Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Slægtsforskernes Bibliotek: Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

2

3 Z k^vn

4 M M L L W M i kvi» aa Halvoen Hinsholm, en halv M il nord for Kjerteminde og ncrr ved Store Bcrlt ligger Herregaarden Hverringe. i Odense Am t. Bjcerge Herred og D iby Sogn. Den har en smuk Beliggenhed i en D a l, omsluttet af Häver, en Eng og et Skovbcelte. Denne gamle G aard skal i M idten af det 14de Hundredaar have tilhort den merglige Klavs Limbek. Omtrent et halst Hundredaar senere var Tyge Basse dens Ejer og ester Ham Sonnen Sten Basse, der dode i Aaret 1452 som sidste M and af sin M. I forste Halvdel af det 15de Hundredaar var ogsaa Palle S v e rin Ejer af Hverringe. Han var gist med F ru Edele Saltensee. og deres D atier Jom frn Mette Pallesdatter crgtede Anders Eriksen Ul selb til Kogsbolle, som derved fik en D el af Gaarden. Han dode 1453 og Hans Enke Ogsaa O lu f Godov, der var gist med Fru Elsebe Hennekesdatter G rubendal. «jede en D el af Gaarden. 'D e re s D atier Jom fru Regisse Godov crgtede Palle Andersen Ulfeld, der var en S o n af den oven ncrvnte Anders Eriksen og saaledes fik D el i Hverringe baade ester sine og sin Husfrues Forcrldre. M en samtidig med Ham var ogsaa H r. C hristian Urne, i nogle A ar Lensmand paa Harridslevgaard, Medejer af Hverringe i Slutningen af det 15de Hundredaar. Han var gist med F ru S o fie Godov og havde ogsaa arvet en D e l af Gaarden ester sin Fader Niels Urne, der i et Dokument af 1519 ncrvnes som Herre til Hverringe omtrent Jm idlertid har vist nok Rigsraad Palle Andersen Ulfeld til Lundsgaard vcrret Hovedejeren. F ra Slutningen af det 15de Hundredaar er der blevet bevaret et Brev fra denne til Hans Husfrues M oder, der da var Enke- I dette udtaler Han sin Utilfredshed med, at Han ikke kan gjengcrlde hendes Delgjerninger imod Ham og Hans B o rn, saaledes som Han gjerne vilde, fordi Han desvcrrre er saa langt horte fra hende; men Han har meget at tale med hende om og v il med G uds Hjcrlp snart vcrre hos hende. Han Hörer mange Tidender om hendes S o n Henneke Olsen, som ej behage Ham, og beder hende ikke at tage sig for megen S o rg til; th i, siger Han, det hjcelper intet

5 MMLMMVZ i k'vn. og krcrnker saare." Ogsaa beder Han hende om et godt S v a r paa de Wrender, Han har talt til hende om paa Eines (sandsynligvis Hans Datters) Begne; thi. ytrer Han. D er maa (kan) I sortjene Eder Himmerig oppaa; det v il dog komme til andres Hccnder." Med Kjerteminde havde Palle Andersen en Retstrcrtte om Byens Fid " (Fed, en joevn og fed Engstrcrkning) sonden og vesten op til Kjerteminde Bro. Han paastod ncrmlig, at det borde ligge til Hans Gaard Lundsgaard; men paa en Forsam ling, Kong Hans holdt 1505 i S t. Hans Kloster i Odense, og paa hvilken B iflo p Jens Andersen, den fynfle Landsdommer Jorgen Urne, Rigens Kansler Jorgen M arsvin o. fl. vare tilstede, blev der fluttet Forlig paa det D ilkaar, at Fiddet blev Byen tilkjendt. D og ophorte dermed ikke al Uenighed imellem Ham og Kjerteminde; thi endnu tre Aar senere havde de S trid med Hinanden. Derefter kjender man ikke nojere Hverringes Ejere for omtrent 1530; da tilhorte Gaarden Hr. PederLykke. F ra denne Tid tilhorte Hverringe i en lang Aarroekke Hans rige og mcrgtige M. Hr. Peder Lykke var en Son af Hans Lykke til Havns og F ru Ellen M u n k. Han stk 1514 Brev paa Lyo og B jö rns med al kongelig Rettighed undtagen Drag, hvilket Han fluide gjore Regnflab for. Senere stk Han Lysgaard og Hids Herreder og Avindsberg samt Nyborg S lo t i Forlening, og paa G islu m Herred havde Han Livsbrev. Han var en af de fire jyfle verdslige Rigsraader, der ledede Opstanden imod Christiern den anden; derfor stk Han megen Jndflydelse under Frederik den forste. I Aaret 1531 blev det overdraget Ham tillige med B iflo p O v e Bilde, Hr. Otte Krumpen, Rigshovmesteren Hr. Mogens Gjoe, Hr. Ove Lunge og Lavrids Schinkel, at underhandle med sine Embedsbrodre, de scrllandfle, flaanfle og smaalandfle Rigsraader, der vare forsamlede i Kjobenhavn. S. A. udstcrdte Köngen under et Ophold paa Hverringe Jnstrux for Hr. Mogens Gjoe, Erik Banner og Johan F riis, der bleve sendte til de i Kjobenhavn forsamlede danfle og norfle Rigsraader i Anledning as Christiern den andens Jndfald i Norge. Jmedens man beredte sig til Kämpen imod den landflygtige Konge, fik Hr. Peder Lykke Befaling til at modtage den K rig sfla t, der fluide ydes af Kirkerne i F y n, paa Langeland og Taasinge. Dens Belob var 14,053 Lod S o lv og 30 M k. Pendinge. Herfor fik Han Kvittering Paa samme Tid opgjorde Köngen et celdre Mellem- vcerende med Ham. D a Han ncemlig to A ar tidligere havde gjort Rede og Regnflab for Mester Christiern Hvid, Rentemester, for alle de Pendinge og det S o lv, Han paa Köngens Begne havde modtaget fra. det forste denne kom til Regjeringen og indtil den D ag Regnflabet blev aflagt, var Han bleven Köngen flyldig Mk. 6 Sk. 3 Pd. ( l M k. danfl havde da Dcrrdi af 1 Rdl.) og 52 Lod S o lv og havde beklaget sig, at Han ej vidste, hvorledes samme S o lv og Penge künde mangle; Han havde desuden gjort Rejser til Tyflland og andensteds for Köngens og Rigens Skyld og dertil med taget fuld Skade paa sine Heste og i andre Maader kommet til agters. A f synderlig Gunst og Naade og for Hans Troflab og villige Tjeneste fradrog Köngen nu de 1600 M k. 9 Sk. 6 Pd. og de 52 Lod S o lv ; af de ovrige 600 M k. udredede Han strax de 400 Mk. D a Skipper Klements Fejde udbrod, var Hr. Peder Lykke Hovedsmand paa Aalborghus; dette S lo t faldt snart i Almuens Hccnder; thi Hovedsmanden saa sig nodt til at flygte derfra ved Fjendens Ncermelse. Han horte vel til det katholfle P a rti, men fluttede sig snart til Hering Christian, og da denne var bleven valgt til Konge, fik Han 1535 tillige med Hr. O v e Bilde, Hr. Mogens Gjoe og Erik Banner Befaling til at udruste saa mange Stridsmcrnd i Jyllan d som Han künde og strax komme over med disse til Fyn. Angivelsen af 1535 som Hans Dodsaar kan ikke vcrre rigtig. Endnu i Slutningen af 1536 kaldes Han i et Kongebrev Lensmand over G islu m Herred; derimod er Han sandsynligvis dod i Begyndelsen af gift. Hr. Peder Lykke var to Gange Hans forste Hustru var F ru Anne Knudsdatter Reventlov, Datier af Knud Joakimsen Reventlov og Fru M argrete Urne, der var en Soster til Scrllands B iflo p Lage Urne. Ester hendes D od cegtede Han Fru Kirsten Pedersdatter Hog, der var Enke efter Lave Esgesen Brok til Gam m el-estrup og Demmetoste. Hr. Peder Lykke ejede ogsaa Demstrup og

6 MMLMMVZ i k'vn. Norlund Hovedgaarde, hvilke Han ligesom Hverringe havde stobt. og hvilke som Kjobegods bleve dklte imellem Arvingene ved det endelige Skifte Ogsaa havde Han ved Skistet med sine S tifb o rn 1509 faaet Bregenholm (nu Brejnholm), som den Gang var en Hovedgaard, men nu er en Bondegaard. Han blev begraven i Graabrodre Kirke i Odense. Hans Enke F ru Kirsten overlevede Ham til Hendes jordifle Levninger bleve nedsatte i M anager Kirke, hvor hendes Ligsten endnu findes. Ded Hr. Peder Lykke» D od blev Hans og F rn Kirstens Ton. den bekjendte Jorgen Lykke, Cjer af Hverringe. Han skrev sig endnu 1545 til denn«g aard; men Han kan ikke have beholdt den lcrnger end til det endelige Skifte efter Faderen eller til D a tilfaldt Gaarden Hans Helsoster F ru Anne Lykke, der 1537 havde regtet Hr. Anders B ille til Sobolm, som tidligere havde vcrret gist med F ru Pernille Krogenos. Denne anseterigsraad, der i mange A ar havde vcrret Hovedsmand paa Stege S lo t og i nogen Tid vcrret G rev Christoffers fornemste Raad, blev saaledes Herre til Hverringe. Han dode i Oktober S o m Enke skjodede F ru Anne Lykke alter Hverringe til sin oven ncevnte Broder. Hun gav Ham ncrmlig Gaarden med alt Tilliggende samt Godset: 3 Gaarde i M aale, D iby S o g n, af hvilke hver Gaard gav 4 D rtug Korn og 1 D rtug Havre i Landgilde, og 8 Ugedagshuse sammesteds; 1 G aard i V ib y, som gav 3 D rin g Korn og 1 Fjerding Sm or. End videre overlod hun Ham den oven ncevnte Gaard Bregenholm i Aale S o g n, Drads Herred, hvis aarlige Afgift var 1 Td. S m o r med andre Bede" fanden Smaaredsel), Bregenholms M olle, som gav 24 D rin g Rüg; 6 Gaarde i Aale, af hvilke de 5 gave hver 3 D rtug Korn og 2 Pd. S m o r (16 Pd. var 1 Td. Sm or) m. m., og den sidste gav */ Td. S m or. M en efter Overenskomst flulde hun beholde G aard og Gods i sin Livstid og have det i Laan og Lese af Broderen; naar hun dode, flulde alt uhindret komme til Ham eller, hvis Han flulde vcrre dod til den Tid, da til Hans Arvinge. Dette Skjode fik kongelig Stadfcrstelse den 9de September S. A. crgtede hun Rigens Raad og M a r fl Hr. Otte Krumpen, hvis forste Hustru F ru Drude Krum- medige var dod 1555, Ligesom hun i Forening med sin forste M and havde Haft Herligheden af alle Kirke- og Prcrstetjenere i Gjerlev Herred, saaledes fik 1560 H r. Otte Krumpen D el i denne Herlighedsret. Fire A ar efter fik hun den i P ant for 400 Iokimsdalere, hun havde laayt Köngen. Under den nordifle Syvaarskrig var Hr. Otte Krumpen en kort T id 1564 Felt- overste; men Han var nu gammel og svag, og da Han ikke var flikket til at tjene i Krigen, ytrede Köngen i et Brev til Rigsraadet, at Han fandt det meget besvcrrligt, at de, der havde saadanne hoje Bestillinger, alene vilde fore Tittelen og nyde Fordelen og intet gjore af hvad deres Embede udkrcevede, uden hvad de selv vilde." S o m Folge heraf maa H r. Otte Krum pen snart have taget sin Affled; thi endnu s. A. ncrvnes F ra n s Brokkenhus som M a rfl. H in vedblev dog at vcrre Medsem af Rigsraadet indtil sin D od den 29de J u li 1569; da havde Han naaet den hoje Alder af 96 Aar. F ru Anne Lykkes Karakter staar just ikke i det bedste Lys for Efterverden. Hun maa have vcrret meget gjerrig og ikke aldeles forsmaaet at flaffe sig ulovlig Dinding. D a hun ncrmlig i Aaret 1568 anlagde S a g imod en Skriver, dels fordi Han ej havde aflagt de tilborlige Regnflaber, dels fordi Han imod sin haandflrevne Forpligtelse havde forladt hendes afdode LEgtefcelles Tjeneste, maatte hun tillige i sin Klage anfore, at Skriveren havde beflyldt hende, da hun i sin M ands Fravcrrelse styrede Halds Len, for at have besveget Köngen og for at have imod Betaling ladet Bonder, der vare udflrevne til Köngens Tjeneste, flippe fri derfor. D ag, da denne Skriver Hans Lavridsen imod Aste» drog til Hald, E n havde Han modt F ru Annes Dogn, som var tildcrkket med Lcrrred og forte 3 Tender S m o r til M anager. Slottet, Skriveren paastod, at hun havde taget dette S m o r fra og at Han derfor ikke künde bringe sit Regnflab i Orden, og flere Mcrnd vidnede, at de havde Hort denne I k in g af Ham. Ogsaa sagde Han, at hun en G ang, da Slotsflriveren paa Kjobenhavns S lo t havde udstcrdt en Anvisning paa Korn, hun künde scrlge paa Hald imod andet Korn, hvilket hendes

7 MMLMMVZ 1 k'vn. Husbonde havde»verladt Slotsskriveren af fin Landgilde i Scrlland, da havde folgt 6 Laster for meget. F ru Anne svarede hertil, at det künde Han ikke bevise, og bad Ham vare en Tyv og Logner, indtil Han künde godtgjore, at hun havde besveget Köngen for saa meget som en Skjeppe Korn. D et maa dog have varet hende noget vanskeligt at rense sig for disse Bestyldninger. I Retten fremlagde man nam lig et Brev. i hvilket hun opfordrede to M a n d til at gjore sin F lid fo r at indkrave til hende de Oxen og D alere. hun skulde have for Bondessnner, hun havde flyet Hjemlov, og et andet Brev om, at det var hendes D illie, at der i Steden for tre gamle M a n d skulde udflrives tre andre, hvis hine vilde give hende en Oxe. Denne kildne S a g blev den Gang ikke paadomt af Köngens Retterting, men opsat indtil Köngen selv vilde afgjore den. Sagens endelige Udfald er ubekjendt. Ligeledes kom F ru Anne i Ulejlighed 1574, esterdi hun imod det udstadte Forbud lod fiste med Pulsvaad (et S la g s Aalegarn) i Limfjorden. Hun blev derfor paa Köngens Vegne tiltalt for Landstinget; men Landsdommeren henviste Sagen til Rigsraadet. Og hun blev da domt som den, der havde trodset Köngens alvorlige Forbud, saa at hun borde bode og stände til Rette og derfor vare i Köngens Minde. D og har hun nappe faaet denne Unaade meget at fole, da Köngen var i hendes G a ld. Hun havde nam lig 1570 faaet B evilling paa at beholde Kronens Len Spotterup samt Middelsom og Sonderlyng Herreder, imod at overlade Köngen nogle G a ld s- breve paa 4000 D aler, hvilke denne havde udstadt til hende og hendes afdode M a n d, uafloste sin Livstid, ligesom og hendes Arvinge skulde beholde dem indtil Jndlosning fandt Sted. Hun dode i Slutningen af 1574 eller i Begyndelsen af Nu kom altsaa Hr. Jorgen Lykke igjen i Besiddelse af Hverringe. M en strax fik Han en Retstratte med Jakob Rostrup til Lergrav og Jakob Hog til Bang paa disses egne og andre H r. Otte Krum pens Arvinges Degne. Sagen blev paadomt af Rigens Raad og paa Kjobenhavns S lo t. Den afdode M a rfls Arvinge tiltalede Hr. Jorgen for 2000 D aler, som Han efter deres Paastand forholdt dem. Han svarede dertil, at Han- Svoger i sin T id havde givet Ham Brev paa den ene Halvdel, og denne S u m tilkjendte Raadet Ham ubestaaren; men om den anden Halvdel enedes de saaledes, at Hr. Jorgen beholdt de 500 Daler. End videre tiltalede de Ham for det Lssore, B o og Bostab, Fce, Kvcrg og andet", som fandtes paa Hverringe Hovedgaard, hvilket efter deres M ening borde -flistes imellem begge de afgangne Wgteftellers Arvinge. Herimod indvendte H r. Jo rg en Lykke, at Hr. Otte Krumpen havde givet Ham Brev paa, at Losere og alt andet, hvad der fandtes paa Hverringe, skulde folge Ham angerlost, og da Han fremlagde fyldestgjorende Be- vifer herfor, blev Hans Paastand tagen til Folge. H r. Jorgen Lykke dode i Aaret 1583, hvorpaa Hverringe tilfaldt Sonnen Henrik Lykke til Over- gaard, hvis Hustru var F ru Karen Banner. Han dode som Rigsraad og Lensmand paa Vordingborg Hans D atter, den öftere omtalte F ru Anne Lykke, arvede Hverringe. S in anden M and Knud Ulf-Id til Hellerup gav hun Livsbrev paa Hverringe, og efter Hans Dod 1616 gik denne Gaar^ over til F ru Annes Broder Fran s Lykke til Overgaard, som dode Hans mange Godser bleve delte mellem Sonnen K a j Lykke og Datieren Fru Christen se Lykke; men efter 1660 var det forbi med denne M s Herlighed. Hverringe maa kort efter vcere kjobt af F ru Dorthe Daa, Enke efter den 1655 afdode H r. Gregers Krabbe til Thorstedlund; hun ejede nam lig Hverringe, da hun 1668 stjodede en D el G ods i Bendsyssel til Otte Skeel Ottesen til Birkelse. Ester hendes D od arvede hendes S o n N ie ls Krabbe Gaarden. Han tjente mange A ar som Officer i Garden til Hest og opholdt sig for det meste ved Hoffet, da Han tillige var Kammerjunkrr hos Christ-an den femte. I Aaret 1682 var Han Dverstelieutenant, hvilken Rang Han endnu havde 1690, da Han af Köngen blev sendt til dennes Svoger K a rl den eliefte, der en D el af den Som m er opholdt sig i Skaane. Denne lod Ham imidlertid ikke faa Adgang til sig, under det Paastud, at N ie ls Krabbe ikke havde saa hoj en Rang som Dverste N ils G yllenstjerna, der havde vceret

