Rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor"

Transkript

1 1/6 Rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor Der er i dag solidt belæg for, at god ledelse gør en stor forskel. Det er også dokumenteret, at personligheden bliver stadig mere afgørende for, om man lykkes i sit job i særdeleshed for lederne. Ansættelse af nye ledere er blandt de vigtigste beslutninger, en organisation træffer. Mercuri Urval lægger derfor afgørende vægt på at sikre vores kunder og vores kandidater det bedst mulige beslutningsgrundlag, når de skal træffe den endelige beslutning. I det følgende beskriver vi vores rekrutterings- og udvælgelsesproces, der er tilrettelagt for at tilgodese dette mål. Processen er fleksibel, og den kan justeres, hvis kunden ønsker en større/mindre grad af involvering i de enkelte faser af forløbet. Den beskrevne proces giver kunden (typisk repræsenteret ved et ansættelsesudvalg) mulighed for at behandle ansættelsessagen, så de forvaltningsretlige regler, der gælder i den offentlige sektor, om f.eks. aktindsigt, partshøring, begrundelse m.v. følges. Processen er i overensstemmelse med de faglige og etiske standarder, der gælder på området, eksempelvis om brug af personlighedstest og Datatilsynets krav til behandling og opbevaring af personfølsomme oplysninger. Jobanalyse Som fundament for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen gennemfører Mercuri Urval en omfattende jobanalyse. Analysen skal sikre, at der er klarhed og enighed om udgangspunktet for ansættelsen ved at give svar på tre spørgsmål: 1. Hvilke resultater skal den nye leder opnå; hvilke krav og forventninger stilles til resultatskabelsen? 2. Hvad skal den nye leder gøre for at skabe disse resultater; hvilken lederadfærd skal den nye leder udøve? 3. Hvad skal den nye leder kunne for at udøve denne ledelse; hvilke evner, færdigheder, personlige egenskaber, motivation m.v. skal den nye leder have? Modellen nedenfor illustrerer indholdet og arbejdsgangen i jobanalysen: Kapabiliteter Adfærd Resultater Hvilke kapabiliteter (personlighed, motivation og færdigheder) skal kandidaten besidde, for at kunne udvise den rette adfærd / bestride stillingen? Hvilken adfærd kræves af kandidaten for at kunne løfte opgaven? Hvordan bør vægtningen mellem det målsættende, det problemløsende og det kommunikerende være? Hvilke resultater skal opnås? Hvad er organisationens nuværende situation? Hvilke udfordringer står organisationen over for?

2 2/6 Jobanalysen omfatter typisk: En analyse af skriftligt materiale om organisationen. Det kan eksempelvis være politiske beslutninger og dagsordner, mødereferater, organisationens mission, vision og værdier, styringsgrundlag, ledelsesgrundlag, organisationsdiagram, beskrivelse af fagområdet, strategiplaner m.v. En interessentanalyse, der identificerer nogle af de væsentligste interessenter, der har indflydelse på og betydning for den nye leders virke i jobbet. Det kan være den politiske ledelse, overordnede chefer, sideordnede, medarbejdere og eksterne interessenter. Det vil i de fleste tilfælde dreje sig om 6-8 interview En risikoanalyse, der afdækker de potentielle risici, der måtte være for lederens mulighed for at skabe de forventede resultater. På baggrund af jobanalysen udarbejdes et oplæg til job- og kravprofil, som diskuteres med kunden/ ansættelsesudvalget. Job- og kravprofilen beskriver organisationen, jobbet og de faglige og personlighedsmæssige minimumskrav, der forventes at være opfyldt, samt de succeskriterier, som lederen skal vurderes ud fra. Job- og kravprofil Job- og kravprofilen bliver gjort tilgængelig for ansøgere, og profilen udgør det formelle grundlag for vurderingen af kandidaterne. Profilen lægges således til grund for udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed. Job- og kravprofilen vil typisk indeholde beskrivelse af: Organisationen; de muligheder og udfordringer, som organisationen står over for Jobbet; hvilke mål og resultater, der skal nås, hvilket ledelses- og fagligt ansvar, hvilke risici og hvilke muligheder, der ligger i stillingen Succeskriterier; de konkrete mål og resultatkrav, som kandidaten skal indfri. Succeskriterierne er målbare og tidsfastsatte. Kravprofil; de krav, der stilles til kandidaten som forudsætninger for at kunne bestride stillingen. Det gælder både de formelle uddannelsesmæssige kvalifikationer, joberfaring, ledererfaring og personlige egenskaber, der anses for at være afgørende for, om kandidaten vil blive en succes i jobbet. Beskrivelsen danner udgangspunkt for vores personvurdering af kandidaten Ansættelsesvilkår; de løn- og ansættelsesvilkår kandidaten tilbydes. Rekruttering Mercuri Urval udarbejder et forslag til rekrutteringsstrategi, herunder en medieplan for annoncering og søgning. Mercuri Urval udformer også et annonceforslag med udgangspunkt i job- og kravprofilen. Den flerstrengede medieplan vil som udgangspunkt omfatte Mercuri Urvals mediegrundpakke, der består af annoncering på Mercuri Urvals JobBoard, Jobindex og Stepstone. Medieplanen vil typisk indeholde forslag til annoncering i øvrige, herunder trykte, medier. Parallelt med annoncering foretager Mercuri Urvals search-eksperter søgninger i udvalgte jobdatabaser, herunder Mercuri Urvals cv-database og Linkedin. Relevante kandidater, der identificeres gennem disse søgninger, får adgang til job- og kravprofilen og opfordres til at ansøge på lige fod med alle øvrige kandidater. Kunden godkender annonceforslaget og medieplanen, hvorefter Mercuri Urval indrykker annoncen i de aftalte medier. Mercuri Urval har som landets største HR-konsulenthus et meget omfattende netværk, som vi typisk vil anvende i search af relevante kandidater. Mercuri Urval har indgået en partnerskabsaftale med TV2 News. Aftalen giver os eksklusive muligheder for at annoncere stillinger på TV2 News, og dermed ramme TV2 News meget brede målgruppe af beslutningstagere (TV2 News har i dag flere seere, end de

3 3/6 største aviser har læsere). Aftalen giver os samtidig unikke muligheder for at profilere vores kunder. Vurdering af ansøgninger Mercuri Urval modtager ansøgningerne digitalt og fremsender samtlige ansøgninger samt oversigtsliste digitalt til kunden. Mercuri Urval gennemgår de modtagne ansøgninger og CV er, og kommer med forslag til, hvilke kandidater, der bør inviteres til samtale. Forslaget præsenteres for kunden, der træffer beslutningen. Indledende samtalerunde Mercuri Urval inviterer de udvalgte kandidater til en indledende samtalerunde, hvor kunden har mulighed for at deltage. Vi interviewer kandidaterne om deres baggrund navnlig med henblik på faglig ekspertise og ledelseserfaring, og vi får et første indtryk af ansøgerens personlighed, evner, færdigheder og motivation. Kunden har samtidig mulighed for at stille kandidaterne uddybende spørgsmål, ligesom kandidaterne har mulighed for at få jobindholdet og vilkårene uddybet. Ud fra det nu foreliggende kendskab til ansøgerne udvælges de bedst egnede (typisk 3) kandidater til personvurdering inden afsluttende samtale. Testforløbet Mercuri Urvals tilgang til personvurdering, herunder personlighedstest, er baseret på en antagelse om, at lederens personlighedstræk er afgørende for, om lederen udøver ledelse, og hvordan det i givet fald sker. Det er vores erfaring at vi ved en grundig og systematisk afdækning af personlighedstræk, adfærdsmønstre og livshistorier kan forudsige den fremtidige lederadfærd. Mercuri Urval har udviklet en personvurderingsmetode, der bygger på en kombination af flere forskellige værktøjer og metoder, og som afdækker de relevante aspekter af kandidaternes personlighed, motivation og færdigheder. Følgende værktøjer og metoder indgår i personvurderingen: Oplysningsskema kandidaten giver uddybende og strukturerede oplysninger om en række forhold (bl.a. karriereforløb med angivelse af årsager til jobskifte, motivation og interesser). Skemaet kan udfyldes hjemmefra via kandidatens egen computer Mercuri Urvals personlighedstest, der er en af markedets mest omfattende og bedst validerede personlighedstest, der baserer sig på den nyeste forskning i personlighedspsykologien (Fem-Faktor Modellen). Personlighedstesten kan som oplysningsskemaet udfyldes hjemmefra Mercuri Urvals begavelsestest måler sproglig forståelse og analytisk evne samt mental fleksibilitet. Kandidaten foretager denne test på et af vores kontorer for at sikre kandidatens identitet Testinterview dialog med kandidaten om dennes baggrund, livsstil, ledelsesadfærd, motivation m.v. Testinterviewet omfatter en feedback til kandidaten om Mercuri Urvals vurdering af dennes kvalifikationer i relation til det specifikke job Referencetagning Mercuri Urval indhenter referencer med henblik på at supplere og validere Mercuri Urvals vurdering af kandidaten. Der indhentes normalt tre referencer efter kandidatens samtykke, idet udvælgelsen af referencepersoner sker i dialog mellem kandidaten og Mercuri Urval for at sikre, at referencepersonerne er relevante, og at de har de rigtige forudsætninger for at udtale sig. Ledervurdering Mercuri Urval udarbejder en skriftlig personbeskrivelse af de enkelte kandidater, som kunden ønsker vurderet. Vores vurdering vil typisk indeholde beskrivelser af de enkelte kandidaters:

4 4/6 Overordnede CV-oplysninger om kandidaten Færdigheder; vurdering af kandidatens opfyldelse af stillingens krav til de faglige færdigheder Personlighed; vurdering af kandidatens opfyldelse af stillingens krav til personligheden Motivation; hvad motiverer og demotiverer kandidaten, og hvad er kandidatens foretrukne læringsog udviklingsstil Begavelse, herunder analytiske evner, sproglig forståelse og den mentale fleksibilitet Ledelsestilgang, herunder hvordan kandidaten sætter mål, løser problemer og kommunikerer (illustreret i et udsnit fra en ledervurdering i figuren på næste side). Vurdering Kravprofil EKSEMPEL MÅLSÆTTENDE (gns.) Perspektiverende Initiativrig Retningssættende Resultatfokuserende MEGET UKARAKTERISTISK MEGET KARAKTERISTISK NN er i sin målsættende adfærd først og fremmest kendetegnet ved at være: Mere udviklings- end driftsorienteret. Han er optaget af at skabe forandring og konkrete forbedringer, og er mere fokuseret på det, der sker i organisationen end omkring organisationen Mere praktiker end teoretiker. Han går fra tanke til handling hurtigere end de fleste og er optaget af at nå i mål med de projekter, han sætter sig for. Vurderingen sendes til den enkelte kandidat, der således får mulighed for at kommentere beskrivelsen ved en efterfølgende samtalerunde. Rapportering og afsluttende samtalerunde I forbindelse med den afsluttende samtalerunde gennemgår Mercuri Urval over for kunden personbeskrivelsen af kandidaterne og redegør, hvis ønsket, for Mercuri Urvals prioriterede anbefaling. Hvis kandidaterne har kommentarer til personbeskrivelsen, præsenteres disse også. I den afsluttende samtalerunde med kandidaterne fokuseres bl.a. på kandidaternes overvejelser om den ansøgte stilling. Kunden har samtidig mulighed for at stille uddybende spørgsmål, ligesom kandidaterne kan stille spørgsmål til kunden. Mercuri Urval udarbejder efter aftale med kunden en opgave til kandidaterne, som de besvarer ved den afsluttende samtalerunde. Opgaven vil være virkelighedsnær og typisk omfatte en konkret ledelsesudfordring i det pågældende job. Opgaven har til formål at give kunden et yderligere indtryk af, hvorledes kandidaten vil udøve ledelse. Efter præsentation af personvurderingen og den afsluttende samtalerunde træffer kunden ansættelsesbeslutning.

5 5/6 Introduktion Når kunden har truffet beslutning om ansættelse, men inden kandidaten tiltræder jobbet, tilbyder Mercuri Urval den nyansatte en introduktionssamtale, der skal lette kandidatens start i det nye job. I samtalen vil Mercuri Urval uddybe indholdet i personvurderingen og rådgive kandidaten om den første fase i det nye job. Opfølgning Mercuri Urval gennemfører et opfølgningsforløb som en del af rekrutterings- og udvælgelsesproceduren. Det primære formål er at vurdere, om kandidaten lykkes i jobbet. Rammerne for opfølgningen fastlægges i det indledende arbejde, hvor relevante resultatmål og mål for lederadfærd beskrives. Opfølgningen foretages ved strukturerede samtaler, der involverer kandidatens leder, kandidaten selv, den opgaveansvarlige Mercuri Urval-konsulent samt eventuelle andre interessenter. Opfølgningen kan eventuelt suppleres med andre værktøjer. Administration Mercuri Urval varetager på kundens vegne al korrespondance med kandidaterne, herunder f.eks. bekræftelse på modtagelse af ansøgning, spørgsmål fra kandidater, invitation til samtaler samt skriftlig tilbagemelding ved ansættelsesprocessens afslutning. Al korrespondance kan gøres tilgængelig for kunden og kandidaten. Samtlige kandidater, der har været indkaldt til samtale, får en mundtlig uddybet tilbagemelding. Mercuri Urval varetager den generelle administrative koordineringsopgave, herunder mødeplanlægning, indkaldelser, programudarbejdelse m.v. Garanti Mercuri Urval yder kunden en garanti, når konsulentmedvirken finder sted i henhold til det beskrevne koncept. Mercuri Urval forpligter sig således til uden beregning at gentage rekrutterings- og udvælgelsesproceduren, hvis en anbefalet nyansat leder ikke harmonerer med kravprofilen, og som efter opfølgningssamtaler, hvor Mercuri Urval medvirker, opsiges inden for de første seks måneder. Kvalitet og etik Mercuri Urval arbejder efter en række fastlagte principper, der kan ses på I forhold til rekruttering og udvælgelse arbejder vi desuden efter et sæt retningslinjer for brug af test i erhvervslivet, der er udarbejdet af Dansk Psykologforening, og som kan ses på Det sikrer, at vi lever op til de etiske, professionelle og lovgivningsmæssige krav, der gælder for området. Vi vil desuden gøre opmærksom på, at: Mercuri Urval arbejder i 25 lande efter de samme metoder og procedurer. Disse er ISO 9002-certificeret gennem koncernens hovedkontor i Stockholm. Mercuri Urvals overordnede kvalitetspolitik skal sikre, at vi udfører kvalificeret rådgivning baseret på en faglig viden og erfaring, der er førende i management konsulentbranchen. Gennemførelsen af kvalitetspolitikkerne sikres ved: Grundig intern uddannelse af alle konsulenter på Mercuri Urvals Business Academy Formulerede Best Practices Kontinuerlig opsamling af viden og erfaringer i en videndatabase Løbende produkt- og procesudvikling på tværs af Mercuri Urvals 25 lande for at sikre state-ofthe-art ydelser Gensidige faglige feedback-processer

6 6/6 Mercuri Urval har Datatilsynets tilladelse til behandling af persondata ved stillingsbesættende virksomhed i overensstemmelse med persondatalovens gældende regler Mercuri Urval forpligter sig til at behandle alt fortroligt materiale om kunden og kandidater konfidentielt. Mercuri Urval er udvalgt leverandør på en SKI-aftale og har mulighed for at levere Management konsulentydelser, herunder rekruttering & udvælgelse, uden at vi først skal gennem tidskrævende udbuds- og tilbudsrunder. SKI har allerede gennemført et EU-udbud på dette område. Som udvalgt leverandør lever vi op til en række pris- og kvalitetskriterier, som SKI har opstillet i forhold til det givne udbud. Yderligere oplysninger Mercuri Urvals personlighedstest og ledelsesforståelse er nærmere beskrevet i særskilte materialer. Vi fremsender også gerne eksempler på vores ledervurderingsrapporter. Disse materialer kan rekvireres hos Mercuri Urval på telefon , hvortil spørgsmål til den beskrevne procedure for rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor også kan rettes. Med venlig hilsen Christian Kurt Nielsen Administrerende direktør Mercuri Urval A/S Rekruttering og udvælgelse Af ledere i den offentlige sektor

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere