Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Version: 1.2 Status: Ikke godkendt Oprettet: 29. oktober 2014 Fil:GD1 - Matriklen løsningsarkitektur - Bilag C Processer 1_2.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Udkast til diagrammer for processer inde fra LAHNI Beskrivelser af processer mv. Dokument klargjort til høring i projektgruppe. XKLHA og TOLAU 0.7- lahni Rettelser og kommentarer LAHNI Rettelser og kommentarer fra LAHNI indarbejdet i tekst og diagrammer for processer. XKLHA Kommentarer fra intern høring i EJE indarbejdet XKLHA Opdateret efter GD1 review S&D-LF Tilføjet indhold til kapitel 4 S&D-LF Opdateret med kommentarer fra internt review XPEAN Opdateret med kommentarer fra review i GD1 XPEAN Mindre rettelser i relation til øvrigt udbudsmateriale S&D-LF Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING OVERBLIK GRUNDDATA PROCESSER AKTØRER PROCESSER SET INDEFRA OPRETTELSE OG FORANDRING AF SAMLET FAST EJENDOM I MATRIKLEN OPRETTELSE OG FORANDRING AF EJERLEJLIGHED I MATRIKLEN STEDFÆSTELSE, OPRETTELSE OG FORANDRING AF BYGNING PÅ FREMMED GRUND I MATRIKLEN AKTIVITETSBESKRIVELSER PROCESDIAGRAM I STOR STØRRELSE OPRETTELSE OG FORANDRING AF SAMLET FAST EJENDOM I MATRIKLEN OPRETTELSE OG FORANDRING AF EJERLEJLIGHED I MATRIKLEN OPRETTELSE OG FORANDRING AF BYGNING PÅ FREMMED GRUND I MATRIKLEN af 23 -

3 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: At sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der ift. de tre grunddataregistre Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver Matriklens løsningsarkitektur til brug for denne tværgående kvalitetssikring. At danne rammerne for kravspecificering og udvikling hhv. tilpasning af Matrikel løsning til Ejendomsdataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter Figur 1. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag. Dokumentet her udgør løsningsarkitekturens underbilag C Processer (set indefra). Rammerne for løsningsarkitekturen kommer fra fire kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukket rammer i forhold til en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. Ejendomsdataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for ejendomsdata som grunddata. Rammearkitekturer, herunder INSPIRE og forretningsarkitekturer på matrikelområdet GST/Matriklen - Eksisterende beskrivelser af det nuværende matrikelsystem (mini- MAKS), herunder arkitekturmodel og informationsmodel. - 3 af 23 -

4 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik Indeholder en beskrivelse af, hvilke processer, der er medtaget i løsningsarkitekturen, sammenhængen til målarkitekturen og forhold, eksempelvis i organisationen, som har betydning for processerne. Desuden beskrives sammenhængen til målarkitekturens processer set ude fra og andre processer, som er relevante for løsningen, men som ikke er omfattet af grunddataprogrammets målarkitektur. Endelig gives der et overblik over de involverede aktører. Kapitel 3 Processer set indefra Indeholder en nedbrydning af hver af de processer fra målarkitekturen, som er relevante for løsningen. Processerne er nedbrudt i aktiviteter og beskrevet dels i BPMN diagrammer og dels i en beskrivelse af de enkelte aktiviteter. Aktivitetsbeskrivelserne er listet alfabetisk, så det er let at finde frem til den enkelte aktivitetsbeskrivelse, når man læser diagrammet. Kapitel 4 Procesdiagrammer i stor størrelse Indeholder procesdiagrammerne gengivet i stor størrelse. - 4 af 23 -

5 2. Overblik 2.1 Grunddata processer For at skabe sammenhæng til målarkitekturen, beskrives indledningsvist de processer fra målarkitekturen, som berører matriklens udvidelse. Dvs. de processer, der vedrører landinspektørens interaktion med GST og kommune. Det handler om følgende processer: 1) Oprettelse og forandring af Samlet fast ejendom (jordstykker) i Matriklen 2) Oprettelse og forandring af ejerlejligheder i Matriklen 3) Oprettelse bygninger på fremmed grund i Matriklen 4) Stedfæstelse af Bygning på fremmed grund i Matriklen Målarkitekturens processer Oprettelse bygninger på fremmed grund i Matriklen og Stedfæstelse af Bygning på fremmed grund i Matriklen, beskrives samlet i processen Stedfæstelse, oprettelse og forandring af bygninger på fremmed grund i Matriklen. Der er opnået enighed mellem Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen, om at der indføres en attestation vedr. TL af forandringerne til Matriklen inden disse registreres endeligt i Matriklen. Det bliver desuden muligt at behandle sager, som omfatter forskellige ejendomstyper i samme sag. Sådanne sager følger processen for den ejendomstype, der stiller flest krav til behandling. Hvis sagen indeholder Samlet fast ejendom, vil sagen potentielt skulle myndighedsgodkendes og attesteres af Tinglysningsretten, og da der enten vil være Samlet fast ejendom eller Ejerlejligheder i kombinerede sager, vil de også potentielt skulle attesteres af Tinglysningsretten. 2.2 Aktører Aktørerne er opdelt i to grupper; 1) primære og 2) sekundære. De primære aktører indgår direkte i proces-flowet, mens der mod de sekundære aktører er snitflader, der skal afklares nærmere. Der er således fokus på at processerne indefra sikrer et fornuftigt flow, så data for nye ejendomme kommer korrekt ind i systemet. De primære aktører er: Matrikelmyndigheden Landinspektøren (dækker også andre indberettere af Sager) Kommunerne Tinglysningsretten, Tingbogen De sekundære aktører er: Tinglysningsretten, Ejerfortegnelsen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), BBR Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), Adresseregisteret SKAT - 5 af 23 -

6 Aktørerne kan have forskellige roller, med forskellige rettigheder. F.eks. kan den beskikkede landinspektør have nogle rettigheder, som hans medarbejdere ikke har. Processerne er ikke detaljeret på dette niveau. Det fremgår af Use Casene, hvilke rettigheder de forskellige roller kan have i løsningen. - 6 af 23 -

7 3. Processer set indefra I beskrivelsen af processerne indefra er der taget udgangspunkt i grunddata processerne beskrevet i Målarkitekturen se afsnit 2.1 Grunddata processer. Processerne er beskrevet med udgangspunkt i de aktiviteter, der vedligeholder Matriklens oplysninger om Bestemte faste ejendomme. Geodatastyrelsen har myndighedsansvaret for disse, men nogle opgaver er lagt ud til landinspektørerne og i mindre grad kommunerne, hvorfor disse er medtaget som intern aktør i procesbeskrivelserne. Fokus er dog stadig på de aktiviteter, som understøttes af Matriklen, mens der er lagt mindre vægt på aktiviteter, som landinspektørerne udfører i egne systemer. De aktiviteter kommunernes udfører uden for Matriklen, er bl.a. beskrevet i BBR s løsningsarkitektur. Af hensyn til læsbarheden er udstilling af hændelser ikke vist på diagrammet. De udstillede hændelser er i stedet beskrevet i aktiviteternes slutkriterier. Matrikelregistret operer internt med flere sags statusværdier, end der udstilles, og Sager udstilles først når landinspektøren finder, at Sagen er tilstrækkelig oplyst. Der kan derfor forekomme Sager, som ifølge aktivitetsbeskrivelserne eksisterer uden tilsyneladende at have en status. Der er i figurerne ikke taget stilling til, hvornår landinspektøren foretager sin opmåling. Dette vedrører udelukkende landinspektøren og ejeren. 3.1 Oprettelse og forandring af Samlet fast ejendom i Matriklen Figur 2 Oprettelse og forandring af Samlet fast ejendom i Matriklen Processen starter, når landinspektøren modtager en henvendelse om en matrikulær forandring. Landinspektøren opretter en Sag i Matrikelregistret og tilknytter de Bestemte faste ejendomme og Jordstykker som Sagen omfatter. Sagen udstilles på Datafordeleren. - 7 af 23 -

8 Landinspektøren udarbejder derefter den nødvendige tekniske og formelle dokumentation, dels i egne systemer og dels i MIA og LSP klienten. Når landinspektøren har den nødvendige dokumentation på plads, udstiller han de nye og ændrede Bestemte faste ejendomme som foreløbige på Datafordeleren Hvis der skal foretages en kommunal godkendelse, sendes udstykningskontrolskema og tilhørende dokumentation i høring hos kommunen. Kommunen foretager den nødvendige høring, og giver deres svar tilbage i udstykningskontrolskemaet i Myndighedsklienten. Landinspektøren vurderer kommunens svar. Hvis kommunen ikke godkender ændringen kan landinspektøren vælge enten at opgive Sagen eller foretage de nødvendige rettelser. Hvis ændringerne er godkendt af kommunen, anmoder landinspektøren Matrikelmyndigheden om endelig registrering af de matrikulære ændringer. Ejeren kan under hele dette forløb vælge at opgive Sagen. Sagen annulleres, hvis den opgives, inden den er indsendt til Matrikelmyndigheden. Når Sagen indsendes til Matrikelmyndigheden, sker der en behandling, som omfatter forskellige formelle og tekniske kontroller. Nogle af kontrollerne foretages automatisk, mens andre foretages manuelt af en sagsbehandler hos Matrikelmyndigheden. Hvis de matrikulære forandringer ikke kan registreres i Matriklen, afvises Sagen eller den returneres til landinspektøren, som, i samarbejde med ejeren, vurderer det videre forløb. Landinspektøren kan vælge at foretage ændringer i Sagen, og genindsende den, eller han kan vælge at opgive den. En Sag der opgives, efter at den har været indsendt til Matrikelmyndigheden, aflyses. Nogle matrikulære ændringer kan ikke registreres i Matriklen, hvis der er tinglyst rettigheder, som er til hinder herfor. Disse Sager sendes til kontrol hos Tinglysningsretten. Hvis der ikke skal kontrolleres for rettigheder, eller findes rettigheder der er til hinder for registreringen, registreres ændringerne i Matriklen, og Sagen afsluttes. De nye og ændrede Bestemte faste ejendomme gøres gældende, og udstilles som sådan på Datafordeleren, mens dem der var gældende, gøres historiske. Hvis der er rettigheder til hinder for registreringen, har landinspektøren en kort periode, hvor han har mulighed for at få tingene på plads med Tinglysningsretten, og eventuelt få ændret registreringsmeddelelsen hos Matrikelmyndigheden, for derefter at få Sagen genindsendt til Tinglysningsretten. Landinspektøren kan også vælge, at opgive Sagen. Hvis tidsfristen er gået, kan landinspektøren stadig få afklaret årsagen til afvisningen med Tinglysningsretten, og få Sagen genindsendt og evt. genbehandlet hos Matrikelmyndigheden. Sagen vil dog først skulle afvente behandlingen af eventuelt overlappende Sager, som har ventet på, at den afviste Sag blev behandlet. Landinspektøren afgør, hvad der skal ske med en afvist sag. Kommunernes behov for et tidligt tilknyttet stabilt BFE-nummer adresseres ved, at landinspektørerne som et led i arbejdsprocessen i Indberetning har adgang til at flytte BBR-elementer på - 8 af 23 -

9 plads og knytte relationer til de rette BFE-numre via ajourføringsservices fra BBR. En nærmere afklaring af den fremtidige systemunderstøttelse af denne proces udestår. 3.2 Oprettelse og forandring af Ejerlejlighed i Matriklen Figur 3 Oprettelse og forandring af Ejerlejlighed i Matriklen Processen for behandling af Ejerlejligheder adskiller sig, på det overordnede niveau som beskrives her, fra den for Samlet fast ejendom, ved at der ikke skal foretages kommunal høring vedrørende Ejerlejligheder. På et mere detaljeret niveau er der forskelle som følge af forskelle i de typer af objekter og dokumenter, som indgår i dokumentationen. 3.3 Stedfæstelse, oprettelse og forandring af Bygning på fremmed grund i Matriklen Figur 4 Stedfæstelse, oprettelse og forandring af BPFG i Matriklen Processen for behandling af Bygninger på fremmed grund adskiller sig, på det overordnede niveau som beskrives her, fra processen for Samlet fast ejendom ved at der ikke skal foretages kommunal høring og at Tinglysningsretten ikke skal høres vedrørende rettigheder, som kunne være til hinder for registreringen i Matriklen. Bygninger på fremmed grund kan indberettes af landinspektøren, men indberettes ofte af kommunen i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Kommunernes indberetning er beskre- - 9 af 23 -

10 vet i forbindelse med BBR s løsningsarkitektur. Bygninger på fremmed grund, som er oprettet af kommunen, skal stedfæstes af landinspektøren, inden der kan tinglyses rettigheder på den. Stedfæstelsen behandles i en selvstændig Sag. 3.4 Aktivitetsbeskrivelser Aktiviteterne er beskrevet i alfabetisk rækkefølge. Aflys sag Startbetingelse: Matrikelmyndighed At få registreret, at Sagen er opgivet og få aflyst de foreløbige objekter Sagen aflyses og de foreløbige objekter, som er blevet oprettet, som følge af de matrikulære forandringer, gennemføres ikke. De matrikulære forandringer er ikke længere aktuelle i Matriklen. Ejerskaber til nye, foreløbige Bestemte faste ejendomme slettes i Ejerfortegnelsen. Sagens og de foreløbige objekters status opdateres Ejerfortegnelsen opdateres Landinspektøren har bedt om at få Sagen aflyst, eller Matrikelmyndigheden har afgjort, at der ikke vil være mulighed for at få gennemført Sagen. Slutresultat: er i status Aflyst S&D-LF Jordstykker i status Foreløbig er i status Ikke gennemført Bestemt fast ejendom i status Foreløbig er i status Ikke gennemført Der udstilles en Samlet fast ejendom hændelse Der udstilles en Ejerlejlighed hændelse Der udstilles en Bygning på fremmed grund hændelse Der udstilles en Sag hændelse Ejerskab til foreløbige ejendomme er fjernet fra Ejerfortegnelsen Jordstykke Bestemt fast ejendom Anmod om endelig registrering Landinspektør At anmode om endelig registrering af en Sag, der er foreløbigt registreret i Matriklen af 23 -

11 Landinspektøren gennemser og kontrollerer Sagen for at undersøge, om der er dokumenter, som skal udskiftes eller tilføjes, inden Sagen sendes til endelig registrering. Nødvendige dokumenter fremskaffes, og tilføjes til Sagen. Når landinspektøren mener, at det er tid, overdrages Sagen til Matrikelmyndigheden, og landinspektøren anmoder dermed Matrikelmyndigheden om endelig registrering af ejendomsændringerne i Matriklen. I forbindelse med overførslen kontrolleres Sagen. Hvis Sagen er ok, sættes status til Hos GST og der tildeles den et KMS journalnr. (U-nummer). Sagen gennemses og kontrolleres, og dokumenter tilføjes eller udskiftes. Landinspektøren anmoder Matrikelmyndigheden om endelig registrering af de matrikulære forandringer. Sagen kontrolleres, sættes i status Hos GST og tildeles et KMS journalnr. Og sættes i status Hos GST Startbetingelse: At der ikke er behov for høring, eller at høringen er gennemført. Slutresultat: Der er anmodet om endelig registrering af Sagen har fået et KMS journalnr. og er sat i status Hos GST Der udstilles en Sag hændelse Tolau/xklha/S&D-LF Anmod om høring Landinspektør At anmode om høring Der anmodes om høring. Kommunen vil oftest skulle høres i Sager som omfatter Samlet fast ejendom, men høringen kan i princippet også gå til andre myndigheder, som landinspektøren skal høre i forbindelse med sagen. Kommunen anvender Myndighedsklienten til høring hos kommunen. Øvrige myndigheders deltagelse er ikke systemunderstøttet. Sagen sættes i status Afventer svar fra kommunen Sagen sættes i status Afventer svar fra kommunen Landinspektøren afklarer, hvem der skal høres i den pågældende sag og informerer dem. Startbetingelse: At der er behov for høring At der er oprettet Vej- og Adgangspunkter til nye Jordstykker Slutresultat: Anmodning om høring afsendes begre- Involverede ber: er i status Afventer svar fra kommunen Der udstilles en Sag hændelse Tolau/XKLHA/S&D-LF - 11 af 23 -

12 Annuller sag Startbetingelse: Landinspektør At få registreret, at Sagen er opgivet og få aflyst de foreløbige objekter Sagen annulleres og de foreløbige objekter, som er blevet oprettet, som følge af de matrikulære forandringer, gennemføres ikke, således at de matrikulære forandringer ikke længere er aktuelle i Matriklen. Så længe Sagen ikke har været indsendt til Matrikelmyndigheden, kan landinspektøren annullere den. Hvis den har været indsendt, er det Matrikelmyndigheden der skal aflyse Sagen, hvis den opgives. Ejerskaber til nye, foreløbige Bestemte faste ejendomme slettes i Ejerfortegnelsen. Sagens og de foreløbige objekters status opdateres Ejerfortegnelsen opdateres Slutresultat: er i status Annulleret S&D-LF Jordstykker i status Foreløbig er i status Ikke gennemført Bestemt fast ejendom i status Foreløbig er i status Ikke gennemført Der udstilles en Samlet fast ejendom hændelse Der udstilles en Ejerlejlighed hændelse Der udstilles en Bygning på fremmed grund hændelse Der udstilles en Sag hændelse Ejerskab til foreløbige ejendomme er fjernet fra Ejerfortegnelsen Jordstykke Bestemt fast ejendom Behandl afvisning efter tidsfrist Landinspektør At få behandlet en Sag, som er afvist af Tinglysningsretten, efter at fristen for at få den genindsendt til godkendelse hos Tinglysningsretten, inden andre, overlappende Sager registreres i Matriklen, er overskredet af 23 -

13 Startbetingelse: Når en Sag er blevet afvist af Tinglysningsretten, og tidsfristen for at få genindsendt Sagen til Tinglysningsretten, inden andre, overlappende Sager, er gået, er det op til landinspektøren, at afgøre hvad der skal ske med Sagen. Landinspektøren kan stadig vælge, at få udbedret årsagen til afvisningen, og få genindsendt Sagen til Tinglysningsretten. Sagen vil dog ikke blive behandlet før eventuelt andre, overlappende Sager, men må afvente at disse eventuelt bliver kontrolleret for rettigheder, og endelig registreret i Matriklen, hvilket kan betyde, at Sagen bliver uaktuel eller ikke længere kan godkendes af Tinglysningsretten. Landinspektøren kan også vælge, at opgive Sagen, eller at få den genbehandlet hos Matrikelmyndigheden, hvis afvisningen kan håndteres herved. Sagens status sættes i alle tilfælde til Hos GST. Landinspektøren tager stilling til, hvad der videre skal ske med Sagen. Landinspektøren afklarer og får eventuelt rettet årsagen til afvisningen og genindsender den til Tinglysningsretten, eller sender den til Matrikelmyndigheden, for at få Matrikelmyndigheden til at afklare eventuelle uoverensstemmelser mellem Matriklen og Tingbogen, inden genindsendelsen til Tinglysningsretten. Sagen er afvist af Tinglysningsretten og i status Hjemsendt til LSP Slutresultat: er i status Hos GST S&D-LF Der udstilles en Sag hændelse Behandl afvisning før tidsfrist Startbetingelse: Landinspektør At få behandlet en Sag, som er afvist af Tinglysningsretten, mens der stadig er mulighed for at få den genindsendt til godkendelse hos Tinglysningsretten, inden andre, overlappende Sager registreres i Matriklen. Landinspektøren har, i en periode efter at hans Sag er blevet afvist af Tinglysningsretten, mulighed for at få udbedret årsagen til afvisningen, og få Sagen genindsendt til Tinglysningsretten for ny godkendelse, inden andre, overlappende Sager, indsendes til Tinglysningsretten, og dermed risikerer at forhindre godkendelsen. Sagens status sættes til Afventer Tinglysningsretten. Det kan være nødvendigt, at Matrikelmyndigheden foretager rettelser, inden Sagen genindsendes til kontrol hos Tinglysningsretten. Sagen sættes i status Hos GST og sendes til fornyet sagsbehandling, hvorfra den genindsendes til Tinglysningsretten. Landinspektøren kan også vælge, at opgive Sagen. Sagens status sættes til Hos GST. Landinspektøren tager stilling til, hvad der videre skal ske med Sagen. Landinspektøren afklarer og får eventuelt rettet årsagen til afvisningen og genindsender den til Tinglysningsretten, eller sender den til Matrikelmyndigheden, for at få foretaget de nødvendige rettelser her inden genindsendelsen til Tinglysningsretten. Sagen er afvist af Tinglysningsretten og i status Hjemsendt til LSP - 13 af 23 -

14 Slutresultat: er i status Afventer Tinglysningsretten eller Hos GST S&D-LF Der udstilles en Sag hændelse Behandl sag GST sagsbehandler og GST system At kontrollere at Sagens ændringer og dokumentation er tilstrækkelig til at den matrikulære forandring kan gennemføres, samt at træffe beslutning om en Sags videre behandling. En sagsbehandler i GST udtager Sagen til behandling, hvilket medfører, at systemet foretager en revisionskontrol. Sagsbehandleren udfører en manuel kontrol. Hvis Sagen ikke kan godkendes, vælger sagsbehandleren, evt. efter aftale med landinspektøren, om den skal aflyses eller sendes retur til Landinspektøren. Hvis Sagen hjemsendes, sættes status til Hjemsendt til LSP. Systemet holder styr på, at Sager der vedrører samme Bestemte faste ejendomme herefter behandles i den rækkefølge, de er blevet kontrolleret. Sager kan således blive holdt tilbage, mens andre overlappende Sager færdigbehandles. Når der ikke er foranstående Sager, som holder Sagen tilbage, tildeles der matrikelnummer til nye Jordstykker og det kontrolleres, at Sagens grundlag stadig er aktuelt. Sagsbehandleren træffer beslutning om, hvad der skal ske med Sager som har været behandlet og af den ene eller anden grund er tilbage til behandling hos Matrikelmyndigheden. Udvælgelse af Sag Automatisk kontrol (revisionskontrol) Manuel kontrol af formel og teknisk dokumentation Automatisk kontrol (registreringskontrol) Styring af sagsbehandling for overlappende Sager Kontrol af aktualitet Tildeling af Matrikelnumre Beslut videre behandling Startbetingelse: en er i status Hos GST Slutresultat: en er i status Hos GST eller Hjemsendt til LSP Nye Jordstykker er tildelt matrikelnummer Der udstilles en Sag hændelse Jordstykke XKLHA/S&D-LF Foretag kommunal høring - 14 af 23 -

15 Kommunen At kommunen sagsbehandler en Sag omfattende Samlet fast ejendom i forhold til gældende lovgivning og praksis med henblik på godkendelse. Kommunen skal forholde sig til Sagens formelle og tekniske dokumentation og godkende eller afvise. Uanset afgørelse, skal kommunen begrunde svaret. Fra Myndighedsklienten har kommunen adgang til landinspektørens dokumentation, og kan skrive sin afgørelse og kommentarer til Sagen i Udstykningskontrolskemaet, samt downloade til egne systemer. Hvis Sagen kan godkendes, sættes status til Afventer indsendelse til registrering ellers sættes den til Foreløbige sagsdata udstillet. Systemet gør brugeren opmærksom på, hvis der mangler at blive tilknyttet Adresser til nye Adgangspunkter. Kommunen vurderer Sagen og giver sine afgørelse med tilhørende kommentarer gennem Myndighedsklienten. Startbetingelse: En praktiserende landinspektør anmoder kommunen om at forholde sig til Sagen. Der er oprettet vej- og Adgangspunkter til nye Jordstykker. Slutresultat: Kommunens svar er registreret en er i status Afventer indsendelse til registrering eller Foreløbige sagsdata udstillet Der udstilles en Sag hændelse XKLHA/S&D-LF Kontroller for rettigheder Matrikelmyndighed At få Tinglysningsrettens kontrol af, om der er rettigheder til hinder for registrering af de matrikulære ændringer i Matriklen. Matrikelmyndigheden indsender Sagen til Tinglysningsretten for attestation i forhold til TL 21-23, og sagens status sættes til Afventer Tinglysningsretten. Når Matrikelmyndigheden får besked om Tinglysningsrettens svar på anmodningen, afgøres det, hvad der videre skal ske i Sagen. Hvis der er attesteret ift TL 21-23, sættes Sagen i status Hos GST, ellers sættes den i status Hjemsendt til LSP. Matrikelmyndigheden gennemgår svaret og træffer beslutning om, hvad der skal ske i Sagen, og opdaterer status. Startbetingelse: Der er modtaget svar på anmodningen fra Tinglysningsretten Slutresultat: er i status Hos GST eller Hjemsendt til LSP Der udstilles en Sag hændelse - 15 af 23 -

16 S&D-LF Registrer ændringer i matriklen GST system At Sagens ændringer registreres endeligt i Matriklen Når Sagen er godkendt af Matrikelmyndigheden og det, hvis nødvendigt, er attesteret af Tinglysningsretten, at der ikke er rettigheder til hinder for registreringen, bliver Sagens ændringer endeligt registreret i Matriklen, og data er officielle, og kan kun ændres ved en ny Sag. Matriklen opdateres med Sagens ændringer og de foreløbige objekter bliver endelige, ved at de ændrer status fra Foreløbig til Gældende i Matriklen. Herefter sendes der automatisk en registreringsmeddelelse til Sagens parter. Startbetingelse: At Sagen godkendt af Matrikelmyndigheden og at Tinglysningsretten om nødvendigt har attesteret, at der ikke er rettigheder til hinder for registreringen Slutresultat: ens objekter er opdateret med Sagens ændringer og i status Gældende eller Historisk, hvis de skal slettes Der udstilles en Samlet fast ejendom hændelse Der udstilles en Ejerlejlighed hændelse Der udstilles en Bygning på fremmed grund hændelse Der udstilles en Sag hændelse Registreringsmeddelelser er sendt til alle parter i Sagen. Jordstykke Bestemt fast ejendom XKLHA/S&D-LF Start sag Landinspektør. At oprette en Sag i Matrikelregistret og tilknytte de nødvendige registeroplysninger og geometriske data, der skal indgå i Sagen. Landinspektøren opretter en sag, og udpeger de ejendomme, som skal ændres af Sagen. Landinspektøren kan downloade et udtræk af Sagens data til eget system, og bearbejde dem der. I visse tilfælde (fx ved oprettelse af bygning på fremmed grund, der ligger på søterritoriet), skal der ikke tilknyttes data). Landinspektøren udpeger og downloader data til eget system. Der oprettes en sag, som tildeles SagsID og de ejendomme, som berøres af Sagen, tilknyttes, således at det fremgår af advarselslisten, at de er omfattet af en igangværende Sag. Startbetingelse: Henvendelse fra en ejer eller myndighed af 23 -

17 Slutresultat: Der er oprettet en Sag med bl.a. SagsID samt data om eksisterende ejendom, der skal ændres. Tolau/xklha/S&D-LF Udarbejd Formel Dokumentation Landinspektør. Formålet er at dokumentere, at gældende lovgivning er overholdt. Landinspektøren udarbejder den formelle dokumentation i henhold til gældende lovgivning. Selve dokumentationen udarbejdes i landinspektørens eget system, f.eks. Limaks, mens kontrollen sker i LSP klienten. For Ejerlejligheder dannes landinspektørens formelle dokumentation ejer- og landinspektørerklæringer i systemet. Landinspektøren kan uploade sine data flere gange, og på den måde løbende få kontrolleret sine data. Landinspektøren udarbejder den formelle dokumentation vedrørende Bygninger på fremmed grund, som uploades. Systemet sikrer i det omfang, det er muligt, at data er af en tilstrækkelig god kvalitet, til at der kan anmodes om endelig godkendelse. Landinspektøren tilpasser eventuelt dokumentationen ud fra systemets kontrol. Startbetingelse: Teknisk dokumentation er oprettet Slutresultat: Den formelle del af dokumentationen er udarbejdet og kontrolleret. Tolau/xklha/S&D-LF Udarbejd Teknisk Dokumentation Landinspektør. Formålet er at redegøre præcist for Sagens ændringer og at tilvejebringe data, der kan anvendes til opdatering af Matriklen af 23 -

18 Den tekniske dokumentation består f. eks. af: - Redegørelse for ændringer i Sagen - Sagens eftersituation - Kortmateriale Den tekniske dokumentation er grundlaget for udarbejdelse og indhentning af den formelle dokumentation. Selve dokumentationen udarbejdes i landinspektørens eget CAD system, mens kontrol og dannelse af ændringer sker i LSP klienten. Landinspektøren kan uploade sine data flere gange, og på den måde løbende få kontrolleret sine data. Den tekniske dokumentation kan omfatte stedfæstelse af Bygninger på fremmed grund som er oprettet af kommunen. Landinspektøren tilknytter Enheder og Bygninger i BBR til Ejerlejlighederne i Matriklen Landinspektøren opretter Vej- og Adgangspunkter til nye Jordstykker og retter eventuelt placeringen af eksisterende Vej- og Adgangspunkter i Adresseregistret. Når Sagen er tilstrækkelig oplyst, tildeles BFE nummer til de nye Bestemte faste ejendomme, de foreløbige ejendomme og ændringer udstilles på Datafordeleren og ejerfortegnelsen ajourføres med de resulterende foreløbige ejendomsændringer, med samme ejerskab, som de ejendomme de er opstået fra. Landinspektøren gør rede for de tekniske data, som derefter uploades. Systemet sikrer, at data er af en tilstrækkelig god kvalitet til at blive foreløbig registreret i Matriklen, og skaber forslag til ændringer. Landinspektøren tilpasser og supplerer evt. det forslag, systemet laver. Landinspektøren tilknytter Enheder og Bygninger i BBR til Ejerlejlighederne i Matriklen Landinspektøren opretter Vej- og Adgangspunkter til nye Jordstykker og retter eventuelt placeringen af eksisterende Vej- og Adgangspunkter i Adresseregistret. Der tildeles BFE nummer til de nye Bestemte faste ejendomme, de foreløbige ejendomme og ændringer udstilles på Datafordeleren og ejerfortegnelsen ajourføres med de resulterende foreløbige ejendomsændringer, med samme ejerskab, som de ejendomme de er opstået fra. Startbetingelse: Oplysninger om eksisterende ejendomme er hentet fra Matrikelregistret af 23 -

19 Slutresultat: Den tekniske dokumentation er oprettet Forslag til ændringer er dannet Nye ejendomme er oprettet med BFE nummer, i status Foreløbig Ejerfortegnelsen er opdateret med nyt ejerskab til foreløbig ejendom en er i status Foreløbige sagsdata udstilles Der udstilles en Samlet fast ejendom hændelse Der udstilles en Ejerlejlighed hændelse Der udstilles en Bygning på fremmed grund hændelse Der udstilles Sag hændelse Bestemt fast ejendom Samlet fast ejendom Ejerlejlighed Bygning på fremmed grund Jordstykke Tolau/xklha/S&D-LF Vurder afgørelse Landinspektør At vurdere resultatet af den tekniske og formelle kontrol, som er gennemført hos Matrikelmyndigheden. Når landinspektøren får besked fra Matrikelmyndigheden, om at Sagen ikke kan godkendes, skal han vurdere, om der skal foretages ændringer af den teknisk og/eller formel dokumentation, eller om Sagen skal opgives Landinspektøren kan afklare spørgsmålet med ejer, Matrikelmyndigheden og andre relevante myndigheder. Landinspektøren gennemgår svaret fra Matrikelmyndigheden og afklarer eventuelle spørgsmål med myndigheder og ejer. Landinspektøren træffer beslutning om hvad der skal ske i Sagen Startbetingelse: At Matrikelmyndigheden har kontrolleret Sagen og afvist at godkende de matrikulære forandringer på det foreliggende grundlag. er i status Hjemsendt til LSP Slutresultat: er i status Hjemsendt til LSP og skal opgives eller Under udarbejdelse S&D-LF Der udstilles en Sag hændelse Vurder høringssvar Landinspektør - 19 af 23 -

20 At vurdere resultatet af den kommunale myndighedshøring og træffe beslutning om det videre sagsforløb. Når landinspektøren får kommunens svar på høringen, skal han afgøre, hvad der videre skal ske i sagen. Myndighedssvar fra andre relevante myndigheder tilknyttes Sagen, hvis dette ikke allerede er sket. Hvis Sagen er godkendt er den i status Afventer indsendelse til registrering, hvorefter den afventer at landinspektøren anmoder om endelig registrering. Hvis Sagen ikke er godkendt, og der er tale om mindre rettelser, kan landinspektøren vælge at gennemføre disse efter dialog med ejeren, kommunen og andre eventuelle myndigheder. Rettelserne kontrolleres af systemet. Hvis det er nødvendigt at foretage større ændringer af den tekniske og/eller formelle dokumentation, skal landinspektøren, sammen med ejeren afgøre, om ændringerne skal foretages, eller om Sagen skal opgives. Landinspektøren gennemgår høringssvarene og afklarer eventuelle spørgsmål med myndigheder og ejer. Landinspektøren foretager eventuelt mindre rettelser af dokumentationen. Landinspektøren træffer beslutning om, hvad der skal ske i Sagen. Startbetingelse: Høringen er afsluttet Slutresultat: er i status Foreløbige sagsdata udstillet og skal rettes eller opgives eller Afventer indsendelse til registrering. S&D-LF Der udstilles en Sag hændelse - 20 af 23 -

21 4. Procesdiagram i stor størrelse 4.1 Oprettelse og forandring af Samlet fast ejendom i Matriklen Fil:GD1 - Matriklen løsningsarkitektur - Bilag C Processer 1_2.docx

22 Matriklen - Løsningsarkitektur - Bilag C Processer 4.2 Oprettelse og forandring af Ejerlejlighed i Matriklen - 22 af 23 -

23 Matriklen - Løsningsarkitektur - Bilag C Processer 4.3 Oprettelse og forandring af Bygning på fremmed grund i Matriklen - 23 af 23 -

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v. 2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Fremsat den 9. november 2016 af energi-,

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 65 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning

Læs mere

Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA

Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA Matrikel og Jura J.nr. Ref. jl/lahni Den 12. oktober 2012 Både landinspektørfirmaer og KMS bruger tid på fejlagtige

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

I modsætning til tidligere år, vil der ikke blive opgjort statistik over andre sager, dvs. revurderinger og anmeldesager.

I modsætning til tidligere år, vil der ikke blive opgjort statistik over andre sager, dvs. revurderinger og anmeldesager. Til kommunerne Erhverv Ref. HEFRI Den 20. juni 2016 Statistik over kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider vedr. husdyrgodkendelser for første halvår 2016. Det er nu blevet tid til at opgøre sagsbehandlingstiden

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, Landinspektøruddannelsen

Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, Landinspektøruddannelsen Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 65 Bilag 1 Offentligt Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, Landinspektøruddannelsen Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Rentemestervej

Læs mere