8 M M L L N M i kvn i Kjobenhavn for at mcelde den svenste Konges Ankomst til Skaane. N iels Krabbe blev senere Brigader. Dverste for Garden til Heft og Nidder af Danebrog. Han dode den I3de Februar 1708 og blev begraven i Helliggejstes Kirke. Hans Hustru var Lovise Charlotte v. Schlaberndorff, Overhovmesterinde hos Dronning Charlotte Amalie; hun horte til den reformerte Trosbekjendelse. D a deres LEgtestab var barnlost, tilfaldt Hverringe ved hendes D od 1737 den M, i hvis Besiddelse Gaarden endnu er. Niels Krabbe havde ncrmlig en Helsoster F ru Helvig Krabbe, der var gift med Peder Ju e l til D rslev Kloster; deres S o n Gregers Juel til Eriksholm, Aastrup og Trudsholm, hvis Hustru var F ru Dibeke Juel, D atier af Am iral Niels Ju e l og Fru Margrete Ulfeld, dode 1731 som Generallieutenant. Hans S o n M a jo r Niels Ju el arvede nu 1737 Hverringe ved Lodkastning og imod at ndbetale sine Sodstende 18,000 Rdlr., alt overensstemmende med N iels Krabbes Testamente; Han dode ugift allerede 173S. Hans crldre Broder Peder Ju e l til Aastrup'stk derved paa samme Maade Hverringe; Han blev Gehejmeraad. Ceremonimester og Nidder, var fodt 1708 og dode Han oprettede Hverringe til et Stam hus for sin M. hvilket stete ved et Stiftelsesbrev af lode J u n i Hans Hustru var B irte Kathrine v. Levetzau. D a den crldste S o n Gehejmeraad Gregers Christian Ju el til Juelsberg var dod 1776, blev dennes S o n Hans R u dolf Ju el efter Bedstemoderens D od 1784 Stamhusets Besidder. I Hans Mindreaarighed indtil 1791 blev det stylet af Hans Farbroder og Barge, Kammerherre N iels Krabbe J i^ l til Billeshave. Hans Rudolf Juel, der senere blev Dverste og Kam» meiherre, havde den Fortjeneste at vcrre iblandt de forste af Danmarks Gods» ejere, som afflaffede Hoveriet; thi dette blev aflost allerede J Krigsaarene oprettede Han det fynste frivillige Jcrgerkorps, med hvilket Han en Gang tog 100 Englcrndere til Fange paa Romso. Ved Hans D od tilfaldt S tam - hustt hans eneste S o n Kammerherre. M ajo r Hans Juel. der ligesom Faderen ogsaa er Besidder af Stamhuset Juelsberg Hverringe er bygget paa en sumpet G ru nd, hvisaarsag Hovedbygningen, der udgjor tre Floje af Bindingsvcrrk og er opfort af Kammerherre Hans R u do lf Ju e l i Slutningen af forrige Hundredaar. hviler paa en massiv 5 Alen hoj Kampestensmur. Den er omgiven af brede G rave, som adflille Borgegaarden fra Udhusene, der ere byggede af den samme Besidder. med Und- tagelse af en grundmuret Tcrrflelade. som stal vcrre opfort af Svenflerne, imedens disse vare i Fyn. I den vestre G a vl af denne Labe findes indmuret Aarstallet 1702 tillige med Begyndelsesbogstaverne til.n iels Krabbes og Hans Hustrus Navne. Den anden til Stamhuset hörende Hovedgaard Bogebjcrrg ligger en M il fra Hverringe; den er bortforpagtet. Den Romso. I en halv M ils Afstand fra Land ligger Her var der tidligere en Avlsgaard; men efter at denne for omtrent 50 A ar siden under Krigen var bleven afbrcendt, bleve Jorderne senere dels henlagte til nogle Hufe, dels benyttede til Grcrsning A f Dens Fladeindhold udgjore de 80'Tonder Land en Skov, der bruges som Dyrehave. D en forrige störe Skov blev omhuggen af Englcrnderne, da disse dermed for- synede sin Flaade samt Den Anholt med Brcrnde. F ra Rom so udgaar der over imod Fyn et Rev, som ender i en liden Sandbanke, hvorom Sagnet for- tcrller, at den er fremkommen ved. at Hexen paa Romso vilde lcegge en Dej over til Fyn og tog saameget Sand med. som hun troede fornodent dertil, i det hun lidt efter lidt stroede det ud foran sig; men da hun var kommen omtrent Halvvejen, saa hun. at hun ikke havde nok til den ovrige Dej. og lod derfor hvad hun endnu havde i Forklcrdet, falbe ned paa et S ted; derved frem- stod den Banke, hvormed Revet ender. T il Sognets Mcerkvcerdigheder Hörer ogsaa en Hoj paa V ib y M a rk, hvor der vifer sig S p o r af en gammel B o rg ; den i Ncerheden af Hojen tiggende Fcrstegaard kaldes derfor Kastelsgaarden. Stamhusets Ager og Engs Hartkorn ere: begge Hovedgaardene tillige med Rom so 112 Tdr. 4 S kpr.; bortfcrstet Hovedgaardsjord 72 Tdr. l1200 Tdr. Land) og Bonbergodset 245 Tdr. 4 Skpr. Bankaktien er 4600 R d lr., og her- 6

9 M M L L N M i kvn til kommer en Fideikommis-Kapital, der er sat i Steden for en D el i Aaret 1855 afhcendet Bondergods i D rigstrup Sogn af Hartkorn omtrent 32 Tdr.; dens Storrelse er 32,00V R dlr. Selve Hverringe har et Fladeindhold af 552 Tdr. Land samt en Skov paa 163 Tdr. Land. Bogebjcerg udgjor med den nnderliggende Fredskov i alt 596 Tdr. Land. Den Rom so er i alt 190 Tdr. Land. D iby Sogns hele Areal, de ncrvnte Gaarde medregnede, er 4,080 Tdr. Land, hvilke med llndtagelse af Hovedgaarden Brolykke med 551 Tdr. Land og Prcrstegaarden med 63 Tdr. Land, udelukkende tilhore Stamhuset. Desuden har dette en D el Strogods, saa at Bondergodset ligger i folgende Sogne: D iby S o gn 28 Gaarde. 1 M olle, 23 Bolsteder, 40 Hufe med og 17»den Io rd. Stubberup 1 2 Mefinge D rigstrup 1 I alt: 47 Gaarde, 1 M olle, 27 Bolsteder, 54 Hufe med og 31 uden Zord. Stamhuset ejer desuden D iby Kirke med Kirketiende og D iby Sogns Kongetiende, i alt 30 Tsnder 4 Skpr. Tiendehartkorn.

10 X X - / ^ > v / ^ u.(>.>!^ > <' ^> S. «, ^ >- ' ^ ^» E. 1 ' ^ ^ r- ^ -"-,- ' '- / ' ' > -L V? ' ' ^.., / r., '> ' ^ i ^ ^ - c x ^ K c -. -.» ' - - ' ^ r. / > f k, - V <- ' ^ ', '. /> - ^-.' L - -. ", L. -^-^ ', ia

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

? 1t. Is l (^ovs lo ill ^ ItW.IeAer L Insb. MLLLLWLV > >>»

? 1t. Is l (^ovs lo ill ^ ItW.IeAer L Insb. MLLLLWLV > >>» ? 1t. Is l (^ovs lo ill ^ MLLLLWLV > >>» ItW.IeAer L Insb. ^ m tre n t 2'/» M il nord nordvest for Svendborg og 2>/r M il nordost for Faaborg ligger i Svendborg Amt. Salling Herred og Herringe Sogn. Herregaarden

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge.

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm var et stort stamhus som blev splittet helt under Lensafløsningen i 1920 erne. Den nuværende ejer Ole Falck har købt en stor del af den oprindelige

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229

Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229 Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229 I 1229 fik en sammenslutning af købmænd fra Hamborg, Lübeck og Visby en række privilegier I Novgorod, hvor den nordlige karavanerute fra Asien endte. Aftalen

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG FAMILIEN SEBBELOV STAMTAVLE OVER FAMILIEN SEBBELOV SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK TORKIL AARHUS BAUMGARTENS FORLAG 1911 Familien Sebbelov. Familien Sebbelov har taget Navn af Landsbyen Sebbelov

Læs mere

Nye oplysninger januar 2009

Nye oplysninger januar 2009 Nye oplysninger januar 2009 Af Lisbeth Bak 1. Jens Olesen Bruun og Charlotte Amalie Johansdatter Sporman 2. Efterkommere af Rasmus Michelsen og Karen Sørensdatter Hiorth 1. Jens Olesen Bruun og Charlotte

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs Matriklen 1664 Ørbæk Sogn Höffgaarden i forbem:te sogn er Ørbecklunde, Welb Niels Friis tilhørende, befindis at være taxeret for 40 tdr hartkorn. Kongens og kirkens anpart tiender haffuer hans Welb Patronatus

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Fredet Bygning. ~«kr r. J/vh. c&. ~~ ~~ - - Klasse: ~ Opførelsestid: / {, 7 O J) ~ JoW'Dalsager: Ydede Tilskud: - -

Fredet Bygning. ~«kr r. J/vh. c&. ~~ ~~ - - Klasse: ~ Opførelsestid: / {, 7 O J) ~ JoW'Dalsager: Ydede Tilskud: - - Fredet Bygning. J/vh. c&. ~~ ~~ ~«kr r Klasse: ~ Opførelsestid: / {, 7 O J) ~ Fredet Aar: /')l f ~ Bygherre: Arkitekt: ~~~~z;;{z~ft. N uv_æ_r_en_d_e_ A_ n_v_e_n_de_ls_e_: Fredningen omfatter: ~~~ Restaureringer:

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!«

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!« De tre Vidner Der var engang en stor Stad, hvori der blandt andet boede en Konge og en Kludekræmmer. Kongen havde en Søn og en Datter. Kludekræmmeren derimod kun en Søn, som var en rigtig Svend, velvoksen,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere