Jeg vil gerne indlede beretningen med at takke for, at så mange er mødt frem til vores første ordinære generalforsamling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil gerne indlede beretningen med at takke for, at så mange er mødt frem til vores første ordinære generalforsamling."

Transkript

1 Beretning for Vrist Pumpelag, perioden nov april Jeg vil gerne indlede beretningen med at takke for, at så mange er mødt frem til vores første ordinære generalforsamling. Vi har i år valgt at indbyde medlemmerne med ægtefæller til en let frokost og en øl eller vand inden generalforsamlingen. Vi har i forbindelse med de hidtidige møder hørt, at flere medlemmer ikke kender hinanden, eller for den sags skyld deres sommerhusnabo. Med muligheden for at mødes til frokost inden generalforsamlingen, kan man hilse på naboer med flere, og eventuel få en sludder om det der er sket og fremover skal ske i pumpelaget. Om det er det man ønsker, eller om der kun skal afvikles en almindelig generalforsamling uden fælles frokost, er jo noget medlemmerne skal afgøre, hvorfor vi i bestyrelsen i slutningen af vores generalforsamling gerne vil høre, hvad medlemmernes ønske er til kommende generalforsamlinger. Den stiftende generalforsamling blev afholdt her i Harboøre Centret den 23. nov. 2011, og her blev godkendt en vedtægt, lidt ændret i forhold til det udkast der blev fremsendt fra kommunen, og der blev valgt en bestyrelse på 5 personer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen holdt sit første møde den 8. dec hvor man konstituerede sig, og blandt andet drøftede spørgsmål om opkrævning af bidrag for 2012, oprettelse af hjemmeside, oprettelse af bankforbindelse, forretningsorden og vederlag og godtgørelser til bestyrelsen. Man kan vist roligt sige, at vi hurtigt fik en ilddåb, idet vi bad kommunen om at foretage opkrævning af kr. pr. ejendom i Vi havde efter aftale med kommunen lavet et budget, og vi havde begrundet hvorfor vi som bestyrelse gerne allerede nu ville opkræve et beløb på Vi fik straks efter at vide, at det ikke kunne godkendes, men at man kun ville acceptere at opkræve 500 kr. fordi pumpelagets udgifter og opkrævning af bidrag skulle stå i rimeligt forhold til hinanden. Vi ville ikke acceptere dette, og kunne bl.a. henvise til, at kommunen selv tidligere havde foreslået, at man måske i starten opkrævede et rimeligt beløb som kunne medvirke til at formindske lånoptagelsen m.m. Kommunen fastholdt i første omgang sin beslutning, og henviste til den rådgivning de havde fået fra deres advokat. Omvendt fastholdt vi vores ønske og henviste til, at vi ikke i lovgivningen kunne se noget til hinder for at opkræve de 1500 kr. Derfor bad vi kommunen oplyse om, hvor i lovgivningen de fandt grundlag for deres, eller deres advokats beslutning. 1

2 Det hørte vi aldrig til, til gengæld fik vi besked om, at de alligevel godt både kunne og ville opkræve kr. som ønsket. Det er så baggrunden for, at I på jeres ejendomsopkrævning kan se jer opkrævet for kr. i Som I måske også har set, er der anført at de 300 kr. er moms. Det skyldes at pumpelaget også skal registreres som momspligtig virksomhed. Det betyder bl.a., at arbejdet for vores kasserer bliver mere omfattende end først antaget. Tilsvarende havde vi tidligere fået oplyst, at kommunen ville stå i forskud med udbetaling af et beløb, så man kunne afholde diverse udgifter frem til der blev opkrævet bidrag fra medlemmerne og udbetalt et beløb til pumpelaget den 1. april Også dette måtte vi slås for at få gennemført, og bestyrelsen måtte selv lægge penge ud til diverse opgaver i første omgang. Så alt i alt en lidt kedelig start i forhold til samarbejdet med kommunen. Men nu er vi i gang!! Baggrunden for vores ønske om at opkræve kr. pr. ejendom allerede nu var bl.a. - at søge oparbejdet en vis kapital til at betale for de første regninger når de kommer - at søge optagelsen af et større kommunegaranteret lån optaget så sent som muligt, for at søge renteudgifterne minimeret - at få afviklet den samlede gæld for det nye drænanlæg inden for en overskuelig årrække, og fremover begrænse udgiften til ren drift Beslutningen om dette begrundes i bl.a. forhold som, - at vi jo alle kan forvente flere udgifter til dige- og pumpelag dækkende hele Harboøreland, men at vi ikke pt. kender disse. - at der jo også kommer udgifter til det kloakarbejde der skal laves inde på egen grund når kloakken er lavet i 2013, 2014 og at det opkrævede beløb skulle have en vis størrelse, og alligevel være overkommeligt for alle grundejere. Som noget af det sidste i 2011 planlagde vi egentlig, at der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling allerede midt i januar. Det blev så skubbet lidt, da vi fra landinspektøren fik besked om, at den vedtægt der lige var vedtaget, var meget uhensigtsmæssig og kun ville give problemer. Derfor besluttede vi straks at søge vedtægten ændret. Det blev besluttet at afholde en ekstraordinær generalforsamling den 30. jan Baggrunden for at søge vedtægten ændret, var som nævnt, at det ville være meget uhensigtsmæssigt, besværligt og nok også lidt uretfærdigt, at der skulle betales bidrag hvis man f.eks. kun stod som ejer af et stykke vej på over 400 kvm. Forslaget til vedtægtsændring blev ikke umiddelbart godkendt, da der ikke var mødt tilstrækkeligt med medlemmer. Vi troede så, at nu var alt i den skønneste orden, og at vedtægten bare skulle godkendes endeligt her den 21. april. 2

3 MEN men, sådan gik det ikke. Efter at vi bedt kommunen foretage udbetaling af det opkrævede bidrag fra grundejeren, og samtidigt bedt om, at kommunen gjorde op hvad de skulle have, bad kommunen landinspektøren foretage en såkaldt digitalisering af kortbilaget m.m. Til brug for det skulle landinspektøren bruge en vedtægt, og så kom der yderligere bemærkninger til vedtægten. Det er så baggrunden for, at der nu har været annonceret e t nyt forslag til vedtægt, et forslag som I har kunnet se på hjemmesiden. Til dette forsalg er der fra et af vore medlemmer fremsendt ændringsforsalg til i dag. Og for at det ikke skal være løgn, så har vi faktisk efterfølgende diskuteret yderligere ændringer til det forslag. Nu håber vi virkelig, at vi er HELT færdige med forslag, og at vi på en ekstraordinær generalforsamling den 5. juni 2012 kan få vedtægten endeligt godkendt. Men det er alt sammen noget jeg senere vender tilbage til. Derefter skal den nye vedtægt til godkendelse ved kommunen, hvorefter landinspektøren skal tinglyse vedtægten på alle ejendomme. Så der er tale om en langsommelig og omstændelig omgang. Ved den ekstraordinære generalforsamling i januar blev desuden godkendt en forretningsorden for bestyrelsen, så retningslinjerne for samarbejdet, ansvarsforhold i pengesager m.m. er fastlagt. Ønsker I se denne, findes den på hjemmesiden under menupunktet Vedtægt m.m. Der var til mødet desuden lavet et forsalg til det der blev kaldt honoraraftale for bestyrelsen. Dette forslag var lavet før vi fik kontaktet SKAT og dermed fik helt styr på hvad der kunne udbetales skattefrit til bestyrelsesmedlemmer, og hvad der ikke kunne. Samtidigt med fremlæggelse af dette forslag, modtog bestyrelsen et længere indlæg fra Susanne og Jørgen Lauridsen, Gloryvej 39 og 41, hvor de kommenterede den stiftende generalforsamling, samt kritiserede forslaget til honoraraftale. Derfor valgte bestyrelsen også at trække sit oprindelige forslag, og i stedet søge udarbejdet et nyt forslag til behandling ved generalforsamlingen i dag. Det er også noget af det vi vender tilbage til senere i dag. I forhold til opstarten af projekteringen af kloak og specielt drænanlægget, har vi deltaget i foreløbig 2 møder med Lemvig Vand og Spildevand og Orbicon som rådgivende ingeniørfirma. Men allerede inden disse møder, har vi fremsat kommentarer og ønsker til det udbudsmateriale Lemvig Vand og Spildevand havde lavet til brug for tilbudsgivningen vedrørende projektering af kloak- og drænanlæg. Det første møde blev afholdt den 30. januar, hvor vi sammen med Vejlby Pumpelag var indbudt til et opstartsmøde. 3

4 Her fremlagde vi en lang række synspunkter om det vi mente, skulle indgå i drøftelserne omkring projekteringen (også dette finder I på hjemmesiden, hvis det har interesse). Det var bl.a. spørgsmål omkring klimaændringer, levetid af nyt anlæg, forudsætninger omkring afledning, drænmetoder, filtermateriale og en lang række andre konkrete spørgsmål, herunder også drøftelse af spørgsmål om bestyrelsernes fremtidige inddragelse, ikke mindst også under udførelsen, hvor det er forudsat, at repræsentanter for pumpelaget deltager, eller kan vælge at deltage i byggemøder hver 14. dag. Selv om drænprojektet er fastlagt i udbudsmaterialet til entreprenøren, vil der altid under udførelsen opstå spørgsmål, som man skal tage stilling til her og nu. Det er spørgsmål, som kan være af forholdsvis stor økonomisk omfang. Man skal tænke på, at det samlede drænprojekt, her før det er projekteret, er anslået til over 8 mill. kr. inkl. moms i 2010-priser. Heraf skal pumpelaget betale de ca. 5,5 mill. kr. (stadig i 2010-priser). Det må allerede nu antages, at der bliver tale om større udgifter end her nævnt. Det vender vi også tilbage til. Det vil være næsten utænkeligt, at der under arbejdet ikke er behov for, at pumpelaget skal tage stilling til indtil flere udfordringer, og vel at mærke tage stilling straks. Derfor er det også relevant, at en eller flere repræsentanter kan deltage i byggemøder med jævne mellemrum. Eneste alternativ til det, er at overlade det fulde ansvar til Lemvig Vand og Spildevand og Orbicon, og så blot betale ved Kasse 1 når regningen kommer, og i øvrigt acceptere de løsninger de har valgt under udførelsen. Alt i alt fandt vi, at det var et meget positivt møde, og vi har igen den 26. marts afholdt nyt møde for at drøfte et mere konkret udspil om forudsætninger for projektering, som Orbicon skulle fremkomme med. Efter dette møde er der aftalt en lang række mere konkrete forudsætninger for hvorledes drænprojektet skal gennemføres, og at der søges gennemført et projekt, der efter vores opfattelse er afbalanceret, men samtidigt er projekteret under hensyntagen til forventninger om øget vandstand og ændrede nedbørsforhold, og dermed er søgt fremtidssikret i en meget lang årrække. Her vil jeg gerne henvise til hjemmesiden hvor flere oplysninger er tilgængelige (se under møder og referater). Vi har i den forbindelse desuden udarbejdet et forslag til betingelser for tilslutning af egen drænledning til pumpelagets hovedledninger. Dette forslag behandles efterfølgende i dag. Forslaget har også kunnet ses på hjemmesiden. Vi har naturligvis også løbende værende i kontakt med Lemvig kommune, bl.a. for drøftelse af Spørgsmål omkring optagelse af kommunegaranteret lån, forudsætninger for låneoptagelse, vilkår om forrentning og afdragsprofil m.m. 4

5 Spørgsmål omkring kommunens planer for gennemførelse af de ting der er nævnt i Masterplan for Harboøreland, dvs. spørgsmål om oprettelse af digelag og nyt stort pumpelag omfattende hele Harboøreland. Repræsentanter for bestyrelsen deltog den 26. feb. i et møde med personale fra teknisk og økonomisk forvaltning i Lemvig kommune omkring optagelse af kommunegaranteret lån m.m. Fordelen ved at kunne optage et kommunegaranteret lån i det der hedder Kommunekredit er bl.a., at der hverken er stiftelsesomkostninger, handelsomkostninger, lånesagsgebyr eller andre gebyrer, bidrag eller tinglysningsomkostninger. Renten er derfor den eneste reelle udgift til Kommunekredit. Til gengæld tager kommunen sig betalt, jeg skulle måske sige Godt Betalt, for at stille kommunegarantien, og dette beløber sig ifølge de nuværende oplysninger sig til 0,5 % af den til enhver tid værende restgæld pr. 31. jan. Det er dog et beløb vil forsøge at få væsentligt nedsat, idet vi mener, at kommunen ikke har nogen risiko overhovedet ved at stille en kommunegaranti over for pumpelaget I et forsøg på at skaffe et rimeligt overblik over den forventede økonomi i pumpelaget, har vi opstillet en række forudsætninger om både udgifter og indtægter, og på den baggrund er lavet et udkast til et langtidsbudget. Holder alle disse forudsætninger og det gør de helt sikkert ikke men det er et foreløbigt bedste bud, så skal vi nok regne med at skulle optage et kommunegaranteret lån i 2013, måske først 2014 og at det er afviklet igen i 2020 / Lånet vil vi selvfølgelig søge optaget så sent som muligt. Flere ting spiller ind, bl.a. hvor store arbejder der laves allerede i 2013, hvilke udgifter Lemvig Vand og Spildevand i første omgang afholder, hvor meget vi selv har nået at få i kassen, inden der skal betales noget. Omkostningerne til lånet er vi ikke herre over, men vi kan med 100 % s sikkerhed sige, at pengene ikke kan skaffes billigere end gennem Kommunekredit. Vi vil som allerede nævnt, søge om at få begrænset kommunens garantiprovision mest muligt, eventuelt få godkendt et fast beløb i stedet for en %- sats. Afvikling af lånet, ønsker bestyrelsen skal ske over en tilpas rimelig kort årrække, for bl.a. at minimere de samlede omkostninger, idet f.eks. udgifter til kommunes garantiprovision og de direkte renteudgifter ikke kan trækkes fra i skat af nogen af os. Afviklingen af lånet er selvfølgelig også afhængig af hvor stort et beløb generalforsamlingen synes der skal opkræves hvert år. Efter vedtægterne er det kommunen, der efter indstilling fra bestyrelsen, fastsætter hvert års bidrag. Endelig har jeg sammen med formanden for Vejlby Pumpelag afholdt et møde så sent som den 11. april med teknisk forvaltning ved kommunen. 5

6 Vi ønskede at søge skabt klarhed over hvordan kommunen fremadrettet egentlig vil håndtere alle problemerne med afvandingen på hele Harboøreland. Vi mener at pumpelagenes investeringer, og der er trods alt tale om investeringer på mange millioner, ikke skal gennemføres i blinde, og at det derfor er nødvendigt, at Lemvig kommune nu orienterer mere bredt om det de har kaldt Masterplan for Harboøreland. Vi ønskede at vide i hvilket omfang de nuværende vandløb eventuelt skal nedklassificeres til private vandløb, (det har man tidligere drøftet i kommunen) og hvorledes der vil blive søgt oprettet et nyt pumpelag og eventuelt et nyt digelag m.m., alt sammen noget vi som sommerhusejere kommer til at deltage i finansieringen af. Vi kunne af en dagsorden til møde i teknisk udvalg den 12. marts 2012 konstatere, at der allerede er truffet beslutning om at søge hele 3 digelag (Harboøre Søndre Digelag, Harboøre Nordre Digelag og Plet Enge Digelag) nedlagt og søge disse erstattet med et nyt pumpelag. Det viste sig så at være en fejl. Der skulle have stået, at der skal oprettes et nyt stort digelag. Det gav mere mening, men det betyder også, at der med denne beslutning, nu igangsættes en proces der indebærer, at vi som grundejere bliver pålignet endnu en udgift. Størrelsen kendes ikke, men det bliver nok en mindre udgift, da alle i hele det der kaldes Harboøreland skal bidrage. Hensigten er naturligvis at øge indsatsen omkring digerne, som nok bør forstærkes og udbygges med en pumpe i Hygum Nor, hvis beskyttelsen mod oversvømmelser også skal være effektiv i fremtiden. Vi har i samme forbindelse også påpeget, at det var nødvendigt, at vi fik yderligere oplysninger inden der skal træffes beslutning om hvorledes drænvandet i sidste ende skal afledes, og det er faktisk nu det skal ske, idet arbejderne projekteres nu og igangsættes i Vi fik drøftet forskellige muligheder, som nu skal nærmere undersøges og vurderes. En mulighed er, at der laves en pumpestation og en meget lang trykledning, der skal transportere drænvandet fra vores område og helt ud til Veserne, eller alternativt ud til afløbet ved Harboøre Renseanlæg. En anden mulighed er, ar drænvandet afledes til et andet nyoprettet pumpelag i Harboøreland. Så kan vi i Vrist Pumpelag spare en lang trykledning, men skal så i stedet bidrage økonomisk til driften af både vandløb og pumper i tiden fremover. Vi har derfor også presset på for at få afholdt et offentligt møde om hele Masterplanen for Harboøreland, og det ser ud til, at det nu endelig lykkes, idet vi er stillet i udsigt, at dette sker i august I øvrigt kan I læse mere om alt dette på hjemmesiden under Møder og referater, hvor vi vil søge at holde alle opdateret. 6

7 Lige nu står opgaverne nærmest i kø, og der bliver tale om, at bestyrelsen snart skal træffe ganske væsentlige beslutninger om udformningen af det fremtidige system, og dermed også væsentlige beslutninger for pumpelagets samlede økonomi. Vi har haft et godt samarbejde med Vejlby Pumpelag. I Vejlby Pumpelag har der dog været en række problemer, idet bestyrelsen i grundejerforeningen Vejlby Klitplantage, har rejst spørgsmål om lovligheden af den stiftende generalforsamling. Det har selvfølgelig også interesseret vores bestyrelse, og vi har drøftet spørgsmålet med Lemvig kommune. Imellem bestyrelsen i Vejlby Pumpelag og grundejerforeningen Vejlby Klitplantage og de to grundejerforeninger Vejlby Strand Grundejerforening og Vejlby Klit, er der nu indgået aftale om, at der foretages en opdeling i tre valgkredse, og at bestyrelsen udvides til 7 personer m.m. Under forudsætning af dette godkendes og indarbejdes i nye vedtægter, anerkender Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage, at den stiftende generalforsamling er lovlig. Der er ikke hos Lemvig kommune været tvivl om, at Vrist Pumpelag er lovligt stiftet, og at bestyrelsen er lovligt valgt, og vi har da også modtaget oplysning om, at kommunen forventer vi agerer som lovligt valgt bestyrelse.. Der har alt i alt været tale om en meget travl start, og det er helt sikkert, at de næste 3 4 år også vil indebære stor aktivitet og gennemførelse af store arbejder. (Som eksempel på arbejdernes omfang kan nævnes, at der alene i Vejlby skal graves ca. 15 km. dræn ned). Kort om det fremtidige arbejde m.m.: Vi skal fortsætte samarbejdet med alle involverede samarbejdsparter omkring projekteringen af de nye dræn. Vi vil forsøge at påvirke de beslutninger LVS tager omkring gennemførelsen af kloakeringen, som altså efter planen påbegyndes i vores område næste år, bl.a. for at forsøge opretholdt bedst mulige adgange til sommerhusene under gravearbejdet, samt eventuelt få lavet midlertidige veje, for også at sikre adgange for bl.a. udrykningskøretøjer. Vi vil også forsøge at påvirke beslutninger om hvornår de enkelte grundejere skal være tilsluttet det nye kloakanlæg. Vi er klar over, at det kan være vanskeligt at få det ordnet inden for en meget kort frist, bl.a. fordi mange af husene er udlejet, og at der er indgået udlejningsaftaler meget langt frem i tiden. 7

8 I det kommende arbejde, vil vi selvfølgelig også forsøge at sikre os bedst muligt, at vejene retableres til en stand der absolut ikke er dårligere end hvad der var tilfældet når gravearbejdet påbegyndes. (Hvor der i dag ikke findes grundejerforeninger der varetager opgaven med vejvedligeholdelse, vil jeg da foreslå, at grundejerne prøver at finde sammen, og får lavet deres veje i nogenlunde rimelig stand inden gravearbejdet. Så skal vejene afleveres i samme gode stand. Alternativt kunne man i disse områder jo overveje at få oprette en eller flere grundejerforeninger til fremtidig vejvedligeholdelse m.m. om ikke andet så dog et vejlaug, der kunne varetage opgaven) Vi vil desuden få ansøgt om et kommunegaranteret lån, og som nævnt søge udgiften til garantiprovision nedsat. Vi vil også følge kommunens planer for gennemførelse af alt det der vedrører det man har kaldt Harboøreland, og vi vil da opfordre til, at alle grundejere så vidt muligt deltager i det møde som kommunen nu har lovet at indbyde til. Det er vigtigt, at der vises reel interesse for dette, hvis vi skal have væsentlig indflydelse på de beslutninger kommunen skal træffe. Der vil endelig blive søgt tilvejebragt en rigtig god information om kloakarbejderne når de skal i gang. LVS har lovet, at der bliver holdt informationsmøder forud for arbejdernes igangsætning. Desuden vil der blive lavet opslag på en skurvogn eller lignende, så man kan finde informationer når man kommer til området. Endelig vil vi i pumpelaget selvfølgelig hele tiden forsøge at holde hjemmesiden opdateret bedst muligt, så man via hjemmesiden kan følge lidt med i hvad og hvornår der sker noget i ens nærmeste område. Her til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for godt og inspirerende samarbejde i en travl opstartsperiode. Bendt Bjergaard Formand for Vrist Pumpelag 8

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Ansøgning om fritagelse for betaling af garantiprovision ved optagelse af kommunegaranteret lån.

Ansøgning om fritagelse for betaling af garantiprovision ved optagelse af kommunegaranteret lån. Lemvig Kommune Kommunalbestyrelsen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Ansøgning om fritagelse for betaling af garantiprovision ved optagelse af kommunegaranteret lån. Vejlby og Vrist Pumpelag er etableret i henhold

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Nyhedsmail nr. 28 22. dec. 2016 Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Så er det endelig igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag.

Læs mere

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg.

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af møde om Dræning i Vejlby den 31. maj 2012 Til : Vrist Pumpelag: formand Bendt Bjergaard. Vejlby

Læs mere

Året 2014 startede egentlig med, at arbejdet med etape 5 blot fortsatte, idet denne etape var en del forsinket i forhold til oprindelige tidsplan.

Året 2014 startede egentlig med, at arbejdet med etape 5 blot fortsatte, idet denne etape var en del forsinket i forhold til oprindelige tidsplan. Formandsberetning for Vrist Pumpelag - 2014. Året 2014 startede egentlig med, at arbejdet med etape 5 blot fortsatte, idet denne etape var en del forsinket i forhold til oprindelige tidsplan. Faktisk var

Læs mere

Aftale om udførelse af drænanlæg i Vrist sommerhusområde

Aftale om udførelse af drænanlæg i Vrist sommerhusområde Aftale om udførelse af drænanlæg i Vrist sommerhusområde Partnere: Vrist Pumpelag af 2011 CVR nr. 34151989 Lemvig Vand & Spildevand CVR nr. 32832296 Formål Denne aftale er indgået mellem Lemvig Vand &

Læs mere

1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten. Vejvedligeholdelse og reetablering af vej og stier efter spildevand- og dræn-projektet

1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten. Vejvedligeholdelse og reetablering af vej og stier efter spildevand- og dræn-projektet 1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdt i Dagsorden: Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 14. juni 2014 kl. 14.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Formandsberetning for 2015 2016 i Vrist Pumpelag Jeg kan næsten som sædvanligt sige, at det sidste år også har været et ganske travlt år.

Formandsberetning for 2015 2016 i Vrist Pumpelag Jeg kan næsten som sædvanligt sige, at det sidste år også har været et ganske travlt år. Formandsberetning for 2015 2016 i Vrist Pumpelag Jeg kan næsten som sædvanligt sige, at det sidste år også har været et ganske travlt år. Den sidste raket var næppe skudt af nytårsaften 2015, før den første

Læs mere

Fælles information udsendes i april måned 2012 til alle implicerede sommerhuse i Vejlby Klit og Vrist. JP laver oplæg.

Fælles information udsendes i april måned 2012 til alle implicerede sommerhuse i Vejlby Klit og Vrist. JP laver oplæg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af opstartsmøde den 26. marts 2012 Til : Vrist Pumpelag formand Bendt Bjergaard, Vejlby Pumpelag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Hele Harboøreland skal i ét samlet digelag, men inden da har Harboøre Nordre Digelag lavet fem-årige aftaler, og det falder en sommerhusejer for brystet,

Læs mere

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg,

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg, Lovkrav Forslag af 15.04.2010 Fra Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage Grundejerforeningen Vejlby Klit Ejerlaget Sletten med blåt pumpelagets navn og hjemsted, 1. Lagets

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdt i Dagsorden: Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 30. maj 2015 kl. 14.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014)

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG - som vedtaget med diverse ændringer ved generalforsamlingen den 21.04.2012 og endelig godkendt ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012. Laget. 1 Lagets navn

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl i Harboøre Centeret

Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl i Harboøre Centeret Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl. 10.00 i Harboøre Centeret Indlæg omkring kloakering og drænprojektet i Vejlby strands område. Jesper Primdahl fra Lemvig Vand og Spildevand Kloakering

Læs mere

Referat fra 1. maj 2010 kl. 10.00 Generalforsamling i Harboøre Centret

Referat fra 1. maj 2010 kl. 10.00 Generalforsamling i Harboøre Centret Referat fra 1. maj 2010 kl. 10.00 Generalforsamling i Harboøre Centret Tilstede var grundejerne af 84 parceller. Bestyrelsen var repræsenteret ved Carsten Johansen, Per Dybdahl, Marlene Gemmer og Inger-Grethe

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Baseret på disse forslag lod kommunen et skitseprojekt udfærdige af Orbicon.

Baseret på disse forslag lod kommunen et skitseprojekt udfærdige af Orbicon. Formandens beretning til generalforsamling 19. marts 2015: Gennemgående temaer a) Stormflodssikring b) Vejene, herunder vand ved Råmosegrøften Stormflodsikring/klimasikring/kystsikring Sammen med de 9

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 1 VEDTÆGT FOR Afvandingslag Nees Hede.... 3 Laget.... 3 Anlægget... 3 Bidragspligtige arealer.... 3 Bidragsfordeling... 3 Drift og vedligehold.... 3 Generalforsamlingen....

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 Ejerlavet for delområde I- J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 07-05- 2014 http://www.kildebjerg.net brian@24t.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Bønsvig Pilelaug. Vedtægter

Bønsvig Pilelaug. Vedtægter Bønsvig Pilelaug Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Anlæggets anvendelse. 5. Foreningens driftsøkonomi. 6. Generalforsamling. 7. Bestyrelsen. 8. Vedtægtsændring

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne.

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandhøj 1. Valg af dirigent Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19 i Snoldelev Sognegård Jørgen Olsen vælges til dirigent. Konstaterer at indkaldelse

Læs mere