом или опасности од бујичних поплава, имају висок коефицијент корелације ранга, а највеће сличности резултата су показале WSM и PROMETHEE II. - Оптимизација начина коришћења земљишта у сливу врши се у зависности од циља који се жели постићи: 1) заштита од ерозије (минимизација губитака), 2) задовољење потреба становништва које се бави пољопривредном производњом, 3) истовремено постизање оба наведена циља. При оптимизацији потребно је дефинисати све релеватне доносиоце одлука, који условљавају број циљева као и тип циља. Анализа спроведена на овај начин није до сада вршена код нас, а може да има практичну примену у процесу планирања и одлучивања о промени структуре начина коришћења земљишта, - Подизање тераса у сливу је конзервациона мера која у зависности од постављеног циља и ограничења (погодне површине за терасирање, економичност и др.) може представљати оптимално решење заштите подручја. Ова анализа такође може наћи практичну примену, уз одређене допуне ограничења, и уколико је неопходно и допуну дефинисаних циљева. - Примена методе вишекритеријумске анализе је значајна не само за планирање изградње нових објеката, већ и за дефинисање приоритета санације већ изграђених преграда. Предложена формула за приоритизацију санације преграда, може допринети ефикаснијој превенцији од бујичних поплава. 13

15 - Избор најприхватљивије комбинације мера и радова за редукцију/превенцију ерозије и бујица је могућ применом метода вишекритеријумске анализе које се заснивају на моделу интегралног уређења слива. Ова анализа подразумева евалуацију свих опција заштите које би могле бити примењене, разматрајући техничке, економске и друштвене критеријуме. VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА Комисија сматра да је кандидаткиња резултате базирала на добро утемељеној теоријској основи, до њих је дошла квалитетном применом одговарајућих метода, доказујући дефинисане хипотезе и успешно реализујући постављене циљеве истраживања. Резултати до којих је дошла у току свог рада су приказани логичним редом, прегледно и систематично, коришћењем 187 табела и 29 слика. Поред тога, Комисија констатује да су добијени резулати правилно протумачени и упоређени са резултатима досадашњих истраживања. VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ На основу прегледа докторске дисертације, Комисија констатује да су истраживања у складу са пријављеном темом и садржајем, за коју је Веће Научних области Биотехничких наука, Универзитета у Београду дало сагласност (Одлука 02, Број /25-12 од године). Дисертација садржи све битне елементе: насловну страну на српском и енглеском језику, информације о ментору и члановима комисије, резиме на српском и енглеском језику, садржај, текст рада по поглављима, литературу, биографију и библиографију аутора, изјаву о истоветности штампане и електронске верзије докторског рада и изјаву о коришћењу. Научни допринос докторске дисертације дипл. инж. Тијане Вулевић под насловом Вишекритеријумско одлучивање у функцији конзервације земљишних и водних ресурса брдско-планинских подручја централне Србије" представља моделирање проблема одлучивања о избору површина које се штите од ерозије земљишта, односно моделирање проблема одлучивања о радовима који се примењују за заштиту од бујичних поплава. Ово подразумева истовремену евалуацију свих могућих решења заштите слива или локација у сливу (алтернативе) по питању различитих критеријума. Наведени модели могу наћи своју примену у пракси заштите од ерозије и бујичних поплава, као подршка доносиоцима одлука за рационално и економично усмерење људских и финансијских ресурса на површине које се штите, односно избор најприхватљивијих мера и радова које ће задовољити све критеријуме, односно циљеве заинтересованих страна. Докторска дисертација нема значајних недостатака који би утицали на резултате истраживања. Имајући у виду да се као као услов за одбрану докторске дисертације поставља објављен рад у часопису међународног значаја, Комисија констатује да је кандидаткиња овај услов испунила, као аутор рада у часопису М23 категорије: 14

16 Vulević, T., Dragović, N., Kostadinov, S., Belanović-Simić, S., Milovanović, I. (2015): Prioritization of Soil Erosion Vulnerable Areas Using Multi-Criteria Analysis Methods, Polish Journal of Environmental Studies 24 (1), Део резултата истраживања, који се односи на рангирање подсливова по угрожености ерозијом земљишта у сливу Топчидерске реке је објављен у часопису категорије М24: Vulević, T., Dragović, N. (2017): Multi criteria decision analysis for sub-watersheds ranking via the PROMETHEE method, International Soil and Water Conservation Research 5 (1), Поред тога, кандидаткиња је и коатор у још два рада категорије М23: Dragovic, N. Vulevic T. (2015): Wahl des besten Angebots zur Projektplanung im Bereich der Wasserwirtschaft mittels der AHP-Methode, Bauingenieur 90 (09), ; и рада Dragović, N., Vulević, T., Todosijević, M., Kostadinov, S, Zlatić, M. (2017): Minimization od direct cost in the construction of torrent control structures, Technical Gazzete 24 (4) (in print). IX ПРЕДЛОГ: На основу укупне оцене докторске дисертације кандидаткиње дипл. инж. Тијане Вулевић, Комисија предлаже Наставно-научном већу Универзитета у Београду да се докторска дисертација под насловом "Вишекритеријумско одлучивање у функцији конзервације земљишних и водних ресурса брдско-планинских подручја централне Србије" прихвати и кандидаткињи омогући даља процедура која предстоји јавној одбрани. ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ др Нада Драговић, редовни професор Универзитета у Београду Шумарског факултета др Ратко Ристић, редовни професор Универзитета у Београду Шумарског факултета др Миодраг Златић, редовни професор Универзитета у Београду Шумарског факултета др Мирјана Тодосијевић, доцент Универзитета у Београду Шумарског факултета др Милија Сукновић, редовни професор Универзитета у Београду Факултета организационих наука 15

17 НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге бог којих не жели да потпише извештај. 16

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд Образац 3 I ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 29.04.2015. 2. Састав

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Датум: 05.05.2017.г. Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић Одлуком Наставно-научног већа факултета

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Мр Маријe М. Јовановић - "Карактеристике описног оцењивања и квалитет педагошке комуникације у основношколској настави"

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА АУТОНОМИЈЕ УЧЕНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога

Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Датум: 11. 01. 2016. Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога Одлуком

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ИНФОПЛАН Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ Краља Петра Првог 29, 34300 Аранђеловац телефон/факс 034/720-081 / 720-082, е-mail:urbanizam@infoplan.rs 2013. година ПРЕДМЕТ ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN 36 10 Година X број 36. јул - дец 2013. ISSN 1451-5393 Издаје : Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда Палмотићева 30 Телефон : 333 1 502 www.urbel.com За издавача и главни и одговорни

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације дипл. инж. Иване Бакић Одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА UDK 630*537+630*631 (497.11-751.3 Kukavica) Оригинални научни рад ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА МИ ЛОШ КО ПРИ ВИ ЦА 1 БРА ТИ СЛАВ

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

ДОКТОРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА МАГИСТРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА МАСТЕР ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА

ДОКТОРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА МАГИСТРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА МАСТЕР ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОКТОРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА МАГИСТРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА МАСТЕР ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА ПО ЗАКОНУ О ВИСОКОМ

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације мр Иване Глишић И З В Е Ш Т А Ј

Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације мр Иване Глишић И З В Е Ш Т А Ј НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације мр Иване Глишић Одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног факултета

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД др Владислав Илић СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА Београд, 2012. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА др Владислав Илић, проф. (ДРУГО ИЗДАЊЕ) Издавачи: ДТА Београд Висока школа струковних

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

МАСТЕР РАД. ТЕМА: Правци развоја речног туризма на Средњем Подунављу

МАСТЕР РАД. ТЕМА: Правци развоја речног туризма на Средњем Подунављу УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ МАСТЕР РАД ТЕМА: Правци развоја речног туризма на Средњем Подунављу Meнтор: Студент: Проф Др Ранко Драговић Митић Катарина 57 Ниш,

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Зоран Петровић Пироћанац NOMENCLATURA SERBICA И РЕЧНИК ТЕХНОЛОГИЈЕ * IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Српској јавности, нарочито најмлађим генерацијама, готово је непозната

Læs mere