U D K A S T 24. august 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D K A S T 24. august 2017"

Transkript

1 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner Anmeldelse Emissionsgrænseværdier Overvågning af emissioner og rapportering Tilsyn Straf Ikrafttrædelse- og overgangsbestemmelser Regulering af luftemissioner fra motorer og gasturbiner med en indfyret termisk effekt på mindst 120 kw og mindre end 1 MW Midlertidig regulering af luftemissioner fra motorer og gasturbiner med en indfyret termisk effekt på mindst 1 MW og højst 5 MW Midlertidig regulering af luftemissioner fra motorer og gasturbiner med en indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW Regulering af luftemissioner fra motorer og gasturbiner, der anvendes som spidslastanlæg Overvågning af emissioner og vurdering af overholdelse Udkast til bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og gasturbiner I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 9, 7 a, stk. 1, 80, stk. 1, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. september 2016 som ændret ved lov nr af 27. december 2016 og lov nr. 204 af 28. februar 2017, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen fastsætter emissionsgrænseværdier for NO x og CO og krav om egenkontrol for motorer og gasturbiner i faste installationer med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 50 MW. Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter motorer og gasturbiner til forbrænding af følgende brændstoffer: 1

2 1) Naturgas. 2) LPG (Liquified Petroleum Gasses). 3) Forgasningsgas. 4) Biogas. 5) Dieselolie. 6) Gasolie. 7) Fuelolie. 8) Vegetabilsk olie. Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på følgende anlæg: 1) Motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, som er omfattet af bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som tages i drift den 20. december 2018 eller herefter. 2) Motorer og gasturbiner på anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW og derover, som er omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. 3) Motorer og gasturbiner til nødsituationer med færre end 500 driftstimer om året. 4) Motorer og gasturbiner på platforme på havet. Stk. 4. Fra den 1. januar 2025 finder bekendtgørelsen ikke anvendelse på bestående motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er omfattet af bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) AMS: Automatisk Målende System. Kapitel 2 Definitioner 2) Bestående motor eller gasturbine: Motor eller gasturbine, der er anmeldt eller godkendt før den 7. januar 2013, og som er sat i drift senest den 7. januar ) Driftstimer: Det tidsrum udtrykt i timer, hvor motoren eller gasturbinen er helt eller delvis i drift og udleder emissioner til luften, bortset fra opstarts- og nedlukningsperioder. 2

3 4) Gasturbine: En roterende maskine, der omdanner termisk energi til mekanisk arbejde, og som hovedsageligt består af en kompressor, en termisk anordning, hvori brændslet oxyderes med henblik på at opvarme arbejdsmediet, og en turbine. 5) Motor: En forbrændingsmotor, der fungerer efter ottoprincippet, og som anvender elektrisk tænding eller, når der er tale om dual-fuel-motorer eller dieselmotorer, kompressionstænding til forbrænding af brændstof. 6) Motorer og gasturbiner til nødsituationer: Motorer og gasturbiner, der alene sættes i drift i tilfælde af havarier på produktionsanlæg eller ved udfald på transmissionsnettet. 7) Ny motor eller gasturbine: Motor eller gasturbine, der anmeldes eller godkendes og sættes i drift efter den 7. januar ) Spidslastanlæg: Motorer og gasturbiner, som ved udsving i fjernvarme- eller elforbruget kan supplere leveringen af fjernvarme eller el fra den normale forsyning, som hurtigt kan startes og stoppes. Spidslastanlæg er i drift i højst 500 timer om året beregnet som et rullende gennemsnit over 5 år. Kapitel 3 Anmeldelse 3. Den, der inden den 20. december 2018 vil idriftsætte en ny motor eller gasturbinemed en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 5 MW, skal forinden indgive en anmeldelse til tilsynsmyndigheden, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Den, der den 20. december 2018 eller herefter vil idriftsætte en ny motor eller gasturbinemed en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1MW skal forinden indgive en anmeldelse til tilsynsmyndigheden. Stk. 3. Reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed finder anvendelse, hvis motoren eller gasturbinen er på en virksomhed omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. 4. Anmeldelser efter 3, stk. 1 og 2, skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest otte uger, før anlægget sættes i drift. 5. Den, der indgiver en anmeldelse, jf. 3, stk. 1 og 2 skal enten vedlægge resultater af målinger, der er udført på en teknisk identisk motor eller gasturbine, inkl. eventuel rensningsteknologi, der dokumenterer, at motoren eller gasturbinen kan overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 1-4, eller på anden vis sandsynliggøre, at motoren eller gasturbinen kan overholde disse emissionsgrænseværdier. Stk. 2. Målinger efter stk. 1 skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 3

4 Kapitel 4 Emissionsgrænseværdier Emissionsgrænseværdier for anlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW 6. Nye motorer og gasturbiner, jf. 2, nr. 7, med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW skal overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 1, del 1, tabel 1, og bilag 1, del 2, tabel 3, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Bestående motorer og gasturbiner, jf. 2, nr. 2, med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW skal overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 1 del 1, tabel 2, og bilag 1, del 2, tabel 4, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at projekter til udvikling af ny teknologi fritages midlertidigt fra overholdelse af emissionsgrænseværdierne i bilag 1. Emissionsgrænseværdier for anlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig 5 MW 7. Nye motorer og gasturbiner, jf. 2, nr. 7, med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW skal overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 2, del 1, tabel 1, og bilag 2, del 2, tabel 3, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Bestående motorer og gasturbiner, jf. 2, nr. 2, med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW skal overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 2, del 1, tabel 2, og bilag 2, del 2, tabel 4, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at projekter til udvikling af ny teknologi fritages midlertidigt fra overholdelse af emissionsgrænseværdierne i bilag 2. Emissionsgrænseværdier for anlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW 8. Nye motorer og gasturbiner, jf. 2, nr. 7, med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW skal overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 3, del 1, tabel 1, og bilag 3, del 2, tabel 3, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Bestående motorer og gasturbiner, jf. 2, nr. 2, med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW skal overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 3, del 1, tabel 2, og bilag 3, del 2, tabel 4, jf. dog stk. 3. 4

5 Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at projekter til udvikling af ny teknologi fritages midlertidigt fra overholdelse af emissionsgrænseværdierne i bilag 3. Emissionsgrænseværdier for anlæg, der anvendes som spidslastanlæg 9. Nye og bestående motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW skal overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 4, del Nye og bestående motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig 5 MW skal overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 4, del Nye og bestående motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW skal overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 4, del 3. Emissionsgrænseværdier ved samtidig brug af to eller flere brændsler 12. For motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 50 MW, der benytter to eller flere brændselstyper samtidigt, beregnes emissionsgrænseværdien for hvert forurenet stof som anført i bilag 1-4. Kapitel 5 Egenkontrol og rapportering Præstationskontrol 13. På motorer og gasturbiner på en virksomhed omfattet af listepunkt G201 eller G202 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed skal der foretages præstationskontrol med henblik på at dokumentere, at motorer og gasturbiner overholder emissionsgrænseværdierne for NO x og CO, jf Præstationskontrol skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stk. 2. Præstationskontrollen efter stk. 1 skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 5, del 1. Stk. 3. Første præstationskontrol efter stk. 1 skal foretages senest 6 måneder efter en ny motor eller gasturbine er taget i drift, og herefter med følgende hyppighed: 1) Ikke yderligere målinger for anlæg med mindre en 100 årlige driftstimer. 2) Hvert tredje år for anlæg med mindst 100 og højst 1500 årlige driftstimer. 5

6 3) Hvert andet år for anlæg med mere end 1500 og højst 3000 årlige driftstimer. 4) Hvert år for anlæg med mere end 3000 årlige driftstimer. Stk. 3. Driftstimer i jf. stk. 2 opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år. Stk. 4. Krav om præstationskontrol for NO x, jf. stk. 1 finder ikke anvendelse på motorer og gasturbiner, hvor der udføres kontinuerlig måling af NO x efter 16. Kontinuerlig måling af NO x 15. Nye motorer og gasturbiner, jf. 2, nr. 7, med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 10 MW skal være forsynet med AMS-udstyr til løbende måling og registrering af NO x. Stk. 2. Bestående særskilte motorer og gasturbiner, jf. 2, nr. 2, med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 10 MW skal senest den 7. januar 2021 være forsynet med AMS-udstyr til løbende måling og registrering af NO x. Stk. 3. Kravene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på motorer og gasturbiner, hvis det årlige antal driftstimer er under 500 som et rullende gennemsnit over 5 år. Stk. 4. AMS-udstyr til NO x skal kvalitetssikres efter retningslinjerne i bilag 5, del Virksomheden skal ved kontinuerlige målinger dokumentere, at motorer og gasturbiner omfattet af 16 overholder emissionsgrænseværdierne for NO x, jf. 8. Stk. 2. Kontinuerlige målinger af NO x skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 5, del 2. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på motorer og gasturbiner, hvis det årlige antal driftstimer er under 500 som et rullende gennemsnit over 5 år. Stk. 4. Virksomheden skal føre journal over det årlige antal driftstimer for motorer og gasturbiner omfattet af stk. 3. Rapportering 17. Virksomheden skal sende rapport over præstationskontrol til tilsynsmyndigheden senest to måneder efter præstationskontrollen er udført. Stk. 2. Virksomheden skal hvert år inden den 1. februar eller samtidig med virksomhedens øvrige årlige egenkontrolrapportering sende resultaterne af AMS-kontrol med NO x -emissioner fra motorer og gasturbiner omfattet af 15 til tilsynsmyndigheden. Opgørelsen skal ske for hver måned i det foregående kalenderår. Stk. 3. Virksomheden skal hvert år inden den 1. februar eller samtidig med virksomhedens øvrige årlige egenkontrolrapportering sende opgørelse over antal årlige driftstimer, jf. 16. stk. 4, til tilsynsmyndigheden. 6

7 Stk. 4. Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en anden tidsfrist end tidsfristen i stk. 2 og 3, hvis dette er hensigtsmæssigt for rapportering af den samlede egenkontrol på virksomheden. Kapitel 6 Tilsyn 18. Kommunalbestyrelsen påser, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes. Stk. 2. Miljøstyrelsen er dog tilsynsmyndighed for motorer og gasturbiner på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. Kapitel Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der Straf 1) undlader at indgive anmeldelse efter 3, stk. 1 og 2, 2) overtræder tidsfristen for anmeldelse i 4, 3) undlader at overholde emissionsgrænseværdier, jf. 6-12, 4) undlader at gennemføre præstationskontrol efter 13 og 14, 5) undlader at installere AMS-udstyr for NO x efter 15, 6) undlader at gennemførekontinuerlige NO x -målinger efter 16, stk. 1-3, 7) undlader at føre journal over det årlige antal driftstimer efter 16, stk. 4, eller 8) undlader at indsende resultater af egenkontrol efter 17. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. 7

8 Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2017 og ophæves automatisk den 1. januar 2030, medmindre andet bestemmes inden denne dato. Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner ophæves , stk. 1-3, og bilag 3 ophæves automatisk den 1. januar 2025, medmindre andet bestemmes inden denne dato. Stk , stk. 4, 15 og 16 og bilag 4, del 2 og del 3, afsnit B, ophæves automatisk den 1. januar 2025 for så vidt angår anlæg på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, medmindre andet bestemmes inden denne dato. Stk og 14, stk. 1-3, finder ikke anvendelse for motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW fra den 1. januar Anmeldelser af motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mindst 1 MW og mindre end 5 MW, som er indsendt i henhold til 3, stk. 1, bortfalder, hvis motoren eller gasturbinen ikke er sat i drift inden den 20. december

9 Bilag 1 Regulering af luftemissioner fra motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW, jf. 6 og 12 Alle emissionsgrænseværdierne i dette bilag er angivet ved referencetilstanden, som er tør røggas omregnet til 15 % O 2, 0 o C og 101,3 kpa. NO x er summen af NO og NO 2 i røggassen. NO regnes vægtmæssigt som NO 2. Del 1 Emissionsgrænseværdier for motorer med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for nye motorer på mindst 120 kw og mindre end 1 MW 120 kw og < 1 MW Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for bestående motorer med en nominel indfyret termisk effekt på mindst 120 kw og mindre end 1 MW 120 kw og < 1 MW Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt

10 Del 2 Emissionsgrænseværdier for gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW Tabel 3. Emissionsgrænseværdier for nye gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW Gældende til 1. januar 2030 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt Tabel 4. Emissionsgrænseværdier for bestående gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW 120 kw og < 1 MW 120 kw og < 1 MW Gældende til 7. januar 2021 Gældende fra 7. januar 2021 og til den 1. januar 2030 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt * 100 Forgasningsgas 15 % ilt * 100 Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt * for gasturbiner, som er anmeldt eller godkendt før den 6. juli 2005, hvor det årlige antal driftstimer er under som et rullende gennemsnit over 5 år, er emissionsgrænseværdien 110 mg/normal m 3. Del 3 Emissionsgrænseværdier for motorer og gasturbiner, der benytter to eller flere brændsler samtidigt 10

11 For motorer og gasturbiner, der benytter to eller flere brændselstyper samtidigt beregnes emissionsgrænseværdien af virksomheden ved at benytte emissionsgrænseværdierne for hver brændselstype og hvert forurenende stof, som angivet i bilag 1, del 1 og 2. De brændselstypevægtede emissionsgrænseværdier bestemmes ved at gange hver af de relevante emissionsgrænseværdier med den indfyrede termiske effekt fra hver brændselstype og dividere resultatet af hver multiplikation med summen af den indfyrede termiske effekt fra samtlige brændselstyper. De brændselstypevægtede emissionsgrænseværdier lægges sammen til en emissionsgrænseværdi. 11

12 Bilag 2 Regulering af luftemissioner fra motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, jf. 7 og 12 Alle emissionsgrænseværdierne i dette bilag er angivet ved referencetilstanden, som er tør røggas omregnet til 15 % O 2, 0 o C og 101,3 kpa. NO x er summen af NO og NO 2 i røggassen. NO regnes vægtmæssigt som NO 2. Del 1 Emissionsgrænseværdier for motorer med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for nye motorer, som er anmeldt eller godkendt og sat i drift inden den 20. december 2018, og som har en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW 1 MW og 5 MW Gældende til 1. januar 2030 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for bestående motorer med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW 1 MW og 5 MW Gældende til 1. januar 2030 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt

13 Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt Del 2 Emissionsgrænseværdier for gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW Tabel 3. Emissionsgrænseværdier for nye gasturbiner, som er anmeldt eller godkendt og sat i drift inden den 20. december 2018, og som har en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW 1 MW og 5 MW Gældende til 1. januar 2030 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt Tabel 4. Emissionsgrænseværdier for bestående gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW 1 MW og < 50 MW 1 MW og < 50 MW Gældende til 7. januar 2021 Gældende fra 7. januar 2021 til 1. januar 2030 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt * 100 Forgasningsgas 15 % ilt * 100 Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt * for gasturbiner, som er anmeldt eller godkendt før den 6. juli 2005, hvor det årlige antal driftstimer er under som et rullende gennemsnit over 5 år, er emissionsgrænseværdien 110 mg/normal m 3. 13

14 Del 3 Emissionsgrænseværdier for motorer og gasturbiner, der benytter to eller flere brændsler samtidigt For motorer og gasturbiner, der benytter to eller flere brændselstyper samtidigt beregnes emissionsgrænseværdien af virksomheden ved at benytte emissionsgrænseværdierne for hver brændselstype og hvert forurenende stof, som angivet i bilag 2, del 1 og 2. De brændselstypevægtede emissionsgrænseværdier bestemmes ved at gange hver af de relevante emissionsgrænseværdier med den indfyrede termiske effekt fra hver brændselstype og dividere resultatet af hver multiplikation med summen af den indfyrede termiske effekt fra samtlige brændselstyper. De brændselstypevægtede emissionsgrænseværdier lægges sammen til en emissionsgrænseværdi. 14

15 Bilag 3 Regulering af luftemissioner fra motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, jf. 8 og 12 Alle emissionsgrænseværdierne i dette bilag er angivet ved referencetilstanden (mg/normal m3), som er tør røggas omregnet til 15 % O 2, 0 o C og 101,3 kpa. NO x er summen af NO og NO 2 i røggassen. NO regnes vægtmæssigt som NO 2. Del 1 Emissionsgrænseværdier for motorer med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for nye motorer, som er anmeldt eller godkendt og sat i drift inden den 20. december 2018, og som har en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW > 5 MW og < 50 MW Gældende til 1. januar 2025 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for bestående motorer, som har en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW > 5 MW og < 50 MW > 5 MW og < 50 MW Gælder til 7. januar 2021 Gælder fra 7. januar 2021 til 1. januar 2025 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt

16 Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt Del 2 Emissionsgrænseværdier for gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW Tabel 3. Emissionsgrænseværdier for nye gasturbiner, som er anmeldt eller godkendt og sat i drift inden den 20. december 2018, og som har en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW > 5 MW og < 50 MW Gælder til 1. januar 2025 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt Tabel 4. Emissionsgrænseværdier for bestående gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW (mg/normal m3) > 5 MW og < 50 MW > 5 MW og < 50 MW Gælder til 7. januar 2021 Gælder fra 7. januar 2021 til 1. januar 2025 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt * 100 Forgasningsgas 15 % ilt * 100 Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt * for gasturbiner, som er anmeldt eller godkendt før den 6. juli 2005, hvor det årlige antal driftstimer er under som et rullende gennemsnit over 5 år, er emissionsgrænseværdien 110 mg/normal m 3. 16

17 Del 3 Emissionsgrænseværdier for motorer og gasturbiner, der benytter to eller flere brændsler samtidigt For motorer og gasturbiner, der benytter to eller flere brændselstyper samtidigt beregnes emissionsgrænseværdien af virksomheden ved at benytte emissionsgrænseværdierne for hver brændselstype og hvert forurenende stof, som angivet i bilag 3, del 1 og 2. De brændselstypevægtede emissionsgrænseværdier bestemmes ved at gange hver af de relevante emissionsgrænseværdier med den indfyrede termiske effekt fra hver brændselstype og dividere resultatet af hver multiplikation med summen af den indfyrede termiske effekt fra samtlige brændselstyper. De brændselstypevægtede emissionsgrænseværdier lægges sammen til en emissionsgrænseværdi. 17

18 Bilag 4 Regulering af luftemissioner fra motorer og gasturbiner, der anvendes som spidslastanlæg, jf Alle emissionsgrænseværdierne i dette bilag er angivet ved referencetilstanden (mg/normal m3), som er tør røggas omregnet til 15 % O 2, 0 ºC og 101,3 kpa. NO x er summen af NO og NO 2 i røggassen. NO regnes vægtmæssigt som NO 2. Del 1 Emissionsgrænseværdier for motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre 1 MW, der anvendes som spidslastanlæg, jf. 9 Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for motorer med en med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW, der anvendes som spidslastanlæg 120 kw og < 1 MW Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for gasturbiner med en med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW, der anvendes som spidslastanlæg 120 kw og < 1 MW Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt

19 Del 2 Emissionsgrænseværdier for motorer og gasturbiner med en med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre eller lig med 5 MW, der anvendes som spidslastanlæg, jf. 10 Tabel 3. Emissionsgrænseværdier for bestående motorer med en med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, der anvendes som spidslastanlæg 1 MW og 5 MW Gældende til 1. januar 2030 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt Tabel 4. Emissionsgrænseværdier for bestående gasturbiner med en med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, der anvendes som spidslastanlæg 1 MW og < 50 MW Gældende til 1. januar 2030 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt

20 Del 3 Emissionsgrænseværdier for motorer og gasturbiner med en med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, der anvendes som spidslastanlæg, jf. 11 Tabel 5. Emissionsgrænseværdier for motorer med en med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, der anvendes som spidslastanlæg > 5 MW og < 50 MW Gælder til 1. januar 2025 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Tabel 6. Emissionsgrænseværdier for gasturbiner med en med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, der anvendes som spidslastanlæg > 5 MW og < 50 MW Gælder til 1. januar 2025 Naturgas 15 % ilt LPG 15 % ilt Biogas 15 % ilt Forgasningsgas 15 % ilt Dieselolie 15 % ilt Gasolie 15 % ilt Fuelolie 15 % ilt Vegetabilsk olie 15 % ilt

21 Del 3 Emissionsgrænseværdier for motorer og gasturbiner, der benytter to eller flere brændsler samtidigt For motorer og gasturbiner, der benytter to eller flere brændselstyper samtidigt beregnes emissionsgrænseværdien af virksomheden ved at benytte emissionsgrænseværdierne for hver brændselstype og hvert forurenende stof, som angivet i bilag 4, del 1-3. De brændselstypevægtede emissionsgrænseværdier bestemmes ved at gange hver af de relevante emissionsgrænseværdier med den indfyrede termiske effekt fra hver brændselstype og dividere resultatet af hver multiplikation med summen af den indfyrede termiske effekt fra samtlige brændselstyper. De brændselstypevægtede emissionsgrænseværdier lægges sammen til en emissionsgrænseværdi. Bilag 5 Egenkontrol og vurdering af overholdelse, jf Del 1 Præstationskontrol for NO x og CO Ved præstationskontrol foretages to enkeltmålinger hver af en varighed på mindst 45 minutter. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold. Præstationsmålingerne skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Prøvetagning og analyse skal ske efter de metoder, der er nævnt i tabel 1 eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabel 1. Metoder for prøvetagning og analyse af NO x og CO Navn Parameter Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider NO x MEL-03 (NO x ) i strømmende gas Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas CO MEL-06 Del 2 Kontinuerlig måling af NO x Til kontinuerlige NO x - målinger vil AMS-målere, der opfylder præstationskrav i DS/EN eller tilsvarende standarder, kunne anvendes. Andre målere kan anvendes, hvis de med hensyn til kvalitet og nøjagtighed svarer til ovennævnte målere. 21

22 Den kontinuerlige NO x -måling (AMS) skal omfatte måling af røggassens iltindhold, temperatur, vanddampindhold og tryk. Måling af vanddampindholdet i røggassen er ikke nødvendig, forudsat at gasprøven tørres, inden emissionerne analyseres. Måling af vanddampindhold og tryk kan erstattes af beregnede eller konstante værdier, når det er dokumenteret, at de er repræsentative. AMS skal overholde følgende kvalitetskrav udtrykt som den maksimale usikkerhed (95 % konfidensinterval): 20 % af emissionsgrænseværdien for NO x. Kvalitetssikring af AMS skal gennemføres i overensstemmelse med principperne i EN AMS skal ved ibrugtagning kalibreres (QAL2 omfattende 5 parallelle målinger udført over én dag). Derefter underkastes AMS kontrol med parallelle målinger efter referencemetoder (AST omfattende 3 parallelle målinger) hvert 3. år. AMS skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn (funktionstest uden linearisering). AMS efterses og justeres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger (som erstatning for QAL3). Andre metoder (f.eks. PEMS) til kontinuert måling af NO x kan anvendes, hvis der er en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NO x, regnet som NO 2, er som ved AMS-målingen. Den alternative metode skal kvalitetssikres og kontrolleres efter principperne i EN14181, som beskrevet for AMS, i det omfang det er teknisk muligt. Metoder til kvalitetssikring af AMS er beskrevet i metodeblad, MEL-16, om kvalitetssikring af automatisk målende systemer (AMS). Se Del 3 Vurdering af overholdelse A. Præstationskontrol for NO x og CO Emissionsgrænseværdierne under normal drift, dvs. drift uden for opstart og nedlukning, anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. B. Kontinuerte målinger NO x emissionsgrænseværdier, der måles for ved AMS-kontrol, anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er en kalendermåned. Dog regnes perioder uden emission af det pågældende stof ikke med til kontrolperioden. Usikkerheden på et enkelt måleresultat udtrykt som værdien af 95 %-konfidensintervallet må ikke overskride 20% af emissionsgrænseværdien for NO x. Timegennemsnitsværdier bestemmes som de målte timegennemsnitsværdier efter fratrækning af værdien af konfidensintervallet. 22

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1) BEK nr 1453 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52102-00004 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1)

Udkast. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1) Udkast Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 13, stk. 1 og 2, 35, stk. 2, 80, stk. 1, 83, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 Miljøudvalget 2011-12 MIU Alm.del Bilag 477 Offentligt J. nr. MST-52102-00004 U D K A S T 090812 Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 I medfør af 7,

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg BEK nr 162 af 16/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52102-00016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 8, 7 a, stk. 1, 13, 35, stk. 2, 35 b, stk. 1, 41 a, stk. 3, 80, stk. 1, 83,

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1) BEK nr 513 af 22/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52102-00043 Senere ændringer

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket Att: Helle Fischer Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/zuyuk Den 3. januar 2013 Sendt til helfi@dongenergy.dk Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16,

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Begrænsning af luftforurening 4. Egenkontrol med luftforurening 5. Begrænsning af støj og luftimmissioner (B-værdier)

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1260-00015 Ref. vba/kabje Den 17. december 2015 Att: Kristian Milton Sendt til virksomhedens digitale postkasse

Læs mere

Påbud om emissionsgrænseværdier for spidslastkedel og egenkontrol mv.

Påbud om emissionsgrænseværdier for spidslastkedel og egenkontrol mv. Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 11 8500 Grenaa Kun sendt pr. e-mail til: alab@verdo.dk og dl@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-01535 Ref. dossu/ulsee Den 24. september 2014 Påbud

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner j. nr. MST - 5230-00023 U D K A S T Version 28. november 2012 Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk.

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Påbud om nye emissionsgrænseværdier for luftformige emissioner fra kedlerne på Nordic Sugar Nykøbing samt bestemmelser om kontrol af måleudstyr m.m.

Påbud om nye emissionsgrænseværdier for luftformige emissioner fra kedlerne på Nordic Sugar Nykøbing samt bestemmelser om kontrol af måleudstyr m.m. Nordic Sugar Nykøbing Østerbrogade 2 4800 Nykøbing F Att.: Hanne Lundsgaard (hanne.lundsgaard@nordicsugar.com) Virksomheder J.nr. MST-1272-01505 Ref. joern/melso Den 28. oktober 2014 Påbud om nye emissionsgrænseværdier

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Miljøgodkendelse, vilkårsændring

Miljøgodkendelse, vilkårsændring Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing SPJALD FJERNVARME- OG VANDVÆRK Rørvej 1 6971 Spjald Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 1) j. nr. MST - 5230-00163 U D K A S T Version af 15. august 2014 Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Fjernvarme Fyn Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Slot

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

2015 Udgivet den 24. januar 2015. 22. januar 2015. Nr. 46.

2015 Udgivet den 24. januar 2015. 22. januar 2015. Nr. 46. Lovtidende A 2015 Udgivet den 24. januar 2015 22. januar 2015. Nr. 46. Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5,

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 1) (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5230-00163 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om regulering

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1) BEK nr 1158 af 07/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52104-00001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Fjernvarme Fyn Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Slot

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag 10-15 Fredag 10-14 Telefontider Mandag-onsdag 08-15 Torsdag 10-17 Fredag 08-14 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013 Refusion af NOx-afgifter NO x -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion Projektrapport Januar 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax

Læs mere

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hovvej 37A, 4490 Jerslev. Matr.nr.

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hovvej 37A, 4490 Jerslev. Matr.nr. MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33 Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hovvej 37A, 4490 Jerslev. Matr.nr. 5ef Ubby, Ubby By Indhold Indledning Godkendelsens gyldighed Offentliggørelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33 MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Frederiksberg 1D, 4470 Svebølle Matr.nr. 2rc, Avnsøgård Hgd., Avnsø Indhold Indledning Afgørelse og vilkår

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW 1) j. nr. MST - 5230-00023 U D K A S T Version af 28. november 2013 Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a,

Læs mere

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Rapport 40, februar 2007 Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Annemette Geertinger Lars K. Gram

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Generelle vilkår. Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Generelle vilkår. Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Miljøgodkendelse af Søndermark Krematorium, matr. nr. 34a, Roskildevej 59-61 Danske Krematoriers Landsforening har på vegne af virksomheden

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

Lov om afgift af kvælstofoxider

Lov om afgift af kvælstofoxider Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse Kapitel 2 Registrerede virksomheder Kapitel 3 Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde Kapitel 4

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg

Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg BEK nr 785 af 21/08/2000 (Gældende). Lovgivning som forskriften vedrører: LOV Nr. 485 af 12/06/1996. Bekendtgørelse om kontrolmåling, justering

Læs mere

MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS

MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS Fuglegårdsvej 10 4892 Kettinge Att. Erik Lundsgaard 3. MARTS 2017 MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS søgte den 18.06.2016 om byggetilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M. FRA 1. JANUAR 2016

PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M. FRA 1. JANUAR 2016 DONG Energy Thermal Power A/S H.C. Ørsted Værket Att: Ulrik Jensen ulrje@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1271-00244 Ref. JLH/vba 11. december 2013 PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere