Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 9.281,25 kr.. og mere subsidiært frifindelse mod betaling af ,25 kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 9.281,25 kr.. og mere subsidiært frifindelse mod betaling af 165.206,25 kr."

Transkript

1 R E T T E N I R A N D E R S ( u d s k r i f t a f d o m b o g e n ) Den 17. april 2002 blev i sag nr. BS /2001: Strømmen Grundejerforening og Vandværk c/o L mod Randers Kommune Teknisk Forvaltning afsagt DOM I denne sag. der er anlagt den 17. maj 2001 har sagsøgeren, Strømmens Grundejerforening og Vandværk, efter sin endelige påstand påstået sagsøgte, Randers Kommune, dømt til at betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Beløbet fremkommer således: Tilslutningsbidrag for 32 boliger: 32x(0.45x ) kr moms heraf kr i alt kr Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 9.281,25 kr.. og mere subsidiært frifindelse mod betaling af ,25 kr. Beløbet i sagsøgtes subsidiære påstand fremkommer således: Forud for om- og tilbygning 1 hotel á enhed 1,50 enheder 46 boliger á 0,3_ enheder enheder 15,30 enheder Efter ombygning til 34 lejligheder 1 lejlighed 1,00 enheder

2 33 lejligheder á 0,45 enheder 0,45 enheder enheder enheder Yderligere tilslutningsbidrag: 0.55 enheder af kr ,00 kr ,00 Moms kr. 1,856,25 kr Sagsøgtes mere subsidiære påstand fremkommer således: Etagebyggeri incl. en beboelse 1,00 enheder 46 klubværelser af 0,11 enhed 5,06 enheder ''værdi" 6,06 enheder Enhedsforbruget for 34 boliger 15,85 enheder Yderligere tilslutningsbidrag: 9.75 enheder a kr kr Moms kr. _ kr ,25_ Sagsfremstilling: Sagsageren er et privat vandværk. Sagsøgte, Randers Kommune, ejer P, der er tilsluttet vandforsyningen fra Strømmens Vandværk. P er opført i Det fremgår af et fremlagt takstblad af 26. august 1977, at anlægsbidraget incl. stik på daværende tidspunkt udgjorde kr. Såfremt antallet af lejligheder i en ejendom oversteg 2 betaltes der 750 kr. pr. lejlighed herudover. I 1978 blev plejehjemmet P ombygget, således at bebyggelsen rummede i alt 47 et-værelses boliger med eget bad. 1 forbindelse med ombygningen har sagsøgte til sagsøgeren betalt kr. i anlægsafgift. Plejehjemmet blev på ny ombygget i I den forbindelse har den rådgivende ingeniør fremsendt en skrivelse til sagsøgeren, hvoraf fremgår: "Vedr. Ombygning og tilbygning af P. Vedlagt sendes oversigtsplan og stueplan over den foreslåede om- og tilbygning af P. Nuværende bebyggelse rummer i alt 47 boliger. Ombygningen medfører, at boliger sammenlægges parvis således, at der efter ombygning bliver 24 boliger. Tilbygning består af 10 boliger. Nye boliger tilsluttes bestående rør i plejehjem. Efter opbygning vil P således disponere over i alt 34 boliger mod nuværende 47. Byggeriet igangsættes medio august Da der betales tilslutningsbidrag efter antal boliger, og da boligantal falder efter

3 ombygningen forventer vi ikke at der vil blive tale om forøget tilslutningsbidrag. Bestyrelsen bedes bekræfte denne opfattelse. Ved udateret skrivelse har sagsøgeren svaret "Vedr.: Ombygning og tilbygning af P Bestyrelsen for Strømmen Vandværk har behandlet Deres henvendelser vedr. ombygning af P og er kommet frem til at der skal betales et ekstra tilslutningsbidrag for 33 boliger i henhold til "regulativ for private vandværker i Randers Kommune" afsnit 3.4. Beløb der skal betales i henhold til takstblad: Tillæg pr. lejlighed udover den første ,00x0,45 kr ,00 I alt at betale 6.075,00x33 kr ,00 Beløbet er excl. Moms Med venlig hilsen Strømmen Vandværk L Det fremgår af fremlagt tegningsmateriale, at plejehjemmet efter ombygningen i 1978 havde i alt 47 værelser på ca. 27 m2, Værelserne havde eget toilet og bad, men ingen køkkenfaciliteter. Af det fremlagte tegningsmateriale fremgår, at plejehjemmet efter ombygningen i år 2000 havde 24 2-værelses boliger med eget toilet og bad. 2-rums boligerne var opstået ved, at to af de oprindelige værelser blev slået sammen, og således at der i et af badeværelserne blev etableret køkkenfaciliteter. I en nyopført tilbygning er der 10 helt identiske boliger. Af det gældende regulativ for private vandværker i Randers Kommune, der trådte i kraft den 1. januar 1994, fremgår blandt andet: "Punkt 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 65 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning mv. af Randers kommunalbestyrelse efter forhandling med private vandværker i Randers kommune. Punkt Bestemmelser om fastsættelse af tilslutnings- og driftsbilag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. I. Tilslutningsbidrag omfader bidrag

4 til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledninger. Driftsbidrag kan omfatte. fastafgifter, afgift pr. kubikmeter leveret t vand. Bidragene fremgår af vandforsyningens takstregulativ og takstblad. Punkt 2.1. Vandforsyningens takster skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 1 Punkt 3.4. Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte tilslutningsbidrag ændres ved senere om- og tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af tilslutningsbidraget, der svarer til ændringen. Det medfører ikke nogen ændring i det tidligere betalte tilslutningsbidrag, at lejerne i en ejendom kan ændres til ejerlejligheder. Det fremgår af pkt. 1.2 i det gældende takstregulativ, at tilslutningsbidraget for etagebyggeri incl. en lejlighed udgør 1,00 enhed med et tillæg på 0,45 enhed pr. lejlighed ud over den første. Tilslutningsbidraget for klubværelser udgør 0,11 enhed. Tilslutningsbidraget for hotelbyggeri incl.l værelse udgør 1,50 enhed med et tillæg på 0,30 enhed pr. hotelværelse ud over 1. Af takstregulativets pkt. 1.9 fremgår:

5 "Ved Ombygning/sanering af en ejendom betales yderligere tilslutningsbidrag i forhold til udvidelsen. Ved total nedrivning af en ejendom, hvor der indenfor 1 år genopføres en ny e j e n d o m, beregnes tilslutningsbidraget i henhold til takstregulativet. Herfra refunderes tilslutningsbidrag, svarende til de enheder den nedrevne ejendom bestod af. Tilslutningsbidraget kan ikke blive negativt." Af et af Miljøministeriet udarbejdet vejledende normregulativ for private vandværker - vejledning fra Miljøstyrelsen nr fremgår under punktet 3.4 Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om - eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene der svarer til ændringen. For at ovennævnte ændringer kan medføre forhøjelse af anlægsbidraget, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget.. Siden 1995 har Randers Kommune været i forhandlinger med de private vandværker i kommunen om et nyt regulativ. I forbindelse med sagen er der fremlagt flere forslag til et sådant nyt regulativ. Der har imidlertid ikke kunnet opnås enighed om et nyt regulativ. Som sagens bilag A er fremlagt Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg, hvoraf blandt andet fremgår vejledende værdier for forbrug i institutioner med videre. Af skrivelse af 1l. juni 2001 fra Miljøstyrelsen til Randers Kommune fremgår. "Punkt 3.4. i normregulativ for private vandforsyninger De har den 6. juni 2001 telefonisk spurgt til, hvordan punkt 3.4 i normalregulativet for private vandforsyninger fra februar 1981 skal forstås sammenholdt med punkt 3.4 i normregulativ nr. 1 fra Nedenfor gives Miljøstyrelsens opfattelse af, hvordan disse regulativbestemmeler skal fortolkes. Punkt.3.4, 1. punktum, i normalregulativet fra 1981 lyder: "Hvis forudsætningerne for de fastsatte ag betalte anlægsbidrag ændres ved senere omeller tilbygning eller ændret anvendelse af e j e n d o m m e, k a n vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringer.

6

7 Dette, svarer til 1. punktum i regulativet fra Almene vandforsyninger er selskaber/forsyningsvirksomheder, som finansieres af forbrugerne efter "hvile-i-sig-selv-princippet". Dette indebærer, at ejeren af en virksomhed ved tilslutning til vandforsyningen betaler et indskud til selskabet/forsyningsvirksomheden, til dækning af de anlægsudgifter der er forbundet med nytilslutninger, det såkaldte anlægsbidrag. Anlægsbidraget er sammensat af delt et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, dels et bidrag til forsyningsledningsnettet og dels et bidrag til stikledning). Satserne for anlægsbidragets størrelse for forskellige ejendoms- og forbrugskategorier bør fremgår af vandforsyningens takstblad. Principperne for beregningen af anlægsbidragets størrelse har gennem tiderne varieret fra vandforsyning til vandforsyning. Bidraget til hovedanlægget har oftest været fastsat på baggrund af ejendommens vandforbrug, medens forsyningslednings- og stikledningsbidraget almindeligvis er blevet beregnet på grundlag af u d g i f t en til lægning af disse ledninger. Det følger af bestemmelsen i normalregulativet, at hvis der efterfølgende sker en sådan ændring på en ejendom, at de forudsætninger, som anlægs-bidraget oprindeligt blev fastsat og betalt efter, ikke længere er opfyldt, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, eller svarer til ændringen. Hvis takstbladet f.eks. er opdelt i kategorier og en ændring på en ejendom medfører, at den nu mere korrekt hører under en anden kategori i takstbladet. kan der være grundlag for at opkræve et forøget anlægsbidrag. En vandforsyning kan ikke forlange, at der skal erlægges et nyt komplet anlægsbidrag efter satserne i takstbladet, men kun det beløb, der svarer til ændringen, dvs. forskellen mellem anlægsbidraget for den oprindelige kategori og den nye type kategori. Såfremt der efter opkrævningen af det oprindelige anlægsbidrag er godkendt nye takster for anlægsbidrag, så bør det forøgede bidrag beregnes som forskellen mellem kategorierne i det takstblad, som er/var gældende, da ændringen fandt sted. Dette får især betydning i tilfælde, hvor det oprindelige anlægsbidrag er betalt for mange år siden. Såfremt der efter opkrævningen af det oprindelige anlægsbidrag er godkendt nye takster for anlægsbidrag, så bør det forøgede bidrag beregnes som forskellen mellem kategorierne i det takstblad, som er/var gældende, da ændringen fandt sted. Dette har især betydning i tilfælde. hvor det oprindelige anlægsbidrag er betalt for mange år siden. Som nyt 2. punktum i normalregulativet fra 1996 er indføjet: For at ovennævnte ændringer kan medføre forhøjelsen af anlægsbidraget, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget. Denne tilføjelse er tænkt som en præcisering af 1. punktum. Det er ikke meningen, at vandforsyningen skal kunne anvende bestemmelsen i 1. punktum til at opkræve forøget anlægsbidrag, hvis ændringen på den pågældende ejendom ikke medfører en væsentlig øget belastning af forsyningsanlægget og i øvrigt ikke belaster vandforsyningens økonomi.

8 Et eksempel på dette forhold er fremhævet i begge regulativer. 2. punktum i regulativet fra 1981 og 3. punktum i regulativet fra 1996 (her blot med den tilføjelse al det også gælder ved ændring til andelslejligheder): "Det medfører Ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til ejerlejligheder." Sammenfattende kan det siges, at de bærende hensyn i regulativbestemmelsen både i 1981-udgaven og 1996-udgaven, dels er, at vandforsyningen ikke skal komme til at stå økonomisk ringere, såfremt en om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af en ejendom vil medføre en forøgelse af vandforsyningens udgifter til det bestående anlæg, og derved belaste de øvrige forbrugere, dels at adgangen til at opkræve et yderligere anlægsbidrag ikke misbruges til at skaffe vandforsyningerne (uberettigede) indtægter, som også vil komme de øvrige forbrugere til gode. Bevisførelse L har forklaret, at han har været formand for det sagsøgende private vandværk siden I forbindelse med, at P blev ombygget i 1978 blev der opkrævet kr. eksl. moms i tilslutningsbidrag. Det fremgår af vandværkets papirer, at der i forbindelse med ombygningen blev lavet et nyt stik. I 1978 blev der betalt samme tilslutningsbidrag, uanset ejendommens anvendelse. I 1990 blev ved plejehjemmet opført 21 beskyttede boliger. I den forbindelse betaltes der 21 tilslutningsbidrag. Ombygningen at P i 2000 har ikke direkte forøget vandværkets omkostninger. Vandværket har imidlertid til stadighed udgifter til vedligeholdelse af vandværket og ledningsnettet. Vandværket har såvel en kortsigtet som en langsigtet vedligeholdelsesforpligtelse. Vandværket leverer billigt vand og har et velvedligeholdt ledningsnet. Vandværket har ingen formue. Efter hans opfattelse er plejehjemmets vandforbrug ikke ændret ved om- og tilbygningen i Det som sagens bilag 8 fremlagte regulativ afviger fra det af Miljøministeriet udarbejde normregulativ, idet Randers Kommune har ønsket at lave eget regulativ. Der forhandles for tiden om et nyt regulativ, og han forventer, at Randers Kommune fortsat vil køre sin egen politik på området. De private vandværker i Randers har samlet sig i en forening, der forhandler med kommunen på vandværkernes vegne om et nyt regulativ. Forhandlingerne er imidlertid ikke tilendebragt. De forslag, der har været forhandlet indeholder ikke et krav om væsentlig forøgelse af forbruget som en forudsætning for opkrævning af nyt tilslutningsbidrag. I forbindelse med forhandlingerne er det sagsøgerens opfattelse, at kravet om væsentlighed ikke skal med i det nye normregulativ, idet det vil gøre det vanskeligt for vandværket at få økonomien til at hænge sammen. Forslaget indeholdt i det som bilag 21 fremlagte Forslag til nyt regulativ (punkt 1.7) svarer til det gældende regulativ. Hvis der i en ejendom sker udnyttelse af tagetagen til en eller flere lejligheder, opkræves der et eller flere anlægsbidrag. I vandværkets regnskab sond-

9 res der mellem anlægsudgifter og driftsudgifter, men der føres ikke separate regnskaber for de to udgiftstyper. Ombygningen af P gav ingen ordinære eller ekstraordinære udgifter for vandværket. Såfremt der i dag opføres en bygning med 48 værelser, vil der blive opkrævet 1 tilslutningsbidrag samt et bidrag pr. værelse efter taksten for klubværelser. A har forklaret, at han i 30 år har været ansat ved Randers Kommunale Værker. I 1980 blev han chef for vandforsyningen. Han er nu afdelingschef i R. Der gælder ligelydende regulativer for samtlige vandværker i Randers Kommune. Derimod er vandværkernes takster forskellige, dog således at tilslutningsbidraget er det samme for samtlige vandlærker. Der har ikke i kommunen været fortilfælde med sammenlægning af værelser til flerrumsbeboelser. I 1999 blev der foretaget en tilbygning til "U" og i 2000 er der sket forandringer i et byggeri på Æ. I begge tilfælde er man kørt videre med den samme stikledninger. I de situationer er der for hver ny bolig opkrævet et tilslutningsbidrag, svarende til taksten for klubværelse eller 0,11xanlægsbidraget pr. bolig. Indenfor andre former for byggeri kan han pege på D, hvor meget store lejligheder blev opdelt til 2 lejligheder. Der blev opkrævet et tilslutningsbidrag på 0,45xanlægsbidraget pr. bolig for de nye lejligheder. Såfremt erhvervslejligheder ombygges til lejligheder, afkræves der et anlægsbidrag pr. lejlighed. Der betales således et fuldt indskud for den første lejlighed og 0,45 for de følgende. Samtidig sker der refusion af det oprindelige betalte tilslutningsbidrag, reguleret op til nutidspris. P har i sin tid betalt et tilslutningsbidrag. Et sådant bidrag kan ikke blive negativt. Hvordan det oprindelige tilslutningsbidrag er beregnet, er uden betydning. Da der efter ombygningen er færre enheder, kan vandværket ikke kræve yderligere tilslutningsbidrag. Der er ikke betalt for de 10 boenheder i nybygningen, og derfor skal der betales herfor, svarende til taksten for klubværelser. Ved ændringer kan vandværket kun kræve tilslutningsbidrag, svarende til ændringen. Ved ændring forstås en funktionel ændring. Der ligger således økonomiske betragtninger bag. Såfremt ændringen medfører udgifter for vandværket, opkræves der tilslutningsbidrag. Hvis det ikke medfører forøgede udgifter for vandværket, opkræves der kun tilslutningsbidrag. Randers Kommunale Værker arbejder efter Miljøministeriets normregulativ fra I 1996 fremkom Miljøministeriet med en ny vejledning. I denne vejlednings punkt 3.4 er indføjet, at en forhøjelse af anlægsbidraget forudsætter en væsentlig stigning i vandforbruget. I forbindelse med Randers Kommunes forhandling om et ny regulativ er denne passus ikke medtaget. Dette skyldes de erfaringer, kommunen indhøstede, i forbindelse med tilbygningen til U. Det er kommunens opfattelse, at det hvis der i takstregulativet inføjes en nøje opregning af alle boligtyper er unødvendigt at indføje betingelsen vsæentlig forøgelse. For tiden arbejdes der med forslag 4. Heri har man indføjet plejeboliger som en kategori i takstregulativet. Denne boligtype ligestilles med klubværelse og kollektivværelser ud fra en betragtning om, at der er 1 beboer, og der ikke foregår tøjvask og madlavning i noget betydeligt omfang.

10 Disse boligtyper betragtes således ikke som normale lejligheder. Udgangspunktet for vurderingen er det forventede/gennemsnitlige vandforbrug i en bolig af den pågældende type. Der tilstræbes hele tiden en harmonisering mellem de private vandværker og det kommunale Vandværk. Såfremt P skulle opføres i dag med 48 værelser, ville han beregne tilslutningsbidraget som en enhed samt 0,11 pr. værelse (bortset fra 1 værelse). Hvis funktionen reelt er den samme efter ombygningen - det vil sige, at der ikke foregår madlavning og tøjvask i noget nævnevædigt omfang i de enkelte boenheder - ville han, såfremt plejehjemmet var beliggende i det kommunale vandværks forsyningsområde, ikke opkræve yderligere tilslutningsbidrag. Udgangspunktet er her, at hvis funktionen stadigvæk er plejehjemsplejebolig, er det uden betydning, at der er tale om en- eller torumsboliger, idet der ikke er forskel i forbruget. Sagsøgeren har til støtte for den nedlagte påstand nærmere anført, at P har gennemgået en væsentlig om- og tilbygning fra Plejehjem til beboelseslejligheder, og i forbindelse hermed er der endvidere opført 10 nye lejligheder. Der var oprindeligt 48 boligenheder. Ved ombygningen skiftede disse karakter til 24 (34) moderne lejligheder med fulde køkkenfaciliteter. Efter ombygningerne svarer plejeboligerne til lejligheder i lejelovens forstand. og når karakteren af plejehjemmet ændres til lejligheder, forfalder der et tilslutningsbidrag pr. lejlighed. Der er hjemmel til opkrævningen i regulativets punkt 3.4, idet ombygningen medfører en ændret karakter, og det forøgede tilslutningsbidrag svarer til karakteren af boligerne efter ombygningen. Det fremgår af sagens bilag 8, punkt 3.4, at Randers Kommune har bemyndiget det enkelte vandværk til at opkræve tilslutningsbidrag. Situationen er fuldstændig parallel til den tilbygning, der blev foretaget i 1990, hvor Randers Kommune betalte tilslutningsbidrag for 21 nye boliger. Det har ingen betydning, at de boliger, der er omhandlet af nærværende sag, er beliggende i plejehjemsregi. Sagens bilag 7, punkt 1.9, skal sammenholdes med punkt 3.4. Det gældende regulativ skal sammenholdes med det fremlagte forslag til nye regulativer, idet der heri kan hentes et væsentligt fortolkningsbi ' drag i forbindelse med fortolkningen af det gældende regulativ. Sagens bilag B kan ikke tillægges betydning. Det fremgår af ingeniør A s farklaring, at at Randers Kommune ikke ønsker, at der skal indføjes et krav om væsentlig forøgelse af vandforbruget som forudsætning for opkrævelse af yderligere tilslutningsbidrag, Det må påregnes, at lejlighederne i plejehjemmet i vist omrang bliver beboet af 2 personer, og at der er mulighed for, at beboere kan forestå deres egen husholdning med heraf følgende forøget forbrug. Der skal således afregnes for de 34 nye lejligheder efter taksten for lejligheder og ikke efter taksten for klubværelser. Det gøres endvidere gældende, at alene den omstændighed, at der er sket en væsentlig om- og tilbygning medfører, at der kan opkræves tilslutningsbridrag uanset at der er enighed om, at der ikke er nogen aktuel øget belastning. idet sagsøger gør gældende, at der er potentielle forøgede udgifter, og at tilslutningsbidragene skal gå til den løbende vedligeholdelse. Takstregulativet udelukker ikke opkrævning. Det bestrides, at de 34 lejligheder kan sammenlignes med hotelbyggeri eller med klubværelser.

11 Sagsøgte har til støtte for de nedlagte påstande nærmere anført. at det gældende regulativ fremgår af sagens bilag 8. I henhold til bemyndigelsen, indeholdt i lov om vandforsyning, har Miljøministeriet delegeret til Miljøstyrelsen at udarbejde forslag til nyt normregulativ. Bilag 8 er udarbejdet på grundfag af normregulativet fra 1981, og punkt 3.4. i bilag 8 er identisk med samme punkt i normregulativet fra Bestemmelsen har sit afsæt i det "hvile-i-sig-selv-princip", der er indeholdt i lovens 52 a. Til støtte for den principale påstand gøres særligt gældende, at modpartens påstand om betaling på grund af en juridisk statusændring savner støtte i det på området gældende regelsæt, der i det hele tager sit udgangspunkt i funktionaliteten. Når man i takstregulativet anvender begrebet lejligheder, må man antage, at begrebet, anvendes som i lejeloven. Boligerne i P er ikke omfattet af lejeloven, men af bekendtgørelse nr. 82 af 5. februar 1998 om boliger på plejehjem. Boliger på plejehjem adskiller sig væsentligt fra husrum, omfattet af lejelovgivningen, idet der til boliger på plejehjem er tilknyttet en væsentlig pasningsydelse. Der betales endvidere ikke husleje efter markedsværdien, men efter betalingsevnen. Der er vidt forskelligt vandforbrug i en plejebolig og i en almindelig lejlighed henset til at der fra plejeboligen ikke udføres madlavning og vask. De boliger, der efter ombygningen findes på P, har intet at gøre med lejligheder i takstregulativets forstand. Hvile-i-sig-selv-princippet, der kommer til udtrk i takstregulativet, er ikke udtryk for nogen milimeterretfærdighed. Princippet imidlertid, at en forøgelse skal tilsvares en ændring i forbruget. Takstreguleringen skal svare til udvidelsen. Det må således fortolkes som et krav, at der skal være proportionalitet mellem det forøgede bidrag og ændringen i forbruget I den sammenhæng skal sammenhængen mellem indtægter og udgifter forstås. Der er således ikke tale om en ændring, når Miljøstyrelsen i forslaget til normregulativet for 1996 indføjer "væsentlig stigning". Der er alene tale om en præcisering af den gældende retstilstand og følger allerede af fortolkningen af de gældende bestemmelser. Efter forklaringerne må det lægges, til grund, at de udførte bygningsændringer ikke har medført aktuelle eller potentielle anlægsudgifter for sagsøgeren, idet ejendommen må forventes at blive beboet af færre personer, hvilket igen medfører, at ombygningen samt tilbygningen ikke medfører noget øget forbrug. Et forøget tilslutningsbidrag eller opkrævning af nyt tilslutningsbidrag må forudsætte anlægsudgifter, der specifikt knytter sig til den omhandlede ejendom. Ombygningen af P har ikke medført udgifter for sagsøgeren, og allerede derfor er der ikke hjemmel til at opkræve yderligere tilslutningsbidrag. De hensyn, der bærer Randers Kommunes praksis, er i overensstemmelse hermed. Under forberedelsen er forskellen mellem om- og tilbygning ikke behandlet. Såfremt retten når frem til, at der skal betales tilslutningsbidrag for de 10 boliger i tilbygningen gøres det gældende, at sagsøgerens krav skal beregnes efter taksten for klubværelser/plejeboliger, svarende til 0.11 enhed. Såfremt retten ikke følger den principale påstand gøres det gældende, at det forøgede tilslutningsbidrag skal beregnes efter "nettometoden", Det gøres således gældende, at det forøgede bidrag skal beregnes som forskellen mellem anlægsbidraget for den oprindelige kategori og den nye kategori, beregnet efter kategorierne i det takstblad, der var gældende, da ombygningen fandt sted. Vedrørende den subsidiære og mere subsidiære påstand; gøres det gældende, at det forøgede bidrag skal beregnes efter taksten for hotelbyggeri. og hvis retten ikke kan følge dette efter taksten for klubværelsers.

12 Rettens begrundelse og afgørelse: Før ombygningen var P indrettet med 47 et-rums boliger med bad men uden køkken. I forbindelse med ombygningen af plejehjemmet blev disse 47 et-rums boliger ombygget til 24 to-rums boliger med bad og et køkken. Den omstændighed, at boligerne efter ombygningen opfylder lejelovens kriterier for en lejlighed findes ikke alene af den grund at medføre, de i forhold til takstregulativet kan henføres under kategorien lejligheder. Retter finder, at boligerne på P også efter ombygningen til to-rums boliger adskiller sig fra sædvanlige lejligheder derved, at der til boligerne er knyttet en væsentlig pasningsydelse. Dette medfører, at der generelt må forventes et væsentligt mindre vandforbrug i den enkelte plejebolig, idet der her ikke udføres madlavning og vask i noget betydende omfang. Ud fra en vurdering af det forventede gennemsnitlige vandforbrug i en bolig af den pågældende type, kan disse boliger derfor ikke i forhold til takstregulativet betragtes som lejligheder. Retten finder henset til boligernes funktion, at de både før og efter ombygningen i forhold til det gældende takstregulativ bedst kan henføres under kategorien klubværelser. Retten finder således ikke, at der for så vidt angår boligerne i den oprindelige bygning på plejehjemmet i relation til vandforsyningen er sket nogen ændring i boligernes karakter i forbindelse med at et-rums plejeboligerne blev til torums plejeboliger. Da forudsætningerne således ikke er ændret, er der ikke grundlag for at opkræve forøget tilslutningsbidrag. Samtidig med, at antallet af boliger i den eksisterende bygning blev reduceret. blev der i en ny tilbygning indrettet 10 to-rums plejeboliger. I forhold til sagsøgernes forpligtelse til at betale tilslutningsbidrag for disse nye boliger findes det ikke at kunne tillægges betydning, at om- og tilbygningen skete samtidigt, i det bestemmelserne i regulativets pkt. 3.4 og i takstregulativets pkt. 1.9 må fortolkes således, at der i den givne situation ikke kan ske modregning med nedlagte enheder i den eksisterende bebyggelse. Sagsøgte findes derfor at være forpligtet til at betale tilslutningsbidrag for disse 10 nye plejeboliger.. Boligerne i tilbygningen er identiske med de boliger, der samtidig er indrettet i den eksisterende bebyggelse. Som ovenfor anført findes plejeboligerne i forhold til takstregulativet bedst at kunne henføres under kategorien klubværelser: Sagsøgte findes under henvisning til det anførte alene at være forpligtet til at betale, kr ,50 i yderligere tilslutningsbidrag. Der afsiges dom i overensstemmelse hermed. TH1 KENDES FOR RET Sagsøgte, Randers Kommune, skal inden 14 dage til sagsøgeren. Strømmens Grundejerforening og Vandværk. betale kr , med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Inden for samme frist skal sagsøgeren i sagsomkostninger til sagsøgte betale kr.

13 Astrid Lohmann Knudsen

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer. RETTEN I RØNNE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. december 2005 i sag nr. BS 59/2005: B c/o H mod Tejn Vandværk v/ F Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, er hovedspørgsmålet, om sagsøgeren

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Retten i Århus DOM afsagt den 6. september 2004 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag nr. BS 8-3533/2003: S m o d Hinnerup Vandværk I/S Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Under

Læs mere

Den 29/10 2000 fremsendte sagsøgte til sagsøger vedtægter, takstblad og skema vedr. anmodning om tilslutning til vandværket.

Den 29/10 2000 fremsendte sagsøgte til sagsøger vedtægter, takstblad og skema vedr. anmodning om tilslutning til vandværket. RETTEN I HELSINGE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. april 2003 i sag nr. BS 315/2002: Ø v/e og E v/j mod Esbønderup Vandværk I/S v/formand K Under denne sag, der er anlagt den 8/4 2002, har sagsøgerne,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling UDSKRIFT af dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS 10. afdeling D O M : afsagt den 3. februar 1992 af Retten i Århus, 10. afdeling, i sag BS 9029250-10 Kysing Næs Fællesvandværk mod S Sagsøgte,

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N

U D S K R I F T A F D O M B O G E N U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R R E T T E N I K j e l l e r u p Den 24. september 1 999 blev i sag nr. BS 1-138/1999: C mod Hjorthede Vandværk afsagt D O M: I 1 988 blev det muligt for ejendommene

Læs mere

Dommen er udfærdiget uden fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Dommen er udfærdiget uden fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. DOM Afsagt den 4. oktober 2012 i sag nr. BS 6-1760/2009: Hasmark Strand Feriepark ApS Strandvejen 205 5450 Otterup mod Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning Østre Strandvej 41 5450 Otterup Sagens

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000.

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. Udskrift af dombogen for Retten i Herning DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. BS 3A-553/2000 L mod Engesvang Vandværk I/S Bestyrelsen v/ kassereren G Denne sag drejer sig

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND År 1983, den 3. juni afsagdes i retten i Nykøbing Sj. I B.S. 1178/82. C mod Andelsselskabet Kongepartens Vandværk sålydende d o m: Ved tvangsauktion

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2017: Fast afgift pr. forbruger pr. år kr. 600,- excl. moms Pris pr. m3 vand udgør 3,- excl. moms Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør 4,23 excl.

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG Retten i Nyborg Den 20. september 2002 blev i sag nr. BS 1-434/2001: C og S mod Andelsselskabet Aunslev Vandværk v/formand F afsagt DOM: Under denne sag er der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

Takstblad Abildå Vandværk.

Takstblad Abildå Vandværk. Takstblad Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2015: Fast afgift pr. forbruger pr. år Pris pr. m3 vand udgør Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104

Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104 Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104 Indhold 1. Generelt om takster og takstblade... 2 1.1 Sammenhæng med regulativet... 2 1.2 Præcis formulering i takstbladet... 2 1.3 Kommunen skal godkende...

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Ethvert medlem er berettiget til at bruge så meget vand som denne måtte ønske, såfremt vandværket kan levere den ønskede mængde.

Ethvert medlem er berettiget til at bruge så meget vand som denne måtte ønske, såfremt vandværket kan levere den ønskede mængde. 1. Selskabets navn er Tappernøje Vandværk, stiftet i 1913, og det har til formål at tilvejebringe vand til husholdning, landbrug og mindre erhvervsvirksomheder i forsyningsområdet. 2. Enhver grundejer

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2016: Fast afgift pr. forbruger pr. år 700,- Pris pr. m3 vand udgør 3,- Afgift pr m3 ledningsført vand udgør 5,86 Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde Temalørdag Lørdag den 2. november 2013 Roskilde Tema Hvad gør vi med de dårlige betalere Retsgrundlaget, almene vandværker Manglende betaling Reaktionsmuligheder Tvangsauktioner Dødsboer Skattemæssige

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE Torsdag den 7. februar 2013 Det Gamle Mejeri BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt 2 BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt Hvis ikke der var alle de forbandede

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

U d s k r i f t a f D O M B O G E N F O R R E T T E N I K J E L L E R U P

U d s k r i f t a f D O M B O G E N F O R R E T T E N I K J E L L E R U P U d s k r i f t a f D O M B O G E N F O R R E T T E N I K J E L L E R U P Den 27. juli 2001 blev i sag nr. BS 1-8/2000: Andelsselskabet Frederiks Vandværk mod Karup kommune afsagt D O M: Under denne sag,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR HAVNSØ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Havnsø Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger,

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger, RETTEN I SKANDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000: Vandværket V (sagsøger) mod Forbruger F (sagsøgte) MODTAGET l 2003 Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg.

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I HILLERØD

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I HILLERØD UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I HILLERØD Den 11. november 1999 blev i sagen B.S. 1738/1998 A mod Lilleroø Andelsvandværk Vand værk svej 4 3450 Aller ød afsagt sålydende DOM: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba www.blokhusvand.dk Telefon: 98 24 91 98 Email: info@blokhusvand.dk 1 VEDTÆGTER FOR BLOKHUS VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Blokhus Vandværk blev stiftet

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

2010 and Takster - V

2010 and Takster - V Takster - Vand 2010 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Anholt Tilslutning... 4-6 Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND Takstregulativ for levering af vand Januar 2015 1 Takstregulativ for levering af vand Januar 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BEMÆRKNINGER... 4 2. ANLÆGSBIDRAG...

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Vejledning om fastsættelse af takster for almene vandforsyningsanlæg 23. september 2013 Indhold 1. Indledning... 4 2. Definitioner og begreber... 5 2.1

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2018 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Kruså Vandværk. Selskabet har hjemsted i Bov Kommune. (Aabenraa Kommune) formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring.

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring. Notat Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af takster for 2017 Vindeby Vandforsyning har fremsendt taksterne for 2017 til godkendelse.vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere