Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet."

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse og Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul. Formål 1. Formålet for fagmodulet i Kemi er at give den studerende grundlæggende viden og basale færdigheder inden for kemisk empiri, metode og teoridannelse og deres anvendelser, så den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kan varetage basale akademiske funktioner inden for forskning, udvikling, forvaltning og undervisning og anden formidling på et kemisk grundlag. Fagmodulet i Kemi har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Kemi eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Kemi giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: - Viden om grundlæggende kemisk begrebs- og teoridannelse. - Viden om instrumentafhængige og klassiske eksperimentelle metoder. - Viden om sikkerhedsaspekter ved laboratoriearbejde. - Viden om udvalgte stofklassers egenskaber. - Viden om hvordan kemi kan anvendes ved løsningen af et problem. Færdigheder: - Færdighed i at identificere og anvende relevante kemiske begreber, teorier og metoder til belysning af en problemstilling. Side 1

2 Side 2 - Færdighed i at anvende relevante eksperimentelle og andre empiriske metoder i kemi. - Færdighed i at generere og analysere kemiske data. - Færdighed i at regne med fysiske størrelser i kemiske modeller under anvendelse af matematisk formelsprog. - Færdighed i at anvende formelle repræsentationer og metoder, herunder algoritmer. - Færdighed i at foretage en kritisk, systematisk litteratursøgning i den kemiske litteratur. - Færdighed i at læse og anvende kemisk originallitteratur på dansk og engelsk. - Færdighed i at formidle præcist under anvendelse af grundlæggende kemiske termer skriftligt og mundtligt. Kompetencer: - Kompetence til selvstændigt og i samarbejde at identificere, erkende, beskrive, afgrænse og analysere problemstillinger ved hjælp af kemiske teorier og metoder. - Kompetence til at anskue problemstillinger tværfagligt og anvise løsninger ikke kun ud fra kemi-faglige præmisser, men også ved at inddrage relevante teorier, metoder og perspektiver fra det andet fag på bachelorniveau. - Kompetence til at planlægge og gennemføre relevante og sikkerhedsmæssigt forsvarlige kemiske eksperimenter. - Kompetence til at kunne gennemføre en formaliseret problemløsning med kemiske modeller. - Kompetence til at reflektere over hvordan kemisk viden bidrager til og udfordres af en samfundsmæssig udvikling. - Kompetence til at kunne skelne og se sammenhænge imellem grundvidenskabelig og anvendt kemi. - Kompetence til at overveje innovative potentialer ved en kemisk tilgang til konkrete tekniske og samfundsmæssige problemstillinger. - Kompetence til at udøve kritisk dømmekraft i forhold til anvendelse af kemi ved løsning af praktiske problemer. - Kompetence til at studere selvstændigt og kunne samarbejde, herunder dele viden og refleksioner. - Kompetence til at tilrettelægge og styre et projektforløb indenfor fastsatte rammer og tidsfrister. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Kemi (15 ECTS-point) Fagmodulkursus 1: Kemisk termodynamik og kinetik (Chemical Thermodynamics and Kinetics) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 2: Atomer og molekyler (Atoms and molecules) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 3: Analytisk kemi (Analytical Chemistry) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 4: Ioners Kemi (Chremistry of ions) (5 ECTS-point) Anbefalede faglige forudsætninger 4. Inden påbegyndelse af fagmodulet i kemi forudsættes den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder og kompetencer svarende til kurserne Den kemiske reaktion og Organisk kemi fra fællesdelen af Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse

3 Side 3 Fagmodulet bygger videre på kompetencer erhvervet i basisdelen af den naturvidenskabelige bacheloruddannelse. Studerende, der ikke besidder disse eller tilsvarende kompetencer må forvente at skulle præstere en ekstra studieindsats for at kunne gennemføre fagmodulet på normeret tid. 5. Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriteri er) Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet. Fagmodulprojekt i Kemi Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: Viden om de kemiske begreber, teorier og metoder, der er relevante for den valgte problemstilling. Overblik over udvalgte kemiske fagområder der er relevante for problemstillingen. Overblik over metoder og tilgange af relevans for problemstillingen. Viden om mulige samfundsmæssige, videnskabsteoretiske eller fagdidaktiske perspektiver på problemstillingen. Færdigheder: Færdighed i at anvende relevante eksperimentelle eller andre empiriske metoder. Færdighed i at benytte modeller til at analysere data. Færdighed i at anvende relevante matematiske og formelt abstrakte repræsentationer og metoder. Færdighed i at anvende relevante it-værktøjer i projektarbejdet på en effektiv måde. Færdighed i at foretage en systematisk søgning af relevant videnskabelig litteratur, samt at kunne anvende original videnskabelig litteratur til belysning af den valgte problemstilling. Færdighed i at formidle en naturvidenskabelig problemstilling i overensstemmelse med akademiske krav og normer i en projektrapport og mundtligt. Færdighed i at tilrettelægge og styre et projektforløb på en effektiv måde. Kompetencer: Kompetence til selvstændigt og i samarbejde med andre at erkende, beskrive, afgrænse og analysere problemstillinger inden for det naturvidenskabelige område. Kompetence til at identificere og forbinde elementer af

4 Side 4 teorier, modeller, simuleringer, observationer og eksperimenter i relation til den valgte problemstilling. Kompetence til at designe og gennemføre relevante eksperimenter, simuleringer eller anden form for tilvejebringelse af empiriske data. Kompetence til at opstille, analysere og kritisere matematiske eller andre naturvidenskabelige modeller. Kompetence til at forholde sig kritisk til de anvendte teoriers og metoders styrker og svagheder. Kompetence til at reflektere over og redegøre for projektets karakter og placering i relation til kemi og evt. andre naturvidenskabelige fag. Kompetence til at reflektere over og kommunikere om egne faglige og personlige kompetencer. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Projektarbejdet skal illustrere, hvordan et problem kan belyses eller løses under anvendelse af en kemisk tilgang og kemiske metoder. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Engelsk eller dansk efter aftale med de studerende i gruppen. Der forudsættes læsefærdighed i engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført mindst et af fagmodulkurserne inden påbegyndelsen af projektarbejdet. Den studerende skal senest sideløbende med projektarbejdet gennemføre mindst et af de andre fagmodulkurser. Projektet udarbejdes i grupper af 2-8 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde fastsættes som maksimum 30 minutter pr. studerende inkl. votering. Projektrapporten skal være mellem 20 og 50 normalsider, baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører, at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for modulets faglige område.

5 Side 5 Bedømmelse Censur Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. 7-trins-skala Ekstern Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Kemisk termodynamik og kinetik (Chemical thermodynamics and kinetics) Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om den kemiske termodynamiks begrebsdannelser og lovmæssigheder. Viden om begreber og modeller i kemisk kinetik. Viden om udvalgte fysisk kemiske egenskaber af rene stoffer og blandinger. Viden om udvalgte fysisk kemiske metoder til bestemmelse af egenskaber af rene stoffer og blandinger. Færdigheder: Færdigheder i at anvende relevante formelt abstrakte metoder og modeller for rene stoffer og blandinger. Færdigheder i at anvende lovmæssigheder i kemisk termodynamik til at beskrive egenskaber af rene stoffer og blandinger. Færdigheder i at opstille modeller for egenskaber af rene stoffer og blandinger. Færdigheder i at opstille relevante hastighedsudtryk som modeller for analyse af kinetiske eksperimenter. Færdighed i at analysere og tolke kinetiske rådata. Kompetencer: Kompetencer til at anskue et kemisk eksperiment ud fra en termodynamisk synsvinkel. Kompetencer til at analysere data fra fysisk kemiske målinger på rene stoffer og blandinger. Kompetencer til at anskue kemiske reaktioner ud fra kemisk kinetisk synsvinkel. Kompetence i at kunne håndtere en tidsmæssig afgrænset, faglig situation, kunne prioritere og vise fagligt overblik.

6 Side 6 Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Grundlæggende kemisk termodynamik og kinetik Engelsk eller dansk efter aftale med de studerende på holdet. Der forudsættes læsefærdighed i engelsk. Ingen ud over de anbefalede faglige forudsætninger, jf timers skriftlig individuel stedprøve. Hjælpemidler: Noter, notater, lærebøger og lommeregner. Omprøve har samme eksamensform som den ordinære prøve. Bedømmelse Censur 7-trins-skala Intern Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Atomer og molekyler (Atoms and molecules) Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden om: Elektromagnetiske bølger og deres vekselvirkning med stof Atomers opbygning og det periodiske system Rumlig opbygning af mindre molekyler Simpel bølgemekanik og kvantekemi Schrödinger ligningen anvendt på simple systemer Den kemiske binding Færdigheder i at: kunne forudsige opbygning og bindingstype i simple molekyler analysere IR, MW og UV-VIS spektre kunne beregne molekylære egenskaber fra spektroskopiske data Kompetencer til at: relatere atomare og molekylære egenskaber med makroskopiske egenskaber af stoffer udføre simple kvantekemiske beregninger forudsige polaritet og spektroskopiske egenskaber af molekyler forudsige bindingsenergier og molekylær struktur

7 Side 7 Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Elektronisk struktur af atomer, elektronegativitet og elektronaffinitet. Elektromagnetisk stråling, Lambert Beers lov, bølgemekanik, bindingstyper og rumlig opbygning af molekyler, simple kvantekemiske modeller, data fra spektroskopiske metoder og udvalgsregler Engelsk eller dansk efter aftale med de studerende på holdet. Der forudsættes læsefærdighed i engelsk. Ingen ud over de anbefalede faglige forudsætninger, jf timers individuel skriftlig stedprøve. Hjælpemidler: Noter, notater, lærebøger og lommeregner. Omprøve har samme eksamensform som den ordinære prøve. Bedømmelse Censur 7-trins-skala Intern Fagmodulkursus 3 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Analytisk kemi (Analytical chemistry) Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om kemiske principper bag klassiske kvantitative metoder -Viden om kemiske og fysisk kemiske principper bag instrumentafhængige kvantitative metoder Viden om sikkerhedsaspekter ved håndtering af almindeligt anvendte kemikalier og simple og instrumentafhængige laboratoriemetoder. Færdigheder: Færdighed i at anvende laboratorieudstyr og instrumenter korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Færdighed i at følge en forskrift til en analytisk kemisk metode korrekt. -Færdighed i at anvende visse instrumentafhængige analysemetoder. Færdighed i at opnå reproducerbare resultater af analytisk

8 Side 8 kemiske procedurer. Færdighed i at analysere og tolke opnåede data i deres kontekst. Kompetencer: Kompetence til at vælge og gennemføre relevante klassiske og instrumentafhængige kvantitative undersøgelser. Kompetencer til at vurdere kvantitative resultater mht. til detektionsgrænse, signifikans, nøjagtighed mv. Kompetence til at håndtere almindelige kemikalier. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kvantitativ analyse af grundstoffer og ioner i rene stoffer og blandinger. Kemiske principper for og praktisk gennemførelse af udvalgte metoder. Behandling af opnåede analytisk kemiske data. Engelsk eller dansk efter aftale med de studerende på holdet. Der forudsættes læsefærdighed i engelsk. Ingen ud over de anbefalede faglige forudsætninger, jf. 4. Indstillingsgrundlag: Den studerende skal have deltaget tilfredsstillende i de eksperimentelle/praktiske dele af kurset med tilhørende analyse og tolkning af data. Eksamen: 4 timers skriftlig stedprøve. Hjælpemidler: lærebøger, notater og lommeregner Eksamensspørgsmålene omfatter laboratoriemetoder og behandling af eksperimentelle data. Omprøve har samme eksamensform som den ordinære prøve. Bedømmelse Censur Bestået/ikke bestået Intern Fagmodulkursus 4 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Ioners Kemi (Chemistry of Ions) Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om de stofklasser der især karakteriseres ved ioner. Viden om de typisk kemiske egenskaber af ioner og salte.

9 Side 9 Viden om kvalitative metoder til påvisning af enkelt ioner. Viden om kvantitative metoder til bestemmelse af mængder af ioner. Viden om sikkerhedsaspekter ved håndtering af almindeligt anvendte kemikalier og simple og instrumentafhængige laboratoriemetoder. Færdigheder: Færdighed i at følge en forskrift til et simpelt kemisk eksperiment korrekt. Færdighed i at observere udfaldet af simple eksperimenter. Færdighed i at tolke de observerede udfald af simple eksperimenter. Færdighed i at anvende simpelt laboratorieudstyr korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Færdighed i at følge en forskrift til en analytisk kemisk metode korrekt. Færdighed i at anvende visse instrumentafhængige analysemetoder. Færdighed i at opnå reproducerbare resultater af kemiske eksperimenter og analytisk kemiske procedurer. Færdighed i at analysere og tolke opnåede data i deres kontekst. Kompetencer: Kompetence til at vælge og gennemføre relevante fremgangsmåder til påvisning af ioner. Kompetence til at tolke relevante kvantitative undersøgelser. Kompetence til at håndtere almindelige kemikalier. Kompetencer til at forudsige visse basalt kemiske egenskaber af ioner og salte. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Ioner og ioniske stoffers egenskaber. Kvalitativ analyse for almindelige anioner. Identifikaion af metalioner i en blanding Engelsk eller dansk efter aftale med de studerende på holdet. Der forudsættes læsefærdighed i engelsk. Ingen ud over de anbefalede faglige forudsætninger, jf. 4. Indstillingsgrundlag: Den studerende skal have deltaget tilfredsstillende i de eksperimentelle/praktiske dele af kurset med tilhørende analyse og tolkning af data. Eksamen: 4 timers skriftlig stedprøve

10 Side 10 Hjælpemidler: lærebøger, notater og lommeregner. Eksamensspørgsmålene omfatter laboratoriemetoder og behandling af eksperimentelle data. Omprøve har samme eksamensform som den ordinære prøve. Bedømmelse Censur Bestået/ikke bestået intern Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september 2013 Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Vedtaget af Studienævnet for Kemi på møde den 8. oktober Godkendt af Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse den 21. november Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 5. december Ændringer af 1. september 2015 er godkendt at Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse 12. november Godkendt af Studielederen for kemi 24. august Ændringerne træder i kraft den 1. september Ændringer af 1. september 2017 er godkendt af studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser den 25. oktober Ændringerne træder i kraft den 1. september 2017 Ændringer pr. 1. september 2015: Fagmodulkursus 1: Kemisk termodynamik og kinetik: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Fagmodulkursus 2: Kvantekemi og spektroskopi: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Fagmodulkursus 3: Ioners analytiske kemi: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Fagmodulkursus 4: Blandinger og separation: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015)

11 Side 11 Ændringer pr. 1. februar 2016: Fagmodulprojekt: Undervisningssprog: Studerende på holdet. Til: Studerende i gruppen Fagmodulkursus 1: Kemisk termodynamik og kinetik: Titel: Kemisk termodynamik og kinetik Til: Kemisk termodynamik og kinetik (Chemical thermodynamics and kinetics) Målbeskrivelse, ændring og tilføjelse under afsnittet færdigheder: Færdigheder i at anvende lovmæssigheder i kemisk termodynamik til at - Færdigheder i at opstille modeller for egenskaber af rene stoffer og blandinger. Til: Færdigheder i at anvende lovmæssigheder i kemisk termodynamik til at beskrive egenskaber af rene stoffer og blandinger.- Færdigheder i at opstille modeller for egenskaber af rene stoffer og blandinger. Overordnet indhold: Basal kemisk Til: Grundlæggende kemisk Fagmodulkursus 2: Kvantekemi og spektroskopi: Titel: Kvantekemi og spektroskopi Til: Kvantekemi og spektroskopi (Quantum chemistry and spectroscopy) Fagmodulkursus 3: Ioners analytiske kemi: Titel: Ioners analytiske kemi Til: Ioners analytiske kemi (The analytical chemistry of ions) Prøveform: 3 timers individuel skriftlig prøve på universitetet. Hjælpemidler: Noter, notater, lærebøger og lommeregner. For at kunne indstille sig til prøven skal den studerende have deltaget i og fået godkendt grupperapporter over de eksperimentelt/praktiske dele af kurset, herunder analyse og tolkning af data. Til: Indstillingsgrundlag: Den studerende skal have deltaget tilfredsstillende i mindst 80 % af undervisningen og i mindst 80 % af de eksperimentelle/praktiske dele af kurset med tilhørende analyse og tolkning af data. Eksamen: 3 timers skriftlig prøve på universitetet med lærebøger, notater og lommeregner som tilladte hjælpemidler. Eksamensopgaverne inddrager de udarbejdede rapporter. Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået Til: 7-trins-skala Fagmodulkursus 4: Blandinger og separation: Titel: Blandinger og separation Til: Blandinger og separation (Mixtures and separation) Målbeskrivelse: Færdigheder i opnå reproducerbare resultater. Til: Færdigheder i at opnå reproducerbare resultater. Prøveform: 30 minutters mundtlig individuel prøve (inkl. votering), hvor de udarbejdede rapporter inddrages. For at kunne indstille sig til prøven skal den studerende have deltaget i og fået godkendt grupperapporter over de eksperimentelt/praktiske dele af kurset, herunder analyse og tolkning af data. Til: Indstillingsgrundlag: Den studerende skal have deltaget tilfredsstillende i mindst 80 % af undervisningen og i mindst 80 % af de eksperimentelle/praktiske dele af kurset og tilhørende analyse og tolkning af data. Eksamen:

12 Side minutters mundtlig individuel prøve (inkl votering), hvor de udarbejdede rapporter inddrages. Ændringer pr. 1. september 2017 Indhold og overordnet opbygning FRA: 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Kemi (15 ECTS-point) Fagmodulkursus 1: Kemisk termodynamik og kinetik (Chemical Thermodynamics and Kinetics) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 2: Kvantekemi og spektroskopi (Quantum Chemistry and Spectroscopy) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 3: Ioners analytiske kemi (The Analytical Chemistry of Ions) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 4: Blandinger og separation (Mixtures and Separation) (5 ECTS-point) Til 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Kemi (15 ECTS-point) Fagmodulkursus 1: Kemisk termodynamik og kinetik (Chemical Thermodynamics and Kinetics) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 2: Atomer og molekyler (Atoms and molecules) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 3: Analytisk kemi (Analytical Chemistry) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 4: Ioners Kemi (Chremistry of ions) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 1: Kemisk termodynamik og kinetic (chemical thermodynamics and kinetics) Censur. Ekstern Til: Intern Fagmodulkursus 2: Kvantekemi og spektroskopi (Quantum chemistry and spectroscopy) Slettes og erstattes af Fagmodulkursus 2: Atomer og molekyler (Atoms and molecules) Fagmodulkursus 3: Ioners analytiske kemi (The analytical chemistry of ions) Slettes og erstattes af Fagmodulkursus 3: Analytisk Kemi (Analytical Chemistry) Fagmodulkursus 4: Blandinger og separation (Mixtures and separation) Slettes og erstattes af Fagmodulskursus 4: Ioners Kemi (Chemistry of ions)

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Medicinalbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1214 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1214 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1217 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

Studieordning for Den Internationale Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. september 2017

Studieordning for Den Internationale Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. september 2017 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den Internationale Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. september 2017 DATO/REFERENCE 1. september

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. februar 2014 med ændring af 1. september 2016

Studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. februar 2014 med ændring af 1. september 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. februar 2014 med ændring af 1. september 2016 DATO/REFERENCE

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse - indsigt - en ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. februar 2014 med ændring af 1. september

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 18. august 2014 med ændringer

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Kemi C 1. Fagets rolle 2. Fagets formål

Kemi C 1. Fagets rolle 2. Fagets formål Kemi C 1. Fagets rolle Kemi er læren om alt levende og den materielle verden, der udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Faget udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1.

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september 2013 Side 2 med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2016 2012-1164

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Datalogi. Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Datalogi. Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Datalogi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2016- Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet.

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-81 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice F15 kursus 1: Offentlig økonomi og regulering Om kurset Fag Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Fagmodulkursus Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Kemi B. 1. Fagets rolle

Kemi B. 1. Fagets rolle Kemi B 1. Fagets rolle Kemi er læren om alt levende og den materielle verden, der udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Faget udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere