Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet"

Transkript

1 Kemi 2017 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2017 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2017

2 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i kemi A, stx, i maj-juni Evalueringen indeholder en kort omtale af opgavesættene, statistik for karakterfordelingen afgivet ved censormødet den 13. juni 2017, samt generelle bemærkninger til opgavesættene og besvarelserne i forlængelse af censuren. Med venlig hilsen Keld Nielsen, fagkonsulent i kemi og bioteknologi ved de gymnasiale uddannelser Juli 2017 Indhold Kort om opgavesættene til den skriftlige prøve maj-juni Karakterstatistik for de skriftlige prøver maj-juni Generelt om opgavesættene... 4 Generelt om besvarelserne... 5 Statistik for perioden Karakterstatistik: Kemi A, stx maj-juni Karakterstatistik: Fordeling af karakter på hold uden og med netadgang Kort om opgavesættene til den skriftlige prøve maj-juni 2017 Der blev afholdt skriftlig prøve i kemi A stx den 18. maj og 31. maj På hver eksamensdag blev der afholdt to typer af skriftlige prøver i kemi A, stx, en uden og en med netadgang. Dvs. i eksamensterminen maj-juni 2017 blev der i skriftlig kemi A stx i alt afholdt fire prøver. Rammerne for de fire skriftlige prøver er ens: en 5 timers individuel prøve. Opgavesættene er tilgængelige på materialeplatformen (link: I tabellen nedenfor ses en oversigt over opgaverne i de fire opgavesæt. Opgave 4 Opgavesæt 18. maj 2017 Opgavesæt 31. maj 2017 uden netadgang med netadgang uden netadgang med netadgang Antal opgaver Antal delopgaver Opgave 1 Timianolie Aromastoffer i oregano Rosenolie Nitrat i grundvand Opgave 2 Medicin til behandling af epilepsi Tilsætningsstoffer i benzin til biler Et duftstof i bævergejl Beskyttelse mod zikavirus Opgave 3 Forgrenede aminosy- Optagelse af Fentanysl DOPA og DOPS rer i muskler Et vigtigt råstof til gummifremstilling medicin i hjernen En muskelopbyggende aminosyre 2 Bornitrid Udvinding af kobber Karakterne blev afgivet ved censormødet tirsdag den 13. juni Fastsættelsen af en karakter sker ud fra en helhedsvurdering af opgavebesvarelsen i forhold til fagets faglige mål og bedømmelseskriterierne. Helhedsbedømmelsen omfatter bl.a. en vurdering af om eksaminandens tankegange fremstår klart ved brug af forklarende tekst, reaktionsskemaer, beregninger, grafer, figurer og kemisk fagsprog og formler.

3 Karaktergivningen sker ikke på baggrund af en på forhånd fastlagt og udmeldt oversættelse fra pointskala til karakter. Se evt. nærmere i materialet, som er udsendt til censorerne Information til censorer i kemi A stx 2017, link: ( Karakterstatistik for de skriftlige prøver maj-juni 2017 Til sidst i evalueringsrapporten findes statistik over karaktererne ved den skriftlige eksamen i kemi A i stx 2017, som er fremkommet ud fra censorernes afgivelse af karakterer ved censormødet. Neden for præsenteres det samlede resultat for den skriftlige prøve i kemi A, stx. Dvs. statistikken er ikke opdelt på de to prøvetyper (uden henholdsvis med netadgang) eller prøvedage. I oversigten til sidst kan ses opdelingen mellem de to prøvetyper. Til den skriftlige prøve i kemi A stx blev der på censormødet afgivet karakterer svarende til i alt 1450 eksaminander 1. Antallet omfatter både eksaminander fra stx og eksaminander fra VUC, som følger kemi A stx-ordningen. Antal af eksaminander i 2017 ligger således på samme niveau som 2016, hvor der var 1465 eksaminander. Eksaminanderne var i 2017 fordelt på 114 hold med en gennemsnitlig holdstørrelse på 12,7 eksaminander pr. hold. Eksaminanderne i kemi A, stx kom fra 109 skoler. Karaktergennemsnittet for alle eksaminander blev 6,78, hvilket svarer til resultatet i 2016 (6,72). For eksaminanderne som fik 02 eller derover var gennemsnittet 7,53 (i ,60). 90,3 % af eksaminanderne bestod prøven (til sammenligning var dette tal i ,9 %). Karaktergennemsnittene svarer til de senere års niveau. I 2017 ses en forbedring i forhold til tidligere i antallet af eksaminander, som bestod. Karaktergennemsnittene for alle eksaminander dækker over en stor variation mellem de enkelte hold. Variationen i gennemsnit på de enkelte hold ligger fra hold med gennemsnit under 2 til hold med gennemsnit omkring 10. Ud af det samlede antal eksaminander til den skriftlige prøve i kemi A stx, kom 15,7 % fra studieretningen med forsøgsfaget bioteknologi A (227 eksaminander 2 ). Antallet af eksaminander med kemi A og bioteknologi A i stx er således steget i forhold til 2016 (13,1 % svarende til 192 eksaminander). Endvidere kom 6 eksaminander fra studieretningen med forsøgsfaget geovidenskab A 3. De to forsøgsstudieretninger dominerer således ikke kemi A, hvor eksaminanderne primært kommer fra studieretninger med fysik og kemi. Væksten i antallet af eksaminander som både har kemi A og bioteknologi A kan forklares ved, at flere skoler giver elever på bioteknologi-studieretningen bedre mulighed for at vælge kemi A, som det femte A- niveaufag. Eksaminander i kemi A, som kommer fra studieretningen med bioteknologi A, er fordelt på 46 skoler med et gennemsnit på 4,9 eksaminand pr. skole, hvilket svarer til niveauet i Karakterfordelingen for alle eksaminander og eksplicit for eksaminander som bestod, kan ses i tabellen nedenfor (se eventuelt også sidst i rapporten). Karakterfordelingen svarer til resultaterne de senere års med eneste undtagelse, at flere består i Karakterer Antal eksaminander med Fordeling i procent for alle eksaminander 0,6 9,2 6,7 15,9 32,1 24,7 10,9 Fordeling i procent for eksaminander, der bestod 7,4 17,6 35,6 27,3 12,1 Eksaminanderne kommer dels fra studieretningsklasser (16,8 %) og dels fra valghold (83,2 %). Generelt klarer eksaminander fra valghold sig bedre end eksaminander fra studieretningshold, hvilket illustreres ved sammenligning af holdenes gennemsnit (studieretningshold: 6,02 og valghold: 6,93). Andelen af 1 Hertil kommer 23 eksaminander fra Færøerne, som ikke er inkluderet i statistikken. 2 I 2017 var der 1938 eksaminander til den skriftlige prøve i bioteknologi A i stx var tredje årgang med skriftlig eksamen i geovidenskab A. I stx var der 48 tilmeldt den skriftlige prøve. 3

4 eksaminander, der bestod på studeretningshold var 85,7 % og på valghold 91,2 %. Tendensen svarer til de senere års resultater fra de skriftlige prøver i kemi A stx. Dog skal man være opmærksom på, at antallet af eksaminander, som kommer fra studieretninger med kemi A, er faldet gennem årene, og efterhånden er på et niveau, hvor enkelte holds resultater kan påvirke fx det samlede gennemsnit betragteligt. Kemi A i stx er i dag primært et valgfag, hvilket er en udvikling, som har kunnet iagttages igennem de senere år. Ved den skriftlige prøve i maj-juni 2017 var der to prøvedage, henholdsvis den 18. maj og den 31. maj. Der var i 2017 en skæv fordeling af antal eksaminander på de to prøvedage, idet 12,5 % af eksaminanderne var til prøve den første dag (181) og 87,5 % på den anden dag. På grund af forskellen i antallet af eksaminander til prøve de to dage, kan det være vanskeligt at sammenligne resultaterne. Gennemsnittene for alle fordeler sig mellem de to dage på henholdsvis 6,77 (1. dag) og 6,78 (2. dag), og for eksaminander som bestod henholdsvis 7,30 (første dag) og 7,56 (anden dag), mens andelen, som bestod, er henholdsvis 92,8 % på første dag og 89,9 % på anden dag. Kort om forsøget med netadgang Det var første gang, at prøven med netadgang blev benyttet i kemi A stx. Der var et opgavesæt af denne type til begge prøvedage. Opgavesættene med netadgang er opbygget således, at opgaverne vil kunne løses uden brug af netadgang, men der indgår en række andre nye tiltag; primært brug af videofilm af eksperimentelt arbejde, filer som kan benyttes af særlige programmer til tegning af kemiske strukturer, samt datafiler, som er tilgængelige elektronisk (flere formater herunder excel filer). Opgavesættene præsenteredes for eksaminanderne som en hjemmeside. Omkring 12 % af eksaminanderne kom fra hold, hvor prøven med netadgang var valgt, svarende til 171 eksaminander fordelt på 12 hold. Disse var fordelt på de to prøvedage, således at 44 eksaminander var til prøve den 18. maj og 127 eksaminander den 31. maj. Da antallet af eksaminander i 2017, som var tilmeldt prøven med netadgang, er meget begrænset, skal man være meget forsigtig med en egentlig sammenligning mellem de to prøvetyper, uden og med netadgang. Med et begrænset antal eksaminander vil et enkelt hold, der præsterer usædvanligt i forhold til resten, påvirke det samlede resultat væsentligt. Dette var tilfældet for prøven med netadgang i 2017, hvor holdene præsenterede på nogenlunde samme niveau, bortset fra et enkelt hold, hvis resultater var væsentligt lavere end resten. Sidst i rapporten er vist en sammenligning af resultaterne fra de to prøveformer uden og med netadgang, som dog skal ses under det forbehold, at der er meget stor forskel på antallet af eksaminander til de to prøveformer. Det ses, at for de to prøveformer er der tale om stort set samme resultater med hensyn til gennemsnit og eksaminander, som består prøven. En erfaring fra første årgang med forsøget med netadgang er bl.a., at det ikke er nødvendigt, at datafilerne vedlægges i flere formater. Det anbefales, at der arbejdes videre med forenkling af de formater, som datafilerne fremover præsenteres i til prøverne med netadgang. Generelt om opgavesættene Censorerne ved den skriftlige prøve har medvirket ved evalueringen, idet alle på baggrund af deres erfaringer fra retning af opgavebesvarelser er blevet bedt om at vurdere sættet som helhed kommentere de enkelte delopgaver beskrive hyppigt forekommende fejl kommentere øvrige generelle forhold i forbindelse med besvarelserne. Censorerne peger på, at opgavesættene præsenterer interessante problemstillinger inden for kemi, og med en bred vifte af anvendelser af kemi. Censorernes generelle indtryk af sættet er, at der både er lette delopgaver, som alle burde kunne komme igennem uden større problemer, og mere komplekse delopgaver, som blandt andet trækker på eksaminandernes matematiske kompetencer, og deres evner til at kunne argumentere på et grundlag, der kræver flere forskellige kemifaglige komponenter sættes i spil på 4

5 samme tid. Derved giver sættet mulighed for at differentiere karaktergivningen fornuftigt. Censorernes generelle indtryk er endvidere, at det dækker kernestoffet bredt, og at niveauet er passende. Se evt. nærmere i materialet, som er udsendt til censorerne Information til censorer i kemi A stx 2017, link givet ovenfor. Fejl i prøven uden netadgang den 31.maj 2017 Efter afholdelse af prøven uden netadgang den 31. maj 2017 blev det konstateret, at der var en fejl ved opgavesættet. For at kunne besvare delopgaverne 4.b og 4.c, og delvist 4.d, skal termodynamiske data for bl.a. bornitrid på fast form kendes. Disse data skal findes ved brug af Databogen fysik/kemi. I udgaverne fra 1994 og frem er disse data tilgængelige, men de er ikke mulige at finde i Databogen fysik/kemi fra 1992, som fortsat kan benyttes til de skriftlige prøver i kemi. Ministeriet var ikke bekendt med fejlen under prøven, men blev først opmærksom på den efterfølgende. Da fejlen kan have påvirket eksaminanders besvarelse, ifald de udelukkende havde Databogen fysik/kemi fra 1992 til rådighed, har ministeriet foranstaltet en undersøgelse af omfanget af eksaminander, der kan være påvirket af problemet. Dette er sket dels ved, at skolerne blev bedt om at undersøge hvilke eksaminander, der kun havde adgang til Databogen fysik/kemi i udgaven fra 1992, og dels ved at censorerne blev bedt om at være opmærksomme på besvarelser fra eksaminander, som kunne se ud til at være påvirket af fejlen. Kun for et meget begrænset antal eksaminander viste fejlen at have betydning for deres besvarelse. Generelt om besvarelserne Censorerne har påpeget nogle generelle forhold, som censuren rejser, og som kort omtales her. Der er tale om kommentarer af mere generel karakter, men som på væsentlige punkter kan påvirke bedømmelsen af eksaminandernes besvarelser. Der opfordres til at have særlig fokus på disse områder i den daglige undervisning, således at eksaminanderne er trænet til at besvare de skriftlige prøver på en hensigtsmæssig måde. For yderligere omtale henvises til Gode råd og inspiration til den skriftlige prøve i kemi stx og listen med typeord. Materialerne findes på EMU en (se på fagkonsulentens sider under STX/Kemi, links: Reaktionstyper: Mange eksaminander forbinder reaktionstyper udelukkende med de organiske reaktionstyper og glemmer, at de også har stiftet bekendtskab med reaktionstyper, som i lige så høj grad knyttes til reaktioner med uorganiske forbindelser, fx syre-basereaktioner eller redoxreaktioner. Dette var et meget markant problem i eksaminandernes besvarelse af delopgave 2.a fra den 31. maj uden netadgang. Ved besvarelse af denne delopgave var det typiske svar hydrolyse, selv om der er tale om helt almindelige syre-basereaktion og redoxreaktion. Funktionelle grupper og stofklasser: Der er ikke tilstrækkelig fokus på forskellen mellem begreberne funktionel gruppe og stofklasse. Der opfordres til, at der i den daglige undervisning arbejdes med at tydeliggøre forskellen mellem disse begreber. Et problem i tilknytning til identifikation af funktionelle grupper ses især ved delopgaver med en aromatisk ring. Denne struktur betragtes af en del eksaminander som tre lokaliserede dobbeltbindinger mellem C-atomer, og derfor angives som alkener. I delopgaver, hvor analyser af fx eksperimentelle iagttagelser skal danne baggrund for en samlet konklusion, glemmer mange eksaminander den afrundende opsamling. Det ses fx i delopgaver, hvor eksaminander har observationer for en række forbindelser med bromvand og 2,4-dinitrophenylhydrazin, og på denne baggrund skal redegøre for, hvordan IR-spektroskopi kan benyttes, således at de enkelte stoffer kan bestemmes. For en del eksaminander mangler den opsamlende konklusion. Teksten før de enkelte delopgaver indeholde normalt vigtige oplysninger for at kunne besvare en delopgave korrekt. En del eksaminander er ikke tilstrækkeligt opmærksomme på at inddrage disse oplysninger som udgangspunkt for deres besvarelse. Det kan fx ses i dette års opgavesæt i delopgaver 2.c fra den 18. maj uden netadgang, hvor oplysningen om, at der er tale om en dihydron syre ikke benyttes af en del eksaminander. Problemstillingen genfindes også i de andre opgavesæt. 5

6 Et tilsvarende problem er, at eksaminander ikke får læst hele teksten til en delopgave og således kan komme til mangle væsentlige dele i en besvarelse. Et eksempel på dette er fra delopgave 2.d fra 31. maj uden netadgang, hvor der i opgaveteksten står Inddrag stoffets struktur og syre-baseegenskaber. Langt de fleste eksaminander forholder sig ikke til stoffets struktur, men inddrager kun syre-baseegenskaber i deres besvarelse. Det er fortsat vigtigt i den daglige undervisning at have fokus på den faglige læsning af opgaveteksten, således at eksaminanderne uden større problemer kan gennemskue en delopgaves faglige fokus og præmisser. En vigtig opgavetype er delopgaver, hvor der skal tegnes en graf for en sammenhæng mellem opgivne eksperimentelle data og på denne baggrund foretages en undersøgelse af en kemisk problemstilling. Som regel skal der bestemmes en lineær model, hvilket sker ved lineær regression. Eksempler er typisk undersøgelse af reaktionsorden med hensyn til en reaktant eller indenfor spektrofotometri. En fyldestgørende behandling af sådanne problemstillinger er omfattende, hvilket har været omtalt i evalueringsrapporterne igennem flere år, samt omtalt i føromtalte Gode råd og inspiration til den skriftlige prøve i kemi stx. Fyldestgørende besvarelse kræver bl.a. en grafisk afbildning af data og tilknyttet model, hvor der er tydelig angivelse på grafen af fx akseangivelser, og en vurdering af modellen i forhold til datapunkternes beliggende (dette skal omfatte en kommentar ud fra den grafiske afbildning og kan suppleres med inddragelse af forklaringsgraden r 2. Evt. kan residualplots benyttes, hvilket dog sjældent ses hos eksaminanderne). De typiske mangler hos eksaminanderne i denne typeopgave er i) mangelfulde grafisk afbildning, ii) ved lineær regression tvinges grafen gennem (0,0), således at konstantleddet i den lineære model glemmes (ved lineær regression skal man benytte bedste rette linje og ikke tvinge modellen gennem (0,0)), iii) modellen set i forhold til data kommenteres udelukkende ud fra forklaringsgraden, hvilket ikke er en tilstrækkelig analyse. Forklaringsgraden kan ikke erstatte den visuelle betragtning af model og data. Ofte viser fejlene af disse typer at være holdbestemt. Nogle eksaminander skriver/kopierer større dele af opgaveteksten ind i deres opgavebesvarelse. Dette bør eksaminander ikke bruge deres tid på. De bør i stedet koncentrere sig om arbejdet med besvarelse af opgaverne. Endvidere mindskes gennemskueligheden mellem eksaminandens egen besvarelse, som skal bedømmes, og materialer, som ikke må indgå i bedømmelsen. Langt de fleste eksaminander benytter i dag computer og tilknyttede programmer, især matematikprogrammer, til den skriftlige prøve i kemi. Gælder både for sættene med og uden netadgang, og for sættene med netadgang er det direkte en forudsætning, at computer benyttes, da der er mange digitaliserede elementer i opgaverne. Dette rummer bestemt en række fordele. Der er dog en række eksempler på uhensigtsmæssig brug af computer, fx når computernotation benyttes i stedet for kemisk fagsprog eller beregninger udføres implicit uden forklarende tekst. Der bør især være fokus på en fornuftig brug af matematikprogrammer ved den skriftlige prøve i kemi. Nogle eksaminander opfatter nærmest kemiopgaver som matematikopgaver, og ikke at matematikken/programmerne er et redskab til at kunne behandle kvantitative kemiske problemstillinger. Det betyder, at de ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenterer det kemiske indhold i deres besvarelse. Et andet problem er, at nogle opgavebesvarelser er så indpakket i matematikprogrammets symbolsprog, at det ikke er acceptabelt, dels er det en uhensigtsmæssig formidling af en kemifaglig tekst, og dels fordi det giver et forkert kemifagligt sprog, fx notation af enheder. Generelt er der en del eksaminander, som har problemer med at anvende kemisk fagsprog. Det kan fx ses ved brugen af grader i stedet for C og angivelse af enheder, bl.a. [[mol]] i stedet for mol, og lignende eksempler. Ved simple beregningsopgaver indgår eksaminandernes talforståelse også som en del af vurderingen, fx i forbindelse med anvendelsen af enheder og betydende cifre. Mange eksaminander argumenterer ikke tilstrækkeligt og klart, fx i forbindelse med brug af en 6

7 reduceret formel til beregninger af ph eller ved simple stofmængdeberegninger. En fyldestgørende besvarelse af opgaverne kræver ofte et større omfang af dokumentation, således at eksaminandens tankegang ved besvarelsen af opgaver fremstår klar og tydelig. En del eksaminander begrænser deres dokumentation til et niveau, hvor det påvirker bedømmelsen af deres besvarelse, også selvom de fx i en beregningsopgave har det korrekte svar. Det er vigtigt fortsat at gøre eksaminanderne opmærksomme på, at tilstrækkelig dokumentation i kemi også er vigtig for bedømmelsen. Manglende dokumentation ses typisk i forbindelse med besvarelse af eksamensopgaverne med beregninger i tilvæksten i termodynamiske størrelser, ph-beregninger, præsentation og analyser af grafer. Der henvises til papiret Gode råd og inspiration til den skriftlige prøve i kemi stx for nærmere omtale af problemer af denne type. Arbejdet med rimelig dokumentation ved besvarelse af de skriftlige opgaver i kemi A, stx, bør have en mere fremtrædende plads i den daglige undervisning. Det bør gøres, således at eksaminanderne generelt viser en bedre forståelse for vigtigheden for dette spørgsmål ved skriftligt arbejde i kemi, og også er bevidste om betydningen af ikke at dokumentere sin besvarelse tilstrækkeligt. Særligt om prøverne med netadgang Der er generelt meget stor variation i, hvor godt holdene er blevet forberedt på de nye typer af opgaver, som der er i opgavesættene med netadgang. Det kan fx ses ved, at delopgaver knyttet til videofilm på nogle hold springes over, mens andre klarer det imponerende flot, eller nogle hold uden problemer kan håndtere de store datafiler, mens andre drukner i dem. På nogle hold er eksaminander meget skrappe til at udnytte de muligheder, der ligger i tegneprogrammerne, og udnytter programmerne til at skyde genveje igennem besvarelser og til at tjekke resultater, mens andre besvarer delopgaver af denne type på traditionel vis. Man skal i den daglige undervisning være meget opmærksom på, at eksaminanderne er trænet til at kunne håndtere disse nye elementer i de digitaliserede opgavesæt (sæt med netadgang). Eksaminanderne skal i deres besvarelse angive kildehenvisninger til, hvor data er hentet fra. Der er mulighed for at angive en generel tekst fx i begyndelsen af besvarelsen, hvis en gennemgående kilde benyttes fx Databogen fysik/kemi. Meget få eksaminander gør dette, selv om de kan spare tid i forhold til at skule lave kildehenvisninger flere steder. Se endvidere omtale af spørgsmålet om kildehenvisning i tilknytning til de skriftlige opgaver i kemi i Lærerens hæfte (omtale af de vejledende opgavesæt til prøver med netadgang, findes på uvm.dk). 7

8 Antal eksaminander til skriftlig prøve i kemi A Evalueringsrapport Kemi A skriftlig prøve Stx 2017 Statistik for perioden Neden for er samlet en statistik for de skriftlige prøver i kemi A stx i perioden Den er baseret på karakterne afgivet ved censormøder i perioden. Det ses, at antallet af eksaminander til kemi A s skriftlige prøve i stx har ligget på samme niveau gennem årene siden reformen i 2005 (først årgang til prøve i 2008), dog med en mindre vækst de sidste par år. I de seneste år er der sket en vækst i antal eksaminander, som både har bioteknologi A og kemi A, men der er dog fortsat tale om et relativt mindre antal. Hovedparten af eksaminanderne kommer dog fortsat fra studieretninger med fysik og kemi. I perioden er andelen af eksaminander, som ikke består, aftaget (med 2013 som en undtagelse), typisk ligger procenten dog omkring 12 %. For året 2017 ses i denne henseende den laveste andel, som ikke består, nemlig 9,7 %. Gennemsnit for alle eksaminander til prøven er gennem perioden vokset, og har de seneste år ligget omkring 6,7. Gennemsnit blandt de eksaminander, som består, har siden 2013 ligget omkring 7,3. Den mindre vækst i gennemsnittet for alle eksaminander skyldes sandsynligvis, at andelen af eksaminander, der består, er vokset. Udvikling i antal eksaminander med kemi A Årstal for afholdelse af prøven 8

9 Karakter Andel som ikke bestod prøven (i %) Evalueringsrapport Kemi A skriftlig prøve Stx Andel som ikke bestod den skriftlig prøve i kemi A Årstal for afholdelse af prøve Karaktergennemsnit ved skriftlig prøve i kemi A Gennemsnit Gennemsnit blandt beståede 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, Årstal for afholdelse af prøve Udvikling Antal til prøve Ikke bestået (%) 11,1 18,2 15,7 13,3 12,2 12,5 14,5 12,7 12,3 11,2 9,7 Gns.: alle 5,56 5,91 6,10 6,43 6,36 6,49 6,49 6,73 6,72 6,78 Gns.: blandt beståede 6,84 7,02 7,10 7,35 7,29 7,63 7,47 7,70 7,60 7,53 9

10 Fordeling i procent Fordeling i procent Evalueringsrapport Kemi A skriftlig prøve Stx 2017 Karakterstatistik: Kemi A, stx maj-juni 2017 Oversigt over alle eksaminanders karakterer afgivet ved censormødet 4 Gennemsnit Afgivne karakterer skriftlig eksamen 1450 For alle eksaminander 6,78 Antal eksaminander som bestod 1309 For eksaminander som bestod 7,53 Procentdel som bestod 90,3 Karakterer Antal eksaminander med Fordeling i procent for alle eksaminander 0,6 9,2 6,7 15,9 32,1 24,7 10,9 Fordeling i procent for eksaminander, der bestod 7,4 17,6 35,6 27,3 12,1 Karakterfordeling 2017 STX kemi A Alle eksaminander 35 32, ,7 15,9 10,9 9,2 6,7 0, Karakter Karakterfordeling 2017 STX kemi A Eksaminander der bestod ,6 27,3 17,6 12,1 7, Karakter 4 Hertil kommer 23 eksaminander fra Færøerne, som ikke er inkluderet i statistikken. Eksaminanderne fra Færøerne benyttede alle opgavesættet uden netadgang fra 18. maj På Færøerne benyttes for første gang 12-skalaen ved karaktergivning. Gennemsnittet for alle eksaminander blev 3,78 og for eksaminander, der bestod, 6,21. Andelen, der bestod, var 56,5 %. 10

11 Fordeling i procent Evalueringsrapport Kemi A skriftlig prøve Stx 2017 Karakterstatistik: Fordeling af karakter på hold uden og med netadgang Holdtype: Netadgang Uden Med Antal til skriftlig eksamen Antal beståede 1155 (90,3 %) 154 (90,1 %) Gennemsnit 6,81 6,53 Gennemsnit for beståede 7,56 7,25 Karakterer: Uden netadgang Antal eksaminander med Fordeling i procent for alle eksaminander 0,6 9,1 6,5 15,5 32,2 25,4 10,7 Fordeling i procent for eksaminander, der bestod 7,2 17,1 35,7 28,1 11,9 Karakterer: Med netadgang Antal eksaminander med Fordeling i procent for alle eksaminander 0 9,9 8,2 18,7 31,6 19,3 12,3 Fordeling i procent for eksaminander, der bestod 9,1 20,8 35,1 21,4 13,6 35,0 Karakterfordeling 2017 STX kemi A 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Uden netadgang 0,6 9,1 6,5 15,5 32,2 25,4 10,7 Med netadgang 0 9,9 8,2 18,7 31,6 19,3 12,3 11

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017 Bioteknologi 217 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 217 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 217 Evalueringsrapport Bioteknologi A skriftlig

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016 Bioteknologi 216 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 216 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 216 Hermed udsendes

Læs mere

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj juni 2016

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj juni 2016 Biologi A 2016 Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013

Læs mere

Bioteknologi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2015

Bioteknologi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2015 Bioteknologi 21 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 21 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 21 Hermed udsendes

Læs mere

Kemi Skriftlig eksamen kemi A, stx Udvidet evaluering med gode råd. Maj juni 2016

Kemi Skriftlig eksamen kemi A, stx Udvidet evaluering med gode råd. Maj juni 2016 Kemi 2016 Skriftlig eksamen kemi A, stx Udvidet evaluering med gode råd Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2016 I august 2016

Læs mere

Gode råd til skriftlig prøve i kemi A, stx

Gode råd til skriftlig prøve i kemi A, stx Gode råd til skriftlig prøve i kemi A, stx Indhold Introduktion... 1 Kort om opgavesættenes opbygning... 2 Nogle områder, hvor elevtræning er vigtig... 2 Talforståelse, herunder brug af betydende cifre

Læs mere

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Indhold Indhold... 2 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011... 2 Opgavesæt...

Læs mere

Gode råd til skriftlig prøve i kemi A, htx

Gode råd til skriftlig prøve i kemi A, htx Gode råd til skriftlig prøve i kemi A, htx Indhold Introduktion... 1 Kort om opgavesættenes opbygning... 2 Nogle områder, hvor elevtræning er vigtig... 2 Bilagsopgaven... 3 Talforståelse, herunder brug

Læs mere

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2016

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2016 Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2016 Kære censorer På ministeriets hjemmeside offentliggøres i løbet af eksamensperioden materialer, som skal bruges i forbindelse med rettearbejde,

Læs mere

Kemi 2010. Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2010

Kemi 2010. Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2010 Kemi 2010 Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2010 Undervisningsministeriet Afdelingen for Gymnasiale Uddannelser Februar 2011 Forord Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Kære censor i skriftlig fysik på stx 21. maj 2106

Kære censor i skriftlig fysik på stx 21. maj 2106 Kære censor i skriftlig fysik på stx 21. maj 2106 I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik onsdag, den 25. maj, mens den anden prøve først er placeret onsdag, den 1. juni. Som censor vil du normalt

Læs mere

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2017

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2017 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx 2017 10. maj 2017 Kære censor Det er vigtigt at læse dette brev, da der her kan findes en række praktiske oplysninger, som forhåbentlig kan besvare spørgsmål,

Læs mere

http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/opgaver/sommer04/vurderingsgrundlag-b-niveau2004-8- 2og2004-8-2-sf.pdf?menuid=150560

http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/opgaver/sommer04/vurderingsgrundlag-b-niveau2004-8- 2og2004-8-2-sf.pdf?menuid=150560 http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/opgaver/sommer04/vurderingsgrundlag-b-niveau2004-8- 2og2004-8-2-sf.pdf?menuid=150560 Vurderingsgrundlag ved Skriftlig studentereksamen i matematik 2004. Det betyder

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2013 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 27. maj, mens den anden prøve først er placeret den 3. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Kære censor i skriftlig fysik på stx 19. maj 2017

Kære censor i skriftlig fysik på stx 19. maj 2017 Kære censor i skriftlig fysik på stx 19. maj 2017 I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik fredag den 19. maj 2017, mens den anden prøve først er placeret tirsdag den 30. maj 2017. Flertallet af

Læs mere

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx maj 2017

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx maj 2017 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2017 10. maj 2017 Kære censor Det er vigtigt at læse dette brev, da der her kan findes en række praktiske oplysninger, som forhåbentlig kan besvare spørgsmål,

Læs mere

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014 Kære censor På Undervisningsministeriets hjemmeside vil en række praktiske oplysninger og materialer i forbindelse den skriftlige censur

Læs mere

Kemi 2013. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2013

Kemi 2013. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2013 Kemi 2013 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2013 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 Hermed udsendes

Læs mere

Kemi Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2011

Kemi Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2011 Kemi 2011 Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2011 Undervisningsministeriet Afdelingen for Gymnasiale Uddannelser August 2011 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra

Læs mere

I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort.

I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort. Kære censor i skriftlig fysik på htx 21. maj 2016 I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort. Censuren og håndteringen af

Læs mere

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2014

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2014 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx 2014 20. maj 2014 Kære censor På Undervisningsministeriets hjemmeside vil en række praktiske oplysninger og materialer i forbindelse den skriftlige censur

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Gode råd til skriftlig prøve i kemi A, stx. Indhold

Gode råd til skriftlig prøve i kemi A, stx. Indhold Gode råd til skriftlig prøve i kemi A, stx Indhold Introduktion... 1 Kort om opgavesættenes opbygning... 2 Nogle områder, hvor træning af eleverne især er vigtig... 2 Talforståelse, herunder brug af betydende

Læs mere

Kemi 2011. Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2011

Kemi 2011. Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2011 Kemi 2011 Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2011 Undervisningsministeriet Afdelingen for Gymnasiale Uddannelser August 2011 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen

Læs mere

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Undervisningsministeriet Eksamenskontoret August 2011 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Lærerens hæfte. til. Vejledende digitale opgavesæt i kemi A stx

Lærerens hæfte. til. Vejledende digitale opgavesæt i kemi A stx Lærerens hæfte til Vejledende digitale opgavesæt i kemi A stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet September 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Digitalisering

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014. Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014.

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014. Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Dansk A i hhx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for

Læs mere

Skriftlig dansk 2016 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2016 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2016 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 24.05.2016 (Ordinær)...4 30.05.2016 (Ordinær)...5 24.05.2016 (Netadgang)...6 30.05.2016 (Netadgang)...7

Læs mere

Lærerens hæfte. til. Vejledende digitale opgavesæt i kemi A htx

Lærerens hæfte. til. Vejledende digitale opgavesæt i kemi A htx Lærerens hæfte til Vejledende digitale opgavesæt i kemi A htx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet September 2016 1 Indhold Forord... 3 Digitalisering

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Samfundsfag Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser August 2010 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Kemi 2012. Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2012

Kemi 2012. Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2012 Kemi 2012 Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012 Hermed udsendes

Læs mere

Kemi A htx, august 2017

Kemi A htx, august 2017 Bilag 64 Kemi A htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes,

Læs mere

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Indhold Indledning... 2 Opgaveformuleringen... 2 Opgaveformulering og typeord... 4 Vejledningsfasen... 4 Omfang af opgavebesvarelsen

Læs mere

Opgaverne dækkede et bredt udsnit af de faglige mål og centralt kernestof i sociologi, økonomi, politik og international politik.

Opgaverne dækkede et bredt udsnit af de faglige mål og centralt kernestof i sociologi, økonomi, politik og international politik. 02.10.2014 NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG, NYHEDSBREV NR. 24 SKRIFTLIG PRØVE I SAMFUNDSFAG 2014 1. Karakteristik af eksamenssæt Der blev stillet fire sæt til skriftlig prøve i samfundsfag 2014: 26.

Læs mere

Evaluering af den skriftlige prøve i fysik A, htx, d. 4. juni 2008

Evaluering af den skriftlige prøve i fysik A, htx, d. 4. juni 2008 Peter Snoer Jensen, Ph.d. Fagkonsulent f. Fysik Htx, Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Direkte Tlf. 2565 9209 E-mail: peter.s.jensen@uvm.dk.

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Bioteknologi A Kommentarer til opgaveformuleringer i opgavesættet 31. maj 2011

Bioteknologi A Kommentarer til opgaveformuleringer i opgavesættet 31. maj 2011 Bioteknologi A Kommentarer til opgaveformuleringer i opgavesættet 31. maj 2011 Spørgsmålene i opgavesættene stilles som udgangspunkt i den betydning der fremgår af listen over typeord, som findes på ministeriets

Læs mere

Naturfag. Bekendtgørelse gældende fra 1.august 2002 1

Naturfag. Bekendtgørelse gældende fra 1.august 2002 1 Gymnasiebekendtgørelsen Bilag 25 NATURFAG April 2002 1. Identitet og formål 1.1 Naturfags centrale opgave er at behandle omverdensfænomener, der kan beskrives ved hjælp af fysik, kemi og matematik. Da

Læs mere

Kemi 2010. Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2010

Kemi 2010. Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2010 Kemi 2010 Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2010 Undervisningsministeriet Afdelingen for Gymnasiale Uddannelser Februar 2011 Kort om rapporten og link til opgavesættene Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Skriftlig prøve i samfundsfag 2012

Skriftlig prøve i samfundsfag 2012 Skriftlig prøve i samfundsfag 2012 af Bent Fischer-Nielsen 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel 1. Gennemsnittet blev på 6,3, og 2,4 % bestod ikke

Læs mere

Virksomhedsøkonomi niveau B I opgavesættet til VØ B er case virksomheden Active Sportswear Int Holding A/S og omfatter i øvrigt følgende temaer

Virksomhedsøkonomi niveau B I opgavesættet til VØ B er case virksomheden Active Sportswear Int Holding A/S og omfatter i øvrigt følgende temaer Evaluering af skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi sommeren 2017 Evalueringen af skriftlig eksamen sommeren 2017 i virksomhedsøkonomi niveau A og B omfatter en kort karakteristik af opgaverne, censorernes

Læs mere

Evaluering. Matematik A på htx. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014

Evaluering. Matematik A på htx. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Evaluering af Matematik A på htx Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Indhold Censorernes vurdering af opgavesættene... 3 Forberedelsesmaterialet...

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Dato: 25/5 2011

Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Dato: 25/5 2011 Til censor Fagkonsulent Matematik, htx Marit Hvalsøe Schou Oehlenschlægersvej 55 5230 Odense M Tlf: 2565 9207 E-mail: Marit.Schou@udst.dk Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Dato: 25/5 2011 Velkommen

Læs mere

Kommentarer til matematik B-projektet 2015

Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Mandag d. 13/4 udleveres årets eksamensprojekt i matematik B. Dette brev er tænkt som en hjælp til vejledningsprocessen for de lærere, der har elever, som laver

Læs mere

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne.

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne. o Til censor Fagkonsulent Matematik, htx Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Velkommen som skriftlig censor i matematik på htx. Marit Hvalsøe Schou Oehlenschlægersvej 55 5230 Odense M Tlf: 2565

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

fagkonsulentens sammenfatning

fagkonsulentens sammenfatning : fagkonsulentens sammenfatning Forbemærkning... 2 Karaktergennemsnit og normalfordeling for skriftlig eksamen i engelsk 2012... 3 Karaktergennemsnit for skriftlig eksamen i engelsk på niveauerne stx A,

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

Faget bidrager til at give eleverne forudsætninger for ansvarlig og kritisk stillingtagen til anvendelse og udvikling af bioteknologi.

Faget bidrager til at give eleverne forudsætninger for ansvarlig og kritisk stillingtagen til anvendelse og udvikling af bioteknologi. Bioteknologi A 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. Bioteknologi tager udgangspunkt

Læs mere

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014.

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014. Dansk A i htx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk Gymnasium (htx) Kemi A - valghold

Læs mere

Nye eksamensformer - mulige scenarier

Nye eksamensformer - mulige scenarier Nye eksamensformer - mulige scenarier Matematik på hf Marts 2015 Bodil Bruun, fagkonsulent i matematik stx/hf Nye eksamensformer?? Problemer, der skal løses: Internet er et vilkår mundtligt og skriftligt

Læs mere

Kemi B. 1. Fagets rolle

Kemi B. 1. Fagets rolle Kemi B 1. Fagets rolle Kemi er læren om alt levende og den materielle verden, der udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Faget udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne

Læs mere

Evaluering Matematik på htx

Evaluering Matematik på htx Evaluering af Matematik på htx Sommeren 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Eksamensresultaterne i tal... 4 Matematik B... 4 Matematik A (ordinær prøve)... 5 Matematik A (forsøgsprøve)... 6 Vurdering

Læs mere

Kemi Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2012

Kemi Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2012 Kemi 2012 Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen

Læs mere

Information til skriftlige censorer

Information til skriftlige censorer Information til skriftlige censorer Skriftlig engelsk A hhx, skriftlig engelsk B særligt gymnasialt fag på eux Ministeriet for børn og undervisning, maj 2017 Kære skriftlige censor Torsdag 18/5 afvikles

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte /planlagte undervisningsforløb

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte /planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017-2018 Institution VUC Roskilde Roskilde afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi B Annie Truelsen (RTT) Rkebhd1

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse Karakterbeskrivelse for matematiske færdigheder. Der prøves i tal og algebra geometriske begreber og fremgangsmåder

Læs mere

Opgavesættets tema er KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion).

Opgavesættets tema er KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Sammendrag af censorrapporter for matematik D maj 2013 Opgavesættets tema er KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Opgave 1: Kost Opgaven inddrager de 4 regningsarter, brug af regneark, fremstilling

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse

Læs mere

Geovidenskab A 2015 Evaluering af den skriftlige prøve Geovidenskab A, htx og stx Maj-juni 2015

Geovidenskab A 2015 Evaluering af den skriftlige prøve Geovidenskab A, htx og stx Maj-juni 2015 Geovidenskab A 2015 Evaluering af den skriftlige prøve Geovidenskab A, htx og stx Maj-juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Kontor for Prøver, Eksamen og Test April 2016 Indhold

Læs mere

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011 Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011 September / Fagkonsulent Claus Levinsen 245 besvarelser fra den 18. maj og 1605 besvarelser fra den 26. maj. I alt har

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi C Susanne Bay Thomsen

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 Bilag 18 Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi. Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder,

Læs mere

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2014

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2014 Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2014 Kære censorer På Undervisningsministeriets hjemmeside offentliggøres i løbet af eksamensperioden materialer, som skal bruges i forbindelse med

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer? Nye kernestofemner? Færre? Flere? Specielt: Trigonometri og statistik hvordan? Eksamensopgaver? Programmering? Bindinger på

Læs mere

Fysik 2014 Evaluering af den skriftlige prøve Fysik stx Maj juni 2014

Fysik 2014 Evaluering af den skriftlige prøve Fysik stx Maj juni 2014 Fysik 2014 Evaluering af den skriftlige prøve Fysik stx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December 2014 1. Indledende bemærkninger Ved den skriftlige prøve i fysik (stx)

Læs mere

Samfundsfag. Råd og vink 2009 om skriftlig studentereksamen

Samfundsfag. Råd og vink 2009 om skriftlig studentereksamen Samfundsfag Råd og vink 2009 om skriftlig studentereksamen Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser August 2009 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i

Læs mere

Vejledning til matematik A og B hhx Maj 2016

Vejledning til matematik A og B hhx Maj 2016 Vejledning til matematik A og B hhx Maj 2016 Censorkorpset skriftlig matematik, hhx Denne skrivelse skal tjene til almindelig orientering og vejledning for censorerne om forhold vedrørende skriftlig eksamen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni, skoleår 13/14 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3)

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3) Uddannelsesaftaler Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) maj/juni 2017 Oktober 2017 1. Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) 2017 Sommer 2017 var der tre opgavesæt til den skriftlige

Læs mere

Evaluering Matematik A på htx

Evaluering Matematik A på htx Evaluering af Matematik A på htx Sommeren 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabel... 6 Årets prøve i tal... 6 Vurdering af opgavesættet... 8 Forberedelsesmaterialet...

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Evaluering af skriftlig prøve i biologi A maj-juni 2013

Evaluering af skriftlig prøve i biologi A maj-juni 2013 Evaluering af skriftlig prøve i biologi A maj-juni 2013 Kvalitets- og tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj-juni 2013 Hermed udsendes evalueringen af den skriftlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen december 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Kristian

Læs mere

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression.

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression. Bilag 3: Uddrag af Matematik 1999. Skriftlig eksamen og større skriftlig opgave ved studentereksamen og hf. Kommentarer på baggrund af censorernes tilbagemeldinger HF-tilvalgsfag (opgavesæt HF 99-8-1)

Læs mere